Utskriftsvennlig versjon - Guro Nordby

guronordby.com

Utskriftsvennlig versjon - Guro Nordby

Curriculum vitae for Guro Nordby

Roald Amundsens gt. 2

3681 Notodden

Telefon privat 35 01 00 73

Telefon mobil 97 18 00 33

E‐post: nordbyguro@hotmail.com

Født: Ullensaker 26. mars 1956

Sivilstand: Gift. To barn, født 1981 og 1987

UTDANNING

1992 Magistergrad etnologi, UiO

1986‐87 Årsstudium i kulturarbeid, TDH, 17 vekttall

1985‐86 Øk.adm., TDH, 10 vekttall

1985 Folkeminnevitenskap mellomfag, UiO

1979 Postskolen, trinn II

1978 Postskolen, trinn I

1976‐77 1‐årig vev, Jessheim videregående skole

1975 Ex. phil., UiO

1972‐75 Examen artium, Jessheim videregående skole

KURS

2005 Datakortet

2005 Begynnerkurs i italiensk, 24 timer

1989 Universitetet i Oslo: Manuell oppmålingsteknikk

1986 TDH: Registrering av faste kulturminner (Sefrak)

1974 Romerike yrkesskole: søm, 120 timer

YRKESERFARING/PRAKSIS

04. 10. 07– Prosjektmedarbeider Norsk Industriarbeidermuseum, Rjukan

30. 06.08

2006‐07 Skrevet bok for Telemark Bygdekvinnelag, om høgtider i året og livet.

Skrevet bok om kulturlandskap i Notodden, Hjartdal og Seljord sammen

med Anne Haugen Wagn.

Skrevet 25 års‐jubileumsberetning for ”Støtteforeningen for kreftsyke

barn”

2006 Skrevet jubileumsberetning for Hydroarbeidernes forening, Notodden

2005‐06 Høgskolelektor i 20 % stilling ved Høgskolen i Telemark, avd. Bø

Fagansvarlig for ”Feltarbeid med rapport” på kulturstudiets tredje år

2002‐05 Drangedal kommune: Bygdebokforfatter, Drangedal 1900‐2000

2001‐04 Universitetet i Oslo, IKS: Sensor for tverrfaglig 5‐vekttallskurs i feltarbeid

forhovedfagsstudenter i etnologi, folkloristikk og religionshistorie

1996 ‐04 Universitetet i Oslo, IKS: Sensor på etnologi grunnfag vår og høst hvert år


1999‐01 Rakkestad kommune: Bygdebokforfatter, Rakkestad 1940‐2000

1996‐98 Prosjektleder i «Prosjekt for landbruksrettet barne‐ og ungdomsarbeid»

Telemark 4H.

1996 Universitetet i Oslo: Timelærer i etnologi, 5 dobbeltforelesninger fordelt


grunnfag, mellomfag og hovedfag

1995‐96 Årdal kommune: laget undervisningsopplegg til bruk for grunnskolen i

kommunen ang. museumsgården «Indre Ofredal»

1995 Akershus fylkesmuseum: Et oppdrag som dreide seg om registrering av ny

virksomhet i gamle industribygninger langs Andelva i Eidsvoll. (Rapport

foreligger). Et oppdrag som gjaldt kartlegging av materiale om og fra

Strømmen Værksted, som forarbeid til en utstilling

1993‐95 Ullensaker kommune: Bygdebokforfatter, Ullensaker 1940‐1992

1992‐93 Norway Crafts: Et mindre oppdrag som gjaldt å skaffe bakgrunnsstoff til

utstillingstekster til en permanent utstilling om håndverk/norsk kultur

1992‐93 Norway Crafts: Et mindre oppdrag som gjaldt å skaffe bakgrunnsstoff til

utstillingstekster til en permanent utstilling om håndverk/norsk kultur

1992 Notodden kommune: Undersøkt den kommunale kinohistorie, i

forbindelse med KKLs 75‐årsjubileum

1992‐93 Telemark distriktshøgskole: Timelærer ved kulturstudiet: 40 timer

forelesning innen faget kulturhistorie

1990 Riksantikvaren: Registrator i Vestfold (Prosjekt naturgass til Østlandet)

1977‐82 Postverket, Oslo

1975‐76 Charles Wolf A/S

ANDRE VERV/OPPGAVER

Seks år (1988‐1994) i styret for Notodden Historielag. Medlem av redaksjonen for

Notodden Historielags årsskrift 1995‐2000 (det siste året som ansvarlig), deretter igjen i

2004 og 2006.

