Realiseringsstudier - et visuelt overblik - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Realiseringsstudier - et visuelt overblik - Hospitalsenhed Midt

12 Bilag

12.15: ANLÆGSØKONOMIEN I REGION MIDTJYLLAND

12.14: VIRKSOMHEDSGRUNDLAGET FOR RHV

12.13: LOKALPLAN NR. 352

12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN

12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT

12.10: PROSPEKT B26 OG M27

12.9: PROSPEKT

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007

12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.6: ØKONOMI OG TID

12.5: AREALBALANCE

12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I

EKSISTERENDE BYGNINGER

12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV

KAPITEL

2 12.1: PATIENTFREMSKRIVNING

12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING


12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.7 Bilag


BILAG 12.7 REALISERINGSSTUDIER

REGIONSHOSPITALET VIBORG

JOURNAL NR.: 1-11-100-3-09

26-05-2010


2 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

ORGANISERING

BEBYGGELSESMØNSTRE

Rådgivergruppen har i samarbejde med Regionshospitalet Viborg

udarbejdet et realiseringsstudie, som viser, hvordan udbygningen kan

gennemføres.

Realiseringsstudiets forslag til om- og tilbygningen af Regionshospitalet

Viborg tager udgangspunkt i det dimensionerende grundlag og i

ekspertpanelets foreløbige tilsagn om midler til om- og tilbygning.

Ekspertpanelets foreløbige tilsagn på 1.150 mio. kr. angiver, at midlerne

skal anvendes til tre hovedformål:

· Nybygning på 29.100 m2

· P-hus til 450 pladser

· Ombygninger i eksisterende bygning inden for en ramme på

325 mio. kr.

Regionsrådet har i 2009 under fase 0 igangsat nybygninger som

omfatter 4.100 m2. Disse nybygninger omfatter etablering af en sengeafsnit

til kardiologi, M27, en fl ytning af børneambulatoriet B26 og

en udvidelse af patologifunktionen, for at gøre plads til en midlertidig

akutafdeling samt overførte funktioner fra Regionshospitalet Skive.

Se Bilag 12.10 og 12.11

Til yderligere udbygning er der således 25.000 m2, som anvendes til

et nyt akuthus og en udvidelse af paraplegifunktionen ved Søndersø.

Det bebyggelsesmønster, som realiseringsstudiet anviser, er tilrettelagt,

så der er mulighed for yderligere udvidelse på op til 75.000 m2,

som lokalplanen tillader.

Bebyggelsesmønstret tilsikrer endvidere, at den nye ringvej langs

banelegemet, som Viborg Kommune planlægger, kan indgå i en helhedsløsning

sammen med P-hus, ændrede ambulancetilkørselsforhold

og hospitalets nye hovedindgang i nybygningen. Realiseringsstudiets

gennemførelse er ikke afhængig af den nye ringvej, men vil

under alle omstændigheder medføre bedre tilkørselsforhold.

I forbindelse med udarbejdelsen af realiseringsstudiet har der været

ført dialog med Viborg Kommune om lokalplanforhold, parkeringsforhold

og den igangværende planlægning af den nye ringvej.

Det er ligeledes værd at bemærke, at realiseringsstudiets bebyggelsesmønster

ikke er afhængigt af, at der foretages nedrivninger

i den eksisterende bygningsmasse. Det er med andre ord muligt at

gennemføre nybyggeriet uden at skulle reducere i den eksisterende

bygningsmasse. Dette betyder også, at man kan opretholde hospitalets

drift i hele byggeperioden.


Parkering
Behandlingsbygning


3 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

HOVEDPRINCIP

UDVIDELSES MULIGHEDER

Nyt hospital (+ Trafi k og teknik): 22.000 m²

Paraplegi, nybygning 3.600 m²

Fase 0, nybygning 4.100 m²

Udvidelses mulighed på

byggegrund mod syd: 36.500 m²

Øvrig udvidelses mulighed: 33.800 m²

Ialt: 100.000 m²35


4


8

14

14

8

8

4

8


4 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

ORGANISERING

ARKITEKTONISK HOVEDIDE

Akuthuset bliver et nyt ansigt for Regionshospitalet

Viborg.

