Dåp på Nordseter Tilbud på tvers Ny ungdomsprest - Mediamannen

mediamannen.no

Dåp på Nordseter Tilbud på tvers Ny ungdomsprest - Mediamannen

nr 4–2008 · høsten · 88. årgang

Dåp Nordseter

side 11 side 8–9 side 4–5

Tilbud

tvers

side 6–7

Ny ungdomsprest


2

Nordstrand menighet

Åpent hverdager kl. 10–14

Lunsj 12.00–12.45.

tlf. 23 62 98 00, fax 23 62 98 01

epost post.nordstrand@oslo.kirken.no

Gavekonto til menigheten 5063 63 33767

Hvis spesielt formål, angi hvilket

Prost Tore Kopperud tlf.22 28 30 15 (priv.),

Tore.Kopperud@oslo.kirken.no, Fridag fredag

Sokneprest Erling Pettersen tlf. 23 62 98 03,

Erling.Pettersen@oslo.kirken.no,

Kapellan Silje Kivle Andreassen tlf. 23 62 98

04, Silje.Kivle.Andreassen@oslo.kirken.no

Organist Karen Haugom Olsen

tlf. 934 85 683 / 23 62 98 07,

Karen.Haugom.Olsen@oslo.kirken.no,

Menighetsforvalter: Vigdis Nielsen Bø

tlf. 23 62 98 02/ 412 29 683 (mob),

Vigdis.Nielsen.Bo@oslo.kirken.no

Menighetsrådets leder Roar Bredvei

tlf. 22 29 23 73 (priv.)

Prostekonsulent Sigrid Schjander-Larsen

tlf. 23 62 97 94,

Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.no

Etter skoletid-ansvarlig Per Øyvind Nielsen Bø

mobil 454 71 087

Soknediakon Anne Lise Holmsen Anne.Lise.

Holmsen@oslo.kirken.no, Kontortid ons.

11–12, tlf. 23 62 98 08. Kontaktes ellers

mobiltlf. 90 91 28 13

Diakon Kari Wisløff tlf. 23 62 98 09,

tlf. 952 21 992, Kari.Wisloff@oslo.kirken.no,

Kontortid man. 10–12, ons. 17–18,

Vik. Menighetspedagog Linda Kronen Sømme

tlf. 23 62 98 10,

Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.no

Menighetssekretær Magnar Haugeli

Halvorsen tlf. 23 62 98 06,

Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.no

Kirketjener Jørgen Bang

jorgenb20@hotmail.com

Nordstrand menighets besøkstjeneste

Henvendelse sokne diakonen

Husøkonom Marit Nystedt (bestilling av

minne samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11

Nordstrand kirkegårdskontor Hverd kl. 10–14.

tlf. 22 28 20 30

Nordstrand menighetsbarnehage

Styrer Ranveig S Køber tlf. 22 29 08 12

Ljan menighet

epost: post.ljan@oslo.kirken.no

Adr. Furumoen 18D, 1168 Oslo, Tlf. 23 62 98 20

Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12 og

torsdager kl. 17–18. Utover disse tidene kan

Nordstrand menighet kontaktes

Gavekonto til menigheten 7877 08 02198

Sokneprest Per Olav Vangen tlf 23 62 98 23,

per.olav.vangen@oslo.kirken.no,

fridag: fredag. kontortid: torsdag 10–12

Menighetsrådsleder Tone Thorp

tlf 22 29 47 17, svethorp@online.no

Menighetssektretær Birgit Tveit

tlf 23 62 98 22, Birgit.Tveit@oslo.kirken.no,

kontortid torsdag 17–18

Organist Jon Konrad Strøm,

Jon.Konrad.Strom@oslo.kirken.no

Soknediakon Anne Lise Holmsen

tlf 90 91 28 13,

anne.lise.holmsen@oslo.kirken.no

Diakoniarbeider Sandra Liljedal

tlf 93 26 28 23, liljeda@online.no

Styrer Ljan menighetsbarnehage

Christine Olavesen tlf 22 75 01 40,

eagles@online.no,

Vaktmester menighetshuset Eirik Off

tlf 22 61 24 66, krolleoff@hotmail.com

Barnekor Henriette Haugeli Halvorsen

tlf. 971 10 592

Har du ungdom i huset?

Har du behov for å snakke med

andre foreldre eller ressurspersoner

om grense setting, dagliglivets

utfordringer med å ha ungdom i

huset, ungdom og rus eller liknende?

Diakon og spesialpedagog Kari

Wisløff gir råd og vei ledning om

dette temaet. Ta kontakt tlf. 952

21 992 eller 23 62 98 00.

