17.07.2013 Views

Juni - Politi forum

Juni - Politi forum

Juni - Politi forum

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

mistenkte

dentene i gjennomsnitt jobbet i overkant av

1 år etter KREATIV­utdannelsen (Spredning

0 til 5 år).

Resultater

Deltagerne ble innledningsvis spurt om

hvorvidt de forut for utdannelsen hadde

benyttet elementer av tilståelsesfokusert avhørsmetodikk.

Tre av fire etterforskere (75 %)

svarte at de ofte eller av og til benyttet seg av

slik metodikk, 14,2 % opplyste at de som regel

eller alltid anvendte en slik metodikk, mens

5,6 % svarte at de aldri hadde benyttet noen

av disse teknikkene. De øvrige (5,2 %) var

usikre. Majoriteten

(96 %) svarte

at utdannelsen

har gjort dem

mer bevisst de

uheldige sider

ved tilståelsesbaserteavhørsmetoder.

1,6

prosent svarte

at utdannelsen

ikke hadde gitt

en slik effekt, de

www.politiforum.no

øvrige (2 %) var usikre eller svarte ikke.

Ni av ti (88,8 %) svarte at utdannelsen har

medført at de har endret sin tilnærmelse til

avhør av mistenkte. De som mente at utdannelsen

har endret dem ble bedt om å utdype

på hvilken måte utdannelsen har endret dem.

En innholdsanalyse av deltagernes svar til det

åpne spørsmålet ga følgende kategorier.

n Økt forståelse for avhørerens påvirkningskraft

n Økt forståelse for betydningen av grundige

forberedelser

n Styrket avhørerens evne til å utnytte potensielle

bevis

n Styrket avhørerens evne til å kommunisere

n Styrket avhørerens etiske refleksjonsnivå

n Gjort det enklere for avhørerne å bevare

sin objektivitet

n Gjort deres avhør mer strukturerte

Fem deltagere opplyste at KREATIV ikke

har medført endringer med hensyn til deres

avhørsmetodikk, men at utdannelsen har bevisstgjort

faget de allerede kunne. I overkant

av 13 % svarte ikke på det åpne spørsmålet.

Som det fremgår av figur 1 viser undersøkelsen

at nær sagt alle deltagerne forsøker å

anvende den taktiske modellen under reelle

avhør. Figur 2 illustrerer hvorfor.

Ca. 61 % av deltagerne har erfaring med

lyd/videoopptak av politiavhør. Av disse

opplyste 53 % at opptak gjorde det enklere å

utnytte den taktiske modellen under avhør.

Ca. 29 % mente at det ikke spiller noen rolle

om avhøret tas opp eller ikke. De resterende

var usikre (15 %) eller av den oppfatning at

den taktiske modellen fungerer best uten

opptak (3%).

Ni av ti (92,1 %) mener at KREATIV har

gjort dem bedre i stand til å avhøre mistenk­

te. Fem prosent er usikre, mens 0,4 opplyste

at kreativ ikke har en slik effekt. De resterende

(2,5 %) svarte ikke på det avsluttende

spørsmålet.

Diskusjon

Spørreundersøkelser har åpenbare metodiske

svakheter. De baserer seg på deltagernes

subjektive oppfatninger og gir ingen

objektiv gjengivelse av hvordan mennesket

faktisk handler. Like fullt, resultatene fra vår

spørreundersøkelse er entydige. Bort imot

alle som har gjennomført politihøgskolens

utdannelse i avhørsteknikk har en klar oppfatning

av at utdannelsen har endret deres

praksis. Avhørerne er blitt mer bevisst sin

egen påvirkningskraft og de etiske spørsmålene

avhørssituasjonen reiser. Samtidig

opplyser norske etterforskere at de er blitt

tryggere på sin rolle som avhørere. Den

taktiske modellen har gitt dem et verktøy

de opplever som anvendelig, som samtidig

styrker deres evne til å bevare et åpent sinn

uten at dette går ut over følelsen av å være

effektiv. Snarere tvert imot.

Forhåpentligvis vil Politidirektoratet snart

følge opp de nasjonale og internasjonale

anbefalingene (CPT 2006) om innføring av

lydopptak av politiavhør. Når det skjer vil

forskere, gjennom direkte observasjon, få

mulighet til å evaluere norske politiavhør

med presisjon. Like fullt, vår preliminære

undersøkelse gir solid dokumentasjon på at

Politihøgskolen har lyktes med å utvikle et

opplæringsprogram i avhørsteknikk med en

taktisk modell som anvendes under reelle

avhør. Videre synes vår undersøkelse å støtte

KREATIVs primære budskap: Effektive og

etiske politiavhør er ikke en utopi, snarere

tvert imot. Begrepene representerer to sider

av samme sak.

Figur 1. Hvor ofte bruker etterforskerne modellen? Figur 2. Hvor anvendelig er modellen?

J u n i /J u l i 0 6 / 0 7 | 2 0 0 6 t P O L I T I F O R U M t 3 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!