Norges fiskerier 1935

ssb.no

Norges fiskerier 1935

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 108

NORGES FISKERIER

1935

GRAINDES PÊCHES MARITIMES

UTGITT AV

FISKERIDIREKTØREN

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1937


For hrgangene 1884--1889 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III,

1900-1904

--»— 1905-1912

—»-- 1913-1917

1918-1923

1924-1930

For årgangen 1931

1932

1933

1934

___»_

A.S John Griegs Boktrykkeri, Bergen.

» IV, senest nr. 123

» V, # 220

» VI, » 183

» VII, » 175

» VIII, » 199

» IX, » 13

» lx, » 39

» IX, » 68

» IX, » 88


FORORD.

Den foreliggende årgang av Norges Fiskerier fremtrer i noget utvidet

form hvad tabellverket angår, idet opgavene over ilandbragt

fangst i tabell 2, 3 og 4 denne gang er trykt herredsvis. Siden 1930 har

disse opgaver vært trykt i fylkesvise sammendrag. Den vanlige

innledning med karakteristikk av de enkelte fiskerier er til gjengjeld

gjort noget kortfattet.

Forsåvidt angår tilveiebringelsen, verdien m. m. av de fiskeristatistiske

oplysninger henvises til den oversikt man gav i innledninifen

for 1924.

Fiskeridirektørens kontor, Bergen den 9. januar 1937.

Asserson.

Kr. Bratland.


INNHOLD.

Oversikt over fiskerinæringen i 1935.

Side

Personell og arbeidsmidler 9*

Fiskere og fisketilvirkere 9*

Fiskefarkostene 9*

Fiskeredskapene 10*

Anlegg for fiskens tilvirkning m. v.. .......... • • . • .. 11*

Mengde- og verdiutbytte 13*

Oversikt over utbyttet av fiskeriene i årene 1905-35 . • ...... 13*

Fiskeriene 1935 14*

Utbytte av de enkelte fiskerier 15*

De norske fiskerier på fjernere farvann 16 *

Utlendingers fangst innbragt til det sydlige Norge ... ... 17 *

Sel- og hvalfangst m.. v.17*

Hákjerringfiske . . ....... . . • . • • 4 • • • • • • ....... • ....... • • 17*

Bottlenosefangst 17*

Selfangst m. v 17 *

Hvalfangst ... ... . • . ..... . ............ ..... — 18*

Fiskeeksporten 19*

Statistiske oversikter for et lengere tidsrum 21*

Tabeller.

Personell og arbeidsmidler

Tab. Side

9

Fiskere, fiskeriarbeidere, fiskefarkoster, tilvirkningsanlegg og

fiskeredskaper fylkesvis 1 2

Utbytte av fiskeriene 4

Torskefiskeriene (torsk, sei, hyse, lange, brosme etc.) 2 4

Sild, brisling, laks, sjøørret 3 24

Makrell, kveite, gullflyndre, ål, uer, hummer, reker, »forskjellig«

4 44

Nærmere opgave ang. »forskjellig« i tabell 4 4 b 64

Alle saltvannsfiskerier i hvert av de stone kyststrøk. 5 66

Nærmere opgaver vedk. de storre fiskerier . 68

Skreifiskeriene 6 68

Loddetorskfisket i Finnmark • . . . ........ . . 7 70

Fetsild- og småsildfisket 8 72

Vintersildfisket (storsild- og vårsildfisket) ... .• . • • • • . 9 72

Brislingfisket 10 a 72

Kystmakrellfisket 10 b 74

Fiskerbefolkningens forbruk av egen fangst (»Fisk til husbeho v.)11 74


Table des matiéres.

Apercu de l'industrie de Oche en 1935.

Pag.

Personnel et matériel 9*

Pécheurs et marchands préparateurs 9*

Embarcations de péche 9*

Engins de pkhe 10*

Etablissements pour la préparation des poissons etc 11*

Produit en quantité et valeur 13 *

Tableau pour les anneés 1905-15 13*

Les péches en 1935 14*

Produit de chaque péche t 5 *

Les péches Nor .% égiennes sur des mers éloignées 16*

Péche par des Etrangers débarquée en Norvége.... — ....... • 17 *

Péche de phoques et de baleines etc. 17*

Pkhe de leiche 17*

Chasse de baleine à béc (od) 17 *

Chasse de phoques etc. • • • • .......... • • • • • • • • • • • • • • • • • 17*

Chasse de baleine (rorquaL

L'exportation de produits des péches 19*

Revue statistique pour périodes &endues des péches 21*

Tableaux.

Tab. Pag.

Personnel et materiel ..... . • - • • • 94._

Pécheurs„ ouvriers de poisson, embarcations de péche„ ét ablissements

et engins de péche, par provinces . . . . • • • • 1

Produit de péches 4

Espkes de genre gadoide (morue, égiefin, lingue,brosme. etc.) 2 4

Hareng, esprot, saumon et truite de mer 3 24

Maquereau, fiétan, plie, anguille, sébaste, homard, crevettes,

»diverses« 4 44

Données plus détaillées sur »Forskjellig« (di -verses) de tab. 4 4 b 64

Toutes les péches maritimes sur les princ. parties de la c6te 5 66

Données plus détaillées sur les péches principales . .. 68

Péches de morue de mer adulte (»Skrei«) ....... 6 68

Péches de morue à capelan. de Finnmark (»Loddetorsk«) 7 70

Péches de hareng gras et de hareng petit

Péches de hareng d'hiver (péches de hareng grand et de

8

hareng du printemps) 9 72

Péches d'esprot 10 a 72

Péches de maquereau

10 b 74

Consomption domestique de poisson par les pécheurs 74


De i statistikken opførte fiskearter med fransk og engelsk oversettelse

samt deres zoologiske navn.

Norske navn

Torsk (banktorsk, fjordtorsk

— (skrei, gytetorsk) . • . . .

Loddetorsk (Finnmark)

Sei (stor) . . • . . . • • . . .

— (pale) . . . . . . . . • . . . . • . . . .

-- (mort) . . . . . • • • . . • . . • . • .

Hyse (kolje)

Lyr . . . . • . . . . . . . . • . . • . • . . . .

Hvitting . . . . . . . . . • . . • • . . .

Lysing . ......... . . . . . .. .. • •

Lange • ..... . • . • . . . . . • . . •

Blålange

Brosme . . . . • i • • • • • • • 9 • i • •

Sild • . • • • • • • ..... • • . ......

Vårsild, fetsild, storsild,småsild

Brisling . . , . ....... . . • . . •

Makrell . . . . . . . • • . . •

Makrellstørje . . • .....

Horngjel . . . . . . . . . . — . . . . . .

Laks .. ....... . _ . . .

Sjøørret . . . . • . ..........

Lodde

Kveite helleflyndre) .......

Svartkveite (blåkveite)

Gullflyndre (kongeflyndre, rødspette).

. . . . . ....... . •

Mareflyndre (smørflyndre,

hundtunge) . ... . . .

Piggvar

Al _ . . . • • . • . ..... . • .

Ler (rodfisk) . . • . . ...

Breiflabb (marulk)

Steinbit

Grå

Flekket

Blå f

. • .

..

Skate (rokke) •

..... .

Hå (pigghä)

. • • • .

Håkjerring. . • . •

Håbrand, lyster

Hummer . . _ . . . ... ..

Krabbe (høvring, paltorsk)

Reker ...... • • • ...... •

østers. . ...... . •

Blåskjell. • . . . .

Agnskjell . . . . . . . . _ ....... .

Akker, blekksprut

Bottlenose (nebbhval, døgling)

Noms franÇais

English names (italics

Morue, cabillaud, Cod • . . • . . . . . . —

— cabillaud grand d'hiver • • •

Cod, spawning spring and winter .

Cabillaud de Finnmark au printemps,

Finnmark cod • • • • • • . ..... • • • • •

Lieu noir, charbonnier, Coalfish,Saithe

do. gr. moyenne, do. medium

do. petits, do. small . .

Eglefin, Haddock . . . . ..... . . . . . .

Lieu, Lieu. jaune, Pollack .... •

Merlan, Whiting ....... • . . . . . • . .

Merlus ordinaire, Hake . . . . . . . . . . .

Lingue, Ling . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

-- Blue ling ........ . . • . • • . •

Tusk, torsk ......... . . . . • . . . .

Hareng, Herring • . . . ........ • . •

h. d'hiver, gras, grand, petit,

Spring, fat, large, small . • • • . . .

Esprot, Sprat . . • • . • • . • • • . . • . . .

Ma quereau, Mackerel

Thon commun, Tunny

Orphie, Hornpike . . • . . . . • .

Saumon, Salmon, Grilse . . . . • • •

Truite de mer, Sea-trout • .....

Capelan, Cap/in

Flétan, Halibut ........ • .

(Flétan. noir) Black halibut

Plie, Plaice . • • . • • • . •

Plie cynoglosse, Witch, .

Turbot., Turbot . . . . . . . . . .

Anguille, Eel . . • .

Ch'évre, Norway haddock

Baudroie, Monk, Angler

Loup de mer, Catfish . . .

Raje, Rays and Skates . .

Aiguillat, Dogfish

Leiche, Greenland shark

• • • •

• • • • • • •

• • • •

Taupe (requin de hareng), Porbeagle

Homard, Lobster . . . . . . . . . • . . . • .

Crabe, Crab .......... .

Crevette„Shrimp , prawn . . •

Huitre, Oyster

IVIoule, 111-us s el . . . . • . . . . .. .. • • •

IVIoule pour appát, Bait mussel

Seiche, Squid ...... • . • • • • • • • • •

Alonettes, Bottlenose • . . . ...... . . .


• • • • • ■

• • • • • • •

• • • • • •

J

Noms zoologiques

Gadus callarias,

Gadus virens, L.

Gadus æglefinus

Gadus pollachius, L.

Gadus merlangus, L.

Merluccius merluccius •

Molva, molva, L.

Molva byrkelange,

Brosmius brosme, L.

Clupea harengus, L.

Clupea sprattus, L.

Scomber scomber, L.

Thynnus vulgaris

Belone vulgaris, Flern

Salmo salar, L.

Salmo trutta, L.

Mallotus villosus, 0. F. Mall.

Hippoglossus vulgaris, L.

Reinhardtius hippoglossoides,

Walb.

Pleuronectes platessa, L.

Platessa cynoglossus, (L.) .

Rhombus maximus L.

Anguilla vulgaris, L.

Sebastes marinus, L. (1)

f ( do. viviparus, Kr.) (2)

Lophius piscatorius.

Anarrhicas lupus, L. (1)

— minor, Olafs. (2)

— latifrons, Steenstr. (3)

Raja batis, L. (1)

clavata, L. (2)

Squalus acanthias, L.

Laemargus microcephalus, Bl.

& Schn.

Lamna cornubica (Gmel.)

Homarus vulgaris, L.

Cancer pagurus, L.

Pandalus borealis, Kr.

Ostrea edulis, L.

Mytilus edulis, L.

Mytilus modiola, L.

Ommatostrephes todarus, d'Orb ,

Hyperoodon rostratus,


Fiskerinæringen i 1935.

I. Fiskere og fisketilvirkere.

Det samlede antall fiskere i 1935 utgjorde 114 381, hvilket er det

største tall som nogensinde er notert. Tallet viser en stigning fra 1934

ph 3 576. Siden 1930 er det steget med vel 12 000. 35 683 eller 31,2

pct. av det samlede antall hadde i 1935 fiske som eneste erhverv, 40 531

eller 35,4 pct. hadde fiske som hovederhverv og 38 167 eller 33,4 pct.

hadde fiske som bierhverv. Nordland fylke har det overlegent største antall

fiskere, nemlig 29 458, dernæst følger Troms fylke (17 228), More og

Romsdal fylke (14 512), Finnmark fylke (8 834), Hordaland fylke

(8 831), Sør-Trøndelag fylke (7 946), Rogaland fylke (7 808) og Sogn

og Fjordane fylke (6007).

Antallet av fisketilvirkere er opgitt til 16 427, der er et ubetydelig

mindre antall enn i 1934. De fleste med fiskeproduktenes tilvirkning

beskjeftigede personer (bortsett fra den fabrikkmessige fremstilling)

er hjemmehørende i More og Romsdal fylke (3 718) og i Nordland fylke

(3 454). Derefter kommer Rogaland fylke (2 545) og Finnmark fylke

(1 857).

Opgave over fabrikkarbeidere foreligger heller ikke for 1935.

II. Fiskefarkostene.

Til nedennevnte opgave over dampskib, dekkede motorfartøier og

seilfartøier må knyttes den bemerkning at opgavene som tidligere er

utarbeidet ph grunnlag av de opgaver som er innkommet til registret

over merkepliktige norske fiskefarkoster. Opgavene omfatter foruten

de farkoster som benyttes til selve fisket, også fartoier som spesielt

anvendes i sild- og fisketransporten på kysten, agndampere, losjifartoier,

slepefartoier og selfangere. Det bemerkes at en økning i antallet

behøver ikke alltid å bety en tilvekst av nybyggede fartoier, men kan

skyldes at allerede eksisterende fartoier er gått over til sådan virksomhet

at de kommer inn under loven om registreringsplikt for fiskefartoier.


10*

De foreliggende opgaver for 1935 viser økning i antallet fra 1934

for dekkede motorfartoier og åpne ro- og motorbåter. Der er nedgang

antallet for dampskiber, dekkede seilere og dorver. Bortsett fra doryerie

er nedgangen ikke nevneverdig.

Det samlede antall av dam skiber utgjorde i 1935 343 mot 348 i

1934. Hovedtyngden av dampskibsflåten horer hjemme i More og Romsdal

og Rogaland fylker. Av dekkale motorfartoier er antallet opgitt

til 11 360, hvilket betegner en økning på 101 fra 1934. De dekkede

seilere forsvinner litt efter litt, men der er ennu 194 igjen. Antallet av

One motorbáter gikk frem med 673 og er nu oppe i 13 519. Antallet

av One ro- og seilbdter viser også bra fremgang. Det nådde i 1935

op i 49 164, — en stigning på i 371 fra 1934. Doryenes antall synes

å veksle noget fra år til år. Den nedgang som kan konstateres i opgavene

for 1935 kan derfor neppe tillegges for stor vekt. Antallet utgjorde

5 494 mot 5 987 i 1934.

III. Fiskeredskapene.

For praktisk talt alle redskapssorter viser antallet fra 1934 til

1935 fremgang. Bare antallet av stengenøter for brisling, synkenøter

for sei og åleteiner viser nogen nedgang. På grunn av opgavenes skjønnsmessige

natur tor man dog, som fremholdt i tidligere årganger, ikke

tillegge disse forskyvninger for stor vekt, ennskjont det er rimelig å

anta at redskapsmengden jevnt over er øket bl.a. som følge av Statens

lån og bidrag til redskapsanskaffelser. PA den annen side er dog avgangen

som folge av slitasje, uvær, strøm, fisketyngde m. v. år om

annet temmelig stor.

Av de kostbarere redskaper som snurpenoter for sild og brisling er

antallet øket fra 1934 med henholdsvis 64 og 32. Antallet av snurpenøter

for sei, makrell og lodde er ikke steget så sterkt. Antallet av

stengenøter for sild er gått frem med 57 og av stengenøter for sei med 68.

Brislingtrengder og låsnøter samt kilenøter for laks er øket med henholdsvis

181 og 115. Av garn er det særlig antallet av torskegarn som

viser stigning. Antallet av disse er steget med nesten 34 000. Også

reketrålenes antall viser en forholdsvis jevn økning. Antallet vil formentlig

fortsette å stige bl.a. som folge av nye rekefelter som i 1935

og 1936 er funnet i Nord-Norge. Av hummerteiner har nyanskaffelsene

weft temmelig store på grunn av det forholdsvis gode utbytte dette

fiske har gitt de fleste steder de siste år. Det opgitte antall for 1935

er næsten 56 000 større enn antallet for 1934. Antallet av torsk- og

åleruser er gått frem med henholdsvis 4 717 og 4 138. Å domme efter


11*

den voksende interesse fisket med disse redskaper omfattes med skulde

man tro at fremgangen var større.

Fiskeredskapenes samlede verdi er i 1935 beregnet til 35,5 mill.

kr. mot 34,4 mill. kr. i 1934 og 33,1 mill. kr. i 1933. I 1913 var verdien

beregnet til 21,1 mill. kr. Beløpene refererer sig til helt skjønnsmessige

ansettelser og tør nok sies å være noget lavt ansatt. For endel fylkers

vedkommende stiller den prosentvise andel i redskapsverdien sig således:

Nordland 18,7 pct., More og Romsdal 15,6 pct., Rogaland 14,4

pct., Hordaland 12,3 pct., Troms 11 pct., Finnmark 6,4 pct., Sogn og

Fjordane 5,5 pct., Sør-Trøndelag 4,7 pct. og Vest-Agder 3,1 pct.

IV. Anlegg for fiskens tilvirkning.

Opgavene over antall hermetikkfabrikker, sildolje- og sildemelfabrikker,

guanofabrikker og trandamperier har for årene 1922-30

vært hentet fra industristatistikken,som av økonomiske grunner ikke

er blitt bearbeidet siden 1930, hvorfor man for de efterfølgende

ikke har fullstendige opgaver over antallet av nevnte bedrifter. Imidlertid

gis der i produksjonsstatistikken opgaver over antall hermetikk-,

sildolje- og guanofabrikker som har vært i drift i vedkommende år

og som har beskjeftiget arbeidere ialt i henholdsvis 12 000, 3 000 og

6 000 timeverk eller mer. Omhandlede opgaver dekker således ikke det

virkelige antall.

I henhold til disse produksjonsstatistikkens begrensede opgaver

var der i 1935 i drift 176 hermetikkfabrikker d. v. s. et like stort antall

som i 1934, men 8 færre enn i 1933. Omtrent halvdelen eller 82 av fabrikkene

var beliggende i Rogaland fylke og 25 i Hordaland. Nogen

fabrikker som utelukkende har beskjeftiget sig med nedlegning av kjøttog

frukthermetikk er ikke medregnet.

Sildolje- og sildernelfabrikkene var i virksomhet i et antall av 64,

— 6 fler enn i 1934, men samme antall som i 1933. Enkelte av disse

fabrikker produserer også fiskemel. Hovedtyngden av denne industri

ligger på Vestlandet. Fiskemel- og guano fabrikkenes antall er opgitt

til 15, praktisk talt det samme som i de nærmest foregående 4 år.

Av trandamperier fantes i 1935 773, heri er da også medregnet de

dampener som ikke anvender kjeler med trykk. Tallet er ubetydelig

større enn tallet for 1934. De fleste dampener finnes i Nordland, Finnmark

og More og Romsdal. Antallet av fabrikkmessige lisketorkerier

holder sig temmelig uforandret og utgjorde i 1935 69. De allerfleste

er beliggende i Møre og Romsdal.

Opgavene over salterier -- hvorav 1 428 er opgitt i 1935 — er av


124

mindre verdi, idet der er nokså forskjellig opfatning m. h. t. hvilke

anlegg som fortjener betegnelsen salteri. Antallet av rokerier har en.

stigende tendens om enn stigningen fra 1934 ikke er nevneverdig. Antallet

for 1935 utgjorde 111.

Ishusenes antall er gått sterkt frem, hvilket henger sammen

med den voksende forsendelse av ferskfisk og den stigende forståelse av

bruken av is fra fisken kommer ombord i fiskebåten og til den når bestemmelsesstedet.

For 1935 er antallet av ishus opgitt til 771 mot 500

i 1925. Antallet av fryserier og kjoleanlegg går tillike fremover og er i

1935 kommet op i 49. Opgavene sondrer ikke mellem anlegg med og

uten maskinelt utstyr. Flere av kjøleanleggene er visstnok ganske små

og avkjølingen foregår ofte uten hjelp av maskiner (kun med blanding

av is og salt).


Ar

1905 • • •

1906 •

1907

1908 • •

1909 • •

1910 . •

1911 • .

1912 .

1913 • . •

1914 • • •

1915 • • •

1916 • • •

1917 • • •

1918 . • •

1919 . • •

1920 • • •

1921 • • •

1922 • • •

1923 • • •

1924 • • •

1925 • •

1926 • • •

1927 • • •

1928 • • •

1929 • .

1930 • •

1931 . • •

1932 • • •

1933 • •

1934 • •

1935 • •

Gj.snitt

1905-14

Gj.snitt

1915-24

Gj.snitt

1925-34

13*

V. Mengde og verdiutbytte.

Oversikt over utbyttet av fiskeriene i drene 1905-1935.

Norske farvann

tonn

308 115

328 550

404 960

380 751

482 741

496 750

557 464

618 204

562 757

577 124

544 7 20

573 747

555 061

6or i5o

649 003

479 838

4 29 057

548 1 3 8

561 516

607 431

604 971

789 291

772 948

879 503

965 271

979 4 84

712 506

888 516

3)1032846

66o 097

909 036

47 1 74 2

554 966

828 543

Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene 2)

1000

kr.

3 2 555

34 872

40 761

34 343

37 477

43 577

50 979

50536

50 959

59 272

84 8 7 8

185 538

138 375

1 34 435

155 092

95 2 73

62 685

83 769

75 169

127 481

124 361

91 272

67 304

78 932

86 762

86 954

6o 819

59 695

3)65223

62 475

72 197

43 533

78 374

Fremmede')

farvann

1 I000

tonn

kr.

17 260

24 919

35 520

20 862

20 702

18 771

8 641

II 008

19 472

21 208

12 774

6 466

2 035

2 850

7 706

3 980

8 671

1 4 399

9 43 6

9 684

17 018

9 308

18 852

14 831

II 070

15 013

27 882

21 898

3)22178

23 196

14 812

9 836

7 800

8 125

2 34 1

2 663

2 777

2 534

2 296

2 172

I 572

521

2 809

2 577

2 416

2 108

523

740

3 946

44 8

3 036

2 820

2 338

4 617

5 162

3 673

2 214

2 643

2 144

2 961

3 III

I 504

3)43io

4 739

4 950

2 326

3 246

tonn

Ialt

1000

kr.

3 2 5 377

353 466

440 480

401 613

34 896

37 535

43 53 8

36 877

5 03 443

515 521

566 105

39 773

45 749

52 551

629 212 52 057

582 229 53 768

598 538 61 849

557 494 87 294

58o 213 187 646

557 096 138 898

604 000 135 175

656 709 159 038

483 818 96 721

437 7 28

562 537

65 721

86 589

570 952 77 507

617 115 132 098

621 989 129 487

798 599

791 8030

94 945

69 518

849 334

976 341

81 575

88 906

994 497

740 3 88

910 414

89 915

63 930

61 199

055 024 69 533

683 293 67 214

923 848 77 1 47

491 603

562 766

846 668

45 859

Si 622

0/0 av

gj.sn.

verdi

1905-

1914

VerdiutbytteVerdi-

av utbyttehvaltilsam.ogselmenfangst

1000 kr.

1000 kr.

76,09

81,85

94,94

80,41

5 370

4 833

6 226

6 025

86,73

99,76

114,59

9 497

17 915

23 550

113,52 30 750

117,25 37 386

134,87 36 168

190,35 30 869

409,18 35 500

302,88 40 889

294,76

346,80

210,91

39 972

4 1 4 18

66 622

143,31 37 581

188,82

169,01

288,05

47 99 1

70 377

72 IoI

282,36 101 722

207,04 82 975

151,59 64 011

177,88

1 93, 8 7

196,07

74 57 8

III 312

135 277

139,41 151 061

1 33,45

151,62

3 629

56 523

146,57 43 921

4 168,23 54 340

177,98

17 772

82 501

40 266

42 368

49 764

42 902

49 270

63 664

76 pm

82 807

91 154

98 017

118 163

223 146

179 787

175 147

200 456

163 343

103 302

134 58o

147 884

204 199

231 209

177 920

133 529

156 153

200 218

225 192

214 991

64 828

126 056

III 135

131 487

63 631

164 123

1) Island, Nordsjøen, Færøyane, Grønland. 2) Fiskernes forbruk av egen fangst

er ikke medregnet. Se herom tabell II, side 74. 3) Tallet er beriktiget. 4) Verdien

av småhvalfangsten er ikke medregnet heri.


14*

FISKERIENE 1935.

Samlet gav fiskeriene i 1935 et fangstutbytte som må betegnes

som et over middelsårs utbytte. Den totale fangst utgjorde 923 848

tonn. En stone fangst kan hittil bare opvises av de 3 år 1929, 1930

og 1933. Fangsten i 1935 kommer altså som den fjerde største i rekken.

Fangstutbyttet av de norske fiskerier viser en sterk stigning i løpet

av de siste 10 15 år. Mens således den årlige gjennemsnittsfangst

10-året 1915-24 utgjorde 562 766 tonn, utgjorde den i det næste 10-år,

altså i tidsrummet 1925-34 846 668 tonn, d. v. s. en stigning

50 pct. Gjennemsnittsfangsten pr. år i ti-året før verdenskrigen — 1905—

14 — ligger omtrent på det halve herav (491 603 tonn).

Denne store stigning i fiskets avkastning skyldes forskjellige omstendigheter.

Man kan nevne den økede anvendelse av maskindrevne

store og små fartøier, modernisering av fiskeredskapene og økning

antallet av de særlig effektivt fiskende redskaper som snurpenoten og

snurrevadet, nye og utvidede fangstfelter på nære og fjerntliggende

farvann, stigende deltagelse i de store torske- og sildefiskerier og i hjemmefisket,

intensere drift m. v.

Tiltross for de sterkt voksende fangstmengder, som i fersk og tilvirket

stand for den alt overveiende del må omsettes på fremmede markeder

i konkurranse med andre lands fiskeriprodukter, har det stort sett

uaktet restriksjoner i form av kontingentering og toll m. v., gått bra med

å finne avsetning for såvel de ferske som tilvirkede produkter. Prisene

på førstehånd har kanskje ikke alltid stått i forhold til driftsutgifter

og leveomkostninger, men man må være opmerksom på at det er

forholdene på de utenlandske salgsmarkeder som i hoi grad er bestemmende

for prisdannelsen i fiskeværene.

Verdiutbyttet av fiskeriene på førstehånd utgjorde i 1935 77,1

mill. kr. Tallet betegner en ikke ubetydelig stigning sammenlignet

med verdiutbyttet i de nærmest foregående 4 år. Således utgjorde verdiutbyttet

i 1934 67,2 mill, kr., i 1933 69,5 mill kr., i 1932 61,2 mill, kr.,

og i 1931 63.9 mill. kr. Ellers ligger verdiutbyttet i 1935 under verdiutbyttet

i årene 1915-30, med undtagelse av 1921 og 1927. Den årlige

gjennemsnittsverdi av fiskeriene i ti-året 1905 14 utgjorde 45,9 mill, kr.,

d. v. s. nominelt 31,2 mill, kr. mindre enn i året 1935, hvis fangstmengde

var 88 pct. større enn den årlige gjennemsnittsfangst i omhandlede

ti-årsperiode.

I de foran nevnte tall er ikke medregnet verdien av fiskerbefolkningens

forbruk av egen fangst, som for 1935 er beregnet til 2,3 mill. kr.

Torskefiskerienes (heri innbefattet skrei, loddetorsk, banktorsk, fjord-


15*

torsk og islandstorsk) prosentvise andel i den samlede verdiavkastning

beløp sig i 1935 til 31,1 pct. og sildefiskerienes til 34,5 pct., tilsammen 65,6

pct. mot 64 pct. i 1934, 63,8 pct. i 1933 og 59 pct. i 1932. Disse hovedfiskeriers

prosentvise andel i verdien har således holdt sig temmelig

konstant i de siste 3 år. — Deres andel i fangstmengden stiller sig

således: Sildefiskeriene 67,8 pct., torskefiskeriene 16,8 pct., tilsammen

84,6 pct. Det bemerkes at for torskens vedkommende er kun regnet

med vekten av fisken i sloiet stand.

UTBYTTET AV DE ENKELTE FISKERIER.

Det store fangstutbytte i 1935 skyldes i første rekke det rike vintersildliske

(stor- og vårsildfisket), som dette år gav rekordfangst i

antall hl. (4 312000 hl., verdi 15,8 mill. kr.). Smásildfisket falt også meget

godt ut med en fangst som bare overstiges av 2 tidligere års, nemlig

1932 og 1933 (1 488 000 hl., verdi 4,7 mill. kr.). — Derimot gav fetsildfisket

et utbytte under middels (392 000 hl., verdi 3,2 mill. kr.). Sildefisket

i Nordsjøen tok i 1935 et opsving som folge av den interesse det

offentlige viste ved å være fiskerne behjelpelig på forskjellig måte. Resultatet

av fisket gav løfter for fremtiden. Silden blev dels saltet ombard,

dels bragt fersk tillands (4 700 tønner, verdi 66 000 kr.).

Brisling/isket gav heller ikke i 1935 noget godt resultat. Fangstmengden

står adskillig tilbake for et middelsårs. Bestemmelsen om at

brisling til hermetisk nedlegning skal holde en viss fettprosent formenes

å være medvirkende til at det opfiskede kvantum ikke blev storre enn

det blev (64 000 hl., verdi 1,2 mill. kr.).

