DA - Europa

europarl.europa.eu

DA - Europa

17.12.2008

EUROPA-PARLAMENTET

2004

Udenrigsudvalget

ÆNDRINGSFORSLAG

1 - 90

Udkast til betænkning

Jacek Saryusz-Wolski

(PE414.998v01-00)

2009

2008/2241(INI)

om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og

de grundlæggende valg inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

(FUSP) forelagt Europa-Parlamentet i medfør af afsnit G, punkt 43, i den

interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006

(2008/2241(INI))

AM\756393DA.doc PE416.454v01-00

DA DA


DA

AM_Com_NonLegReport

PE416.454v01-00 2/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 1

Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning

Led 5 a (nyt)

Ændringsforslag 2

Nirj Deva

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Forslag til beslutning

Punkt A

- der henviser til Rådets fælles aktion af

10. november 2008 om Den Europæiske

Unions militæroperation som et bidrag til

afskrækkelse fra og forebyggelse og

bekæmpelse af piratvirksomhed og

væbnede røverier ud for Somalias kyst,

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at en klar definition af

Unionens fælles interesser er afgørende for

at nå målene for Unionens optræden

udadtil og navnlig målene for dens fælles

udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP),

Ændringsforslag 3

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt B

Or. en

A. der henviser til, at en klar definition af

Unionens fælles interesser er afgørende for

at nå målene for Unionens optræden

udadtil og navnlig målene for dens fælles

udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), i de

tilfælde, hvor disse mål ikke tilsidesætter

nogen af EU-medlemsstaternes nationalt

fastsatte prioriteter,

Or. en

AM\756393DA.doc 3/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at Den Europæiske

Union, når den har talt med én stemme, har

nydt omfattende autoritet og øvet betydelig

indflydelse på begivenhedernes gang, en

indflydelse som er i overensstemmelse med

Unionens økonomiske magt,

Ændringsforslag 4

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt D

B. der henviser til, at Den Europæiske

Union, når den har talt med én stemme,

har opnået konkrete resultater og har nydt

omfattende autoritet og øvet betydelig

indflydelse på begivenhedernes gang, en

indflydelse som er i overensstemmelse med

Unionens økonomiske magt,

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at EU, hvis det skal

spille en effektiv rolle på den

internationale scene, først og fremmest

har brug for de udenrigspolitiske

instrumenter, som er fastlagt i

Lissabontraktaten; der ikke desto mindre

henviser til, at alle praktiske muligheder,

som de nuværende traktater giver,

samtidig med en stærk fælles politisk vilje

bør anvendes til at styrke den

institutionelle sammenhæng i EU's

eksterne aktioner,

Ændringsforslag 5

Nirj Deva

Forslag til beslutning

Punkt D

udgår

Or. en

Or. en

PE416.454v01-00 4/53 AM\756393DA.doc


Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at EU, hvis det skal

spille en effektiv rolle på den

internationale scene, først og fremmest

har brug for de udenrigspolitiske

instrumenter, som er fastlagt i

Lissabontraktaten; der ikke desto mindre

henviser til, at alle praktiske muligheder,

som de nuværende traktater giver, samtidig

med en stærk fælles politisk vilje bør

anvendes til at styrke den institutionelle

sammenhæng i EU's eksterne aktioner,

Ændringsforslag 6

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt D

D. der henviser til, at alle praktiske

muligheder, som de nuværende traktater

giver, samtidig med en stærk fælles politisk

vilje bør anvendes til at styrke den

institutionelle sammenhæng i EU's

eksterne aktioner,

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at EU, hvis det skal

spille en effektiv rolle på den

internationale scene, først og fremmest har

brug for de udenrigspolitiske instrumenter,

som er fastlagt i Lissabontraktaten; der

ikke desto mindre henviser til, at alle

praktiske muligheder, som de nuværende

traktater giver, samtidig med en stærk

fælles politisk vilje bør anvendes til at

styrke den institutionelle sammenhæng i

EU's eksterne aktioner,

Or. en

D. der henviser til, at EU, hvis det skal

forbedre effektiviteten og konsekvensen i

sine aktioner på den internationale scene,

først og fremmest har brug for de

udenrigspolitiske instrumenter, som er

fastlagt i Lissabontraktaten; der ikke desto

mindre henviser til, at alle praktiske

muligheder, som de nuværende traktater

giver, samtidig med en stærk fælles politisk

vilje bør anvendes til at styrke den

institutionelle sammenhæng i EU's

eksterne aktioner,

Or. en

AM\756393DA.doc 5/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 7

Nirj Deva

Forslag til beslutning

Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. gentager, at FUSP skal baseres på de

værdier, som Den Europæiske Union og

dens medlemsstater værner om, især

demokrati, retsstatsprincippet og respekten

for menneskets værdighed, for

menneskerettigheder og for grundlæggende

frihedsrettigheder;

Ændringsforslag 8

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 1

1. 1. gentager, at FUSP skal baseres på de

værdier, som Den Europæiske Union og

dens medlemsstater værner om, især

demokrati, retsstatsprincippet og respekten

for menneskets værdighed, for

menneskerettigheder og for grundlæggende

frihedsrettigheder, som netop er grunden

til, at Europas folk skal give bemyndigelse

til selve FUSP's legitimitet, og at

Lissabontraktaten ufortøvet skal sættes til

folkeafstemning i alle de lande, der er i

stand til at gennemføre en sådan;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. gentager, at FUSP skal baseres på de

værdier, som Den Europæiske Union og

dens medlemsstater værner om, især

demokrati, retsstatsprincippet og respekten

for menneskets værdighed, for

menneskerettigheder og for grundlæggende

frihedsrettigheder;

Or. en

1. gentager, at FUSP skal baseres på de

værdier, som Den Europæiske Union og

dens medlemsstater værner om, især

demokrati, retsstatsprincippet og respekten

for menneskets værdighed, for

menneskerettigheder og for grundlæggende

frihedsrettigheder samt fremme af fred og

internationalt samarbejde;

Or. es

PE416.454v01-00 6/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 9

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. gentager, at FUSP skal baseres på de

værdier, som Den Europæiske Union og

dens medlemsstater værner om, især

demokrati, retsstatsprincippet og respekten

for menneskets værdighed, for

menneskerettigheder og for grundlæggende

frihedsrettigheder;

Ændringsforslag 10

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Ændringsforslag 11

Andrew Duff

1. gentager, at FUSP skal baseres på og

styres af de værdier, som Den Europæiske

Union og dens medlemsstater værner om,

især demokrati, retsstatsprincippet og

respekten for menneskets værdighed, for

menneskerettigheder og for grundlæggende

frihedsrettigheder;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Forslag til beslutning

Punkt 2

Or. en

1a. understreger, at EU skal anvende

FUSP til at kæmpe for dets borgeres

fælles interesser, herunder retten til at

leve i fred og sikkerhed i et rent miljø og

have forskellig adgang til vigtige

ressourcer, som f.eks. energi;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er stærkt overbevist om, at Den

Europæiske Union kun kan gøre en forskel,

Or. en

2. er stærkt overbevist om, at Den

Europæiske Union kun kan gøre en forskel,

AM\756393DA.doc 7/53 PE416.454v01-00

DA


DA

hvis den taler med én stemme, hvis den

udstyres med de fornødne instrumenter, og

hvis den får tildelt den solide demokratiske

legitimitet, som den parlamentariske

kontrolfunktion medfører; mener i denne

henseende, at udenrigs- og

forsvarsudvalgene i medlemsstaternes

parlamenter bør mødes med regelmæssige

mellemrum under Europa-Parlamentets

auspicier for at kontrollere de vigtigste

udviklinger inden for FUSP;

Ændringsforslag 12

Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning

Punkt 2

hvis den taler med én stemme, hvis den

udstyres med de fornødne instrumenter, og

hvis den får tildelt den solide demokratiske

legitimitet, som er et resultat af informeret

kontrol, der foretages af både Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter

på deres respektive niveauer og i

overensstemmelse med deres egne

mandater; mener i denne henseende, at

medlemmer af udenrigs- og

forsvarsudvalgene i medlemsstaternes

parlamenter bør indbydes af Europa-

Parlamentet til at mødes med dette med

regelmæssige mellemrum for sammen at

drøfte de vigtigste udviklinger inden for

FUSP;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er stærkt overbevist om, at Den

Europæiske Union kun kan gøre en forskel,

hvis den taler med én stemme, hvis den

udstyres med de fornødne instrumenter, og

hvis den får tildelt den solide demokratiske

legitimitet, som den parlamentariske

kontrolfunktion medfører; mener i denne

henseende, at udenrigs- og

forsvarsudvalgene i medlemsstaternes

parlamenter bør mødes med regelmæssige

mellemrum under Europa-Parlamentets

auspicier for at kontrollere de vigtigste

udviklinger inden for FUSP;

Or. en

2. er stærkt overbevist om, at Den

Europæiske Union kun kan gøre en forskel,

hvis den taler med én stemme, hvis den

udstyres med de fornødne instrumenter,

hvis den yderligere styrker sit samarbejde

med FN og samtidig lægger vægt på

fælles strategier og politikker, som f.eks.

et effektivt multilateralt system, og hvis

den får tildelt den solide demokratiske

legitimitet, som den parlamentariske

kontrolfunktion medfører; mener i denne

henseende, at udenrigs- og

forsvarsudvalgene i medlemsstaternes

parlamenter bør mødes med regelmæssige

mellemrum under Europa-Parlamentets

auspicier for at kontrollere de vigtigste

udviklinger inden for FUSP;

Or. en

PE416.454v01-00 8/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 13

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er stærkt overbevist om, at Den

Europæiske Union kun kan gøre en forskel,

hvis den taler med én stemme, hvis den

udstyres med de fornødne instrumenter, og

hvis den får tildelt den solide demokratiske

legitimitet, som den parlamentariske

kontrolfunktion medfører; mener i denne

henseende, at udenrigs- og

forsvarsudvalgene i medlemsstaternes

parlamenter bør mødes med regelmæssige

mellemrum under Europa-Parlamentets

auspicier for at kontrollere de vigtigste

udviklinger inden for FUSP;

