Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

1 • a. Innalandske telegrafsamband

2) . . . 37

b. Telegrafsamband

til utlandet 2) 3) . . 33

c. Utleigde innalandssamband

. . . 145

d. Utleigde utalandssamband4)

31

I alt pr. 31. desember

1960

I alt pr. 31. desember

1959

Tal


samband

246 1 918

336

fysikalske liner

og simultanliner

kabelliner

2 015

luftliner

2. a. Samband til van-

1 lege teleksabonn. 262 218 977

28 642

b. Samband til

tenesteteleksabonnentar

3

137 211

c. Samband mellom

telekssentralar og

d.

telegrafstasjonar .

Samband mellom

innalandske

87 68 1 186 12 799

telekssentralar 126

73 604

e. Samband til utalandsketelekssentralar4)

166

66 878 I

I alt pr. 31. desember

1960

I alt pr. 31. desember

1959

Auke

Sum (1+2) pr. 31

desember 1960 .

Sum (1+2) pr. 31.

desember 1959

Auke

km

701

380

837

km

262

815

1 077

1531 3671 1 572

31 496

846 2 963 3 662 255 507

783 2 693 4 161 234 244

631 270 1± 499 21 263

faste radio

samband i

tonetele-

frekvens-.

grafi

band unkanalarl)der

30 000

kHz

km

23 615

6 879

32 115

10 764

73 373

3 148 83 606

Auke 2-- 90 ± 97 2 071 10 233

600 1 045 2 585 181 074

447 678 1 013 150 638

km

4 475

42 900

km

29 053

50 195

33 767

10 764

km

785,22

1 520,00

232,87

347,23

47 375 123 743 503,02

48 615 137 384 408,88

1 240 13 641 94,14

30 881 141,66

348 116,00

14 053 184,51

73 604 584,16

9 000 75 878 457,10

9 000 194 764 324,60

9 000 161 329 360,92

33 435 36,32

56 375 318 507 376,48

57 615 298 713 381,50

1 240 19 794 5,02

1) Overføringssambanda for tonetelegrafi er tekne med under aysnitt 4.6.

2) Inkl. tenestetelegrafsamband.

3) Samband frå innalandske stasjonar til utlandet. Sambandslengda er målt på same måten som for telefonsamband

til utlandet, sjå fotnote 3) under avsnitt 4.6.

4) Sambandslengda er målt på same måten som for telefonsamband til utlandet, sjå fotnote 4) under aysnitt 4.6.

i alt

pr.

samband

More magazines by this user
Similar magazines