Resultatet av de såkalte store torskefiskerier (skrei og loddetorsk)

må nærmest betegnes som dårlig. Den totale fangst ligger eksempelvis

under den årlige gjennemsnittsfangst for årene 1905-34 og utgjorde

bare halvdelen av fangsten i det gode år 1929. Det dårlige

resultat skyldes i første rekke fisket i Lofoten som slog ganske feil. Torskepartiet

for Lofoten opsynsdistrikt androg således til bare halvdelen

av den gjennemsnittlige årsfangst i ti-året 1926-35. På den annen

side slog loddetorskfisket i Finnmark bedre til enn på flere år (samlet

fangst av sløiet skrei og loddetorsk blev 114 186 tonn, verdi 17,5 mill. kr.).

Forsåvidt de øvrige fiskerier angår bemerkes at laksefisket og hummerlisket

gav et utbytte over middels. Det opfiskede kvantum av laks

var således omtrent like stort som i det gode år 1926. Makrellfisket slog

derimot mindre godt til, særlig gjelder dette notfisket. Flyndrefisket

har i de aller siste år holdt sig forholdsvis konstant, mens kveitefisket

viser fortsatt nedgang i fangstmengde. Ålefisket som omfattes med


16*

adskillig interesse og hvis fangstområde er utvidet nordover gav i

1935 overraskende nok et mindre fangstutbytte enn i 1933 og

1934, mens rekefisket gav rekordfangst. Også dette fiskes fangstområde

er blitt adskillig utvidet ved opdagelse av nye felter såvel i Nordland

som i Troms og Finnmark fylker.

Fisket efter pigghd gir stigende fangstmengder med rekordfangst

i 1935. Ildbrandfisket har helst en nedadgående bevegelse særlig som

følge av det praktisk talt stengte hovedmarked i Italia. Fangsten

av banktorsk blev i 1935 rekordmessig stor, hvilket for en stor del skyldes

det gode resultat av fisket i Svalbardområdet. Seitisket gav tillike

et stort utbytte og er av stigende betydning, særlig for fiskerne

Finnmark. Også av lange, blålange og brosme er de fiskede mengder

sterkt økende, omenn mengden for langens vedkommende står noget

tilbake for fangsten i det gode år 1934.

DE NORSKE FISKERIER PA FJERNERE FARVANN.

Torske- og kveitefisket ved Island blev i 1935 drevet av et stone

antall fartøjer enn vanlig, vesentlig som en folge av at det forutgående

dårlige skreifiske hadde skapt gode utsikter for salg av saltfisk til bra

priser. Ved 123 fangstturer hjemførtes 6 347 tonn saltet torsk, verdi

1,7 mill. kr. og 78 tonn kveite, verdi kr. 68 500.

Sildefisket ved Island blev hvad angår fangstens størrelse en skuffelse,

idet det hjemførte kvantum av saltet sild kun utgjorde det halve

av en normal årsproduksjon. Til gjengjeld blev det økonomiske utbytte

bra for de fartøiers vedkommende som hadde nogen fangst, idet

prisene på grunn av det dårlige fiske gikk sterkt op (71 000 tur., verdi

2,9 mill. kr.).

Fra bankfisket ved Færøyane hjemførtes til Ålesund ved 24 fangstturer

50 tonn kveite, verdi kr. 56 000 og 30 tonn saltet torsk, verdi

kr. 7500.

Torske- og kveitefisket i Svalbard området (Bjørnøya og Spitsbergen):

For første gang i denne periode var der i 1935 en temmelig stor utrustning

til torskefisket ved Spitsbergen, hvor der i en rekke år ved det

offentlige har vært drevet fiskeforsøk. Fra fiskefeltene ved Spitsbergen

og Bjørnøya blev ved 365 fangstturer hjemført ialt 5 730 tonn

saltet torsk, verdi 1,3 mill. kr. og 77 tonn kveite, verdi kr. 36 000. I

1934 blev kun gjort 135 fangstturer. Fangsten av saltet torsk utgjorde

da 1 511 tonn og av kveite 131 tonn.

I fisket ved Vest-Grønland deltok en ekspedisjon bestående av 1

moderskib (1 229 tonn brutto) og 5 motorfiskefartøier. Dessuten del-


17*

tok 2 motorfiskefartøier fra More. Der hjemførtes ialt 324 tonn fersk

og frossen kveite, 18,5 tonn saltet kveite, 10 tonn frossen blåkveite,

196 tonn saltet torsk samt lever og tran etc.

UTLENDINGERS FANGST INNBRAGT TIL DET

SYDLIGE NORGE.

Ifølge de foreliggende opgaver blev av danske og svenske fiskere

i 1935 ilandbragt og solgt i det sydlige Norge fisk til en verdi av kr,

816 000, eller for et omtrent like stort beløp som i 1934. Av beløpet

faller kr. 674 000 på fisk solgt i Oslo. Den hele mengde og verdi fordeler

sig på de forskjellige fiskesorter som følger:

Makrell 620 tonn, verdi kr. 287 000, nordsjømakrell 722 tnr., verdi

kr. 18 600, torsk 799 tonn, verdi kr. 393 000, hyse 6 tonn, verdi kr.

1 300, flyndre 7,8 tonn, verdi kr. 5 400, skate 0,5 tonn, verdi kr. 75, reker

84 tonn, verdi kr. 59 000, sild 4 tonn, verdi kr. 14 000 og østers 4,7

tonn, verdi kr. 37400.

VI. Sel- og hvalfangsten rn. v.

Håleierringliske blev også i 1935 drevet av både selfangere og spesielle

håkjerringfartøier. Den samlede produksjon av håkjerringtran

utgjorde 11 079 hl. til en verdi av kr. 330 000. Produksjonen var stone

såvel i 1933 som i 1934 (henholdsvis 14 751 hi. og 17 201 hl.).

Bottlenose/angst blev heller ikke i 1935 drevet fra Ålesund eller

Sunnmøre.

Derimot blev der i adskillig utstrekning praktisk talt på hele kysten

fra Rogaland til Finnmark drevet fangst efter småhval, eller springer.

Opgave over det samlede resultat av denne fangst har man dessverre

ikke. Det opgis være innbragt til Ålesund i 1935 317 tonn springerkjøtt,

som er solgt til priser mellem 25 1/z og 35 øre pr. kg. Det meste

menes solgt til 26-27 øre. I Finnmark er ilandbragt omtrentlig 155

tonn til en førstehåndsverdi av ca. kr. 53 000.

Selfangst m. v. i polaregnene.1) Ifølge de foreliggende opgaver deltok

ialt 78 far -Wier i selfangsten i 1935, 9 far -Wier færre enn i 1934, fordelende

sig på 30 dampskib og 48 motorfartøier. Fartøienes samlede

besetning utgjorde 1 227 mann. 4 fartoier forliste under årets fangstvirksomhet

i Danmarkstredet.

1) Se Årsberetningen vedk. Norges Fiskerier 1935 hefte nr. IV.


18*

Den samlede fangst utgjorde sammenlignet med fangsten i 1934

som følger:

Grønlandssel, ialt 79 205 (1934 92 776), hvorav ungsel 64 467

(70 173), gammelsel 14 738 (22 603), storkobbe 2 404 (3 073), hvalross

9 (28), levende isbjørn 7 (5), døde isbjørn 101 (80), klappmyss ialt

46 757 (52 057), hvorav ungdyr 28 009 (35 390), voksne 18 748 (16 667),

spekk 2 330 tonn (2 594 tonn).

Det samlede verdiutbytte av fangsten utgjorde kr. 1 579 000 mot

kr. 2 021 000 i 1934.

Oplysninger om overvintringsekspedisjonene ph Svalbard og Grønland

og deres fangstutbytte finnes i Årsberetningen vedkommende

Norges Fiskerier 1935 hefte nr. IV.

DEN NORSKE HVALFANGST I 1935.

Nedenstående opgave er velvilligst meddelt av Hvalfangerforeningen,

Sandefjord. For Norges vestkysts vedkommende er her kun medtatt

den fangst som er gjort av de selskaper som driver fangst med

konsesjon. Den småhvalfangst som drives av fiskerne er omtalt foran.

Felt

Antall Antall Faste Flytende

selskaper Ihvalbåter stasjoner kokerier

Antall

hval

Antall

fat olje

Nordfeltene;

Norges vestkyst . 3 10 3 225 4 488

Sum

1!

Sydieltene: 1

Ar tarktik . 1

'

Vest-Afrika ,

1

Sum r,

All norsk fangst . .

13

3 10 3 225 4 488

3

78

10

13

3

15 463

1 251

1 183 897

50 943

16 88 16 16 714 1 234 840

19 98 3 16 16 939 1 239 328

Fangstverdi av olje, férmel og guano:

Nordfeltene ca. kr. 273 000

Sydfeltene » » 52 488 000

Sum ca. kr. 52 761 000


19*

VII. Fiskeeksporten.

En detaljert oversikt over eksporten av fiskeriprodukter i årene

1913 og 1931-35 er inntatt på side 37*• Nedenfor gjengis opgavene

for 1935 for nogen av de viktigste produkter.

Fersk sild 98 440 tonn, fersk fisk 24 097 tonn, tørrfisk 22 042 tonn,

klippfisk 35 021 tonn, salt sild 35 185 tonn, salt fisk 4 708 tonn, hermetikk

34 713 tonn, silde- og fiskemel 64 233 tonn, salt rogn 7 410 tonn,

dampmedisintran 96 494 hl. og annen tran 357 546 hl.

Bare eksporten av fersk sild, hermetikk, silde- og fiskemel samt

annen tran viser stigning fra 1934. For de fleste av de øvrige produkters

vedkommende er dog tilbakegangen i eksportkvantum fra 1934

ikke nevneverdig stor.

Utførselsverdien av fiskeriproduktene utgjorde i 1935 138 mill.

kr., en stigning på 12,9 mill. kr. sammenlignet med verdien i 1934.

Den årlige gjennemsnittlige utførselsverdi av fiskeriproduktene i femåret

1906-10 utgjorde 71,2 mill. kr. Fiskeriproduktenes andel i den

samlede utførselsverdi androg i 1935 til 22,8 pct. mot 21,62 pct. i 1934.

Den gjennemsnittlige procentvise andel i den foran nevnte fem -årsperiode

lå noget høiere og utgjorde 29,74 pct.


Statistiske oversikter for et lengere

tidsrum.


22*

Fiskefarkoster, fiskeredskaper og anlegg

Nr. Gruppe 1913 1924 1925 1926 1927

2

3

4

5

6

I. Fiskefarkoster.

a. Dekkete fartøjer.

Dampskib

Motbrfartøier

Seilskoiter over 18 tonn

do. under 18 tonn

205

4 40 5

706

do. II

» brisling 242

12

13

14

15

16

17

IS

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3 1

3 2

b. Åpne båter.

Motorbåter 2 092

Doryer 7 390

Andre åpne båter

Samlet verdi av alle fiskefarkoster;

51 981

(1000 kr )

37 3 09

II. Fiskeredskaper.

Kilenøter for laks ?

Snurpenoter for sild 282

do. » sei ?

, do. » makrell ?

do. » lodde 2 ) ?

, Stengeno ter » sild 4044

do. » brisling • • . .. I 689

i

do. » sei o. a. fisk . . 1

2

do.

o6o

» makrell 1

Brislingtrengder og låsnoter


?

Synkenoter for sei 1 476

Garn for sild 306 098

do. » torsk

do. » makrell

Reketråler

4' 5 0 49 8

43 799

312

Snurrevad (flyndrenoter)

do. (rundfisknoter)

?

?

Teiner for Al

do. » hummer }

Ruser for al

do. >> torsk

239 7 84

16 993

Verdi av forannevnte redsk.(i000kr.)

Verdi av andre foran ikke nevnte

redskaper (liner, hunngarn in. m.)

(r000 kr.) 3 93 8

33 Samlet verdi av redskaper ( -woo kr) 21 143

34

35

36

37

3 8

39

III. Anlegg for fiskens

tilvirkning.

Hermetikkfabrikker

Sildolje- og sildemelfabrikker . . .

Fiskemel- og guanofabrikker

Trandamperier m. kjeler m. trykk

Fabrikkmessige fisketorkerier .

Salterier . . . . . . .

Røkerier

Ishus

Fryserier og kjøleanlegg

Andre anlegg

17 205

103

4 10

5 6 7

366

9 505

300

370

9 86o

290

7 547 8 39 18 630 9 020

4 8 405 226 5 675 6 122

40 444 40 479 41 475 43 072

6 759

376

246

2 959

2 895

2 143

I 325

296 729

467 711

37 988

35 8

220 963

1 9 4 11

39 7 2 5

II 991

51 716

205

61

17

[31

901

4 8

474

6 819

35 1

220

179

3 098

I 756

838

oo6

2 200

I 258

291 803

487 217

37 9 2 3

455

3o1

219 788

40 48

9 013

49 49 1

198

62

18

132

74

869

55

500

13

7 824

402

224

188

7 1

3 092

1 914

1 879

039

2 255

I 321

297 273

500 494

37 097

516

4 1 7

228 681

20 748 23 710

38 292

7 4 84

45 776

1 94

65

18

126

74

851

53

510

16

8 311

382

225

187

112

4 .8

3 03 8

2 168

2 020

I 074

2 392

333

301 114

496 475

38 297

520

525

189

244 8 4'•

25 401

34 2 79

7 089

4 1 368

4 2

43

25

44

Samlet verdi av anlegg (i 000 kr.), 15 882

45 Samlet kapital. Gruppe 1, IT, III

(I000 kr 74 334

1) Herunder medtatt vesentlig sildoljefabrikker. 2) Snurpenoter for lodde er for 1927 medtatt

var tidligere temmelig ufullstendige. 3) Opgavene er hentet fra produksjonsstatistikken. De omtall

time verk.

199

67

20

118

So

891

69

53 1

27


23*

for fiskens tilvirkning 1913 og 1924-35.

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1 934 1935 Nr.

348343 365

364 353 353

II 10271

io 869 II 064 II 155 259 II 360

271

90089 432

6 485 6 667

44 08144 745

8 615

4 1 4

229

189

122

5 2

3 081

2 202

2 046

III

2 525

I 287

289 203

472 888

39 035

557

526

138

236 138

27 078

32 391

6 332

38 723

8 843

501

237

190

137

4 2

3 285

2 357

2 062

1098

2 828

I 300

280 245

479 709

38 538

6o1

704

162

246 847

30 518

32 186

6 o6o

3 8 246

9 855

6 604

45 on.

8 793

536

257

205

151

39

3 253

2 328

2 099

I 115

2 883

241

275 675

455 869

38 561

698

74 1

228

263 707

32 199

30 798

5 178

35 976

269

251

224

10 527 11 28011 780

6 ooi 5 863 5 49 1

44 69 245 61 4 45 8 3 1

9 ooS

595

270

210

145

40

3 252

2 256

2 073

• o58

3 025

• 320

263 348

462 272

38 202

831

870

218

276 56o

44 4 1 7

28 764

4 703

33 467

9 o87

630

284

250

156

4 2

3 262

2 344

2 179

1 070

3 129

I 315

255 849

47 2 709

37 248

898

I 178

252

307 248

53 982

28 537

4 7 29

33 266

9 095

719

297

253

181

37

2 998

2 601

2 178

067

3 164

1 247

249 817

494 73 1

35 836

I 004

I 267

2 54

356 787

5 8 373

28 550

4 544

33 094

208 194

2

3

4

12 846 13 519 5

5 98 7

47 793

5 494

49 164 7

;

3) 217 225

3) 76 8o

3) 21 20

123 115

197

74

18

108

169

56

17

3\

3)

1 74

55

16 3

184

64

17

3)

3)

3'

)

176

5 8

16

176

64

15

8o

035

74

555

23

78

I 297

81

552

26

79

352

89

596

29

77

1 37 2

97

647

27

76

392

92

664

30

1 46 3

89

681

32

68

449

108

697

3 8

69

428

III

77 1

49

1 3)

9 280

835

274

215

42

3 1 53

2 460

2 152

I o64

3 IT3

202

249 277

509 238

35 59 8

o82

1 271

281

49 077

337 611

066

57 907

29 746

4 6To

34 35 6

9 395

899

343

287

230

47

3 210

2 432

2 220

• 077

3 294

• 168

254 121

543 094

36 685

I 231

I 292

282

48 033

393 211

15 204

62 624

30 834

4 694

35 528

både under snurpenoter for sild og under snurpenoter for brisling. Opgavene over dette redskap

fatter kun de bedrifter som har vært i drift vedk. år og som har beskjeftiget arbeidere i et visst an-

8

9

10

1I

12

13

1 4

15

16

20

21

22

23

2 4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3 8

39

4 1

4 2

43

44

45


Nr. Arter

Vintersild

1 4

15

17

19

20

21

22

23

24

25

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4 1

4 2

43

44

45

4 6

tyårsild

2

storsild

Småsild

3

4

5

6

Skrei

Sei

Fetsild

Loddetorsk

7

8

Banktorsk

Lever

Hyse

10 Fjordtorsk

'I Islandssild

12 Lodde

13 Brisling

16

18

26

28

Islandstorsk

Lange . ....

Kystmakrell

Hå (pigghå) .

Brosme

Rogn

Kveite

Gullflvndre 2 )

Reker

Krabbe

Uer (rødfisk)

Hábrand

Lyr

Svartkveite . . .

Håkjerringtran .

Laks

Blålange

Hummer

Skate

Skjell

Al

Nordsjøsild

Steinbit

Hvitting

Nordsjømakrell

Makrellstørje

Mareflyndre 3)

Sjøørret

Tareaske

Horngjel

Pigg- og slettvar

Brugdelever .

Østers

Andre og ikke

særskilt nevnte

Tilsammen

Sammendrag:

47 Sild, brisling,

makrell

48 ' Torskefisker(alle)'

49 Andre

Mengde

tonn')

343 53 2

133 838

191 579

29,193

84 071

38 692

II 015

25 408

25 014

13 098

-to 135

2 878

21 119

775

3 626

6 692

3 49 8

7 203

4 895

3 127

1 236

801

2 469

832

823

3 1 4

178

731

717

569

336

455

4 2 5

150

902

329

10

164

126

68

4 000

7

18

3 2

1 287

976 340

599 547

318 359

58 434

1929

35, 1 9

13,71

19,62

2,99

8,61

3,96

1,13

2,60

2,56

1,34

1,04

0,29

2,16

0,08

0,37

0,69

0,36

0,74

0,50

0,32

0,13

0,08

0,25

0,09

o,08

0,03

0,02

0,07

0,07

0,06

0,03

0,05

0,04

0,02

0,09

0,03


efter mengdeutbyttet i 1935.

Mengde

tonn')

25*

1932 1933 1934

1935

0/0 Mengde 0/0

tonn')i

Mengde I 0/_

tonn')"

Mengde 0/0

tonn')

16,21 364 799 40.07 329 835 31,26 II() 771

431 196 46,69

16,10 155 109 17,04 219 019 20,76 132 559 19,40 148 768

2

8,20 136 732 15,02 106 524 10,10 110 762 16,21 75 726 3

4,3 31 091 3,4 2 29 124 2,76 27 230

4 1 3 1 9 4,54 178 509 16,92 112 931

30 678 3,37 34 635 3,28 31 195

2,42 6 791 0,75 6 555 0,62 7 621

2,10 22 68o 2,49 19 673 1,86 18 731

3,99

16,53

4,56

1,12

2,74

39 873

39 224

38 460

22 396

19 423

24

4, 2 5 5

4,16 6

7

8

13 482

II 342

1, 48

1,25

II 051

12 159

1,05

1,15

13 020

14 971

1,90

2,19

13 637

II 931

1,48

1,29

9

10

19 412 2,13 1 4 546 1,38 15 964 2,34 7 136

2,00 0,77 864 0,20 12 192 1,16 13 686

7 088

0,77

12

0,79 1 3 440 1,48 12 592 1,19 5 418

6 429

0,90 2 478 0,27 6 712 0,64 6 187 6 347

0,69

0,69

13

14

3 625

7 058

3 821

3 233

6 782

0,40

0,78

0,42

0,36

0,74

5 226

7 046

4 962

4 162

5 892

0,50

0,67

0,47

0,39

0,56

6 444

8 74 8

3 863

4 648

5 716

0,94

1,28

0,56

0,68

0,84

5 983

5 93 6

5 49 2

5 215

3 926

0,65

0,64

0,59

0,56

0,42

15

16

17

18

19

5 688 0,62 5 265 0,50 3 859 0,56 3 728

3 875 0,43 3 366 0,32 3 574 0,52 3 540

2 817 0,31 3 321 0,31 3 211 0,47 3 3 8 7

0,42 • 549 0,17 I 559 0,15 2 838

2 68o

0,31 I 971 0,22 I 729 0,16 2 090

2 149

0,40

0,38

0,37

0,29

0,23

20

21

22

23

24

1 603 0,18 3 884 0,37 3 626 0,53 I 993 0,21 25

0,20 1 270 0,14 I 356 0,13 I 372 I 602 0,17 26

490

• 039

0,05

0,11

670

I 475

o,o6

0,14

I 120

I 720

0,16 I 534

0,25i 108

0,17

0,12

27

28

743 o,o8 654 o,o6 893 0,131079 0,12 29

253

• 313

0,03

0,14

45 2

1 103

0,04

0,10

695

1093

0,10

0,16

I 047

926

0,11

0,10

30

31

• 116 0,12 I 024 0,10 824 0,12 766 0,08 32

584 o,o6 568 0,05 561 0,08 613 0,07 33

518 o,o6 694 0,07 674 0,10 564 o,o6 34

0,02 8


13 525

26 377

4 47 1

5 194

3 59 1

4 534

3 43 0

• 88o

• 459

064

2 510

593

I 172

2 378

• 970

229

2 141

6 278

746

634

437

40 7

215

167

76

369

399

18.1

43

40

To8

128

120

30

98

56

5

75

26*

Sjøprodukter anført i nummerorden efter verdiutbyttet i 1935.

Nr. Arter

2

3

4

5 6

7

8

9

TO

II

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2 4

25

26

27

28

29

30

3 1

32

33

34

35

36

37

3 8

39

40

4 2

43

44

45

Ivårsild

Vintersild,

storsild

Skrei

Loddetorsk

• • •

Småsild • •

Sei • •

Fetsild ......... . .

Kveite

Islandssild

Banktorsk . . • • •

Reker ........

Fjordtorsk

Gullflyndre

Hummer

v

Laks

Islandstorsk

Kystmakrell

Brisling

Lange

Lever

Brosme

Hå (pigghå)

Al

Hábrand

Krabbe

Håkjerringtran

Skjell .........

Uer (rødfisk)

Lyr

Svartkveite

Skate

Blålange

Sjøørret

Hvitting

Nordsjøsild

Mareflyndre

Lodde -

Makrellstørje

Nordsjømakrell

Steinbit

østers

Pigg- og slettvar ..

Horngjel . • .....

Tareaske

Brugdelever

Andre og ikke særskilt

nevnte

Tilsammen

Sammendrag:

46 Sild, brisling makrell

47 Torskefisker (alle) .

48 I Andre

929 193 0 1 1931 1932 1933

20 587

2 7 5 1 5

2 4 1 3

4 085

2 912

3 521

3 994

2 619

421

1 123

2 497

1 996

1 323

2 425

990

34 2

2 907

647

903

477

454

229

456

340

172

247

398

36 7

178

ro6

76

7 1

III

90

7 1

50

23

140

io 8

3

5o6 521

2

159 105 75

88 906 89 915 63930

33 5 8 7

4 2 60 7

12 712

Verdi moo kr.

12 516 9 207 1 0 862

16 084

2 784

3 463

2 399

• 095

3 696

2 o88

876

• 44 1

2 022

• 714

I 198

2 392

• 654

• 022

805

773

600

426

386

217

326

182

228

232

368

284

159

120

95

4 2

87

79

117

.1 77

22

69

8

4

603

.14 960

2 396

3 191

2 399

2 417

3 777

095

637

2 102

908

I 890

2 133

I 44 1

1408

408

1906

2 896

45 1

3 8 5

262

3.10

459

293

253

2 75

388

253

192

69

158

20

86

7o

Go

55

26

102

7

790

51

61 199

34 366 21 741 20 713

41 221 28 845 25 144

1 4 328 1 3 344 1 5 342

1 3 453

3 148

4 220

2 421

6 181

3 754

2 352

701

2 254

I 975

I 820

949

1464

1 284

1 4 81

694

2 348

678

764

37 1

512

579

774

239

367

288

214

208

8i

1.63

4 2

8 4

77

Io

82

IOI

T5

4 2 1

-ro

5

433

1 934 1 935

5 763

17 122

3 650

3 513

2 069

5 626

3 233

2 772

929

2 003

2 543

2 101

I 988

I 774

I 602

324

I 810

093

812

5 84

44 1

430

547

869

388

49 8

290

248

212

125

146

62

92

70

27

72

132

23

24

28

13

9

5

50

.10

15 784

1242321 6089 2056 883; 7:

4 845

4 072

3 212

2 582

2 362

21 281 361:-4

1 711

359

249

93 1

815

54 1

532

459

454

34 1

330

302

286

262

162

156

115

Io ,

70

66

63

55

45

19

13

9

4 2

1

32 92 152

69 533 67 214 i 77 147

27 667 20 628

26 019 ' 31008

15 847 1 15 578

29 242

3 1 957

1 5 948


• • • i . .

i • . . .

• v - - •

• •

• t . • • •

• al ',-, DID. • •

. .. .. • "t crict

• • • . ;.., E br.) ,..--. •

. .

. . . •000:3

. •

C)

• 1, 1._, . . . ,---% --. '• . .

• ..

Q ) C) rt • t•Li g r9j)

.

° * cn rci ,..0 rsi Ft rzi ° «..-, 0, "'d * '

• 0 rci $-..

I-.

be CD c3 bk bi) n'' '.

• •ri 4 $-4 --4 d d -.,,, 0 0 - H d , d

,..., ,,,':4 1,-, ,- +., , -4=J 41, cd " t'S'£) z c.) t""' '-' ,-ci E ,

- +, (i.) ,,,, x - CI) rig bL Eti


• • • •

t•t •

. . . . . .

. . . . . . • cd '-'" * be : *

• 'ti Xat *

• • .

.

• ;.., E be .-.-■ • .

- . . •

• 0 '0 Cli (1.) -

. . . . . • - . H-, •-- ,•• • •

-

• ;.ii • ,-_ C..), ,-,

CD 1..) rd • H-, ,..-d H ' g

. • ril rt .24 ' d 7;:i 71 • Gt r•C •

• 0 Orti i. betC;-1 d beb0 0 '-"4 g od

• rti 4 1-, 7.34 c ti .,. ,, , d 7.,,,0 0 EV ct or, d

75 V?, ,) `,-. »L„ E .4 _. 74 rzi g,,, z tv H r,--, ,-78 E

;.., bo ;-+ 4, $.-4 i-, o ,-• o -4 --.., c, ,,,, 77, c) ,, yi, bp ;.-. ,, b„ ;-, ,.., ,... },

Cl) Cl), ,:ll(1)0CDOOCDOC.00

r.,),),_ wi-Fi.1 ‘,1)00 ,v or,,,a .00;..,•';--:

'0 C '°' H .°' 'i.> is:4 rrn- Cf ) A Cf) '4 Z H -T. .1 os ,-,H ,-.g cf).?„- ri) '74 '74 H 44

..... • ..


• .

......... • • • • • • • i • • . . . . . . . .

. . . . .

• • i • • • • • • ....... • . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . • • .


• • • e

• • i • • • • i • • • • • •

• • • • • • • : • • •

• •

• •

• • • • • • •

• • •

• •

• • •

• •

• • •

■1-H H N Hoo N.N00 rf) HH CD",, ) H CC N- d- N C/6 ten

ind-H N MMH d- H N H

H H H H

00 "1- cf) H 7t- in C, 0 N N rn 0 0 C 0

0', 0 bo H 0 °,1-.0 H N 0 inoo cn N

C n ir) C, N t•-..0 71- rn N 10 rn

••1- oo H 0 N. N. N. cn CC 0 co H N nn N.

• rn 0 H 0, H C, N 00 C H H 0,

+.0 Hi t. in z) in00 k.0 0 .1") ,r) ,C)

O 0 0, 1■00 0 H 7t- CCCCC 0, 0 N H

CC 0, 0 M 0 id-N ff) N- 00 N 0, 0 N. N

CC 0 C N C,CC N.00 N.00 H H N.00 ,r) co Ln 0 C,H cn H 0, d-co u-)

H re) N d-H N .1- N. N. in 0 N

CC ,r) H H 1-r) ,0 N In 0 C, ,0 H H tle) kc

H N H C, L-,,C ',C C, ,n H 00 0CC H N 0 rn N ri100

H Ce) H HNN.