Det er intentionen, at akuthusets arkitektoniske udtryk

skal være en fortolkning og sammenføjning af de

forskellige bygninger, der fi ndes på matriklen i dag. Den

nye bygning skal på denne måde være tilpasset stedet

og videreføre de arkitektoniske hovedtræk, som kendetegner

den eksisterende bygningsmasse. Samtidigt skal

den nye bygning forholde sig til omgivelserne, de landskabelige

træk mod søen og de bymæssige strukturer.

Med den nye hospitalsbygnings hovedfacade orienteret

mod Gl. Århusvej dannes en ny front for hospitalet og

et tydeligt identifi kationspunkt, som er med til at skabe

overskuelighed og klarhed i det samlede anlæg. Den

nye hospitalsbygning indeholder også den nye hovedindgang,

og med den valgte placering bliver hovedindgangen

synlig fra den nye indkørsel til hospitalet. På

den måde vil alle, der ankommer til hospitalet, have

nemt ved at fi nde hovedindgangen og derfra let kunne

orientere sig videre i det samlede anlæg.

Den eksisterende bygningsmasse ligger højt placeret

og har fi ne udsigtsforhold over Søndersø og det bagved

liggende landskab. Terrænet stiger fra de omkringliggende

veje op mod hospitalets bygninger. Ved at udnytte

denne terrænstigning bliver det muligt at etablere

indgange på fl ere niveauer, således at akutfunktionen

får indgang i plan 01, mens hovedindgangen placeres i

plan 02. Dette er en ideel måde at få separeret patienter

til akutmodtagelse og øvrige patienter, besøgende

og pårørende.

For at opnå en optimal fordeling af arealer udformes

den nye bygning med en terrasseret base i to plan, som

skærer sig ind i det skrånende terræn. Ovenpå basen

placeres en L-formet bygning, som danner front mod

Gl. Århusvej og påbegynder en kant bebyggelse langs

Gl. Århusvej i overensstemmelse med Lokalplanen nr.

352´s intentioner, Bilag 12.13..


Principsnit, arkitektonisk greb
3d, arkitektonisk greb Den nye senge og ambulatoriebygning er med til at nedskalere

den eksisterende behandlingsbygning, og hermed gøre dens

udtryk mindre brutal.


5 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

FACADER

FORTOLKNING FRA EKSISTERENDE FACADER TIL NYE FACADER

Det er intentionen, at akuthusets arkitektoniske udtryk skal være en fortolkning og sammenføjning af de forskellige

bygninger, der findes på matriklen i dag. Den nye bygning skal på denne måde være tilpasset stedet og

videreføre de arkitektoniske hovedtræk, som kendetegner den eksisterende bygningsmasse. Samtidigt skal den

nye bygning forholde sig til omgivelserne, de landskabelige træk mod søen og de bymæssige strukturer.


6 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

ORGANISERING

AKUTHUSET

Akutmodtagelsen placeres i plan 01 med direkte

ankomst fra terræn for ambulancer og selvhjulpne

patienter. I plan 02 etableres hospitalets nye hovedindgang,

som på grund af grundens stigende terræn også

har indgang fra terræn.

Fra hovedindgangen skabes forbindelse til den eksisterende,

høje patientbygnings transportcenter. Forbindelsen

mellem den nye hovedindgang og transportcenteret

etableres ved at nedlægge den eksisterende

sengecentral. På denne måde bliver der god og overskuelig

sammenhæng mellem den nye hovedindgang

og det eksisterende transportcenter.

Som det er beregnet i det dimensionerende grundlag,

er arealbehovet for akutmodtagelsen knap 7.000 m2.