NR 4–2008 · HØSTEN · 88. ÅRGANG

Dåp Nordseter

side 11 side 8–9 side 4–5

Tilbud

tvers

side 6–7

Ny ungdomsprest

Redaktør Ottar Julsrud

Vikar for nr 3 og 4 / 08: Reidar Huseby

telefon 22 28 19 17

Fotograf Dag Kjær Smemo (der ikke annet er oppgitt)

Annonsekontakt Øyvind Wisløff

Mobil: 90 69 89 23

oyvind.wisloff@c2i.net

Da jeg fikk mitt første barn for fem år siden,

tenke jeg tilbake min egen barndom. Jeg

husker aftenbønnene med foreldrene mine

sengekanten. Nå var det min tur til å synge for

mitt barn. Kjære Gud jeg har det godt og Jeg

folder mine hender små, ble en måte relansert

i livet mitt. For meg var dette trygge, gode

tradisjoner som det var godt å videreformidle.

Jeg fikk hjelp av tanten min til å samle

sammen flere aftenbønner. Tante Randi sa ofte

et vers av Henrik Wergeland for oss.

God natt, god natt!

Kryp under ditt dekken,

med nelliker stukket, med roser besatt,

med sølvhvite blader fra bringebærhekken!

Imorgen igjen, hvis Gud så vil,

vekkes du opp av fuglenes spill.

Bardommens sommer hytta kommer

tilbake til meg i dette verset. Der var flere generasjoner

i familien samlet. Min farmor hadde

en egen aftenbønn for oss barna.

Utgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året.

Neste nummer har materiellfrist 26. september og dekker

perioden 15. oktober til 25. november.

Elektronisk materiell leveres til redaktørene eller Menighetssenteret,

Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo.

Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner:

størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300dpi – filformat: jpg –

e-post: nordstrand@menighetsblad.no

Menighetsbladet kan lastes ned gratis

i pdf-format www.nordstrand.menighetsblad.no

Bladet finansieres med gaver og annonser.

Send din gave til bankgiro 1609 10 04546

Design Erling@Smemo.no

e-post: nordstrand@menighetsblad.no

Trykk Litografia, Oslo

post@litografia.no

Til ettertanke

Mariane C. Stensby, menighetspedagog

Tradisjonsbærere

Sørger du?

Har du behov for

støtte i for bindelse

med sorg bearbeidelse,

kan du ta

kontakt med soknediakon

Anne Lise

Holmsen. Hun tilbyr

grupper og samtaler.

Ring 23 62 98 08

eller 90 91 28 13.

På menighetskontoret vil det alltid

være en til å møte deg eller

formidle kontakt til en av prestene,

dia konene eller en annen

av de ansatte. Du kan også ringe:

tlf. 23 62 98 00, kl. 10–14.

Gi ikke opp når livet

trues: Kirkens SOS har

krise telefon tjeneste hele

døgnet. Tlf. 815 333 00

I Jesu navn så sover vi.

Din engleskare våker

og lar oss våkne glad og fri

når morgenlys og dagens sol

sprer nattens mørke tåker.

Mine minner er i stor grad med å forme

hva jeg selv ønsker å formidle. Jeg ønsker at

barna mine også skal ha aftenbønner som

en del av barndomsminnene. Dette er noe

vi bærer med oss hele livet. Tro får grobunn

gjennom opplæring. Trosopplæring gjennom

enkle tradisjoner er lett. Vi kan velge å videreformidle

det som betyr mye for oss. Slik er vi

tradisjonsbærere og trosformidlere. For meg er

aftenbønnen en enkel inngangsport til å lære

barnet selv å be i hverdagen. Når livet plutselig

kan ta uventede vendinger, er det av stor

betydning å kunne holde fast i bønner.

Kjære Gud, jeg takker deg for aftenbønner,

ønskebønner og takkebønner. Amen.

Har du behov for en samtale?

Familiekontoret Oslo

Sør tilknyttet kirken:

Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontakt

mellom kl. 08.00–15.00.

Kontoret søker å hjelpe når det

gjelder familie problematikk,

men også ulike spørsmål knyttet

til kriser for barn og unge.

Enslige er også velkomne.

Menighetsbladet 4–08


Barnetro til voksentro?

Språk for en voksen tro

– kurstilbud

Nordstrand

Rammetittelen «Trosvandring»

er satt et kurstilbud som gis

Nordstrand i september og

oktober. I et samarbeid mellom

menigheten og misjonsorganisasjonen

Areopagos blir søkelyset

satt behovet for åpne spørsmål

og redelige svar. En henvisning

er i programmet for de fire

kurskveldene gjort til Paulus’ ord

til menigheten i Korint (1.Kor.

