Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Alle distrikta

Svalbardstasjonene

Korreksjon4)

I alt

66

Tabell 4. Telegraf. Trafikk, driftsinntekter og -utgifte

(Driftsinntekter og -utgifter som ikkje er deli

Sende takserte telegram Ekspedisjonar

til innlandet

i alt

av desse

lokaltgm.

til

utlandet

i alt

(2 4)

sende

telegram')

komne

telegraml

transittekspedisjonar

inntelefl

nerte c

inntelel

serte te

gram

231 5I 6 7 9

1 807 819 415 958 375 621 2 183 440 2 246 561 1 989 526 3 607 234 1325 4(

10 398 262 10 660 13 137 8 347 13 428

2 039 2 039 2 039

1 818 217 415 958 377 922 2 196 1391 2 261 737 1 997 873 3 620 662 1325 4(

1) Her er takserte telegram, tenestetelegram, tenestemeldingar og ikkje takserte vertelegram førte opp samla. Lokaltelegram

rekna berre som sende telegram.

2) Her er ført opp dei bruttosummane stasjonane krev inn. Den delen som tilkjem utlandet er ikkje trekt frå.

2) Lønsutgifter til personale på stasjonshaldsregulativet er ikkje tekne med her, men under kolonne 18. Takstpartar er derim

tekne med.

4) Korreksjonen gjeld differanse mellom månadstala frå stasjonane og dei tala som er lagde til grunn for oppgjeret med utland,

Ein har rekna dei sistnemnde tala som rette.

Tabell 5. Teleks. Trafikk, driftsinntekter o

Abonnement

pr. 31/12

1960

automatiskoppsette')

(Driftsinntekter og -utgifter som ikkje er del

Utgåande takserte skrivingar

til innlandet til utlandet

manuelt

oppsette

automatiskoppsettel)

manuelt

oppsette

1I 2 3 4 5 6 7

Alle telekssentralane 1 130 180 479 137 987 161 193 179 292 658 9)

Korreksjon 5) 1 225 1 2;

I alt 1 130 180 479 137 987 161 193 180 517 660 1'

1) Utrekna tal.

2) Her er teki med både vanleg abonnementsavgift og avgift for ekstrautstyr (så som skatoll, handperforatorar og maski

sendarar).

3) Her har ein teki med dei inntektene og utgiftene som er rekneskapsførte ved dei kontrollkrinsane der abonnenta

høyrer heime.

4) Her er fort opp dei bruttosummane stasjonane krev inn. Den delen som tilkjem utlandet er ikkje trekt frå.

5) Korreksjonen gjeld differanse mellom månadstala frå stasjonane og dei tala som er lagde til grunn for oppgjeret m

utlandet. Ein har rekna dei sistnemnde tala som rette.

i alt

More magazines by this user
Similar magazines