H

H H N

H ,0 ir) c - n rncC ii.n0 ,C) N. 0 0, .r.,1 -in co co 0 -t. 00 ,-,-, ci-) in c, N• ,t.. H r,s4 09 N H re) N 0 ir) if) N-

CC 0 H 0 0 H '-il- CC C> t, •,I- N. Cl, 0, H 0 ,0 ,0 N (,-; 0, N. 0 .1- N N 00 00 N N. 00 M N ,r`, N

0)N it') N N N ,i- N00 ,0 0, •C C H N cf) in 1---- 1,-0 N 00 'C ,..0 •,t- N-• 0 CC '.0 N N if) H N. Nd-NNHCS),arnMinNH0,00,0

H H00MHNHMNinN-0,

,-, 1- Nrr)NNHH ir) c, H N

H HNH

‘,:t.• H H 00 in CC if) rn ir) H ClNH H H 0 , 1". H N. H

"1- ,n cn H -4.. H H N H

H H NH H

in ,0 • N. in 0, in H *d- (C),.0 it H N

O 0 c'n H 00 0 N C, in N ,s0 0, d-

,•.0 N N 0 0 73 rn N 00 H H N oC ri) 0 in 30

1,) 0 0 0\ H N H rn tnC) oo u-),0 co N.%0

H mcn. 0 ir) 00 H 0, cn

,c) ir) in N ir) N• 00 ',I- C Ln d- N cr) ,C N rn

N H H H N. i--, ",t- H 0 i-r) N C".) ',,c) m . N N d- H ,t. MMH in in 0,,

H in N. N ,O r+-) N . 0 t-• C H H N

N H

M00 H H ir) M 0 d- d- N Ln 0 . S• i-- .;: ,i- (,) C, Le) rn e--, C, rn M C, N r,--) 0 1--- t--- C, 0, t---- C\ N

C' co N 00 oo S. ,-J- CC,-t d- -1- in Nr.•2, d- 0 00 ,0 H in ,0 , n H t'... d- 0 00 7t-C') t, 00 N rin H

N.co rn H c*, 0 0 N d- 0C t--- 0, . '0 N ,0 try ,1- N H t---. ii") ,r) N C\ ',I- tr) d- ,0 00 C:7, N- .1- 30

CC N H H 00 H ,C 0\ in in N 0 H

H t..,1 c,r) CC N H N t-

•d- (..*:', 00 00 in in N. N ,•1-.

O cr) cn N N. H N‘,0 H

in in c,r) H DO in N ,1-00 0 C,C, N N

O 0", 0 M(X) C-- H on ,r)o0 N- C, itCC

f•)o0 CC ‘sr) re) C N.M7t- ir)N N.N

rn H H 00 in In cn H cn N it H N 0

N 00 NHMONN ',C on 00

tn CCC ,n N- ir) C, H

O C'71-00 GO N- °, 71-Cr) •71- GO 00

CC 'd- H d- in N d-,0 '1,0 N d- H if)C'd- -

N- N H H in 1/4.0 N C 00C c,),Y)(nN

N in X) N C, 00 C,

cin H 0 00 (sn 00 if-) in 0 N 0 in in 0, C\ N. N 00

cr) ,0 In N 0 0 71- if) 0 NHNHN ,0 0

N H H ir) 00 it C, 00 0 t■ H it H

N 00 CC H N ,X; 01 H

N.00 c'n ,.0 cn H inG0

0 N 0", •d- C) N. ',no° C, ri') ,r)

CC H ir) N NN ,n N. in H rn .1- N 71-

CC1--.'LO C, in 00 0

,C) LC rf) t.0 C rf) H 00 0 in

H H NH H

1,n N.. 00 00 00 00 ,0 00 '1,0 N H rn 'I- ,C3%

C' N u-) OQ CC C' 00 tn H H 0 N d- H

CC H H L.0 •et- in N CC CC 0, 0 0 N H of) en ■in

CT, c'n H •,1- 0 N H

H H

N. rf) N H N in00 0, H -,Ir• 'd- 00 ‹) ,0

CCN H H in C', H GC C', H n C, 't H H c0 N N H 00 N H .

CC N H N N N

N H

0', 0 d- H in N. N N C, H ,C ,r),.0 H ir, ,n

inc000 c,rn. . N 0 t',, MO

r,) N. 0, 0 ff) 0, En 00 0 C, -d-MMNN

N- 0, N N in d- 00 "d- 0, 00 GO t■ 0 0 N in

",0 C H N. rn if") 0 '1,0 00 N ••:1-

Cr) H Cr) H N H rf) ri•C rr') ,t,0 NN1-H,t-ON 00 in 0

oi) ir) 0, 0H H H H

,,CHNHNinNu") ,") ,COrnHN ,r)MC,0

,0 0 Ln»,0 H


28*

Mengdeutbytte av endel av de viktigste fiskearter 1910-14 og 1919-35.

År

1

I SildTorsk') Seil) Brisling Makrell

tonn tonn tonn tonn tonn

"

1910

1911

1912

1913

259 367

279 145

257 879

289 938

167 II8

202 558

293 898

224 791

30 018

24 721

25 069

26 729

18 030

25 226

21 861

8 031

9 746

8 338

9 303

8 792

1 9 14

1919

1920

1921

1922

1923

1924

301 995

486 156

303623

250 o58

326 186

302 346

275 656

234 632

104 738

118 848

124 631

148 997

174 836

234 MT

1 7 867

19 243

15 475

14 955

14637

18 618

16 517

9 85o

2 506

5 37 8

5 97 2

II 515

12 505

12 662

8 370

6 255

6 506

6 563

7 564

9 446

7 328

1925 326 190 180 685 20 o88 17 629 5 625

1926

1927

1928

1929

384 401

436 472

557 404

571 725

293 767

230 901

217 965

255 159

20 108

25 042

26 209

29 193

12 112

20 379

4 240

21 119

7 57 2

8 534

7 416

6 702

1930

1 93 1

1932

1 933

1 934

1 935

642 077

459 576

58o 647

741 964

372 352

626 796

218 969

149 534

188 021

166 585

170 736

154 86o

25 707

25 621

31 091

29 124

27 230

39 8 73

2 691

3 188

13 440 12 592

5 418

6 429

9 435

8 388

7 o58

7 046

8 869

6 091

Gjennemsnitt 1910 19 . . . 330 498 177 157 22 315 13 169 8 632

_.

Gjennemsnitt 1920-29 ... 373 406 197 997 20 084 12 351 7 326

Vekten gjelder sloiet fisk.

Verdiutbytte av endel av de viktigste fiskearter 1910-14 og 1919-35.

r

,

Torsk

-

% ay.

Verdi Igj .sn.-

Sild

0/0 av

Verdi gj.sn.-

Makrell

0/0 a

Verdi gj.sn.-

Sei

0/, av

Verdi gj.sn.-

Brisling

%al/

Verdi gj.sn.-

1000 verdi

kr. 1_910-

1000 verdi

kr. 1910-

1000 verdi

kr. 1910-

1000 verdi

kr. 1910-

1000 verdi

kr. 1910-

1 1914 ' 1914 1914

1914 1914

1910 .... • 21 582

1911 29 360

75,47

102,67

I I 678

Io 450

94, 8 5

84,88

2 864 106,63

2 756 102,61

2 595 115,69

2 1731 96,88

I 645

2 791

1912 . • . • 29 965 104,78

1913 28 175 98,52

1914 . . • . • 33 901 118,55

• 919 52 581 183,87

1920 50 842 1 77,79

1921 28 222 98,69

1922 39 694 138,80

1 923 32 456 113,49

1924 63 858 223,30

1925 66 424 232,28

1926 50 131 175,30

1927 • • . • • 23 961 83,79

1928 32 785 11 4, 64

1929 35 045 122,55

1930 34 188 119,55

To 525 85,49

1 3 377 108,65

15 531 126,15

78 732 639,47

24 593 1 99,75

16 854 136,89

23 349 189,64

18 664 151,59

32 594 264,73

32 007 259,97

22 909 186,07

20 039 162,76

26 471 215,00

25 163 204,38

30 813 250,27

2 632 97,99

2 504 93,22

2 672 99,48

5 980 222,64

4 899 182,39

3 744 1 39,39

3 1 59 117,61

3 826 1 4 2, 44

4 39 2 163,51

3011 112,10

2 522 93,89

2 628 97,84

2 129 79,26

2 146 183 799 , 20

2 907 1 08, 23

2 092

2 399

955

4 94 1

3 355

3 007

2 516

3 298

3 619

4 304

2 745

2 911

2 865

3 59 1

2 912

93,27

106,95

87,16

220,29

149,58

134,06

112,17

147,04

161,35

191,89

122,38

129,78

127,73

160,10

129,83

2 570

435

I 693

I 273

2 042

396

4 1 5 8

4 847

6 163

3 236

I 779

5 278

I 205

6 278

647

1931 • ....

1932 • . • • •

22 789

20 3o9

79,69

71,02

19 164 155,65

15 910 129,22

T 805 67,20

I 906 70,96

2 399

2 399

106,95

106,95

773

2 896

1933 .... 20 757 72,58 23 624 191,88 I 694 63,07 2 421 107,94 2 348

1 934 25 567 89,40 17 701 143,77 I 834 68,28 2 069 92,24 1093

1935

Gj.snitt

24 031 84,03 26 604 216,08 39° 51,75 4 072 181, 54 249

1910-14 . 28 597 12 312 2 686 2 243 2 027

81,15

137,69

126,79

70,79

83,52

62,80

100,74

68,87

205,13

239,12

304,05

159,64

87,77

260,38

59,45

309,72

31,92

38,14

142,87

115,84

53,9 2

61,62


1,

..., 0 . C't (r) ,i- in ,.0t-(.0 Co 0 H Cst Cn ',1}-° 'fl IC t, 00 Co 0 ,-4 e4ri.) -,t- ir)

1-, . . H 1-4 H H H .4 HNNNNNNNNN Nenenenenen en

C> C, C, C, C', 0', C\ 0\ C, C\ C) C, C\ C> c:7> C\ C\ C., C,C\ C, C,C, C, ON,

H H .4 H H H H H H 9-I H H H H H H H H H H H H H H H H

-4-'' `1"

;4' H

E i

.,,, ir)

• 0

°,7 Co

1 H

in!

cf) i t,

1,-0 I H

.4 '1"

00 N

H i (21'

,rr.,1 00

,t-, 1 ir)

en N ; 0

N ,..0

cf), i N , A (fl

t,. 1 .4

,,c) , cfn 00

H I H 1 HI

',1"

(4: (fl

I I

,r) u`)

H N

CO CO

H H I

a

-4-)

4, (1) ---, 0

(1)' 1--4 . ' 'n..,

0

(J, 4-.4 -4-)

C ,n 00 d-00 cr) en H .1- 0 ‘,..0 H in . 00 in in (4 cc 0 cn t---• t~-• ,-, •-+ •,,fd-

(- IC 0 H 00 d- C\ 2-,00 0 .4 On ,•0 H ,,0 N• H Coen Co (410 d," d- H

1-1 1-4 N N N ,--4 H ,--4 H H H N ,-, C°1 N H N H H H H H f-,

i U^,

'cd

0000 t, in 0 rn in ,1- 0 '1/4.CD 0 0 en cr) ,t- N en H 00 t, 0 C, t,,.0

0 0 0 0 N .t, ‘.0 ,-,-)0 en 0',00 Co 0 co ,--, •Ln cl H t,..0 cr, H in ir.=

N in 020 N 0 Co ,i- .4 (n 4,-) ,-,) t, in ir) ,--, t. ,•• Co N N d- N d- ,-.1 Co H

; in

• ‘.4 0

*g ".' 0

.41 0

Cf) ,..4 ,_,,

',0 . rn •:1-. -cf- H I, 0 00 N. N-00 CI CT N C> d° N- CO cn d. ,n00 rn t, d-

(n ,r) 0 Co d-00 *10 1-, (fl 0 0 ,t- 'fl in t, 0 (:3‘, ir) k.::, ir)H e4 d- 0°, en

cn C (-,) 2,00 d- Co 0 H cr) Co 00 N 0 00 00 in cv.) ., 1,,, en00 cf) '0 en 0

in ir) o°, in Co t--- H Co iir) 0 c() 00 00 N CO 00 Co 20 ir) C, H C\ 00 0 Co d-

'flIC CO t, 2-- IC ir) (.1 N cY") (,) (Y) d- irr.) in 00 20 20 t--IC (Y") d- ,:i- cf) en

00

CO

00

,...„

',..0

H .1 (,) H H H .4 I. I-i H H N H N H .4 (.4 1--4 H H H H H

r0

-4-i

1-,

Ct)

"--7

V ,-*

1--;

H d- N. C> N.00 csr) C4 ,e'D d- N- d- N ,--, ri; .in in ,1-N H C-) H 00 ,-0 C,

1-4 I,Z) in N (,)20 00 d- 0,00 00 ,i- ,r) .4 20 in in00 C\ 0 1, 00 t, H N

C, CXD N d- In00 0) In C> 0 0 20 00 ',.0 Z) t, in ,t-. en N ir)00 C> N. H oo

0 N- in d. ',1' d- en 0 ,n d- en en en N- H (420 en00 00 20 *00 00 H 20

N N H d- d- en M00 '2000 H4t- 0)..0 C:,\ 1--.0 on CD t--- e4 00 tr),c) er)

,C)

in

en

C:)

cf)

H

en

rn

C,

0

t•-•

C\

00

21

-1-)

-4-)

the,,-.

0

g

g .

,

Cd H ,

(.1)

-4-,

0),...

•„ '-' 0

0 1.., 0 ;•-.4

H CD 0 g

rn Q 00 t, ir) C\ C, in ‘c,r) r f') ir) ,,Z 00 0 t--- C7' ir) N ‹.) 00 0,,00 '0 0 N N 0

0 C\ H 1, t, t, 0 cf)LO 00 020 0 d- 0 , t, in N . d- C4 20 in o t, In cr;

N 00 NC t, 0, 0`, it, CD N t-,,.0 'LO 0 N H en t, en 00 C:$ 00 en',:) t, d- 00

(7" ir)0 ir) H c'n H 0 00 ,t- ir) N ir)00 00 'H 0 C:\ 0 C5VX) t, 'L0 0 t, H

H N C\1 N en en N. ',I" N ,i- d- N en N ir)0 ,:t- N N en (\I H 1-4 .1-,1 N H N

0 .1 00 00 H 0 H H l0 20 00 0 C.) .4 t, 4,) `Gt" .4 `Gt. ir) c,,-) cY') d- d- in I0

0 ,SD C:,) 0 00 00 en N N In N N N- en N 0 0 C> 'LO ir; 0 N N (,) in t,

C> d- .4 ,-0 d- en 0 en 0 H en00 0 00 00 d- C\ C, en 0 t, 0 X) C\ 0 N d-

20 0 in ir) ir) ir) t, (n00 en d- 0 N rn in C, (7\ 0 00 N ri.) t-- N-00 N CP,,-(-)

'1" d- in ,,,) ,C) ir)0 on H (4 fl d- d- ir) ir; ir),,C) t, 'ÇO t-- t, ir)20 ir; ir; Cn ,t'

in t,

00 N

en in

N ' In

",t"

I .

I

,

in

C,

H

0 ,

N

27, ,... 0 •

ir) 0

cn 0 ,-

00 C4

.4

.--

,4•H

-4

0 4-> C\ in t, In N en H ,1*. 71- ir) I ir) i..., Cl H

cf)

.2

...-i

' N cr; in ir) N H H N H I 0 N

___.

C, N en 0 0 C\ ts, In ,C) 0 Cvr) 00 Cl 0 H C4") 0 0\ 0 N ir, .CD ..; ini ir)

-■,..w 0 •

C.),, en c> H 00 C, 00 C\ en H N C\ N d- d- en d- 0 ,i- 3::) N in 0 ,.0 N d- x in 1 en

P.4 x 0 •-

c,-)Z) 0, .4 (n 0( 00 en 0( 00 00 (,) l0 t, t`-• 00 Le) .4 0 ir) H N 1(7 ,0 0\ in o d- 00

e., ..... °'-i *H 0 . 4-' cf, 0 d- ,i- 0°, 00 N e4 d- N ..1 N 00 H in d- en en ,r; .,0 71.° N• (4 (X) 00 00 H 0 'Ç.0

Cr) (Y) it") ,i- t(-, -- -1- N H N N H N N ff) (r) ',I- cn cn. • c,f) cn'L.0 t, t-C) ,,0 0 of) N

•H 0 0 0 .4 00 0 N (n 00 (,-) t, ,N• 9-4 H ,.0 Z) 9.4 0\ ., 0 4 t, 00 0\ H °Gl- ('', 00 °G11- N

rzi 0• 'd ,...

r---00 0, 00 00 0 d- . t---• C, •T1- ."1-00 00 •:1- C, t--- N C\ ,.0 I, d- N esi t, d-00 M 0 N in en H t,,.0 t, ,1- rn •,1- t-.• t-• N C> I 0

00 CX) C\ C, C, C, CX) l'.) k.0 in Z) 1/40 2,,.0 t,00 t, k.0 t,t, 1, t, C,') t, t,1/4.0 , C\

;

0

t, i t,

1

C\

0',.

0 , N

dr.d-

29*


30*

Vinter- og vårtorskefisket i Finnmark og skreifisket i

Troms fylke 1926-35.

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1 934

1 935

Gjennemsnitt 1926-35

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

Ar

1919

1920

1921 • • • • • •

1922 ....

1923 .

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1 933

1 934

1 935

Ar Vinterfisket Vårfisket I

tonn (loddefisket)I

tonn

Finnmark fylke Troms fylke

Ialt

tonn

Tonn

4 820102 587 107 407 2 724

4 017

6 287

36 762

31 201

40 779

37 488

2 906

5 o8o

To 639

6 686

38 692

17 283

49 331

23 969

8 231

5 096

5 612 20 403 26 015 3 275

3 583 30 678 34 261 3 228

4 44634 635 39 081

6 759 31 1 95 37 954

4 340 38 46042 Soo

_

3 183

3 390

4 366

5 7 1 9 38 19043 9094 1 48

Lofotfisket 1906—.35 1).

Opfisket Anvendt til Tilvirket 1 Antall

mengde 1 Lever Rogn dampme- Antall fisk

i I000 Klippfisk Rundfisk hl. hl. disintran fiskere pr.

stk. Iwo stk. I000 stk. hl. fisker

1

18 600 12 100 6 400 35 66o 25 39 016 952 20 777 895

18 700 12 700 5 900 43 500 22 000 20 365 20 166 927

13 300 7 ow 6 200 40 749 19 850 20 095 20 183 659

16 800 7 500 9 200 42 018 20 500 20 002 20 346 826

13 900 9 400 4 400 32000 24 060 13 457 19 113 727

1 0 5006 Ioo 4 30019 96017 83 07 871 28 088 581

15 loo 9 200 5 800 27 380 16 136 12 043 16 360 925

10 200 6 800 3 200 16 760 10 5706 035 14 659 697

II 712 8 400 3 TOO 22 395 16 900 9 619 16 382 717

16 000 1 0 600 4 700 29 516 16 790 12 650 15 920 I 005

14 400ii 600 1 400 34 978 25 57 015 938 19 758 729

9 200 8 600 300 24 36211 93512 001 19 091 538

6 120 3 goo 1 900 14 232 6 857 6 494 16 394 373

70005 0001 700 16 953 8 350 8430 II 539 607

12 Ioo 5 400 6 000 33 605 12 140 18 371 12 090 1 00 1

18 600 7 900 To ow 59 450 22 190 29 274 17 095 1 088

13 ioo 6 900 5 goo 54 600 16 670 27 692 15 682 835

17 012 9 600 7 000 72 340 27 797 35 291 17 369 979

16 Ioo 9 7oo 6 100 73 182 27 193 36 788 18 676 862

21 900 13 800 7 800 79 550 39 44 1 42 051 21 471 I 020

27 600 15 800II 500 92 ooT 35 474 45 536 21 625 I 276

35 600 20 353 14 856 93 193 49 153 43 047 19 523 1823

34 000 18 956 14 253 77 272 45 109 27 962 25 216 I 348

43 419 27 88o 15 120 124 053 50 453 55 157 27 054 i 605

38 545 28 964 9 232 118 641 55 524 54 965 28 356 I 359

18 600 9 801 8 439 67 810 34 716 33 779 26 508 702

2695015 237 II 338 128 171 52 286 68 305 26 6o8 1 013

20 174 13 738 6 094 97 818 47 517 52 802 31 905 632

• • 20 753II 954 8 265 II() 33048 324 59 742 28 336 732

13 439 9 040 3 841 71 55 0 29 723 38 791 28 772 467

Gj.sn. 1896-05 14 899 1 0 2504 560 28 604 15 916 io 850 23 908 628

Gj.sn. 1906-15 1 4 481 8 980 5 32 0 30 994 19 003 13 099 19 199 796

Gj.sn. 1916-25 13 55382404 8io 46 305 19 814 23 233 16 917 803

Gj.sn. 1926-35 27 908 17 172 1 0 294 98 084 44 828 48 009 26 390 I 096

1) Tabellen omfatter skreifisket i Lofoten opsynsdistrikt, som omfatter strekningen

fra Brettesnes i Lofoten til Lofotodden samt Værøy og Rost såvelsom Raftsundet

og strekningen fra Brettesnes til og med Kanstadfjorden.


År

31*

Skreifisket i Nordland fylke 1926-1935.

Lofoten og

Vesterålen

Salten

Nord-

Helgeland

Sol--

Helgeland

Ialt

1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk.

1926 ... . .. . .... . . . . . . . . 30 638 196 1 032 869 32 735

1927 . .. . . ... . ........ .. 35 618 3 154 1 o6o 887 40 7 1 9

1928 33 994 3 845 887 I 103 39 829

1929 42 799 5 918 1 288 932 50 937

1 930 38 368 2 650 663 442 42 123

1931 . ....... 20 431 323 923 409 22 o86

1932 27 800 963 485 300 29 54 8

1933 22 323 133 231 157 22 844

1934 . .. . ...... .. . 21 275 1 137 154 82 22 648

1 935 14 514 654 6o 47 15 275

Gjennemsnitt 1926-1935 28 776 1 897 678 523 31 874

Skreifisket i Trondelagfylkene og More og Romsdal fylke 1926-35.

År

Nord-

Trondel.

fylke

Sol--

Trondel.

fylke

Trondelagen

ialt

Sunnmore

TN ord-

Romsdal

more

More o .?.

1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk.

1926 I 643 2 402 4 045 5 709 1 335 2 466 9 510

1927 1419 2 418 3 837 1 899 713 2 346 4 958

1928 2 045 2 502 4 547 1 739 802 2 179 4 720

1929 . . .. . .. . . I 334 2 240 3 574 1 053 865 1 869 3 787

1 930 I 176 1 165 2 341 2 666 1 373 I 786 5 825

1931 2 840 1 319 4 1 59 950 927 650 2 527

19326881 1933 . .... 542

1934 ..... 124

1 935 79

871

393

120

75

2 559

935

244

154

1Q42

499

665

731

797

355

239

208

330

240

176

117

2 169

1 094

1 o8o

I 056

Gj.sn. 1926-35. I 289 I 351 2640 1 695 761 I 216 3 672

r

Sogn og

Fjordane

Skreifisket sonnenfor Stat 1926-35.

Bergen Hordaland Rogaland Vest-Agder

ialt

Ialt s-d y

for Stat

1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk.

1926.... 2 224 15 2 170 13 2 424

1927 .. . . 602 -----. - 101 - 703

1928.... 215 - - 83 - 298

1929 . . . . 107 3 I 35 — 146

1930 . . . . 219 — — 82 — 301

1931 .... 142 — — 53 --- 195

1932 .... IoI — — 67 — 168

1 933 - - - - 76 — 43 — 119

1 934 - - - - 100 — — 16 — Ii6

1935.... 51 7 2 18 78

Gj.sn.

1926-35 384 — — 67 --- 455


1926

1927

1928

1929

1 930

1 93 ,

1932

1 933

1 934

1 935

År

Skrei

Lever Rogn Fiskehoder

Sløiet 1 Rund ' Sløiet

pr.

Ioo stk.

pr. 100 stk. pr. ioo kg. pr. hl.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

q.S11. 191 0-14 33.98 40.63 ? 19.29 18.25 1.04

1926 47-37 65.8o 19.57 36.06 32.59 2.21

1927 19.69 31.63 9.48 28.79 20.31 2.07

1928 36.09 47.87 15.36 36.89 12.38 2.43

1 929 31.94 40.31 10.91 20.99 7.61 2.23

1930 38.89 50.07 12.13 23.63 13.34 2.51

1 93 1 37.48 49.86 11.32 23.67 13.27 2.41

1932 27.13 40.47 7.34 21.83 12.68 1.63

1 933 35.19 48.36 9.19 21.62 8.13 1.91

1 934 42.51 1 61.58 10.68 29.66 11.30 2.65

1 935 45.95 , 63.70 12.01 26,24 13.19 3.06

Ar

Torskens gjennemsnittlige rogn- og leverholdighet 1926-35.

More og

Romsdal

fylke

Lofotfisket

Finnmark fylke 3 ) Ialt

Troms fylke Lodde Skrei- og

Skrei

torsk loddetorsk

Stk.

pr.

Antall liter lever eller rogn pr. tusen fisk

Pao

liter

Lever Rogn Lever Rogn') Leverl Rogn 1 Lever Rogn Lever Lever Rogn') lever

310 170 333 129 275100 230 2

217 124 262 138 249 88 236 8

1 93 112 227 133 235 115 200 7

214 95 286 116 226 69 231 4

239 91 308 1 44 247 116 270 5

254 123 365 187 246 125 223 7

339 130 476194 269 127 279 21

343 127 4 85 236 235 1 44 227 7

4 1 9 129 532 233 279 161 256 18

376 88 532 221 272 163 259 44

Kvstdel Enhet

Finnmark fylke ...

Troms fylke

Nordland fylke . . •

Trøndelagen

More og Romsd. fylke

Syd for Stat

Ialt

(

tonn

i000 stk.

i000 stk.

32*

Gjennemsnittlige skrei-, lever- og rognpriser m. v.

1910-14 og 1926-35.

Gj.snittsutbyttet

1926-35

43 909

4 1 48

31 874

2 640

3 672

455

5 6 440

Utbytte

42 800

4 366

15 275

1 54

056

7 8

31 874

286 309

214 246

168 212

201 261

199 288

222 314

2 34 391

264 391

226 409

296 402

1935

136 324

134 406

128 47 1

IIo 383

134 348

177 3 1 9

183 256

212 256

205 245

198 249

Utbytte av torskefiskeriene i 1935 i forhold til gj.sn.utbyttet 1926-35.

Avvikelse fra gj.snittet

1926-35

Absolutt Prosentvis

I 109

218

---:- 16 590

2 486

2 616

-÷ 3 377

---:- 24 566

• 2,53

5,26

52,08

94. 1 7

71,24

-:- 82,86

43,53

1) I utvalgsformannens beretning er mengde av rogn og fisk lagt til grunn for

beregningen på det stadium av fisket da nyttiggjørelsen av rognen ophører. Denne

beregningsmåte er vel i og for sig riktigere, men for å kunne sammenligne distriktene'

er vi her nødt til å legge den hele skreimengde til grunn for beregningen. 2) For togriens

vedkommende er bare skreimengden lagt til grunn for beregningen. 3) For Finnmark

og Troms fylkes vedkommende forståes her ved »1 skrei


O H N Cl)u"),..0 NC/) C‘, 0 H N Cl) ":1-. N.CXD C, 0 H N Cl) in c/9

HHH HHHHHH Hcicicicicicicicicicll)cl)cl) •

C, C", 0\ C\ C\ C, 0\ C, C\ C\ 0\ C\ C, 0\ C:3\ CY\ C, C\ a\ (::3\ 0\ C, C\

HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIC.;.)

Cl)

H

H

H

NNNNNNN

• • • • • • • •

• • • • • • • • .. • • •

i • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • e • • • •

• • • • • • • • • • • • • •


. : : : : : : : : .

H

0

H

0

0

cl

cl •.1- 00 N H k0 C\ d- N 00 H H H 00 N. C) in 0 -4,1-.00 03

00 in en en N 0\ N 'd- . H CC N. N H 0 ,1-00 in Cl) in ir) d- C, 0

C, 0 C, in H 0 *0 N 0,c) C) cl 0\ N 00 N.0 0 * 0 1/44D N H Cl)

H H el N N H H H N N en en en en H

CC

Cr)

CC

0

H

ca NN N NNN

-c 0

H 0 11

(1) 0

• N. N.00 C, in 0 CC CC 'LO N. Cl) N N N. H 0 in t, ,,0 N. e) Cl)

H N.00 C, N H 0 N. 0 inc° ,n N H (T00 CC N 00 H 0 k,0 ,,C)

O in en -cl-00 0,, Cl) N.00 Cl) N. H H In In In fn le) H In In In (s4 00 N. N. 01

Cl) N Cl) Cl) N ',CD 0 U)))) CC C) en ,.0 N. 0~0 \.C:i 00 Cl) 0 cl0 in in N

N N NHH clHHH

1

NNNINNNN

N. in H o0 N H 00 Cl) (.7, Cl) H in u- 0 0 Cl) 0 N ■■0

O N Ir) (n N


3 4 *

Anvendelsen av vintersilden (stor- og vårsild) 1929-35 1).

Ar ., '.1,

cn ,-..

.--, 1.)

1-, ..4..3 . cp

,.., (1, 17.1

cn .,-, v)

•. - ,-,

H

Saltet

‘,.

