Min første jobb som nyutdannet lærer - Utdanningsforbundet

utdanningsforbundet.no

Min første jobb som nyutdannet lærer - Utdanningsforbundet

Min første jobb som nyutdannet

lærer

www.utdanningsforbundet.no

www.utdanningsforbundet.no


Velkommen

til din første arbeidsplass som nyutdannet lærer! Du er motivert med nye ideer og

full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som gir deg et faglig og pedagogisk

grunnlag og er nå rustet til å møte barn og unge i deres hverdag. Som lærer

og voksen vil du være en rollemodell for elevene. Du har mye å bidra med, slik at

du vil bli en ressurs i kollegiet og for skolen. Men som ny og fersk møter du kanskje

med en porsjon usikkerhet – og med noen spørsmål. Det er helt naturlig.

Du har en viktig oppgave og rolle både i undervisninga, i samarbeidet med ledelsen

og de andre tilsatte og i kontakten med elevenes foresatte. Læreryrket er både

variert og morsomt – men også krevende. Skolen er en avgjørende del av oppvekstmiljøet

og et verksted for barn og unges læring. Der kan de gjennom planlagte og

varierte undervisnings- og læringsformer, tilegne seg kunnskaper, omgangsformer

og holdninger som kan bidra til individuell vekst og utvikle kollektivt ansvar. Læreren

er en leder og må handle ut fra det – men demokratiske spilleregler skal stå sentralt.

Læreren og skolen er på den måten med på å forme framtida for barn og unge.

Som nyutdannet lærer er det viktig at du får en god start i yrket. Du skal ha innflytelse

jobben og mulighet til å påvirke lønna og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Denne

brosjyra skal gi deg svar på en del av de vanligste spørsmålene du kanskje har som ny i

læreryrket. Den gir i tillegg informasjon om hvilken rolle en fagforening har, og om hva

Utdanningsforbundet arbeider for.

Som medlem av en fagorganisasjon er du med i et fellesskap. Da står du også

sterkere om det skulle oppstå problemer i arbeidsforholdet ditt. Du finner mer informasjon

Utdanningsforbundets nettsider, eller ved å kontakte den tillitsvalgte.

Mer informasjon finner du på www.utdanningsforbundet.no

Lykke til i jobben!

Ragnhild Lied Terje Skyvulstad Steffen Handal

leder nestleder nestleder


Ny i jobben

Som nyutdannet lærer kan du forvente å få god oppfølging når du begynner å

jobbe på den første arbeidsplassen din. Det har du krav på som arbeidstaker. Noen

arbeidsplasser har et introduksjonsprogram for nyansatte. Rektor har ansvar for å

introdusere deg for rutiner og kolleger, og hvem som er verneombud og tillitsvalgt.

Veiledningsordning: Nyutdannende vil ofte ha utbytte av å få jevnlig veiledning

det første arbeidsåret. Mange arbeidsplasser har derfor en veiledningsordning som

skal ta utgangspunkt i dine behov. Veiledningen gjennomføres vanligvis av erfarne

lærere, og flere veiledere har etter hvert fått egen veielederopplæring eller tatt

veielederutdanning. Snakk med den tillitsvalgte om hva som er rimelig når du deltar i

veiledning.

Arbeidsmiljø – et felles ansvar: Som arbeidstaker har du rett til et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøet skal være tilpasset den enkeltes muligheter og forutsetninger,

og som arbeidstaker skal du ikke utsettes for unødvendige belastninger. Arbeidsgiver

har et overordnet ansvar for arbeidsmiljøet, men det er ditt ansvar å si i fra om det

er noe som ikke fungerer. Et godt arbeidsmiljø krever derfor et samarbeid mellom

arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ordnete lønns- og arbeidsvilkår: Minimumsrettigheter til rimelige lønns- og

arbeidsvilkår er fastsatt i sentrale og lokale tariffavtaler som også regulerer hvordan

tvister om slike spørsmål skal behandles. Ved tilsetting har du også rett til å forhandle

med arbeidsgiver om personlige vilkår som er bedre enn minimumsrettighetene, jf.

Arbeidsavtale s. 4. Utdanningsforbundet er part i en rekke tariffavtaler som omfatter

alle offentlige skoler og mange private. Vi jobber aktivt for å opprette tariffavtaler

ved alle private skoler hvor vi har medlemmer. Som medlem av Utdanningsforbundet

har du rett til hjelp fra tillitsvalgte og juridisk bistand i tvister som gjelder arbeidsforholdet

i samsvar med Utdanningsforbundets retningslinjer.

