Combi D 6 - Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

truma

Combi D 6 - Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

Combi D 6

Komfort på reisen

Bruksanvisning

Oppbevares i bilen!

9

7

4

3

5

Combi

5

2

3

1

1

60 °

40 °

60 °


2

Combi D 6

1 2

5

6

13

4

15

Funksjonsbeskrivelse

8

9

10

12

Dieselvarmeapparatet Combi D er et varmluftsvarmeapparat

med integrert varmtvannsbereder (med volum på 10 liter).

Brennerens funksjon understøttes av en vifte. Dermed vil den

fungere feilfritt også under kjøring.

I vinterdriftsmodus kan brenneren brukes til å varme opp

rommet og vannet samtidig. Hvis du bare trenger varmt vann,

kan du få dette i sommerdriftsmodus.

– I sommerdriftsmodus foregår oppvarmingen av vannet på

det laveste brennertrinnet. Når vanntemperaturen er nådd,

slår brenneren seg av.

– I vinterdriftsmodus velger apparatet automatisk det

påkrevde effekttrinnet, tilsvarende temperaturforskjellen

mellom det som er stilt inn på betjeningsdelen og den aktuelle

romtemperaturen. Når varmtvannsberederen er full,

varmes vannet automatisk samtidig. Vanntemperaturen

avhenger av den valgte driftsmodusen og den produserte

varmeeffekten.

Ved temperaturer på ca. 3 °C ved den automatiske

sikkerhets-/tømmeventilen FrostControl åpnes denne og

tømmer varmtvannstanken.

For lengre tids oppvarmingsdrift i høyder fra 1500 til 2750 m

kreves et ekstra høydesett (art.-nr. 34610-01).

3

14 7

11

1 Betjeningselement

2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør)

3 Romtemperaturføler

4 Kaldtvannstilkobling

5 Varmtvannstilkobling

6 Drivstofftilkobling

7 Varmluftsutløp

8 Omluftinnsug

9 Avgassutløp

10 Luftavføring

11 Elektronisk styringsenhet

12 Vannbeholder (10 liter)

13 Brenner

14 Varmeveksler

15 FrostControl (sikkerhets-/tømmeventil)


Sikkerhetsmerknader

Ved lekkasjer på apparatet eller avgassføringen:

– slå av varmeapparatet med dreiebryteren,

– slukk all åpen ild,

– få en fagperson til å undersøke hele anlegget!

Reparasjoner må kun utføres av fagfolk!

Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved:

– forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler),

– forandringer på avgassystemet og pipen,

– bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som

reserve- og tilbehørsdeler,

– ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen.

I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land

dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet.

Ved første gangs bruk av et fabrikknytt apparat (eller etter

lengre tids stillstand), kan det forbigående oppstå en lett røk-

og luktutvikling. Det vil være hensiktsmessig å varme opp

apparatet flere ganger i sommermodus (60 °C), og i den forbindelse

sørge for god utlufting av rommet.

Anlegget må tilsvare bestemmelsene i brukslandet. Nasjonale

forskrifter og regler må følges.

Prinsipielt må en ikke lagre gjenstander (f.eks. spraybokser)

eller brennbare væsker i monteringsrommet eller på varmeapparatet,

for her kan det oppstå økte temperaturer.

Avgassystemet må kontrolleres av fagfolk med jevne mellomrom,

senest annen hvert år.

Ikke gjennomfør arbeid på apparatet, avgassføringen eller i

kaminens område under bruk.

Ikke pust inn avgassene.

Før arbeid på apparatet og avgassføringen må apparatet slås

av, og komponentene må kjøles helt ned.

Varmeapparatet må ikke brukes under fylling av bensin, i parkeringshus,

garasjer eller på ferger.

Varmeapparatet må ikke brukes hvor det kan dannes antennelige

damper eller støv, f.eks. i nærheten av drivstoff-, kull, tre-

kornlager eller lignende.