,.

,--17-1

--1 c-)

i-,

c..)

cl)

r-, 71 C.)

VI

rE,,

;, ,f) 744

r,..T... 0 cl)

' ,_

•-,

Agn

FrosRøset ket

1000 hi. 1000 hi. 1000 hi. 1000 hi. 1000 hi. 1000 hi. 1000 hi. 1000 hi. 1000 hL 1000 hi. 1000 hi.

1929 . . I 008 I 199 837 95 40 51 - 9 28 - 3 267

193 0 . . I 073 2 247 1 162 96 47 6o 15 30 8 4 73 8

1931 .. 751 I 224 795 48 45 51 2 26 2 942

1932 .. 533 2 083 552 61 43 48 2 2 28 3 35 2

1933 .. 796 T. 322 798 86 45 58 15 31 3 3 1 54

1934 .. 388 95 434 69 56 35 13 2 13 1 105

1 935 • • 728 2 789 379 107 63 48 19 1 64 - 4 1 98

1) Opgaven er meddelt av Noregs Sildesalslag og omfatter den sild som er omsatt

gjennem laget. Henstandssild, d. v. s.landnotsild som henstår i steng og selges direkte

av fiskerne er ikke medregnet. Av denne grunn og fordi vintersild også, fiskes

utenom lagets virksomhetsområde avviker tallene i denne tabell noget fra opgavene

statistikken over den samlede fangst

Ar

Nordsjøsild, islandssild og brisling 1913 og 1926-35.

1-4

1.)

cu 0

' • bA la

,..9 o

4 0 0.

Fór

Nordsjøsild Islandssild') Brisling

$-;

.- E - CD

8

.,

;-;

;.1.1,

•;..,

" "

.,..,.._,?,

(..) „.;

1-,

a.)

ci) o

11E -4'

,". ., ,

4 0 1-;

'ia,''tr)

0

9,

tl--i

;-;

4 ,--

•;_, , 1)

P:(

,'' , „c3

b .

,.

, - `,t) 74.

bp

'-' 5

. 0

. .--

'''''

.

)-■

t, c

p'> 8

1-,

..

C4

cl 14

1::: ,-..4

Q .

7-".

.i?

G--.:

Ialt

- 0.)

71 °- ')

'

(4 z4

1 9 1 3 18 1 99 11,00 1 37 1 3 8 5 10,08 80 I 430 17,83 ?

1926 0,2 5 25,00 89 3 558 39,98 121 I 779 14,70 8 003

1927 0,1 2 20,00 185 2 131 11,52 204 5 278 25,87 II 211

1928 - - 147 2 613 17,78 42 1 205 28,69 5 015

1929 1,5 30 20,00 IOI I 88o 18,61 211 6 278 29,75 12 161

1930 - - - 138 2 619 18,98 27 647 23,96 4 552

1931 0,1 I 10,00 238 2 088 8,77 32 773 24,16 4 082

1932 0,1 o,6 8,00 194 1 095 5,64 134 2 896 21,61 7 984

1933 o,6 io 16,67 145 2 352 16,22 126 2 348 18,63 8 17q.

1934 1,3 27 20,77 160 2 772 17,33 54 I 093 20,24 8 081

1935 4,7 66 14,04 71 2 884 40,62 64 I 249 19,52 7 17g

Gj.sn. 1926-35 0,9 14,2 13,45 147 2 399 19,55 102 2 355 23, 09 764

Gj.sn. 1910-14 172 10,63 807 6,99 2 026 13,40 -

1) Heri kun medtatt den til Norge hjemførte islandssild.


Fylke

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal.

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Andre fylker

Mengde ialt, tonn

Verdi, i 000 kr.

Gj.snittspris pr.

kg. kr.. . ...... . .

Fylke

Ialt

Verdi i 000 kr.

Gj.snittspris pr.

kg. kr. .....

61

63

1,03

72

120

1,67

68

128

1,88

35*

Laks- og sjoorretfisket 1913 og 1928-35.

Laks, mengde i tonn

1913 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1 934 1935 Gj.snitt

1928-35

36

40

6o

112

77

81

59

43

20

65

25

618

989

1.60

23

33

78

87

61

127

63

93

29

70

50

7 14

1 742

2 ,44

22

33

104

105

6o

114

69

67

25

86

46

73 1

1970

2,69

24

33

7 8

107

63

136

103

74

27

99

34

778

1990

2,56

66

1,68

Sjøørret

61

87

1,43

64 61 75

86 84 92

1,34

1,38 1,23

Kystmakrel1fisket 1913 og 1928-35.

Mengde i tonn 1 )

1913 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Gj.snitt

1928-35

Østfold 245 604 430 381 503 352 284 522 287 420

Akershus. . . . . . . . . .

Buskerud. . . ... .

Vestfold . . ..... . . .

30

17

829

57

54

900

47

55

8or

43 4o

46 59

812 1 154

28

32

789

32

31

499

47

47

820

II

14

645

38

42

803

Telemark 671 687 515 291 563 556 436 580 398 503

Aust-Agder52797 693 762 308 4 325 393 352 273

Vest-Agder.. . . 2 255 2 295 2 509 2 925 3 200 2 497 2 606 2 361 2 295

Rogaland .. . . . . . . 827 I 524 918 2 386 2 023 I 850 I 911 2 490 I 296

Hordaland

Bergen

1 ? 268 430 I 710 215 454 598 1 077 467

ft

Sogn og Fjordane . . — 76 105 293 25 82 90 307 159

458

2 587

1 800

652

142

Andre fylker 139 189 85 240 154 93 166 145 91 145

Ialt • 5 698 7 416 6 692 9 435 8 388 7 o58 7 046 8 748 5 936 7 590

Verdi I 000 kr. . . 1 383 2 129 2 141 2 907 I 805 1 906 I 694 I 810 1 359 I 969

Gj.snittspris

pr. Ioo kg. kr 24,27 28,71 31,99 30,81 21,52 27,00 24,04 20,69 22,89 25,94

1) For 1913 er vekten beregnet omregnet fra stykketall til vekt efter forholdet

makrell ---- 113 kg.).

33

34

76

II0

81

1 42

91

83

28

98

4 2

818

1654

2,02

21

25

67

132

57

117

87

86

22

84

45

743

1408

1,90

21

20

65

89

49

115

76

59

32

94

34

654

1284

1,96

22

34

97

120

76

165

115

94

4 2

95

33

893

1602

1,79

29

38

105

138

112

168

1 35

108

71

1 34

4 1

1079

1866

1 ,73

82

105

1,28

24

3 1

84

II

70

136

92

83

35

95

4 1

8or

1690

2,11

69

102

1 ,4 8


Fylke

36*

Hummerfisket 1913 og 1928-35.

Mengde i i000 stk.

1913 1928 1929 1930 1931 1932 1 933 1 934

,

1 Gj.snitt

1 935 i 8 -

1 192 3 3

1

østfold 107 IoI 84 135 106 138 186 129 141 128

Vestfold 1 1 i 117 92 106 125 125 136 142 72 114

Telemark 95 31 52 57 70 69 63 38 42 53

Aust-Agder 215 135 148 159 205 190 187 181 183 174

Vest-Agder 201 206 358 353 405 538 438 501 392 399

Rogaland 153 282 238 274 394 973 682 770 616 529

Hordaland 76 153 164 186 196 617 386 343 325 296

Sogn og Fjordane 19 46 6o 53 67 83 114 1 44 95 83

More og Romsdal. 43 70 85 99 93 93 197 114 132 110

Andre fylker 3 9 5 12 12 13 20 23 21 14

Ialt I 123 I 150 1 286 1 434 1 673 2 839 2 409 2 385 2 019 1 899

Beregn. vekt -Orin') 445 515 569 636 745 I 313 1 103 1 093 926 863

-Verdi 1 000 kr. 1 116 1 o36 I 172 1 323 I 198 2 133 1 949 I 988 2 119 I 615

Gi.snittspris

pr. ioo stk. kr.. 109,01 90,09 91,14 92,26 71,61 75,13 80,90 83,35 104,95 85,04

Gj.snittspris

pr. kg. kr. 2,51 2,01 2,06 2,08 i,6i 1,62 1,77 1,82 2,29 1,87

1) For 1933, 1934 og 1935 er mengden opgitt i kilo.

_ r

Bankfisket og hjemmefisket etc. 1913 og 1926-35.

Banktorsk Fjordtorsk Sei

Mengde

tonn

i

Gjsn ..-

Verdi

pris pr.

i000

Ioo kg.

kr.

kr.

Mengde

tonn

Verdi

(oo

Gj.sn.pris

pr.

zoo kg.

kr.

Mengde

tonn

Verdi

Ppoo

kr.

1913 I 1 ) - ----- 2 19 310 2 385 12,35 I

Gj.sn .pris

pr.

Ioo kg.

kr.

1926

192 7

5 707

5 652

825

769

14,46

13,61

II 935

12 047

2 847

2 404

26 729

23,85 20 108

19,96 25 042

2 399

2 745

2 911

9,00

13,65

11,62

192-8

1929

1930

1931 . • • • •

1 932 1 933

1934

1935

Gi .snitt

5 420

II 015

II 265

7 447

6 791

6 555

7 621

22 396

794

I 459

I 421

876

637

701

929

2 582

14,65

13,25

12,61

11,76

9,38

10,69

12,19

11,53

14 217

13 098

13 007

Io 756

II 342

12 159

14 971

II 931

2 646

2 510

2 497

2 022

I 908

I 975

2 543

2 287

18,61

19,16

19,20

18,8o

16,82

16,24

16,99

19,17

26 209

29 193

25 707

25 621

31 091

29 124

27 230

39 873

2 865

3 591

2 912

2 399

2 399

2 421

2 069

4 072

10,93

12,30

11,33

9,36

7,72

8,31

7,60

10,21

1926-35 8 987 I 099 12,23 12 546 2 364 18,84 27 920 2 838 10,16

Gj .snitt

1910-14 - - 2 T61 9,57

1) Se fjordtorsk. 2) Også banktorsk.


År

191 3

1926 .....

1927

1928 .....

1929 •

1930 • • ...

193 1 • • • • •

1932. . . .

1933

1 934 • • • •

1935

Gj. snitt

1926 35

Gj. snitt

1910-14

År

1913 .

1926 .

1927

1928 .

1929 •

193o


1931 . • .

1932 .....

1933 ...

1934 • • •

1 935

Gj. snitt

1926-35

Gj.snitt

1910 - 14

År

Mengde

tonn

3 912

2 710

3 564

3 265

3 626

4 302 ,

3 769

3 625

5 226

6 444

5 983

4 25 1

8 019

15 827

17 513

24 970

25 014

24 575

22 435

13 482

II 051

13 020

13 637

18 152

37*

Lange Blålange

Brosme

Verdi

I000

kr.

562

653

708

688

746

903

600

45 1

678

812

93 1

7 1 7

Gj.sn.pris

pr.

Too kg.

kr.

14,35

24,10

19,87

21,07

20,57

20,99

15,92

12,44

12,97

12,60

15,6o

16,87

663 13,68

Hyse

793

I 778

959

2 467

2 378

2 425

2 392

44 1

464

I 774

934

2 001

75 8

Ål

9,90

11,23

11,19

9,88

9,5 1

9, 8 7

10,66

10,69

13,24

13,63

14,18

11,02

9,02

Mengde

tonn

638

311

494

570

7 , 7

552

380

253

45 2

695

1 047

Verdi

I000

kr.

76

45

68

87

108

71

4 2

20

4 2

62

115

Gj.sn.pris

pr.

zoo kg.

kr.

11,83

14,47

1 3,77

15,26

15,06

12,86

11,05

7,91

9,15

8,92

10,98

Mengde

tonn

3 464

2 310

2 43 8

2 849

3 498

3 847

3 861

3 233

4 162

4 64 8

5 215

Verdi

1000

kr.

34 2

302

281

33 1

437

454

386

262

371

44 1

54 1

186

931

I 079

952

• 064

• 123

• 44 1

2 102

2 254

2 003

2 362

I 531

176

Gj.sn.pris

pr.

Ioo kg.

kr.

9,87

13,07

11,53

11,62

12,49

11,8o

10,00

8,10

8,91

9,49

10,37

547 66 12,07 3 6o6 381 10,57

I 781

3 280

4 304

4 8o4

4 895

4 833

5 293

5 688

5 265

3 859

3 728

4 595

79

Kveite

830

3 093

3 300

3 424

3 430

3 994

3 696

3 777

3 754

3 233

3 o6o

3 476

823

Uer

816 1913• . • 213 150 70,60 iio

1926 . . . • •

1927 • • • •

1928 • . . • • .

34 1348

354 346

325 295

102,05

97,74

90,77

• 723

2 002

2 386

455

369

393

2 1929 • .. • • 4 2 5 40 7 95,76 469 399

1930

• • • 450456 101,33 2 366 367

2 1931• • 048 • . 329 326 99,09

284

1 93 2 - • • 518 459 88,61 • 971 253

1933• • • 694 579 83,43 • 729 214

1 934 • • • • • • 674 547 81,16 2 090 248

1935 564 459 81,38 2 149 286

Gj•snitt

1926-35

Gj•snitt

467 422 . 90,36 2 093 327

1910-14

182 70,68

122

1

11,31

46,60

94,30

76,67

71,27

70,07

82,64

69,83

66,40

71,30

83,78

82,08

75,65

4 2, 98

231

2 471

3 000

3 359

3 127

3 724

3 484

3 875

3 366

3 574

3 540

3 35 2

1 3,4 2

26,41

950

899

18,43 I 223

16,47 I 191

16,16 1 236

15,51 I 349

13,87 2 135

12,84 2 817

12,38

11,87

3 321

3 211

13,31 3 387

1 5, 62 2 077

12,27

489 9,80

Gullflyndre

69

I 285

• 4 2 5

• 668

593

I 996

I 714

• 890

I 820

2 101

2 236

• 773

83

Reker

30,05

52,00

47,50

49,66

50,94

53,6o

49,20

48,77

54, 07

57 , 79

63,16

52,89

27,52

4 1, 35

103,56

88,23

79,93

86,08

83,25

6749

74,62

67,87

62,38

69,74_

73,7 1

42,00


Ar

Mengde

tonn

38*

Lyr Steinbit Skate

Verdi

I000

kr.

.

pris pr.

Ioo kg.

kr.

mengde Mengde

tonn

I000

k. r

Gj . .sn.pns

pr.

ioo kg.

kr.

- ,

Mengdee

tonn

Verdi

Too°

kr.

. .sn

pri pris pr .

Ioo kg.

kr.

1 9 1 4 • • • • - • 50 8 16,0o 43 7 16,28 6 0,4 6,6 7

1926 475 133 28,00 89 II 12,36 120 16 13,33

1927 • • • • 745 192 25,77 138 21 15,22 963 113 11,73

1928 729 168 23,05 103 15 1 4,56 417 43 10,31

1929 823 181 21,99 902 75 8,31 336 40 11,90

1930 856 118 13,79 I 348 140 10,39 502 76 15,13

1931 932 159 17,06 907 69 7,61 653 95 1 4,55

1932 I 270 192 15,12 I 570 102 6,50 1 116 158 14,16

1 933 I 356 208 15,34 8I0 42 5,19 I 024 163 15,92

1 934 I 372 212 15,45 516 28 5,43 824 146 17,72

1935 1602 262 16,35 322 19 5,90 766 156 20,37

Gj.snitt

1926-35 1 oi6 183 18,o1 671 52 7,75 672 IoI 15,03

År Hå,brand Rh (pigghå) Krabbe

1914 - - - - - - 528 53 10,04

1926 279 54 1 9,35 4 0 5,00 644 227 35,25

1927 458 106 23,14 ? ? ? 588 150 25,51

1928 6II 147 24,06 ? ? ? 834 159 19,06

1929 832 215 25,84 ? ? ? 8or 167 1 20,85

1930 I 505 340 22,59 2 856 229 8,02 905 172 19,01

1 93 1 1 io6 182 16,46 3 508 217 6,19 I 270 228 17,95

1932 I 603 293 18,28 3 821 310 8,11 I 549 253 16,33

1 933 3 884 774 1 9,93 4 962 512 10,32 I 559 239 1 5,33

1934 3 626 869 23,97 3 863 430 11,13 2 839 388 13,67

1935 1. 993 454 22,78 5 492 532 9,69 2 681 341 12,72

Gj.snitt

1926-35 I 590 343 21 ,57 ---- I 367 232 16,97

Hvalfangsten 1926-35.

1926 1927 1 1928 1929 1930 1931 I1932 1933 1 934 1 935

Nordfeltene :

Antall selskaper II 9 5 7 7 4 5 5 3 3

- hvalbåter 35 30 16 20 20 13 16 16 1.0, I0

-- faste stasjoner . 9 6 4 4 3 2 3 2 2 3

- flytende kokerier 3 3 1 3 4 2 2 3 1 -

Mengdeutbytte:

antall hval fanget . • . 3 010 I 657 973 648 893 683 793 876 460 225

- fat olje, tusen. 93 54 33 26 32 25 29 32 13 -

Verdiutbytte :

(verdi av olje etc.) mill. kr. I 1,0 5,7 2,5 1,75 2,4 1,2 1,4 1,2 0,8 0,3

Sydfeltene :

Antall selskaper

-hvalbåter

18

75

17

77

15

70

18

90

27

150

21

147

-

-

9

58

12

68

115

88

- faste stasjoner . 8 6 6 4 5

3 ..,_ ..._ -

- flytende kokerier 15 15 13 21 28 27 - 9 121 16

Mengdeutbytte:

antall hval fanget .. . 11525 10509 11791 14348 20716 25269 - 11768 13197 16714

- fat olje, tusen 563 634 799 ii85 1764 2292 - 1286 1241 1235

Verdiutbytte :

(verdi av olje etc.) mill.kr. 68,o 55, 0 67,5 107,25 130,6 148,4 52,7 41,1 52,5

Nord- og sydfelt. tils . :

Antall fat olje, tusen . 656 688 832 1211 1796 2317 29 1317 1254 1239

Verdi av olje etc., mill. kr. 79,0 60,7 70,0 109,0 133, 0 149,6 1,4 53,9 4 1 ,9 52,8


39*

Fiskeutforselen 1913 og 1931-35.

1 1913 1931 1932 1933 1934 1935

Fersk sild

tonn tonn tonn tonn tonn tonn

Vårsild ..... .... ....... . 1 34 392 20 929 27 324 20 048 3 8 444

Storsild 38 647 42 053 6o 516 17 343 43 379

Fetsild t 81 474 2 047 8 295 17 999 22 016 II 928

Småsild . . . .... . .. . . I ? 3 270 4 349 3 744 4 399

Brisling og ansjos ..... 587 23 463 208 289

Tait 81 474 75 673 74 570 II() 651 63 359 98 439

Fersk fisk

Torsk ? 2 097 2 403 2 411 2 383 2 233

Lange . ........... . . ? 661 I 198 399 205 238

Sei . . ....... ......... . , . ? 932 859 604 222 307

Hyse . ....... . ... . .. .... ? 2 939 3 571 3 396 4 105 3 966

Makrell ..... .......... . . 747 2 272 2 054 I 389 .1 434 1 045

Kveite ..... ... ...... . 701 4 447 5 4 26 4 446 3 1 7 8 3 43 8

Flyndre ... .. .... ..... ... ? 4 1 74 4 699 3 517 3 482 3 453

Al 161 269 478 582 621 550

Háfisk • ? 3 927 5 093 7 652 6 584 5 379

Laks 623 602 504 412 675 785

Skate, rokke ........ ? 417 774 738 566 481

Annen 4 566 76 189 214 982 1 683

Fersk rogn ? 478 264 507 484 539

Ialt 6 798 23 291 27 512 26 267 24 921 24 097

Tørrfisk

Rotskjær 1 905 837 I 599 I 059 837 I 052

Rundfisk, finnmarksvare

3

Do., annen.

i7 962 347 7 181 7 o85 4 767 6 20 3

8 988 12 889 10163 8 576 5953

Lange . . ........ ... ? 231 158 233 268 263

Sei 5 o8o 5 6o2 6 353 5 081 6 146 6 331

Hyse ? 2 129 3 760 2 398 I 614 I 595

Brosme ? 620 834 463 553 644

Ikke særskilt opgitt 1 920 .

Klippfisk

Ialt 26 867 21 754 32 774 26 482 22 761 22 041

Torsk ....... .... .... ... 29 137 39 045 31 o6o 33 283 3 2 934

Lange .......... ........ 479 463 795 1 674 I 172

Sei

57 078

194 133 1 356 356 351

Hyse .............. „ II 8 14 5 I

Brosme ..... . . 397 525 426 720 563

Ialt 57 078 30 218 40 174 32 641 36 038 35 021

Salt sild

Vårsild

Storsild

Fetsild

Skjæresild

Nordsjøsild 1

Islandssild

Brisling

Sild, kryddersaltet (herunder

25 836

37 389

15 906

2 659

775

30 306

25 192

6 991

2 365

66

13 067


26 929

22 304

7 036

2 091


10 654

7

9 982

27 760

9 720

I 766

io

10 508

2

13 444

6 052

8 146

I 973

81

II 348

I

7 904

13 540

6 337

2 423

194

3 875

-

appetittsild)

Brisling kryddersaltet (ansjos)

428

1 069

166o

30

641

14

661

36

663

19

896

16

Ialt 84 062 79 677 69 676 6o 445 1 41 727 35 185


Salt fisk i kasser og

tønner

Fisk, saltet, lc) s i fartøj

og jernbanevogn

1913

40*

1931 1932 1933 1 934 1 935

tonn tonn tonn tonn tonn tonn

29 607 3 534 5 345 2 374 862 55 0

Sild,røkt, flekket og

annen 293 1 165 974 1 284 I 873 I 951

Hummer 5oo 873 I 131 853 906 739

Reker 283 1 671 2 241 2 565 2 013 2 050

Hermetikk

Brisling, røkt og urøkt 6 615 li 062 7 232 6 175 7 238

Småsild -- 15 632 16 812 16 931 15 621 19 395

Vårsild og storsild (kippers) . 3° 994 2 851 3 490 3 892 3 666 5 220

Annen av fisk I 926 1 721 2 039 2 650 2 81 4

Ialt 30 994 , 27 024 1 33 o85 30 094 28 112 34 667

Sildemel, fiskeniel,

fiskeguano m.v.

Sildemel 29 554 43 1 4 8 70 952 40 536 55 055

Fiskemel , 1 17 153 '9594 '445' 22 228 9 178

Hvalkjøttmel

0 927

298 395 495 348 1 43 1

Levermel 575 664 I 243 977 8ir

Fiskeguano

I 362 I 096

14 2 14

84 .152 133

Hvalguano ......... ...... 1 46 431 232 3 65

Benmel I 217 558 189 273 109 51

Sel- og kobbeskinnl 2560 665 i065 978 613 488

1

i

i

1

Rogn, saltet

i

Av torsk

Annen

Ialt

} 6 iss,

6i88

7 082

469

7 551 ,

7 628

208

7836 3

8 415

156

0

o 571

7 770

98

7 868

7 317

93

7 410

Tran

hl. hl. hl. hl. hl. hi.

Dampmedisintran

Råmedisintran

Blank

Brunblank ......

Brun

Av sel

Av bottlenose .....

Av hval

Ikke særskilt opgitt

Sildolje

45 990 .

7 364

3 391

8 761

17 457

3 37442


4)

2 853

21 052

99 584

4 645

31 300

45 361

2 890

15 194

I 536

156 391

12 894

47 933

128 32 0 113 102

5 489 5 5041

58 370' 48 1281

49 040 71 2611

4 742 4 502

13 945 ,15 477

8731 3 757

684 285" 272 749

15 379 28 584

93 460 75 644

107 659 96 494

6 39 14 9 21

38 991 50 764

77 630 96 409

7 375 4 919

17 980 18 437

169 59

41 291 50 742

72 179 55 921

34 447 75 374

, Ialt 144 31 0 417 728 1053 90 3 638 708 404 112 454 040

tonn tonn tonn tonn tonn tonn

Herdet spisefett (av

tran,alleslags) — 21 073 33 628 34 712 28 732 34 438

Herdet teknisk fett

(av tran, alle slags) ') 6525

II 600 6o6 835 2 333

4 912 4 1 59

2 802

5 887 7 964

9 3 8 3

1) Herdet hvalfett. 2) Bare selskinn. 3) Sel- og hvaltran. 4) Se seltran.

18 616


Tabellverk


Fiskerier 2

1935

Tabell 1 Fylkesvis fordeling av fiskere,

Nr.

Antall liskere :

Eneste erhvery

2 Hovederhverv

3 Bierhverv

4

Ialt

5 Fisketilvirkere 2)

6 Fangstmenn')

Gruppe

7

8

Fiske/arkoster:

Åpne båter uten motora)

med motor3)

9 Doryer

o Seilere, dekkete • • .......

Motorfartøier, dekkete

12 Dampskib ...... • . . . .....

Anlegg for fiskens

13 Hermetikkfabrikker4)

14 Sildolje- og sildemelfabrikker 4)

15 Fiskemel- og guanofabrikker4)

16 Trandamperier5)

17 Fabrikkmessige fisketorkerier.

18 Salterier

19 Rokerier (fabrikkmessige) • .

20 Ishus

21 Fryserier og kjøleanleggs)

35 683 28

40 531

38 167

114 381 28

16 427 ?

4 354 402

49 164

13 519

5 494

1 94

11360

343

176

64

I5

773

69

1428

Iii ]2

77 14

49 4

730 157 158

271

665

93

172

16

218

666 422 392

14

36

13

Cr)

0

25 186 197

3 558 107

15

10 298 74

lE

8

;-i

362

138

34

331

864

79

5

1 73

448

102

2 3

4 3 2

3

1

22

23

Redskaper:

Kilenøter for laks

Snurpenøter for sild 6) . . .

9 395

899

23J I II 79

24

25

26

— - brisling

- sei ..... . . . .

- makrell

343

'287

230

2 4

6

27

---- - lodde 47

228 Stengenoter for sild 3 210

2 3 5 23

29 -- - brisling 2 432

228 46 8100 63

30

- sei o. a. . . 2 220

______

5 37

/ 31

- - makrell • • • I 077

''' 22 10 35 69

32 Brislingtrengder og låsnøter 3 294

121 81 31 12 23

33 Synkenøter for sei . • • • • • . . . • 1 168 - - - -

34 Garn for sild 254 121 I 028 393 530 765 953

35 — torsk 543 094

370 307 500 965 —

36 — - makrell 36 685

3 710 444 100 2 815 2 300

137 Reketråler I 231

75 39 31 86 143

3 8 Snurrevad (flyndrenøter I 292 43 2 - 2 -

39 — (rundfisknøter) . • • 282

5 40 Teiner for 723 ål 48 033

610 200 1 101 3 085

— hummer 393 211

12 020 410 450 12 710 4 870

42 Ruser for torsk 62 624

448 2 140 210 2 943 3 997

43 — Al 15 204

440 20 - 352 1 354

44 Verdi av forannevnte redskaper

(1 000 kr.) 30 834

446 186 101 369 235

45 Verdi av andre foran ikke nevnte

redskaper 7) (1 000 kr.) 4 694

58 13 I5 91 42

46 Samlet verdi av redskaper

(1 000 kr.) 35 528

504 199 iir6 460 277

1) Opgave over redskaper mangler. 2) Herunder kommer ikke de arbeidere som er beskjeftiget

fra produksjonsstatistikken for 1935. De omfatter kun bedrifter som har vært i drift i 1935 og som

for sildolje- og sildemelfabrikkenes vedkommende i 3 000 timeverk eller mer og for guanofabrikkenes

innbefattet snurpenøter for vintersild, fetsild og islandssild. 7) Liner, bunngarn. etc. 8) Opgavene

omfatter fangstmenn optatt i sjømannsforsikringen og fiskerforsikringen. Opgaven for fiskerforsik-3 Fiskerier

1935

iskeriarbeidere, fiskefarkoster, anlegg og redskaper.

