NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 199 ... - SSB

Siden samlagenes oprettelse til og med for 1906 er der av deres overskud

til alm en nyt tige øiemed ialt disponert omtrent 26.2 millioner

kroner, jfr. nærmere „Meddelelserne" 1907, side 210.

Den Staten tilfaldende andel av brændevinssamlagenes overskud, der for

aarene 1897-1911 ialt utgjorde omtrent 20 mill. kr., er tillagt fondet for

Invaliditets- og Alderdomsforsikring som pr. 30te juni ialt

utgjorde kr. 30 827 049 ; til dette fond er der nemlig foruten nævnte statsandel

(samt avgifter av privat brændevinshandel) ved forskjellige stortingsbeslutninger

ialt avsat 3 mill. kr. (hvortil er kommet indvundne renter).

I tabel 4 meddeles en oversigt over størrelsen av breendevinssamlagenes

indbetalte grundfond samt reservefond ved utgangen av aarene 1908-1911.

Det vil sees at det indbetalte grundfond for samtlige samlag ved sidstnævnte

aars utgang ialt utgjorde 524 200 kr. mens reservefondene, der ved utgangen

av 1894 utgjorde 1 167 000 kr., kun utgjorde kr. 95 800, idet de i

1895 for det meste blev omdannet til legater for byens vel. Det eneste

samlag med reservefond var i 1911 Trondhjems, der av overskuddet for

aarene 1896 —98 hertil ialt avsat kr. 60 000, samt Larvik, Horten, Kongsvinger,

Svelvik og Hølen, der i de sidste aar hadde avsat tils. 35 800 kr.

til reservefond eller „driftsfond".

More magazines by this user
Similar magazines