Et muskel- og skjelettregnskap

revmatikerforb

Et muskel- og skjelettregnskap

Kapittel 1:

Innledning

Foreliggende rapport er en oppdatering og revisjon av ”Plager flest – koster mest”, en rapport som ble

utgitt av Nasjonalt ryggnettverk i 2004. Oppsummerte nøkkelfakta i rapporten fra 2004 var blant annet at

muskel- og skjelettlidelser var svært utbredt i befolkningen og av stor betydning for folkehelsen, i særlig

grad for førlighet og livskvalitet. Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldtes muskelog

skjelettlidelser, og den samlede kostnad ble estimert til å ligge mellom 37 og 44 milliarder kroner. Sett

opp mot dette var bevilgningen til forskning relatert til MUSSP (Muskel- og skjelett skader, sykdommer og

plager) bare 6 % av den totale bevilgningen innen medisin og helse i 2003. Feltets store betydning både for

den enkelte pasient, samfunnsøkonomisk og helsepolitisk ble understreket.

Rapporten har blitt mye sitert og ble raskt utsolgt. Fra flere hold, ikke minst fra helsepolitikere, er det i

den senere tid blitt påpekt at storparten av kildegrunnlaget etter hvert var over 10 år gammelt og at det

derfor er ønskelig med en oppdatert, revidert utgave, med særlig vekt på eventuelle endringer i forekomst

og kostnader.

Av sistnevnte grunn er gruppen som har utarbeidet denne reviderte utgaven blitt utvidet med personer med

spesiell kunnskap innen epidemiologi, helseøkonomi, og trygde- og samfunnsmedisin. Det er også vektlagt

at forfatterne har dekkende kunnskap innen MUSSP-feltet generelt og knyttet til rapportens hovedemner.

Disse omfatter skader, sykdommer og plager knyttet til hele ryggsøylen, ledd, osteoporose og det vi har valgt

å kalle andre muskel- og skjelettplager, for eksempel fibromyalgi og tendinitter.

For hver tilstand/underkapittel har vi beskrevet en kortfattet definisjon, forekomst, konsekvenser - særlig

vedrørende funksjon og livskvalitet, årsaker, risikofaktorer og forløp. Uklarheter og overlapping vedrørende

definisjoner, begrep og diagnostiske kriterier for de ulike tilstandene har vært en utfordring og kan gjøre

tallangivelser både mangelfulle, vanskelige å tolke og sammenlikne. Vi har valgt å bruke samlebegrepet

MUSSP for muskel- og skjelett skader, sykdommer og plager. Tilsvarende har vi valgt å benytte begrepet

bekkenleddsplager som er funnet å ha åtte andre helt eller delvis overlappende uttrykk.

Når det gjelder litteratur og kildegrunnlag har vi lagt hovedvekt på norske publikasjoner og tatt med

utenlandske kilder hvis de fra eget land ble ansett som særlig mangelfulle, eller at internasjonale studier ble

vurdert spesielt relevante.

Formål og målgrupper

Viktigste formål med rapporten er å gi en oppdatert, utvidet og evidensbasert oversikt over forekomst

og kostnader knyttet til muskel- og skjelettlidelser i form av skader, sykdommer og plager. Det beskrives

definisjoner og konsekvenser i form av innvirkning på funksjon og livskvalitet, kostnader, samt årsaker,

risikofaktorer og forløp. Det har ikke vært arbeidsgruppens mandat å vurdere effekter av behandling og

tiltak, heller ikke å se på cost-benefitanalyser.

9

Similar magazines