4. 1,

C)c.) rCi

"O FO 0

tobi) Cd

'"'

=

zn cn

0

g

bA

362 798 645 2 025 2 378 I 148 549' 7 3 577

2115308 4 852 I

254, 700 2 385 3 314 22 2 326 3 878 2 221 I 345 II 996 8 158 3 093 2

5281 I 400 3 398 3 139

2 533 5 143 2 148 2 754 10 251 3 762 889 3

1 144 2 745

-10 270

-

7 808 8 831

2 545 1 007

26930

22 6 007

809

14 512 7 946

3 718 1327

584

4 897 29 458 17 228 8 834 4

590 3 454 746 1 857 5

20 306 pm 6

173 I 271

750 ,907

2 861 5 029

741 962

59 2 979 6 694 5 786

10 939 I 508 485

2 775 12 276 5 147 2 840 7

58o 2 379 537 6o3 8

2 57 46

46 904 38 15212 625

5 12 4849

4 1 32 15

359 82 287 902 1197 12 640I 746 721

2 832 I 222

255 9

510

763 II

2298 14 20II 122 8

22 8 12

I0 6 82 25

20 8

3

20 320 73

,

II

1

3

14

2

66

II

13

6

169

59

280

7

6

I

31

I

58

23

34

5

3

258

3

285

7 13

7I 14

2 15

58 215 16

17

75 195 18

123 12 3

13 2 45

5

132 3

6

59

i

20

56

6

5

115

7

84 260

9

41

4

5 19

76 20

3 21

284 305 647

175 136

116 153

0 20 6

71 128 10

5 3 95 690

21 30 233 652

39 130 269 274

76 120 230 386

46 626 1 172

2 6

1 476 5 114 30 223 12 715

385 990 12 535 3 649

2 869 11 980 9 446 2 009

95 276 To51 31

2 15

22

2 119 2 776 8 495 II 365

36380 96360 153 110 44 028

3 379 i 8664 459 I 206

3 235 5 166 687 I 970

291 1 037

40 54

331 I 091

4 856

258

4 258

128

5"41 4 3 86

bp7d1

0

0.) o

CI 0

g

191 iii6 555

14 47 238 20

3 14 7

13 65 21

2 -

376121

437 614

346

207 670 173

87 26 9

293

24

495

194

93

235

9 742 53 965 57 240

19 705 wo 625 26 635

653

41

359

168 12

34 184 115

47 174

65 3 340 8 470

8

370

14 870 17430 370

12 I 405 25 648 7 120

550 I 260 170

113 822 4 741 1526

113

118 784 140

1940 5 525 i666

052

5

3

319

119

27

6

18 169

23 482

14

18

6

260

100

I 121

868

1 44

012

I 216

113

52

582

109

28

290

44 868

256 881

7

405

19

54

63

6 670

5 593

I 041

6 634

- 8

621 I 221

"7 33

3 071

828

3 899

29 68

1

439

0

29

194

117 71

- —

'45 97

230 181

14 820 2 120

68 490 27 575

7

254 149

5

med den fabrikkmessige tilvirkning. 3) Omfatter også halvdekkete båter. 4) Opgavene er hentet

ialt har beskjeftiget arbeidere, for hermetikkfabrikkenes vedkommende i 12 000 timeverk eller mer,

vedkommende i 6000 timeverk eller mer. 5) Som i 1934 omfatter opgavene all e dampener. 6) Heri

sondrer ikke mellem kjøleanlegg med og uten maskinelt utstyr. 9) 1934-års opgave. Opgaven

ringen er skjønnsmessig.

I 321

940

2 261

Nr.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4 1

4 2

43

44

45

46


Fiskerier

1935

4

Torsk

Tabell 2. Mengde og verd

Nr. Hvor ilandbragt Skrei Loddetorsk Banktorsk Fjord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

II

12

13

14

15

i6

17

18

2

3

4

5

6

7

8

9

I 0

II

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

Io

I. Fylkene.

Oslo 3)

Østfold

Akershus

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland4)

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane')

Møre og Romsdals)

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag . .

Nordland

Troms

Finnmark

Riket 15)

Ber.antall Mengde Verdi Mengde

,

1000 stk. 1 7)

18

2

7

5 1

056

75

79

15 275

I 617

I 610

19 790

tonn kr.

64

6

23

1 74

3 589

257

272

62 635

4 366

4 340

75 726II 996

I 500

5 700

34 8 5 2

725 568

49 888

46 509

1 0 613 893

625 272

491 718

12 6o6 8961

Verdi

tonn kr.

38 460 4 845 o86

38 460 4 845 o86

Mengde Verdi Mengd(

tonn

I0

2

4

ih

225

61

3 592

53

I 510

IO 133

6 694

22 396

kr.

3 6o5

300

I 460

23 661

34 2 50

9 720

528 559

66

tonn

16

467

30

13

225

135

249

323

I 617

444

37 8

84 2

877

5 580 505

174 853 2 167

141 046 I 725

658 446 1918

2 581 546, 11 931

II. Byer og

herreder.

Oslo 16

Østfold fylke.

Halden

Idd

Bev,-

Skjeberg b

Hvaler

Torsnes

Fredrikstad

Moss

Glemmen

Kråkerøy

Onsøy

Råde

Rygge

Jeløy

Ialt

Akershus tylke.

Drøbak

Vestby

Son

As

Frogn

Nesodden

Nordstrand sogn

Ullern sogn ..... • • •

Bærum

Asker

Ialt

1 03 605 12

TO3 605

. I0

45

1) Også lyr. 2) Også lyr og sei. 3) Tallene omfatter fisk og sild ankommet til Oslo fiske

kr. 5o 220. 5) Herav 2 tonn blålange, verdi kr. 500. 6) Herav 2 tonn blålange verdi kr. 270.

saltet islandstorsk verdi kr. 1 619 005. 9) Herav 466 tonn blålange verdi kr. 58 847. 1 0 ) Herav

tonn blålange verdi kr. 45 954. 13) Herav 91 tonn blålange verdi kr. 7 280. 14) Ilandbragt

16) Herav 1047 tonn blålange verdi kr. 114 776. 17) Skreimengden er for 1935 opgitt i vekt.

lik 3.4 kg for Trøndelagen og sonnenfor, 4,1 kg for Nordland og 2,7 kg for Troms og Finnmark

220

110


3

467

5

8

5

I0

30


ty torskeartet fisk.

torsk

Verdi

Mengde

Sei

Verdi

Lange

Mengde Verdi

5 Fiskerier

1935

Hyse (kolje)

Mengde

Verdi

400

500

19\ ) I 320

Hvitting

Mengde

Verdi

,

1

kr. tonn kr. tonn kr. tonn kr. tonn kr. tonn kr.

7II 439

200 600

89

15 565

885

16 225

75

6 665 2 433

io8 999 153 26 516 8 88o

53 847 81 15 792 61 12 255

23 104 458 155 29 270 6 1500 I 300

113 651 596 93 119 44 7 814 I 150

455 409 2 826 3 84 479 5) 167 27 173 192 29 734

108 780 2 286 439 505 74 io 885 113 18320

14 830 141 Ioo

86 o86 I 260 135 077 6) 434 68 581 365 44 265

155 884 2 654 290 795 9) 4 802 765 559 2 522 262 068

9 146 996 I 480 373 124 297 1°) 8o

165 15 489

8o 883 312 32 776 11) 75 9 098 183 14890

276 641 8 765 749 812 12) i 082 114 585 1046 107 417

178 526 2 756 204 624 13) 190

1 5 465 5 84 45 563

181 693 1 5 734 389 230

43 2 607

3 395

15 5 885

4 I 750

3 88o

33 13 593

26 0 162

7 4 25

93 24 515

993 281 957

70 17 o88

--

194 48 019

I 022 375 oo6

545 151 394

377 75 071

896 216 301

982 76 832

7 354 624 430

8

64

17

3

40

55

1 4

6

28

8

5

25

6

4 622 I

14 5501 2

7 000 3

I 224 4

8 410 5

13 ozo 6

3 960 7

985 8

5 9431 9

41010

— II

265HI2

3 625 13

2 947 1 4

945 1 5

42 16

— 17

18

2 286 782 39 873 4 072 465 16) 7 030 I 046 16o 5 215 540 803 13 637 1933 703 295 69 938

II 4391

4 68o

4 320

22 600

30

12

88 000 20

55 000 13

6 Soo 1

14 000

4000

200

200 6001 89

2 500

325

400

4 000

3 000

6 000

5 400


I 260

120

4 000

2 600

960

I 000

225

15 565

75

5

7

315

250

320

885

Brosme

Mengdel Verdi

2) 7

2

10

3

15

3 395

760

4 000

I 125

5 885

8

4 622

;.4

3 800

3

4

2

62 53

600 4

5

6

30

2

6 000

525

7

8

9

I0

5 500 II

10 I 000 12

4 2 000I3

3 500 14

64 14 550

16 225

75 41750 17 7 ow

brygge fra Oslofjorden innenfor Drøbak. 4) Hertil kommer 186 tonn saltet islandstorsk verdi

7) Hertil kommer 155 tonn saltet islandstorsk verdi kr. 41 450. 8) Hertil kommer 6006 tonn

17 tonn blålange verdi kr. i 825. 11) Herav i tonn blålange verdi kr. zoo. 12) Herav 468

under vintersildfisket. 15) Hertil kommer 6 347 tonn saltet islandstorsk verdi kr. i 710 675.

Det fremkomne stykketall er beregnet efter følgende forhold: i skrei er i sføiet stand regnet

18) Også sei, lange og hvitting. 19) Også sei og lange.

2

1 4

400

I 000

:5 600

2

3

4

5

6

7

8

9

Io


Fiskerier

1935

Nr.

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

9

Io

II

12

13

14

15

16

17

IS

19

20

21

2

3

4

5

6

7

8

Hvor ilandbragt

Buskerud fylke.

Drammen

Lier

Røyken

Hurum

Vestfold fylke.

Tønsberg

Horten

Holmestrand

Svelvik

Åsgårdstrand

Strømm

Skoger

Sande

Botne

Våle

Borre

Stokke

Sem

Nøtterøy

Tjøme

Larvik

Sandefjord

Sandar

Tjølling

Stavern

Brunlanes

Telemark fylke.

Kragerø

Brevik

Langesund

Stathelle

Sannidal

Skåtøy

Bamble

Eidanger

Ialt

Ialt

Skrei

Ber.antall Mengde

1000 stk. tonn kr.

Tabell 2 (forts.) Mengde og verdi

Torsk

Banktorsk

Fjordtorsk

Sel

Verdi Mengde Mengde, Verdi Mengde

Ialt 2 300

tonn kr. tonn kr.

750

12 5 915

- 13 6 665

300

72 36 000

6 2 400

31 214

66o

2 960

3

I0

:10

2

20

I0

20

10

15

40

225

29

40

4

31

27

3

135

1125

to nn

2

4

15

12

I0

4500

500

5000

000

4

10000 30

7600

I 2 000 1 5

4 040

6 000

2

16

16 000 50

io8 999 I 153

ii 600

300

16 000

850

12 279

10 908

910

53 847

Aust-Agder fylke.

53 Grimstad

2 Tvedestrand

3 Arendal ... ... • •

4 Risør

5 Søndeled

6 Lillesand

20

7 Flosta

8 Dypvåg

9 Holt

Stokken ...... • • •

6II Tromøy

12 Hisøy

18 550

8 4800

36 14 220

20 8 000

350

15 6 000

8 000

24 9600

5 2 700

500

3 000

II 263

23

1 5o

8

3

3

2

1 2

Også sei og hyse. 5) Også lyr og lange.

1) Også lyr. 2) Også hvitting. 3) Også lange. 4

5

3

49

7

5

81


av torskeartet fisk.

Sel

Verdi

kr.

Lange

Mengde l Verdi

tonn

433

433

800

2 550

2 356

66o

600

2 000

I 000

200

4 500

400

I 250

300

2 400

7 500

26 516/

620

240

9 800


700

I 372

500

2 560

15 792

3

4 600

300

9 900

600

150

2 250


600 6)

480

200

300

300

6) Også blålange.

6

54

61

Blålange

Mengde Verdi

kr. tonn kr. tonn kr.

560

320

600

zoo

300

88o

18o

To 800

000

275

12 255

200

500

220

250

7 Fiskerier

1935

Brosme

Mengde Verdi

300

Hyse (kolje)

Mengde Verdi

tonn

3

4

2) 2

13

kr.

88o

31 88o

5

2

26

3

5

5

2 750

400

283

600

250

• 250

500

10 4000

• 960

• 500

2 600

5 2 000

2 500

33 1 3 593

-

656

400

5 200

2 054

852

10 162

85o

i 8ço

2 000

1 75

630

600

Hvitting

Mengde Verdi

4)

tonn kr.

3

3

23

2

5

2

3

40

4 1

Io

55

3

3

2

3

— 4

I 224

224

3 450

400

770

500

600


I 000

250

640

200

600

8 410

220

- 2

10250 3

4

5

2 070 6

150 7

320 8

13 ow

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

225 I

- 2

810 3

600 4

5

6

360 7

495

280 9

600 10

12


Fiskerier 8

1935

Nr. Hvor ilandbragt Skrei

33

1 4

15

16

17

18

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

1 4

15

16

' 7

18

19

20

Øyestad

Fjære

Landvik . . • • . • • •

Eide

Vestre Moland

Høvåg

Talt

Vest-Agder fylke.

Kristiansand

Mandal

Tveit

Oddernes • • . •

Randesund

Søgne

Halse og Harkmark

Sør-Audnedal

Spangereid

Flekkefjord

Farsund .. ... • • • •

Lista

Herad

Spind

Austad ....... • • .

Lyngdal

Feda ........ . • • .

Kvinesdal

Hidra

Nes

Rogaland fylke.

Ber.antall Mengde ■ Verdi

Tabell 2 (forts.). Mengde og verdi

Torsk

Banktorsk

Mengdel Verdi

Fjordtorsk

Mengde Verdi

1000 stk, tonn kr , tonn hr. tonn kr,

900

4 ; 460

153000

6 1240

350

280

53 II 566

10 2 500

525

224400

Ialt I II 23 661 32 3

Også hvitting. 2 Også fjordtorsk, hyse og hvitting. 3 Også

2

7

7

2

30

600

3 150

2 925

500

4 800

16 500

249 104 458

zoo

43

4

12

3

2 3

3

54

25

25

4 2

4

3

49 25°

18 788

• 600

6 000

• 500

9 917

998

I 400

II 433

5 000

3 000

875

590


I 000

200

600

• 500

113 65 I

Sei

Mengde

Stavanger

Sandnes ......

Egersund by

Eigersund herred

Ogna

Sokndal by og herr.

900

4

4) 166

4) 8 3

94

6

Lund

Nærbo

11

Varhaug .....

Klepp

.

6

Hovland

Sofa og Madla

Hetland

103000 50

Randaberg

Haugesund

Kopervik

Skudeneshavn

Høle

Forsand. . • . . • • •

Strand .......

Finnøy ....... • . .

Rennesøy

Mosterøy

Kvitsøy

5

220

I 250 4

33 000

12004

3 700 245 000

95 1 4 1 90

41

320 96000 900

18 3600 40

35 7000 47

4 875 3

6 1550 4

2 800 3

2 450 3

123600 13

5 1 250 200

banktorsk. 4) Også lyr.

6150

2

3

4

5

6

3

5

10

18

2 000

2 896

31 4 575

8 600

7

3 8

) 7 '1625

3 9

I0

) 6 1500

II

12

13

1 4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4

6

14

22

2 Soo

4 300

2

tonn

4

3

5

32

1 55

150

92

10

55

61

2

3

11 4 6

25

2

3

2 4

40

596


av torskeartet fisk.

Sei

Verdi

kr.

240

700

600

180

750

5 120

29 270

30 000

15 715

305

500

7 700

600

10 300

247

250

13 687

600

2 000

75

16o

400

600

180

4 800

4 000

93 11 9

153 000

779

16 600

6 600

7 520

900

2 100

1 200

75

tonn

Lange Blålange

Mengde Verdi

I0

8

6

2

2

3

5

3

44

kr.

330

500

3 000

I 386

150

864

225

195

600

540

364

Ioo

390

7 814

Mengde Verdi

tonn

Mengde

tonn

Brosme

Verdi

kr.

300

150

150

1)

Hyse (kolje)

Mengde Verdi

tonn

2

kr.

180

600

300

200

23 7 42 5

10 3000

14 3 829

2 450

750

10 2 857

• 195

• 230

1 4 3 959

8 2 400

51250

2 570

• 250

• 1 75

II 2 100

102 500

93 24 515

Hvitting

Fiskerier

1935

z

Mengde Verdi i

tonn

2 500 25 5 000 530 159000 . 10

200 7 500

200

I 300

600 2 400

2 300 2 600

21 108 000 70 10 500

4 000 2 400

1 4° 000

-

130 32 500

2450

720 4 700 12 I 200

6

20 6 000

320

— 6 1 120

7410 750

138

1320

750

2 600

30 ow

30

0

2

2

7 500


1455

330

270

150

44 10925

24 6 025

13 3 125

750

450

150

150

200

kr .

13

150 14

; 15

16

;1 7

2 4408

14 13 96o

2

6

250 ;

225 ; 2

I 3

- 4

5

6

7

i i 9

1 I

i14

16

300

oo o

— 120

985 I

3 000 I

360

3

4

5

6

7 8

9

— To

175 I

— 12

180 13

- 14

1 250 15

- 16

— 17

420 18

450 19

- 120

21

23


Fiskerier

1935

Nr . Hvor ilandbragt

Skrei

10

Tabell 2 (forts.

Torsk

Banktorsk Fjordtorsk

6411996225 34 2 50 617 455 409 I 2 826


Mengde og verdi

Ber.antalliMengde! Verdi Mengde;. Verdi Mengde Verdi Mengde

25 Vikedal

26 Sandeid

i27 Imsland

3

28 Nedstrand

• 250 2

.29 Sj ernarøy

30 Fister

31 Årdal

32 Hj elmeland

33 Jelsa

34 I Erfjord

35 Sand

36 1 Sauda

37 I Suldal

2

2

400

300

200

5

4

5

4

2) 30

2‘ ) 6

38 Åkral)

55 39 Skudenes

40 Stangaland

41 Avaldsnes

42 Torvastad

43 Utsira

16o 32 000 30

11 000 30

9 i800 7

6 1 2003 8 1140 14

• 189 20

544 Skåre

20 45 Tysvær

46 Bokn

47 Skjold

48 Vats

765

4000

408 000

• 200

58

10

50

4

Ialt 4 )

Hordaland fylke.

1000 stk.

Sel

tonn kr. tonn kr, tonn kr. tom'

Varaldsøy

2 Strandebarm

3 Kvinnherad

4 Skånevik .

5 Etne

2)


Ib

45° I

4000

195

I

5

200 6 Fjelberg

7 Olen

8 i600

3

2

8 Vikebygd

9 Sveio

9

16

1700

3100

7

30

o Valestrand

11 Moster

2 B011110

10

4

6

190020

700 6

1100 17

13 Bremnes

15 3000 19

14 Stord

15 Fitjar

16 Tysnes

• 420 18

17 Fusa

• 250

1.8 Strandvik

19 Os

.. .

2 563 15

20 Samnanger • . • . • . •

21 Fana

8 2 400

22 Austevoll

23 Sund

24 Fjell

2 5

40

180

5000

8 000

45 000

75

30

190

25 Askøy

2 6 Laksevåg

27 Haus

70

4

21 000

1400

I 150

10

28 Bruvik ....... • • • •

29 Hosanger

30 Modalen

1) Hertil kommer 186 tonn saltet isla dstorsk, verdi kr.

kommer 186 tonn saltet islandstorsk, verdi kr. 50 220. 5)

50 220. Mengden omfatter all

Skjønnsmessig fordelt av uto.


av torskeartet fisk.

Sei Lange

Verdi Mengde Verdi

kr.

200

600

300

200

500

600

• 000

600

7 500

I 500

3 000

3 000

975

450

I 420

2 030

5 800

• 000

5 000

400

3 84 479

5)

5)

5)

tonn kr.

3

12

II

2

3

240

000

450

300

I 200

4 ow

3 500

720

I 700

2 280

I Soo

200

200

• 470

420

13 500

3 000

38 000

228 000

2 500

5

4 2

3

6 I0

6 15

5 5

600

• 200

2 320

I 200

I 110

450

• 100

• 300

165 26 673

400

18o

I 000

700

225

450

I 500

240

100

I 500

I 650

750

000

Mengde

islandstorsk hjemfort til Karmøy.

6) Også blålange. •■•

Blålange

tonn kr,

11Fiskerier

1935

Brosme

Verdi Mengde Verdi Mengde

500

2) også

5)

tonn kr.

600

360

984

420

192 29 734

4

5) 2

5) 10

5 8

18

40

annen

400

100

700

150

300

I 500

200

750

200

2 700

8 ow

Hyse (kolje)

tonn

150 45000

309 000

360

2 500

480

3 405

5 675

5 1000

3 750

2 462

3 16o

5

993 281 957

5 2

5 2

3

6

10

15

Hvitting

Verdi Mengde

Verdi

kr. tonn kr,

100

400

150

300

I 000

600

450

900

2 500

4 500

400

fisk. Også lange og blålange.

1o8

5 943

25

26

27

28

29

30

3 1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4 1

4 2

43

44

45

46

47

48

2

000 3

4

5

6

7 8

9

— To

150 II

150 12

13

1 4

15

16

17

18

20

21

22

- 23

110 24

25

26

27

28

29

— 30

Hertil


Fiskerier 12

1935

Tabell 2 (forts.). Mengde og verdi

Torsk

Nr. Hvor ilandbragt Skrei Banktorsk Fjordtorsk

31

32

33

34

35

36

37

3 8

39

40

4 1

42

43

44

45

46

47

4 8

49

50

51

Hamre

Asane

Alversund

Meland

Herdla

Manger

Hjelme

Hordabø

Sæbø

Lindås

Austrheim

Masfj orden

Odda

Ullensvang

Kinsarvik

Eidfjord

Ulvik

Granvin

Kvam

Jondal

Evanger

Bergen

Ialt

1

Ber.antall Mengde Verdi ;Mengdel, Verdi Mengde' Verdi Mengde

1000 stk ,tonn kr, tonn kr, tonn kr. tonn

2 61500

7

61500

235700

-a-

• 180 2

• 150

8 2 000 40

3900 10

• 350 18

2 600 3

3

2 600

2 500 60o

297

Sel

1 225 1 2

2

444 108 780 2 286

I

Sogn og Fjordane fylke

Luster

336

2 Hafslo

3

4

5

6

7

8

9

I 0

Årdal

Lærdal

Sogndal

Aurland

Leikanger

Balestrand

Vik

Kyrkjebø

3

2

1

2

I 000

800

560

42°

700 1

'I Lavik

12 Brekke

13 Gulen

4 600 12

1440 Solund

7

24

15 Hyllestad

3 750 1

16 Askvoll

7

37 9250 48

17 Fjaler

48°

Gaular

1

18

19 Førde

20 Naustdal

5 750 40

21 Vevring

2 8

5 1250 4

80 22 Kinn og Flom 20 2 7 000 125

23 Bru

30 7 500 13

2 4 Eikefjord

25 Bremanger

17 57

37 7 400 315

26 Selje

6 20

303

27 Sør-Vågsøy

10 34

129 25 800 286

28 Nord-Vågsøy4)

30

3 500 -0

29 Davik

3 II

2 300 12

Eid

25 6 250 4

3 .1 Gloppen

32' Innvik

33 Stryn

Ialt4) 51 174 34 852 619720 378 86o86 1260

2)830

Også annen fisk. 2 Ilandbragt under -vintersildfisket. 3) Også blålange. 4) Hertil kom-


av torskeartet fisk.

Sei

Verdi

kr.

439 505

141 000

Lange

Mengdel Verdi

kr.

10 885

3 240

1

tonn


74

7 780

3 375

7

910

• 150

135

6 825

• 120

4

6

588

io88

385 61 boo

To 1500

Blålange

Mengdel Verdi

tonn kr.

135 077 43 2 68 311 2 ! 270 365 44 265

mer 155 tonn saltet islandstorsk, verdi kr. 41 450.

0

120

13 Fiskerier

1935

Brosme

Mengde Verdi

Hyse (kolje)

Mengdel Verdi

150

150

300

210

12 6 000

600

1200To 3000

2 000

-

2 88o

I68o 120

2 320

200

7

2

1 400

690

600 - - -

480

125

I I250 1 150

3120 000 2 345 300 2 400

— —

175

I 248

600

800

260

I 220

2 88o

Too

3 840

320

360

4 Soo

400

16 540

I 250

34 607

30 300

28 600

7 000

800

800

tonn kr. tonn kr.

_

113 18 320

18 2 520

7 I 050

250

55 6 600

35

150

5 250

75

10 t 200

2 200

218 24 960

15 i 800

2 ! 210

70 17 o88

200

2 600

250

2 465

• 200

0 2 244

• 250

15 3 750

20 5 000

15 4 500

16 3 200

1 01 25 250

71 750

2 360

194 48 019

Hvitting

Mengde Verdi

tonn kr.

8 1410

31

3 2

33

34

35

36

37

38

39

1 40

4 1

4 2

43

44

45

46

47

48

49

50

5 1

, 2

3

— 4

I 400 5

400 6

8

- ' 9

240 io

- I

112

! 1 3

1 4

! 15

16

Í I7

18

1 19

2 225 20

- 21

- !22

23

24

25

26

27

-- 28

29

30

3 1

,32

- 33

- 1265


Fiskerier 14

1935

Tabell 2 (forts.). Mengde og verdi

Torsk

Nr. Hvor ilandbragt Skrei Banktorsk Fjordtorsk

More og Romsdal

fylke.

Ber.antall Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde

1000 stk. tonn tonn kr. tonn kr. tonn

2

Ålesund 2)

Vanylven

370 257 262 430 1) 2 274

--

5 7 1

3

4

5

6

7

9

10

II

Syvde

Sande

Rovde

Heroy S. 3)

Ulstein')

Hareid')

Vartdal')

Orsta ....... • •

Volda

24

1 35

8

2

83

45 8

27

7

12 550 1

85 469

4 812

I 361

21

150

47

10

8

12 Dalsfjord

13 Hjørundfjord

14 Sunnylven

15 Norddal . ...

16 Stranda

17 Stordal

18 Sykkylven

61 200

19

20

21

22

23

24

Orskog

Skodje

Vatne

Borgund

Giske

Vigra . . • •

16o

14

543

49

875

112 888

9 8 39

6

37

3640

900 3 400

555°5o 7 530

25 Haram ....... • •

17 5 8 io 688

8750 26 Molde

35 3°

400 27 Tresfjord ..... •


2

1

000 28 Vestnes

6i 8 390

29 Voll

500 3o Eid

31 Grytten

32 Hen

5

2

2

2

16

375 5

3

5o8 7

33 Veøy

1

360 34 Eresfjord og Vistdal 4

35 Nesset . • • • . • • . •

Ioo 4

200 36 Bolsøy

3

4

37 Frxna • • • .. • • 18 62 13 956 81125 4° 6 000 17

1200 3 8 Nord-Aukra

79 268 62 099 5 75° 8

1 9

39 Sør-Aukra

3 480 4 800 8

200 40 Sandøy

215 49 721 3 390 6

6o

3080 4 1 Hustad

19 65 14 605 172 380 22 8

42 Bud

I 3 88 480 8960 8 960 14

43 Kristiansunds)

2 6 7

998 I 156 154 000 16o 32 000 303

44 Kvernes

270 45 Grip

2 4 8o13565

2

75

46 Bremsnes

9 31 5 048 81200 8o 14 400 I 013

I 47 Kornstad

16 53 8 ioo 2 200 6o 0 200 138

4 8 Eide

49 Frei

3 45° I

50 Gjemnes

1 75 3

51 Ore

1

4 48° 1

52 Straumsnes

3750 I

53 Tingvoll .... .. • • • •

4 1 000 2

1) Også fjordtorsk. Av kvantumet er 1591 tonn (=- 925 tonn saltet torsk) hjemført fra,

fra Grønland. 2) Hertil kommer 4 788 tonn saltet islandstorsk, verdi kr. 1 297 935. 3) Hertil komsaltet

islandstorsk, verdi kr. 66o. 6) Også lange. 7) Torsk fra Bjørnøya og Spitsbergen (opgitt

9) Hertil kommer for Ulstein og Hareid tils. 123 tonn saltet islandstorsk, verdi kr. 33 210.

SO.


av torskeartet fisk.

Sei Lange Blålange

Verdi

kr.

Mengde Verdi Mengde Verdi

tonn kr.

99 9 25 2 427 412 667

150

--

1 9 493 114 18 240

6 626 474 8o 627

2 000 200

1 600 200

200

200

375

300

0 344

9 000 3 900

180

I 560 120

I 000 14 3500

600 3 750

1 240

150

200

700

840

/ 200

1 670 53 9 010

865 120 18 000

Soo 130 20 800

6 000 181 28 960

Soo 8 960

1 400 87 13 920

36 379 34 2 47 9 1 5

5 250 20 2 000

70 910 170 22 152

9 660 150 21 000

200

300

72

200 125

3001 0 ) I 250

6

tonn

86

2

2

2

68

122

35

4 1

61

7

6

15

5

kr.

II 202

15

Brosme

Mengde Verdi

kr.

665 76 423

220 67 8 085

720 157 17 233

75

200I 90

330

700

185

375

375

250

8 840

14 600

4 200

5 330

7 930

770

420

65o

550

tonn

24

52

130

50

20

10

79

907

167

1 37

2 684

150

5 720

13 000

5 500

2 200

800

9 480

90 739

13 324

13 700

125

Hyse (kolje)

Mengde Verdi

tonn

621

1

kr.

262 231

800

500

150

25 10000

3 i 875

8 2 879

5 1500

3 750

263

3- 60

4 750

I 2 750

8 I 60o

4 720

9 2 250

19 5 700

40 13 200

83 20 748

0 2 500

6 I 575

110 33 000

200

Hvitting

Mengde

tonn

0

3

2

Fiskerier

1935

kr.

