17.07.2013 Views

trötta ögon sensitiv - Bodystore

trötta ögon sensitiv - Bodystore

trötta ögon sensitiv - Bodystore

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Codice DECA

DECA code

Codice DECA

DECA code

912383/02

09-0457

Visine® Trötta Ögon Sensitiv

Tamarindfrö-polysackarid 0,5%

TRÖTTA ÖGON SENSITIV

Flytande geldroppar 0,5 ml

ÅTERFÖRSLUTNINGSBARA PIPETTER

För uppfräschning och lindring av trötta, känsliga ögon. Lämplig för alla typer av kontaktlinser.

Användningsområde

Smörjande medel som motverkar och lindrar irriterade, ansträngda, känsliga ögon då dessa besvär

har uppstått till följd av yttre faktorer, inklusive linsanvändning.

Vad är ”trötta ögon”?

Trötta ögon är en benämning som används för

att beskriva känslan av obehagliga symtom från

ögat, ofta efter en tids intensiv koncentration.

När vi arbetar länge vid datorn, läser eller kör bil

har man funnit att vi blinkar mer sällan, vilket

Användning av kontaktlinser

Användning av kontaktlinser kan störa den

skyddande tårfilmen som täcker ögats yta.

Därför kan användare av kontaktlinser ofta

Så verkar Visine® Trötta Ögon Sensitiv

Visine® Trötta Ögon Sensitiv innehåller ett

naturligt ämne (Tamarindfrö-polysackarid) som

utvinns ur frön från trädet Tamarindus indica.

Vid användning, samverkar Visine® Trötta Ögon

ofta kan leda till symtom på trötta ögon.

Detta tillstånd förknippas med bristande

smörjning av ytan på ögat på grund av fel

sammansättning av tårvätskan eller nedsatt

tårproduktion.

uppleva att de lättare får trötta ögon och de

kommer att ha nytta av extra smörjning för att

lindra symtomen.

Sensitiv med det naturliga mucinet i tårfilmen

och ger extra smörjning och skydd. Visine®

Trötta Ögon Sensitiv är fri från

konserveringsmedel.

Innehållsämnen:

Varje pipett, 0,5 ml, innehåller Tamarindfrö-polysackarid 0,5 %, mannitol, natriumdivätefosfat

monohydrat, dinatriumfosfat dodekahydrat, vatten för injektionsvätskor.

Bruksanvisning

• Tvätta händerna innan du applicerar ögondropparna.

• Riv av en pipett från remsan och lägg tillbaka de andra pipetterna i foliekuvertet.

• Öppna genom att vrida av toppen.

• Luta huvudet bakåt och tryck försiktigt ut 1-2 droppar i varje öga.

• Om du använder kontaktlinser av något slag behöver du inte ta ut dem när du ska applicera

ögondropparna.

• Blinka några gånger efter appliceringen så att produkten fördelas över hela ögat.

• Vissa personer kan uppleva dimsyn när dropparna

appliceras. Detta är normalt och ska försvinna när du blinkar.

• Vänd på korken och sätt på den ordentligt på pipetten.

• Efter det att pipetten har öppnats kan den användas i upp

till 12 timmar.

• Använd produkten 3-4 gånger per dag.

Allmänna försiktighetsåtgärder

• Använd inte produkten om du är allergisk mot något av innehållsämnena. Om du upplever obehag

eller irritation ska du sluta använda produkten.

• Om ögat är infekterat eller rött, inflamerat eller smärtar, vänligen kontakta läkare, ögonläkare eller

ögonmottagning.

• Använd inte produkten samtidigt med något läkemedel eller annan produkt som appliceras i ögat,

eftersom det kan påverka effekten.

• Undvik att vidröra pipettens spets och undvik att spetsen kommer i kontakt med ögat.

• Rengör inte pipettens spets med något rengöringsmedel.

• Använd inte innehållet om pipetten är skadad eller om det ser ut som om korken på pipetten har

öppnats.

• Efter det att pipetten har öppnats kan innehållet användas i 12 timmar. Kasta sedan eventuell

oanvänd produkt.

• Får inte sväljas.

25 °C

• Får inte användas efter utgångsdatum.

• Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE S.A.S., F-51120 Sezanne, France.

Distribueras av: JOHNSON & JOHNSON CONSUMER NORDIC, a division of McNeil

Sweden AB, 169 90 Solna, Sverige. Tel 08-503 385 00

Vid frågor om produkten, vänligen ring ovanstående telefonnummer.