Viktig bruksinformasjon

Hvis pipen er plassert i nærheten av eller rett under et vindu

som kan åpnes, må apparatet være utstyrt med en automatisk

utkoblingsanordning, for å hindre at apparatet går mens vinduet

er åpent.

Det doble avgassrøret (avgasslyddemper og avsugningsrør)

må kontrolleres regelmessig for lekkasjer og fast tilkopling,

spesielt etter lengre turer, og det samme gjelder fastgjøringen

av apparatet og kaminen.

Kaminen og forbrenningsluftinngangen må alltid holdes ren

for tilskitninger (snøslaps, is, blader etc.).

Varmluftsutgangene, åpningene for sirkulasjonsluft- og

avluftinnsugning må ikke tildekkes, slik at apparatet ikke

overopphetes. Den monterte temperaturbegrenseren sperrer

drivstofftilførselen når apparatet blir for varmt.

Apparatet må slås på en gang i måneden i ca. 10 minutter,

også utenfor sesongen.

Tanken må ikke kjøres helt tom til reservemerket til tankangivelsen

under varmedrift.

Hvis dette skulle skje, så er åpningen til uttaksledningen

for drivstoffet ca. på høyden til drivstoffoverflaten. I denne

tilstanden, spesielt hvis drivstoffet skvulper i tanken under

kjøring, suges det opp større luftmengder. Dette fører til

en ujevn drivstofforsyning av varmeapparatet. Brenneren

til varmeapparatet kan ikke opprettholde en ren forbrenning

i denne tilstanden (dannelse av røyk og lukt).

Dieselvarme forbruker prinsipielt mer strøm sammenlignet

med gassvarme. Hvis man ønsker lik autarki (brukstider uten

ekstern strømforsyning), så anbefaler Truma å vurdere etteropprustning

med et større eller et ekstra batteri.

Drivstofforsyning

Drivstoffkvalitet

Varmeapparatet behøver dieseldrivstoff iht. DIN EN 590 for

drift. Drift med biodiesel (PME, RME eller AME) er ikke tillatt.

Drivstoff ved lave temperaturer

En tilpassing til de vanlige vintertemperaturene gjøres automatisk

av raffineriene eller bensinstasjonene (vinterdiesel).

Det kan oppstå vanskeligheter ved temperaturer under 0 °C,

hvis kjøretøyet er fylt med sommerdiesel.

Hvis ingen spesiell dieseldrivstoff er tilgjengelig ved lave temperaturer,

f.eks. vinterdiesel, så må en blande til petroleum

eller bensin iht. kjøretøysprodusentens forskrifter.

Temperatur

0 °C til -20 °C Vinterdiesel

-20 °C til -30 °C Polar-/arktikdiesel

Tilblanding av gammel olje er ikke tillatt!

For å garantere at alle drivstoffledningene til varmeapparatet

er fylt med tillatte blandinger etter tanking av vinterdiesel eller

andre tillatte blandinger, så må varmeapparatet gå i minst

15 minutter.

3


4

Bruksanvisning

Før bruk må du lese bruksanvisningen og «Viktig bruksinformasjon»!

Eieren av bilen er ansvarlig for at apparatet

kan betjenes som forutsatt.

Montøren eller eieren av bilen må plassere den gule etiketten

med advarslene, som fulgte med apparatet, på et sted i bilen

som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)!

Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring.

Før første bruk må en absolutt skylle hele vannforsyningen

godt med rent vann. Når det er fare for frost, og varmeapparatet

ikke skal brukes på en stund, må vannet tømmes

ut! Ingen garanti ved frostskader!

Materialene i apparatet som kommer i kontakt med

vann er egnet for drikkevann (se produsenterklæring

www.truma.com – Downloads – Manufacturer Declaration).

