Infeksjonskontrollprogram - Sykehuset Østfold

sykehuset.ostfold.no

Infeksjonskontrollprogram - Sykehuset Østfold

Østfold Fylke Forord til Infeksjonskontrollprogrammet

Kommuner med avtale

Utarbeidet av:

Seksjon smittevern

Gjelder fra:

01.09.2012

Systemansvarlig:

Hygienesykepleier

Gro Bøhler

Gyldig til:

01.09.2014

Dokumentnr:

SMV0001

Godkjent av:

Smittevernoverlege

Alle helseinstitusjoner har nå plikt til å utforme et infeksjonskontrollprogram og lage et egnet

system for å gjennomføre og vedlikeholde dette.

Denne plikten er hjemlet i Lov om vern mot smittsomme sykdommer 5. august 1994 nr. 55,

Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 30. mars 1984 nr. 15 og Lov om sykehus 19. juni

1969 nr. 57.

Infeksjonskontrollprogrammet for kommune er et styringsdokument som

beskriver de systematiske tiltak som er nødvendige for å redusere/forhindre forekomsten av

infeksjoner i institusjonen(e)

Infeksjonskontrollprogrammet består av tre hovedkomponenter:

faglig og organisatorisk koordinering av de tiltak som programmet omfatter

infeksjonsforebyggende arbeid

infeksjonsovervåkende arbeid

Infeksjonskontrollprogrammet omfatter pasienter, personale og pårørende, og er et viktig

redskap som skal bidra til å sikre kvaliteten av behandling og pleie ved institusjonen.

Prosedyrene er laget på et overordnet nivå, som evt. vil kreve lokale tilpasninger på den

enkelte institusjon. Det er kommunen selv som bestemmer hvilket nivå prosedyrene skal

ligge på. Infeksjonskontrollprogrammet skal inngå i institusjonens eget kvalitetssystem.

Det er seksjon smittevern ved Sykehuset Østfold HF som er ansvarlig for å vedlikeholde og

oppdatere håndboken, påse at prosedyrene dekker det behovet institusjonen har, at de

holder høy faglig standard og at institusjonen gjennomfører en hensiktsmessig overvåking av

institusjonsoppståtte infeksjoner.

Hver enkelt medarbeider har et ansvar for å gjøre seg kjent med innholdet i

håndboken, slik at de kan utføre sitt arbeid på en måte som minsker smitterisikoen

både for pasientene og seg selv.

Slutt på prosedyren

Infeksjonskontrollprogram: Forord til Infeksjonsprogrammet

SMV0001 Side 1 av 1

More magazines by this user
Similar magazines