utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Statoils konsernsjef Helge Lund (t.v.) og Hydros

konsernsjef Eivind Reiten kom sammen til Statoils

hovedkontor i Stavanger på ettermiddagen 18.

desember 2006. Noen timer før hadde de offentliggjort

planen om å fusjonere Statoil og Hydros olje- og

gassvirksomhet.

10 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Historien

Statoil ble etablert i 1972 gjennom vedtak i

Stortinget. Statoil var 100 prosent eid av den

norske stat og ble tildelt rollen som myndighetenes

forretningsmessige redskap i utviklingen av

olje- og gassvirksomheten i Norge.

I 1974 fant Mobil Statfjord-feltet i Nordsjøen,

som fi kk enorm betydning for Statoils utvikling.

Selskapet fi kk store utfordringer knyttet til

utbyggingen av Statfjord, som var et av verdens

største oljefelt til havs. Statoils eierandel er 44

prosent. Feltet kom i produksjon i 1979, og åtte

år senere overtok Statoil som operatør.

I 1980-årene ble Statoil en stor aktør i det

europeiske gassmarkedet gjennom å inngå

omfattende kontrakter og bygge ut og operere

gasstransportsystemer og terminaler.

I samme tiår gikk Statoil tungt inn i foredling og

markedsføring i de skandinaviske landene og

skaffet seg et omfattende nett av servicestasjoner.

I Danmark og Sverige skjedde det gjennom

kjøp av Essos bensinstasjoner, raffi neri og

petrokjemisk industri.

På norsk sokkel foregikk det en rivende

teknologisk utvikling. Statoil ble utover i 1990årene

et ledende selskap innen fl ytende

produksjonsanlegg og havbunnsutbygginger.

Selskapet vokste kraftig, ekspanderte i

produktmarkedene og satset på internasjonal

leting og produksjon i allianse med BP.

Statoil ble delprivatisert i 2001. Aksjen noteres

på børsene i Oslo og New York. Selskapet styrket

sin posisjon på norsk sokkel, og internasjonal

letevirksomhet og produksjon er i kraftig vekst

utover i tiåret. I desember 2006 anbefalte

styrene i Statoil og Hydro å fusjonere Statoil og

Hydros olje- og gassvirksomhet.

Den 1. oktober 2006 var det nøyaktig ti år siden de første gassleveransene startet fra Troll-feltet i Nordsjøen.

Daglig produseres det vel 100 millioner kubikkmeter gass som føres fra den østlige delen av feltet til behandlingsanlegget

på Kollsnes i Hordaland.

More magazines by this user
Similar magazines