Betjeningselement

a

g, h

b

9

7

4

3

5

Combi

5

2

3

1

1

40 °

60 °

60 °

c

f

d

e

a = Vrider for romtemperatur (1 – 5)

b = grønn LED lyser «Drift»

grønn LED blinker

«Bare vifte» for avkjøling av apparatet, er aktiv

c = Sommerdrift

(vanntemperatur 40 °C eller 60 °C)

d = Vinterdrift

(Oppvarming uten kontrollert vanntemperatur

eller med tømt vannanlegg)

e = Vinterdrift

(Oppvarming med kontrollert vanntemperatur)

f = Dreiebryter «Av»

g = Gul LED lyser

«Varmtvannsbereder-oppvarmingsfase»

Gul LED blinker, «Feil»

h = Rød LED lyser, rød lysdiode blinker «Feil»

Lysdiodene vises bare når apparatet er på.

Romtermostat

Inne i bilen er det en ekstern romtemperaturføler (i) til måling

av romtemperaturen. Bilprodusenten plasserer føleren et passende

sted som kan variere med biltypen. Du finner mer informasjon

om dette i håndboken til bilen din.

i = Romtemperaturføler

i

«Riktig» termostatinnstilling på betjeningsdelen (1 – 5) vil

variere med varmebehovet og biltypen. For å oppnå en

middels romtemperatur på ca. 23 °C anbefaler vi en

termostatinnstilling på ca. 4.

FrostControl

(Sikkerhets-/tømmeventil)

FrostControl er en strømløs sikkerhets-/tømmeventil. Ved fare

for frost tømmer den automatisk innholdet av varmtvannsberederen

via en tømmestuss. Ved overtrykk i systemet utliknes

trykket automatisk og støtvis via sikkerhetsventilen.

n

m

k = Dreiebryterstilling «Drift»

m = Trykknappstilling «Lukket»

n = Trykknappstilling «Tømme»

o = Tømmestuss

(er ført ut av bilen gjennom bilgulvet)

Lukke tømmeventilen

Kontroller om dreiebryteren står på «Drift» (stilling k), dvs.

parallelt med vanntilkoblingen, og at den har gått i inngrep.

Lukk tømmeventilen ved å trykke på trykknappen. Trykknappen

må gå i inngrep i stillingen (m) «Lukket».

Først ved temperaturer over ca. 7 °C på tappeventilen kan

denne lukkes manuelt med trykknappen (posisjon m), og

varmtvannstanken kan fylles.

Som tilbehør leverer Truma et varmeelement (art.nr. 70070-01)

til å sette inn i FrostControl og feste med en låseplate. Når

Combi er på, varmer dette varmeelementet FrostControl opp

til ca. 10 °C. Varmtvannsberederen kan dermed, uavhengig av

temperaturen i monteringsrommet, fylles etter kortere tid.

Automatisk åpning av tømmeventilen

Ved temperaturer under ca. 3 °C på tappeventilen åpnes denne

automatisk, trykknappen hopper ut (posisjon n). Vannet til

varmtvannskjelen renner ut over tømmestussene (o).

Manuell åpning av tømmeventilen

Drei dreiebryteren 180° til den går i inngrep. Da spretter trykkknappen

ut (stilling n). Vannet i varmtvannsberederen renner

ut via tømmestussen (o).

Tømmestussen (o) til FrostControl må alltid holdes fri for forurensninger

(slaps, is, løv osv.), for å sikre at vannet alltid skal

kunne renne ut! Ingen garanti ved frostskader!

k

o


Første gangs bruk

(eller tomkjørt tank)

Fylle drivstoffledningene

For fylling av drivstoffledningene er det vanligvis påkrevet å

starte varmeapparatet flere ganger, hvis det ikke brukes en

automatisk påfyllingsenhet.

Gjør dette ved å slå på apparatet med betjeningsenheten. For

hver startprosess utfører apparatet automatisk 2 startforsøk

(første start og omstart) med en løpetid på 2 minutter hver.