Ændringsforslag 14

Nirj Deva

Forslag til beslutning

Punkt 2

2. er stærkt overbevist om, at Den

Europæiske Union kun kan gøre en forskel,

hvis den taler med én stemme, hvis den

udstyres med de fornødne instrumenter, og

hvis den får tildelt den solide demokratiske

legitimitet, som også den parlamentariske

kontrolfunktion medfører; mener i denne

henseende, at udenrigs- og

forsvarsudvalgene i medlemsstaternes

parlamenter bør mødes med regelmæssige

mellemrum under Europa-Parlamentets

auspicier for at kontrollere de vigtigste

udviklinger inden for FUSP; mener, at der

bør gøres en ny indsats for at øge de

europæiske borgeres sensibilitet med

hensyn til FUSP;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er stærkt overbevist om, at Den

Europæiske Union kun kan gøre en forskel,

hvis den taler med én stemme, hvis den

udstyres med de fornødne instrumenter,

og hvis den får tildelt den solide

demokratiske legitimitet, som den

parlamentariske kontrolfunktion medfører;

mener i denne henseende, at udenrigs- og

forsvarsudvalgene i medlemsstaternes

Or. en

2. er stærkt overbevist om, at Den

Europæiske Union kun kan gøre en forskel,

hvis den får tildelt den solide demokratiske

legitimitet, som den parlamentariske

kontrolfunktion medfører; mener i denne

henseende, at udenrigs- og

forsvarsudvalgene i medlemsstaternes

parlamenter bør mødes med regelmæssige

mellemrum under Europa-Parlamentets

AM\756393DA.doc 9/53 PE416.454v01-00

DA


DA

parlamenter bør mødes med regelmæssige

mellemrum under Europa-Parlamentets

auspicier for at kontrollere de vigtigste

udviklinger inden for FUSP;

Ændringsforslag 15

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt 3

auspicier for at kontrollere de vigtigste

udviklinger inden for FUSP;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. beklager, at FUSP-budgettet er

alvorligt underfinansieret, og minder om,

at FUSP, hvis den skal være troværdig og

opfylde EU-borgernes forventninger, skal

have tildelt midler, der svarer til dens

målsætninger og særlige mål;

Ændringsforslag 16

Nirj Deva

Forslag til beslutning

Punkt 3

udgår

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. beklager, at FUSP-budgettet er

alvorligt underfinansieret, og minder om,

at FUSP, hvis den skal være troværdig og

opfylde EU-borgernes forventninger, skal

have tildelt midler, der svarer til dens

målsætninger og særlige mål;

udgår

Or. en

Or. en

Or. en

PE416.454v01-00 10/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 17

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at Rådets årsrapport i stedet for

at nøjes med at forelægge en omfattende

katalog af gennemførte aktiviteter bør gøre

det muligt at etablere en dialog med

Europa-Parlamentet, der tager sigte på at

udvikle en mere strategisk tilgang til FUSP

baseret på fastlæggelsen af de vigtigste

udfordringer og med en definition på

prioriteter og målsætninger for fremtidige

aktioner;

Ændringsforslag 18

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 6

5. mener, at Rådets årsrapport i stedet for

at nøjes med at forelægge en omfattende

katalog af gennemførte aktiviteter bør gøre

det muligt at etablere en dialog med

Europa-Parlamentet, der tager sigte på at

udvikle en mere strategisk tilgang til FUSP

baseret på fastlæggelsen af de vigtigste

udfordringer og med en definition på

prioriteter og målsætninger for fremtidige

aktioner i overensstemmelse med de

ressourcer og midler, der står til rådighed;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer derfor indtrængende Rådet til

på ny at overveje logikken i den generelle

rapport og dennes særlige format for at

sikre, at den indeholder en tilbundsgående

vurdering af Unionens politik overfor

tredjelande og Unionens reaktion på

humanitære kriser og kriser på

sikkerhedsområdet, såvel som særlige

forslag med henblik på fremtidige aktioner;

Or. en

6. opfordrer derfor indtrængende Rådet til

på ny at overveje logikken i den generelle

rapport og dennes særlige format for at

sikre, at den indeholder en tilbundsgående

vurdering af Unionens politik overfor

tredjelande eller regionale blokke og

Unionens reaktion på humanitære kriser og

kriser på sikkerhedsområdet, såvel som

særlige forslag med henblik på fremtidige

aktioner;

Or. es

AM\756393DA.doc 11/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 19

Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til beslutning

Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny global orden,

finanskrisen, etablering af et stort og

omfattende transatlantisk marked,

klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Ændringsforslag 20

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 7

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny mere integreret og

mere effektiv global orden, finanskrisen,

etablering af en ny række euro-atlantiske

institutioner og et stort og omfattende

transatlantisk marked, klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny global orden,

finanskrisen, etablering af et stort og

omfattende transatlantisk marked,

klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

Or. en

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom principperne om god

regeringsførelse i forbindelse med en ny

global orden, fælles reaktioner på

finanskrisen, etablering af et stort og

omfattende transatlantisk marked,

foranstaltninger til håndtering af

klimaændringer,

PE416.454v01-00 12/53 AM\756393DA.doc


kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Ændringsforslag 21

Janusz Onyszkiewicz

Forslag til beslutning

Punkt 7

energiforsyningssikkerhed, bekæmpelse af

terrorisme og organiseret kriminalitet,

arbejdet til fordel for

millenniumudviklingsmålene samt fred i

Mellemøsten og Afghanistan og en

afslutning på det spændte forhold til Iran;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny global orden,

finanskrisen, etablering af et stort og

omfattende transatlantisk marked,

klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Ændringsforslag 22

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 7

Or. es

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

Or. en

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

AM\756393DA.doc 13/53 PE416.454v01-00

DA


DA

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny global orden,

finanskrisen, etablering af et stort og

omfattende transatlantisk marked,

klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Ændringsforslag 23

Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning

Punkt 7

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny global orden, der er

baseret på stærkere og mere effektive

multilaterale organisationer og

genetablering af folkeretten, finanskrisen,

etablering af et stort og omfattende

transatlantisk marked, klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, nuklear ikkespredning

og nedrustning, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny global orden,

finanskrisen, etablering af et stort og

omfattende transatlantisk marked,

klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Or. en

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering,

herunder den længe påkrævede reform af

De Forenede Nationer, som dækker

strategiske spørgsmål af fælles interesse,

såsom en ny global orden, finanskrisen,

etablering af et stort og omfattende

transatlantisk marked, klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Or. en

PE416.454v01-00 14/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 24

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny global orden,

finanskrisen, etablering af et stort og

omfattende transatlantisk marked,

klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet og

millenniumudviklingsmålene;

Ændringsforslag 25

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 7 a (nyt)

7. mener, at de kommende måneder byder

på en enestående lejlighed for EU til at

udarbejde en ny transatlantisk dagsorden

med den nye amerikanske regering, som

dækker strategiske spørgsmål af fælles

interesse, såsom en ny global orden,

finanskrisen, etablering af et stort og

omfattende transatlantisk marked,

klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, situationen i

Mellemøsten, Iran og Afghanistan,

bekæmpelse af terrorisme og organiseret

kriminalitet, ikke-spredning og nuklear

nedrustning og

millenniumudviklingsmålene;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. en

7a. mener rent faktisk, at der er særlige

muligheder for en fornyelse af det

transatlantiske samarbejde om nuklear

ikke-spredning; glæder sig over

meddelelsen fra USA's kommende

præsident om, at han vil fremme

ratificeringen af traktaten om et

altomfattende forbud mod

atomprøvesprængninger (CTBT), hvilket

ville bidrage til at genskabe tilliden til

ikke-spredningsordningen; glæder sig

ligeledes over Rådets afgørelse om at yde

AM\756393DA.doc 15/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 26

Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til beslutning

Punkt 8

finansiel støtte til IAEA's nukleare

brændstofbank og mener, at sådanne

multilaterale nuklearstrategier kunne yde

et positivt bidrag til en genoplivelse af

ikke-spredningstraktaten (NPT);

opfordrer Rådet til at yde et positivt og

aktivt bidrag til forberedelserne af den

kommende NPT-revisionskonference i

2010 i nært samarbejde med dets

internationale partnere, især De Forenede

Stater og Rusland, for at undgå en

gentagelse af den komplette fiasko, som

kendetegnede revisionskonferencen i

2005;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at FUSP fortsat bør koncentrere

sig om fremme af menneskerettigheder,

bekæmpelse af terrorisme, ikke-spredning

af masseødelæggelsesvåben,

klimaændringer og

energiforsyningssikkerhed, eftersom disse

problemer er af direkte interesse for de

europæiske borgere;

Ændringsforslag 27

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 8

Or. en

8. mener, at FUSP fortsat bør koncentrere

sig om bevarelse af menneskerettigheder,

fremme af fred og sikkerhed i Europas

naboområder og på globalt plan,

bekæmpelse af terrorisme, ikke-spredning

af masseødelæggelsesvåben,

klimaændringer og

energiforsyningssikkerhed, eftersom disse

problemer er af direkte interesse for de

europæiske borgere;

Or. en

PE416.454v01-00 16/53 AM\756393DA.doc


Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at FUSP fortsat bør koncentrere

sig om fremme af menneskerettigheder,

bekæmpelse af terrorisme, ikke-spredning

af masseødelæggelsesvåben,

klimaændringer og

energiforsyningssikkerhed, eftersom disse

problemer er af direkte interesse for de

europæiske borgere;

Ændringsforslag 28

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 8

8. mener, at FUSP fortsat bør koncentrere

sig om fremme af menneskerettigheder,

fred i verden, fælles aktioner til

håndtering af klimaændringer,

energiforsyningssikkerhed, ikke-spredning

af masseødelæggelsesvåben, bekæmpelse

af terrorisme, eftersom disse problemer

udgør de største udfordringer for vores

planet og følgelig er af interesse for de

europæiske borgere;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at FUSP fortsat bør koncentrere

sig om fremme af menneskerettigheder,

bekæmpelse af terrorisme, ikke-spredning

af masseødelæggelsesvåben,

klimaændringer og

energiforsyningssikkerhed, eftersom disse

problemer er af direkte interesse for de

europæiske borgere;