Hvor får jeg hjelp? Som nyansatt har du helt sikkert spørsmål om jobben din. Det

er naturlig, samtidig er det viktig at du spør! Uavklarte spørsmål kan bli ryddet opp

i, og du blir raskere trygg i jobben. Ta kontakt med rektor for spørsmål. Andre du

kan spørre er den tillitsvalgte eller verneombudet på arbeidsplassen. Utdanningsforbundet

har en tillitsvalgt på nesten alle skoler.

3


4

Arbeidsavtale

Som arbeidstaker har du krav på en arbeidsavtale ved ansettelse (jf. arbeidsmiljøloven

§ 14-5). Det gjelder både i offentlige og private skoler. Arbeidsavtalen

regulerer arbeidsforholdet ditt som lønn, arbeidstid og andre forhold. Den skal si

om det er prøvetid, om stillingen er fast eller midlertidig, engasjement eller vikariat.

Er det prøvetid, skal du få vite hvor lang denne er. Det gjelder også oppsigelsestid.

Ved fast ansettelse er den vanligvis tre måneder, mens den er én måned for et

vikariat.

Medarbeidersamtale. Det er vanlig å ha en medarbeidersamtale med din nærmeste

leder minst en gang i året. Det er en avtalt og planlagt samtale der bl.a. din

kompetanseutvikling er et viktig tema.

Arbeidstid

Undervisningspersonalet har en arbeidstidsavtale som kan variere noe fra skole

til skole. Du bør derfor undersøke hvilken avtale som gjelder for skolen der du er.

Årsverket er alltid på 1687,5 timer, som er fordelt på en arbeidsplanfestet og en

ubunden tid. Den arbeidsplanfestede tiden har bl.a. et bestemt antall undervisningstimer.

Denne tiden bestemmer arbeidsgiver over. Den ubundne tiden disponerer

den enkelte lærer selv til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. Forholdet mellom

arbeidsplanfestet tid og ubunden tid kan variere fra skole til skole.

Andre arbeidsoppgaver i arbeidsplanfestet tid, for eksempel kompetanseutvikling

og planlegging, er fordelt på minimum 39 uker.


Lønn

Din lønn er individuell og skal være avtalt ved ansettelse. Lønnsnivå er et forhandlingsspørsmål.

Du har minst krav på minstelønn iht. tariffavtalen, men du kan forhandle om

høyere lønnsnivå ved tilsetting. I tillegg kan du ha krav på ekstra lønn for en funksjon,

for eksempel som kontaktlærer. Minstelønn avhenger av kompetanse og ansiennitet.

Det er du som har ansvar for å legge fram nødvendig dokumentasjon på dette.

Ferie og feriepenger

Ferieloven gir rett til ferie i fire uker + én dag per ferieår (1. jan.–31. des.).

Undervisningspersonalet avvikler hele den lovbestemte ferien i juli med avslutning

siste virkedag i juli. Den femte ferieuka er avtalefestet i alle offentlige skoler.

For undervisningspersonalet ansees den avviklet i den undervisningsfrie delen av

året. Blir du syk i den lovfestede delen av ferien (fire uker + én dag), kan du mot

sykemelding, kreve erstatningsferie fra første sykedag. Undervisningspersonalet

får utbetalt lønn for juli og feriepenger sammen med junilønna. Det utbetales full

lønn i ferietiden første yrkesår i grunnskolen/skolehalvår i vgo dersom opptjente

feriepenger gir lavere utbetaling og du er tilsatt for minst et helt år. Med første

yrkesår menes første gangs tilsetting i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk

utdanning.

5


6

Tariffavtale

Ordnete lønns- og arbeidsvilkår fastsettes bl.a. gjennom en tariffavtale. Tariffavtalen

omhandler gjeldende lønns- og arbeidsvilkår inkludert arbeidstidsordninger,

herunder undervisningstid, tid til for- og etterarbeid og planlegging, dessuten

pensjon og retten til lønn under foreldre- og ammepermisjon. Den inneholder også

retten til medbestemmelse for de ansatte. Medbestemmelsesretten ivaretas av den

tillitsvalgte. Det gir trygge og gode vilkår, samtidig som det gir mulighet til å påvike

egne arbeidsforhold.