Hvis ingen flamme er synlig etter omstarten, går apparatet

over i feilmodus og må slås av og deretter på igjen ved hjelp

av betjeningsenheten.

Etter tilsammen 15 mislykkede startforsøk (første start

og omstart) uten flammedannelse, settes en sperre. For å

oppheve sperren må du henvende deg til Trumas servicesenter

(se Trumas servicehefte eller www.truma.com).

Etter fylling av drivstoffledningene må du kontrollere at drivstoffledningene

og tilkoblingsstedene er tette.

Igangkjøring

Oppvarmingsdrift er som hovedregel alltid mulig

både med og uten vanninnhold.

Kontroller at pipen ikke er blokkert. Ev. demminger må

absolutt fjernes.

Sommerdrift

(bare varmtvannsbereder)

Sett dreiebryteren på betjeningsdelen i stilling (c – sommerdrift)

40 °C eller 60 °C. Den grønne (b) og den gule (g)

lysdioden lyser.

Etter at den innstilte vanntemperaturen (40 °C eller 60 °C)

er nådd, slår brenneren seg av, og den gule lysdioden (g)

slukkes.

Vinterdrift

– Oppvarming med kontrollert vanntemperatur

Sett dreiebryteren i driftsstilling (e).

Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 – 5).

Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig

stillingen til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden

(g) viser vannets oppvarmingsfase.

Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet,

tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt

inn på betjeningsdelen og den aktuelle romtemperaturen.

Når den romtemperaturen er nådd, som er stilt inn på betjeningsdelen,

går brenneren tilbake til laveste trinn og varmer

opp vannet til 60 °C. Den gule lysdioden (g) slukkes etter at

vanntemperaturen er nådd.

Varmluftsviften kan fortsette å gå for å kjøle apparatet

(retardasjon).

– Oppvarming uten kontrollert vanntemperatur

Sett dreiebryteren i driftsstilling (d).

Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 – 5).

Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig stillingen

til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden

(g – vannets oppvarmingsfase) lyser bare ved vanntemperaturer

under 5 °C!

Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet,

tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt

inn på betjeningsdelen og den aktuelle romtemperaturen.

Når den romtemperaturen er nådd, som er stilt inn på betjeningsdelen,

slår brenneren seg av. Varmluftviften går fortsatt,

med lavere turtall, så lenge utblåsningstemperaturen

(ved apparatet) er høyere enn 40 °C.

Når varmtvannsberederen er full, varmes vannet automatisk

samtidig. Vanntemperaturen er da avhengig av den

avgitte varmeeffekten og oppvarmingsvarigheten for å nå

romtemperatur.

– Oppvarming med tømt vannsystem

Sett dreiebryteren i driftsstilling (d).

Drei vrideren (a) til den ønskede termostatstillingen (1 – 5).

Den grønne lysdioden (b) for drift lyser og viser samtidig

stillingen til den valgte romtemperaturen. Den gule lysdioden

(g) lyser bare ved apparattemperaturer under 5 °C!

Apparatet velger automatisk det påkrevde effekttrinnet,

tilsvarende temperaturforskjellen mellom det som er stilt

inn på betjeningsdelen og den aktuelle romtemperaturen.

Når den romtemperaturen er nådd, som er stilt inn på

betjeningsdelen, slår brenneren seg av.

Utkobling

Slå av varmeapparatet med dreiebryteren (stilling f). Den grønne

lysdioden (b) slukkes.

Hvis den grønne lysdioden (b) blinker etter at varmeapparatet

er slått av, betyr det at viften fortsetter å gå for å

kjøle ned apparatet. Etter noen få minutter slutter viften å gå,

og den grønne lysdioden (b) slukkes.

Ved fare for frost må vannet tømmes ut!

Rød / gul LED «Feil»

Feil vises ved at den røde LED (h) lyser eller ved at den

røde (h) eller gule LED (g) blinker.

Mulige årsaker fremgår av feilsøkingsanvisningen.