13, 11): «Da jeg var barn, talte

jeg som et barn, forsto jeg som

et barn. Men da jeg ble voksen,

la jeg av det barnslige».

Hva er en voksen tro?

– På en ærlig og seriøs måte tar

kurset opp spørsmål omkring

tvil og tro, sier vår sokne prest

Erling Pettersen. Sammen med

August Bolstad, Furuset, leder

han kurset, som flere menigheter

viser interesse for.

– Troslivet er ikke statisk,

Menighetsbladet 4–08

under streker Pettersen. – Troens

form og innhold endrer seg, avhengig

av vår vandring og bagasje,

våre erfaringer og vilje til å

finne adekvate svar.

August Bolstad opplyser at

kurset med hell er gjennomført

i Ris menighet (2 ganger) og i

Østre Aker. Senere i 2009 står

bl.a. Lørenskog og Østerås for

tur.

– De såkalte Alpha-kursene ser

ut til å blomstre, sier Bolstad.

– Det er bra. En enkel basisinnføring

i den kristne tro er

nyttig.

Men hva med behovet for hva

vi kan kalle et «Omega»-kurs?

Jeg tenker mennesker som har

levd en stund i sin kristentro, aktivt

eller passivt. De bærer med

seg gode og vonde erfaringer

med forkynnelsen og det kristne

fellesskap, fordømmelse og aksept

– tvil og anfektelser er en

del av mange menneskers hverdag.

For disse kan en innbydelse

til kurset «Trosvandring» være

både berikende og befriende.

Når barnetroen

blir et krav

Programmet for åpningskvelden

11.september har fått titelen

«Troen i vekst og utvikling».

Biskop em. Øystein Larsen er

innleder. I en samtale med MBL

advarer han mot å sette begrepet

«barnetro» i en særstilling.

– I en del sammenhenger føler

jeg at det her skjer et misbruk,

fordi det enkle og i beste forstand

barnlige, lett blir et krav

til videreføring i voksen alder.

Vi må være åpne for at troen

og sannhetene vokser med oss,

ellers blir det voksne troslivet

motsetningsfylt. Derfor er det jo

så riktig å arbeide med hva som

er et språk for en voksen tro.

– Vi må ikke avvise de tunge

og nærgående spørsmålene, –

poengterer biskopen. – For egen

del ønsker jeg å gå inn i kirken

med hele meg, i vissheten om å

være akseptert. Jeg kan lett forestille

med at Jesus villig lot disiplene

stille tunge og vanskelige

spørsmål.

«Trosvandring»

Kursledere:

Erling Pettersen

og August Bolstad

Sted Nordstrand

Menighetssenter

19.00 Kveldsmat

19.30 Kveldens tema

(se side 12–13)

God tid til gruppesamtaler

Kurskvelder:

torsdag 11. september,

torsdag 25. september,

torsdag 23. oktober,

torsdag 30. oktober

Påmelding innen 1.september

(kurset kan fort bli fulltegnet!)

Tlf. 23 62 98 00 eller

til post.nordstrand@oslo.kirken.no

Pris: kr. 200,–

Betales første kurs kveld.

3


4

Troen i det livslange

perspektiv

De tusen besøkende som fikk

oppleve førsommerens store satsing

Nordseter skole, forestillingen

«Størst av alt»,fikk oppleve et

engasjement, et trøkk og en glød

som har levd i mange gjennom

sommeren. Ikke det minste rart at

115 Nordstrand-ungdommer dro

leir i den svenske skjærgården

i begynnelsen av august,fulle

av glød og begeistring over det

mange av dem hadde fått oppleve

gjennom den egenproduserte

forestillingen.Gjennom et par

dager leiren fikk jeg et sterkt

inntrykk av ungdommer som våger

å snakke om egen tro og eget

liv med åpenhet og ærlighet.

Som voksne har vi de samme behov

som ungdommene som drar

en ukes leir der tro og liv står i

fokus,men vi har kanskje ikke den

samme naturlige åpenhet når troen

bringes bane, som ungdommene

viste i gruppesamtaler etter

utfordrende og til dels krevende

undervisningstimer. Skjønt jeg tror

at legges det først til rette for den

gode samtalen, så mangler det

ikke innspill og utfordringer om

tvil og tro fra oss voksne heller!

