NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

6

Antallet av bestaaende samlag, som i 1905 —1907 var 32, var i 1908

31, i 1909: '28 og i 1910 —1913 : 27.

I 2 av de byer, hvis samlag er nedlagt i lOpet av aarene 1896-1909,

nemlig Skien og Sarpsborg, foregaar nu brændevinshandel i detalj med paaberaabelse

av ældre rettigheter, jfr. s. 2. Angaaende brændevinshandelen

Sarpsborg (Borregaard) paagaar civil sak. Forøvrig er nu samlagsmonopolet

gjennemført i alle norske byer, hvor brændevinshandel foregaar, idet en ældre

br,endevinsrettighet i Kristiania, som endnu bestod i 1911, senere er bortfaldt.

I henhold til lov av 17 mai 1904 § 7 kan imidlertid magistrat og formandskap

overdrage et bestemt antal samlagsrettigheter til salg av brændevin

til handelsborgere for 1 aar ad gangen mot en avgift til samlaget. Saadanne

rettigheter indehaddes i 1911 av ialt 27 handelsborgere, alle i Kristiania.

Disse har en meget betydelig omsætning av brændevin, hvilket bl. a. fremgaar

derav, at de tillikemed den nysnævnte ældre rettighet tilsammen hadde

at betale (for 1911) en avgift av kr. 361 000. Paa lignende maate kan

efter nævnte lovs § 8 et bestemt antal skjænke rettigheter tildeles hoteleiere

ni. fl. Av saadanne fandtes i 1911: 4 i Kristiania, 1 i Lillehammer,

2 i Kongsberg, 1 i Holmestrand, 3 i Horten og 3 i Tønsberg, tilsammen 14.

I 1907-1910 var antallet av rettigheter efter brændevinslovens §§ 7 og 8

henholdsvis 28 og 15, nemlig foruten de nævnte yderligere 1 salgsret og 1

skjzenkeret, begge i Kristiania.

Samlagene hadde i 1911 selv ialt 62 skjænkesteder og 55 salgssteder

(tildels i samme gaard som skjænkningsstederne), se tabel 2 (de 2 sidste

rubrikker). Av de 55 skjænkerettigheter utøvedes 29 i hoteller og restauranter

m. v. (16 i Kristiania, 6 i Trondhjem (samtlige), 4 i Hamar (likesaa), 1 i

Drammen, 1 i Hønefoss og 1 i Kristiansand) for samlagets regning, mens de

ovennævnte rettigheter efter brændevinslovens § 8 utøves for vedkommende

hoteleiers egen regning.

Siden 1907 er antallet av skjænkesteder gnat ned fra 85 til 62. Derimot

er salgsstedernes antal temmelig uforandret. Jfr. nærmere tabel 2.

Ret til p ar tis al g (paa 250 liter eller derover) har derhos 1 — én

kjøbmandsforretning (i Stavanger).

Paa landet findes kun nogen ganske enkelte rettigheter til salg eller

skjcenkning av brændevin (i 1908-1911 : 6, hvorav 2 ældre rettigheter (i

Romsdals amt, benyttes kun til salg) og 4 skjænkerettigheter bevilget efter

lov 17 mai 1904 § 10 til sanatorier m. v. Hertil kommer, at adskillige

dampskibe (i 1907: 77, i 1909: 67, i 1910: 69) i henhold til brændevinslovens

§ 12 har bevilling til skjænkning av brændevin til passagerer m. fl.

More magazines by this user
Similar magazines