For å tilbakestille (feiltilbakestilling) apparatet må du slå det av,

og når ingen av LED på betjeningsdelen blinker lenger, må du

slå det på igjen.

Hvis vinduet åpnes hvor det finnes en vindusbryter, så

avbryter varmeapparatet driften og den gule LED (g) blinker

3 x. Etter at vinduet er lukket, kommer varmeapparatet på

igjen.

5


Fylle varmtvannsberederen

Kontroller om dreiebryteren til tømmeventilen (FrostControl)

står på «Drift», dvs. parallelt med vanntilkoblingen, og at den

har gått i inngrep.

Lukk tømmeventilen ved å trykke på trykknappen til denne går

i inngrep.

Når temperaturen er lavere enn ca. 7 °C ved

FrostControl, må først varmeapparatet slås på, for å

varme opp FrostControl og rommet der apparatet er montert.

Etter noen minutter, når temperaturen på FrostControl er over

ca. 7 °C, så kan tappeventilen lukkes.

Slå på strømmen for vannpumpen (hoved- eller pumpebryter).

Åpne varmtvannskranene på kjøkkenet og i badet (forvalgsblander

eller blandebatterier med en spak settes på «varm»).

La kranene være helt åpne til all luft i varmtvannsberederen er

fortrengt og vannet strømmer jevnt.

Hvis kun kaldtvannsanlegget brukes uten varmtvannsbeholder,

så fylles også beholderen med vann her. For

å unngå frostskader må varmtvannsberederen tømmes via

tømmeventilen, også når den ikke har vært i bruk.

Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller

bytilkobling) må det brukes en trykkforminsker som

forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere

enn 2,8 bar.

Tømme varmtvannsberederen

Slå av strømmen for vannpumpen (hoved- eller pumpebryter).

Åpne varmtvannskranene på kjøkken og bad.

Drei dreiebryteren til tømmeventilen (FrostControl) 180°, til

den går i inngrep. Dermed spretter trykknappen ut, og tømmeventilen

åpnes.

Innholdet i varmtvannsberederen tømmes nå ut via tømmeventilen.

Ved å sette en passe stor bøtte under ventilen, kan

du kontrollere om alt vannet renner ut (10 liter). Ingen garanti

ved frostskader!

Vedlikehold

Til vedlikehold og reparasjoner må det kun brukes originale

deler fra Truma.

For å beskytte apparatet mot mikroorganismer må du fjerne

biologisk belegg, avleiringer og kalk med kjemiske metoder.

I den forbindelse må det kun brukes klorfrie produkter, for å

unngå skade på apparatet.

Du kan lette den kjemiske fjerningen av mikroorganismer i

apparatet ved regelmessig å varme opp vannet i varmtvannsberederen

til 70 °C.

Sett dreiebryteren på betjeningsenheten i posisjon (c – sommerdrift)

60 °C. Den grønne (b) og den gule (g) lysdioden

lyser.

Når vannet i varmtvannsberederen har nådd en temperatur

på 60 °C, slås brenneren av, og den gule lysdioden (g)

slukkes. Apparatet må forbli på i minst 30 minutter, og det må

ikke tappes varmtvann. Restvarmen i varmeveksleren varmer

opp vannet til opptil 70 °C.

6

Sikringer

Sikringene er på elektronikken under forbindelsestildekningen.

Defekte sikringer må kun skiftes ut mot like sikringer.

Apparatsikring: 10 A – treg – (T 10 A)

Brennersikring: 20 A – treg – 6,3 x 32 mm

Kassering

T 20 A

T 10 A

Varmeapparatet må forsynes iht. de administrative bestemmelsene

i de forskjellige brukslandene. Ta hensyn til nasjonale

lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking

av gamle biler).

I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige

bestemmelsene.