Ændringsforslag 29

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 8

Or. es

8. mener, at FUSP fortsat bør koncentrere

sig om fremme af menneskerettigheder,

støtte til multilaterale organisationer og

folkeretten, bekæmpelse af terrorisme,

ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben

og nedrustning, klimaændringer og

energiforsyningssikkerhed, eftersom disse

problemer er af direkte interesse for de

europæiske borgere;

Or. en

AM\756393DA.doc 17/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at FUSP fortsat bør koncentrere

sig om fremme af menneskerettigheder,

bekæmpelse af terrorisme, ikke-spredning

af masseødelæggelsesvåben,

klimaændringer og

energiforsyningssikkerhed, eftersom disse

problemer er af direkte interesse for de

europæiske borgere;

Ændringsforslag 30

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 8 a (nyt)

8. mener, at FUSP fortsat bør koncentrere

sig om fremme af menneskerettigheder,

regional sikkerhed, bekæmpelse af

terrorisme, ikke-spredning af

masseødelæggelsesvåben og eventuel

generel nedrustning,, klimaændringer og

energiforsyningssikkerhed, eftersom disse

problemer er af direkte interesse for de

europæiske borgere;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ændringsforslag 31

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt 9

Or. en

8a. mener, at Rådet og Kommissionen i

betragtning af Domstolens gentagne

afgørelser med kritik af den måde, hvorpå

Den Europæiske Unions liste over

terrororganisationer og personer med

tilknytning til terroraktiviteter funger, bør

påbegynde en uafhængig revision for at

vurdere systemets nytte set i forhold til

Den Europæiske Unions politiske rolle i

lande, som f.eks. Sri Lanka, Filippinerne

eller Palæstina;

Or. en

PE416.454v01-00 18/53 AM\756393DA.doc


Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer Rådet til fast besluttet at følge

Parlamentets henstillinger om udviklingen

af en fælles europæisk ekstern

energipolitik, navnlig ved at fremme EU's

enhed under forhandlinger med

energileverandører og transitlande og

forsvare EU's fælles interesser, udvikle et

effektivt energidiplomati, vedtage mere

effektive mekanismer til håndtering af

krisesituationer og endelig sikre en

spredning blandt energileverandører;

Ændringsforslag 32

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 9

9. opfordrer Rådet til at følge en

tilbageholdende strategi i forhold til

Parlamentets henstillinger om udviklingen

af en fælles europæisk ekstern

energipolitik, navnlig ved at fremme

national enhed under forhandlinger med

energileverandører og transitlande og

forsvare medlemsstaternes fælles

interesser, ved at hjælpe medlemsstaterne

med at udvikle et effektivt energidiplomati,

vedtage mere effektive mekanismer til

håndtering af krisesituationer og endelig

tilskynde medlemsstater til at træffe

foranstaltninger til at medvirke til en

spredning blandt energileverandører;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer Rådet til fast besluttet at følge

Parlamentets henstillinger om udviklingen

af en fælles europæisk ekstern

energipolitik, navnlig ved at fremme EU's

enhed under forhandlinger med

energileverandører og transitlande og

forsvare EU's fælles interesser, udvikle et

effektivt energidiplomati, vedtage mere

effektive mekanismer til håndtering af

krisesituationer og endelig sikre en

spredning blandt energileverandører;

Or. en

9. opfordrer Rådet til fast besluttet at følge

Parlamentets henstillinger om udviklingen

af en fælles europæisk ekstern

energipolitik, navnlig ved at fremme EU's

enhed under forhandlinger med

energileverandører og transitlande og

forsvare EU's fælles interesser, udvikle et

effektivt energidiplomati, vedtage mere

effektive mekanismer til håndtering af

krisesituationer og endelig sikre en

spredning blandt energileverandører og

anvendelse af bæredygtige energier og

udvikling af vedvarende energikilder;

Or. es

AM\756393DA.doc 19/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 33

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer Rådet til fast besluttet at følge

Parlamentets henstillinger om udviklingen

af en fælles europæisk ekstern

energipolitik, navnlig ved at fremme EU's

enhed under forhandlinger med

energileverandører og transitlande og

forsvare EU's fælles interesser, udvikle et

effektivt energidiplomati, vedtage mere

effektive mekanismer til håndtering af

krisesituationer og endelig sikre en

spredning blandt energileverandører;

Ændringsforslag 34

Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til beslutning

Punkt 10

9. opfordrer Rådet til fast besluttet at følge

Parlamentets henstillinger om udviklingen

af en fælles europæisk ekstern

energipolitik, navnlig ved at fremme EU's

enhed under forhandlinger med

energileverandører og transitlande og

forsvare EU's fælles interesser, udvikle et

effektivt energidiplomati, vedtage mere

effektive mekanismer til håndtering af

krisesituationer og endelig sikre en

spredning blandt energileverandører og

energiressourcer, især vedvarende

energikilder;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. mener, at der under den nuværende

revision af den europæiske

sikkerhedsstrategi (ESS) bør tages højde

for de nye udfordringer på

sikkerhedsområdet, som f.eks.

energisikkerhed, klimaændringer og cybersikkerhed,

og at der bør ske en forbedring i

gennemførelsen af selve strategien;

opfordrer til, at drøftelsen om ESS sker på

gennemsigtig vis under inddragelse af

Europa-Parlamentet og medlemsstaternes

parlamenter;

Or. en

10. glæder sig over den kendsgerning, at

der under den nuværende revision af den

europæiske sikkerhedsstrategi (ESS) tages

højde for de nye udfordringer på

sikkerhedsområdet, som f.eks.

energisikkerhed, klimaændringer og cybersikkerhed,

og at der tilsigtes en forbedring i

gennemførelsen af selve strategien; noterer

sig i denne forbindelse den drøftelse, som

Rådet, Europa-Parlamentet og

medlemsstaternes parlamenter har indledt

om den europæiske sikkerheds fremtid;

understreger, at disse drøftelser, hvis mål

ligger langt fra en radikal ny arkitektur,

PE416.454v01-00 20/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 35

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt 11

bør tage udgangspunkt i Den Europæiske

Unions landvindinger og værdier som

anført i artikel 11 i traktaten om Den

Europæiske Union og nedfældet i

Helsinki-slutakten og Paris-chartret;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. mener også, at krigen i Georgien

bekræfter behovet for, at EU som et led i

revisionen af ESS udvikler et præventivt

diplomati fulgt op af hensigtsmæssige

kriseforebyggelsesinstrumenter og

katastrofeplanlægning;

Ændringsforslag 36

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 11

Or. en

11. mener også, at krigen i Georgien

bekræfter behovet for, at EU anvender et

præventivt diplomati og i fuld

udstrækning gør brug af sine evner og

erfaringer i forbindelse med katastrofeog

krisestyring, især ved at tilbyde

teknologisk og professionel bistand ved

genopbygning efter konflikter, idet det

deltager aktivt i uddannelsen af lokalt

personale og etablerer effektive

mekanismer til levering af humanitær

bistand;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. mener også, at krigen i Georgien

bekræfter behovet for, at EU som et led i

revisionen af ESS udvikler et præventivt

diplomati fulgt op af hensigtsmæssige

kriseforebyggelsesinstrumenter og

Or. en

11. mener også, at krigen i Georgien

bekræfter behovet for, at EU som et led i

revisionen af ESS udvikler et præventivt

diplomati fulgt op af hensigtsmæssige

kriseforebyggelsesinstrumenter, især

AM\756393DA.doc 21/53 PE416.454v01-00

DA


DA

katastrofeplanlægning; stabilitetsinstrumentet,

katastrofeplanlægning og pålidelig

langsigtet finansiering;

Ændringsforslag 37

Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til beslutning

Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

vestlige Balkan; opfordrer til en hurtig og

fuldstændig udstationering af Den

Europæiske Unions retsstatsmission i

Kosovo (EULEX) i hele landet, og

opfordrer indtrængende Rådet til at

opretholde en vedvarende dialog med De

Forenede Nationers mission i Kosovo for

at sikre en klar og hurtig overdragelse

mellem de to missioner;

Ændringsforslag 38

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 12

Or. en

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

vestlige Balkan; glæder sig over

udstationeringen af Den Europæiske

Unions retsstatsmission i Kosovo

(EULEX) i hele landet, og opfordrer

indtrængende Rådet til i samarbejde med

De Forenede Nationers mission i Kosovo

at sikre, at den fulde overdragelse mellem

de to missioner på retsstatsområdet sker

hurtigt; opfordrer missionen til at

forelægge hurtige resultater inden for

bekæmpelse af organiseret kriminalitet og

retsforfølgning af de personer, der

anklages for krigsforbrydelser; opfordrer

endvidere indtrængende EU's særlige

repræsentant i Kosovo til at fremme en

ånd af pragmatisk samarbejde mellem

myndighederne i Pristina og Belgrad til

fordel for de serbiske samfund i Kosovo;

Or. en

PE416.454v01-00 22/53 AM\756393DA.doc


Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

vestlige Balkan; opfordrer til en hurtig og

fuldstændig udstationering af Den

Europæiske Unions retsstatsmission i

Kosovo (EULEX) i hele landet, og

opfordrer indtrængende Rådet til at

opretholde en vedvarende dialog med De

Forenede Nationers mission i Kosovo for

at sikre en klar og hurtig overdragelse

mellem de to missioner;