Nordstrand menighet har tatt

konsekvensen av at trosformidling

hører hjemme i et livslangt

perspektiv, ved å fokusere

trosvandring og tro i vekst og

utvikling denne høsten. Det viser

programmene for m c u -kveldene,

som er godt innarbeidet og

gir mye inspirasjon, og det nye

kursopplegget med fire engasjerende

kurskvelder i september

og oktober.og opplegget med

stille kvelder i kirken for de som

ønsker stillhet, tid til refleksjon

og fornyelse. Jeg tror at det er en

riktig satsing i tilleggg til energien

som settes inn overfor barn og

unge. Og jeg tror voksne må våge

å jobbe med troens språk og med

de utfordringer som ligger i spenningsfeltet

tro og tanke. Troen

trenger et rom å leve i der vi tør

å stille kritiske spørsmål og bryne

oss ny innsikt.Derfor et ekstra

NOTABENE når du ser hva menigheten

har voksenfronten denne

høsten. Det handler om å ta troen

alvor i et livslangt perspektiv!

Erling J.

Pettersen

sokneprest

N o t a b e n e

Stiller godt

Åse Maria gleder seg til

samspill og samarbeid

tekst og foto: Per øyvind Bø

«En medstudent

Menighets fakultetet

omtalte en gang

Nordstrands ungdoms

fellesskap som

Mercedesen innen

ungdoms arbeidet, så

dere har et godt rykte»

Åse Marie Schmidt Haugstad,

ny ungdomsprest i Nordstrand menighet

Enda en ny prest kan introduseres

i dette nummer. av

Menighetsbladet. Åse Maria

Schmidt Haugstad tar over stillingen

som barne- og ungdomsprest

etter Asle Rossaviks avgang

forsommeren. Åse kom inn

i Ungdomsfellesskapet rett før

årets sommerleir, og er blitt

godt mottatt av en veldig spent

gjeng.

– Det er litt rart å komme inn

som et «midtpunkt». Jeg skjønner

at noen har ventet i spenning,

sier Åse i vårt lille intervju,

få dager før hun ble busset

av gårde til leir sammen med 115

ungdommer.

Fersk – men forberedt

Den ferske ungdomspresten er

nyutdannet fra Menig hets fakul

tetet. Hun er bare 25 år gammel,

men har lang

erfaring fra ungdomsarbeid

bak

seg. Oppvokst

Kolbotn, har Åse

hatt mange ulike

opp gaver som ungdomsleder

i Oppegård

menighet.

– Jeg har bidratt i

gospel koret der og

vært med i komiteen

for ungdomsgudstjenestene.

Dess uten har jeg vært ettåring i

menig heten og vært ansatt som

ungdomsarbeider, forteller Åse.

– Dette høres ut som gode erfaringer

å ta med seg inn i det unge

miljøet Nordstrand, men hvordan

blir det nå å komme inn i rollen

som prest?

– Det blir nok utfordrende å

ha alt ansvaret, men i løpet av

seks år mf blir man jo klar

for presteyrket! Nordstrand er

en ny menighet for meg, og da er

det nok lettere å komme inn i en

ny rolle også. Her blir jeg møtt

nettopp som «den nye presten»;

ikke som den tidligere ungdomsarbeideren.

Det blir gøy å møte

et etablert ungdomsfellesskap

med så mange frivillige og deltakende.

Åse svarer med engasjement,

og har hele tiden et godt smil når

hun snakker.

Samarbeid tvers

– Hvilke forventninger tror du

ungdommene har til deg?

– Jeg merker i hvert fall at de

har forventninger! De jeg har

Menighetsbladet 4–08


forberedt

hilst , har tatt imot meg som

lenge ventet. Det virker som det

har vært interesse og oppmerksomhet

rundt hvem den nye presten

er.

Åse sier hun ikke har så mye

forhåndskunnskap om Nordstrand.

Men skjønner at hun møter

en stor menighet med lange

tradisjoner.

– Jeg vet ikke helt hva de

tradisjonene er og betyr, ikke

ennå! Men en medstudent

Menighetsfakultetet omtale en

gang Nordstrands Ung doms-

Menighetsbladet 4–08

fellesskap som Mercedesen innen

ungdomsarbeidet, så dere har et

godt rykte. For meg vil det være

viktig i begynnelsen å bli kjent

med ungdomskulturen her, ha

tålmodighet og sette meg inn i

miljøet.

Endring over tid

Videre poengterer hun at endringer

i et etablert fellesskap må skje i

samarbeid mellom ungdommene

og de voksne. Ungdomsutvalget

og Plangruppen fungerer som

gode arenaer for medvirkning

fra flere kanter.

