renseanlegg - Partnerline AS

partnerline.no

renseanlegg - Partnerline AS

RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Artnr. 1-0301

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

GRE MONOBLOCK SANDFILTER

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 1 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

SIKKERHETSINSTRUKSJONER:

• All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker.

• Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde.

• Renseanlegget skal ikke benyttes når bassenget er i bruk.

• Ikke bruk anlegget uten at det er klargjort.

• Ikke ta på filteret med våte hender når det er i bruk.

• Koble fra strømmen når du skal gjøre endringer på ventilen eller filteret.

• Før du tar på det elektriske opplegget bør du forsikre deg om at bakken er tørr.

• Ikke installer renseanlegget hvor det kan bli vått.

• Sørg for at ingen lener seg på eller sitter på anlegget.

MEDFØLGENDE KOMPONENTER:

Renseanlegget du nå har kjøpt er utviklet spesielt til rensing av bassengvann. Som et

resultat av dette følger det med forskjellige komponenter som er nødvendig for å filtrere

vannet: filter, pumpe og justerbar ventil i en enhet. Hoveddelene i filteret er som følger:

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

MODELL FIG. POS. BESKRIVELSE

1 1 Fundament

AR-130

AR-130E

AR-1300

AR-130

AR-130E

1 2 Drens plugg

1 3 Filtertank

1 4 Ventiltopp

1 5 Koblingslange ø38mm x 0,4m

1 6 Pumpe

3 7 2 slanger ø38mm x 4,5m

8 8 Slange ø38mm x 1,5m

5 9 25 kg filtersand

7 10 Slangeklemmer

7 11 4 skruer

7 12 4 skiver

AR-130 13 Skimmer monteres på utsiden

AR-130E 15 Flyteskimmer henges på kanten inne i bassenget

AR-1300 Sand og tilkoblingsdeler er ikke inkludert.

FØR TILKOBLING AV FILTERET:

Plassering

Plasser filteret på et flatt og solid underlag, minst 3,5m fra bassenget og i samme høyde

som bunnen av bassenget. Dette for å hindre at det kommer luft i systemet. Filteret skal

være beskyttet for sol og regn og på et sted med god ventilasjon. Filteret må ikke tildekkes

under bruk.

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 2 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Montering

Etter at filteret er plassert, fortsetter du som følger:

Før du monterer filteret som vist på fig. 3 pos. 14 for AR-130 og fig 3 pos. 15 for AR-130E.

Sett på plass pinnene, som fester filteret til fundamentet (se fig. 0)

• Fest pumpen til fundamentet med skruene og skivene som vist på figuren (fig.7)

• Løsne båndet som fester topp ventilen til filter tanken. (fig. 4)

Påfylling av sand:

• Ta av topp ventilen og dekk til sil røret slik at sand kommer ned i det. (fig. 5).

• Plasser den indre silen i bunnen på tanken. (fig. 6).

• Fyll på 25 kg filter sand eller Glasspack. (fig. 5).

• Tørk av eventuell sand rundt tank toppen og ta av plastikken som dekker til sil røret.

• Sett på plass ventil toppen og fest den med båndet. Skru skruene godt til. (fig. 4).

Koble til slangene:

Monter den 0,40m lange slangen mellom pumpen og ventil hodet, PUMP (fig. 1 pos. 5 og fig.

7). Fest den med slange klemmer.

Den ene 4,5m slangen monteres på RETUR terminalen på ventil hodet (fig. 3 pos. 7) og

retur dysen på bassenget. Festes med slange klemmer. (fig. 3).

Den siste slangen monteres på skimmeren og på suge siden på pumpen. (fig. 3 pos 13 og

fig. 7). Festes med slange klemmer.

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 3 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Montering av trykk manometeret.

Uten manometer.

Med manometer.

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 4 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

ELEKTRISK TILKOBLING

Pumpen kobles til 230 V, 50 Hz med jordfeil bryter. Kursen må være minimum 10AT (treg).

TOPP VENTILEN

Topp ventilen brukes til å velge 4 forskjellige funksjoner: backwash, filtrering, waste, and

closed. For skifte posisjon gjør du følgende:

• Koble fra strømmen.

• Løsne den øvre trekantede knappen ved å skru på den til du kan løfte opp lokket og

vri det.

• Vri det til det er i valgt posisjon (se fig 12).