Tekniske data

formidlet iht. Truma testbetingelser

Drivtstoff

Diesel iht. EN 590

Vanninnhold

10 liter

Oppvarmingstid fra ca. 15 °C til ca. 60 °C

Varmtvannsbereder ca. 20 min. (målt i henhold til EN 15033)

Varmeapparat og varmtvannsbereder ca. 80 min.

Vanntrykk

maks. 2,8 bar

Merkevarmeeffekt (automatiske effekttrinn)

2000 / 4000 / 6000 W

Drivstofforbruk

220 – 630 ml/h (i vanlig drift mellom «av» og «minste effekttrinn»

mindre enn 190 ml/h)

Lufttransportmengde (fri utblåsning, uten varmluftsrør)

maks. 287 m³/h

Strømopptak ved 12 V

Varmeapparat og varmtvannsbereder 1,8 – 7 A (i vanlig drift

mellom «av» og «minste effekttrinn» mindre enn 1,8 A)

Varme opp varmtvannskjel uten varmedrift maks. 1,8 A

Hvilestrøm ca. 0,001 A

Varmeelement – FrostControl (tilleggsutstyr): maks. 0,4 A

Vekt (uten vanninnhold)

Varmeapparat: 15,8 kg

Varmeapparat med periferi: 17,2 kg

Samsvarserklæring

Apparatet oppfyller kravene til følgende EF-direktiv:

– Direktiv for varmeapparat 2001/56/EG, 2004/78/EF,

2006/119/EF

typegodkjenningsnummer e1 00 0232

– Radiostøydemping i biler 2004/104/EG, 2005/83/EF,

2006/28/EF

typegodkjenningsnummer e1 03 5277

– Direktiv for kasserte kjøretøy 2000/53/EF

– Direktiv for drikkevann 98/83/EØS

– Direktiv for varmeapparater UN ECE R122

typegodkjenningsnummer E1 122R 000232

– Radiostøydemping i biler UN ECE R10

typegodkjenningsnummer E1 10R 035277

Forbehold om tekniske endringer!

Mål

450 mm 525 mm

300 mm

7


Feilsøkingstabell

Blinkkode på betjeningsenhet

Blinkrekkefølge LED:

– På: 0,5 sekunder

– Av: 0,5 sekunder

Pause mellom blinkrekkefølge: 3 sekunder

8

Feil Årsak Avhjelpende tiltak

Etter at enheten er slått på

(vinter- og sommerdrift),

lyser ingen av lysdiodene.

Etter at apparatet er slått på,

lyser den grønne lysdioden,

men varmeapparatet går ikke.

Grønn LED blinker etter at

varmeapparatet er slått av.

– Ingen driftsspenning.

– Apparat- eller kjøretøysikring

defekt.

– Den innstilte temperaturen

på betjeningselementet

er lavere enn

romtemperaturen.

– Funksjonen som kjører

viften etter utkobling for å

redusere temperaturen, er

aktiv.

Rød LED blinker 6 x. – Drivstoffmangel gjennom

lav tankfylling, tomkjørt

tank og / eller kjøretøyet

står skrått.

Rød LED blinker (utenom 6 x)

eller rød LED lyser.

Gul LED blinker 1 x. – Underspenning truer

< 11,5 V.

– Kontroller at batterispenningen er på 12 V, og lad batteriet.

– Kontroller alle elektriske pluggforbindelser.

– Kontroller apparat- eller kjøretøysikring, og skift ut om

nødvendig (se Sikringer).

– Still inn en høyere temperatur med betjeningselementet.

– Ingen feil. Retardasjon koples ut etter maks. 5 minutter.

– Fyll tanken med drivstoff. Fyll så drivstoffledningen som

beskrevet under «Første gangs bruk».

– Feil på varmeapparat. – Henvend deg til Trumas servicesenter.

– Spar på den elektriske energien fra batteriet, reduser f.eks.

belysningen.

– Lad batteriet.

Gul LED blinker 2 x. – Underspenning < 10,2 V. – Kontroller at batterispenningen er på, og lad batteriet.

