Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

53

I oversikta ovafor er berre teki med tenestemenn som har plikt til å tenestegjera. Irregulære

telegrafreservar og telefonreservar som ikkje står til stadig disposisjon for tenesta, ferievikarar

og pensjonistar, er ikkje tekne med.') Kvar gong det er bruk for slike tenestemenn, tenestegjer

dei berre dersom det høver for dei.

Pr. 31. desember 1960 delte dei nemnde tenestemennene') seg slik på Telegrafstyret, distrikta,

kringkastarane og bakkestasjonane :

Telegrafstyret ..... .

Oslo distr.

Østfold distr.

Oppland distr.

Drammen distr.

Agder distr.

Rogaland distr.

Bergen telefonanlegg .

Bjørgvin distr.

Møre distr.

Trøndelag distr.

Nordland distr.

Troms distr.

Finnmark distr.

Kringkastarane

Bakkestasjonane

Irr. tgr. som

ikkje står til

stadig disp.

for tenesta

Irr. tfr. som

ikkje står til

stadig disp.

for tenesta

1 5

8 32

2 14

14

2 11

10

8 10

1 10

2 19

2

1 19

1 1

Ferievikarar Pensjonistar I alt

4

86

72

3

11

28

35

20

64

8

24

1

23

13

2

8

34

8

4

3

2

5

10

6

5

5

2

1

12

126

120

23

25

44

47

25

92

25

50

8

45

16

2

8 8

I alt 26 147 402 93 668

Pr. 31. desember 1969 var såleis 16718+ 668 = 17 386 tenestemenn knytte til Telegrafverket.

Pr. siste dato i kvar månad i 2. halvår 1960 hadde ein desse overeinskomstlønte telefonarbeidarane

m.m:

Gjennomsnittleg tal på desse overeinskomstlønte var 1 532.

Av understasjonspersonalet (3 786 tenestemenn) hadde 2 352 tenesta i Telegrafverket som

hovudstilling, medan 1 434 hadde tenesta som bistilling.

1) Heller ikkje er lineoppsynsmenn, tilsynsmenn for ubetjent radioutstyr og andre tilfeldige arbeidstakarar tekne

med. Pr. 31. desember 1960 var det 123 lineoppsynsmenn. Av desse hadde 29 også anna arbeid i Telegrafverket.

2) Berre dei som har tenestegjort så mykje i 1960 at dei har vori meldt inn i trygdekassa, er tekne med.

Talet på tenestemenn (eksklusive irr. reservar som ikkje står til stadig disposisjon for tenesta,

ferievikarar og pensjonistar) delte seg på kvinner og menn slik :

i alt

Tal på tenestemenn

30/6-1960 31/12-1960 auke

1

av desse .

i alt

av desse .

i alt

av desse

kvinner 1 menn kvinner menn kvinner menn

Telegrafverket

ekskl. kring-

k tstarane, ståkkontrollen.

ifl anom Telegrafstyret,

o ; bakkestasjonane 16 591 9 062 7 529 16 416 8 930 7 476 -:- 185 -2.- 132 ---- 53

Revisjonskontoret.

... . . .

Kri tgkastarane og stAkkon-

31 24 7 32 24 8 1 - 1

trollen

utanom Telegraf-

styret

99 12 87 98 12 86 ± i - ± 1

Bakkestasjonane

184 21 163 182 21 161 ± 2 - 4-,- 2

I alt 116 905 9 119 7 786 16 718 8 987 7 731 187 -2.- 132 ±- 55

Av talet på tenestemenn pr. 31. desember 1960 var 53,76 °A kvinner og 46,24 % menn. Dei

tilsvarande tal pr. 30. juni 1960 var 53,94 og 46,06.

More magazines by this user
Similar magazines