Referat fra møte 14.3.13 - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold

12k.no

Referat fra møte 14.3.13 - 12-kommunesamarbeidet i Vestfold

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

Tilstede Sissel Andreassen – Horten, Cecilia Haglind- 12K, Nina Klevan – Andebu og Lise Olafsen -

Nøtterøy

Møtested Rådhuset i Horten, møterom RA 4. etg

Tema REFERAT FRA PLO-fagnettverk – 14.03.2013

Vedlegg

1. Ny vergemålslov – nye bestemmelser ved Lars Gustavsen, Fylkesmannen i Vestfold

2. Årsrapport PLO nettverk 2012

Referent Lise Olafsen, Nøtterøy

Sak 8/13

Sak 9/13

Sak 10/13

Sak 11/13

Sak 12/13

Sak 13/13

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referatet ble godkjent

Nytt fra Utviklingssenteret

Utgikk da ingen fra Utviklingssenteret kunne møte

Nytt fra samhandlingskoordinator Cecilia Hagelind:

1. Det virker som om alle kommuner er positive til en videreføring av 12K-nettverkene.

Forslaget nå er at dette legges under KS, foreløpig som et 3-årig prosjekt. Den

31.10.13. er Cecilia ferdig med sin prosjektperiode ift Su og 12K-lederforum.

2. Cecilia jobber med rutiner vedrørende utskrivningsklare pasienter. Det er nå utviklet

en sjekkliste til bruk for kommunene. Kirsti Nyerrød skal formidle denne inn i

sykehuset etter at den er godkjent.

3. Det vil komme en dialogkonferanse om elektronisk kommunikasjon i samhandlingen

mellom SiV, fastleger og kommuner etter sommeren.

4. Det er utarbeidet behandlingslinje for slagrammede hvor Nøtterøy kommune har

deltatt fra kommunenes side. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal planlegge

hvordan dette skal breddes ut til de øvrige kommunene i Vestfold.

5. Det har vært en arbeidsgruppe som har jobbet med delavtalen Lindrende behandling.

Arbeidsgruppen har levert en rapport som skal omarbeides til et plandokument.

6. Kreftsykepleiere/kreftkoordinatorer i kommunene skal samles i et nettverk. Det vil

også bli etablert et nettverk for de som har lederansvar for disse.

7. HUSK å melde dere på Omsorgsteknologikonferansen (i regi av SINTEF og HIVE)

den 17.april på Bakkenteigen. Konferansen er gratis!

8. Flere kommuner melder seg på Trygghetsnettet. Det er nå 8 kommuner som deltar

inkludert siste påmeldte som er Hof.

Vedtak: Info tas til orientering

Årsrapporten for 12K-PLO-nettverket ble gjennomgått og godkjent med mindre endringer.

Se vedlegg.

Samhandlingsavvik ved Irene Jørgensen, SiV utgikk da Irene var forhindret fra å møte.

Det ble imidlertid diskutert hvordan kommunene selv kunne holde oversikt over hva som ble

meldt inn. Et forslag fra Horten var å scanne inn avviksmeldingen i WebSak i egen

avviksmappe.

Høring Barn- og unge med pårørende som har kreft, prosjekt ferdig i september 2012

Ble ikke behandlet. Opp som sak i neste møte.


Sak 14/13

Sak 15/13

Sak 16/13

Saker under

arbeid

Åpen post – Ble utsatt da få møtte denne gangen

KOST – oppfølging i møte 12K PLO nettverk ved Thor Henry Thorød- se vedlegg

Ble utsatt grunnet få deltakere i møtet

Evt

Nøtterøy ønsket en endring av møtetidspunkt fra 12:00 til 12:30 for å redusere stress og slik

at det er mulig å spise lunsj før man drar på møte. Vi ble derfor enige om at møtetid fra og

med neste møte er 12:30 – 15:30. Møtene videreføres på Rådhuset i Horten frem til

sommeren.

Møte 24. april

Distriktsleder Selvhjelp Norge Vestfold, Telemark og Buskerud kommer og informerer om muligheter

for en Link-Vestfold kl 12.15-13 og Pasient- og brukerombudet?

