Referat fra FAU-møte 4. april 2013 - Minskole.no

minskole.no

Referat fra FAU-møte 4. april 2013 - Minskole.no

Tittel

Møte Hana FAU

Sted

Personalrommet på Hana Skole

Referent: Anne Dagny Våge

Dato/Tid

Deltagere: Foreldrerepresentanter:(fremmøte er merket med gult)

04.03.13, kl. 19.30 – 21.30

Navn Tlf.: E-post Rolle

Neste møte

02.05.13 kl. 19.30

Halvorsen, Marianne 941 56 523 mghalvorsen@gmail.com 1A Medlem Meldt

Pedersen, Tonje Tonje.pedersen@online.no 1A Vara

Haugseng, Sigbjørn 934 48 250 sigbjorn.haugseng@lyse.net 1B Medlem X

Henriksen, Anita Løland 51 67 11 47 rune.henriksen@lyse.net 1B Vara

Myrland, Janne 995 50 581 Janne.myrland@lyse.net 2B LEDER - Medlem X

Ingen vararepresentant 2A Vara

Larsen, Marthe Kristine Fjogstad 455 10 101 Marthe25@gmail.com 2B Kasserer - Medlem X

Simonsen, Jostein jostein.simonsen@lyse.net 2B Vara

Jespersen, Laila Einrem 467 82 059 djes@broadpark.no 3A Medlem

Eliasen, Marit 3B Vara

Thingbø, Lene Elise Wathne 926 16 629 lene.elise.wathne@lyse.net 3A Medlem X

Asbjørnsen, Øyvind 92247447 oyvind.asbjornsen@lyse.net 3B Vara

Egeland, Gunn 905 22 694 gunn.egeland@sandnes.kommune.no 4A Medlem X

Lindefjeld, Torleif 51 67 27 15 torleif.lindefjeld@lyse.net 4A Vara

Vatne, Janne 51 62 74 23/

909 86 598

Janneov@online.no 4B Medlem X

Fredheim, Iljen Ina Leiros 51 62 71 72 iljen.ina.l.fredheim@rogfk.no 4B Vara

Bobaj, Arbneshe 406 06 892 Donat.bobaj@hotmail.com 5A Medlem

Ramsdal, Merete 988 44 740 jmvr@mbh.as 5A Vara

Olaisen, Barbie Fuss 980 57 471 barbieolaisen@rocketmail.com 5B Medlem X

Foldøy, Laila 479 29 797 Svein_ras@yahoo.no 5B Vara

Enoksen, Tina 40 21 09 10 tina@skaarlia.no 6A Medlem X

Hadland, Gunn Merete 51 62 24 95 merete@fss-revisjon.no 6A Vara

Våge, Anne Dagny 41 47 97 98 annedagny@hotmail.com 6B Referent - Medlem X

Vassbø, Jan Helge 51 97 82 40 jan.h.vassbo@lyse.net 6B Vara

Marit Eliassen marit.eliassen@ikea.com 7A Medlem

Eriksen, Elisabeth K.D. 51 66 07 78 elisabeth@eriksen.tv 7A Vara

Fredriksen, Kari 90 97 38 40 karimarisslk@hotmail.no 7B Medlem

Egeland, Gunn 90 52 26 94 gunn.egeland@sandnes.kommune.no 7B Vara

Helland, Harald 908 78 627 Harald.helland@lyse.net SFO X

Larsson, Pål pallars@sandnes.kommune.no REKTOR - Skoleledelsen

forfall


Gledelig å se så mange på møte, men ønsker alikevel å minne alle FAU medlemmer om at ved forfall så

må en forsøke å få vara til å stille på FAU møte. Gjenstående dato for FAU møter er: 2 mai og Årsmøte

13 juni.

46/2012-13 Godkjenning av referat og innkalling

Innkalling og referat ble godkjent.

Saker til orientering og drøfting:

47/2012-13 Orientering fra skoleledelsen

Trond Fossum (Und.inspektør) orienterte om resultatene fra elevundersøkelsen. Ett av punktene som det må

jobbes mer med var blant annet arbeidsro i klasserom og fellesrom.

Politisk utvalg har bestemt at skolen skal ha en skriftlig elev-utviklingssamtale med foreldrene 2 ganger i året.

Skoleledelsen beklaget at informasjon vedr. alternativ til påskegudstjenesten kom for sent ut på skolens

hjemmeside.