JONVI0042AA

Brad

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Profile

01/2010

Återvinning av

förpackningar

Sens 0.5% leaf DA/FI/SE

6398001

plant: Farmigea

0459

80029

135x220 mm

25/01/10

Codice DECA

DECA code

Codice DECA

DECA code


Codice DECA

DECA code

Codice DECA

DECA code

Visine® Väsyneet ja Herkät Silmät

Tamarindisiemen-polysakkaridi 0,5 %

VÄSYNEET JA HERKÄT SILMÄT

Nestemäiset geelitipat 0,5 ml

UUDELLEENSULJETTAVAT PIPETIT

Tehokasta virkistystä väsyneille, herkille silmille.

Sopii kaikentyyppisten piilolinssien käyttäjille.

Käyttötarkoitus

Silmien voiteluun ulkoisista tekijöistä johtuvan ärsytyksen,

rasituksen ja herkistymisen lievittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Sopii myös piilolinssien käyttäjille.

Mitä tarkoittaa "väsyneet silmät"?

Väsyneillä silmillä tarkoitetaan epämukavaa tunnetta silmissä,

joka on usein seurausta keskittymisestä johonkin tarkkaa

näkökykyä vaativaan tehtävään. Esimerkiksi pitkäkestoinen

työskentely tietokoneella, lukeminen ja ajaminen on liitetty

harventuneeseen silmien räpyttelyyn, mikä puolestaan johtaa

epämiellyttävän tuntuisiin kuivasilmäisyyden oireisiin.

Oireet liitetään riittämättömään silmän pinnan voiteluun, joka

johtuu virheellisestä kyynelnesteen koostumuksesta tai

kyynelerityksen vähenemisestä.

Piilolinssien käyttäjät

Piilolinssien käyttö voi olla haitaksi silmän pintaa peittävän

kyynelkalvon toiminnalle. Piilolinssien käyttäjät ovatkin alttiimpia

silmien väsymykselle, mutta he voivat lievittää oireitaan silmien

lisäkostutuksella.

Visine®Väsyneet ja Herkät Silmät

-valmisteen vaikutus

Visine®Väsyneet ja Herkät Silmät sisältää luonnollista ainesosaa

(Tamarindisiemen-polysakkaridia), jota uutetaan Tamarindus

indica- puun siemenistä. Käytön yhteydessä Visine® Väsyneet ja

Herkät Silmät yhdistyy kyynelkalvon luonnolliseen

lima-ainekerrokseen ja tehostaa näin silmän voitelua ja suojaa.

Visine® Väsyneet ja Herkät Silmät on säilytysaineeton.

Ainesosat:

Jokainen 0,5 ml:n pipetti sisältää Tamarindisiemenpolysakkaridia

0,5 %, mannitolia, natriumdivetyfosfaattimonohydraattia,

dinatriumfosfaattidodekahydraattia ja injektionesteisiin

käytettävää vettä.

Käyttöohjeet

• Pese kädet ennen silmätippojen käyttöä.

• Revi yksi pipetti irti pakkauksesta ja pane muut pipetit takaisin

foliopussiin.

• Avaa pipetti vääntämällä sen kärkeä.

• Taivuta päätä taakse ja tiputa 1–2 tippaa varovasti

kumpaankin silmään.

• Piilolinssejä ei tarvitse ottaa pois ennen silmätippojen käyttöä.

• Räpytä silmiä 3-4 kertaa käytön jälkeen, jotta valmiste levittyy

koko silmälle.

• Jotkut käyttäjät voivat kokea näkökyvyn hetkellistä

hämärtymistä annostelun jälkeen. Tämä on normaalia, ja

näkökyky kirkastuu silmien räpyttelyn jälkeen.

• Käännä korkki toisinpäin ja aseta se huolellisesti takaisin pipettiin.

• Pipetti säilyy

käyttökelpoisena 12 tunnin

ajan avaamisen jälkeen.

• Käytä valmistetta 3–4

kertaa päivässä.

Yleiset varoitukset

• Älä käytä valmistetta, jos olet allerginen jollekin sen

ainesosista. Jos tunnet epämukavuutta tai ärsytystä

valmisteen käytön yhteydessä, lopeta käyttö.

• Mikäli silmä on punainen, tulehtunut, kivulias tai siinä on

tartuntatauti, käy yleislääkärin, silmälääkärin tai muun silmien

hoidon ammattilaisen vastaanotolla.

• Älä käytä valmistetta samanaikaisesti minkään silmään

pantavan lääkkeen tai muun aineen kanssa, sillä se voi

muuttaa sen vaikutusta.

• Vältä koskettamasta pipetin kärkeä, äläkä anna kärjen

koskettaa silmän pintaa.

• Älä pese pipetin kärkeä puhdistusaineella.

• Älä käytä pipettiä, jos se on vaurioitunut tai huomaat, että

pipetin korkki on avattu.

• Jäljelle jäänyt valmiste on hävitettävä 12 tuntia pipetin

avaamisen jälkeen.

• Älä niele.

25 °C

• Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

• Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE S.A.S.,

F-51120 Sezanne, France.