– Fra Oppgård kjenner jeg

også til hvordan slike fellesskap

utvikler seg over tid, og det er en

fordel i denne jobben.

Etter alt Åse har gjort i

Oppegård, er det kanskje ikke

overraskende at det var der

hun fant sin ektemann; politistudenten

Torgeir. Han var

sivilarbeider i menigheten samtidig

som Åse var ettåring, og han

har deltatt mye i ungdomsarbeidet.

(Menighetsbladet er spent

å se hvilken rolle Torgeir

finner i Nordstrand menighet.

For Åse vil det uansett være en

støtte at mannen skjønner hva

den arbeidskrevende og kveldsstjelendeungdomspreststillingen

består av. )

– Jeg er veldig takknemlig over

å ha fått denne stillingen, og ser

frem til å lede et så stort, frivillig

basert Ungdomsfellesskap! –

er Åse Marias sluttreplikk – for

denne gangen.

5


6

Vi må kjempe for det

vi brenner for, og gjøre

alt vi kan for å lykkes!

tekst: reidar huseby

Med lille Matias armen følger

Bjørn Erik Menighetsbladet ut –

etter en temmelig intens samtale

om barne- og familiearbeid i menigheten,

verdier og prioriteringer.

Ved starten av et spennende

og løfterikt høstsemester er hans

egen satsing klar:

– Jeg gleder meg og er veldig

motivert for å ta over som leder

av Barne- og dåpsopplæringsutvalget,

– sier han og legger

til: – Dette arbeidet (med så stort

aldersspenn) er det viktigste menigheten

kan satse . – Med all

respekt for annen, flott virksomhet

i flere sektorer og overfor

ulike grupper i lokalmiljøet,

legger han til.

Bjørn Erik (med etternavn

Neerland, og tittel lege, 26 år)

vet hva han snakker om. Han

har selv vært «innenfor» i

Nordstrand menighet siden oppveksten,

og vet hva omsorg og

veiledning er. Det ligger derfor

en god del erfaring i et utsagn

som:

– Vi må bevare troen det vi

gjør, og at det vi tilbyr som kirke

virkelig betyr noe. Mange barn,

ungdommer og familier kan fortelle

om hvordan menigheten,

fellesskapet og troen utgjør en

tydelig forskjell i livet.

Hele menigheten og også et

bredere lokalmiljø vil dra nytte

av et livskraftig barne- og familiearbeid.

«Bli bedre, nå lengre!»

– Hvordan opplever du spenningen

mellom gode resultater og nye utfordringer?

– Vi kan aldri ta som en selvfølge

at barn og unge, og deres

familier, finner seg til rette i

menigheten. Et mål er derfor å

videreutvikle og bygge alt det

flotte som eksisterer. Det innebærer

blant annet økt fokus

innholdet i det vi tilbyr, og større

bevissthet leder rekruttering

og -oppfølging. Med andre ord,

– understreker Bjørn Erik, – vi

må stå for å bli bedre, nå lenger,

være i utvikling og forvente

Bli bedre –

å se enda mer frukt. Barne- og

familiearbeid (eller annet menighetsarbeid,

for den sakens skyld)

var aldri ment å stå stille. Vi må

være kreative, ta sjanser og utforske

nye veier. Vi må bruke ny

energi og frisk nytenkning for å

inkludere flere.

– Opplever du at det er gode rammer

å arbeide innenfor pr. i dag?

– Det er mye å glede seg over. Vi

har mange ulike tilbud, og vi har

en grundig, inspirerende og flott

lokal trosopplæringsplan. Vi kan

også glede oss over en stor kontaktflate

mot lokalsamfunnet,

Menighetsbladet 4–08


Nå lengre!

kanskje særlig gjennom menighetsbarnehagene

og Nordstrand

Barne- og Ungdomskantori, slår

Bjørn Erik fast.

– Det er likevel en stor utfordring

å skaffe flere og nye

barneledere. Og vi må lete etter

flere talenter til det praktiske

Menighetsbladet 4–08

arbeidet.

Som den dyktige fiolinist og

sanger han er, er det kanskje

ikke så rart at han som eksempler

nevner: noen vil spille til

barnesang, noen har spesielle

evner til samtale med barn om

livets og troens spørsmål, noen

har et trøstende fang.

– Poenget er at om du er god

administrasjon, flink til å lage

gapahuk, om du har mye eller

lite tid – så det er plass for deg

til å ta utfordringen og bli med

laget!

