Flytting i nytt land - Nova

biblioteket.husbanken.no

Flytting i nytt land - Nova

apporteringen fra den kvantitativt baserte del av prosjektet var tatt med.

Leveransene av registerdata ble noe forsinket, da vårt personvernombud

NSD vurderte datauttaket som konsesjonspliktig, noe som igjen medførte at

vi i forkant måtte innhente tillatelse fra eierne av de ulike offentlige registre

som data var hentet fra. Data ble levert fra SSB i slutten av oktober 2007,

sammen med dataleveranse til to andre oppdragsprosjekt om lavinntektsgruppers

og kommunale leieboeres boligkarrierer. Det viste seg å være noe

feil i dataleveransen, blant annet var flyktninger fra Serbia/Montenegro ikke

med i den første forsendelsen. Vår bestilling kunne også misforstås slik at vi

kun ønsket de personer som var registrert med husholdsnummer både i 2001

og i 2005. I første uke i desember fikk vi den endelige datafilen som

inneholdt alle flyktninger som kom til Norge fra de fem landene i 2000 og

2001, uansett om de 1. januar 2006 fortsatt var bosatt eller ikke bosatt i

Norge. Denne filen var personbasert, og for å kunne gjøre analyser av

hushold, måtte vi i tillegg omkode denne til husholdsdata. Dette førte til at

analyseklare data først forelå tidlig i 2008.

Vi vil takke vår opprinnelige kontaktperson i Husbanken, Kristina

Nordberg og Kjersti Eknes i IMDi for god oppfølging i prosjektets første

fase. Vi vil også takke Lars-Marius Ulfrstad som overtok som Husbankens

kontaktperson, ikke minst for å ha akseptert den forsinkelse som dataklargjøringen

bidro til. Vi vil også takke Laila Holmen Lystad i SSB som har

levert oss data, og som hele tiden villig og eksplisitt enten har besvart eller

videresendt våre mange spørsmål. Takk også til Nils Eivind Naas som har

bidradd til den nødvendige dataklargjøring har på NOVA. Vi vil også takke

vår kollega Viggo Vestel for en siste omgang med kvalitetssikring av

rapporten.

4

NOVA, august 2008

Lars Gulbrandsen Kirsten Danielsen

Prosjektleder Prosjektmedarbeider

– NOVA Rapport 13/2008 –

More magazines by this user
Similar magazines