1 000

2

3

4

5

6

8

9

Io

II

12

13

14

15

16

17

18

19

- 20

21

22

123

24

25

300 26

27

- 28

750 29

375 3 0

150 31

32

33

34

35

36

37

3 8

39

40

42

43

44

Ioo 46

45

750

47

48

49

50

51

52

3pitsbergen og Bjørnøya, 53 tonn 31 tonn saltet) fra Færøyane og 344 tonn (= 200 tonn saltet)

ner 59 tonn saltet islandstorsk, verdi kr. 15 370. 4) Også blålange. 5) Hertilkommer 3 tonn

72 tonn saltet torsk). 8) Hertil kommer 1033 tonn saltet islandstorsk, verdi kr. 271 830.

0) Også brosme og hyse.

53


Fiskerier 16

1935

2 7 1240

I 5 898

I 2 352

-

bo 34

61 209

6 958

40 440

Tabell 2 (forts.). Mengde og verdi

Torsk

Nr» Hvor ilandbragt Skrei Banktorsk Fjordtorsk

Ber.antall Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde

1000 stk,

tonnI kr.

tonn kr.

tonn kr.

Øksendal

Alvundeid

Sunndal

Stangvik

Asskard

Surnadal

Aure

Stemshaug

Valsøyfjord

Halsa

3Tustna Edøy

4

Bratvær

46

Hopen

15

Ialt6) 056

509

54

1 57

55

56

3 560

57

5

450 59

2

2

IS 60 000 00

10

1500 61

I0 1 8

62

- 2

600 63

3

2

64

Io 2 000 2

13 8 65 000 2 228 2 1 40 40

15

156 66

27 615 8 400 8o 16 000 40

67

52 9 34 2 3 210 40 8 000 40

3 5 89 725 568 3 592 528 559 84 2 155 884 2 654

Sør-Trøndelag

fylke.

Osen

2 Roan

3 Stoksund

4 Afjord

5 Jøssund

6 Nes

Bjugn

8 Stjørna

9 Agdenes

10 Orland

Sør-Frøya

12 Nord-Frøya

13 Hitra

14 Kvenvær

15 Fillan

16 Sandstad

17 Heim

18 Hemne

19 Snilfjord • . •

20 Vinje

21 Rissa

22 Lensvik

23 Stadsbygd

24 Trondheim

25 Orkanger

26 Orkdal

27 Børsa

28 Geitastrand

29 Buvik

30 Byneset

31 Strinda

32 Malvik

Taft

66

5

75

63

82

9

23

20

2

20

7

Ioo

65

16o

18

13

30

8

28

18

2

6

5

9 000

7 53 6

Jo 718

153

2 990

2 400

280

3 000

980

20 000

13 000

32 000

2 183

156o

3 600

I 200 12

46

2 160

150

900

175

I 08 23 665

2

4

6

225

210

349

480

800

I 120

877 1 46 996

Sei

tonn

344

127

1 44 9

6

15

1 4

1 5 6

35

TOO

229

22

35

6

36

15

2

25

3

3 2

I 373

1) Også sei, hyse og hvitting. V) Også hyse. 3 Også hyse, og hvitting. 4) Også blålange


ty torskeartet fisk.

Sei

Verdi

kr.

400

Soo

Soo

300

200

200

750

2 000

2 000

290 795

Lange

Mengde Verdi

2

tonn

2 192

15 i800

5 600

4 336 706 712

Mengde Verdi

tonn

Blålange

kr.

466 58 847

17 Fiskerier

1935

Mengde

tonn

Brosme

Verdi Mengde

Hyse (kolje)

Verdi

hr. tonn

155

Hvitting

Mengde Verdi

2

240

240

240 12

8

• 800

2 000

2

2 500

4

40

6

2 522

kr.

200

2 000

300

262 068

tonn

250 3

159 134

5 750

4 600

6 900

I 022 1375 oo6

1260 24 oSo 3250

1 4 12

8 890

169

13 330 19

8 640 21 2 717

62 6 235 13

540

504

600

120

6o

9

32

4

• 500

3

• 400

3

90 31 200

165

3 500

12 960 8

400065

Io

50

ii 637

10

I 296

3 500

7 655 15

_10

480

2

3 560

I 200

16o

16

300

2

5 000

250 7

900

4 4 10

125

150

275

150

180

124 297

240

120

63 7 655 17

2 214

3 420

2 136

' 493

4 Soo

720

540

450

49 500

• 600

13 000

I 789

2 960

2 000

300

3 240

160

200

2 450

250

600

53 777

390

210

2403 875

31120 31200 825 165 15 489 545 1 5 1 394

kr.

25 13 625

54

55

56

57

5 8

59

200 6o

61

62

63

64

65

66

67

72

200

380

330

I 425

240

300

15 2 947

5) Også annen fisk. 6) Hertil kommer 6 oo6 tonn saltet islandstorsk, verdi kr. I 619 005.

2

3

4

6

7

8

9

JO

II

12

13

14

i6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3 1

32


Fiskerier 18

1935

Tabell 2 (forts.). Mengde og verdi

Torsk

Nr. Hvor ilandbragt Skrei Banktorsk Fjordtorsk

Ber.antall Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengd(

Nord-Trøndelag

fylke.

1000 stk. tonn kr. tonn kr. tonn kr. Itonn

Levanger by

27 5400 5

2

3

4

5

6

Skatval

Stjørdal

Lånke

Leksvik

Frosta

2 400

2 100

10 000

5

6

4

7

8

Asen

Skogn

150

785

9

I 0

Frol

Verdal ....... • • • •

I 200

300

ii Ytterøy

12

13

Mosvik

Verran

Inderøy

II 39


8 981

40 5

8 800 32

1 0002

15 Røra

Sandvollan

6

20

1 200

Sparbu

18 Steinkjer

1Egge 20 Beitstad

21 Malm

22 Namsos

30

5

9

2

6 000

250

920

1746

450

1

23 Vemundvik

2 4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Klinga

Fosnes

Otterøy

Flatanger

Nærøy

Vikna

Leka

Gravvik

Kolvereid

Foldereid

Ialt

55

13

79

188

45

272

3 1 853

5 675

46 509

20

33

53

I 950

3 63o

5 580

3

3

70

12

151

30

8

15

505

375 4

540

960072

1 338 1

18 064 So

3300 47

88o 3

1 965 37


80 883 312

Nordland fylke

3Bindal 2 Vik

3 Brønnøy

84 4 Brønnøysund

380 5 Vega

34 138 25 799

86 Velfjord

7

23

II

I

74

13 54 8 473

25

3 121 570

10

16o

5

66

I 200

19 200

689

6590

311

404800 II 1 260

I 0 062

54 400

960

i8 2 141

2 730

2 200

2 400

240

II 070

2 200

5 500

198 28 998

3 128

83 8 250

38 3820

6

10

12

31

120

3

3

28

1

27

I


75

I

‚00

17

Vevelstad

8 Tjøtta

9 Mosjøen

10 Vefsn

ii Drevja

12 Alstahaug

13 Stamnes

14 Leirfjord

15 Herøy

16 Nordvik

17 Dønnes

18 Nesna

19 Hemnes

1) Også lange og brosme.

2) Også blålange.

Sei


torskeartet fisk.

Sei

Verdi

kr.

900

1 250

1 500

125


800

100

7 254

400

750

250

120

600

750

4 220

37

0 367

760

240

3 353

32 776

522

800

245

3 100

12 000

270

316

2 789

i6o

2 136

120

7 167

poo

8 000

I 670

tonn kr.

55

74

5

21

22

2 37

Lange

Mengde Verdi

750

122

6 926

I 200

8 998

120

540

2 100

89

_

2 683

3 720

Blålange

Mengdei Verdi

tonn kr.

100

100

250

164

165

19 Fiskerier

1935

Mengde

tonn

Brosme

10

161

II

183

kr.


800

140

12 900

050

Ioo

1 41350

4 1 4100

140 15 400

85

33

Verdi

1 4 890

4 545

60

9 393

68

3 280

Hyse (kolje)

Mengde Verdi

tonn kr.

26

4 8

20

6

7

2

14

8

35 8

7

3

2

17

20

162

6

17

377

3

35

7

52

31

3

5

6

22

3

5

105

5

13

6

7 800

8 75

2 000

6 ow

I 612

2 450

300

3 6o8

2 000

150

250

8 750

2 400

150

290

2 100

600

400

2 475

3 200

24 350

66o

60

2 591

75 071

421

4 200

804

6 204

4 590

8o

336

501

I 200

240

2 230

300

500

13 661

498

306

590

Hvitting

Mengde Verdi

tonn

kr.

150

120

375

200

100

6 945

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3 1

32

33

2

3

4

5

, 6

7

8

9

Io

I

12

13

14

15

16

17

18

19


Fiskerier

1935

Nr.

Hvor ilandbragt

1000 stk

tonn

20

kr.

Tabell 2 (forts.). Mengde og verd]

Torsk

Skrei Banktorsk Fjordtorsk

Ber.antall Mengde Verdi Mengde , Verdi Mengde Verdi Mengd t

15 275

62 635

10613893

tonn

510

kr.

174 853

tonn

2 167 276 641

Sei

kr. tonn

20 Mo

2 200

21 Sør-Rana

22 Korgen

23 Nord-Rana

9 24 Lurøy 488 12 50 6 750

55° 86

36

2 25 Træna 500 22 91 15 579

25

900

26 Rødøv

68 II 318 2 252 165 18 719 509

27 Meløy;

6 24 3 325

800 70 7000 16

2 28 Bodo 3007 129 Narvik

30 Gildeskål

II I 45 8 54

31 Beiarn

51

6 165

23

67

75

3 404

8 125

22

45

67

32

33

34

35

36

Bodin

Skjerstad

Fauske

Saltdal

Sørfold

13 2 200 73

2

3

2

6o

Io 300

360

540

460

7 152

132

20

37

3 8

39

40

4 1

4 2

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

5 8

59

6o

61

62

63

64

65

66

Nordfold

Kjerringøy

Leiranger

Steigen

Hamarøy

Tysfjord

Ankenes

Evenes

Ballangen • .

Lødingen

Tjeldsund

Svolvær

Vågan

Gimsøy

Borge sogn

Valberg sogn

Buksnes

Hol

Flakstad

Moskenes

Værøy

Rost

Hadsel


Oksnes

Langenes

Sortland . ..

Dverberg

Bjørnskinn

Andenes

651

8 546

37

4 2 7

969

832

434

I 449

433

153

453

302

181

30

268

2 671

35 039

150

I 760

3 97 2

3 410

I 780

5 940

I 775

629

856

I 238

744

123


I Ioo

45 2 436

5 975 869

20 570

337 140

678 057

579 9 09

301 039

995 709

306 o58

105 663

279 8 34

215 743

11 3 434

i8 66o

1 59 500

2

I0

34

14

4

3 0

4

16

57

5

So

13

36

281

320

1) 24

1) 85

1) 165

240

I 000

3 740

656

350

3 600

480

I 920

6 780

600

9 600

I 300

4 660

33 7 20

38 425

2 536

8 701

17 388

20

3

94

To

37

7

15

30

5

3

.1

5

4

145

24

18

13

39

2

2 000

3 1 4

II 318

120

I 200

3 694

• 400

2 250

6 000

500

300

156

• 050

• 000

600


i50

435

15 724

2 880

2 013

• 000

-

I 538

4 681

300

7

33

29

8

46

2

20

20

3

4

880

TIC)

30

5

3

105

258

170

134.

5 2 3

54 8

555

53

124

2 856

Taft

Troms /ylke

Tromso

-- Harstad

4 3 Kvæfjord

.15 4 320

3) 8 195 929 365

16

14

32

-^

34

32

26 69 8 634 TOO 12 000 110

8 765

8

3 200 3

278

3 200 8

3 400 6

3 200 6

II 000 6o

200

I

4 Trondenes

5 Sandtorg • • • •

6 Skånland

7

8

2) Også banktorsk.

Bjarkøy

8 Ibestad 4)

1 ) Også fjordtorsk 3) Herav 6 961 tonn Bjørnovtorsk (omgjort fra 4 047


IV torskeartet fisk.

Sei

Verdi

kr.

--

2 S8o

72 000

50 904

1 600

1 54°

9 032

5 440

18 273

90

150

2 376

650

83

2 631

2 610

640

4 616

270

3 000

4 000

200

300

400

78 900

150

II 870

2 100

450

270

8 030

21 966

11 900

'12 030

4 1 840

43 690

44 373

4 2 75

3 289

9 282

231 317

749 812

Lange

Mengdel Verdi

tonn kr.

Jo

4

3

I '

5

3

15

--

20

3 8

64

Io

106

3

II

100

59

79

614

1 40

177

420

325


I 192

-

I 176

132

72

600

360

800

2 400

250

000

7 709

300

13 250

300

I 125

II 029

6 540

7 - 082

68 631

Blålange

Mengde Verdi

tonn kr.

2 238

100

64

188

1100

116ii 610

128 12 785

30 3 338

179 , 16 882

468 45 954

21 Fiskerier

1935

Brosme

Mengde Verdi

tonn kr.

4 320

21 1 712

303 296

22 2 200

2 114

171704

24 2 170

280

100

2 180

4 320

10 800

44 4 7 85

506 000

4 400

181780

55599'

23 2 530

7o 735°

4 400

45 4 090

161 16 071

59 5 876

2 123

6 565

44 3 894

1 046 107 417

5 74 8 J0665

450

640

600

480

6 030 7560 235 17 549

96

2 120


II 770

tonn saltet). 4) Forrige års opgave. 5) Herav 80 Bjørnøyhyse

Hyse (kolje) Hvitting

Mengde

tonn

'7

15

30

75

63

79

1 0

2

8

16

4 8

4

9

15

6

6

15


6

3

3

69

32

45

32

24

252

453

28

69

34

896

5) 211

5

17

8

4

2

6

6

Verdi Mengde, Verdi

65

2 088

• 800

4 1 55

II 250

5 670

15 838

8 348

I 510

240

• 500

• 56o

5 77 2

6o

6o

I 127

525

• Soo

3 000

I 200

900

I 500

4 800600

300

276

6 377

3 200

4 500

3 200

I 900

25 241

45 33 1

3 - 366

7 181

2 400

216 301

16 707

675

I 700

-040

350

200

540

600

omgjort fra 46

tonn

kr. 1

, 20

1 21

22

123

124

125

26

1_42 3232 09 8:

42

32

,33

1,34

135

36

37

3 8

39

14-0

14 1

142

1

143

,44

45

146

47

4 8

149

1,15 0

151

52

153

1 55

1,56

57

158

159

16o

61

62

64

65

66

— 2

3

— 4

— 5 6

— 7

— 8

tonn saltet).


Fiskerier 22

1935

Nr. Hvor ilandbragt

9

10

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Gratangen 3)

Astafjord 3)

Andørja3)

Lavangen

Salangen

Dyrøy

Sørreisa

Tranøy

Berg

Torsken

Hillesøy

Lenvik

Målselv

Malangen

Balsfjord

Tromsøysund

Lyngen

Kåfjord

Storfjord

Sørfjord

Karlsøy

Helgøy

Skjervøy

Nordreisa

Kvænangen

Finnmark fylke

Skrei.

Ber. I Meng-I Verdi Mengde

antall de

Tabell 2 (forts.). Mengde og verdi

Torsk

Loddetorsk Banktorsk

Verdi

Fjordtorsk

Mengdel Verdi Mengde Verdi

tonn kr. tonn kr. tonn kr.

3

300

155 17 050

I 142 125 664

363 ; 39 567

50 5000

75

40

7 500

3 600

10 1000

JO 13311141046

20

12

25

6

28

5 8

274

23

7o

3

8

4

4

65

Ioo

35

5

50

126

128

426

21

33

I 725

3 000

I Soo

3 75 0

600

2 837

500

843

30 085

2 563

6 985

240

200

400

480

5 850

14 000

4 900

700

7 000

12 874

12 171

34 o8o

890

3 300

178 526

Alta

6 17 2 040

o8o

2 Talvik

81 219 27 924

28 158

10 3 Loppa—Øksfjord200

73 198 23 090

83

4 Hammerfest . . . 7 19 I 8o6

5 647 9 8

5 Hasvik

502 355 162 639 77 hO

6 Sørøysund

43 116 13 381

51 085

7 Kvalsund

170 459 47 623

1 4 446

8 Måsøy

167 450 49 Soo 330 429

9 Kjelvik

156 4 21 44 297

I0 Kistrand

9 23 2 300

Lebesby og Kjø. j. 173 468 48 809

12 Gamvik

13 Berlevåg

34

36

93

96

9 95 1

10 316

14 Tana

--

15

16

Nesseby

Vadsø

2 6 720

17

i8

Nord-Varanger

Sør-Varanger

6 17 2 550

19

20

Vardø by

Vardø herred .

79

66

204

179

23 704

20 768

Ialt 610 4 340 49 1 718

1 ) 455

45 8 3 1 5 4) 1112

1


9

240

90

47

653

453

128

2 864

3 560

6o 6 210

920 222 312 —

8 260

6 86o


--


43 225

III 330

18 2 700

177 17 718

85 5 979

153 12 397

45 4 1 98

162 16 045

246 24 60o

154 13 86o

709 67 346

5 4 249

5 016

2 7 954

632 150

' 77

266

14 160

23 940

-

66 5 967

I (no 104 264

I Soo

83 8 250

367 42 035

89 8 434

2)

55

31

5 500

3100

10 102 I 410 151

7 537 909 1 39

2 068

2 420

206 846

242 025

38 460 4 845 o86 6 694 65 8 446 918 1181 693

1) Også fjordtorsk. 2) Også banktorsk. 3) Forrige Ars opgave. 4) Herav 12 tonn Bjørnøy-


iv torskeartet fisk.

Sei

Mengde Verdi

tonn

6

6

3

142

205

344

15

25

zoo

30

5

50

501

4 1 4

721

8

17

2 756

344

281

435

I 023

I 439

I 578

3 769

3 284

32

2 103

562

613

47

23

17

36

67

81

kr,

492

480

200

II 368

16 270

27 847

I 029

50

-

I 976

10 000

3 000

500

5 000

33 033

27 291

50 470

480

190

204 624

31 986

25 170

38 200

7 2 375

129 012

160 859

376 424

294 705

2 240

178 8o8

28 250

30 667

3 535

2 070

I 530

3 207

4 668

5 524

kr. tonn

4089

4 75 271

I 700

100

8 185 91

23 Fiskerier

1935

Lange Blålange Brosme

Mengde Verdi Mengde Verdi Menge Verdi

tonn

5

59

17

99

kr.

720

5 688

872

7 280

tonn

33

182

63

27

5

15

584

kr.

2 640

14 56o

5 040

240

490

2 158

400

I 500

--

45 5 63

15 734 1 38923043 2 607

torsk (omgjort fra 7 tonn saltet).

Hyse (kolje)

Mengde Verdi

tonn

8

Io

22

3

4

30

3

10

66

6o

5

3

Io

49

20

2

3

44

291

30

2

6

982

8

202 4

217 46

4405

208 68

4

760 269

I 070

390207

390561

45 8

81

36

15

3 131

I 391

7 354

kr.

800

I 000

2 200

240

320

2 386

240

768

5 280

3 288

4 560

40

500

240

800

3 402

I 000

Ioo

18o

3 292

22 104

2 100

100

480

76 832

9

I0

12

13

14

I5

16

I7

18

19

I 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

131

32

133

684 2

280 3

4 163 4

34 2 5

4080 6

236 7

15430 8

74 954 9

10

13 776 II

43 989 12

39 734 1 3

14

15

7 792 16

3 275 17

18

306 427 19

107 718 20

624 1 553 4 :


Fiskerier

1935

Nr. Hvor ilandbragt

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 4

15

16

17

18

I. Fylkene.

Oslol)

Østfold . . • • .........

Akershus

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • •

More og Romsdal • • •

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

II. Byer og herreder.

Vintersild

(storsild og vårsild)

2 160

40

I 8o

2 430

I 518

II 200

58 200

2 13' 6 600

735 650

329 500

583 550

409 969

32 760

1 44

7 o6o

17 700

Soo

3 Ioo

9 150

13 601

39 200

171 250

7 117 550

2 773 Soo

I 224 500

2 459 900

I 783 899

113 229

7 360

494 , 5

Sild

Riket 4 311 961 1 5 7 84 454 392 236 3 211 988

Tabell 3. Mengde og verdi

Fetsild

Småsild

Mengde 1 Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

kr. hl. kr. bl. kr.

• 210

Ioo

7

12 750

739

105

I 45 8

9 900

19 800

32 633

1 9 5 8 7

31 631

I 965

196 956

63 395


IC. 300

4 000

175

146 000

lI 082

I 960

1 7 539

97 Soo

193 700

113 187

152 785

377 653

34 213

1 732 048

3 1 3 546

314

-62

110

30

072

340

15

260

bo 391

19 235

40 459

65 941

59 21- 5

38 181

409 217

670 569

171 566

I 487 677

10.972

13 683

I 250

600

II 657

4 100

18o

2 007

69 409

140 285

2 74 379

308 835

471 340

208 682

I 304 018

I 520 782

3 1 4 84 6

4 657 02 5

Os/0 1) 3 1 4 10 972

Øst/old fylke.

100 ' Halden

2 000

2 Idd

3 Berg

20 500

4 Skjeberg

5 Hvaler

I0 300

510 10 200

56

Torsnes

7 Fredrikstad

'Moss

2 000 14 000 • 000 12 000

47

25

458

9 Glemmen • • . • • • • • . •

10 Kråkerøy

200 Onsøy

3 000

12

13

14

Råde

Rygge

Jeløy

30

10

900

300

200 4 000

3

4

5 6

7

8

9

I0

Akershus fylke.

Drøbak ....

Vestby

Son

As

Frogn

Nesodden

Nordstrand sogn

Ullern sogn

Bærum

Asker

Ialt

2 160


17 700

Soo

• 21016 300

TOO

Ialt TOO

762 13 683

4 000 10 250

1001000

I -

4000 110 1250

40800

1) Tallene omfatter fisk og sild ankommet til Oslo fiskebrygge fra Oslofjorden innenfor Drøbak.


IV sild- og laksearter.

Sild

Nordsjøsild Innført islandssild

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

WI%

50

250

3 000

424

kr. tnr. kr. hi.

-

1 250 -

11 500 44 7 1 3

45000

5 7661

8 480250;

20 628

-88 520

230 640

Jo 000

854 836

4 724 66 2301 7 1 357 2 883 996

25 Fiskerier

1935

Brisling

1 870

12 o66

io 850

630

I 790

50

5

200

3 781

17 807

4 7 8 7

9 II()

kr.

56 700

276 o85

218 050

15 750

37 900

625

125

4 ow

62 8o6

376 440

107 o56

83 830

750

2 250

Soo

200 000

3 000

Laks2) Sjøørret

Mengde Verdi

tonn

3,4

o,6

8 ,4

1 9,4

2,3

7, 1

29,2

37,5

105,4

138

111,8

167,5

135,4

108,1

71

133,7

kr.

10 542

I 450

20 090

41 670

5 57 8

1 4 476

65 308

68 574

184 618

243 4 2 5

187 774

347 984

2 37 453

171 682

97 236

168 028

Mengde , Verdi

tonn kr.

1,8

1,6

0,7

1,9

2,3

0,9

0,3

1,9

2,8

i5,6

9,4 8

1 340 10 Ioo

4,6

9,1

13,5

5 , 9

3,9

-

64 2861 249 46 I 078,8 865 888 82

87o s 6 700

/05, 2 100

1001 I 250

-

75

4936 iiioôo

I Ho 23 65o

0,4 020

0,2 805

0,1 300

0,3 750

-

3 020 , 07 950

0,62 7001 07 500

2 030

100 2 500

1,3 4,002

0,51635

3,412 o66 276 085 10 542

1,8

0,I

0,I

0,5

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

1,6

0,1 125

r.

6 4051

2 5781 2

1 5251 3

3705i 4

4 no] 5

6851 6

4501 7

31861 8

3'5l 9

I9543 10

II 546 12

6 569 13

5 372! 14

II 242 15

12 203, 16

4 97 1 1 1 7

5 7801 18

104 7851

6 405

8o, 2

98 3

900 : 4

600 5

6

7

8

I0

200; II

300 112

300 13

100, 14

2 57&

I0 250 0,5 I 1500,5i 150 g

100001 400

0,1 300 0,125 0 ro

2) Fisket i sjøen.

50

150

90

IO 000

150

10 850

218 05010,6 I 45°I0,71 525

2

3

4

6

7

8


Fiskerier

1935

Hvor ilandbragt

Buskerud fylke.

Drammen

2 Lier • • .

3 Røyken 40

4 Hurum 1 40

Ialt 8o

26

Vintersild

(storsild og vårsild)

Tabell 3 (forts.). Mengde og verdi

Sild

Fetsild

Mengde II Verdi Mengde Verdi

hi.

Småsild

Mengde Verdi

kr. hi. kr. hl. kr,

1000

2 1007 175

3 roo 7 175

Vestfold fylke.

I. Tønsberg

TO 2 Horten

I 10022 000

000 100 000

3 Holmestrand

4 Svelvik

5 1

6

Åsgårdstrand

Strømm

7

8

9

Skoger

Sande

Botne

Våle

150 I 500

I Borre

12 Stokke

13

1 4

Sem

Nøtterøy

Tjørne

20 400

16 Larvik

Sandefjord

400 18 Sandar

600

19

20

21

Tjølling

Stavern

Brunlanes

2 000

150

8 000

I 500 22 500

2 Ialt 430 9 15o 12 750 146 000

Telemark fylke.

Kragero

2 Brevik

3 Langesund

4 Stathelle

5 Sannidal

6 Skåtøy

7 Bamble

8 Eidanger

A ust-Agder fylke.

Ialt

Grimstad

2 Tvedestrand

3 Arendal

4 Risør

5 Søndeled

6 Lillesand

7 Flosta

8 Dypvág

9 Holt

io Stokken

II Tromøy

12 Hisøy . • . • . • ....

.10

890

336

250

32

I 518

I 000

3 000

••■•••■•■•

400

500

300

7 120

3 361

2 500

320 -

13 6or

5 000

15 000

2 800

3 000

300 4 500

439 6 582

739

50

10

25

20

11 082

I 000

200

500

260

30 600

30 60o

I0

50

222

140

5

130

750

3 397

630

250

:1001500

500 5 000

072 II 657

120 2 400

20 500

200

340

15

200

4 100

I80


av sild- og laksearter.

Sild

Nordsjøsild Innført islandssild

2 Fiskerier

1935

Brisling Laks Sjøørret

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

tnt. kr. tnr. kr,

hl. kr. tonn kr. tonn kr.

100

530

630

2 500

13 250

15 750

30 1 200

1003000

4,9 12 100

2,25500

0,5 900

o,81590

8,4 20 090

2,7 6 600

300003 I 500

6 000

0,1 313

0,2 315

0,3800

0,9 2 135

200 0,9 I 850

2,2 3 816

2 000100 24000

3,2 6 414

o,61 200

50020 3,3 8 227

790 37 900 19,4 41 670

1,9 4 490

0,3 50 625 944

,..•••■••••••

0,1 144

50 625 2,3 5 578

■••■■■■■■-■

125

1,3 2 506

0,3 825

1,9 3 750

0,4 730

0,6

0,3

1,9

0,2

0,2

0,9

0,3

0,I

0,6

2,3

0,2

0,3

0,4

0,9

2 050

200

455

3 705

Nr.

2

3

4

2

3

4

5

6

360 7

400 8

9

10

12

13

14

15

16

17

1 350 18

600 19

200 20

2001 21

4 u[o

374

47 1

840

685

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

12


Fiskerier

1935

Hvor ilandbragt

Øyestad

28

200 1 4 Fjære

2 400

600 15 ' Landvik

I 200

3000 16 Eide

6 000

17 ' Vestre Moland

700 1400

18 Høvåg

Soo2 400

Vest-Agder tylke.

• Kristiansand

, Mond al

3 Tveit • . •

4 Oddernes

5 Randesund

6 Søgne

7 Halse og Harkmark

8 Sør-Audneland . • • .

9 Spangereid

lo Flekkefjord

Farsund

12 Lista

13 Herad

14 Spind

15 Austad

16 Lyngdal

Rogaland /ylke.

Vintersild

(storsild og vårsild)

Mengde Verdi

Ialt 11 200 39 200 105 1 960 15 I80

3 500 10 250

15 000

I 200

21 6o0

44 000

3 500

63 900

200 17 Feda

600

18 Kvinesdal

19 Hidra ....... • • . • •

20 Nes

50 500 20

2

388

• 000

6o

979

15 000

300 • Stavanger

210 000 695 300

2 Sandnes ....... . • • •

3 Egersund by

Too 29 600

4 Eigersund herred 245 300 718 750

5 Ogna

4 Too 12 000

6 Sokndal by og herred 99 900 292 700

7 Lund -

8 Nærbø

9 Varhaug

o Klepp

2 100 33 600

2

4 500

63

ii Høyland

12 Sola og Madla

13 Hetland

Randaberg

--

23 500

156 200

68 850

520 000

5

Too

50

400

15 Haugesund

16 Kopervik

17 Skudeneshavn

18 Hole

272 8o0

30 300

34 300

966 700

97 450

101 000

6 000 36 000 618

300

50

618

1 125

b5o

19 Forsand.

20 Strand

21 Finnøy

22 Rennesøy

23 Mosterøy

416 5 140

24 Kvitsøy . . ... _ • • 53 600 166 550

1) Mengde og verdi ikke medtatt i summeringen 2) Se Åkra.

