utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Anne Stenhammer,

statssekretær i Utenriksdepartementet

- Det er blitt satt i gang ulike initiativ for å

få større åpenhet om pengestrømmene i

oljebransjen. Hvilken virkning har disse

initiativene?

- Det er en prioritert oppgave for Norge å

bidra til at en større andel av verdens

ressursinntekter brukes på en måte som

fremmer sosial og økonomisk utvikling. Økt

åpenhet er en forutsetning for at befolkningen

i ressursrike stater skal kunne stille krav

til hvordan inntektene anvendes. Dette er

grunnen til at Norge støtter opp om Extractive

Industries Transparency Initiative og til at

vi forfølger åpenhet som prinsipp for både

ressurs- og inntektsforvaltning gjennom

«Olje for utvikling»- programmet.

Det er ingen lett oppgave å legge til rette for

en bredere inntektsfordeling. Ressursinntekter

utgjør ofte en viktig del av maktgrunnlaget

for regimer som ikke ser seg tjent med

endring.

Jeg tror likevel vi vil se fremgang dersom

selskaper, investorer, regjeringer og det sivile

samfunn fortsatt arbeider sammen i EITI og

lignende initiativ. Jeg er glad for at Statoil og

Norsk Hydro har vist vei på dette området,

blant annet ved å publisere sine betalinger til

vertsland. Fra norsk side markerer vi vårt

lederskap blant annet gjennom å være vertsland

for EITIs nye internasjonale sekretariat.

50 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter

er opprettet og skal videreutvikles i 2007.

Våre forpliktelser har solid forankring

Statoils forpliktelser innen menneskerettigheter

og åpenhet er forankret i en rekke internasjonale

initiativer. Blant disse er først og fremst FNs

Global Compact-prinsipper for menneskerettigheter,

standarder i arbeidslivet og korrupsjonsbekjempelse,

samt Voluntary Principles on

Security and Human Rights som gjelder bruk av

sikkerhetstjenester. Statoil vil inkludere

referanser til disse initiativene i sine kontrakter

med leverandører og partnere der det er

relevant. I våre krav og retningslinjer vies

urbefolkninger og arbeid i konfl iktområder, hvor

utfordringene på menneskerettighetsområdet

kan være spesielt store, særlig oppmerksomhet.

Når det gjelder åpenhet, har Statoil gitt sin

tilslutning til Extractive Industries Transparency

Initiative (EITI) (se side 52), Verdens økonomiske

forums Partnering Against Corruption

Initiative (PACI) og Global Compact-prinsippet

om korrupsjonsbekjempelse. I tillegg støtter

Statoil Transparency International gjennom en

konsernavtale.

Skape positive ringvirkninger

Olje- og gassindustrien har et stort potensial til å

stimulere til økonomisk vekst. Krav til spesialiserte

faglige kunnskaper og teknologi kan

imidlertid føre til at den direkte gevinsten

forbeholdes få, mens andre holdes utenfor.

Statoils strategi for samfunnsansvar tar sikte på

å generere positive ringvirkninger ved å

rekruttere og satse på lokal arbeidskraft. Vi vil

benytte lokalt næringsliv og lokal arbeidskraft

som leverandører og kontraktører, og vi vil

fremme kompetansebygging og -utveksling

med lokale bedrifter. Vi vil også foreta sosiale

investeringer i berørte lokalsamfunn, slik at

grupper utenom industrien får del i godene.

Arbeidet for å skape lokale ringvirkninger bør

alltid være basert på en forretningsidé med

formål å bygge opp bærekraftig økonomisk

virksomhet. Statoil skal unngå å skape avhengighet

og å støtte uproduktive prosjekter.

Planlagte tiltak 2006 Resultater 2006 Planlagte tiltak 2007

Avslutte konsekvensutredning for

boreoperasjonen i Algerie. Etablere

relevant oppfølging og måling for

forberedelser til neste fase i prosjektet.

Gjennomføre pilotprosjekt hvor ulik

metodikk blir testet på tvers i

forretningen.

Fortsatt økning i sosiale investeringer i

takt med veksten i internasjonale

prosjekter og investeringer.

Utvikle en «verktøykasse» for utvikling

og evaluering av landspesifi kke

strategier for samfunnsansvar.

Teste ut et verktøy for leverandørutvikling

basert på kriterier for

samfunnsansvar.

Videreutvikle operativ metode for

styring av omdømmerisiko.

Kvartalsvis rapportering av

nøkkelindikatorer.

Første fase av pilotprosjekt

implementert (Aserbajdsjan). Startet

diskusjon rundt metodologi med

eksterne eksperter.

Implementert økning på 19 prosent i

sosiale investeringer.

Evaluering og oppdatering av arbeidsprosesser

for tidlig identifi sering av landrisiko,

samt økt samhandling i konsekvensutredningsprosesser.

Utvikle metoder for å øke lokal spin-off

som understøtter vår forretningsutvikling

samt teste dette i relevante land

Utvikle en metode for å måle den

sosioøkonomiske effekten av vår

virksomhet.

Forbedre prosedyrer og oppfølging av

sosiale investeringer, inkludert budsjettoppfølging.

Revurdere og utvikle effektive

interessentdialog- og rapporteringsprosesser.

Gjennomført. Utvikle opplæringsmodul for CSR

planlegging og implementering, inkludert

en revurdering av CSR Guidance Tool.

Gjennomført.

Har initiert en akse mot Konsernkommunikasjon.

Målet opprettholdes.

More magazines by this user
Similar magazines