Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 - Danske Bank

danskebank.no

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 - Danske Bank

Generelt om arbeidskapital

Ledelsens fokus på arbeidskapital

Ledelsens fokus på arbeidskapital er vesentlig høyere enn hva vi så i Arbeidskapitalundersøkelsen

2009. Endringen er nok i stor grad et resultat av de tidene vi har vært i gjennom. Finanskrisen og

den påfølgende konjunkturnedgangen førte til dårligere likviditet, noe som igjen påvirket behovet for

å frigjøre kapital fra virksomhetenes egen balanse.

I hvor stor grad prioriteres optimalisering

av arbeidskapitalen?

14%

32%

9%

45%

I stor grad

I noen grad

I begrenset grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

I hvilken grad inngår optimalisering av

arbeidskapitalen i virksomhetens målsetning

og finansielle strategi?

7% 3%

I stor grad

I noen grad

I begrenset grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

3 av 4 virksomheter sier de i noen eller stor grad prioriterer optimalisering av arbeidskapital.

Undersøkelsen viser videre at omtrent samme andel svarer positivt på at arbeidskapital inngår i

virksomhetens målsetninger og finansielle strategier. Dette støttes av at ca 75 % av respondentene

bekrefter at arbeidskapitaleffekter vurderes når det skal treffes forretningsmessige beslutninger.

Ikke overraskende er det virksomheter innen industriell produksjon og transport som har det høyeste

fokuset på arbeidskapital. Virksomheter innen handel, telekom/teknologi og olje/gass prioriterer

dette noe lavere, mens eiendom og kraft/fornybar energi er de som i minst grad fokuserer på

arbeidskapital. Arbeidskapital blir viktigere jo større omsetning virksomheten har.

18%

26%

46%

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 7

More magazines by this user
Similar magazines