utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

En oljenasjons renessanse

Petroleumsindustrien har lange tradisjoner i

Aserbajdsjan. Utviklingen skjøt fart mot slutten

av 1800-tallet, da Aserbajdsjan i en periode

stod for halvparten av verdens råoljeproduksjon.

Den ustabile mellomkrigstiden brakte nedgang,

og mange i industrien forlot Aserbajdsjan da

Sovjetunionen tok kontroll i 1920. Deretter falt

oljeproduksjonen raskt. Under 2. verdenskrig

opplevde Aserbajdsjan en ny, men kortvarig

«oljeboom».

Mange av Aserbajdsjans eksportmarkeder

forsvant etter løsrivelsen fra Sovjetunionen, og

landet gikk inn i en økonomisk krise. I denne

situasjonen representerte landets betydelige

hydrokarbonressurser et svært viktig potensial

for landets utvikling.

Bruddet med det tidligere Sovjetunionen i 1991

markerte dermed starten på Aserbajdsjans

tredje «oljeboom». Vestlige selskaper engasjerte

seg og hadde sterk støtte og økonomisk

medvirkning fra vestlige regjeringer. Siktemålet

var tredelt:

• Å utvikle reserver og produksjon for å bidra til

nye olje- og gassvolumer til markedet.

• Å bidra til den økonomiske utviklingen i

Aserbajdsjan for dermed å kunne styrke

landets politiske uavhengighet og bidra til en

demokratisk utvikling og økt velferd for

landets befolkning.

• Å etablere en ny energikorridor fra

Kaspihavet som kom i tillegg til de russiske

forsyningslinjene mot Europa.

Programmer for investering

i lokalsamfunnene

De fleste store utbyggingsprosjektene er

organisert i konsortier med deltakere fra

mange oljeselskaper. Et eksempel er Community

Investments Programme (CIP). Programmet

som finansieres av partnerne i BTC og SCP,

og målet er å skape bærekraftig sosial og

økonomisk utvikling i lokalsamfunn som ligger

langs rørledningstraseen i Aserbajdsjan,

Georgia og Tyrkia. I samarbeid med internasjonale

og lokale NGO-er blir det gjennomført

prosjekter som skal skaffe arbeidsplasser, gi

flere tilgang til en forbedret sosial infrastruktur

(for eksempel skoler og sykehus) samt styrke

utviklingen av jordbruket. Til sammen har

partnerne i prosjektfasen brukt 24 millioner

USD på dette arbeidet.

Nye programmer for driftsfasen

Etter hvert som storskalaprosjektene ACG,

BTC, Shah Deniz og SCP går inn i driftsfasen,

kommer Det regionale utviklingsinitiativet

(RDI) og Future Communities Programme

(FCP) inn i bildet. FCP skal ta over der de ulike

CIPene slipper, og videreføre arbeidet med å

bemyndige og mobilisere lokalsamfunnene. RDI

skal på sin side arbeide med å få på plass mer

nyskapende mekanismer for samfunnsøkonomisk

utvikling.

RDI: Et program med

langsiktige forpliktelser

RDI-programmet for samfunnsøkonomisk

utvikling vil adressere grunnleggende utviklingsutfordringer

som:

• næringsutvikling

• effektivt styresett

• energitilgang

Programmet har som mål å oppnå maksimal

utviklingseffekt av sin kjernevirksomhet og sikre

at inntektene fra denne virksomheten fordeles

på en rettferdig måte i regionen. Programmet tar

et langsiktig perspektiv for å fi nne gode

løsninger på disse utfordringene. Dette har sitt

opphav i partnernes interesse av å utvikle et

stabilt driftsmiljø.

For å maksimere nytteverdien av utviklingstiltakene

som omfattes av RDI, har partnerne i

fellesforetaket inngått et nært samarbeid med

utviklingsorganisasjoner, berørte myndigheter

og samfunn. Store samarbeidsorganisasjoner i

RDI er:

• International Finance Corporation (IFC)

• European Bank for Reconstruction and

Development (EBRD)

Samfunn

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 57

More magazines by this user
Similar magazines