utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Leif Sande,

forbundsleder i Industri Energi

– Hvordan kan Statoil bidra til at internasjonale

arbeidslivsstandarder og gode samarbeidsforhold

utvikles i land der Statoil driver

virksomhet?

Statoil skiller seg klart fra de fl este oljeselskapene

ved å ha inngått en global avtale med den

internasjonale føderasjonen for kjemi-, energi -

og gruvearbeideres fagforeninger, ICEM, som

har 20 millioner medlemmer. Avtalen er

gjensidig forpliktende og inneholder relevante

menneskerettigheter nedfelt av FNs organisasjon

for arbeidslivet (ILO). Den understreker

spesielt de ansattes rettigheter. Statoil viser

med dette en vilje til å hente synspunkter fra en

kritisk motpart i arbeidslivsspørsmål. Dette er av

største betydning for erfaringsoverføring og

styrker selskapet og fagbevegelsen.

Statoil tegnet verdens første globale avtale med

Industri Energi (tidligere NOPEF) og ICEM i

1998. Siden den tid er nær 40 globale avtaler

blitt laget etter dette mønsteret. Industri Energi

har årelang erfaring med Statoil i land som Polen,

Litauen, Aserbajdsjan, Nigeria og USA.

Praktiseringen av den globale avtalen er svært

positiv.

Statoil er et internasjonalt forbilde i forholdet

mellom konsernet og de ansatte og deres

fagforeninger. For fagbevegelsen er dette

Statoils viktigste eksportartikkel. Derfor ønskes

Statoil velkommen av fagbevegelsen. Vi vil gjøre

vårt for at dette ryktet skal opprettholdes også i

det foreslåtte selskapet Statoil/Hydro.

22 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Våre leverandører

Statoil har på verdensbasis rundt 26 000

leverandører. Selskapet kjøpte varer og tjenester

for 67,7 milliarder kroner i 2006. Dette er varer

og tjenester som Statoil som operatør bruker til

leting etter og utvinning av olje og gass, til

utbyggingsprosjekter og til drift og vedlikehold

av anlegg til havs og på land. Beløpet omfatter

ikke innkjøp av råolje, raffi nerte produkter, gass,

metanol, fast eiendom eller andre varer for

videresalg.

Statoil arbeider jevnlig med å videreføre nære

og tette relasjoner til våre leverandører.

Anskaffelse i Statoil er som hovedregel basert på

konkurranse med tilstrekkelig antall tilbydere.

Leverandørene som inviteres til å tilby er prekvalifi

siert. Pre-kvalifi seringen dokumenteres og

er basert på følgende kriterier:

• Leverandørens tidligere erfaringer.

• Evne til å møte tekniske og operasjonelle krav.

• Krav til styring av HMS.

• Krav til kvalitetssikring.

• Kommersielle og fi nansielle forhold.

Statoils leverandører skal alltid opptre i henhold

til lokal lovgivning og samtidig møte Statoils

krav, som blant annet inkluderer arbeidstakerrettigheter

og etikk. Statoil deltar jevnlig i og

støtter aktiviteter som kan gi våre leverandører

bedre evne til å gjennomføre høyere standarder

på områdene nevnt ovenfor.

Våre leverandører velges ut på grunnlag av

objektive, etterprøvbare og forhåndsdefi nerte

kriterier som vi har gitt eksempler på ovenfor.

Oljeselskapene på norsk kontinentalsokkel har i

fellesskap etablert en ordning for kvalifi sering av

leverandører av varer og tjenester gjennom et

system som kalles «Achilles FKO».

Vi har sammen med andre selskaper gått aktivt

inn for at bransjen skal arbeide for å utvikle og ta

i bruk krav som fremmer god eierstyring

gjennom hele verdikjeden. «Achilles FKO» vil bli

benyttet i dette arbeidet. Det er gjennomslag

for at kartlegging av leverandørenes samfunnsansvar

skal foretas og bli en del av de kravene

som stilles til dem fra vår bransje – nasjonalt og

globalt. Dette kravet til samfunnsansvar blir nå

systematisk iverksatt, men det kommer til å ta

noe tid før data foreligger og kan tas hensyn til

av de enkelte selskaper i deres evaluering av

leverandører.

Statoil har tatt initiativ til at de reviderte norske

industristandarder for kontrakter blir skjerpet

med sikte på å motarbeide korrupsjon. Vi har

gjennomgått våre egne standarder og skjerpet

kravene, særlig ved kjøp av intellektuelle

tjenester.

Det er forbudt for en person å ha fl ere ulike roller

i anskaffelsesprosessen. Videre er det klare krav

til habilitet. Det er også regler om når og

hvordan en leverandørs integritet skal klareres

for at man skal kunne sikre at et forretningsforhold

ikke medfører uønsket risiko.

HMS-kvalifi sering

Sentrale leverandører og leverandører av

spesielt viktige varer og tjenester skal være

HMS-faglig kvalifi sert for arbeidet. Slik

kvalifi sering kan være generell og uavhengig av

en bestemt leveranse, eller den kan knyttes til et

bestemt oppdrag. Leverandørene skal planlegge

og drive sin virksomhet slik at de lever opp til

Statoils krav og standarder.

Statoil har utviklet et program for økt sikkerhet

med vekt på risikoforståelse og betydningen av

egen atferd, kalt Kollegaprogrammet. Dette

programmet inkluderer også ansatte hos våre

leverandører.

More magazines by this user
Similar magazines