Ændringsforslag 39

Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning

Punkt 12

12. glæder sig over, at Den Europæiske

Unions retsstatsmission i Kosovo

(EULEX) har neutral status, hvilket gør

det muligt at udstationere missionen i

Kosovo fra den 8. december, da denne

status er vigtig, hvis der skal opnås

stabilitet i det vestlige Balkan;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

vestlige Balkan; opfordrer til en hurtig og

fuldstændig udstationering af Den

Europæiske Unions retsstatsmission i

Kosovo (EULEX) i hele landet, og

opfordrer indtrængende Rådet til at

opretholde en vedvarende dialog med De

Forenede Nationers mission i Kosovo for

at sikre en klar og hurtig overdragelse

mellem de to missioner;

Or. es

12. understreger betydningen af EU's

tilstedeværelse i Kosovo og anser de

konkrete udsigter til medlemskab for alle

landene i regionen som vigtige, hvis der

skal opnås stabilitet i det vestlige Balkan;

glæder sig derfor over den enighed, der er

opnået i FN's Sikkerhedsråd den 26.

november 2008 om fuldstændig

udstationering af Den Europæiske Unions

retsstatsmission i Kosovo (EULEX) på

grundlag af De Forenede Nationers

strategi med neutral status og opfordrer

indtrængende alle parter til at samarbejde

tæt med den europæiske mission for at

sikre retsstatsprincippet for alle

indbyggere i Kosovo; støtter det arbejde,

som Den Europæiske Unions særlige

repræsentant udfører i Kosovo, og

tilskynder ham til fortsat at gennemføre

sit mandat under behørig hensyntagen til

AM\756393DA.doc 23/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 40

Andrew Duff

Forslag til beslutning

Punkt 12

alle medlemsstaters standspunkter, som

kom til udtryk i Rådets relevante

afgørelser, herunder afgørelsen af 18.

februar 2008;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

vestlige Balkan; opfordrer til en hurtig og

fuldstændig udstationering af Den

Europæiske Unions retsstatsmission i

Kosovo (EULEX) i hele landet, og

opfordrer indtrængende Rådet til at

opretholde en vedvarende dialog med De

Forenede Nationers mission i Kosovo for

at sikre en klar og hurtig overdragelse

mellem de to missioner;

Ændringsforslag 41

Marcello Vernola

Forslag til beslutning

Punkt 12

Or. en

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

vestlige Balkan; opfordrer til en hurtig og

fuldstændig udstationering af Den

Europæiske Unions retsstatsmission i

Kosovo (EULEX) i hele landet, og

opfordrer indtrængende Rådet til at

opretholde en vedvarende dialog med De

Forenede Nationers mission i Kosovo for

at sikre en klar og hurtig overdragelse

mellem de to missioner; opfordrer

endvidere de medlemsstater, som endnu

ikke fuldt ud har anerkendt Kosovos

uafhængighed, til at gøre dette;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

Or. en

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

PE416.454v01-00 24/53 AM\756393DA.doc


vestlige Balkan; opfordrer til en hurtig og

fuldstændig udstationering af Den

Europæiske Unions retsstatsmission i

Kosovo (EULEX) i hele landet, og

opfordrer indtrængende Rådet til at

opretholde en vedvarende dialog med De

Forenede Nationers mission i Kosovo for

at sikre en klar og hurtig overdragelse

mellem de to missioner;

Ændringsforslag 42

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 12

vestlige Balkan; noterer sig

udstationeringen af Den Europæiske

Unions retsstatsmission i Kosovo

(EULEX), og opfordrer indtrængende

Rådet til at opretholde en vedvarende

dialog med De Forenede Nationers mission

i Kosovo for at sikre en klar og hurtig

overdragelse mellem de to missioner;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

vestlige Balkan; opfordrer til en hurtig og

fuldstændig udstationering af Den

Europæiske Unions retsstatsmission i

Kosovo (EULEX) i hele landet, og

opfordrer indtrængende Rådet til at

opretholde en vedvarende dialog med De

Forenede Nationers mission i Kosovo for

at sikre en klar og hurtig overdragelse

mellem de to missioner;

Ændringsforslag 43

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 13

Or. en

12. minder om, at konsolideringen af

Kosovo, efter at landets status er fastlagt,

er vigtig, hvis der skal opnås stabilitet i det

vestlige Balkan; opfordrer til en hurtig og

fuldstændig udstationering af Den

Europæiske Unions retsstatsmission i

Kosovo (EULEX) i hele landet, og

opfordrer indtrængende Rådet til at

opretholde en vedvarende dialog med De

Forenede Nationers mission i Kosovo for

at sikre klare arbejdsforhold og en

gnidningsløs overdragelse mellem de to

missioner;

Or. en

AM\756393DA.doc 25/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. går imod en for tidlig tilbagetrækning

fra det internationale samfunds side i

Bosnien-Hercegovina; mener, at der ikke

bør fastsættes en dato og heller ingen

retningsgivende dato for lukningen af

Den Høje Repræsentants kontor og

tilbagetrækning af EUFOR Althea,

eftersom en sådan lukning og

tilbagetrækning først kan finde sted, når

Bosnien-Hercegovina er blevet en stabil

og velfungerende stat;

Ændringsforslag 44

Marcello Vernola

Forslag til beslutning

Punkt 13

udgår

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. går imod en for tidlig tilbagetrækning

fra det internationale samfunds side i

Bosnien-Hercegovina; mener, at der ikke

bør fastsættes en dato og heller ingen

retningsgivende dato for lukningen af

Den Høje Repræsentants kontor og

tilbagetrækning af EUFOR Althea,

eftersom en sådan lukning og

tilbagetrækning først kan finde sted, når

Bosnien-Hercegovina er blevet en stabil

og velfungerende stat;

Or. en

13. hævder på ny, at EU's mål i Bosnien-

Hercegovina fortsat er at sikre et stabilt,

fredeligt og multietnisk land, der

uigenkaldeligt er på vej til medlemskab af

EU; tilskynder Bosnien-Hercegovinas

ledere til at gennemføre den aftale, der

blev indgået den 8. november 2008,

således at der hurtigt kan tages fat på de

resterende målsætninger og betingelser

som fastsat af Fredsimplementeringsrådet

for overgangen fra Den Høje

Repræsentants kontor til EU's særlige

repræsentants kontor inden midten af

2009; mener, at der skal tages hensyn til

den politiske udvikling ved fastlæggelsen

af den fremtidige status for operation

Althea;

Or. en

PE416.454v01-00 26/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 45

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. går imod en for tidlig tilbagetrækning

fra det internationale samfunds side i

Bosnien-Hercegovina; mener, at der ikke

bør fastsættes en dato og heller ingen

retningsgivende dato for lukningen af

Den Høje Repræsentants kontor og

tilbagetrækning af EUFOR Althea,

eftersom en sådan lukning og

tilbagetrækning først kan finde sted, når

Bosnien-Hercegovina er blevet en stabil

og velfungerende stat;

Ændringsforslag 46

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 13

13. går imod en for tidlig tilbagetrækning

fra det internationale samfunds side i

Bosnien-Hercegovina;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. går imod en for tidlig tilbagetrækning

fra det internationale samfunds side i

Bosnien-Hercegovina; mener, at der ikke

bør fastsættes en dato og heller ingen

retningsgivende dato for lukningen af Den

Høje Repræsentants kontor og

tilbagetrækning af EUFOR Althea,

eftersom en sådan lukning og

tilbagetrækning først kan finde sted, når

Bosnien-Hercegovina er blevet en stabil og

velfungerende stat;

Or. en

13. udtrykker bekymring over den

eventuelle tilbagetrækning fra det

internationale samfunds side i Bosnien-

Hercegovina; mener, at der ikke bør

fastsættes en dato og heller ingen

retningsgivende dato for lukningen af Den

Høje Repræsentants kontor og

tilbagetrækning af EUFOR Althea,

eftersom en sådan lukning og

tilbagetrækning først kan finde sted i fuld

overensstemmelse med de bosniske

myndigheder, og når Bosnien-Hercegovina

er blevet en stabil og velfungerende stat;

Or. en

AM\756393DA.doc 27/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 47

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. går imod en for tidlig tilbagetrækning

fra det internationale samfunds side i

Bosnien-Hercegovina; mener, at der ikke

bør fastsættes en dato og heller ingen

retningsgivende dato for lukningen af Den

Høje Repræsentants kontor og

tilbagetrækning af EUFOR Althea,

eftersom en sådan lukning og

tilbagetrækning først kan finde sted, når

Bosnien-Hercegovina er blevet en stabil

og velfungerende stat;

Ændringsforslag 48

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 13 a (nyt)

13. går imod en for tidlig tilbagetrækning

fra det internationale samfunds side i

Bosnien-Hercegovina; mener, at der ikke

bør fastsættes en dato og heller ingen

retningsgivende dato for lukningen af Den

Høje Repræsentants kontor og

tilbagetrækning af EUFOR Althea,

eftersom en sådan lukning og

tilbagetrækning først kan finde sted, når

Bosnien-Hercegovina har opnået

tilfredsstillende normer for arbejdsgangen

i deres institutioner;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. es

13a. noterer sig den beslutning, som visse

af landene i det vestlige Balkan har truffet

om at indgive klager hos eller indhente

rådgivende udtalelser fra Den

Internationale Domstol om bilaterale

konflikter; er af den opfattelse, at EU bør

gøre alt, hvad der står i dets magt for at

støtte og fremme forhandlingerne mellem

parterne med henblik på at opnå en

altomfattende og varig løsning på de

uløste spørgsmål, hvorved hele regionens

konkrete udsigter til medlemskab øges;

opfordrer de medlemsstater, som er part i

PE416.454v01-00 28/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 49

Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til beslutning

Punkt 14

sådanne uoverensstemmelser til fortsat at

indtage en åben og konstruktiv holdning

til andre parters eventuelle medlemskab;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. er af den opfattelse, at den seneste krise

i Sydkaukasus klart har vist, at der er

behov for EU's stærke præsens i dets

østlige naboskabsområder; støtter derfor

tanken om etableringen af et udvidet

partnerskab med vore østlige naboer, som i

alt væsentligt dækker tre områder - et

omfattende og bredt frihandelsområde,

liberalisering af visumbestemmelserne,

der fører til rejser uden visumpligt, og

energisikkerhed; er af den opfattelse, at

dette partnerskab bør ledsages af en

fordobling af EU's finansielle bistand og af

en stærk politisk dimension, som under alle

omstændigheder bør omfatte EURONEST,

den fælles parlamentariske forsamling

bestående af medlemmer af Europa-

Parlamentet og af parlamenterne i

nabolandene;