Fornøyd «senior»

Det mer spesifikke ungdomsarbeidet

– og de mange gode

til budene – er nærmere omtalt

ss. 4–5 og ss. 8–9.

Samtalen med Bjørn Erik( se

forrige side) om de nye utfordringene

i barnesektoren streifet

imidlertid også vårens store

musikalske løft av og for de noe

eldre unge – den vellykte musikalen

”Størst av alt”.

– Med en viss rett kan jeg kalle

meg senior, – sier barnevakten

og småler til tålmodige Matias.

Overfor mbl utdyper han:

– I 1999 var jeg selv en av

lederne for musikalen «Guds

gjøglere». Og selv om jeg nå

ikke lenger er noen ungdom,

ble jeg invitert til å spille med i

«Størst av alt», som eldste deltaker.

Dette sier noe flott om

Ungdomsfellesskapet, som er

preget av et uvanlig sterkt samhold

tvers av årskull. Gjennom

tilbud som disse får 13-åringer

og konfirmanter kanskje et første

møte med menigheten. I kontakt

med ivrige og engasjerte

ledere får de se hva som er (nettopp)

størst – Guds kjærlighet.

Foto: Privat

7


8

Barn

n o r d s t r a n d

Nordstrand barne- og ungdomskantori: Kor for jenter og gutter

hver tirsdag menighetssenteret. Kirkemusikk, gudstjenestesang og

konsertstoff.

Aspiranter (1.–4. klasse.) kl 16.00–17.00.

Barnekantori (4.–7. klasse) kl 16.30–18.15.

Ungdomskantori kl 17.30–19.00

Kontaktperson: Bente Meier (Aspiranter) 976 10 998.

Karen Haugom Olsen Karen.Haugom.Olsen@oslo.kirken.no

23 62 98 07, 934 85 683

Jenteklubben: 2.–5. klasse annenhver mandag kl. 18-19.30 i

Tyslevvn 79. Oppstart 25.august. Sang, samlingsstund, bibelfortellinger,

forming, konkurranser, utlodning og ute aktiviteter. Informasjon:

Susanne Ådlandsvik 482 38 150, susanne@ward.no

Dansegruppe (6.–8. klasse): Annenhver mandag kl. 19.00–20.30

i Tyslevvn 79. Oppstart 8. september. Instruktør: May Britt Frøysa

Lyngroth. Kontakt leder Susanne Ådlandsvik (482 38 150) for mer

informasjon.

Nordstrand KFUK-KFUM speidere (tidligere Gutteklubben og

Ludos): Oppdager 2.–3. klasse. Stifinner 4.–5. klasse. Vandrer 6.–10.

klasse. Annenhver mandag kl. 18.00–19.30 med base i ungdomslokalet.

Oppstart: 25. august. Info: Torgrim Grimstad 922 69 680,

torgrim.grimstad@mac.com, www.nordstrandspeider.no

Ungdomsfelleskapet

Etter skoletid: Tilbud for alle ungdommer Nordstrand. Drives av

prosjektmedarbeider i samarbeid med ungdomsfellesskapet. I menighetens

ungdomslokaler hver onsdag kl 14–19. Lekser mat og sosialt.

Oppstart ved skolestart.

Onsdagsåpent:Klubbkonsept fra ungdomsskolealder.

Kl 19.00 med ulike aktiviteter og innslag: spill, film, kafé, kor,

workshops m.m. Onsdagsmesse/kveldsbønn kl 20.45.

Ungdomsgudstjeneste: Klokken 18.00 en søndag i måneden 21/9,

19/10 og 7/12. Av ungdom – for alle! Ungdom deltar som forsangere

og med band, tekst og drama. Kirkekafé etter.

Leirer: Sommerleir (4.–10. august) og vinterleir (i skolens vinterferieuke

i februar) med bibeltimer, andakter, samlinger, aktiviteter, sang

og musikk. En flott mulighet til nye relasjoner og vennskap.

Lederfellesskap: Medlederkurs for tidligere konfirmanter under

18 år. Gruppelederkurs for de over 18 år. Husmøte for de som har

tatt gruppe lederkurs i et husfelleskap med mat, tema og sosialt. Ta

kontakt med barne- og ungdomsprest.

Familie

Oppstartsgudstjeneste for alle i menigheten kl 11 søndag 17. august.

Familieweekend 5.–7. september: Til Solbukta ungdomssenter ved

Fredrikstad. Info og melding: borge.elle@getmail.com og kapellan

silje.kivle.andreassen@oslo.kirken.no

Familiegudstjenester kl 11:

Søndag 21. september (familiekoret synger)

Søndag 12. oktober (4. årsbok) (Fest for 4-åringene onsdag 10.

oktober)

Søndag 30. november (1. søndag i advent).

