NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

17

'Endvidere indgaar under utgifterne de til reservefond avsatte belOp

for 1908 i Kongsvinger og Horten hver kr. 2 000, i Svelvik kr. 400 for

1909 : Kongsvinger og Horten likesaa, Svelvik kr. 500 ; for 1910 : som 1909;

for 1911 : Kongsvinger og Horten likesaa, Hølen kr. 400.

I indtægten av handel med 01 og vin m. v. er her medregnet et enkel

samlags reservefondsrenter (i 1908-1911 henholdsvis kr. 3 000, kr. 2 700

kr. 2 700 og kr. 3 000).

Det ovennævnte samlede overskud i 1908-1911 kr. 2 722 463, kr.

2 987 075, kr. 3 304 402 og kr. 3 512 145 har i sin helhet faat følgende anvendelse

1111111■111111111111011111111

1. Statens andel (65 pet, av overskuddet

vedkommende brændevinshandelen, fraregnet

det til reservefondet avsatte) . .

2. Samlagskommunernes andel (15 pet. ay .

do.) . ...... . . .....

3. Amtskommunernes andel (1_908 : 8, se-.

nere 10 pct. av do ) . . . .

4. Anvendt eller avsat til almennyttige øiemed.........

. . . .

Ialt overskud

Naar hertil yderligere lægges de av samlagene

betalte skatter og avgifter,

nemlig

1908. 1909. 1910.

Kr,

1 710 535

3.94 739

210 529

406 660

2 722 463

528 705

Kr.

1 882 898

434 513

289 677

379 987

2 987 075

518 112

Kr.

2 095 855

483 656

322 441

402 450

3 304 402

584 684

Kr.

2 227 800

514 108

342 738

427 499

3 512 145

660 809

utkommer i samlet sum 3 251 168 3 505 187 3 889 086 4 172 954

hvilket utgjør det beløp, som er kommet Staten, kommunerne og almennyttige

formaal tilgode av samlagenes indtægter (bortset fra tilvirkningsavgift og incl.

førselstold).

Den samlede sum, som i aarene 1881— 1911 paa denne maate er kom.

men stat, kommuner eller almennyttige øiemed tilgode av samlagenes in d.

tægter, utgjør kr. 66 263 395 eller i aarlig gjennemsnit kr. 2 137 529.

Om den specielle anvendelse av den til alm ennyttige øiemed

disponerte del av samlagenes overskud for 1908-1910 bitsættes omstaaende'

oplysninger, Som ovenfor anført, utgjorde, disse beløp henholdsvis kr. 406 660,

kr. 379 987 og kr. 402 450, hvortil kommer endel fra tidligere nar gjenstaa,

More magazines by this user
Similar magazines