Or. en

14. gentager, at det er overbevist om, at

det er nødvendigt at styrke incitamenterne

for ENP-landene til at gennemføre

reformer, og er af den opfattelse, at den

seneste krise i Sydkaukasus klart har vist,

at der er behov for EU's stærkere præsens i

dets østlige naboskabsområder; støtter

derfor den strategi, som Kommissionen

har fulgt i sin meddelelse om det østlige

partnerskab, hvis mål er etableringen af et

udvidet partnerskab med vore østlige

naboer; som dækker et omfattende og bredt

frihandelsområde, gradvis fjernelse af alle

hindringer for fri bevægelighed for

personer (herunder eventuelt rejser uden

visumpligt) og foranstaltninger til at øge

energisikkerheden; er af den opfattelse, at

dette partnerskab bør ledsages af en

fordobling af EU's finansielle bistand og af

en stærk politisk dimension, som under alle

omstændigheder bør omfatte EURONEST,

den fælles parlamentariske forsamling

bestående af medlemmer af Europa-

Parlamentet og af parlamenterne i

nabolandene;

Or. en

AM\756393DA.doc 29/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 50

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. er af den opfattelse, at den seneste krise

i Sydkaukasus klart har vist, at der er

behov for EU's stærke præsens i dets

østlige naboskabsområder; støtter derfor

tanken om etableringen af et udvidet

partnerskab med vore østlige naboer, som i

alt væsentligt dækker tre områder - et

omfattende og bredt frihandelsområde,

liberalisering af visumbestemmelserne, der

fører til rejser uden visumpligt og

energisikkerhed; er af den opfattelse, at

dette partnerskab bør ledsages af en

fordobling af EU's finansielle bistand og af

en stærk politisk dimension, som under alle

omstændigheder bør omfatte EURONEST,

den fælles parlamentariske forsamling

bestående af medlemmer af Europa-

Parlamentet og af parlamenterne i

nabolandene;

Ændringsforslag 51

Nirj Deva

Forslag til beslutning

Punkt 14

14. er af den opfattelse, at den seneste krise

i Sydkaukasus klart har vist, at der er

behov for EU's stærke præsens i dets

østlige naboskabsområder; støtter derfor

tanken om etableringen af et udvidet

partnerskab med vore østlige naboer, som i

alt væsentligt dækker tre områder - et

omfattende og bredt frihandelsområde,

liberalisering af visumbestemmelserne, der

fører til rejser uden visumpligt og

samarbejde inden for alle aspekter af

sikkerhed og især energisikkerhed; er af

den opfattelse, at dette partnerskab bør

ledsages af en fordobling af EU's

finansielle bistand og af en stærk politisk

dimension, som under alle omstændigheder

bør omfatte EURONEST, den fælles

parlamentariske forsamling bestående af

medlemmer af Europa-Parlamentet og af

parlamenterne i nabolandene; mener, at

dette østlige partnerskab inden for et

bestemt tidsrum bør indgå i et udvidet

samarbejde om Sortehavet inden for EU

(Unionen for Sortehavsområdet) og

omfatte Tyrkiet og Rusland, hvis mål er at

skabe et område med fred, sikkerhed,

stabilitet og respekt for den territoriale

integritet;

Or. en

PE416.454v01-00 30/53 AM\756393DA.doc


Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. er af den opfattelse, at den seneste krise

i Sydkaukasus klart har vist, at der er

behov for EU's stærke præsens i dets

østlige naboskabsområder; støtter derfor

tanken om etableringen af en udvidet

partnerskab med vore østlige naboer, som i

alt væsentligt dækker tre områder - et

omfattende og bredt frihandelsområde,

liberalisering af visumbestemmelserne,

der fører til rejser uden visumpligt og

energisikkerhed; er af den opfattelse, at

dette partnerskab bør ledsages af en

fordobling af EU's finansielle bistand og af

en stærk politisk dimension, som under alle

omstændigheder bør omfatte EURONEST,

den fælles parlamentariske forsamling

bestående af medlemmer af Europa-

Parlamentet og af parlamenterne i

nabolandene;

Ændringsforslag 52

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 14 a (nyt)

14. er af den opfattelse, at den seneste krise

i Sydkaukasus klart har vist, at der er

behov for EU's stærke præsens i dets

østlige naboskabsområder; støtter derfor

tanken om etableringen af en udvidet

partnerskab med vore østlige naboer, som i

alt væsentligt dækker to områder - et

omfattende og bredt frihandelsområde og

energisikkerhed; er af den opfattelse, at

dette partnerskab bør ledsages af en

fordobling af EU's finansielle bistand og af

en stærk politisk dimension, som under alle

omstændigheder bør omfatte EURONEST,

den fælles parlamentariske forsamling

bestående af medlemmer af Europa-

Parlamentet og af parlamenterne i

nabolandene;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. en

14a. påpeger imidlertid, at et sådant

partnerskab i Sydkaukasus kun kan få et

positivt udfald, hvis der indgås en

vidtspændende aftale om Nagorny-

Karabakh-konflikten; opfordrer derfor

Rådet til at fordoble sin indsats og udvide

dialogen mellem de involverede parter og

gøre konkrete fremskridt i retning af en

permanent løsning;

Or. en

AM\756393DA.doc 31/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 53

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. roser det franske formandskab for, at

det har sørget for, at Den Europæiske

Union har spillet en vigtig rolle i

afslutningen på krigen i Georgien;

opfordrer Unionen og især dens særlige

repræsentant til at opretholde princippet

om Georgiens territoriale integritet

samtidig med, at den bestræber sig på at nå

frem til en løsning, som indeholder

effektive instrumenter, der gør det muligt,

at de internt fordrevne og flygtninge kan

vende tilbage, og at der kan foretages en

effektiv overvågning af regionernes

sikkerhed;

Ændringsforslag 54

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 16

16. roser det franske formandskab for, at

det har sørget for, at Den Europæiske

Union har spillet en vigtig rolle i

afslutningen på krigen i Georgien;

opfordrer Unionen og især dens særlige

repræsentant til at opretholde princippet

om Georgiens territoriale integritet og

respekten for mindretallene samtidig med,

at den bestræber sig på at nå frem til en

løsning, som indeholder effektive

instrumenter, der gør det muligt, at de

internt fordrevne og flygtninge kan vende

tilbage, og at der kan foretages en effektiv

overvågning af regionernes sikkerhed;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. roser det franske formandskab for, at

det har sørget for, at Den Europæiske

Union har spillet en vigtig rolle i

afslutningen på krigen i Georgien;

opfordrer Unionen og især dens særlige

repræsentant til at opretholde princippet

om Georgiens territoriale integritet

samtidig med, at den bestræber sig på at nå

frem til en løsning, som indeholder

effektive instrumenter, der gør det muligt,

at de internt fordrevne og flygtninge kan

vende tilbage, og at der kan foretages en

effektiv overvågning af regionernes

Or. es

16. roser det franske formandskab for, at

det har sørget for, at Den Europæiske

Union har spillet en vigtig rolle i

afslutningen på krigen i Georgien;

opfordrer Unionen og især dens særlige

repræsentant til at opretholde princippet

om territorial integritet samtidig med, at

den bestræber sig på at nå frem til en

løsning, som indeholder effektive

instrumenter, der gør det muligt, at de

internt fordrevne og flygtninge kan vende

sikkert tilbage, og at der kan foretages en

effektiv overvågning af regionernes

PE416.454v01-00 32/53 AM\756393DA.doc


sikkerhed; sikkerhed;

Ændringsforslag 55

Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til beslutning

Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. tilskynder Rådet til at opfylde EU's

overvågningsmissions mandat ved at

sikre, at EU's observatører får fuld adgang

til alle konfliktramte områder; tillægger det

stor betydning, at det informeres

regelmæssigt og fuldstændigt om de

rapporter, som missionen udarbejder;

Ændringsforslag 56

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 18

Or. en

17. opfordrer indtrængende Rådet til at

kræve fuld gennemførelse af

våbenstilstandsaftalen og sikre, at EU's

observatører får fuld adgang til alle

konfliktramte områder i overensstemmelse

med EU's overvågningsmissions mandat;

tillægger det stor betydning, at det

informeres regelmæssigt og fuldstændigt

om de rapporter, som missionen

udarbejder;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at EU på nært hold bør

overvåge og forberede katastrofeplaner

for andre potentielle konflikter i denne del

af EU's naboskabsområde;

Or. en

18. mener, at EU på nært hold bør

overvåge og forpligte sig til at bidrage til

løsningen af andre potentielle konflikter i

denne del af EU's naboskabsområde;

understeger i denne forbindelse, at der

bør etableres et nært samarbejde med

Tyrkiet;

Or. en

AM\756393DA.doc 33/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 57

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. mener, at EU på nært hold bør

overvåge og forberede katastrofeplaner for

andre potentielle konflikter i denne del af

EU's naboskabsområde;

Ændringsforslag 58

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 19

18. mener, at EU bør føre en bred politik

på regionalt plan, der tager udgangspunkt

i den antagelse, at

kommunikationskanalerne til alle aktører

skal holdes åbne, og udarbejde

katastrofeplaner for andre potentielle

konflikter i denne del af EU's

naboskabsområde;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi og en klar forpligtelse fra begges

sider om, at de vil handle i fuld respekt for

folkeretten; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; er derfor overbevist om,

at forbindelserne ikke kan normaliseres,

førend Rusland tillader internationale

observatører at overvåge situationen i

Sydossetien og Abkhasien og fuldt ud

overholder betingelserne i 6-punktsplanen;