Ideelt set bør alle arealer til akutmodtagelsen placeres

i samme plan, og dette er stort set imødekommet i

realiseringsstudiet, hvor akutmodtagelsen placeres i det

nederste plan af den terrasserede base. Kun et enkelt

afsnit med akutsenge er placeret i etagen umiddelbart

over.

I plan 01 er indgangen for selvhjulpne patienter til

akutmodtagelsen etableret i tilknytning til den eksisterende

tilkørselsvej til hospitalet. Der etableres et

område foran indgangen til akutmodtagelsen, hvor der

er mulighed for af- og påsætning, korttidsparkering og

taxaopstilling. Ambulancetilkørslen til akutmodtagelsen

etableres med direkte indkørsel fra Gl. Århusvej i

samme plan.

I plan 02 placeres i forbindelse med den nye hovedindgang

og forhallen et auditorium. Foran hovedindgangen

etableres en forplads med mulighed for af- og

påsætning, kortidsparkering og taxaopstilling. I denne

etage placeres også en del akutsenge.

I plan 03 placeres udvidelse af billeddiagnostikken i

sammen plan og i direkte forbindelsen med den eksisterende

billeddiagnostik. Klinisk fysiologi samles også

her.

Plan 04 er et cirkulationsplan med forbindelse til P-hus

og patienthotel. På plan 04 er der i øvrigt placeret

kirurgiske senge.

I plan 05 placeres udvidelsen af oprationsafdelingen

ligeledes i samme plan og i direkte tilknytning til den

eksisterende operationsafdeling.

I plan 06 og 07 er der kirurgiske senge.

Der placeres heliport på taget over plan 07


7 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

VISUALISERING, Regionshospitalet Viborg set fra Gl. Århusvej


8 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

SITUATIONSPLANN

Situationsplan 1: 1000


9 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

SITUATIONSPLAN

Referencebillede, taghave Referencebillede, taghave/gårdhave Referencebillede, forplads

Bebyggelsesmønstret tilsikrer, at den nye ringvej langs banelegemet,

som Viborg Kommune planlægger, kan indgå i en helhedsløsning

sammen med P-hus, ændrede ambulancetilkørselsforhold og

hospitalets nye hovedindgang i nybygningen. Realiseringsstudiets

gennemførelse er ikke afhængig af den nye ringvej, men vil under

alle omstændigheder medføre bedre tilkørselsforhold.

I forbindelse med udarbejdelsen af realiseringsstudiet har der været

ført dialog med Viborg Kommune om lokalplanforhold, parkeringsforhold

og den igangværende planlægning af den nye ringvej.

Situationsplan 1:500


10 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

VISUALISERING, Foyer


11 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

HOVEDPRINCIP

FLOW: AKUT ELEKTIVE PATIENTER, BESØGENDE OG PÅRØRENDE


12 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

HOVEDPRINCIP

FLOW: PERSONALE VARETRANSPORT


13 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

VISUALISERING, Ny hovedindgang


14 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

HOVEDPRINCIP

PRINCIPSNIT

Blok 01

Trafi kcenter Blok 04 Ny bygning Gårdhave

Gennemkørsel

Gangbro

Gangbro

Kliniske funktioner

Teknik

Kliniske servicefunktioner

Billeddiagnostik, klinisk fysiologi

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Laboratorier og apotek

Ny bygning

Akutfunktioner

Teknik


15 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

OMBYGNING AF BLOK 01

PLANER

OMBYGNINGER

I nærværende ansøgning er funktionsfordelingen i det

centrale hospitalskompleks foretaget med fokus på at

optimere logistikken og de driftsmæssige forhold samt

at begrænse ombygningerne til det nødvendige. Hospitalet

er veldisponeret i dag, således at funktioner, som

er forholdsvis nyindrettede, og som ligger fornuftigt ud

fra den samlede funktionsdisponering af hospitalet, forbliver

uændrede. De planlagte ombygninger er nødvendige

ud fra logistiske og driftsmæssige hensyn.