Tariffavtalen regulerer også hvordan uenigheter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver

skal behandles videre.

Ikke alle private skoler har en tariffavtale. Arbeider du på en privat skole, bør du

forhøre deg om skolen har tariff- og pensjonsavtale. Hvis ikke, kan du ta kontakt

med den tillitsvalgte eller fylkeslaget. Skolen kan velge å melde seg inn i en

arbeidsgiverorganisasjon som Utdanningsforbundet har tariffavtale med, eller

fylkeslaget kan inngå tariffavtale direkte med skoleeier.

Se også brosjyra Arbeider du i en privat skole – er du organisert?

under Publikasjoner på nettsiden vår.

Sjekk om skolen har tariffavtale. Hvis du er usikker, kan du sjekke her.

www.udf.no/tariff

Pensjonsavtale

Pensjon og pensjonsordning er viktige spørsmål for deg som arbeidstaker. Det finnes

mange ulike pensjonsordninger. Jobber du på en privat skole bør du undersøke

hvilken pensjonsordning du er omfattet av. Er du ansatt i undervisningsstilling ved

en kommunal, fylkeskommunal eller statlig skole har du rett og plikt til medlemskap

i Statens Pensjonskasse (SPK). Medlemskap krever minimum 14 timers arbeidsuke

eller 35 prosent stilling.

Tjenestepensjonsordningen følger som oftest av tariffavtale. Undervisningspersonalet

på private skoler som er godkjente etter privatskoleloven, kan bli medlem i SPK.

Mer info på nettsiden vår og på www.spk.no.


Forsikringer

Ansatte i offentlige skoler har gjennom tariffavtalen en gruppelivsforsikring og

en forsikring i forhold til yrkesskade/yrkessykdom. Det gjelder også for ansatte i

private skoler som har tariffavtale. Er du usikker, bør du undersøke om arbeidsgiver

bekoster noen forsikringer for deg. Utdanningsforbundet tilbyr medlemmene bl.a.

gunstige forsikringer.

Dersom du skader deg i arbeidet, er det viktig at skaden umiddelbart meldes som

yrkesskade, både til Nav og til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Sykdom

Sykdom melder du til arbeidsgiver. Normalt har ansatte rett til fire egenmeldinger

á tre arbeidsdager per kalenderår. Fravær både rett før og etter en helg eller fridag,

regnes som to egenmeldinger. På arbeidsplasser som praktiserer Inkluderende

arbeidsliv, har du rett til 24 sykedager per kalenderår, med fravær fra én til åtte

arbeidsdager per gang. Man må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i to måneder for å

få rett til å benytte egenmelding.

Sykdom utover egenmeldingene, krever sykemelding fra lege. Du kan maksimalt

være sykmeldt i sammenhengende ett år.

Syke barn. Tilsyn med syke barn under 12 år gir foreldre rett til fravær i minst 10

dager per år, 20 dager om du har omsorgen alene. Du har også rett til slike omsorgspenger

dersom den som har det daglige tilsynet med barnet, for eksempel

dagmamma eller den andre av foreldrene, er syk.

Mer info på www.nav.no.

7


8

Foreldrepermisjon – fedrekvote

Foreldrepermisjonen gir rett til full lønn i 46 uker og må seinest starte tre uker før

fødselen. Alternativt kan permisjonen tas ut i 56 uker med 80 prosent lønn. Retten

til lønnet foreldrepermisjon krever at du har arbeidet seks av de siste ti månedene

før permisjonen starter. Tas ikke de tre ukene før fødselen ut, forkortes permisjonen

tilsvarende. Det gjelder også ved for tidlig fødsel.

Faren har rett til omsorgspermisjon i to uker i forbindelse med fødsel dersom han

bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem (jf. arbeidsmiljøloven

§ 31 nr. 2). Dersom skolen har tariffavtale, vil faren ha rett til lønn i tiden for

omsorgspermisjon.

Ansatte i offentlig sektor og mange i privat, vil i henhold til tariffavtale ha rett til

lønn fra arbeidsgiver under foreldrepermisjonen. Foreldrepengene fra Nav refunderes

til arbeidsgiver. Du har da krav på full lønn (ev. 80 prosent av full lønn om du

tar ut 56 uker), som bl.a. innebærer at vanlige tillegg skal tas med og lønnsopprykk

skal utbetales som følge av tariffoppgjør som om du var i arbeid.