• Til slutt skrues knappen til igjen. Ikke skru til for hardt.

OPERASJON

Operasjonen av dette filteret avhenger av sandens filter kapasitet i tanken. Vannet pumpes

fra bassenget inn gjennom filteret i pumpen og presses gjennom sanden. Sanden virker som

et filter element og samler opp all forurensning i vannet. Omgivelsene, kvister, blader,

insekter og bade hyppighet, påvirker vannets kvalitet. Avhengig av hvor skittent vannet er,

må du med jevne mellomrom rense sanden.

For å holde vannet rent bør du i tillegg benytte de kjemikaliene som anbefales, (klor, alge

middel og flokning etc.).

KJEMISKE PRODUKTER SKAL ALDRI PLASSERES I SIL KURVEN ELLER I FILTERET,

DETTE KAN FORRINGE KVALITETEN PÅ ELEMENTENE OG REDUSERE EFFEKTEN PÅ

FILTRERINGEN.

Lufting av filteret. (Priming)

Filteret må til enhver tid være fritt for luft. Har det kommet luft inn i pumpen, vil dette

forårsake dårlig sirkulering og dårlig filtrering. Det kan også forårsake skade på motoren.

Det kan komme luft i systemet på følgende måter:

• Ved oppstart av en ny enhet.

• Ved oppstart etter lang tid uten bruk.

• Som følge av feil bruk av bunnsuger.

• Luft kommet inn i systemet gjennom skimmeren, ved at vannstanden i bassenget er

for lav.

• P.g.a. feil bruk av utstyret.

Når er det luft i systemet?

Det er luft i anlegget når:

• Når det høres ut som om vannet renner fritt. Dette indikerer at det har oppstått en

luftlomme mellom innløpet og filter sanden.

• Luft har kommet inn i anlegget gjennom returdysen.

• Bunnsugeren (medfølger ikke) suger ikke, og sanden er like ren etter bunnsuging.

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 5 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Hvordan lufte filteret?

• Sjekk at suge slangen er tilkoblet skimmeren og at det er fritt løp. (at pluggen ikke

er i).

• Koble fra strømmen.

• Med ventilen i ”filter” posisjon, løsner du forsiktig drenspluggen ved siden av

manometeret. Er det ikke montert manometer, settes ventilen i ”waste” posisjon.

• Når du ser at det slutter å komme luft og det er bare vann som renner, stenger du

dreneringen.

• Koble på strømmen igjen og sjekk om du hører fritt vann. Kan du høre dette må du

gjenta prosessen.

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

DU MÅ ALDRE STILLE PÅ VENTILEN MENS MOTOREN GÅR.

Før første filtrering bør du foreta en ”backwash” av sanden.

Filtrering.

Ventilen på filteret må være i ”filter” posisjon. Se fig. 12. Levetiden på filteret vil bli lengre

om du ikke filtrerer sammenhengende lenger enn 4 timer. Behovet for daglig filtrering vil

avhenge av hvor mye vann det er i bassenget og hvor stor kapasitet filteret har. La

motoren hvile i minst 2 timer mellom hver filtrering.

Antall liter i bassenget : pumpens kapasitet = tid for rensing.

Eks: 26000 l : 3500 l/t = 7,43 timer.

Når anlegget er nytt, er det særlig viktig å la pumpen hvile i den tiden det er anbefalt. Det

anbefales å øke tiden for filtrering jo høyere temperaturen er.

Vaske filter sanden.

I ”Backwash” posisjonen renser man sanden i filter tanken. Dette bør utføres regelmessig.

For å stadfeste når dette må gjøres sjekker du flere faktorer som viser hvor skittent vannet

er:

• Redusert filter kapasitet observeres. Etter at det stadfestet at det ikke er luft i

systemet.

• Manometeret viser høyt trykk i pumpen (nålen peker mellom gult og rødt eller er på

rødt).

For å utføre ”backwash”, gjør du følgende:

• Først kobler du fra strømmen. Du må aldri stille på ventil toppen mens pumpen er i

drift.

• Løsne trekant knappen på toppen av ventilen og løft opp og still på lokket Still det på

backwash posisjon og skru til igjen trekant knappen.

• Koble på den ø38mm x 1,5m slangen til utløpet merket ”waste”, (fig. 8 pos. 8) den

andre enden settes ned i avløpet eller kloakken.

