utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Prosjekt for konkretisering av

menneskerettighetsforpliktelser

Forpliktelser som ikke er tydelig defi nert, kan få

alvorlige praktiske konsekvenser. Derfor har

Statoil iverksatt en bred gjennomgang av det

internasjonale regelverket for menneskerettigheter

og dets betydning for konsernets

retningslinjer og praksis.

Gjennomgangen vil bidra til å gi en bedre

forståelse av de forretningsmessige følgene av

regelverket og, om nødvendig, til å endre

konsernets retningslinjer og praksis deretter.

Mangel på rettesnorer

Internasjonal lovgivning inneholder få rettesnorer

når det gjelder næringslivets ansvar for

menneskerettighetene. Med hjelp fra internasjonale

menneskerettighetsadvokater ble det

foretatt en gjennomgang av alle artiklene i

Verdenserklæringen om menneskerettighetene

og deres potensielle betydning for selskapene.

Gjennomgangen støttet seg på de mer

spesifi kke tekstene i Konvensjonen om sivile og

politiske rettigheter og Konvensjonen om

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, i

tillegg til andre underliggende FN-dokumenter.

Analysen ble deretter sammenholdt med de

eksisterende bestemmelsene i Statoils styrende

dokumenter og prosedyrer for risikostyring.

Gjennomgang av landrisiko

Som et ledd i dette prosjektet ble det foretatt

en vurdering av forholdene i noen land som

Statoil har operasjoner i.

Konklusjonen var at de fl este menneskerettighetene

ble godt ivaretatt, både gjennom

Statoil-konsernets retningslinjer og prosedyrer

og i selve virksomheten. Likevel ble det påvist

forbedringspotensiale i måten vi driver

virksomheten på.

På grunnlag av dette skal prosjektet i 2007

videreføres med følgende aktiviteter:

• Gjennomføre ytterligere landstudier.

• Vurdere ytterligere revidering av Statoils

styrende dokumenter.

• Utvikle et opplæringsprogram om menneskerettigheter

for ansatte.

• Fortsette å rådspørre relevante interessenter

og internasjonale initiativer om metoder

og resultater.

• Videreutvikle interne kontroll- og styringssystemer

samt opplæringsprogrammer for

leverandører og underleverandører.

Statoil har i forbindelse med dette prosjektet

hatt en utstrakt dialog med Business Leaders’

Initiative on Human Rights, hvor Statoil er

medlem, og med FNs generalsekretærs

rådgiver for næringsliv og menneskerettigheter,

John Ruggie.

Samfunn

“It is often said that human rights, unlike

other areas of corporate responsibility,

remain somewhat mysterious for business,

that corporations don’t fully know what is

expected of them. A number of related

factors could account for this state of

affairs. Apart from workplace issues, human

rights until recently were seen as the

exclusive domain of states, and no universally

agreed framework of international

human rights standards yet exists that

applies to companies, whether on a

voluntary or mandatory basis. Beyond

compliance with national laws, therefore,

business policies and practices in the area of

human rights remain largely voluntary,

inevitably leading to differential rates of

uptake and levels of performance.”

Rådgiver for næringsliv og

menneskerettigheter, FN,

John Ruggie, September 2006

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 53

More magazines by this user
Similar magazines