Søndagsskole ved gudstjenester søndager kl 11

Kontaktperson: Per Bondevik 950 12 969, familien@bondevik.org

Familiekor med middagsservering: Annenhver mandag 17.30–

18.30 menighetssalen. Datoer: 25/8, 8/9, 22/9, 3/11, 17/11 og 1/12,

Kontaktperson: Elsa Kjærstad 22 74 72 77, 992 33 971 ekjaers@

online.no

Dansegruppe: På menighetssenteret for 4–5-åringer. Torsdag

17.30–18.15. Oppstart 11/9. Informasjon og melding: Frøydis

Lilledalen 971 98 624 froydilh@online.no

Lunchtreff med babysang: Hver onsdag kl 11.45–13.30 i kjelleren

menighetssenteret. Oppstart 3. september. Kontaktperson

menighets pedagogen.

Aktiviteter og samlin

barn og ungdom i No

Nordstrand menighet har verdifulle

samlingspunkt for alle aldersgrupper.

Mottoet er «for alle

– for deg». Aktivitetene har den

lokale dåpsopplæringsplanen som

et trygt grunnlag. Menigheten

skal være et tros-, omsorgs- og

handlingsfellesskap. Vi i Barne-

og dåpsopplærings ut valget

(bdu) er veldig takknemlige

for de solide lederkreftene som

holder familie-, barne- og ungdomsarbeidet

i gang. Målet er at

hver enkelt skal finne tilhørighet

i et felleskap der en blir sett, får

utvikle seg og kan være med å

bidra.

Speiding og turer

for skolebarn

Vi er inne i en periode med vekst

og forandring! Nå kan alle barn

fra og med 2. klasse bli med i

Nordstrand kfuk-kfum-speidere.

Dette erstatter det som

tidligere het Gutteklubben og

Ludos. Grunnverdiene er de

samme og flere av aktivitetene

vil man kjenne igjen fra før.

Nå får vi i tillegg flotte planer

og aktiviteter fra kfuk-kfum

som vil bidra til høy kvalitet

samlingene, forteller primus

motor Torgrim Grimstad. Seks

samkjørte ledere kjører det hele

i gang. Ta gjerne kontakt med

Torgrim (922 69 680) hvis du har

lyst til å bli med som speider eller

leder!

Dansing og glede

for førskolebarn

Dansegruppe for barn som fyller

fire og fem år, er et pilotprosjekt

menighetssenteret. Frøydis

Lilledalen forteller at dansingen

vil favne et bredt spekter. Her vil

barna få lære å danse til barnemusikk,

klassisk og rock, i tillegg

til å utvikle eget bevegelsesmønster

gjennom improvisasjon.

I glede gjennom å utfolde seg

sammen med andre barn, vil

kroppsbeherskelse skape positiv

selvfølelse og mestringsglede.

Frøydis Lilledalen har en allsidig

og spennende bakgrunn,

blant annet fra Nordisk teaterskole

i Århus. Der studerte hun

fysisk teater, ny dans og improvisasjon.

Med gruppa 5fatal lagde

hun flere danseforestillinger.

I 13 år har hun vært tango-

Menighetsbladet 4–08


ger for familier,

rdstrand menighet

instruktør sammen med mannen

sin, blant annet i TenkTango.

Hun har også mellomfag i

kristen dom og er nyutdannet

psyko log. Frøydis har vokst opp

i Nordstrand menighet, og tok

leder kurs her da hun var ungdom.

Vi er utrolig glade for at

hun er tilbake og ønsker å bidra

med sine ferdigheter! Sammen

med Frøydis vil ballettdanser

Anne Peel lede dansegruppa.

Første time er torsdag 11. september

kl 17.30. Ta kontakt med

Frøydis (971 98 624) for melding.

Det er plass til 15 barn.

Jenteklubben er høyt verdsatt

I over 20 år har jenteklubben

hatt samlinger i menigheten, og

leder Susanne

Menighetsbladet 4–08

Ådlandsvik forteller at dette nå

er et flott samlingssted for 20–30

jenter fra 2.–5. klasse. Her er det

sang, samlingsstund, bibelfortellinger,

forming, konkur ranser,

utlodning og uteaktiviteter.

Ny dansegruppe

for 6.–8. klasse

«Det er i deg vi lever og rører

oss» er overskriften

en nystartet dansegruppe i

regi av Nordstrand menighet.