Or. es

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi og en klar forpligtelse fra begges

sider om, at de vil handle i fuld respekt for

folkeretten; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; indtager den holdning, at

intet strategisk partnerskab er muligt, hvis

man ikke har samme opfattelse af og

respekterer de demokratiske værdier,

menneskerettighederne og

retsstatsprincippet; opfordrer Rådet til at

gøre disse værdier til det centrale i de

løbende forhandlinger om en ny

partnerskabs- og samarbejdstale;

PE416.454v01-00 34/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 59

Nickolay Mladenov

Forslag til beslutning

Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi og en klar forpligtelse fra begges

sider om, at de vil handle i fuld respekt for

folkeretten; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; er derfor overbevist om,

at forbindelserne ikke kan normaliseres,

førend Rusland tillader internationale

observatører at overvåge situationen i

Sydossetien og Abkhasien og fuldt ud

overholder betingelserne i 6-punktsplanen;

Ændringsforslag 60

Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning

Punkt 19

Or. en

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi og en klar forpligtelse fra begges

sider om, at de vil handle i fuld respekt for

folkeretten og for deres bilaterale og

multilaterale aftaler; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; er derfor overbevist om,

at Ruslands tilsagn om at tillade

internationale observatører at overvåge

situationen i Sydossetien og Abkhasien og

dets fulde overholdelse af betingelserne i

6-punkts-planen er nødvendige for

normaliseringen af forbindelserne mellem

EU og Rusland;;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi og en klar forpligtelse fra begges

sider om, at de vil handle i fuld respekt for

folkeretten; understreger i

Or. en

19. glæder sig over afgørelsen på

topmødet mellem EU og Rusland i Nice

den 14. november 2008 om en fortsættelse

af forhandlingerne om et strategisk

partnerskab; mener, at EU's partnerskab

AM\756393DA.doc 35/53 PE416.454v01-00

DA


DA

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; er derfor overbevist om,

at forbindelserne ikke kan normaliseres,

førend Rusland tillader internationale

observatører at overvåge situationen i

Sydossetien og Abkhasien og fuldt ud

overholder betingelserne i 6-punktsplanen;

Ændringsforslag 61

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 19

med Rusland skal baseres på en

konsekvent strategi og en klar forpligtelse

fra begges sider om, at de vil handle i fuld

respekt for folkeretten; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; bemærker tilfreds, at

Rusland har opfyldt en stor del af sine

forpligtelser under 6-punktsvåbenstilstandsaftalen

og udtrykker håb

om, at det fortsat vil samarbejde med det

internationale samfund og give

internationale observatører mulighed for at

overvåge situationen i Sydossetien og

Abkhasien og sørge for, at flygtningene

kan vende tilbage;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi og en klar forpligtelse fra begges

sider om, at de vil handle i fuld respekt for

folkeretten; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; er derfor overbevist om,

at forbindelserne ikke kan normaliseres,

førend Rusland tillader internationale

observatører at overvåge situationen i

Sydossetien og Abkhasien og fuldt ud

overholder betingelserne i 6-punkts-planen;

Or. en

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi, der er baseret på et vidtrækkende

samarbejde inden for anliggender af

fælles interesse; minder om forværringen

i forbindelserne i 2008 og hævder, at

folkeretten skal respekteres, hvis der igen

skal kunne skabes tillid og gives mulighed

for en genaktivering af samarbejdet i

størst mulig udstrækning; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; er derfor overbevist om,

PE416.454v01-00 36/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 62

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 19

at forbindelserne ikke kan normaliseres,

førend Rusland tillader internationale

observatører at overvåge situationen i

Sydossetien og Abkhasien og fuldt ud

overholder betingelserne i 6-punkts-planen;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi og en klar forpligtelse fra begges

sider om, at de vil handle i fuld respekt for

folkeretten; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; er derfor overbevist om,

at forbindelserne ikke kan normaliseres,

førend Rusland tillader internationale

observatører at overvåge situationen i

Sydossetien og Abkhasien og fuldt ud

overholder betingelserne i 6-punktsplanen;

Ændringsforslag 63

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 19 a (nyt)

Or. es

19. mener, at EU's partnerskab med

Rusland skal baseres på en konsekvent

strategi og en klar forpligtelse fra begges

sider om, at de vil handle i fuld respekt for

folkeretten; understreger i

overensstemmelse med konklusionerne fra

Det Europæiske Råd af 1. september og

15.-16. oktober 2008, at Rusland skal

overholde de forpligtelser, som det har

indgået under aftalerne af 12. august og 8.

september 2008; er derfor overbevist om,

at Rusland skal tillade internationale

observatører at overvåge situationen i

Sydossetien og Abkhasien og fuldt ud skal

overholde betingelserne i 6-punkts-planen;

Or. en

AM\756393DA.doc 37/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ændringsforslag 64

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt 20

19a. understreger, at den europæiske

sikkerhed og FUSP ikke kan adskilles fra

den mere vidtgående europæiske

sikkerhedsarkitektur, som omfatter

NATO, OSCE og internationale aftaler,

som f.eks. traktaterne om ABM

(antiballistiske missiler) og CFE

(konventionelle væbnede styrker i

Europa); mener, at revisionen af ESS

(den europæiske sikkerhedsstrategi) bør

tage højde for den relevante udvikling

inden for det mere vidtgående

sikkerhedsområde og anmoder Rådet om

at vedtage en åben og konstruktiv

holdning til eventuelle drøftelser mellem

EU, De Forenede Stater, Rusland og de

OSCE-stater, der ikke er medlem af EU,

med henblik på igen at nå frem til en bred

transatlantisk enighed om sikkerhed

baseret på Helsinki-aftalerne; mener, at

det i denne forbindelse ville være nyttigt

med et moratorium for deployering af nye

våbensystemer i Europa;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. beklager manglen på væsentlige

fremskridt i fredsprocessen i Mellemøsten

og advarer mod den korte tid, der er

tilbage, inden fristen, som vedtoges på

Annapoliskonferencen, udløber; mener, at

Den Europæiske Union bør påtage sig en

stærk og synlig politisk rolle i regionen i

lighed med de finansielle midler, som den

har stillet til rådighed; opfordrer Rådet til

Or. en

20. beklager manglen på væsentlige

fremskridt i fredsprocessen i Mellemøsten

og advarer mod den korte tid, der er

tilbage, inden fristen, som vedtoges på

Annapoliskonferencen, udløber; mener, at

Den Europæiske Union bør gøre brug af

sin indflydelse for at skabe en bæredygtig

forsoning i form af en såkaldt tostatsløsning

for Israel og Den

PE416.454v01-00 38/53 AM\756393DA.doc


at give Den Høje Repræsentant for FUSP

et klart mandat, som bør omfatte

bestræbelser på at opnå en forsoning i det

palæstinensiske samfund og også skabe

kontakter og etablere et samarbejde med

andre regionale aktører;

Ændringsforslag 65

Janusz Onyszkiewicz

Forslag til beslutning

Punkt 20

Palæstinensiske Myndighed;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. beklager manglen på væsentlige

fremskridt i fredsprocessen i Mellemøsten

og advarer mod den korte tid, der er

tilbage, inden fristen, som vedtoges på

Annapoliskonferencen, udløber; mener, at

Den Europæiske Union bør påtage sig en

stærk og synlig politisk rolle i regionen i

lighed med de finansielle midler, som den

har stillet til rådighed; opfordrer Rådet til

at give Den Høje Repræsentant for FUSP

et klart mandat, som bør omfatte

bestræbelser på at opnå en forsoning i det

palæstinensiske samfund og også skabe

kontakter og etablere et samarbejde med

andre regionale aktører;

Ændringsforslag 66

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 20

Or. en

20. beklager manglen på væsentlige

fremskridt i fredsprocessen i Mellemøsten

og advarer mod den korte tid, der er

tilbage, inden fristen, som vedtoges på

Annapoliskonferencen, udløber; mener, at

Den Europæiske Union bør påtage sig en

stærk og synlig politisk rolle i regionen i

lighed med de finansielle midler, som den

har stillet til rådighed; er i denne

forbindelse overbevist om den merværdi,

som et styrket transatlantisk samarbejde

kan tilføre Annapolis-processen;

opfordrer Rådet til at give Den Høje

Repræsentant for FUSP et klart mandat,

som bør omfatte bestræbelser på at opnå en

forsoning i det palæstinensiske samfund og

også skabe kontakter og etablere et

samarbejde med andre regionale aktører;

Or. en

AM\756393DA.doc 39/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. beklager manglen på væsentlige

fremskridt i fredsprocessen i Mellemøsten

og advarer mod den korte tid, der er

tilbage, inden fristen, som vedtoges på

Annapoliskonferencen, udløber; mener, at

Den Europæiske Union bør påtage sig en

stærk og synlig politisk rolle i regionen i

lighed med de finansielle midler, som den

har stillet til rådighed; opfordrer Rådet til

at give Den Høje Repræsentant for FUSP

et klart mandat, som bør omfatte

bestræbelser på at opnå en forsoning i det

palæstinensiske samfund og også skabe

kontakter og etablere et samarbejde med

andre regionale aktører;

Ændringsforslag 67

Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til beslutning

Punkt 20 a (nyt)

20. beklager manglen på væsentlige

fremskridt i fredsprocessen i Mellemøsten

og advarer mod den korte tid, der er

tilbage, inden fristen, som vedtoges på

Annapoliskonferencen, udløber; mener, at

Den Europæiske Union bør påtage sig en

stærk og synlig politisk rolle i regionen i

lighed med de finansielle midler, som den

har stillet til rådighed, især hvad angår

den presserende og dramatiske

humanitære krise i de besatte territorier;

opfordrer Rådet til at give Den Høje

Repræsentant for FUSP et klart mandat,

som bør omfatte bestræbelser på at opnå en

forsoning i det palæstinensiske samfund og

også skabe kontakter og etablere et

samarbejde med andre regionale aktører;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. en

20a. noterer sig, at Rådet er fast besluttet

på at opvurdere sine bilaterale

forbindelser med Israel gennem

vedtagelsen af et nyt instrument, der

erstatter den nuværende handlingsplan

fra april 2009; noterer sig endvidere, at

disse udvidede forbindelser ifølge Rådet

forudsætter fælles værdier, herunder

respekten for menneskerettigheder, og bør

ledsages af forbedringer i den

palæstinensiske befolknings dagligdag i

henhold til køreplanen for fred;