• Start filter pumpen og kjør den i ca. 2 min. inntil du ikke lenger ser det kommer mer

forurenset vann.

• Still ventil velgeren på toppen tilbake i den posisjonen du hadde den. (filtrering eller

closed).

• Fjern slangen.

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 6 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Tømme svømmebassenget:

Sandfilter anlegget kan brukes til å tømme bassenget. For å gjøre dette må du sette

ventilen i ”waste” posisjon (fig. 12) uten at du kobler inn filteret monterer du en slange på

et ledig utløp på ventilen, slik at vannet kan renne ut i kloakk eller avløp.

Sørg for at det ikke kommer luft i systemet. Dette unngår du ved at slangen hele tiden

befinner seg under vann og ikke trekker til seg luft.

AR-130.

• Fjern silkurven fra skimmeren og tett inntaket med pluggen som ble levert til dette

formålet.

• Koble fra inntaks slangen fra skimmer inntaket. Løsne klemmene som holder slangen

på plass og hold den slik at ikke vannet renner ut og filteret er fortsatt fylt.

• Fjern slangen, og dekk til enden slik at den fortsatt er fylt med vann og senk den

umiddelbart ned i bassenget.

• Fest noe tungt på enden av inntaksslangen slik at den er tvunget til å synke til

bunnen av bassenget.

• Start opp pumpen og tøm bassenget. Husk at pumpen ikke kan tømme bassenget

helt. Når det er noen få cm vann igjen, vil ikke pumpen ikke lenger suger, slå den av.

• Hvis du igjen skal fylle bassenget, må du først manuelt fjerne gjenværende vann

uten å skade duken.

• Hvis du skal demontere bassenget, kan du pakke sammen duken med det resterende

vann i sentrum, og etter at du har fjernet platen, bretter du ut posen for å tømme

den helt. Denne operasjonen gjøres bare når bassenget ikke skal fylles igjen.

AR-130E

• For å tømme bassenget, kan du bruke bassengets drenering eller bunnrenser.

• Løft skimmerfilteret slik at det henger utenfor bassenget, og slik at vannet ikke

kommer inn i skimmeren.

• Koble inntaks slangen fra skimmer innløpet ved den ytre delen av basseng veggen.

Løsne forsiktig slange klemmene slik at ikke basseng duken blir skadet. Hold slangen

slik at det ikke kommer luft inn.

• Fjern slangen slik at den fortsatt er fylt og senk den umiddelbart ned i bassenget.

• Fest noe tungt på enden av inntaksslangen slik at den er tvunget til å synke til

bunnen av bassenget. Ikke bruk noe som kan skade basseng duken.

• Start opp pumpen og tøm bassenget. Husk at pumpen ikke kan tømme bassenget

helt. Når det er noen få cm vann igjen, vil ikke pumpen ikke lenger suger vann, slå

den da av.

• Hvis du skal fylle bassenget igjen med vann, må du først fjerne gjenværende vann

gjennom dreneringen. Ikke skad duken.

Pumpen må ikke kjøres tørt. Etter at bassenget er tomt og pumpen ikke lenger

pumper vann, må den stoppes. Pumpen kan bli skadet om den kjøres uten vann.

Closed setting

”Closed” posisjon forhindrer at vannet sirkulerer gjennom slanger og filter.

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 7 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

VEDLIKEHOLD

Etter endt sesong skal filteret oppbevares på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

Etter at du har utført siste backwash for å rense sanden, demonterer du slangene og

drenerer ut resterende vann i filteret ved å åpne drens pluggen i bunnen av tanken. Etter at

alt vannet er drenert ut, fjerner du den sanden som eventuelt er kommet på gjengene, før

du setter i pluggen.

MEGET VIKTIG: Etter lang tids lagring bør du sjekke om akslingen i pumpen ikke sitter fast.

Bruk en skrutrekker til å lee på akslingen. Snu akslingen fra høyre til venstre. Etter lang tids

lagring er det også lurt å sjekke at det ikke er luft i systemet før du starter opp igjen.

Pumpevedlikehold

Filterpumpen er konstruert for å kunne operere uten spesielt vedlikehold. Men om det er

mye forurensing i bassenget, for eksempel blader og liknende, kan det hende at

pumpeakslingen blir blokkert og det må renskes opp. Da gjør du følgende:

• Koble fra strømmen.

• Steng ventilen.

• Sett inn pluggen i skimmeren.