Plan mot utøvelse av vold i nære relasjoner (6/11) – prosjektskisse er ferdig

IKA Kongsberg- arkivering etter dødsfall

Forslag til saker vår 2013:

- Sandefjord kommune; - prosjekt Best hjemme, fremlegg


Informasjon om

Vergemålsreformen

Horten, 14. mars 2013

Lars Gustavsen

prosjektleder - vergemålsprosjektet

Fylkesmannen i Vestfold


• Litt om dagens system

Disposisjon

• hva er verger og kommunale overformynderi

• Vergemålsreformens bakgrunn og formål

• Organisatoriske endringer

• Sentrale materielle regler

• Avgrenser mot vergemål for barn


Litt om dagens system

• Hva er verger?

– Man er verge for sine barn i kraft av å være foreldre – følger av

foreldreansvaret

– Det kan oppnevnes en hjelpeverge der en voksen person (myndig) ikke er

i stand til å ivareta sine egne interesser

• I utgangspunktet frivillighet – den personen som har et vergebehov må

samtykke

• der det ikke foreligger samtykkekompetanse vil en verge oppnevnes etter

begjæring fra nærstående eller behandlende lege/tilsynslege

• mandatet til vergen begrenses i oppnevningsvedtaket – fastsettes ut i fra

behov


Litt om dagens system

• Hva er overformynderi ?

– Har som hovedoppgave å forvalte midler for personer under vergemål,

samt følge opp hjelpeverger

– Nye hjelpeverger oppnevnes av overformynderiet og tingretten i felleskap

• unntak hvis overformynderiet har fast formann (ansatt jurist i kommunen)

– Ett overformynderi i hver kommune

• består av to valgte overformyndere og i noen tilfelle fast formann

• Umyndiggjøring av voksne personer

– Besluttes av tingretten – tingretten oppnevner også verge for

vedkommende

– Veldig sjeldent at noen blir umyndiggjort


Reformens bakgrunn og formål

• Gammelt lovverk med behov for modernisering

• Økt rettssikkerhet

• Økt rettslikhet

• Økt kvalitet i vergemålsforvaltningen samt ved utøvelsen av

vergeoppdraget

• Fornyelse av regelverket om umyndiggjøring

• Tilpasning til internasjonale konvensjoner (FN-konvensjonen om

rettigheter til mennesker med nedsatt funskjonsevne)


Litt om ny vergemålslov

• Forventet ikrafttreden 01. juli 2013

• Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven (1927)

• Omfatter materielle endringer for selve vergemålet og forvaltning av

midler

• Gjennomfører Norges forpliktelser til FN- konvensjonen – mennesker

med nedsatt funksjonsevne


Ny organisering

• Fylkesmannen overtar overformynderienes oppgaver 01. juli 2013 og

blir ny vergemålsmyndighet for hele fylket

– dagens overformynderier ute i kommunene legges ned fra samme dato

– alle må forholde seg til Fylkesmannen i forhold til spørsmål om vergemål

– Fylkesmannen oppnevner nye og følger opp eksisterende verger

• Statens sivilrettsforvaltning (SRF) overtar Fylkesmannens oppgaver

og blir ny klage- og tilsynsmyndighet

– allerede etablert en egen avdeling for sentrale vergemålsoppgaver på

Hamar


Sentrale materielle regler

Vergeoppdragene

• Som et utgangspunkt er det viktig å nevne at alle eksisterende

vergemål videreføres automatisk

– må foretas en gjennomgang av alle vergemålene for å se om mandatet til

vergene er tilpasset ny lovgivning

• Som utgangspunkt er det å ha verge frivillig – medbestemmelse og

autonomi skal stå sterkt

• Vergemålene skal i større grad individtilpasses behovene (minste

inngrepsprinsippet)

– krever bedre tilpasning i mandatet til vergene

– medbestemmelsesrett og autonomi skal stå sterkt


Sentrale materielle regler

Vergeoppdragene

• Hvem kan begjære oppnevning av verger

– personen selv

– ektefelle/samboer

– foreldre, nærmeste livsarving eller søsken

– ens verge dersom man allerede har verge og vergemålet ønskes endret

– behandlende lege/tilsynslege

• Lovfestes meldeplikt for institusjoner mv. i forhold til behov for verge

– Meldeplikten gjelder for

• institusjon der personen

• boform med heldøgns omsorg og pleie

• ansvarlig for kommunens helse- og sosialtjenester utenfor institusjon


Sentrale materielle regler

Vergeoppdragene

• Hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne

– Et særskilt unntak fra hovedregelen om frivillighet og autonomi (skal svært

mye til før man blir fratatt sin rettslige handleevne)