Generelt foreslås en opgradering af alle sengeområder,

som er placeret i det eksisterende højhus. I dag er der

på en typisk etage plads til ca. 54 senge. Med en opgradering

til dagens standard vil en typisk sengeetage

kunne ombygges, så den består af 36 1-sengsstuer

med tilhørende bad og toilet. En sådan opgradering vil

kunne gennemføres som vist på skitse i Realiseringsstudier

2010, Bilag 12.7.

De ombyggede baderum vil herefter leve op Region

Midtjyllands målsætning om indretning af baderum i

nybyggeri, men den resulterende arealstandard for sengeområdet

vil være lidt mindre end den for nybyggeri.

De ikke ombyggede arealer overholder ikke regionens

standard. I betragtning af at ombygningerne foretages

i eksisterende bygning, og at de kan gennemføres med

forholdsvis enkle omdisponeringer, kan der opnås en

god løsning både funktionelt og rationelt set i relation

til den samlede investering.

Blok 01

Plan 1:500

Projektet foreslår kun den

ene halvdel af en typisk

sengeetage som tung

ombygget, mens de resterende

arealer kan nøjes

med en let ombygning

Planudsnit 1:200

Det markerede område

er det område projektet

forslår som tung ombygning.

Let ombygning

Tung ombygning

Et sengeafsnit med

12 sengepladser

Et sengeafsnit med

12 sengepladser

Et sengeafsnit med

12 sengepladser

165 150 150 165 200 150 150 200 180 150 150 180

10 220 100 100 220 10 10 220 125 135 220 10 10 220 115 115 220 10

330 330 365 365 345 345

Et sengeafsnit med

12 sengepladser


16 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

OVERSIGTSPLANER: 00 01

Akutfunktioner

Kliniske funktioner

Kliniske servicefunktioner

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Teknik

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Blok 02

Blok 03

Underetage af

auditorium

Blok 13

Trafi kcenter

Teknik

Blok 08

Blok 14

Blok 04

Blok 07

Blok 15

Blok 0 -1

Teknik

Tunnel til Sønderparken

Tunnel til

teknik/

varetransport

Sengeredning

Omklædning

Varemodtagelse

Blok 31

Blok 30

Fjerndepot

Teknisk afdeling

Tunnel

Teknik

Blok 09

Blok 02

Blok 03

Auditorium

Blok 13

Blok 08

Blok 14

Trafi kcenter

Personaleomklædning

Akutmodtagelse

og skadestue

Indgang

selvtransporterende

Medicinsk afdeling

Blok 15

Kontorer

Personaleomklædning

Akutte senge

Indgang

ambulance

P-Hus

Dæk 0 og 1

Journakarkiv/

Depot/

Omklædning

Vareindlevering

Træning, paraplegi

Patienthotel

Senge paraplegi


17 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

Akutfunktioner

Kliniske funktioner

Kliniske servicefunktioner

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Teknik

Værksteder

Teknisk afdeling

Kapel

Tunnel

Centraldepot

Tunnel

Sterilcentral

Cafeområde

Adminstration

Administration

Hovedindgang

Blok 08

Trafi kcenter

Vagtværelser

Teknik

Apotek

Øje amb/kontorer

Fagbibliotek

IT-afdeling

IT-demorum

Ambulatorier

Kontorer

Sengeredningscentral

Akutte senge

Senge paraplegi

GRUNDENS DISPONERING

OVERSIGTSPLANER: 02 03

Teknik

Omklædning

P-Hus

Dæk 2

Indgang

fødende

Patienthotel

Blok 11

Patologi

Centralkøkken

Amb/kontorer

Røntgen

Røntgen

Administration

Blok 08

Kontor for

laboratorier

Trafi kcenter

Røntgen

Røntgen

Vagtværelser

Mammacentret

Undervisning

Forskning

Kantine

Indgang personale

Amb/kontorer

Amb/kontorer

Fysio-/ergo terapi

Klinisk

fysiologi

Blok 31

Patienthotel

Blok 30


18 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

OVERSIGTSPLANER: 04 05

Akutfunktioner

Kliniske funktioner

