Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

70

13. Natvig B, Ihlebæk C, Kamaleri Y, Bruusgaard D. Number of pain sites - a simple measure of population

risk? In: Croft P, Blyth FM, van der Windt D, red. Chronic pain epidemiology: from aetiology to public

health. Oxford: Oxford University Press; 2010. s. 71-9.

14. Kamaleri Y, Natvig B, Ihlebaek CM, Bruusgaard D. Does the number of musculoskeletal pain sites predict

work disability? A 14-year prospective study. Eur J Pain 2009;13(4):426-30.

15. Waddell G, Burton AK. Principles of rehabilitation for common helath problems. In: O›Donnell M, red.

Rehabilitation: keeping people in work. Dorking: Chief Medical Officers report; 2006.

16. Quadrello T, Bevan S, McGee R. Klar for jobb? Muskel- og skjelettsykdommer og det norske

arbeidsmarkedet. London: The Work Foundation; 2009. Tilgjengelig fra: www.revmatiker.no/

17. Batt-Rawden K, Tellnes G. Social causes to sickness absence among men and women with mental

illnesses. Psychology 2012;3(4):315-21.

18. Mehlum IS, Kjuus H, Veiersted KB, Wergeland E. Self-reported work-related health problems from the

Oslo Health Study. Occup Med 2006;56(6):371-9.

19. Knardahl S, Veiersted B, Medbø JI, Matre D, Jensen J, Strøm V, et al. Arbeid som årsak til

muskelskjelettskader: kunnskapsstatus 2008. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt; 2008. STAMI-rapport

2008:22. Tilgjengelig fra: www.stami.no/

20. Malterud K. Kroniske muskelsmerter kan forklares på mange måter. Tidsskr Nor Legeforen

2010;130(23):2356-9.

21. Ursin H. Sensitization, somatization, and subjective health complaints. Int J Behav Med 1997;4(2):105-

16.

22. Ursin H, Eriksen HR. Sensitization, subjective health complaints, and sustained arousal. Ann N Y Acad

Sci 2001;933:119-29.

23. Wigers SH. Fibromyalgi - en oppdatering. Tidsskr Nor Legeforen 2002;122(13):1300-4.

24. Malt UF, Malt EA, Blomhoff S, Refnin I. Funksjonelle somatiske lidelser: en oversikt. Tidsskr Nor

Legeforen 2002;122(14):1379-84.

25. Nygaard OP, Ro M, Andersen TI, Zwart JA. Nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon. Tidsskr Nor

Legeforen 2010;130(22):2252-5.

26. The burden of musculoskeletal conditions at the start of the new millennium. Geneva: World

Health Organization; 2003. WHO Technical Report Series: 919. Tilgjengelig fra: apps.who.int/iris/

bitstream/10665/42721/1/WHO_TRS_919.pdf

27. Nordin M, Carragee E, Hogg-Johnson S, Weiner SS, Hurwitz EL, Peloso PM, et al. Assessment of neck

pain and its associated disorders. European Spine Journal 2008;17(Suppl 1):101-22.

Similar magazines