Gul LED blinker 3 x. – Vinduet over kaminen er

åpent (vindusbryter).

Gul LED blinker 4 x. – Varmluftstemperatur

eller vanntemperatur

overskredet:

– Kortfristig tiltak: Slå av sterke forbrukere eller start kjøretøysmotor

til varmen går (ca. 4 minutter).

– Batteriets kapasitet er utilstrekkelig, skift ev. ut batteriet som

er for gammelt.

– Overspenning > 16,4 V. – Batterispenning og spenningskilde, som f.eks. ladeapparat,

kontrolleres.

– Alle varmluftsrør er ikke

tilkoplet.

– Varmluftsutløpene er

blokkert.

– Omluftinnsuget er

blokkert.

– Sommerdrift med tom

vannbeholder.

Gul LED blinker 5 x. – Romtemperaturføler eller

kabel defekt.

– Lukk vinduet.

– Kontroller om 4 varmluftsrør er tilkoplet.

– Kontroll av de enkelte utløpsåpningene.

– Fjern det som blokkerer omluftinnsuget.

– Fyll varmtvannstanken med vann.

– Henvend deg til Trumas servicesenter.


Feil Årsak Avhjelpende tiltak

Gul LED blinker 6 x. – Vanntemperatur i sommerdrift

overskredet.

Gul LED blinker 7 x. – Betjeningsenhet eller

betjeningsenhetens kabel

defekt.

Gul LED blinker 8 x. – Varmeelement for

FrostControl har en

kortslutning.

Vannforsyning

Etter at varmeapparatet er

slått av, åpnes tømmeventilen

(FrostControl).

Tømmeventilen

(FrostControl) kan ikke

lenger lukkes.

Vann renner støtvis ut av avløpsstussen

til FrostControl.

– Temperaturen ved

tømmeventilen er lavere

enn ca. 3 °C.

– Temperaturen ved

tømmeventilen er lavere

enn ca. 7 °C.

– Dreiebryteren står ikke på

«drift».

– Fyll varmtvannstanken med vann.

– Henvend deg til Trumas servicesenter.

– Pluggen til varmeelementet på den elektroniske styreenheten

trekkes av. Skift varmeelement.

– Slå på varmeapparatet. Ved temperaturer under ca. 3 °C

åpnes tømmeventilen automatisk! Uten varmeapparatdrift

kan tømmeventilen ikke lukkes før temperaturen stiger til

ca. 7 °C!

– Bruk varmeelement for FrostControl.

– Slå på varmeapparatet. Uten varmeapparatdrift kan tømmeventilen

ikke lukkes før temperaturen stiger til ca. 7 °C!

– Vri dreiebryteren til tømmeventilen til «drift», og trykk

deretter på trykknappen til denne går i inngrep.

– Vanntrykket er for høyt. – Kontroller pumpetrykket (maks. 2,8 bar). Ved tilkobling av en

sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) må det brukes

en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen

kan bli høyere enn 2,8 bar.

Skulle disse tiltakene ikke avhjelpe feilen, må du henvende deg til Trumas servicesenter.

9


Tilbehør

Tidskoblingsur ZUCB komplett med 3 m tilkoblingskabel (art.

nr. 34043-01). Skjøteledning 6 m for tidskoblingsuret ZUCB

(art.nr. 34301-03).

10

1

2

3 MODIMIDOFRSASO

Varmeelement for FrostControl med tilkoblingskabel 1,5 m og

låseplate (art.nr. 70070-01).

Som standard leverer Truma med hver eneste betjeningsdel

og hvert tidskoblingsur en passende avdekningsramme i

fargen agatgrå. Som tilbehør kan det dessuten leveres avdekningsrammer

i fargene svart, beige, platina og gull.

Det går også an å bestille sidedeler i 8 ulike farger som passer

til betjeningsdelene eller tidskoblingsuret og gjør et behagelig

visuelt inntrykk.

Snakk med forhandleren din om dette.