Tabell 3 (forts.). Mengde og verdi

Sild

Fetsild Småsild

Mengde Verdi Mengde Verdi

hi. kr. hi. kr. hi. kr.

--

16 7oo49000

260Ialt 58 , 200 171 250 • 45 817 539

2 007

2 5

209

So

75

672

16 0


av sild- og laksearter.

29 Fiske rier

1935

Nordsjøsild

Sild

Innført islandssild

Brisling Laks Sjoorret

- --

Mengde

- Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi . Mengde Verdi

tur. kr. tar. kr. hl. kr. tonn kr. tonn kr.

-

____

___

__

-

-

-

-

--

-

-

-

___

-

-

-

-

--

-

-

-

0,4

1,2

0,3

1,1

0,2

870

2 410

825

2 190

370

-

-

0,1

-

0,2

-

150

-

300

___ - - -

I 250 -

1

5 125 7,1 14 476 0,3 450

_____ 1 -- - - 3,1 666o 0,1 i6o

____ ____ 1 - - - - 0,4 975 0,1 248

___ ____ ______ ____ _ 1,4 3 205 - -

-

_____

-

-

1

- - - 1,9 4 8 77 - -

-

__

-

--

6 , o

1,3

14 979

4 2 78

3 285

- -

0,5

963

__

___

2001 4000 - _____ ___ ______

--- - - - - i- 6 12 000 0,1 200

-

- - - - - o,6 1 307 1 1 500

- - - - 0,4 799 0,1 , 115

- - 0,4 859 - -

- I- - 6 12 084 - -

50 I250 - - 2001 4 000

.

29,2 65 3o8 19 ,

3 186

---- - 1 20 55000') 11 000

____... -

500 4 000 - -- __ ___ ___

__ ___ 7,3 14 424

___

- ___ - , 1,9

2,4

3 28,

4 428

- - - - - 3,5 5 825

- - - - 1,7 2 I3 0

___ ..

- 2 - -- -

- - - -- - - 2.8 5 116 - -

___ ____ - -

0,7 I 436 0,3

_

______ 0,1 250 - ___ 524

-- - -- 150 2 670 -- - ____ _

- - -- 1 0 : R- 1 786 - -

_____ - _ . ___

ID 5 725

__.

-

-

---- -

1

,

,

i

Nr ,

750

-

7 500

-

20 025

-

801 000

-

---

150

- 1

3 000

2

0,7

5 000 ') 1,5

1 2 25 0,1

3 000

120

1 4

15

16

___

-

_____ ___

635

1 9 1 4

-

8 4 1 4

34 797

-

0,3

0,4

0,5

700

799

1 013

-

0,3

0,1

--

670

90

'7

18

'3

'4

'5

16

17

18

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

3

4 5

6

7

8

19

20

21

22

23

24


Fiskerier

1935

Nr. Hvor ilandbragt

Hordaland fylke.

30

Vintersild

(storsild og vårsild)

Tabell 3 (forts.). Mengde og verdi

Sild

Fetsild

Mengde Verdi Mengde Verdi

Småsild

Mengde Verdi

hi.

kr.

hl.

kr.

hi.

kr.

25

26

27

28

29

Vikedal

Sandeid

Imsland

Nedstrand

Sjernarøy

200

00

200

400

3 000

600

2 000

6 000

200

000

2 000

5 000

30 Fister

31 Årdal

300 4 Soo

32

33

34

35

36

Hjelmeland

Jelsa

Erfjord

Sand

Sauda

TOO

100

400

I 000

2 000

7 200

4 000

900

350

28 ow

9 ow

3 500

37

38

Suldal

Åkra

116 000 370 500

39 Skudenes

16 600 79 85o

40 Stangaland

4 goo

4 1 Avaldsnes

118 700

4 2 Torvastad

678 600

43 Utsira

goo

44 Skåre

22 000

250 45 Tysvær

46 Bokn

38 800

47 Skjold

48 Vats

1 4 35 0

468 400

2 252 500

4 450

70 000

188 600

100

200

800

3 600

150

450

563

750

2 230

10391 Ialt 2 136 600 7 117 55o 9 900 97 Soo

69 409

500 Varaldsøy . . . e . ..... .

5 000

Strandebarm

2 Kvinnherad 000 24 550 82 950

Skånevik 2 000 5 goo

200 Etne

Fjelberg 3 000 8 Soo

600 Olen

Vikebygd

4- 83 4 830

6 000

I 500

540 2 700

2 700

Sveio

200 1 000

Valestrand

150 1 200

Moster

700 3 500

Bomlo 6 5oo27500

Bremnes

Stord

22 900

158 750

112 900

563 500

Fitjar 7 600 37 500

3 Tysnes 000 — —

30 000

100 Fusa 3 500 10 300

I 500

Strandvik . . . . . ....... 55 750184 35 1 00010 000

I00 2 000

150 730

500

200

2 500

2 000

0

1

1

1

2

3

400

4

5

6

7

8

6 000

9

300 4 000

10

300 3 000

II

800 16 000

12

I ow 20 000

13

4 000 72 000

15

000 10 000

16

200 4 000

17

18

19 Os 18 000 60250

20

21

Samnanger

Fana


8 loo


26 750

250

22

23

24

25

Austevoll

Sund

Fjell

Askøy

9 45046 boo

10 600 52 300

2 950 8 650

168 Too 589 750

I 550

500

7 750

2 500

26

27

28

Laksevåg

Haus

Bruvik

94 850


347 boo


29 Hosanger

30 Modalen 1

1) Omfatter all islandssild tilført Karmøy og Stavanger. Verdien anslått av utg.


av sild- og laksearter.

Nordsjøsild

Mengde Verdi

tnr,

1 250

Sild

kr. tnr.

Innført islandssild

Mengde Verdi

- 1) 24 688

kr.

98^' 520

900

2 000

•■••••••■■I.

600

280

Ioo

400

Soo

400

1 000

I 500

500

75

31 Fiskerier

1935

Brisling Laks Sjøørret

Mengde Verdi

h:.

17 100

45 000

12 000

5 600

2 000

6 000

20 000

35 000

20 000

30 000

7 500

2 250

Mengde Verdi Mengde Verdi

• I 500 44 713 I 788 520 3 781 62 8o6 37,5 68 574

100

800

30

kr.

500

12 000

375

tonn

0,7

0,3

0,6

1,3

0,5

0,I

1,5

2

o,8

0,1

1,4

o,8

0,I

L3

0,3

0,4

0,7

o,6

2,5

1, 4

0,I

0,6

0,9

0,

8,1

0,7

5,4

0,7

o,

0,9

0,2

0,2

7,8

5,6

8,5

0,5

1,5

14,7

3,9

kr.

• 355

492

870

2 270

831

238

2 984

3 479

449

2 692

I 400

229

2 490

620

641

• 300

2 000

I 220

3 783

2 156

150

824

950

150

12 289

700

8 184

• 82o

300

2 688

600

400

10 960

bo 435

12 803

000

4 500

29 372

7 200

tonn

0, I

0,1

0, I

0,2

0,6

0,1

0,1

0,1

0,I

0,2

0,3

2,8

kr.

Nr.

70 25

- 26

170 27

---- 28

29

.100 30

300 31

723 32

105 33

88 33:5

37

3 8

39

40

4 1

4 2

43

44

150 45

150 46

250 47

405 4 8

3 915

0,3 250 2

2,1 2 055 3

2,9 2 872 4

0,4 700 5

- 6

- 7

0,3 400 8

0,3 400 9

0,3 300 10

- II

12

13

o,8 800 14

15

- 16

0,1 150 17

0,1 200 18

0,1 75 19

- 20

21

22

23

1,2 I 575 24

25

- 26

0,1 75 27

2,4 3 540 28

o,6 800 29

30


Fiskerier 32

1935

Hvor ilandbragt

Bergen

Vintersild

(storsild og vårsild)

Mengde Verdi Mengde Verdi

Tabell 3 (forts.). Mengde og verdi

Sild

Fetsild Småsild

hl. kr. hi. kr. hi.

329 500 I 224 500

Mengde Verdi

;

3 1

32

Hamre

Åsane

691 4 8 37

33 Alversund

3 171 25 36- i

34 Meland

Ioo 800

22 35 Herdla 500 21 750 97 45 0

500 2 500

36 Manger

300100 500

24 37 Hjelme 000 23 250 107 450

50 250

38 Hordabø

39 45 0 135 300

150 75°

39 Sæbø

--

4° Lindås

100

400 4 000 27 00 •

4- 1 Austrheim

54 600 268 000

4 2 Masfj orden

43 Odda

44 Ullensvang

45 Kinsarvik

46 Eidfjord

47 Ulvik

4 8 Granvin

49 Kvam

501 Ioo

50 Jondal

5 1 Evanger

Uopgitt av lensmennene

Ialt

--

735 65o ' 73 Soo 19 Soo 1 93 7 19 235 140 285

Sogn og Fjordane

fylke.

10 Luster

100

2 Hafslo

3 Årdal

4 Lærdal

5 Sogndal

25 6 Aurland

500 9 000

250

7

8

Leikanger

Balestrand

2 500

192

18 750

968

2 9 Vik

800 Kyrkjebø

000 12 000

2 400

II Lavik

12 Brekke

-

13

14

15

Gulen

Solund

Hyllestad

... . .....

62 500

85 500

.308 000

418 000 2 4 30 7 2 900

700

280

3 500

2 100

16

17

Askvoll

Fjaler

4.0 45° 181 500 8 183 3 8 78 7 772 6 176

30 Is Gaular

300

19 Førde

TOO 20 Naustdal

500

21 Vevring

--

22 Kinn og Flom 242 250 888 200

1 000 8 000

23 Bru

200 2 4 Eikefjord

. 25 Bremanger

66 800

26 Selje

317 700

700

17 000

700

500

85 000

2 66o

827 Sør-Vågsøy

5 450 344 Soo

28 Nord-Vågsøy

350I 000

29 Davik

II 000

1400

1 10 000

9 800

l) innbefattet nordsjøsild ilandbragt i Austrheim. 2) Tallet utgjør differansen mellem lensskjellige

fylker til hermetikkfabrikkene. Verdien skjønnsmessig beregnet av utg.

kr.


av sild- laksearter.

33 Fiskerier

1935

,

Nordsjøsild

Sild

Innført islandssild

Brisling Laks Sjøorret

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

tnr. kr. tn.:. kr, hi. kr. tonn kr. tonn kr.

____ ___, ____

44 I zoo 4,5 7 600 0,2 " 240

- - - - 0,4 600 o, 1 120

- - 658 14 344 0,1 203 - -

- - - - - 0,3 605 -

1) 3 000 45 000 5o 1 250 18 29 085 -

- - - 1,6 3 268 -

8 15 936 -

0,5 1 052

- - - 0,4 910 - -

- 500 10000 - - 0,1 Ioo

- - - 3,7 7 318 0,2 298

- 0,5 1 000

- - - - 0,1 273 0,3 469

- - - - - - 0,1 150 0,1 150

- - - - 600 12 000 0,4 699 0,1 125

- - -

- - - - -

- - - 0,7 I 464 I I 594

- - - 0,5 1100 0,4 330

-

-

-

-

-

-

2

-

6 400

-

-

135 296

o,6

0,5

-

857

I 014

____.

0,3

0,3

-

450

455

--

3 1

32

33

34

35

36

37

3 8

39

40

4 1

4 2

43

44

45

46

47

48

49

50

5 1

3000 45000 - 17 807 376440 105,4 184 618 15,6 19 543

,,:

,

t

- - 5 766 230 640 - I - - -

- 0,5 495

- - o,i 8o

- - - 0,1 Ioo

- - - - - 2,2 3 252 0,2 183

- 2 000 40 000 0,8 1 470 0, 1107

- - - - - 0,2 300

--- - So I 000 7,7 II 568 0,5 453

- --- - - 7 140 2,7 4 788 0,2 286

- - _ _ - - 3,8 1 5 760 0,3 404

- - - 2 000 50 000 - - 0,1272

- - - - 1,6 2 418 0,1 61

- - -- - 3,5 5 691 0, I107

- - - - 3,4 6460 0,5 480

- - 13 29 900 0,8 1 032

- 7,2 11 900 0,2 250

- 18,6 32 396 0,1 58

- - 2,5 5000 0,2j 104

- - - - -

- 600 13 416 0,3 662 0,1 55

- - - 2 3000 1,2 1 200

- ---- 3,2 5 180 -

424 8 480 15,6 25 382 -

- - - - ----

- -- - 7,7 12 400 2,1 3 150

-- - - - - - 15,8 25870 - -

- - 250 10000 Ioo 2 500 18,6 34 208 - -

- - - 0,1 88

- - - - 3 6o15 - -

mennenes opgaver til fiskeristatistikken og opgavene til »Fiskets Gang« over tilførslene fra de

I

i


2

3

4

5 6

7

8

9

I0

I

12

3

14

1 5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

for-


Fiskerier 34

1935

Nr. Hvor ilandbragt

30 Eid

31 Gloppen

32 Innvik

33 Stryn

3

4

5

7

9

10

II

12

13

1 4

15

16

/7

IS

19

20

21

22

23

2 4

25

26

27

28

29

30

3 1

32

33

34

35

36

37

3 8

39

40

4 1

4 2

43

44

45

46

47

48

49

More og

Romsdal fylke.

Ålesund

Vanylven

Syvde

Sande

Rovde

Remy S

Ulstein

Hareid

Vartdal

Orsta

Volda

Dalsfjord

Hjorundfjord

Sunnylven

Norddal

Stranda

Stordal

Sykkylven

Orskog

Skodje

Vatne

Borgund

Giske

Vigra

Haram

Molde

Tresfjord • • . • •

Vestnes . • .... • . • • . •

Voll

Eid . _ ...... • • • •

Grytten

Hen

Veøy

Eresfjord og Vistdal

Nesset ....... • . • .

Bolsøy

Fræna

Nord-Aukra

Sor-Aukra

Sandøy

Hustad

Bud

Kristiansund

Kvernes

Grip ..... . • ..... • .

Bremsnes

Korn stad

Eide • ... . .. • . • • •

Frei . • . • • • . • • • •

Vintersild

(storsild og vårsild)

194 518


II 387

73 4 2 5

--

19 681

24 216

610

29 939

3 39 1

16 521

9 750

I 121

319

7 473

5 412

914 235

100

20

350

120

400

12 000

5006 000

257 2 215

500

49 000

40 000

15 000

5 600

5003000

50895 1000 3 000

334 082

150

70 4567 000

86 693 4 000

2 196 500

107 780

14 817

59 1 43 700

43 484

5 736

I 196

28 247

21 701

Tabell 3 (forts.). Mengde og verdi

Sild

Fetsild Småsild

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

Ialt 583 550 2 459 900

kr. hl. kr.

150I 500

hl. kr.

150

100


32 633 113 187 40 459

1) Mengde og verdi ikke medtatt i summeringen. 2) Også sjoorret.

50 500 600 2 400

100 300

oo 400

200 2 000

4 ow

6 000

6o

3 040

4 000

I 000

300

604

I 022

940

200

4.00

600

13 000

2 000

3 000

JO

7 1 5

125

250

274 379

8 000

18 000

300

15 200

24 000

6 000

3 000

4 621

6 651

7 285

2 400

3 600

3 000

84 500

10 000

15 ow

5 8

5 720

JO .100- 500 I 750


av sild- og laksearter.

Nordsjøsild

- - ---

Mengde Verdi

tor.

kr.

Sild

Innført islandssild

Mengde Verdi

tnr kr.

35 Fiskerier

1935

Brisling Laks Sjoorret

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

hi. kr. tonnkr.

tonn kr.

0,1 0,9 • 862

164

0,9

0,3

0,8

1,9

I 704

3 Soo

I 433

300

0,3 1,2 2 739

3 84

9,4 424 8 480 250 10 000 4 78 7 107 056 138 243 4 2 5

11 546

16 118 676 956

1 12,4 22 378

2,7 4 o88

2

3

4

376 7 520

30013 200

480 23 000

7 , 9

1,2

1,4

12 855

2 020

2 215

5

6

7

8

L4 2 020 0, / 991 9

I 526

I0

0,5 750

0,1 82

12

L7 2 514

13

0,I 150

14

500 15 000 0,3 598 0,1 150 15

0,9 1409 0,2 225 16

2 000 20 000 L7 2 690 0,2 225 17

5 000

--

40 000

0,5

0,6

88o

• 1So

0,I

0,I

105 I8

180 19

0,1 150

20

• 675

21

1,2 • 965

22

0,3 525

23

-

24

1,0 I 475

25

4,0 10 000 11,0 1 000 26

0,2 223

27

0,7 I 180

28

0,2 0,5 980

200 29

0,4 665 0,2 150 30

400

0,4 74 1 0,3

0,1

510

180

31

32

L4 2 387

33

210

0,2

1,8

0,4

360

2 699

615

0,4

0,2

34

370 35

200 36

4,5

2,5

7 1 55

4 183

37

38

39

0,7 973

40

3 354 134 1 60

3,7

1,9

1,8

5 75 2

3 II()

3 250

3 000

4 1

4 2

43

44

10

8

0,6

0,7

2 000

20 000

14 400

1 093

I 219

90

45

46

47

48

49

Nr.

30

31

32

33


Fiskerier 36

1935

Nr. Hvor ilandbragt

50

5 1

52

53

54

55

56

57

5 8

59

6o

61

62

63

64

65

66

67

2

3

4

5

6

8

9

I

II

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Gjemnes

Øre

Straumsnes

Tingvoll

Øksendal

Alvundeid

Sunndal

Stangvik

Asskard

Surnadal

Aure

Stemshaug

Valsøyfjord

Halsa

Tustna

Edøy

Bratvær

Hopen

Sov-Trondela4.

fylke.

Ialt

Osen

Roan

Stoksund

Åfjord

Jossund

Nes

Bjugn

Stjørna

Agdenes

Orland

Sør-Frøya . . • •

Nord-Frøya

Hitra

Kvenvær

Fillan

Sandstad .......

Heim

Hemne

Snilfjord

Vinje

Rissa

Lensvik

Stadsbygd

Trondheim

Orkanger

Orkdal

Børsa

Geitastrand

Buvik

Byneset

Strinda ...... • • • • •

Malvik

Vintersild

(storsild og vårsild)

Mengde 11 Verdi

hl, kr. hl.

I TO

II 072

I 024

409 969

31 66o

I TOO

310

38 200

4 728

I 783 899

Ialt 32 760 113 229

Tabell 3 (forts.). Mengde og verdi

Sild

Fetsild Småsild

Mengde Verdi Mengde Verdi

I 000

I 000

200

hr.

8 000

10 000

2 000

300

7 812

II 000

Ioo

7 700

I 500

yo 000

600

3 000

I 498

15 000

2 000

i)

Ioo

800

00


1 0 000

I 500

50

5 000

I 500

I 000

I 000

19 587 152 785 65 941


434

2 000

200

400

TOO

6 000

o8 279 100

4 950600

107

750

200

200

18 800

200

4 2 5

31 63

6o

4

I 500

TOO

3 Ioo

200

500

13 000

8 000

15 000

500

000

110

350

4500

3 6005000

225 600

3 000 275

hl. kr.

400

4 800

45 0

30 000

6 000

500

20 000

7 500

5 000

4 000

308 835

9 000

6 600

IS 600

2 400

i8 000

156 ow

48 000

90 000

2 500

4 000

430

3 500

45 000

40 ow


I 650

I

35

600

120 400 II 500

2 68o 13 i6ø

Også fetsild 2) Kvantumet beregnet av utg.

3 188

377 653

59 215 471 340


INT sild- og laksearter.

Sild

Nordsjøsild Innført islandssild

37 Fiskerier

1935

Brisling Laks Sj oorret

Mengde Verdi Mengde ; Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

tnr. kr. tnr.

kr.

20 628 854 836

hi. kr. tonn kr. tonn kr.

9 110

83 830

0,4

7,2

7,1

3,4

0,2

o,8

1,6

o,8

3,4

2,9

5,7

0,4

0,8

3,8

111,8

659

I 587

ii 631

0 852

4 959

340

I 260

I 298

3 200

12 000

I 280

3 460

4 623

II 157

774

487

6 705

187 774

0,2

0,6

0,6

0,3

0,2

0,3

0,5

0,1

0,1

231

550

603

327

210

280

550

142

100

5,8 6 569

13,1 26 789

8,3 16 86o

2

4

L4

8 253

2 945

3

4

0,4

7

0,I

II

14 000

250

22 000

0,4 400

600

5

6

7

8

17,2 35 000 0,8 525 9

13,0 26 000

10

18 45 000

I

10 25 000

12

900 2

o,6 646 13

24,5 8 900 0,1 Ioo 14

5

3,

10 000

6 915

800 o,8

-

15

16

800 17

400

- 18

5 150 0,2 150 19

300

- 20

15 660 0, 120 21

8 423 0,2

9 2380,3

2 611

300 22

401 23

24

2 366

25

I 321

26

6 900

27

16 128

450

130

28

29

21 590

I 200 30

918

31

3 917

32

2

0,9

0,2

2,5

0,2

8,1

4,4

5

1,3

1,3

0,7

3,6

7,9

0,8

11,3

0,5

2

167,5

347 9841 4.6

7.77,

5 372

Nr.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

6o

61

62

63

64

65

66

67


Fiskerier 38

1935

Nr.

Hvor ilandbragt

Nord-Trøndelag

Ialt 1 44 7 360 I 1 965 34 213

Tabell 3 (forts.). Mengde og verdi

Sild

I

Vintersild

(storsild og vårsild)

Fetsild Småsild

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

hi, kr, hi. kr. hl. kr.

Levanger by

1002 500

240

2 Skatval

3 Stjørdal

4 Lånke

5 Leksvik

5000 6 Frosta

10 000

4000 7 Åsen

18 000

8 Skogn

6o I 440 Ioo 300

9 Frol

4 8o

200 Io Verdal

400

II

12

13

Ytterøy

Mosvik

Verran

7

35

308

56

6 617 -

100 14 Inderøy

250 2 500 I 000

100 15 Røra

I 000

16 Sandvollan

00 I 000

17 Sparbu

18 Steinkjer

150 500 i 300 6 000

19 Egge

8o I 200

20 Beitstad


21 Malm

800 22 Namsos

48° 90

103

89

I 800

2 266

2 225

II 700

123 Vemundvik

24 Klinga

3 953

6 350

90 695

41 275

25 Fosnes

oo 600

200 26 Otterøy

7 200

3 27 Flatanger Ioo 700 2 800

100

15 500

28 Nærø -

65 325 318 I 272

29 Vikna

30 Leka

1400 32 Gravvik . • • •

130

210

I 300

2 .100 7 000

32 Kolvereid

278 5 004 300I 500

33 Foldereid

38 181 208 682

Nordland fylke.

2Bindal 0008 000

2 Vik

25 820 8o 042

3 Brønnøy

Brønnøysund

500

5 Vega

200 6 Velfjord

33 000

800

4 710 28 260

600

2 7 Vevelstad 500 12 500

8 Tjøtta 000 40 000

9 Mosjøen

Vefsn

II Drevja

12

13

1 4

15

16

17

18

Alstahaug • • • . • • • • • • •

Stamnes

Leirfjord

Herøy

Nordvik

Dønnes

Nesna

Hemnes

750

360

7 4 2 5

3 240

47

621

448

95

4.00

376

8 259

7 616

760

4 000

243

7 000

3 89

435

365

39 2 74

4 000

1 45 8

000

3 715

3 671

547

58 911

600

20

Mo • • • . • •

Også småsild.


INT sild- og laksearter.

Sild

Nordsjøsild Innført islandssild

39 Fiske rier

1935

Brisling Laks Sjoørret

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

tur. kr. tur. kr. hl. kr. tonn kr. tonn kr.

- i,6 3 048 0, 2 300

I 1 goo 0,2 300

- - 0,1 240 - -

- - 2,1 4100 o,6 1 112

-

-

-

-

-

-

1 000

-

-

5 000

-

0,9

-

0,3

2 047

-

896

0,4

--

0,1

605

-

190

- 0,1 254 - ---

-

____

-

_____

-

-- 0,2 283

0,1 ,

-

100

_____

- - - 0,4 1 245 0,3 403

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

340

-

-

5 Ioo

-

0,2 ,

2

0,1

430

6 000

110

0,8

0,3

-

1 oo8

300

-

- - -- - 0,3 250

- I 2 100 - --

-

-

- - _

-

- - - 0,1100

- - 0,1 , 205 - -

- - 2,2 3680 -

- - - 2,3 3 525 - -

- - - - 30,6 51 436 0,1 Too

- - 23,5 41 286 0,2 200

-

____

-

-

-

-

25

6,1

29,1

3

1,2

43 297

9 279

52 344

4 800

T 900

-

-

4

0,4

-

-

4 8 36

440

-

- - 2,1 3 048 1 998

- - - I 340 1 0 Ioo 135,4 237 453 9,1 II 242

- - - 3 4 521 2,4 2 438

- - - 1,5 3000 I 800

- - - - 1,5 2 903 -- -

,

,

- - - 0,7 I 420 - --

0,8 10,2 310

800

0,5 _____

2,1 4 240

315'

- - 3 5150 0,1 8o

- 3,2 5 188 - -

- - - 0,4 674 - -

-

- - - -

0,3

0,1

540

273

0,140 0,3i125 6

7

8

9

10

11

3,8 6 280

12

13

0,4 160 1 14

- - - 3,8 5 915 - -

-

-

-

-

-

-- -

-

-

I

4,6

7,2

1 714

686o

10 370

-

2,3i

1,9

2 300

I 88o

17

18

- - - - - - 0,2 160 19

20

r.

2

3

4

6

9

I0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3 1

32

33

2

3

4


Fiskerier 40

1935

Nr.

Hvor ilandbragt

Vintersild

(storsild og vårsild)

Mengde Verdi

hl.

kr. hl.

Tabell 3 (forts.). Mengde og verdi

Sild

Fetsild Småsild

Mengde Verdi Mengde Verdi

21

22

Sør-Rana

Korgen

3 000 5 700

23 Nord-Rana . • • • • • • • •

24

25

26

27

28

29

Lurøy

Træna

Rødøy

Meløy

Bodø

Narvik


5 000

500

45 0

35 000I 000

500

2 250 100

50

I 200

6 000

000

350

6 000

3 000

4 000

2 000

680

6 000

o 000

3 000

2 300

30 Gildeskål

8 65 16 050 29 100

31 Beiarn

32 Bodin

6 145 63 045 3 084 5 613

33 Skjerstad

O34 Fauske

150

35 Saltdal

8 36 Sørfold 000 48 000

37 Nordfold

39 337 236 022

3 8 Kjerringøy

500 39 Leiranger

5 000

40 Steigen

4 1 Hamarøy

4 2 Tysfjord

8o 730 645 840

43 Ankenes

2 085 43 785

44 Evenes

45 Ballangen

46 Lødingen

12 000 180 000

47 Tjeldsund

48 Svolvær

3 100 35 000

49 Vågan

30 000 360 000

50 Gimsøy

11 000

50 000

20

37 000

19 416

1) 66 114

5 ow

2 000

44 000

150 000

So

74 000

77 664

340 187

15 000

6 000

51 Borge sogn

50 000

52 Valberg sogn

53

54

55

56

Buksnes

Hol

Flakstad

Moskenes

57

58

Værøy

Røst

5 21 59 Hadsel 980 30035 880

63 900

6o Bø

600 3 600

61 Øksnes

000 6 000 2 05710 285

62 Langenes

163 Sortland

5603 885

64 Dverberg

65 Bjørnskinn

66 Andenes

2 Uopgitt av lensmennene

) 66 000 198 000

Troms fylke

Ialt 7 060 494 , 5 196.956 I 732 048 409 217 I 304 018

440 I Tromso

2 330 46 600

2 970

15 2 Harstad 000 37 500

1050 3 Kvæfjord

37 250 103 182 2 818

4 Trondenes

5 000 100 000 65 000 162 500

5 Sandtorg

35 000 87 500

6 Skånland


7 Bjarkøy

1240 3720

1) Også fetsild. 2) Tallet omfatter også fetsild og utgjør differansen mellem lensmennenes

»F. G. bygger delvis på råstoffopgaver fra sildoljefabrikkene. Verdien skjønnsmessig beregnet av utg.

kr.

hi.

kr.


av sild- og laksearter.

