standard , norge Ny Norsk Standard for universell ... - Husbanken

biblioteket.husbanken.no

standard , norge Ny Norsk Standard for universell ... - Husbanken

QF

> standard

, norge

Januar 2012

Ny Norsk Standard for universell

utforming av uteområder

En Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder

skat bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, frituftsliv,

rekreasjon og sosialt samvær. Standarden omfatter uteområder

i tilknytning til bygninger og antegg, grønnstruktur, natur- og

frituftsområder og samferdsetsanlegg. Den er et viktig verktøy

både for tiltakshavere, planteggere, prosjekterende og utførende.

NS 11005

Standard Norge fastsatte NS 11005:2011 Universell utforming av

opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger i desember 2011.

Standarden kan brukes som underlag for virksomhetenes strategier

og handlingsplaner for universell utforming og som underlag for

avtater og kontrakter.

NS 11005 tar for seg opparbeidete uteornråder i tilknytning tit

bygninger og antegg, grønnstruktur, natur- og frituftsområder, og

samferdselsanlegg. Den inneholder krav tit plantegging, utførelse og

elementer og utstyr. Standarden understreker at sammenhengen

mellom utike tiltak skal vektlegges og sees i en hethet. Dette er

en forutsetning for å oppnå universell utforming.

Det er et krav i standarden at universell utforming vektlegges i hele

tiltakets tivsløp, både i plantegging og prosjektering og ved valg av

løsninger, produkter og utførelse. Standarden omfatter imidlertid

ikke krav tit skjøtset, drift og vedlikehold. Standarden inneholder

også anbefalinger som bidrar tit økt titgjengetighet der universell utforming

ikke kan oppnås. For å bidra til økt kunnskap om og forståelse

for betydningen av universell utforming inneholder standarden

noe mer informasjon enn det som er vantig i en standard.

Strukturen i plan- og bygningstoven (pbt] og teknisk forskrift (TEK10]

er lagt tit grunn i arbeidet med standarden så langt det har vært

hensiktsmessig, men standarden dekker ftere områder og temaer

enn det pbl og TEK10 gjør.

I tillegg tit tiltakshavere, planteggere, prosjekterende og utførende,

er målgruppen for standarden forvattere, fagmiljøer og utike brukergrupper.

Bredt sammensatt komit

Standarden er utviklet av standardiseringskomiteen SN/K 289 Universett

utforming av uteområder. Komiteen er sammensatt av representanter

fra forskjellige myndigheter, næringstiv, brukere, foreninger

og interesseorganisasjoner. Komiteens teder og nestleder er

henholdsvis er Karen K.P. Gunleiksrud og Morten Dåsnes.


Standard Norge

Strandveien 18

Postboks 242

1326 Lysaker

Telefon 67 83 86 00

Telefaks 67 83 86 01

infolastandard.no

www.standard.no

Arbeidet med standarden startet i februar 2008. Prosjektet har vært

et tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming og vært

finansiert med bidrag fra Miljøverndepartementet og Barne- og

likestillingsdepartementet. Husbanken og Deltasenteret.

Standard Norge og universell utforming

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon for

nasjonal og internasjonal standardisering og utgir Norsk Standard.

Medlemskapet er åpent for alle bedrifter, organisasjoner og myndigheter.

Standard Norge er medlem og deltar aktivt i den internasjonale

standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen

CEN.

I standarder spesifiseres krav til produkter, bygninger, omgivelser

og tjenester i henhold til næringslivets, myndighetenes og organisasjoners

behov og ønsker. Det er derfor viktig at også krav knyttet til

universell utforming inngår i standardene. Standard Norge har utarbeidet

en handlingsplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene

om universell utforming. I handlingsplanen har vi identifisert

en rekke områder der det er viktig å få etablert standarder.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) stiller krav til utformingen

av varer og tjenester i samfunnet, og Standard Norge er i tett

dialog med ansvarlige myndigheter om hvordan standarder for universell

utforming kan bidra som viktige verktøy i dette arbeidet.

Hvordan få tak i standarden?

NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder

- Krav og anbefalinger er tilgjengelig for kjøp på www.standard.no

både elektronisk og trykket/innbundet. Legg inn standardnummeret i

søk-feltet og du får sett produktinformasjonen.

Mer informasjon

Ønsker du å vite mer om standardisering eller om standarden for

universell utforming av opparbeidete uteområder, ta kontakt med

prosjektleder Britt Stokke Lønaas, bsifastandard.no.

More magazines by this user
Similar magazines