Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

232. Arkiv - Sykepengestatistikk [nettside]. Arbeids- og velferdsetaten [Lest april 2013]. Tilgjengelig fra:

www.nav.no

233. European Commission RDG. Low back pain: guidelines for its management [nettsted]. UNIFOB

Health, University of Bergen [Lest april 2013]. Tilgjengelig fra: www.backpaineurope.org/

234. Nasjonal helseplan (2007-2010). Sætrykk av St.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 6. Helse- og

omsorgsdepartementet; 2006. Tilgjengelig fra: www.regjeringen.no/

235. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Meld. St. 16 (2010-

2011). Tilgjengelig fra: www.regjeringen.no/

236. Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid. St.meld. nr. 47 (2008-2009).

Tilgjengelig fra: www.regjeringen.no/

237. Dommerud T, Westerveld J. Lover å korte ned køene og behandle flere. Aftenposten. 9 okt 2012; s.

14-15.

238. Kvien TK, Engebretsen L, Emaus N, Vasseljen O, Strand LI. Forslag til nasjonalt satingsområde:

muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer. Helse Sør-Øst; 2011. Tilgjengelig fra: www.

helse-sorost.no/fagfolk/forskning/forskningsmidler/Documents/grunnlagsdokument_mspss_

versjon6oktober-v2.pdf

239. Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning [nettsted]. [Lest april 2013]. Tilgjengelig fra: www.

helseforsk.no

85

Similar magazines