utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

24 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

Faiga Karim (t.v.) og Ahmed Hammodan handler med gass på kortsiktige kontrakter for Statoil i London.

Nedsatt funksjonsevne

Det stilles høye krav til offshoreansattes helse.

Alternativet for de som mister helsesertifi katet

er at de må over i annet arbeid i Statoil eller

utenfor selskapet.

Statoils pensjonsalder er 67 år for ansatte på

land og 65 år for sokkelansatte. Mange

pensjonerer seg før. Statoil ASA har innført en

plan for seniortiltak for å få fl ere til å bli lenger i

jobbene sine. I dag er gjennomsnittlig pensjonsalder

i Statoil 62,3 år. En rekke fl eksible

ordninger er blitt innført i et eget seniorprosjekt

som i 2006 har vært konsentrert om disse

punktene:

• Informasjon og dialog for å tilrettelegge

Ta i bruk IA (inkluderende arbeidsliv)metodikk

i hele konsernet.

Dialogmøter med ansatte som er

langtidssykmeldt. Tilrettelegging som

optimaliserer, samt tiltak som stimulerer

til nærvær.

arbeidsoppgaver slik at eldre arbeidstakere

sikres meningsfylt arbeid og muligheter til å

utvikle sin kompetanse.

• Mentorordning for å sikre bedre kompetanseoverføring

og veiledning for yngre ansatte.

Ansatte over 55 år skal nomineres til

mentorroller av sine ledere.

• Ansatte over 62 år som fortsetter i full jobb

får en ekstra ferieuke.

• Prøveordning hvor ansatte kan kombinere 80

prosent jobb med pensjon fra fylte 62 år. Den

ansatte får lønn og pensjon som til sammen

utgjør 90 prosent av grunnlønn. Pensjonsgrunnlaget

opprettholdes. Ordningen er

søknadsbasert og forutsetter at arbeidssituasjonen

tillater at den ansatte går over til deltid.

Planlagte tiltak 2006 Resultater 2006 Planlagte tiltak 2007

Opprettholde det lave nivået på

sykefravær i konsernet.

Tilrettelegge arbeidsforholdene for å

øke den reelle pensjonsalder.

3,5 prosent. Målet opprettholdes. Videreføre etablert

opplegg for nærværs- og attføringsarbeid.

Gjennonsnittlig pensjonsalder i Statoil er

62,3 år.

Særskilt seniorpolitikk skal utarbeides. Senior-politikk 80 prosent arbeid, 90

prosent lønn og 100 prosent

pensjonsgrunnlag. Leder skal gi

tilrettelegging for ansatte over 55 år

m.m.

Målet om å øke den reelle pensjonsalder

opprettholdes. Etablert seniorpolitikk

iverksettes.

Målet opprettholdes.

Ta i bruk etablert system for kjemikaliestyring

i hele konsernet.

More magazines by this user
Similar magazines