Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Koster fortsatt klart mest

De totale MUSSP-relaterte kostnader slik vi har funnet i vår rapport, viser et estimat på mellom 69 og 73

milliarder kroner, det vil si nærmere det dobbelte av summen i 2004.

Man kan spørre: er 69-73 milliarder mye og sammenliknet med hva? For det første vil vi sammenlikne

med de andre store diagnosegruppene og folkeplagene. Det er nærliggende å se på psykiske plager som

har mye til felles med MUSSP, ofte i form av komplekse og diffuse årsakssammenhenger, langvarige plager

og høy grad av komorbiditet, ikke minst med samtidig forekommende MUSSP. I denne sammenheng har

det vært gjennomført en norsk studie vedrørende de totale kostnader knyttet til sentralnervesystemet, det

vil si både psykiske og nevrologiske sykdommer og lidelser. Samlet estimat her ble rundt to tredjedeler av

MUSSP-relaterte kostnader med 50 milliarder [225]. Imidlertid er det til en viss grad vanskelig å se hvor

sammenlignbare beregningene er, ikke minst på trygde- og arbeidsgiversiden. Til sammenligning kan og

nevnes at kostnadene knyttet til diabetes type 1 og 2 i Norge i 2005 ble estimert til 4,2 milliarder kroner [226].

Når det gjelder de andre store sykdomsgruppene som kreft, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser og

infeksjoner sees av kapittel 11 at de har langt lavere andel av trygdeutgiftene. Vi vil også til sammenlikning

trekke fram at hele budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet i 2012 var på 147 milliarder av et

statsbudsjett som til sammen var på 1 146 milliarder kroner. Dette samstemmer med det som er rapportert

fra flere andre land, blant annet New Zealand og USA [213;227]. Både nasjonalt og internasjonalt er dette

sykdomsgruppen som klart koster mest.

Stort potensial for kostnadsreduksjon og forebygging

Innen ett felt synes det å råde enighet om at den helserelevante kunnskapen er godt dokumentert. Det

gjelder fysisk inaktivitet, feilbelastning og overbelastning som risikofaktorer for hele feltet av MUSSP

[19;214;220;221;228].

Like samlende og felles for denne gruppen av sykdommer, skader og plager er den positive betydningen av

regelmessig og variert fysisk aktivitet og veiledet trening over tid [228]. Potensialet både for forebygging

(i alle fall sekundærforebygging med å hindre tilbakefall), rehabilitering, terapi og reduserte kostnader

anses betydelig. Eksempelvis er det godt dokumentert at veiledet trening, og fysisk aktivitet over tid -

gjerne kombinert med god og trygghetsskapende klinisk kommunikasjon, effektivt forebygger residiv og

kronifisering av korsryggsmerter [28;229;230]. Det bemerkes i denne forbindelse at man ved ryggsmerter i

langt større grad anvender gradert sykmelding enn tilfellet eksempelvis er for psykiske lidelser.

Dette samsvarer med at ryggrelatert sykefravær ble redusert med 25 % i perioden 2000-2008, det vil si en

nedgang fra 4 til 3 millioner sykefraværsdager. Legger vi til grunn at hver fraværsdag ved enden av perioden

(ujustert) kostet 2 600 kroner og for trygden 1 152 kroner, tilsvarer det en kostnadsreduksjon på rundt 3,75

milliarder kroner. Dette gikk parallelt med at det i to omganger ble utgitt tverrfaglige nasjonale retningslinjer

for korsryggsmerter med og uten nerverotsaffeksjon med enkle hovedbudskap, slik de for eksempel ble

formulert i befolkningskampanjen Aktiv rygg fra 2002 -2005: ”Ryggen er skapt for bevegelse ”, ”Gjenoppta

65

Similar magazines