Prosjektsrådsmøte 1, desember 2008

ffi.no

Prosjektsrådsmøte 1, desember 2008

Forskning på årskull

03.12.08

Prosjektråd nr. 1


Kartlegging og Forskning på årskull

03.12.08

Nina Hellum

Forsker


Innhold

• BBakgrunn k og målsetning ål i

• Organiseringen av arbeidet

– valg av underleverandører

– oppgaver til underleverandører

• Veien videre


Bakgrunn og målsetning

• Forsvaret har i de siste 10-15 årene

redusert d t personellmengden ll d med d 25 25-30%. 30%

• Antall VPL som gjennomfører fgtj. er

redusert med ca 50%

• Forsvaret har i økende grad måtte ta i

bruk aktive rekrutteringstiltak

• DDen militære ilit kkvinneandelen i d l i FForsvaret t

på ca 7 % er relativ stabil

• Den sivile kvinneandelen i Forsvaret på

ca 30% er relativ stabil

• FD har satt fokus på (militære) kvinner i

Forsvaret gjennom opprettelsen av egne

utvalg og St.meld.nr.36 som ser på ulike

tiltak å øke kvinneandelen

• FD har satt av 4 mill i årlige FoU midler

• FD har satt av 4 mill i årlige FoU midler

innen HRM


Kartlegging gg g og g kontinuerlig g forskning g

på ulike årskull

Rekruttere og beholde (militære kvinner)

– Hva ”lokker” ungdom/menn/kvinner g

i

arbeidsmarkedet?

– Hva ”lokker” ungdom/menn/kvinner i

Forsvaret?

– Hva vil kvinner i Forsvaret?

– Ansetter Forsvaret de en søker?

– Beholder Forsvaret de en vil ha?


Den typiske kvinne i Forsvaret (median)

Militær stilling Sivil stilling

• Ca 30,5 år

• Alder

• Stillingsgruppe (fenrik, lt etc) • Stillingsgruppe (fenrik, lt etc)

• Tjener ca 470 000 kr året • Lønn (400 000)

• Virksomhet (logistikk,

operativ)

• År i Forsvaret

• Virksomhet (logistikk,

operativ)

• År i Forsvaret

• Har .... i internasjonale

operasjoner • Har .... i internasjonale

operasjoner


Organiseringen av arbeidet

1

2

2

- VPV

- KSL

11. St Strategisk t i k fforankring k i 22. KKunnskap, k iinnsikt ikt og utvikling t ikli

– Koble kunnskap og handling

– Utnytte ekstern og intern

– Påpeke p og g utlede

kompetanse i Forsvaret

sannsynlige konsekvenser – Samle erfaringer fra tidligere

arbeid/utvalg

– Benytte y eksisterende data

– Kontinuerlig oppfølgning

– Andres erfaringer

-ØF


Underleverandører

1. Sverige-Norge

samarbeid

2. Datamengde

a) innhenting

b) tidligere analyser

3. 1989 kullet

a) kvalitativ

1. Arrangere WS med NvKB

a) utarb analyse for mer

presise problemstillinger

2. Samle inn og syntetisere

tidligere arbeid på tema

a) kvinners erfaring med eller

oppfatning om og i

Forsvaret

1. Utarbeide kunnskapsstatus

a) foreliggende forskning og

utredning generelt vedr.

yrkesvalg og kjønn

b) ) foreliggende gg forskning g og g

utredning spesielt knyttet til

disse problemstillingene i

Forsvaret

4.

5.

undersøkelse d k l

Møte intervjuoff.

a) trekke erfaringer inn

i prosjektet

Løpende deltakelse

3.

b) utredninger i Forsvaret

vedr. kjønn og mangfold

Basert på STUD-DB

a) søknad/oppstart Forsvar

VS andre skoler

22. 33. Bistå i ferdigstillelse av

VPV fokusgruppestudier

med jenter i Forsvaret

Bidrag i å utarbeide

opplegg for videre

i møter i

4. Løpende deltakelse i forskning 2009 – 2011

forskningsgruppa forskningsgruppa,

seminar og

workshops

møter i forskningsgruppa,

forskningsgruppa

seminar og workshops

44. LLøpende d ddeltakelse lt k l i møter t

i forskningsgruppa,

seminar og workshops

More magazines by this user
Similar magazines