Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

54

8.4. Arbeidde årsverk.

I 2. halvår 1960 var det 6 028,03 arbeidde årsverk i Telegrafverket ekskl. kringkastarane,

ståkkontrollen utanom Telegrafstyret, bakkestasjonane og understasjonar med personale som

ikkje er lønt på det vanlege lønsregulativet. Reinhaldsarbeid er da ikkje teki med.

Eit årsverk er sett lik 285 dagsverk (vakter).

Arbeidde årsverk fordelt etter arbeidsområde:

Arbeidsområde 1959-60 2. halvår 1960

Administrasjon og kontorarbeid 2 063,83 1 069,02

Telefonekspedisj on, lokaltelefonen 580,36 301,86

Telefonekspedisjon, rikstelefonen 2 613,00 1 363,42

Telegrafekspedisjon 861,24 438,49

Teleksekspedisjon 62,69 33,44

Transmisjonsteknisk arbeid 272,23 141,99

Automatteknisk arbeid (inkl. pussearbeid) 559,92 283,93

Montør-, lager-, verkstadarbeid m.m. 3 848,63 2 037,60

Bod- og betjentarbeid mm. 744,16 358,28

I alt 11 606,06 6 028,03

8.5. Timeløna til tarifflønte telefonarbeidarar m. m.

Statistikk frå Statistisk Sentralbyrå over timeløn for tarifflønte telefonarbeidarar m.m.

Gjennomsnitt for

Timeforteneste

utan akkord og

overtid

Timeforten este

med akkord og

overtid

Av samla timetal

var det i prosent

akkord overtid

3. kvartal 1956 kr. 4,06 kr. 4,67 20,2% 2,0%

3. 1957 - 4,05 - 4,70 20,4% 2,4%

3. 1958 - 4,25 - 4,78 12,8% 2,3%

3. )) 1959 - 4,66 - 5,16 10,5% 2,7%

3. )) 1960 - 4.96 - 5,55 12,4% 3,1%

8.5. Fråvær.

I tabellen på side 55 er ført opp ymse slag fråvær i 1960 for tenestemenn i Telegrafverket

ekskl. tenestemenn ved kringkastarane, ståkkontrollen utanom Telegrafstyret, og bakkestasjonane.

Berre tenestemenn som er så fast knytte til Telegrafverket at det kan bli spørsmål om løn

under sjukdom, er tekne med.

More magazines by this user
Similar magazines