utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

8 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Resultater og hendelser i 2006

Best på bærekraft for tredje gang

For tredje år på rad er Statoil rangert av Dow

Jones’ Sustainability World Index som verdens

beste olje- og gasselskap på bærekraft. I

begrunnelsen heter det at selskapet integrerer

bærekraft som et viktig element i sin verdiskaping

og strategiske planlegging.

Statoil peker seg også ut når det gjelder å utvikle

den menneskelige kapitalen. «I en industri som

strever med alvorlig mangel på dyktig arbeidskraft,

er det et viktig konkurransefortrinn å

lykkes i å tiltrekke seg, beholde og utvikle

dyktige medarbeidere. På dette området er

Statoil best,» heter det i vurderingen.

Andre utmerkelser

I 2006 befestet vi vår posisjon som konstituent

av bærekraftindeksen FTSE4Good. Denne

indeksen måler selskaper etter globalt anerkjente

standarder for bærekraft og tilrettelegger for

investering i disse. I tillegg ble selskapet på ny

inkludert i Goldman Sachs’ bærekraftindeks. På

denne indeksen er Statoil rangert som nummer

tre blant verdens olje- og gasselskaper etter BG

og Shell. Videre fi kk Statoil utmerkelsen Best in

Class av Storebrand for ledende innsats innenfor

miljø- og samfunnsansvar.

Statoil ble i 2006 tildelt en internasjonal pris av

The International Association for Impact Assessment

(IAIA)for sitt arbeid med konsekvensutredninger.

Reiser CO -nøytralt

2

Som første norske selskap kjøper Statoil kvoter

for utslipp av CO som oppveier utslipp fra

2

reisevirksomhet og drift av klima-anlegg i

bygninger. En gruppe unge ansatte som har fått i

oppgave å utfordre selskapet i miljøspørsmål,

har tatt initiativet til dette tiltaket.

(side 31)

Energiverk Mongstad

Fangst av CO på Energiverk Mongstad (EVM)

2

kan sette Norge på verdenskartet som pådriver

for lavutslipp. Statoil, norske myndigheter og

inviterte industriselskaper skal danne et selskap

for å forbedre teknologien for CO -fangst fra

2

forbrenningsgasser. (side 36)

Horton-saken avsluttet

Statoil inngikk i oktober 2006 et forlik med

amerikanske myndigheter om Statoils kontrakt

med Horton Investments knyttet til forretningsutvikling

i Iran. (side 13)

Sterkere forpliktelse til biologisk mangfold

Statoils miljøpolitikk er revidert i 2006.

Hensynet til biologisk mangfold er nå styrket

ved at det er fastlagt som et prinsipp å søke og

opprettholde biologisk mangfold. (side 42)

Ti år med HMS-pris

Konsernsjefens pris for helse, miljø og sikkerhet

ble i 2006 delt ut for tiende gang. Det var 93

nominerte kandidater. Årets vinner var

overingeniør i brønnteknologi Johan Kolstø, som

fi kk prisen for sin innsats mot fallende gjenstander

overrakt av konserndirektør Nina Udnes

Tronstad. (side 27)

Halten CO skal gi mer olje og gass

2

Shell og Statoil inngikk i 2006 en avtale om å

samarbeide om å utvikle et storskala anlegg for å

bruke CO til økt oljeutvinning. (side 36)

2

Skatter og avgifter

I 2006 betalte Statoil 104,5 milliarder kroner i

skatter og avgifter. 30,3 milliarder kroner var

betalte skatter og avgifter utenfor Norge. 74,2

milliarder kroner ble betalt i Norge. (side 61)

More magazines by this user
Similar magazines