Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Auke

3. a. Lydkanalar for

lydkringkasting

b. Lydkanalar for

fjernsyn

I alt pr. 31. desember 1960

I alt pr. 31. desember 1959

2

1

— 193 -2.- 193

1 659 114

1 659 114

1 659 114

Auke —

4. Biletekanalar for

fjernsyn

pr. 31. desember 1960

pr. 31. desember 1959

Auke 1

28

4.6. Rikstelefonsam band, overforingsamband for tonetelegrafi og kringkastingsamband

1. a. Innalandske rikst

elefonsamb and:

Tal på'

samband

jordkabel

fysikalske liner og triplar

sjøkabel

kabel

luftkabel

i alt

1 773

1 1 773

1 773

Sambands-

av desse

4-tråds

1 2 3 4 5 6 7

km km km km km

Abonnentfjernval

Telefonist- og stasj.fjernval.

318

1 556

4 233

63 227

__

129

329

4 362

63 556 2 525

Manuelle3) 5 565 47 000 138 53 47 191

b. Telefonsamb and til

utlandet4):

7 439 114 460 138 511 115 109 2 525

Telefonistfjernval 3 — — — —

Manuelle 3) 196 6 041 1 250 — 7 291 7 070

c. Utleigde innalandssamband

d. Utleigde utalandssamband4)

199

238

22

6 041

6 708

135

1 250

12


296


7 291

7 016

135

7 070

I alt pr. 31. desember 1960 7 898 127 344 1 1 400 807 129 551 9 744

I alt pr. 31. desember 1959 7 291 117 050 1 1 174 7351118 959 8 642

Auke 607 10 2941 226 72I10 592 1 102

2. Overforingsamband

for tonetelegrafi

pr. 31. desember 1960 — 2 894 227 33 3 154 —

pr. 31. desember 1959 — 3 087 227 33 3 347 —

1) I dette oversynet er det også teki med 102 trafikksamband for Telegrafverket over radioliner som er bygde av

Forsvaret. Lengda av desse sambanda var i alt 37 777 km.

2) Sjå definisjonen av radioliner under aysnitt 4.1.

3) Inkl. tenestesamband.

4) Noregs part av dei faste radiosambanda til utlandet er rekna som halvparten av aystanden mellom endesta-

89

60

More magazines by this user
Similar magazines