FAU vil ha en gjennomgang av folderen ”Aktvitetsplan for Skole – Kirke samarbeid” på møte i Mai. Se på

innholdet, tydelig og ryddig informasjon.

Utviklingssamtale med Kommunaldirektøren, FAU leder er forhindret i å delta.

4 vernepleier studenter skal ut i praksis på trinnene 2, 3, 4 og 7.

48/2012-13 Rapport fra arbeidsgruppene med vekt på grillhytte-prosjektet til utegruppa.

UTEMILJØGRUPPE: Sigbjørn Haugseng, Harald Helland, Marianne Halvorsen

Sigbjørn presenterte prosjektplan og budsjett for oppføring av grillhytte.

FAU syntes at prosjektet ser lovende ut og at en grillhytte vil være til stor nytte for skolen og SFO. Ett

samlingspunkt for barn og voksne. Budsjettmessig så kan det være behov for ytterligere midler fra FAU, kvalitet

og vedlikehold. FAU godkjenner grillhytte prosjektet i henhold til prosjektplan og budsjett.

49/2012-13 Endringer av vedtekter som gjelder disponering av penger som tjenes inn 17.mai. (ref.

saksvedlegg)

Dagens vedtekter:

6. KONTINGENT

Det betales ingen kontingent for trinnets medlemskap i FAU, men det forventes at trinnets foreldre

bistår ved FAU’s aktiviteter.

For å styrke økonomien til FAU skal 20 % av overskuddet i forbindelse med 17. mai arrangementet

tilgodeskrives FAU sin konto. Pengene skal brukes på tiltak for å bedre barnas læring, trivsel og miljø

på skolen.

Resterende 80 % tilfaller elevene for 5.trinn og følger gruppen til den går ut av 7.trinn. Beløpet skal

brukes til trinnvise arrangement/tur og disponeres av foreldrekontaktene. Foreldrekontaktene får

utbetalt beløpet og disponerer det selv. Det skal leveres et enkelt regnskap som viser hva pengene er

brukt til. Eventuelle overskudd (ikke benyttet beløp) tilfaller FAU når gjeldene trinn går ut av 7. trinn.

FAU leder presenterte saken:

Det vises til tidligere orientering vedrørende bruk og disponering av penger som tjenes inn gjennom 17. mai

arrangement ved Hana skole samt skoleledelsens ønske om å endre vedtektene som gjelder dette området.

I vedtektene til Hana skole (punkt 6) er det hjemlet at FAU skal tilskrives 20 % av overskuddet etter 17.mai

arrangement. Resten skal tilfalle 5. trinn som disponerer beløpet til trinnvise turer eller arrangementer.


Skolens ledelse har ønsket at overskuddet øremerkes til leirskoleformål. Dette har sin bakgrunn i følgende:

Det er skolen som skal betale leirskole for elevene. I skolens budsjetter er det midler kun til en tredagers tur til

Horve. I flere år har Hana skole ønsket å gi elevene en noe mer omfattende leirskole, og 7 klasse har derfor reist

til Hardangertun som tilbyr leirskole over 1 uke. Dette er forståelig nok et dyrere alternativ, og mellomlegget må

derfor dekkes av elevene. I og med at prinsippet om gratis skole skal være gjeldende, må pengene hentes inn

gjennom ulike «inntjeningsordninger». 17. mai-arrangementet har tradisjonelt sett vært en slik inntektskilde.

I tillegg er det slik at et leirskoleopphold må bestilles 5 år på forhånd. En øremerking av midler vil kunne gi

skolen forutsigbarhet for at det til sammen blir økonomisk gjennomførbart å sende elevene på leirskole til

Hardangertun.

Saken legges frem til drøfting på møtet 04.04.13. Et eventuelt forslag til vedtektsendring vil behandles av

årsmøtet i juni. Ref. punkt 7 i vedtektene.

FAU hadde en god dialog og forslag til ny vedtektsendring vil bli utarbeidet til neste møte.

Saker til vedtak

50/2012-13 Økonomirutiner, se utsendt forslag.

Forslag til økonomirutiner ble gjennomgått og korrigert.

Neste FAU møte blir torsdag 2 mai 2013. Vel møtt til alle medlemmer.

Sandnes 08.03.13

Anne Dagny Våge

More magazines by this user
Similar magazines