Kliniske servicefunktioner

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Teknik

Blok 11

Patologi

Blok 09

P. hus

Blok 12

Dialyse

Teknik

Adminstration

Vagtværelser

Kontorer

Kontor for

laboratorier

Trafi kcenter

Amb/kontorer Amb/kontorer

Kirurgiske senge

Driftsafdelingen

Rengøringsafdelingen

Informationsafdelingen

Kontorer

Klinisk Mikrobiologisk

Klinisk biokemisk afdeling

Klinisk immunologisk

afdeling

Amb/kontorer

Blok 31

Blok 30

Patienthotel

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Operation

Operation

Blok 08 Blok 07

Blok 13

Blok 14

Trafi kcenter

Operation

Operation

Kontorer

Int/opv/intermediær

Fødeafdeling

Blok 31

Patienthotel

Blok 30


19 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

OVERSIGTSPLANER: 06 07

Akutfunktioner

Kliniske funktioner

Kliniske servicefunktioner

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Teknik

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Med amb/kontorer

Blok 13

Børne amb/kontorer

Blok 14

Blok 08

Trafi kcenter

Blok 04

Kirurgiske senge

Blok 07

Blok 15

Børn senge

Neonatal

Blok 31

Blok 30

Patienthotel

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Kardio senge

Blok 03

Blok 13

Blok 14

Blok 08

Trafi kcenter

Blok 04

Kirurgiske senge

Blok 07

Blok 15

Gyn/obst

senge/amb

kontorer

Blok 05

Blok 31

Blok 48

Blok 30


20 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

OVERSIGTSPLANER: 08 09

Akutfunktioner

Kliniske funktioner

Kliniske servicefunktioner

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Teknik

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Blok 02

Blok 03

Blok 13

Blok 14

Blok 04

Blok 08

Senge

Transportcenter

Heliport


Blok 07

Blok 15

Blok 05

Blok 31

Blok 48

Blok 30

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Blok 02

Blok 03

Blok 13

Blok 14

Blok 08

Transportcenter

Blok 04

Blok 07

Blok 15

Senge

Blok 05

Blok 48

Blok 31

Blok 30


21 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

OVERSIGTSPLANER: 10 11

Akutfunktioner

Kliniske funktioner

Kliniske servicefunktioner

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Teknik

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Blok 02

Blok 03

Blok 13

Blok 14

Blok 08

Transportcenter

Blok 04

Blok 07

Blok 15

Medicinske amb/kontorer

Blok 05

Blok 31

Blok 30

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Blok 02

Blok 03

Blok 13

Blok 14

Blok 08

Transportcenter

Blok 04

Blok 07

Blok 15

Medicinske senge

Blok 05

Blok 48 Blok 48

Blok 31

Blok 30


22 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

OVERSIGTSPLANER: 12 13

Akutfunktioner

Kliniske funktioner

Kliniske servicefunktioner

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Teknik

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Blok 02

Blok 03

Blok 13

Blok 14

Blok 08

Blok 04

Blok 07

Blok 15

Blok 31

Blok 30

Blok 11

Blok 10

Transportcenter

Blok 05

Transportcenter

Blok 05

Blok 03

Blok 09

Blok 12

Blok 02

Blok 13

Blok 14

Blok 08

Blok 04

Blok 07

Blok 15

Medicinske senge Medicinske senge

Blok 31

Blok 30


23 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

GRUNDENS DISPONERING

OVERSIGTSPLANER: 14

Akutfunktioner

Kliniske funktioner

Kliniske servicefunktioner

Servicefunktioner

Trafi kcenter

Teknik

Blok 11

Blok 10

Blok 09

Blok 12

Blok 02

Blok 03

Blok 13

Blok 14

Blok 08

Teknik

Blok 04

Teknik

Blok 07

Blok 15

Blok 05

Blok 31

Blok 30

More magazines by this user
Similar magazines