Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Innhald.

I. Telegrafverkets arbeidsoppgåver

II. Administrasjon

2.1. Telegrafverkets organisasjon 7

2.2. Deltaking i internasjonalt samarbeid 7

III. Økonomi, trafikk. telefon-: og teleksabonnement osv.

3.1. Utdrag av Telegrafverkets kapitalrekneskap 8

3.2. Oversikt over Telegrafverkets investeringsutgifter og finansieringa av desse

utgiftene 9

3.3. Telegrafverkets driftsrekneskap 10

3.4. Lokaltelefonen 11

3.5. Rikstelefonen 16

3.6. Telegraf 19

3.7. Teleks 21

IV. Liner og samband

4.1. Kabelgrøfter, kabelkanalar, telefonstolpar og radioliner ved Telegrafverkets

anlegg og tilknytingsnetta pr. 31. desember 1960 24

4.2. Linelengd i Telegrafverkets anlegg og tilknytingsnetta pr. 31. desember 1960 25

4.3. Kabelgrøfter, stolperekkjer og trådlengd i linenetta til dei private telefonselskapa

25

4.4. Abonnentsamband pr. 31. desember 1960 26

4.5. Sambandslengd ved Telegrafverkets telefonanlegg og tilknytingsnetta pr. 31.

desember 1960 27

4.6. Rikstelefonsamband, overføringsamband for tonetelegrafi og kringkastingsamband

(for lydkringkasting og fjernsyn) pr. 31. desember 1960 28

4.7. Telegraf- og telekssamband pr. 31. desember 1960 31

4.8. Utbygging av rikslinenettet 33

4.9. Nye berefrekvens- og tone telegrafikanalar 35

V. Stasjonar

5.1. Stasjonar som Telegrafverket driv 36

5.2. Stasjonar som andre enn Telegrafverket driv 38

VI. Stasjons- og abonnentutstyr

6.1. Automatiske telefonsentralar pr. 31. desember 1960 39

6.2. Manuelle og halvautomatiske sentralar og manuelle telefonbord pr. 31

desember 1960 42

6.3. Hussentralar og serietelefonanlegg pr. 31. desember 1960 43

6.4. Telefonapparat pr. 31. desember 1960 44

6.5. Telekssentralar og fjernskrivarapparat med tilleggsutstyr pr. 31. desember

1960 45

6.6. Berefrekvens- og tonetelegrafiutstyr og forsterkarar pr. 31. desember 1960 46

6.7. Utstyr ved Telegrafverkets radiostasjonar, bakkestasjonane og kringkastarane

47

Side

More magazines by this user
Similar magazines