Forbindelsesklips, 1 stykk (art.nr. 34000-65900).

For montering av flere Truma-betjeningsdeler ved siden av

hverandre.

Mer tilbehør (ikke avbildet) til betjeningsdelen

– Kabel til betjeningsdelen 6 m (art.nr. 34020-21400)

– Kobling (art.nr. 34020-21500)

– Skjøteledning 3 m inkl. kobling (art.nr. 34301-02)

– Skjøteledning 6 m inkl. kobling (art.nr. 34301-01)

Truma garanti

1. Garantitilfeller

Garantien omfatter feil på varmeren som kan tilskrives material-

eller produksjonsfeil. Utover dette gjelder lovfestede garantikrav

til forhandleren.

Garantien gjelder ikke:

– slitasjedeler og ved naturlig slitasje,

– som følge av bruk av andre deler enn originaldeler fra

Truma i apparatene,

– dersom monterings- og bruksanvisningen fra Truma ikke har

vært overholdt,

– ved ukyndig håndtering,

– på grunn av uriktig transportemballasje.

2. Garantiomfang

Garantien omfatter problemer ifølge punkt 1 over, som inntreffer

senest 24 måneder etter undertegnelse av kjøpekontrakt

mellom selgeren og sluttbrukeren. Produsenten vil avhjelpe

slike feil gjennom en etterskuddsvis ordning, det vil si i form

av ny levering av vare eller reparasjon etter produsentens valg.

Dersom produsenten yter garanti, begynner ikke garantitiden

å løpe på nytt, men den gamle garantitiden løper videre. Krav

utover dette, spesielt krav om skadeerstatning fremsatt av

kjøperen eller av tredjemann, er utelukket. Forskriftene for produktansvar

påvirkes ikke.

Fabrikanten svarer for Trumaverkstedkostnader i forbindelse

med utbedring av garantifeil – spesielt transport-, arbeids- og

materialkostnader, forutsatt at kundeservice i Tyksland benyttes.

Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien.

Ekstrakostnader på grunn av ut- og innmontering av varmeren

(f.eks. demontering av møbel- og karosserideler) omfattes ikke

av gjeldende garanti.

3. Garantitiltak

Adressen til produsenten er:

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG,

Wernher-von-Braun-Straße 12,

85640 Putzbrunn.

I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter

når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de

aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller

www.truma.com). Reklamasjoner må beskrives i detalj. Videre

skal korrekt utfylt garantidokument legges fram eller apparatets

fabrikknummer og kjøpsdato oppgis.

For at produsenten skal kunne kontrollere om det foreligger en

garantisak, må sluttforbrukeren/kjøperen levere inn eller sende

inn apparatet for egen risiko til produsenten. Ved skader på

varmepatroner (varme vekslere) må også gasstrykkregulatoren

sendes inn.

Ved innsending av apparatet til fabrikken skal det benyttes

godstransport. Dersom det er en garantisak, dekker fabrikken

transport kostnadene hhv. kostnadene for innsending og retur.

Hvis reklamasionen ikke omfattes av garantien, underrettes

kunden om dette, og kunden må da betale de reparasjonskostnader

som ikke påligger fabrikanten; i så fall belastes

kunden også for transport kostnader.


I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas

servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal

man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne

(se Truma-serviceheftet eller www.truma.com).

Henvendelsen din kan behandles raskere hvis

du på forhånd har funnet frem apparattypen og

fabrikknummeret (se typeskiltet).

Neptus A.S.

Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0)66 75 99 50

N-1391 Vollen Fax +47 (0)66 75 99 51

Truma Gerätetechnik

GmbH & Co. KG

Wernher-von-Braun-Straße 12

85640 Putzbrunn

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2142

Telefax +49 (0)89 4617-2159

info@truma.com

www.truma.com

G · 34020-48500 · 02 · 01/2010 · Fo · ©

More magazines by this user
Similar magazines