Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 - Danske Bank

danskebank.no

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 - Danske Bank

I hvor stor grad inngår det vurderinger

rundt arbeidskapital når det treffes

forretningsmessige beslutninger?

11%

40%

13%

Vi spurte om ledelsen og medarbeiderne har incentiver knyttet til utviklingen av arbeidskapitalen,

og her svarer kun halvparten av respondentene at de har incentiver som en del av individuelle mål

og/eller avlønning. Dette er på nivå med hva vi fant i fjorårets undersøkelse, hvilket er betydelig

lavere enn hva de danske respondentene svarer i samme undersøkelse. Om vi ser på hvor høyt

arbeidskapital prioriteres blant norske virksomheter er dette noe overraskende. Vi ser dette som

et signal på at norske virksomheter ikke har kommet så langt i implementeringen av tiltak og verktøy

for å redusere arbeidskapitalnivåene, men det er også mulig at dette i en viss grad er historisk

eller kulturelt betinget. Transport er den bransjen som peker seg positivt ut på dette området. Hele

80 % av respondentene i bransjen svarer positivt på at de har incentiver som del av individuelle

mål og/eller avlønning. Andel respondenter med incentivordninger øker med størrelsen på virksomheten.

For å skape en ”cashkultur” i virksomhetene mener vi det er viktig å etablere gode og målrettede

incentivordninger for nøkkelpersoner og ledere med ansvar for områder som påvirker arbeidskapitalen.

8 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

36%

I stor grad

I noen grad

I begrenset grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

Inngår arbeidskapitalstyring som en del av

individuelle mål og/eller avlønning av ledelsen

og medarbeidere?

(Flere svaralternativer er mulig)

Antall

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ja, for ledelsen

Ja, for mellomledere

Ja, for selgere

Ja, for øvrige

medarbeidere

Nei

Annet

Vet ikke

More magazines by this user
Similar magazines