utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

mrd Sm 3

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Tusen

tonn

250

200

150

100

50

Tusen

tonn

35

30

25

20

15

10

5

FAKLING

2002 2003 2004 2005 2006

0,25 0,28 0,26 0,29 0,25

Definisjon: Fakkelgass (mrd Sm3) fra Statoil-operert

virksomhet på norsk kontinentalsokkel.

UTSLIPP AV FLYKTIGE

ORGANISKE FORBINDELSER (nmVOC)

2002 2003 2004 2005 2006

160 133 100 68 56,8

Definisjon: Utslipp av flyktige organiske forbindelser

(nmVOC) fra Statoil-operert virksomhet på norsk

kontinentalsokkel (bøyelasting inkludert) (i tusen tonn).

UTSLIPP AV

NITROGENOKSIDER (NOx)

2002 2003 2004 2005 2006

26,4 29,9 31,1 34,7 31,6

Definisjon: Utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra

Statoil-operert virksomhet (i tusen tonn).

32 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

utviklingsmekanisme (Clean Development

Mechanism) gir land med Kyoto-forpliktelser

anledning til å gjennomføre utslippsreduserende

tiltak i andre land. Hensikten er å utløse de mest

kostnadseffektive utslippsreduksjonene på

tvers av landegrensene.

I 2006 ble den første avtalen om sertifi kater

undertegnet for et prosjekt i Kursk-regionen i

Russland. Det ventes at klimagassutslippene

reduseres med totalt 1,2 millioner tonn CO - 2

ekvivalenter i perioden 2008-2012 ved tetting

av gasslekkasjer på ledningsnettet i regionen.

Statoil står som kjøper av disse kvotene i denne

femårsperioden.

I tillegg er det arbeidet med prosjekter i Algerie,

Iran, Kina og Mexico. En avtale med Pemex i

Mexico om reduksjon av fakkelgass på feltet Tres

Hermanos ble signert tidlig i 2007. Prosjektet

ventes å gi to millioner tonn CO -ekvivalenter

2

over en tiårsperiode.

Fornybar og ny energi

Forretningsenheten Ny energi skal drive

forretningsutvikling innenfor områder som

reduksjon av klimagassutslipp, økt bruk av

renere energibærere og utvikling av nye

energiløsninger gjennom satsing på hydrogen,

energieffektivitet, fornybar energi og CO - 2

håndtering.

Den økende oppmerksomheten om energisikkerhet

og behovet for reduserte klimagassutslipp

styrker grunnlaget for Statoils forretningsutvikling

innenfor disse områdene.

Statoil Ny Energi arbeider med løsninger som kan

gi mer effektiv energiutnyttelse hos brukerne i

form av redusert forbruk og reduserte utslipp av

klimagasser.

Kombinert kraft- og varmeproduksjon, CHP

(Combined heat and power), også kalt

kogenerering, gir høy utnyttelse av energiråstoffet.

CHP er EUs viktigste enkelttiltak for å

redusere energiforbruket. CHP øker i tillegg

forsyningssikkerheten og minsker utslippet av

klimagasser. EU legger til rette for at de

enkelte land gjennom nasjonale støtteordnin-

ger kan øke andelen av sin energiproduksjon

basert på kogenerering.

Gjennom om lag 90 prosent eierskap i det

danske selskapet EC Power driver Statoil

utvikling og produksjon av småskala kogenereringsanlegg.

Anleggene som drives av naturgass

eller diesel gir 10-20 kW elektrisitet pluss den

dobbelte varmemengden. Anleggene markedsføres

i Tyskland, Storbritannia og Danmark. I

tillegg vurderer Statoil forretningsmuligheter

relatert til større CHP-anlegg.

Energi fra avfallsdeponier

Gjennom det norske selskapet Energikilden AS,

der vi har en eierandel på 82 prosent, er vi

engasjert i kogenerering fra avfallsdeponigass.

Avfallsdeponigass er en energikilde som ved

forbrenning gir CO - reduksjon, fordi avfallsde-

2

ponigass, i hovedsak metan, har en større

klimaeffekt enn CO . Energikilden har i løpet av

2

2006 satt i drift sitt hittil største anlegg -

Knivåsen energianlegg - som leverer vannbåren

varme til et boligfelt som er under utbygging

ved Drammen. Anlegget består av en gassmotor

med kapasitet til å produsere 830 kW elektrisitet

og ca. 1 000 kW varme.

Energikilden har ved utgangen av 2006 i drift

seks energianlegg med en total produksjonskapasitet

på 3000 kW «grønn» elektrisitet.

Produksjonen i 2006 var om lag 12,8 millioner

kWh. Dette er en økning fra 9,5 millioner kWh i

2005 og tilsvarer årsforbruket til 640 boliger.

Verdens første tidevannsmølle

Statoil er medeier i selskapet Hammerfest Strøm

AS, som utvikler teknologi for å produsere energi

fra tidevannsstrømninger. Statoil har bidratt

med prosjektledelse. Selskapet har utviklet og

installert en 300 kW prototyp, som er den første

tidevannsmøllen i verden som generer elektrisitet

som leveres direkte til strømnett på land.

Tidevannsmøllen er installert på 50 meters dyp i

Kvalsundet ved Hammerfest. Den har vært i

drift i over tre år med gode resultater. Prosjektet

er et godt eksempel på hvordan teknologi fra

olje- og gassproduksjon kan benyttes i

utviklingen av teknologi for fornybar energi.

More magazines by this user
Similar magazines