utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

58 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

• Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ)

• FNs Utviklingsprogram (UNDP)

Utdanning og kapasitetsbygging

I tillegg til RDIs tre overordnede arbeidsområder

skal det holdes kontinuerlig fokus på:

• utdanning

• kapasitetsbygging

• yrkesrettet opplæring

På bemanningssiden vil RDI ha kvalitetssikringspersonell

og teknisk personell i Baku, supplert av

koordineringspersonell i Georgia og Tyrkia. RDIs

arbeid tilsier per defi nisjon at mange ulike

fagområder må trekkes inn, og partnerne i

fellesforetaket vil bidra med kompetanse på

områder som blant annet myndighetskontakt,

I tillegg til det Statoil gjør sammen med

partnerne har selskapet tatt aktivt

samfunnsansvar også på egne vegne.

Viktige elementer i denne strategien har

omfattet:

• Erfaringsoverføring basert på den norske

forvaltningsmodellen for petroleumsvirksomhet

for landets politikere og for

statsoljeselskapet Socar. Den norske

erfaringen ble av landets myndigheter sett

på som en inspirasjon for organiseringen av

sin egen virksomhet.

• Kompetanseoverføring i samarbeid med

statsoljeselskapet Socar. Lederopplæring

og etablering av teknisk laboratorium i

Baku ble iverksatt tidlig. Statoil bygde opp

laboratoriet med utstyr fra selskapets

laboratorium i Stavanger og sørget for

nødvendig opplæring og trening av Socarpersonell.

• Hovedplan for utviklingen av landets

gassressurser ble utarbeidet av spesialister

fra Statoil i samarbeid med Socar. OED var

med i styringskomiteen for dette arbeidet

og bevilget penger. Bidro blant annet til at

gassfeltet Shah Deniz kunne startes opp

og realisere en verdikjede basert på gass.

• I etableringsfasen hadde myndighetene i

Baku utstrakt kontakt med relevante

juss, skatt, økonomi, samfunnsansvar og helse

og sikkerhet.

Pilotprosjektene

RDI lanserte sine første pilotprosjekter i 2004

innen avfallshåndtering og bank- og fi nansieringstjenester

i de georgiske byene Borjomi og

Bakuriani. I dag støtter RDI en lang rekke tiltak,

blant annet fi nansiell tilrettelegging for

forsyningskjeden i Aserbajdsjan for å øke den

lokale deltakelsen på leverandørsiden. Programmet

støtter også et initiativ for å forenkle

regelverket for næringslivet, slik at driftskostnader

for små og mellomstore bedrifter

reduseres.

Statoil har vært en aktiv deltaker i utformingen

av RDI. Sammen med partnerne brukte vi til

norske myndighetsorganer slik som

Norges Bank og Finansdepartementet. I

desember 1999 ble det opprettet et

oljefond etter modell av det norske

Petroleumsfondet. Målet var å unngå

overoppheting av økonomien og for å

trygge velferd for kommende generasjoner.

Per 30. september 2006 var verdien

av fondet 1,45 milliarder USD.

• Aserbajdsjan forpliktet seg som første land

i verden til Extractive Industries Transparency

Initiative (EITI) sine prinsipper.

Statoil har engasjert seg aktivt i arbeidet

med EITI i Aserbajdsjan. 32 lokale NGO’er,

olje- og gruveselskapene som driver i

landet og myndighetene har undertegnet

en intensjonsavtale om implementering.

Blant deltakerlandene i EITI er Aserbajdsjan

ifølge Verdensbanken per 31. desember

2006 ledende i implementeringen av EITIs

prinsipper.

• I tilegg gir Statoil målrettet støtte til ulike

sosiale og miljømessige formål. For

eksempel støttes Flyktningehjelpens

prosjekt Urban Resettlement for å sikre

bolig og annen hjelp til internt fordrevne

personer, fl yktninger og tilbakevendte

knyttet til konfl ikten om Nagorno-

Karabakh-regionen, hvor stridighetene tok

slutt i 1994.

More magazines by this user
Similar magazines