Or. en

PE416.454v01-00 40/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 68

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. er tilfreds med de fremskridt, der blev

opnået på EUROMED's ministertopmøde i

Marseilles med hensyn til den nærmere

fastlæggelse af den institutionelle ramme

for Middelhavsunionen; mener, at fredsog

sikkerhedsspørgsmål i

Middelhavsområdet ikke kan tages særskilt

op, og at bekæmpelsen af terrorisme og

illegal indvandring - såfremt den skal

lykkes - bør integreres i Unionens bredere

spektrum af udviklings- og

samarbejdspolitikker;

Ændringsforslag 69

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Forslag til beslutning

Punkt 22

22. er tilfreds med de fremskridt, der blev

opnået på EUROMED's ministertopmøde i

Marseilles med hensyn til den nærmere

fastlæggelse af den institutionelle ramme

for Middelhavsunionen; mener, at freds-,

sikkerheds- og udviklingsspørgsmål i

Middelhavsområdet ikke kan tages særskilt

op, men at det snarere betyder, at det er

nødvendigt for EU selv at tage fat på de

fælles udfordringer;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. er tilfreds med de fremskridt, der blev

opnået på EUROMED's ministertopmøde i

Marseilles med hensyn til den nærmere

fastlæggelse af den institutionelle ramme

for Middelhavsunionen; mener, at freds- og

sikkerhedsspørgsmål i Middelhavsområdet

ikke kan tages særskilt op, og at

bekæmpelsen af terrorisme og illegal

indvandring - såfremt den skal lykkes - bør

integreres i Unionens bredere spektrum af

udviklings- og samarbejdspolitikker;

Or. es

22. er tilfreds med de fremskridt, der blev

opnået på EUROMED's ministertopmøde i

Marseilles med hensyn til den nærmere

fastlæggelse af den institutionelle ramme

for Middelhavsunionen; mener, at freds- og

sikkerhedsspørgsmål i Middelhavsområdet

ikke kan tages særskilt op, og at

bekæmpelsen af terrorisme og illegal

indvandring - såfremt den skal lykkes - bør

integreres i Unionens bredere spektrum af

udviklings- og samarbejdspolitikker;

opfordrer Kommissionen og Rådet til at

tildele Tyrkiet en vigtig og passende rolle i

AM\756393DA.doc 41/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 70

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 22

Unionen for Middelhavsområdet;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. er tilfreds med de fremskridt, der blev

opnået på EUROMED's ministertopmøde i

Marseilles med hensyn til den nærmere

fastlæggelse af den institutionelle ramme

for Middelhavsunionen; mener, at freds- og

sikkerhedsspørgsmål i Middelhavsområdet

ikke kan tages særskilt op, og at

bekæmpelsen af terrorisme og illegal

indvandring - såfremt den skal lykkes - bør

integreres i Unionens bredere spektrum af

udviklings- og samarbejdspolitikker;

Ændringsforslag 71

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 22 a (nyt)

Or. en

22. er tilfreds med de fremskridt, der blev

opnået på EUROMED's ministertopmøde i

Marseilles med hensyn til den nærmere

fastlæggelse af den institutionelle ramme

for Middelhavsunionen; mener, at

menneskerettigheder, freds- og

sikkerhedsspørgsmål i Middelhavsområdet

ikke kan tages særskilt op, og at

bekæmpelsen af terrorisme og illegal

indvandring - såfremt den skal lykkes - bør

integreres i Unionens bredere spektrum af

udviklings- og samarbejdspolitikker;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. en

22a. påpeger, at Unionen for

Middelhavsområdet kan støtte sig til den

omfattende arv efter Barcelona-processen

på det politiske, økonomiske og sociokulturelle

område, og fastholder, at der

fortsat bør være balance mellem de

enkelte dimensioner, når Unionen for

Middelhavsområdet fortsætter sit arbejde i

fremtiden; finder det vigtigt, at Den

PE416.454v01-00 42/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 72

Nickolay Mladenov

Forslag til beslutning

Punkt 23

Parlamentariske Forsamling for Euro-

Middelhavsområdet integreres i

strukturen i Unionen for

Middelhavsområdet, således at den får en

parlamentarisk dimension;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. mener, at EU i tilknytning til dets

omfattende bidrag til

genopbygningsindsatsen i Irak og i nært

samarbejde med De Forenede Nationers

bistandsmission for Irak bør koncentrere

sine aktiviteter om at styrke

retsstatsprincippet og institutionerne i

dette land gennem fremme af respekten

for menneskerettigheder og støtte til

forsoningsprocessen ikke kun i Irak men

også mellem Irak og dets nabolande;

Ændringsforslag 73

Nickolay Mladenov

Forslag til beslutning

Punkt 24

Or. es

23. mener, at EU bør styrke sine

forpligtelser over for Irak og i samarbejde

med regeringen og FN støtte processen

med udvikling af demokratiske

institutioner, retsstatsprincippet og

respekten for menneskerettigheder; glæder

sig over udvidelsen af EUJUST LEXmissionen

og over de fremskridt, der er

gjort ved forberedelsen af den første

handels- og samarbejdsaftale nogen sinde

mellem EU og Irak;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer EU til at udvikle mere

effektive og omfattende forbindelser med

Iran, der ud over at omfatte

atomspørgsmålet også dækker handelsog

energisamarbejde, regional stabilitet og

ikke mindst god regeringsførelse og

Or. en

24. er fortsat bekymret over Irans

nukleare ambitioner og dets åbne trusler

overfor en anden nations eksistens;

opfordrer EU til at følge en effektiv

strategi, som samtidig med at støtte

regional stabilitet og god regeringsførelse

AM\756393DA.doc 43/53 PE416.454v01-00

DA


DA

respekt for menneskerettighederne; og respekt for menneskerettighederne,

bidrager til et internationalt engagement,

hvis formål er at løse atomspørgsmålet;

Ændringsforslag 74

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer EU til at udvikle mere

effektive og omfattende forbindelser med

Iran, der ud over at omfatte

atomspørgsmålet også dækker handels- og

energisamarbejde, regional stabilitet og

ikke mindst god regeringsførelse og

respekt for menneskerettighederne;

Ændringsforslag 75

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt 25

Or. en

24. opfordrer EU til at udvikle mere

effektive og omfattende forbindelser med

Iran, der ud over at omfatte

atomspørgsmålet også dækker handels- og

energisamarbejde, regional stabilitet og

ikke mindst god regeringsførelse og

respekt for menneskerettighederne; mener,

at et sådant øget samarbejde bør

underbygges af en fast EUrepræsentation

i Teheran;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. er bekymret over, at

sikkerhedssituationen i Afghanistan

tilspidses; gentager, at det er tvingende

nødvendigt at forbedre samarbejdet

mellem EU og NATO for at lette EU's

politimissions arbejde i Afghanistan

(EUPOL); mener, at EU og USA bør

samordne deres respektive initiativer i

forbindelse med politireformer; glæder sig

Or. en

25. er bekymret over, at

sikkerhedssituationen i Afghanistan

tilspidses; gentager, at det er tvingende

nødvendigt med en nyvurdering af EU's

politimissions effektivitet og værdi i

Afghanistan (EUPOL); mener, at alle EU's

medlemsstater, som er NATO-allierede,

bør engagere sig mere i kamphandlinger i

Afghanistan som krævet af NATO's

PE416.454v01-00 44/53 AM\756393DA.doc


over EU-medlemsstaternes tilsagn om at

ville øge antallet af EUPOL-ansatte og

opfordrer til, at de udstationeres hurtigt;

Ændringsforslag 76

Janusz Onyszkiewicz

Forslag til beslutning

Punkt 25

øverstbefalende, og mener samtidigt, at

EU bør bidrage mere til de civile

genopbygningsopgaver i nært samarbejde

med NATO;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. er bekymret over, at

sikkerhedssituationen i Afghanistan

tilspidses; gentager, at det er tvingende

nødvendigt at forbedre samarbejdet mellem

EU og NATO for at lette EU'

politimissions arbejde i Afghanistan

(EUPOL); mener, at EU og USA bør

samordne deres respektive initiativer i

forbindelse med politireformer; glæder sig

over EU-medlemsstaternes tilsagn om at

ville øge antallet af EUPOL-ansatte og

opfordrer til, at de udstationeres hurtigt;

Ændringsforslag 77

Nickolay Mladenov

Forslag til beslutning

Punkt 26

Or. en

25. er bekymret over, at

sikkerhedssituationen i Afghanistan

tilspidses; gentager, at det er tvingende

nødvendigt at overvinde institutionelle

hindringer og forbedre samarbejdet

mellem EU og NATO for at lette EU'

politimissions arbejde i Afghanistan

(EUPOL); er overbevist om, at et vellykket

udfald af arbejdet er af stor betydning for

den transatlantiske alliances fremtid;

mener, at EU og USA bør samordne deres

respektive initiativer i forbindelse med

politireformer; glæder sig over EUmedlemsstaternes

tilsagn om at ville øge

antallet af EUPOL-ansatte og opfordrer til,

at de udstationeres hurtigt;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at EU bør fremme en ny strategi

vedrørende Afghanistan, der kan åbne

Or. en

26. mener, at EU bør fremme en ny strategi

vedrørende Afghanistan, der kan åbne

AM\756393DA.doc 45/53 PE416.454v01-00

DA


DA

døren for en forhandlet aftale, og som

fokuserer mere på retsstatsprincippet, god

regeringsførelse, levering af

basistjenesteydelser, økonomisk udvikling

og fremme af reelle alternativer til

opiumproduktion;