Jakelija: JOHNSON & JOHNSON CONSUMER NORDIC, a division

of Janssen-Cilag Oy, Espoo, Finland. Puh.020 753 1450.

Valmistetta koskevissa kysymyksissä, voit soittaa yllä mainittuun

puhelinnumeroon.

JONVI0042AA

Brad

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Visine® Trætte Øjne Sensitiv

TS-Polysakkarid 0.5%

Til intensiv opfriskning af trætte, følsomme øjne.

Egnet til alle typer kontaktlinser.

• Vask hænderne før geldråberne anvendes.

• Riv en pipette af og læg resten af pipetterne tilbage i folieposen.

• Åbn pipetten ved at dreje toppen til den knækker af.

• Læn hovedet bagover og tryk forsigtigt 1-2 dråber i hvert øje.

• Bruger du kontaktlinser uanset type, behøver du ikke at

tage dem ud, før du anvender geldråberne.

• Blink et par gange efter drypning for at fordele produktet i hele

øjet.

• Du kan eventuelt opleve sløring af synet umiddelbart efter brug.

Dette er normalt og bør forsvinde, når du blinker.

• Vend pipettens top og sæt

den godt fast på pipetten

igen.

• Efter åbning kan pipetten

anvendes i op til 12 timer.

• Bruges 3-4 gange om dagen.

JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE S.A.S.,

F-51120 Sezanne, France.

Distribueret af: JOHNSON & JOHNSON CONSUMER NORDIC, a

division of McNeil Denmark ApS, 3460 Birkerød, Danmark.

Tlf: 7020 52 12.

Hvis du har spørgsmål til produktet, så ring venligst til

ovenstående telefonnummer.

01/2010

Pakkausten hyötykäyttö

Genbrug af pakning

0459

TRÆTTE ØJNE SENSITIV

Flydende geldråber 0,5 ml

GENLUKKELIGE PIPETTER

Anvendelsesområde

Smøring til forebyggelse og lindring af irriterede, overanstrengte,

følsomme øjne, forårsaget af miljømæssige faktorer, inklusiv

brug af kontaktlinser.

Hvad er “Trætte øjne”?

Trætte øjne er det udtryk, der anvendes til at beskrive følelsen af

ubehagelige øjensymptomer, der ofte opleves efter en periode

med intens koncentration. Aktiviteter som længerevarende

arbejde ved computer, læsning og bilkørsel er forbundet med

nedsat blinkefrekvens, som ofte ofte kan føre til generende

symptomer på trætte øjne. Dene tilstand er forbundet med

utilstrækkelig smøring af øjets overflade på grund af forkert

sammensætning af tårevæsken eller nedsat tåreproduktion.

Brug af kontaktlinser

Brug af kontaktlinser kan forstyrre den beskyttende tårefilm, der

dækker øjets overflade. Derfor vil brugere af kontaktlinser ofte

opleve, at de er mere udsatte for trætte øjne og vil have gavn af

yderligere lindrende smøring for at reducere symptomerne.

Sådan virker Visine® Trætte Øjne Sensitiv

Visine® Trætte Øjne Sensitiv indeholder det naturlige

indholdsstof (TS-Polysakkarid), som udvindes af frø fra træet

Tamarindus indica. Ved anvendelse kombineres Visine® Trætte

Øjne Sensitiv med den naturlige slimkomponent i tårefilmen og

giver ekstra smøring og beskyttelse. Visine® Trætte Øjne

Sensitiv er fri for konserveringsmiddel.

Indholdsstoffer:

Hver pipette 0,5 ml indeholder TS-polysakkarid 0,5%, mannitol,

natriumfosfat monobasisk monohydrat, dinatriumfosfat

dodecahydrat, vand til injektion.

Brugsanvisning

Særlige forholdsregler

• Anvend ikke produktet, hvis du er allergisk overfor

indholdstofferne. Hvis du oplever ubehag eller irritation,

skal du holde op med at bruge produktet.

• Kontakt en læge, øjenlæge eller anden øjenspecialist, hvis øjet

er inficeret eller rødt, betændt eller gør ondt.

• Brug ikke produktet samtidig med lægemidler eller andre

produkter, der påføres i øjet, da dette kan ændre virkningen.

• Undgå at berøre pipettespidsen og undgå, at spidsen kommer

i kontakt med øjet.

• Vask ikke pipettespidsen med rengøringsmidler.

• Brug ikke pipetten, hvis denne er beskadiget, eller der er tegn

på at den har været åbnet.

• Efter åbning smides eventuelt ubrugt product væk efter

12 timer.

• Må ikke synkes.

25 °C

• Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

• Opbevares utilgængeligt for børn.

Profile

Sens 0.5% leaf DA/FI/SE

6398001

plant: Farmigea

Codice DECA

DECA code

Codice DECA

DECA code

80029

135x220 mm

25/01/10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!