Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

30

Dei innalandske fjernvalsambanda pr. 31. desember 1960 delte seg slik:

a) For abonnentfjernval.

Lillestrøm—Oslo (ein veg) 50 samband (i drift frå 25/11-56)

Lillestrøm—Fetsund (begge vegar) 22 » ( >> 22/ 3-58)

Lillestrøm—Sørumsand (begge vegar) 14 >> ( >> 22/ 3-58)

Lørenskog—Oslo (ein veg) 22 » ( >> 27/ 8-60)

Lørenskog—Lillestrøm (begge vegar) 32 >> ( >> 2 7 / 8-60)

Ski—Oslo (ein veg) 36 >> ( >> 22/ 5-54)

Gjøvik—Lena (begge vegar) 30 >> ( >> 3/ 7-55)

Drammen—Oslo (ein veg) 47 » ( » 14/10-57)

Grimstad—Arendal (ein veg) 8 >> ( >> 3/ 5-60)

Egersund—Helleland (begge vegar) 5 >> ( >> 11/ 7-57)

Bergen—Oslo (ein veg) 40 >> ( >> 25/ 9-59)

Bergen—Stavanger (ein veg) 12 >> ( >> 14/ 3-60)

I alt 318 samband

b) For telefonistfjernval var det i alt 1556 samband.

Tala på utalandssamband pr. 31. desember 1960 delte seg slik:

a) For telefonistfjernval.

Til Danmark 3.

b) Andre direkte rikstelefonsamband.

Til Sverike 92 samband (av desse 1 tenestesamband)

» Danmark 48 >> ( » 4 >>

» Finnland 8

» England 20 >> >> 2 >>

» Tyskland 11 >>

» Nederland 6 >>

» Frankrike 4 >>

» Belgia 2 >>

» Sveits 2 >>

» Italia >>

» USA 2 >> 1 fast radiosamband)

c) Utleigde samband.

I alt 196 samband (av desse 7 tenestesamband og 1 fast radiosamband

Til Sverike 2 samband

» Danmark 11 >>

» England 5 >>

» Frankrike 4

I alt 22 samband

Frå 31. desember 1959 til 31. desember 1960 auka talet på innalandske og utalandske rikstelefonsamband

med 8,33 %. Den tilsvarande auken i total sambandslengd (sambandslengd i alt)

var 13,34 %.

37,54 % av total sambandslengd pr. 31. desember 1960 gjekk lågfrekvent på fysikalske liner

og triplar, medan 61,82 % var berefrekvenskanalar og 0,64 % faste radiosamband i frekvensband

under 30 000 kHz.

Den totale sambandslengda pr. 31. desember 1960 kan delast slik:

På kabelliner 22,53 % (17,40 % lågfrekvent og 5,13 % berefrekvenskanalar).

» luftliner 44,57 % (20,14 % lågfrekvent og 24,43 % berefrekvenskanalar).

» koaksialrør 17,21 % (berre berefrekvenskanalar).

» radioliner 15,05 %

» faste radiosamband

i frekvensband

under 30 000 kHz 0,64 %

More magazines by this user
Similar magazines