utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Yrende liv på havets bunn

Et unikt miljøsamarbeid mellom Statoil og

ledende havforskere viser at det yrende livet

på havbunnen i begrenset grad påvirkes av

boreaktiviteter.

Krabber, skjell og fi sker fi nner tilbake til sitt

gamle «nabolag» så snart oljeselskapene er

ferdige med å bore.

Sammen med et av verdens ledende

havforskningssenter, National Oceanographic

Centre i Southampton, har Statoil siden i fjor

deltatt i banebrytende miljøstudier av

havbunnen. Prosjektet, kalt SERPENT

(Scientifi c and Environmental ROV Partnership

using Existing Industrial Technology), er

et eksempel på hvordan oljeindustrien og

forskningsinstitusjoner kan samarbeide, til

felles nytte.

Samarbeidet går ut på at forskerne låner ledig

kapasitet på fjernstyrte undervannsfartøy

tilknyttet Statoils fl yttbare boreinnretninger

for å ta prøver, observere og fi lme livet på

havbunnen. Dette gir dem mulighet til å

innhente data i farvann og på dyp de ellers

ikke hadde fått tilgang til. Så langt har dette

resultert i at havforskerne har oppdaget både

nye arter og ny atferd hos kjente arter.

Statoil får på sin side økt innsikt i hvordan

boreoperasjoner påvirker havbunn og

megafauna, det vil si svamper, krabber, større

skjell og fi sker. Resultatene fra de første studiene

på norsk sokkel gir grunn til optimisme

både for miljøet og oljenæringen.

Studiene viser at boringen bare fører til en

begrenset nedslamming av havbunnen nær

borestedet. Selv innenfor en radius på 100

meter observeres et yrende liv.

Statoil bruker i hovedsak såkalte grønne,

miljøvennlige kjemikalier i all borevirksomhet.

Det er ikke rapportert funn av giftige kjemikalier

som skader havbunnen. Påvirkningen er av

midlertidig karakter. Livet på havbunnen går

tilbake til det normale etter endt boreoperasjon.

I 2006 ble det gjennomført studier på

letebrønnene Uranus, Edvarda og Morvin i

Norskehavet, Tornerose i Barentshavet og

Brugdan utenfor Færøyene. Det har gitt ny

kunnskap om biologien i Barentshavet,

Norskehavet og i færøysk farvann. I 2007

fortsetter studiene ved tre nye brønner.

Studiene fi nansieres gjennom Statoils

forskningsprogram FIND Hydrocarbons.

Miljø

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 41

More magazines by this user
Similar magazines