• Koble fra slangene.

• Løsne skruene som holder dekselet til pumpen.

• Rengjør hjulet. Er det skadet må det byttes.

• Monter på igjen dekselet. Pass på at koblingen er sentrert.

• Sett på igjen slangene.

• Pluggen i skimmeren taes vekk.

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 8 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

FEILSØKING

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

PROBLEM ÅRSAK LØSNING

Lekkasje ved slange

tilkoblingene

Etter at filteret er startet,

kommer det ikke vann i

returen.

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

Slangene er dårlig

festet.

Ventilen er ikke i

riktig posisjon.

Luft i anlegget.

Pumpen er sperret

og må renskes.

Pluggen i

skimmeren er ikke

fjernet.

Uregelmessig pumping. Lavt nivå i

skimmeren.

Det er luft i filteret.

Dårlig vann

Filteret er skittent.

gjennomstrømming

Det er luft i filteret.

Vann lekkasje ved ventil

toppen.

Filteret lekker ved

dreneringen.

Det er sand etc.

mellom tank og

ventil.

Låse klaven er løs.

Indre kobling er

skadet p.g.a.

kjemikalier.

Ventilhode skadet.

Motoren vil ikke starte. Ingen strøm.

Løse ledninger.

Motoren vil ikke starte. Men

en surrende lyd kan høres.

Akslingen sitter

fast.

Skadet kondenser.

Motoren er

havarert.

Vannlekkasje Finn ut hvor det

lekker.

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Smør Teflon på slangestussen og tre

slangen helt inn til godset og fest

med slangeklemme.

Koble fra strømmen og still ventilen i

riktig posisjon.

Still ventilen i riktig posisjon og luft

anlegget.

Pumpeakslingen må frigjøres. Se side

7.

Fjern pluggen i skimmeren.

Fyll inn i bassenget og luft filteret.

Foreta en backwash operasjon.

Luft filteret.

Rengjør tank toppen og ventilen og

skru til skruene på klaven.

Bytt topp ventil dekselet.

Ikke fyll kjemikalier i sil kurven i

skimmeren.

Bytt ventilhode. Ikke skru til for

hardt.

Kontroller om det er strøm i

ledningen.

Slå på motoren og kontroller

koblingene.

Se side 7.

Dette kan kjøpes i en elektrisk

forretning.

Ny motor.

Sjekk slangeklemmene.

Er det lekkasje mellom pumpe og

motor, kontakt leverandør.

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 9 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

AR130 AR1300

Ø Filter 300mm

Pumpe kapasitet 3,5m³/t 4m³/t

Filtrerings kapasitet. 50m³/m²/t

Strømstyrke 1/3 CV

Spenning 230 V 50 Hz

Mengde sand eller glass 25kg

Korning 0,4-0,8mm

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 10 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

Fig. 0

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 11 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 12 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 13 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

CLOSED WASTE

BACKWASH FILTER

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

FIG. 12

Topp ventilen på filter tanken har 4 valg: filtrering (FILTER), returspyling (BACKWASH),

Tømming (WASTE), stengt (CLOSED).

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 14 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA


RENSEANLEGG - Sandfilter - GRE AR130-AR130E–AR1300

DELELISTE

REF. NR BESKRIVELSE

08006R0001 1 Filter tank + silrør m/sil

720R1750057 2 ”O” ring

241821003G 3 Låsebånd. ”klave”

09090RG12 4 Topp ventil m/”O” ring

09090RG10 5 Drensplugg m/pakning

28518R2004 6 Lokk m/”O” ring

28518R2005 7 Silkurv

09081RG003 8 Slange Ø38mmx0,4m

27485G 9 Filter pumpe

09090R1000 10 Manometer

MERK! Utførelse på pumpen og farger på vil kun avvike på de enkelte leveranser

Adresse / Address

PartnerLine AS

Katfoss Næringspark

Fabrikkveien 1

P.O.Box 75

N-3361 Geithus

Telefon / Telephone

+47 48 10 44 44

Telefax / Fax

+47 32 77 97 07

E-post / E-mail

post@partnerline.no

Hjemmeside /

Homepage

www.partnerline.no

Bankgiro /

Banking account

Modum Sparebank1

Konto: 2270 14 97132

Side 15 av 15

Foretaksregisteret /

Register of Business

Enterprises

NO 986302891MVA

More magazines by this user
Similar magazines