Ændringsforslag 78

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 26

døren for forhandlinger mellem den

afghanske regering og de elementer, som

er rede til at acceptere forfatningen og

afstå fra voldshandlinger; bemærker, at

bistanden bør fokusere mere på

retsstatsprincippet, god regeringsførelse,

levering af basistjenesteydelser, idet der

lægges særlig vægt på sundhed og

økonomisk udvikling og udvikling af

landdistrikter, herunder gennem fremme

af reelle alternativer til opiumproduktion;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at EU bør fremme en ny strategi

vedrørende Afghanistan, der kan åbne

døren for en forhandlet aftale, og som

fokuserer mere på retsstatsprincippet, god

regeringsførelse, levering af

basistjenesteydelser, økonomisk udvikling

og fremme af reelle alternativer til

opiumproduktion;

Ændringsforslag 79

Angelika Beer, Cem Özdemir

Forslag til beslutning

Punkt 26 a (nyt)

Or. en

26. mener, at EU bør fremme en ny strategi

vedrørende Afghanistan og bør samordne

den med den nye amerikanske regering,

hvorved der kan åbnes en dør for en

forhandlet aftale og fokuseres mere på

retsstatsprincippet, god regeringsførelse,

levering af basistjenesteydelser, økonomisk

udvikling og fremme af reelle alternativer

til opiumproduktion;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. en

26a. beklager de kinesiske myndigheders

afgørelse om at standse drøftelserne med

PE416.454v01-00 46/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 80

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning

Punkt 26 a (nyt)

repræsentanterne for Dalai Lama og

minder dem om de tilsagn, der blev givet

efter de tragiske begivenheder i marts

2008 inden De Olympiske Lege; opfordrer

endnu en gang Rådet til at udpege en

særlig udsending for tibetanske

anliggender med henblik på en tæt

opfølgning af situationen og for at

fremme genoptagelsen af dialogen mellem

de involverede parter;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ændringsforslag 81

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt 27

Or. en

2a. opfordrer til, at Afrika prioriteres i

EU's eksterne aktioner for at sikre, at de

afrikanske regeringer og samfund kan

betragte EU som en fremragende partner

på alle områder;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. mener, at EU's støtte til FN i det østlige

Tchad fortsat er vigtig som en del af en

løsning for Darfur, som omfatter hele

regionen; bemærker, at EUFOR Tchad vil

trappe ned som planlagt og overdrage sine

operationer til en mission under FN's

ledelse; opfordrer Rådet til at fremme en

Or. es

27. mener, at EU's støtte til FN i det østlige

Tchad fortsat er vigtig som en del af en

løsning for Darfur, som omfatter hele

regionen; bemærker, at EUFOR Tchad vil

trappe ned som planlagt og overdrage sine

operationer til en mission under FN's

ledelse; opfordrer Rådet til at fremme en

AM\756393DA.doc 47/53 PE416.454v01-00

DA


DA

smidig overgang og overveje, hvorledes

EU på samordnet vis kan bistå afdelingen

for fredsbevarende operationer, der på

indeværende tidspunkt er overbebyrdet,

ved udstationeringen af FN-missionen;

Ændringsforslag 82

Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning

Punkt 28

smidig overgang og overveje, hvorledes

EU på samordnet vis kan bistå den

overbebyrdede FN-mission, idet der

lægges vægt på civil bistand og

udsendelse af nationale kontingenter til

alle FN's fredsbevarende operationer;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. er alvorlig bekymret over den

katastrofale humanitære situation i

Somalia; opfordrer EU til at overveje,

hvorledes det i nært samarbejde med Den

Afrikanske Union kan bistå FN med at

håndtere den sikkerhedsmæssige, politiske

og humanitære udfordring på effektiv vis;

henleder opmærksomheden på de voksende

trusler fra sørøveri ud for Somalias kyst og

glæder sig i denne forbindelse over den

beslutning, som EU har truffet om at

iværksætte en FSFP-operation på havet;

Ændringsforslag 83

Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til beslutning

Punkt 29

Or. en

28. er alvorlig bekymret over den

katastrofale humanitære situation i

Somalia; opfordrer medlemsstaterne til at

overveje, med hvilke yderligere værdier de

i nært samarbejde med Den Afrikanske

Union kan bidrage enten via NATO eller

FN til at håndtere den sikkerhedsmæssige,

politiske og humanitære udfordring på

effektiv vis; henleder opmærksomheden på

de voksende trusler fra sørøveri ud for

Somalias kyst og glæder sig i denne

forbindelse over den nyligt afsluttede

NATO-operation og den fortsatte indsats,

som gøres af FN, CTF (Combined Task

Force) 150 og de nationale flåder; mener,

at EU's forsøg på at skabe en militær rolle

for sig selv er unødvendig, forvirrende,

spild af ressourcer og kontroversiel;

Or. en

PE416.454v01-00 48/53 AM\756393DA.doc


Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. er bekymret over optrapningen af

volden og konflikten i Den Demokratiske

Republik Congo, som kunne føre til en

omfattende humanitær krise; opfordrer

parterne til at indlede forhandlinger og

støtte det program, der vedtoges af

nationalforsamlingen i Den Demokratiske

Republik Congo;

Ændringsforslag 84

Janusz Onyszkiewicz

Forslag til beslutning

Overskrift (ny - efter punkt 29)

29. er bekymret over optrapningen af

volden og konflikten i Den Demokratiske

Republik Congo, som kunne føre til en

omfattende humanitær krise; opfordrer alle

parter, herunder regeringstropper, til at

standse de vilkårlige voldshandlinger og

krænkelser af menneskerettighederne,

som rammer civilbefolkningen, og til at

deltage på ny i de fredsforhandlinger, der

er blevet iværksat i Goma og Nairobi, og

til at støtte det program, der vedtoges af

nationalforsamlingen i Den Demokratiske

Republik Congo; mener, at EU's

forpligtelser i Den Demokratiske Republik

Congo skal strække sig ud over faglig

bistand fra EUSEC (Den Europæiske

Unions rådgivnings- og bistandsmission

vedrørende reform af sikkerhedssektoren i

Den Demokratiske Republik Congo) og

fra EUPOL (Den Europæiske Unions

politimission) Congo og skal resultere i, at

der stilles konkret støtte til rådighed for

FN's fredsbevarende mission, som indtil

nu ikke har været i stand til at standse

voldshandlingerne;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Asien

Or. en

Or. en

AM\756393DA.doc 49/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 85

Janusz Onyszkiewicz

Forslag til beslutning

Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ændringsforslag 86

Janusz Onyszkiewicz

Forslag til beslutning

Punkt 29 b (nyt)

29a. noterer sig, at EU's og Kinas

økonomiske forbindelser er kendetegnet

af stadig voksende vækst, og at de

personlige kontakter er vokset i omfang

og størrelse; er samtidig stærkt bekymret

over den manglende vilje hos de kinesiske

myndigheder til at håndtere de mange

krænkelser af menneskerettighederne og

til at sikre, at det kinesiske folk kan gøre

brug af de grundlæggende rettigheder og

frihedsrettigheder; udtrykker i denne

forbindelse dyb skuffelse over de kinesiske

myndigheders begrundelser for afgørelsen

om at udsætte det 11. topmøde mellem EU

og Kina;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. en

29b. er alvorligt bekymret over de

manglende fremskridt i situationen i

Burma; beklager forfølgelsen og

tilbageholdelsen af de demokratiske

oppositionsledere; opfordrer EU til

yderligere at overveje, hvorledes der kan

ydes bistand til befolkningen i kølvandet

på den store naturkatastrofe, som har haft

alvorlige følger for landet;

Or. en

PE416.454v01-00 50/53 AM\756393DA.doc


Ændringsforslag 87

Janusz Onyszkiewicz

Forslag til beslutning

Punkt 29 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ændringsforslag 88

Janusz Onyszkiewicz

Forslag til beslutning

Punkt 29 d (nyt)

29c. er alvorligt bekymret over, at

situationen i Tibet ikke er blevet bedre

efter De Olympiske Lege, at de kinesiske

myndigheder krænker de grundlæggende

menneskerettigheder, at der ikke er sket

en nedgang i anvendelsen af tortur og i

antallet af tibetanere, der arresteres, og at

drøftelserne med Dalai Lama's

udsendinge befinder sig i et dødvande;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. en

29d. glæder sig over, at spændingerne i

området omkring Taiwanstrædet er

aftaget betydeligt, og over den fortsatte

dialog mellem Beijing og Taipei om

bilaterale kontakter og Taiwans relevante

deltagelse i internationale organisationer;

går stærkt ind for Rådets erklæring af 19.

september 2008, hvori det gentager sin

støtte til Taiwans deltagelse i

specialiserede multilaterale fora,

herunder tildeling af observatørstatus til

Taiwan, når medlemskab ikke er muligt;

Or. en

AM\756393DA.doc 51/53 PE416.454v01-00

DA


DA

Ændringsforslag 89

Nirj Deva

Forslag til beslutning

Punkt 30 a (nyt)

Ændringsforslag 90

Martí Grau i Segú

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Forslag til beslutning

Punkt 30 a (nyt)

30a. er beskæmmet over at se, at der i

denne beslutning (punkt 1) tales om "de

værdier, som Den Europæiske Union og

dens medlemsstater værner om ...", men

at disse ord fratages enhver moralsk

autoritet som følge af, at forskellige EUmedlemsstater

lovede deres borgere en

folkeafstemning om den nye traktat, da de

troede, at de kunne vinde, hvorefter de

med det samme glemte dette løfte, da de

indså, at de ville tabe; beklager derfor at

måtte konstatere, at demokrati må

begynde hos en selv; drager desuden den

triste konklusion, at Parlamentet

foretrækker at tale om demokrati frem for

at forsøge at forstå, hvad ordet betyder;

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Or. en

30a. gentager, at det går ind for den

nuværende proces, hvis mål er biregionale

associeringsaftaler med

Latinamerika (Mellemamerika, Mercosur,

Andes-landene), idet det er den første af

sådanne aftaler, der skal indgås af EU i

verden som helhed;

Or. es

PE416.454v01-00 52/53 AM\756393DA.doc


AM\756393DA.doc 53/53 PE416.454v01-00

DA

More magazines by this user
Similar magazines