Ti uker av foreldrepermisjonen er forbeholdt faren (fedrekvote), forutsatt at begge

foreldrene fyller vilkårene for foreldrepenger. Benytter ikke faren fedrekvoten,

faller denne bort. Fedrekvoten kan imidlertid overføres til mor dersom hun er alene

om omsorgen for barnet. Det gjelder også om faren ikke har rett til foreldrepenger,

eller om han på grunn av sykdom er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet.

Les mer på www.nav.no.

Foreldre har også mulighet for ulønnet omsorgspermisjon.

Ammefri. Dersom mor fortsatt ammer barnet etter at hun har avsluttet foreldrepermisjonen,

har hun, i henhold til arbeidsmiljøloven, rett til ammefri med inntil

én time per dag så lenge det er nødvendig. Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for

dette. Tariffavtalen gir rett til fri for å amme inntil to timer per dag med lønn.


Militær-/siviltjeneste

Ved avtjening av militær- eller siviltjeneste har du krav på permisjon i inntil to år

uten lønn. Ved tvungen militær- eller siviltjeneste eller tjeneste i Heimevernet, har

du krav på permisjon med 1/3 lønn – og full lønn om du har forsørgeransvar. Det

krever forpliktelser før og etter permisjonen. Ved repetisjonsøvelse har du rett til

permisjon, den er lønnet i maks. én måned.

Den tillitsvalgte

Den tillitsvalgte er fagforeningens representant på arbeidsplassen. Hun skal ivareta

medlemmenes behov der, og samtidig være kontaktledd til den hovedtillitsvalgte

i kommunen/fylkeskommunen og til lokallaget i kommunen. Utdanningsforbundet

har en tillitsvalgt på de fleste skoler. Er det ikke det, kan du ta kontakt med lokallaget

i kommunen – eller fylkeslaget for ansatte i Oslo.

Rektor er arbeidsgivers representant og som regel din nærmeste overordnede. På

store skoler kan det være en avdelingsleder som er nærmeste overordnede. Har

du spørsmål om arbeidsforholdet ditt, er det naturlig å ta det opp med nærmeste

overordnede eller den tillitsvalgte.

9


10

Utdanningsforbundet

Med over 156 000 medlemmer er Utdanningsforbundet den største fagorganisasjonen

for arbeidstakere i utdanningssystemet – og Norges tredje største fagorganisasjon.

Utdanningsforbundets viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes

interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og dessuten i profesjonsspørsmål

og utdanningspolitiske saker. Vi er en synlig premissleverandør i utvikling av

kunnskapssamfunnet og en viktig arena for dialog om kvalitet i utdanningen. Organisasjonen

deltar aktivt i samfunnsdebatten og er talerør for viktige yrkesgrupper.

Det gir oss innflytelse og påvirkningskraft!

Utdanningsforbundet er medlem i hovedorganisasjonen Unio (www.unio.no).

Utdanningsforbundet er en lærende profesjonsorganisasjon der danning og oppdragelse,

faglig kunnskap og kunnskapsformidling er sentrale arbeidsområder. I

tillegg står egenutvikling sentralt – individuelt og i profesjonelle læringsfellesskap.

Utdanningsforbundet bidrar på denne måten til å legge til rette for medlemmenes

profesjonsutvikling.

Utdanningsforbundet ønsker også å satse på et større engasjement blant

medlemmene – spesielt de unge, og har en handlingsplan for ungpolitikk.

Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Der kan du som

medlem, være med å påvirke organisasjonens synspunkter og krav, både på

arbeidsplassen og lokalt og sentralt. Der deltar du også i valg av tillitsvalgt. Din

medlemsaktivitet vil bidra til å utvikle Utdanningsforbundet og legge premisser for

organisasjonens slagkraft og styrke.


STERK

ENGASJERT

SOLIDARISK

PROFESJONELL

VI UTDANNER NORGE

Utdanningsforbundet er på Facebook og Twitter.com/utdanningsf

www.utdanningsforbundet.no

Hausmanns gate 17, Oslo

Telefon: 24 14 20 00

Faks: 24 14 21 00

post@utdanningsforbundet.no

Revidert januar 2013. Foto: Ole Walter Jacobsen

More magazines by this user
Similar magazines