utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Utvalgte hovedtall fra virksomheten i 2005 og 2006

2005 2006

Betalte skatter 54,6 mrd NOK 74,4 mrd NOK

Betalte direkte avgifter 34,2 mrd NOK 30,1 mrd NOK

Betalt signaturbonus 3,4 mill USD 147,1 mill USD

Foreslått eierutbytte 17,8 mrd NOK 19,7 mrd NOK

Utbetalt lønn og sosiale kostnader 14,6 mrd NOK 16,4 mrd NOK

Kjøp av varer og tjenester (fakturert verdi) 62,8 mrd NOK 67,7 mrd NOK

Betalte renter på lån 2 mrd NOK 2,9 mrd NOK

Investert i egen virksomhet 46,2 mrd NOK 46,2 mrd NOK

Investering i forskning og utvikling 1,1 mrd NOK 1,2 mrd NOK

Antall leverandører 24 899 26 085

Verdien av profi t oil 2,7 mrd NOK 5,8 mrd NOK

Sosiale investeringer 8 mill USD 9,5 mill USD

I Norge betaler oljeselskapene inntektsskatten i

to terminer. Den første terminen forfaller 1.

oktober i inntektsåret og den andre 1. april det

påfølgende året. Dette betyr at betalbar skatt

for et gitt år ikke kan sammenlignes direkte med

betalte skatter det samme året. Skattekostnaden

består av betalbar og utsatt skatt og er

beregnet basert på regnskapsmessig resultat før

skatt. Statoils resultat før skatt i 2006 var

104,32 milliarder kroner i Norge og 17,37

milliarder kroner i andre land. Videre var

skattekostnaden 74,1 milliarder kroner i Norge

og 6,25 milliarder kroner i andre land.

Etter hvert som våre investeringer i andre land

gir produksjon og løpende inntekter, vil

skatteinnbetalingen til myndighetene i disse

landene også øke. I investeringsfasen vil det

normalt ikke påløpe skatter og avgifter.

Ettersom det går lang tid fra funn til produksjonsstart,

vil det i aktivitetsoversikten være

en rekke land hvor Statoil har investeringer,

men hvor vi ennå ikke betaler skatt eller

avgifter.

Produksjonsdelingsavtaler

Under produksjonsdelingsavtaler får partnerne

først petroleum til en verdi tilsvarende påløpte

kostnader og investeringer i henhold til et

regelverk spesifi sert i den enkelte avtale («Cost

Oil»). Av den resterende produksjon («Profi t

Oil») mottar partnerne en andel av produsert

petroleum, mens vertslandet beholder resten.

Fordelingen mellom partnerne og vertslandet er

fastsatt i produksjonsdelingsavtalen. Verdien av

den petroleumen som beholdes av vertslandet,

er beregnet til NOK 5,8 milliarder for 2006 og

vedrører landene Algerie, Aserbajdsjan og

Angola. Se side 59 for nærmere omtale av

produksjonsdelingsavtalene i Aserbajdsjan.

Signaturbonus

Myndighetene i noen vertsland krever betaling i

forkant av leteaktiviteten for rettighetene til å

utvikle et leteområde. Denne typen betaling

kalles signaturbonus. Størrelsen på signaturbonusen

er basert på letelisensens antatte

utvinningsmuligheter samt interessen for

rettighetene i markedet.

I 2006 ble Statoil tildelt to operatørskap med 80

prosent andel i dypvannsblokkene 9 og 10 i

Egypt. Arealet ble tildelt Statoil sammen med

Sonatrach International Petroleum Exploration &

Production, et heleid datterselskap av Sonatrach.

Tilbudet er underlagt ferdigstillelse av en

detaljert produksjonsdelingsavtale og godkjennelse

av det egyptiske parlamentet. Videre har

Statoil er sammen med ConocoPhillips blitt

tildelt dypvannsblokken Kuma i Indonesia.

ConocoPhillips er operatør og har en andel på 60

prosent, mens Statoils andel er 40 prosent. Det

forventes at Statoil vil betale signaturbonus for

disse tre blokkene, men siden forhandlingene

AKKUMULERTE INVESTERINGER

ETTER GEOGRAFISK OMRÅDE

Norge

Afrika

USA

Sør-

Amerika

2006

Totalt: 46,2 milliarder kroner

UTBETALT LØNN OG ANDRE

SOSIALE KOSTNADER

Arbeidsgiveravgift

Andre sosiale

kostnader

2006

Totalt: 16,4 milliarder kroner

BETALTE SKATTER OG AVGIFTER

Utland

Samfunn

Asia

Europa

Lønn

Norge

2006

Totalt: 104,5 milliarder kroner

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 61

More magazines by this user
Similar magazines