41 Fiskerier

1935

Nordsjøsild

Sild

Innført islandssild

--

Brisling Laks Sjoorret

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde ! Verdi

tnr. kr. tnr. kr. hl. kr, tonn

0,2 0,8 I 150

200 21

0,2200! 22

0,1 85 0,1 6011

23

6 9 000 0,5 500i 24

0,5 750 - 25

7,5

7,3

II 790

10 340

26

27

28

29

0,1

0,1

1,2

0,1

5 ,2

1 4 ,6

0,5

9 911

23 509

892

49

TOO

917

8o

30

3 1

32

33

0,2 0,3

0,2

1,9

43 8

396

3 o85

0,1

141 34

134 35

- 36

0,1 3,3

o,6

4 886

900

96 37

3 8

0,1 83 39

0,4

0,8

445

I 803

40

4 1

0,8 153

4 2

0,3 605 0,1 145 43

720

44

0,2

2

0,I

48 5

3 000

90

0,2 200

45

46

47

48

3 , 4 500 0,2 200 49

50

5 1

0,5

0,3

0,9

2,3

2,4

4 1 5

375

754

3 45 0

3 o66

52

53

54

55

56

57

5 8

2,9

587

3 4 1 9

59

6o

61

o,6 700

62

0,4 691

63

64

2,8 5 634

, 65

0,2 300

66

108,1

171 682

22 35 200

0,7 I 342 0,6

0,5I 040 0,3

0,1200

1,8 3 692 0,1

opgaver til fiskeristatistikken og opgaven over fetsild- og småsildfisket i »Fiskets Gang».

kr.

tonn

13,5

kr.

12 203;

- 5021 3

31o: 4

5

- 6

1151 7

Opgaven i


Fiskerier

1935

8

10

12

13

1 4

15

16

17

18

19

20

21

2 3

24

25

26

27

28

29

30

3 1

32

33

Hvor ilandbragt

Ibestad

Gratangen

Astafjord

Andorj a

Lavangen

Salangen

Dyrøy

Sørreisa.

Tranoy

Berg

Torsken

Hillesøy

Lenvik

Målselv

Malangen

Balsfjord

Tromsøysund

Lyngen

Kåfjord

Storfjord

Sørfj ord

Karlsoy

Helgo -±

Skjervøy

Nordreisa

Kvænangen

Uopgitt av lensmennene

Finnmark fylke.

Ialt

I Alta

Talvik

3 Loppa—Oksfj ord

4 Hammerfest

5 Hasvik

6 Sørøysund

Kvalsund

8 Måsøy

9 Kjelvik

10 Kistrand

11 Lebesby og Kjøllefjord

12 Gamvik

13 Berlevåg

42

Vintersild

(storsild og vårsild)

Mengde Verdi

hi. kr.

Tabell 3 (forts. Mengde og verdi

Sild

Fetsild Småsild

Mengde Verdi Mengde Verdi

hi. kr.

9 085

I 040

3 970

o5o

63 395

20 200

100

3 o5o

18 170

3 744

16 000

13 000

800


II 85

3 1 3 546

hl

1) 8 000

1) 43 000

1) LO 150

1 ‘) 6 000

2


4 1 5°

476

I 290

5 000

224 733

30 000

25 000

TOO 000

3 000

20 000

-

--

5 000

67 000

670 569

35 000

61 000

9 900

Too

20 000

900

kr.

16 000

86 000

20 300

12 000

400

6 225

I 426

2 838

JO 000

561 833

45 000

37 500

150 000

8 250

55 000

10 000

201 000

520 782

70 000

136 200

14 100

-

I 000

25 000

3 600

300 2 250

114 Tana

15 Nesseby

0 500 Io :00

16 Vadsø

Nord-Varanger

366 2 196

IS Sør-Varanger

19 Vardo by

25 500 26 000

20 Vardø herred

Uopgitt av lensmennene

2 )8 000 24 000

Ialt

171 566 1 3 1 4 8 46

I) Også fetsild. 2) Tallet omfatter også fetsild og utgjør differansen mellem lensmennenes opbygger

delvis på råstoffopgaver fra sildoliefabrikkene. Verdien skjønnsmessig beregnet av utg,


av sild- og laksearter.

Sild

NordsjøsildInnført islandssild

43 Fiskerier

1935

Brisling Laks

Sj ø rret

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

tnr. kr. tnr. kr. kr. tonn kr.

168 028

-

450

750

4 500

5 780

Nr,

900 0,3 233 9

goo

375

3 000

• 610

280

I 540

2 520

1 4 530

2 475

5 000

62

• 460

150

300

590

170

16 500

• 200

2 200

0,1 96 10

0,3 252 II

0,2 150 12

745H 1 3

o,6 454 1 4

0,3 , 260 16

0,4 405 17

1,2 1089 LS

1g

- 20

0,3 240 21

- 22

23

0,2 120

97 236 5,9 4 97 1

I 930

14 525

3 505

2 000

5 500

5 435

287

3 868

2 030

2 917 0,1

12 180

II 589

18 374

10 105

8 310 0,3

10 7731 0,5

47 700 3

gaver til fiskeristatistikken og opgaven over fetsild- og småsildfisket i »Fiskets Gang. Opgaven i F. G.

1,7

11,6

3,3

2

5,5

4,4

0,3

3 1,6

2,7

14,9

9,7

1 4,8

7 , 9

5 , 5

7

31,8

6

133,7

7 000

3.9

24

25

26

27

28

29

30

3 2

33

3

4

5

6

7

9

It)

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Fiskerier

1935

Nr. Hvor ilandbragt

I. Fylkene.

Kystmakrell

Makrell

Nordsjo -

makrell

44

Tabell 4. Mengde og verdi av makrell,

Kveite') Gullflyndre 4)

Mengde Verdi Mengde, Verdi Mengde j Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

tonn kr. tor. hr.

37 Oslo

23 927

2 Østfold 287 96 833

I3 Akershus • •

4 54 8

14 Buskerud • . 4 5 498

5 Vestfold 645 156 361

6 Telemark

398 78 237

7

8

Aust-Agder

Vest-Agder . .

273 92 622

2 295 399 928

9

10

I

Rogaland

Hordaland . .

Bergen

I 296 3 1 4 440 I 553 31 o6o

40 10 442

427 120 000

12 Sogn og Fjord. 159 45 610

13

14

15

More og Romsd.

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

43

II

8 286

2 000

16 Nordland

17 Troms

I 8 Finnmark . . .


Riket

II. Byer cg

herreder.

Os/0 6)

Øst/old fylke.

Halden

2 Idd

3 Berg

4 Skjeberg

5 Hvaler

6 Torsnes

7 Fredrikstad..

8 Moss

9 Glemmen

io Kråkerøy

II Onsøy

12 Råde

13 Rygge

14 Jeløy

3

4

5

6

8

9

lo

Ialt

Akershus fylke.

Drøbak

Vestby

Son

As

Frogn

Nesodden • • •

Nordstr. sogn

Ullern sogn. . • •

Bærum

Asker

Ialt

5 936 1358732

37

22

83

1 40

37

287

5

3

'I

1

1

1

23 9271

6 090

27 600

45 475

16 208

I 120

340

96 833

164'

I 878

94 6

845

715

4 54 8

553 31 o6o

tonn kr.

2) 300

20

9

3 8

581

53

62

014

882

766

90 000

500

500

500

20 000

6 100

36 o6o

621 479

50 169

61 000

864 950

767 216

541 256

3 728 3059730 3 540 2236291 564 459439

2) 300 90 000

tonn

5

12

6

46

56

151

196

120

684

649

604

5

3

2

12

4 536

2 i 600

000

2

2

kr.

4 536

13 450

960

6 o88

560

65o

34 9 10

4 900

43 850

120 403

134 638

75 815

1058952

377 5 2 3

359 056

3 600

2 000

3 000

2 250

1 3 450

960

960

tonn kr.

6 II 700

92 71 430

5 3250

• 720

19 13 650

31 27 889

65 59 051

51 40 781

113 103568

54 38 980

16 11920

82 56 Ioo

27 18 88o

• Soo

• 720

6 II 700

450

2 1 020

3 2 250

20 15000

4 3000

4 3500

26 17 210

30 27 000

2 2 000

92 71 430

3

5

900

2 000

1) Omfatter en rekke i tabell 4 b særskilt opførte arter, deriblandt også lever og rogn med undfelt

Vest-Grønland. Verdien beregnet efter prisen betalt for kveiten levert på fangstfeltet. 3) Hellelandet

regnes lik 0,4 kg, fra Vestlandet 0,5 kg. 6) Tallene omfatter fisk ankom met til Oslo fiskebrygge

350

3 250


43 Fiskerier

1935

flyndrearter m. v. og fiskets samlete avkastning.

Uer

(rødfisk)

Mengde Verdi

7159095 19 7413176 974807131,8

92

1565

13 035

192 803

7,4

4,6

2,9

119 II 343

75 6 945

Ber. ant. 5) Mengde Verdi Mengde

3,3

Hummer

0,4

0,4

46

360

3

104

88

86

1256

791

17

17

335

13

8

109

3

33 8 7

o,8 0,3 540

50025

0,5 0,2

L3

Reker

Forskjellie

Verdi Mengde Verdi

tonn kr. 1000 stk. tonn kr. tonn kr. tonn kr. tonn

141,3

3,3

3

71,6

4 1 , 8

183,2

5 995 392 ,3

14 2 870 615,5

7 2 100325,4

2149 286 408 2019,1

56,3

L3

1,2

28,6

16,7

73,3

1 57

307,8

162,7

47,5

65,9

3 , 7

2,3

L5

925,8

33 86o

2 640

2 710

54 5 2 5

35 930

169 870

395 567

783,810

334 530

96 200

97 021

6 445

4 117

I 280

2118505

59 2 80

194 782

21584

103 24 945

647,2

3 187,1

42 200 5,5 I 530 • 228,1

2 200

298 136,2

63 893

61 640

57 330

goo 340

158

1 54,3

168,5

586

18 605

53 433

36 656

109 563

3 245,5

• 316,9

2 259,7

II 573,9

629 970 2163,5 272 420 231908,4

II 295 680,5 136 013 83 649,4

1200 276 000 36 oo6,6

10 750

213 628

3615,5 370 730

7157,6 1035 007

73 339,7

86 184,6

64 350 828,9 234 614 17 266,3

7 074 100,3 13 041 68i,1

5 165 14502,9 416 230 159323,3

36 794 1935,2 254 828 97 903,5

I 400 14805,3 461 096 108090,5

2362091 48168 13 716 593 923848

46 59 280

2 I 584 647,2

All saltvannsfisk

tilsammen

Sunt av tabe112, 3 0g4 i r .

------

Mengde Verdi

kr.

284 560

I 114 278j

307 2531

64 048'

723 0071

399 666

621 353

2 376 759

12 694 283

4 8 75 2 34

I 997 940

4 3 1 3,998

10274

2 364

949 68 41

18 063 ozoi

5 671 5671

10 051 6171

77 140 7301

284 560,

4 2,5 1734000 18

0,5

14 400 17,5 4 275 205 89 0751 I

1 100 2

0,5 0,2 400

31 1 44063,5 12 368, 3

64,630 020 4

9866 26,4 73 920 78 138 0,5

-

400

-

228,5

1

196 408 5

iool 6

9 3,5 4 200

9 3,57000

1 0411000 0,41000

140 71 000

6 5 400

2 1 1 44

70 19 600

265100

25

18

-

I

8

7 025 1098,8

5 745 609,5

- 2

- 398

56o 355,7

5 000 119,6

349 o68 7

149 073 8

1 144 9

104 760 I0

98 770 II

55 140 12

2,5ii800

o,80,3 540

I

I

250

250

28,5

11,9

19 252 13

8 000 14

141,3 56,3 133 86o 360 194 782 103 24 945 3187,1 I 114 278

600

I 000

2 6401 41

• 1000

• 1 040

21760

12 8 400

30 000

42 200 5,5

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

1

-

240 0,4 5 034 I

II3 668 2

23 5 706 3

0,5 140

_..._

10,5

1 000

2 340 4

200 000 5

4 2 ,4

Li

18 845 6

840 7

s

22,3 12 740 9

4 I 150 108,4 58 o8o Po

530

• 22-R ,1 , 307 2531

tagelse av verdien av lever og rogn av skrei og loddetorsk, da denne inngår i fiskens verdi. 2) Fangstflyndre.

4) Kongeflyndre, rødspette. 5) Hummer er i 1935 opgitt i vekt. i hummer fra Sør- og Ostfra

Oslofjorden innenfor Drøbak.


Fiskerier 46

1935

Tabell 4 (forts.). Mengde og verdi av makrell,

Hvor ilandbrag

Buskerud fylke.

Drammen • • .

2 Lier

3 Røyken

4 Hurum

1

3

4

5

7

8

9

10

II

12

13

16

17

18

19

20

21

Vesttold

Ialt

Tønsberg

Horten

Holmestrand .

Svelvik

Åsgårdstrand .

Strømm

Skoger • • • .

Sande

Botne

Våle

Borre • • • • • •

Stokke

Sem

Nøtterøy

Tjøme

Larvik

Sandefjord • • •

Sandar

Tjølling

Stavern

Brunlanes . . .

Ialt

Telemark fylke.

Kragerø

2 Brevik

3 Langesund • •

4 Stathelle

Sannidal . • • •

6 i Skåtoy • • • • •

Bamble

8 Eidanger • • •

Ialt

A ust-Agder

fylke.

1 Grimstad • . •

2 Tvedestrand • •

3 Arendal

4 Risør.... ...

5 ' Søndeled •

6 Lillesand • • .

7 Flosta • • .. . •

8 Dypvág .

9 Holt

Io Stokken. • • • • • •

11 , Tromov • . • ..

Kvstmakrell

Mengde Verdi

tonn

8

1 4

1 45

2

2

4

6

2

Makrell

I 5691

7171

40 9001

1

4971 --

26 4381

68o6

I 3101 —

78 2371

3 1711

3 2371

46 146

28 282;

5 11 41

Nordsjømakrell

Mengde Verdi

kr. tnr.

2 500

2 998

5 49 8

50 715

3 306

68o

082

I 310

390

80o

720

61 13 o82

71 15 262

203 43 754

137 25 260

645 156 361

4

205

3

138

34 6

39 8

6

10

164

57

23

Kveite

Mengde !

1

Gullflyndre

3

4

3

Al

Mengde Verdi Mengde Verdi

kr. tonn kr. Itonn kr. tonn kr.

500

500

2

988

800

I i600

21700

6 6 o88

560

720

720

2 250

3 600

500

2 100

2 800

64 400

19 13 650

5 5 200

7 5 300

15 1 3 949

2 i 600

2 i8o

31 127 889

040

- 19 22 306

17 15 300

2 i ôoo

3 2 100

5 3 82 5

500


47 Fiskerier

1935

flyndrearter m. v. og fiskets samlete avkastning.

Mengde

Uer

(rodfisk)

Verdi

_

Hummer

Ber. antall Mengde Verdi

tonn kr. 1000 stk. I tonn

-

To,8 4,3

13,8 5,5

1,2 0,5

41,8 16,7

Reker

Mengde Verdi

Forskjellig

Mengde Verdi

All saltvannsfisk

tilsammen

Sum av tabell 2,3 og4 Nr.

Mengde Verdi

11,9 16 650

2,8 6 7001 2

0,8I 21,3 2

950 2 i 600 9300 3

100,2 0,4 760

600

298

31 398 4

3

23,3

1,3

kr.

1,2 2 710

9,3 16650

0,5 I 250

0,30,1200

0,7 0,3

0,30,1

2,5

0,5 0,2

12,5 5

5 2

4 1,6

2 0,8

3 1,2

16,2 6,5

71,6 28,6

600

Ioo

80o

350 ,

9 000

4 000

2 400

600

I 950

14 625

54 5 2 5

8 940

12 100

000

35 930

tonn kr.

3 2 200

12

2

4

9 760 17

I 500 5

3 633 2

tonn kr.

3,5

20 16 000 10

2 2 000

3,5

410004,5

20 10 000 108,5

40 20 000

104 63 8931 158

298

5 075

I 122

543

250

125

900

200

I 500

200

990

9 1 5

6 785

18 6051

tonn kr.

136,2 64 048

409 , 3

I 064,5

46,2

2

4

18

2,9

1 95,3

2,1

0,2

0,3

11,3

I

35,4

6,4

163

9 1

89

30,8

525,4

537,4

3 2 45 , 5 I

3650 I0 4 9 200 1 2 1 440 13 112

500

10

6 2,4 4 690 7250 400 74 23 350 648,4

7 500

3 i800

_

88 61 640

3

22

7,5

34, 8

1 54,3

625 15

5 215 284

696 158,5

18 897 89 I

53 4331 1316,9

4 2,5550

I 375 2 600 22,5

213,5

300 0,4 0,2 240

20,7

9 3,6

4016

7 560

36 000

42

18

25 380

18 000

6

29

3 420

6 996

628,6

222

3,3

18,5

15

20

7 , 4

6

8

18 500

13 500

18 000

I 500

2 500

23

5,5

13,5

3 600

930

3 835

85,4

42,5

65,3

0,5 0,2 250

7,2

1,5 0,6 560

240 8,

1,2 0,5 250 0 6 000 12 3 Too 85,4

152 328

122 398

12 106

I 320

I 082 5

2 790 6

6 960 7

43 7 85 8

703 9

315 10

800

5 870 12

5 010 13

15950 14

6o86 15

59 682 16

30772 17

27830 18

1 7 5 19 1 9

98 489 20

III 212, 21

723 007 ,

42 235 1

2 457 2

184110 3

4

4 172 5

89 542 6

45 734 7

31 416

399 666 i

40 161 I

9 002 2

146 632 3

122 198 4

3006 5

37 064 6

27 285 7

41 060 S

3 710 .9

3 280 10

21 500 II


Fiskerier 48

1935

Tabell 4 (forts.). Mengde og verdi av makrell,

12

13

1 4

16

17

18

r. Hvor ilandbragt

Hisøy-

øyestad

Fjære . ...

Landvik

Eide

Vestre Moland

Hovåg

Ialt

Vest-Agcleyfylke

I 'Kristiansand 348

Mandal 69

3 Tveit

4 Oddernes . .

5 Randesund . .

6 Søgne

Halse og Hark.

Sør-Audnedal

9 Spangereid . . 3

Flekkefjord 6o6

It Farsund '08

12 Lista 16

13 Herad

14 Spind

15 Austad

16 Lyngdal 2

17 Feda

IS Kvinesdal

19 Hidra

139

20 Nes

Rogaland fylke.

Stavanger

Sandnes

3 Egersund by .

4 Eigersund herr

5 Ogna

6 Soknd. by og h.

7 Lund

8 Nærbø .....

9 Varhaug

o Klepp

ii Høyland

12 Sola og Madla

13 Hetland

14 Randaberg

13 Haugesund . .

1(5 Kopervik

17 Skudeneshavn

S' Høle

Forsand

20 Strand

Finnøy

27 Rennesøy

Kystmakrell

Makrell

Nordsjømakrell

Mengde Verdi Mengde Verdi

Ialt 2 295

462

244

3

161

2

kr. tnr.

2 127!

2 575

970

92 622

203 913

13 896

2 44

/-

109 200

38 88o

6 820

88o

555

920

21 892

399 928

109 350

56 075

945

41 S6o

555

282 62 634

15 6 233

79 24 2 46

1) Mengde og ve• rdi ikke medtatt i summeringen.

kr.

Kveite

Mengde Verdi

tonn kr.

• 500

• 500

300

500

Gullflyndre

Mengde Verdi Mengde Verdi

tonn kr.

560

I 650

650

6 000 6o


1380 9

I 170

960

tonn. kr.

2 88o

• 200

3 2 000

9 6300

65 59 051

10 8 000

4 3 856

6

8

4

2

2

5 2

3

4

51

• 000

4 Soo

5 200

4 0 30

I 495

I 496

4 050

• 600

2 100

3 154

40 781


49 Fiskerier

1935

flyndrearter m. v. og fiskets samlete avkastning.

U er

(rodfisk)

Hummer Reker Forskjellig

All saltvannsfisk

tilsammen

Sum av tabell 2, 3og4 Nr.

' Mengde Verdi Ber. antallIMengde

I

Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

tonn kr. 1000 stk. tonn kr. tonn kr. tonn kr. tonn kr.

I

'

-

0,3

0,5

16

2,8

17 5

0, 1

0,2

6,4

1,1

7

250

250

14 720

2 415

17 500

1 750

-

-

I

3

3

bo

-

200

600

500

I 925

6,5 ,

5,0

151,6

80,5

327,1 J

2 553 12

2 3401 13

29 737 114

II 4901 15

31 C.A A.I5 Ik.J

17,5

20

7

8

17 500

20 000

2

3

800

1 800

II

27

1 700

4 760

110,4

196

29 62017

59 050 18

____ 183,2 73,3 169 870 86 57 330 168,5 36 656 2 259,7 621 353

1 A

4 800 187,5 35 94 500 925 666750 171,7 39 975 3094,7 1 020 318 I

- i 28 51,2 144 244 50 40 222 71 12 773 367 113 690 2

- - - - - - 4,2 7 125 3

bo 4 1 0 800 39,5 9 330 70,5 . 27 368 4

10 4,1 io 686 27 5 420 111,5 38 771 5

65 26 58 500 - 8 I 200 51,9 71 877 6

8o 32 96 320 8 6 356 54 1 0 108 205,5 156 938 7

50 20 51 000 - - 7,3 I 019 39 58 352 8

27,5 II 30 910 34 23 566 7 I 570 1624,3 119 195 9

i 3,8 1,5 3 028 2 I 521 58,5 9 026 1030,2 157 473 IC

____ 1 55 22 55 000 - - io 1 500 2445 135 930 II

50 20 38 000 20 12 000 50 5000 184,1 84 910 12

2,5 I 2 600 - - 2 300 4 2 975 1 3

- 25 1 0 26 000 - - 1 200 23,2 33 202 14

- 30,3 12,1 32 068 38 24750 3,5 712 71,11 64 602 15

- - - - - - - - 2,4 1 779 IE

- I 0,4 I 000 2 375 32,4 ` 4 12 5 1 7

___. ___ ______ .._..,

4 655 18

1 95 t8 15 2 34 983 179 125 175 62 9 795 2133,2 265 124 19

_____ _____

3 1,2 2 700 - -- 11,5 I 260 75,7 12 350 2Ð

5 995 392,3 157 395 567 1256 900 340 586 109 563 11573,9 2 376 759'

1

2 500 600 300 750 000 i6o i 16o ow 558,3 137 050 24 699,31780 556 I

8

-

I 170

-

46,4

6,4

25,2

8

-

26

20

12,8

-

23,2 63 800

3,2 8 640

12,6 34 020

4 8 000

- -

13 33 800

10 26 000

6,4 19 155

- --

568

-

-

i8

-

-

426 000

-

-

9 000

-

1 0 ,

893,5

-

39

7,5

-

5

5

-

2

2 040 15,2

40 375 3 142,7

- 24 695,5

3 750 766,5

1 200 1 0 037,9

- -

goo 39

1 000 32,5

- 8,1

180 4,7

3 242 2

677 936 3

763 034 4

III 361 5

318 383 C

- 7

39 1 75

35 975 Ç.,

21 285 IC

530 il

„I

1

i

1

90 45 130 500 - - 2 397,8 204 4.06 i

4

-

1 200

____.

2

8

40

9

1

4

20

4,5

2 000

8 000

48 000

11 250

-

I()

25

-

7 500

20 000

6,5

3,5

405

9,2

1050 15 704,5 538 290 13

600 26, 6 13 200 Di

53 675 32 827,6 2 320 937 I4

1 559 3191,5150 412 I'C'

22 II 30 250 - - 38 39003 702 184 716 r. !

2,2 1,1 2 650 3 30089,9I5449 I

2 I 2 375 I 300259,7 48 507, IÇ

4 2 5 600 - 2 450 9,6 8 7031 2c

18,6 9,3 27 840 2 1 470 -

- 26,3 31 9801 2]

1 4 7 19 600 - 5 1 000l 18,8 23 736 1 2,:,-

,


Fiskerier 50

1935

Tabell 4 (forts.). Mengde og verdi av makrell,

Nr. Hvor ilandbragt

Kystmakrell

Makrell

tonn kr. tor.

23

24

25

26

27

28

29

30

3 1

32

33

34

35

36

37

38

39

4 0

4 1

42

43

44

45

4 6

47

48

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

12

1 4

15

16

17

18

39

20

21

22

23

24

25

26

Mosterøy

Kvitsøy

Vikedal

Sandeid

Imsland

Nedstrand • • •

Sjernarøy • •

Fister

Årdal

Hjelmeland • •

Jelsa

Erfjord

Sand

Sauda

Suldal

Åkra

Skudenes

Stangaland .

Avaldsnes

Torvastad

Utsira

Skåre

Tysvær

Bokn

Skjold

Vats

Ialt

Hordaland fylke

Varaldsøy

Strandebarm

Kvinnherad

Skånevik

Etne

Fjelberg

Olen

Vikebygd

Sveio

Valestrand • • •

Mo ster

Bømlo .... . • •

Bremnes . • • . •

Stord .... ..

Fitjar

Tysnes

Fusa

Strandvik

Os

Samnanger

Fana

Austevoil . . .

Sund

Fjell

Askøy

Laksevåg.

Haus

Bruvik

Nordsjømakrell

Kveite Gullflyndre Al

Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde

22 6 233

II 3 32O

I 296

15 2 989' ,

3

2

16

2

3 1 4 440 I 553

158

240 1

- 1

1201

-

120

150

450

120

500

5 000

550

500

364

150

200

250

31 o6o

Mengde og verdi ikke medtatt i summeringen.

tonn

3

500

Verdi

kr. tonn kr.

2

2

3

000

1 000

2 100

2

360

I 920

I 260

— --

113 1103568

1

300

2 400

4 800

Iö 13 500

3 2

480

620

2 700

I 600

500


51 Fiskerier

1935

lyndrearter m. v. og fiskets samlete avkastning.

Uer

(rødfisk)

Hummer

Reker

Forskjellig

All saltvannsfisk

tilsammen

Sum a,v tabe112, 30g4

Uengde Verdi Ber. antall Mengde Verdi Mengdel Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

tonn kr. 1000 stk. tonn kr. tonn kr. tonn kr. tonn kr.

- 16

So

8

40

22 400

72 000

11,5

10

2 940

2 000

48

5 633

33 775

276 909

0,2 0, 1 200 2 400 23,9 5 225

_____

0,4 0,2 400

I ow 38,5 6 092

..._

-

-

-

5 I

200

23,7

3 540

6 3 9000 6,5 975 160,8 25 495

14 7 21 000 2,5 250 17,5 22,750

1,4 0,7 2 1 00 - - 18,3 5 631

0,2 0, 1 200 2 400 37,4 6 938

1,8 0,9 2 700 - 1 150 502 48 777

4,4 2,2 6 600 - 135,3 29 084

0,4 0,2 690 81,3 12 978

-- - - 0,8 '449

- -

- - - - - 0,1 96

50 25 50 000 50 5 870 14 722,3 I 565 403

70 35 96 250 - 50,5 5 240 I 903,4 222 746

3,2 1,6 4 000 5 3 600 5 840 537,4 28 446

3 1,5 3 750 3 2 400 4,5 "I 000 II 891,1 479 189

10 5 8 000 - - - 67 891,3 2 266 030

3,4 1,7 2 720 12 I 230 131 12 064

4,9 2,5 3 920 - 3 256 2 273,9 82 057

4 2 6 000 I 8o 64,8 14380

25,4 12,7 38 TOO 0,5 40 3 98 8,3 24 2 940

0,2 0,1 300 2 220 66,3 6 057

- - - -- - - - - - 22,3, 4 3 65

14 2 870 615,5 307,8 783 810 791 629 970 2 163,5 272 420 231 908,4 12 694 283

- 3,2 0,6 I 200 - 51,6 6 500

- 0,2 0,1 160 - 1 200 54,3 7 508

4 2 3 500 2 400 2 830,6 132 128

1,6 0,8 I 200 - - - 405,1 57 128

- - - 1 400 6 1 200 29,5 4 265

8 4 10000 -- i 300 429,6 40074

2 1 . 2 500 6 900 To6 13 720

- - - 3 500 22,3 4 2 30

6,6 3,3 8 ow 4 600 1 16,5 24 200

- - - 2 200 92,4 13 070

- 6 3 6 900 - 3 66o 191 43 1 55

- 28 14 29 400 9 6 300 6 1 o8o 834,1 105 569

I 300 37 18,5 38 850 3 1 750 17 3 600 2 790,5 239 230

5 lo 000 -- - 27 5 600 15 932,5 585 i6o

40 20 40 000 26 3 260 916,4 1 00 124

5 2,5 5 750 1 150 366,2 48 284

4,8 2,4 4 3 20 1 Ioo 445,5 36 82 0

- 6 3 6 000 3 300 5 842,2 239 953

-- ______ - - - - i801 63 013

- -- 0,2 6oc

3,6 1,8 3 150 2 525 838 36 895

Jo 5 8 000 6 I 200 I 084,8 89 360

I() 5 8 000 22 2 750 I 195,6 89 885

- - 20 1 0 25 000 Go 10 200 938,7 158 938

5 I 500 0,6 0,3 600 - 37,5 8 000 18 304,3 891 300

- - - - - 1,5 380 9553,5 35553C

1,6 4 575

- II 2 075 198,1 66 987

Nr.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3 8

39

40

4 1

42

43

44

45

46

47

48

2

3

4

5 6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Fiskerier 52

1935

Tabell 4 (forts.). Mengde og verdi av makrell,

Nr.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3 8

39

40

4 1

42

43

44

45

46

47
</