utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Reduserte utslipp fra Gjøa

Gjøa-feltet utenfor kysten av Sogn og Fjordane er

et godt eksempel. Plan for utbygging og drift ble

levert i desember 2006 basert på at feltet i

hovedsak skal elektrifi seres, i stedet for at det

kunne fått en konvensjonell løsning, der

kraftbehovet ville blitt dekket av turbiner på

feltet. Dette kan redusere de årlige utslippene av

CO med opptil 110 000 tonn. I tillegg blir det en

2

årlig reduksjon av NOx på opptil 100 tonn. Gjøa,

kommer i produksjon i 2010. Gjøa er, sammen

med Troll, eksempel på elektrifi sering fra land til

sokkelen. Begge vil trekke på elektrisitet fra

Nord-Hordaland der Energiverket Mongstad vil

være en sentral produsent av elektrisitet fra

2010 . Denne løsningen vil bidra til at energiverket

som nå bygges på Mongstad kommer til å få

en svært høy virkningsgrad. Gjøas resterende

kraftbehov vil bli dekket av én gassturbin med en

varmegjenvinningsenhet som skal gi varme til

prosessanlegget på plattformen.

Null fakling på norsk sokkel

Statoil følger Norges krav om null fakling på norsk

sokkel, og har som mål å ha null fakling av overskuddsgass.

Enkelte av våre installasjoner er ikke i

mål. Det fakles på vårt tungoljeprosjekt Sincor i

Venezuela og på Mongstad-raffi neriet på land i

Norge. Dette er noe vi arbeider aktivt med å

redusere. Vi er deltaker i Global gas fl aring reduction

program (GGFR), som administreres av Verdens-

banken. GGFR-medlemskapet innebærer en forpliktelse

til å redusere fakling som skyldes driftsmessige

forstyrrelser. Statoil bidrar aktivt med å formidle

våre erfaringer om faklingsteknologi fra norsk

sokkel. GGFR besluttet i 2006 å videreføre sitt

arbeid frem til 2009, og har fått stor oppslutning fra

internasjonale selskap og myndigheter.

Kyoto-mekanismene

EUs kvotehandel for CO ble etablert i januar

2

2005. Norge innførte kvotehandel for samme

installasjoner som EU, ekskludert virksomheten

som allerede er underlagt CO -avgift. Statoil har

2

bygget opp kompetanse og systemer og deltar

aktivt i handelen med utslippskvoter. CO - 2

transaksjonene gjøres gjennom ledende børser

som European Climate Exchange og NordPool,

men også bilateralt.

Statoil forutsetter at olje- og gassvirksomheten

blir inkludert i kvotehandelssystemet fra 2008.

Statoil arbeider med muligheter som genererer

sertifi serte utslippsreduksjoner i henhold til Kyotoprotokollen.

Statoils kompetanse innen CO - 2

håndtering kan dermed brukes til å realisere

prosjekter som gir reduksjon i klimagassutslipp

utenfor Norge.

Kyoto-protokollens mekanismer, Felles

gjennomføring (Joint Implementation) og Grønn

Børge Brende,

stortingsrepresentant (H), nestleder i

energi- og miljøkomiteen

Miljø

- Hva er de mest effektive tiltakene oljeog

gassindustrien kan gjennomføre for å

motvirke klimaendringene?

- Norge har i Kyoto-protokollen fra 1997

forpliktet seg til å begrense veksten i de

totale klimagassutslippene til én prosent fra

1990 og til perioden 2008-2012. Vi skal ta i

bruk Kyoto-mekanismene i tillegg til

nasjonale tiltak. Disse består blant annet av

den grønne utviklingsmekanismen, som

innebærer at man får godskrevet her hjemme

investeringer i klimatiltak i utviklingsland.

Er en enig om at en står overfor en global

utfordring, må en også gå for de mest

kostnadseffektive tiltakene for å få en

snarest mulig og størst mulig reduksjon i

klimagassutslippene, i tillegg til de nasjonale.

På dette området er det mulig for olje- og

gassindustrien å bidra til å redusere de

globale utslippene i tråd med Norges

forpliktelser.

Når det gjelder nasjonale tiltak for å redusere

klimagassutslippene fra olje- og gassindustrien,

kommer man ikke unna en økt elektrifi

sering av sokkelen. Samtidig som vi

diskuterer om vi skal bygge gasskraftverk på

land i Norge - med eller uten CO -håndtering

2

- produserer gasskraftverk på sokkelen kraft

uten noen form for CO -håndtering.

2

Anleggene slipper ut mer CO i forhold til

2

produsert energi enn det et moderne

gasskraftverk uten CO -håndtering på land

2

ville ha gjort.

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 31

More magazines by this user
Similar magazines