Medlem av styret i Landslaget for lokalhistorie 1989‐97

Medlem av redaksjonen i tidsskriftet «Dugnad» i 1993‐94

Medlem av redaksjonen i tidsskriftet ”Heimen” 2006‐09

PUBLISERTE ARBEIDER

Bøker

Nordby, Guro 1992 Ungdomstid i Notodden. Magistergradsavhandling i etnologi

UiO. (En sammenlikning av ungdomskultur i 1950‐ og 1970‐

åra, bygd på eget intervjumateriale. 270 sider)

Nordby, Guro 1995 Ullensaker 1940‐1992. Ullensaker kommune. (450 sider)

Nordby, Guro 2001 Notodden Kommunale Forening 75 år. Hefte.

Nordby, Guro 2002 Rakkestads historie, bind IV, bygdehistorien 1940‐2000.

Rakkestad kommune, Bygdebokkomiteen. (700 sider)

Nordby, Guro 2005 Drangedal 1900‐2000. Utvikling og kulturhistorie. Utgitt av

Drangedal kommune i samarbeid med Drangedal Historielag.

Wagn, Anne Haugen og

Guro Nordby 2002

(752 sider)

Anne Bamle og Øst ‐ Telemarksbunaden – et livsverk.

Telemark Trykk, Notodden. (96 sider)


Nordby, Guro 2006 ”Enighed gjør stærk”. Hydroarbeidernes forening 100 år,

1906‐2006. (Hefte, 62 sider)

Nordby, Guro (red.) 2007 Høgtider i året og livet. Tradisjonar i Telemark.

Tradisjonsstoff samla og utgitt av Telemark Bygdekvinnelag.

(157 sider)

Nordby, Guro og Anne Kulturlandskap i Hjartdal, Notodden og Seljord. Tun Forlag.

Haugen Wagn 2007 (87 sider)

Nordby, Guro 2008 Historien gjennom 25 år. 1982‐2007. Støtteforeningen for

kreftsyke barn. (79 sider)

Artikler

Nordby, Guro 1992 Å vokse opp på Notodden. Artikkel i Notodden Historielags

årsskrift.

Nordby, Guro 1993 Ungdomskulturen i historisk perspektiv ‐ kontinuitet og

endring. Dugnad 1/1993.

Nordby, Guro 1993 Ungdomskultur ‐ må det være «sex and drugs and rock’n

roll?» I: Klepp, Ingun Grimstad og Rune Svarverud (red.):

Idrett og fritid i kulturbildet. Humanioradagene 1993. Oslo.

Nordby, Guro 1993 Ute på by’n ‐ om ungdommens festliv i Notodden i

etterkrigstid. I: Klepp, Asbjørn og Liv Emma Thorsen (red.):

Den mangfoldige fritiden. Ad Notam Gyldendal.

Nordby, Guro 1994 De første levende bilder..... Artikkel i Notodden Historielags

årsskrift.

Nordby, Guro 1999 1950‐åra ‐ ungdomskulturens barndomstid. I: Swensen,

Grete (red.): Reisen til Akershus ‐ bidrag til fylkets

kulturhistorie. Utgitt av Akershus fylkesmuseum.

Nordby, Guro 1999 Bratrein Barnehjem. Artikkel i Notodden Historielags

årsskrift.

Nordby, Guro 2000 Notodden Helsestasjon ‐ 60 års virke for mor og barn.

Artikkel i Notodden Historielags årsskrift.

Nordby, Guro 2003 De første barneparkene i Notodden. Artikkel i Notodden

Historielags årsskrift.

Nordby, Guro 2004 Bygdefolkets krisehjelp i Øst – Telemark. Artikkel i Notodden

Historielags årsskrift.

Nordby, Guro 2006 Notodden Historielag 25 år. Artikkel i Notodden Historielags

årsskrift.

Rapporter

Gamle industriområder ‐ nye næringer. Andelva i Eidsvoll kommune. Delrapport fra

oversiktsregistreringen. Akershus Fylkesmuseum 1995. Red.: Grete Swensen.

Bø, Sigrid og Guro Nordby (red.) 1998: «Maten meir enn føda». Rapport fra et seminar om

mattradisjoner, Arendal 25.‐26. oktober 1996. Landslaget for Lokalhistorie, Trondheim.

Prosjekt for landbruksrettet barne‐ og ungdomsarbeid. Et to‐årig prosjekt i Hjartdal ‐

Notodden ‐ Sauherad 1996 ‐ 1998. Prosjektrapport desember 1998.

Annet

Oppskrift på sokker, egen design, i Familiens julehefte 2003.

Brikke og ostebånd i korssting, egen design, Familien julehefte 2004.


Artikkel om lysdypping med bilder, 3 sider, i Familiens julehefte 2004.

Korte artikler om ulike emner med tilknytning til jul, i Familiens julehefte 2005.

Similar magazines