StrålevernRapport 2006:11 - Statens strålevern

nrpa.no

StrålevernRapport 2006:11 - Statens strålevern

Forord

Gjennom Kreftplanen er det bevilget midler til et nasjonalt kvalitetssikringsprogram for både

fysiske og medisinske aspekt av stråleterapi. Dette arbeidet ledes av Statens strålevern som i

2000 opprettet en egen gruppe, KVIST (KValitetssikring I STråleterapi), for dette formålet

[ref.17]. Til denne gruppen er det tilknyttet en referansegruppe med representanter fra alle

stråleterapisentrene og alle relevante faggrupper (onkologer, medisinske fysikere, stråleterapeuter).

Mye av arbeidet gjøres i arbeidsgrupper bestående av fagpersoner fra sykehusene

og representanter fra KVIST-gruppen. Løsningene baseres på konsensus for å få til mest mulig

ensartete løsninger, og dermed sikre og forbedre kvaliteten.

Statens strålevern og KVIST-gruppen har behov for omfattende og pålitelige data om

stråleterapivirksomheten i Norge for å kunne utføre sitt arbeid. Det har også vist seg at andre

instanser, som for eksempel Statens helsetilsyn, Sosial- og helsedirektoratet og Kreftregisteret,

har behov for mye av de samme dataene. I forståelse med disse instansene har derfor KVISTgruppen

tatt på seg arbeidet med å utarbeide en helhetlig virksomhetsrapportering som dekker

de ulike instansenes behov, og slik at sykehusene bare trenger å forholde seg til én rapportering.

Et viktig aspekt har vært å komme fram til entydige og felles parametere for å sikre at

datakvaliteten kan bli god nok til sammenligninger og vurderinger. Dette vil også bli verdifulle

data for helseforetakene og det enkelte sykehus ved at de lettere kan sammenligne seg med de

andre sykehusene. I tillegg vil disse årlig rapporteringene utgjøre en database som inneholder

viktige data for ulike medier, forskere m.m.

Forut for denne rapporten har KVIST-gruppen i samarbeid med referansegruppen utarbeidet et

dokument med definisjoner og beskrivelser av de aktuelle parametere for virksomhetsrapportering

(Strålevernsrapport 2003:10) [ref.1]. Med grunnlag i disse definisjonene ble data

samlet inn for 2001 og 2002 fra stråleterapisentrene. De mest sentrale dataene fra denne

innsamlingen er publisert i StrålevernRapport 2004:6 [ref. 2]. Med noen mindre endringer er

tilsvarende datainnsamling gjort for 2003 og 2004, og publisert i denne rapporten.

Denne rapporten er følgelig den andre i sitt slag. Selv om det fortsatt vil være behov for

justeringer ved framtidig virksomhetsrapportering, er nok grunntrekkene lagt. Det er også

behov for å forenkle og effektivisere rapporteringen, noe det for tiden arbeides aktivt med.

Med basis i disse dataene vil det også bli utarbeidet styrings- og kvalitetsindikatorer for

stråleterapi. Det rettes takk til stråleterapiavdelingene i Norge for stor innsats med å få til dette

løftet med samlet registrering. Dataene i denne rapporten kan kopieres og brukes i andre

sammenhenger forutsatt kildeangivelse.

3

More magazines by this user
Similar magazines