– Erstatter dagens regler som umyndiggjøring

– Handleevnen kan fratas på det økonomiske området, og/eller det

personlige

– Besluttes av tingretten


Sentrale materielle regler

• Endringer i begrepsbruken

Vergeoppdragene

1. hjelpeverger og verger verger

2. setteverger midlertidige verger

3. Overformynderiet vergemålsmyndigheten

• Med den nye loven blir det lovfestet en rett for vergen til å si fra seg

vergeoppdraget – frivillighet

• Det stilles færre krav og det er mindre involvering fra Fylkesmannen

ovenfor den som er verge for sin samboer eller ektefelle

– Slipper å legge fram politiattest, føre og levere regnskap, forvaltning

underlagt Fylkesmannen, tilsyn m.m.


• Verger etter 01. juli

Sentrale materielle regler

– Nærstående/pårørende

– Alminnelige verger

– Faste verger

– Advokater

Vergeoppdraget

• De tre siste gruppene har krav på godtgjøring etter standardiserte

satser

• Utgiftene til verge dekkes i utgangspunktet av personen under

vergemål


Sentrale materielle regler

Legalfullmakt

• Legalfullmakt er et alternativ til vergemål - minste-inngrepsprinsippet

– Hvem

– Hva

• Nærstående – ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre

• Den nærstående kan utføre praktiske og dagligdagse økonomiske gjøremål,

for personen, som gjelder personens bolig og daglige underhold, og betaling

av skatter og avgifter og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler

• Gjelder også nødvendige oppsigelser av betalingsoppdrag som ikke lenger er

aktuelle

• Legalfullmakten lovfester retten for nærstående uten at man har fullmakt eller

er oppnevnt som verge

• Forutsetter at personen selv åpenbart mangler evne til å ivareta sine

interesser


Sentrale materielle regler

Fremtidsfullmakt

• Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, for den som ønsker å

ordne sine forhold selv for en fremtid der man selv ikke er i stand til å

treffe egne beslutninger

– Kan opprettes av en myndig person over 18 år

– Fullmektigen må ha fylt 18 år og oppdraget er personlig

– Formkrav tilsvarende testament

– Kan omfatte personlige og økonomiske forhold

• spesielle personlige forhold er unntatt, f. eks. stemmegivning ved valg,

samtykke til tvang, opprette tilbakekalle testament, inngå ekteskap etc.


Sentrale materielle regler

Forvaltning av midler

• Hovedregelen ved vergemål for voksne er at personen under

vergemål bestemmer hvordan midlene skal forvaltes (vil kunne

fremgå av mandatet)

• Dersom det ikke foreligger slike holdepunkter inndrar Fylkesmannen

midler til forvaltning utover 2G (ca. kr. 165 000)

– Individuelle kontoer i den enkeltes navn – Fylkesmannen er disponent

– Midler under 2G forvaltes av vergen

• Meldeplikt for verger

• Vergene (eller personen under vergemål selv) velger bank


Sentrale materielle regler

• Forenklet regnskapsplikt

Forvaltning av midler

– Samsvarserklæring, kontoutskrifter og likning

– Vergen må oppbevare eventuelle bilag i minst tre år

– Fylkesmannen skal føre tilsyn


Informasjon

• Vergemålsportalen: www.vergemal.no

• Fylkesmannen kan også kontaktes:

– prosjektleder Lars Gustavsen (33 37 11 52 eller

fmvelag@fylkesmannen.no)

– seniorrådgiver Elisabeth Solberg (33 37 11 18 eller

fmveeso@fylkesmannen.no)

– rådgiver Anne-Mari Kirkevold Rustan (33 37 11 31 eller

fmveamr@fylkesmannen.no)

More magazines by this user
Similar magazines