tema - SB Skog

sbskog.no

tema - SB Skog

tema • mULigheter i et UtfOrdrende marKed

betydelig ressurs. her har det stående volumet

blitt fordoblet i løpet av de siste 50

årene. hovedårsakene er bedre skogskjøtsel,

trelagsskifte fra løv til gran og skogplanting

på tidligere snaumark. men også

gjengroing på grunn av endret beitebruk

og klimaendinger, spiller en rolle.

i tillegg til at hogst i mange områder er

en utfordring og at kaiene er få og dårlig

egnet til å ta i mot tømmer, har det vært en

omstrukturering av treforedlings- og sagbruksindustrien.

Over en tiårsperiode fra 2000 sank

produksjonen av papirmasse, papp og

papir fra 928.000 tonn til 713.000 tonn.

På slutten av 1990-tallet var det omkring

8.000 arbeidsplasser i den norske treforedlingsindustrien.

i 2010 var det bare

3.500 arbeidsplasser igjen. På sagbrukssiden

står moelven og Bergene holm i dag

alene for over 70 prosent av all trelastproduksjon

i landet.

den internasjonale økonomiske krisen

har virket inn. mens eksportverdien på

treforedlingsprodukter var på 20 milliarder

kroner i 2008, var den halvert i 2010.

industrien trenger norsk trevirke

– det er en klar sammenheng mellom økt

leveranse av norsk trevirke til industrien

10 • et magasin fra sb skog

og utviklingen av den, påpeker stein

altern, daglig leder i södra skog as, som

kjøper rundvirke og sagbruksflis på vegne

av södra Cell tofte og södra Cell folla.

«det er ingen tvil om at god tilgang til

tømmer og utviklingen av fabrikkene til

södra Cell i norge henger tett sammen.

avvirkningen og transportsystemene er

godt organisert og vi har gjennom flere år

sett at det innebærer et lovende potensial

for industrien,» sier altern til Kubikk.

han forteller videre at södra Cell ønsker

å redusere importen av massevirke og

flis. södra Cell tofte produserer i dag 75

D et

prosent langfibret masse basert på norsk

tømmer (gran og furu). 15 prosent av produksjonen

er kortfibret masse basert på

importert eukalyptus. Ved inngangen av

2013 går södra Cell tofte over til 100 prosent

langfibret masse. Langfibret masse

har bedre armeringsegenskaper som gir

bedre styrke i papiret. Papirmasse brukes

blant annet til produksjon av kartonger,

mat- og drikkeemballasje, kjøkkenruller og

toalettpapir.

«Ved å gå over til kortreist tømmer reduserer

vi den økonomiske risikoen knyttet

til transportutgifter. import av tømmer

handler alltid om svingninger i transportkostnader

og det er en utfordring. Ved å

benytte oss av lokalt tømmer, legger vi

grunnlaget for en mer forutsigbar kostnad,»

sier altern.

morten Kristiansen, direktør i moelven

Virke, understreker også viktigheten av

god tilgang til tømmer for utviklingen av

industrien. sB skog har vært en sentral le-

er ingen tvil om at god tilgang til tømmer og utviklingen

av fabrikkene til Södra Cell i Norge, henger tett sammen.

stein altern, daglig leder i södra skog as

verandør til moelvens anlegg fra namsos i

nord til telemark i sør.

«sB skog har som virkesomsetningsledd

gjort en god jobb både for industrien

og skogeieren,» sier han.

omstillinger og nye muligheter

i april stengte papirfabrikken Peterson

dørene i moss og på ranheim. en måned

tema • mULigheter i et UtfOrdrende marKed

regJeringen ViL:

-----

• legge til rette for økt bruk av

tre, herunder utrede trebruk

i statlig sektor under ledelse

av Statsbygg.

• legge til rette for økt bruk av

skogråstoff til bioenergi og

arbeide for å utvikle storskala

pilotprosjekter for biovarme

nær viktige befolkningskonsentrasjoner.

• møte eventuell økt etterspørsel

etter råstoff fra skogen

ved å legge til rette for økt

bærekraftig avvirkning og

uttak av skogbiomasse.

• utvikle skogbrukets infrastruktur

innenfor rammene

av målrettede miljøhensyn og

ivaretakelse av naturmangfoldet,

for å gi bedre adkomst

til skogressursene som

grunnlag for økt skogbasert

verdiskaping.

• styrke oppbyggingen av

skogressursene og andre

tiltak som også kan ta vare

på og utvikle karbonlageret

på norske landarealer videre,

innen miljømessig akseptable

rammer.

• legge til rette for økt bruk av

skogen som arena for styrket

helse og velferd ved å initiere

samarbeid mellom skogeiere,

frivillige organisasjoner

og myndigheter, herunder

bl.a. økt vekt på skog i Inn på

tunet-prosjektet.

• legge til rette for en mer

målrettet miljøinnsats i

skogbruket, herunder styrke

kunnskapen om natur- og

kulturverdier i skog og styrke

ivaretakelse av slike verdier i

forbindelse med planlegging

og drift, miljøregistreringer,

frivillig vern, samarbeidsavtaler

og bruk av de nye

virkemidlene i naturmangfoldloven.

jf. også st.meld. nr.

39 (2008–2009).

• sammenstille og offentliggjøre

kunnskap om tilstand og

utviklingstrekk for skog- og

miljøverdier i en årlig rapport

«Bærekraftig skogbruk –

næring og miljø».

Fakta

et magasin fra SB SKOG • 11

More magazines by this user
Similar magazines