Dansegruppen er for barn og

unge fra 6.–8. klasse annenhver

mandag fra kl.19–20.30

i Tyslevveien 79. Opplegget består

av samlingsstund med sang

og andakt, danseundervisning,

improvisasjon og enkel servering

slutten. Vi ønsker å tilby et

godt og trygt fellesskap hvor gleden

over å bruke kroppen står

sentralt. Her vil det formidles

at vi er skapt, ønsket og elsket

av Gud. Med dette vil vi bidra

til å gi barn og unge et positivt

forhold til egen kropp.

Instruktør er May Britt

Frøysa Lyngroth. Hun

bor Nordstrand, har

utdanning innen moderne

dans og har tidligere

undervist barn og unge

i moderne dans. Hun er også

utdannet aerobic-instruktør.

May Britt har i tillegg bred

erfaring med liturgisk dans

i kirke sammenheng.

Stort familiekor

Familiekoret startet med

braksuksess i fjor høst.

Åtti familiemedlemmer

møtte opp første øvelse

til middagsservering og

korsang. Koret stabiliserte seg

femti, og har plass til femti til!

Familieweekend

Det er veldig gledelig at familieweekenden

allerede har mange

meldte. På Solbukta er det

plass til enda flere. Nye familier

ønskes spesielt velkommen!

Vi trenger deg!

Lunchtreff med babysang er et

populært samlingssted. Vi ønsker

minst to pensjonister (eller

andre) som kan steke vafler

onsdag formiddag. Du vil få være

med i et utrolig hyggelig felleskap

med småbarns foreldre og

mange babyer. Bidraget ditt vil

bli veldig høyt verdsatt, både vaflene

og at du er tilstede sammen

med oss. Ring menighets senteret

(23 62 98 00) og meld din interesse!

Søndagsskole

Søndagsskolen har 5 meget dyktige

medarbeidere som ønsker

flere nye ledere. Du vil få være

med i et utviklende felleskap, der

lederne inspirerer hverandre.

Du får møte barna med sang,

l j a n

Familiegudstjenester kl 11:

Søndag 21. september. Olabilløp.

Søndag 19. oktober. Menighetsbarnehagen deltar.

Søndag 30. november. Utdeling av 4.års-bok.

Barnekor 2.hver onsdag: Oppstart onsdag 27.august i menighetssalen.

Dirigent: Henriette Haugeli Halvorsen. Ta kontakt med

menighets kontoret. E-post: post.Ljan@oslo.kirken.no

Musikk-Bandet Elvis: Kontakt menighetskontoret: post.Ljan@

oslo.kirken.no

Olabil-verksted: To dagers olabilverksted utenfor barnehagen i

Furumoen fra klokken 17–20.

Torsdag 18. og fredag 19.september. Kontaktperson: Geir Olav

Heiene, eller e-post: post.Ljan@oslo.kirken.no

Olabil-løp: Søndag 21.september er det Olabil-løp ned Furumoen

til Gladvollveien. Premier til raskeste, fineste og mest fantasifulle

bil. Følg med plakater og banner i nærmiljøet. Påmelding til:

post.Ljan@oslo.kirken.no

4-årsbok: 30.november – 1.s.i advent. Utdeling av 4-årsbok.

4-åringene møtes noen dager før for å forberede gudstjenesten.

Invitasjoner blir sendt i posten.

Juleverksted: Lørdag 6. desember er det jule verksted for alle

menighetshuset! Følg med info i nærområdet.

Ljan menighetsbarnehage: Styrer Christine Olavesen. Tlf. 22 75

01 40. e-post: eagles@online.no

Tilbud for ungdom: Ljan menighet samarbeider med Nordstrand

om ungdomsarbeidet.

fortellinger, drama og forming.

Har du lyst til å bidra? Ring Per

Bondevik (950 12 969) og meld

din interesse!

Velkommen med i menighetens

aktiviteter og samlinger!

Nordstrand menighet

ønsker å være en kirke

for livet, i hverdag og

høytid.

9


10

Hovedmål og delmål

1. Menigheten skal være tros-,

omsorgs- og handlingsfellesskap.

Derfor vil vi:

Trosopplæring

Gi tilbud om trosopplæring til

alle medlemmer, med særlig vekt

døpte i alderen 0–18 år.

Ung i kirken

Være der unge er, gi tilhørighet,

ansvar og medbestemmelse til

ungdom og unge voksne.

Diakoni

Kirken Nordstrand skal i

lokal miljøet arbeide for et inkluderende

fellesskap der den enkelte

i alle aldre blir sett og møtt

med respekt.

Kirken Nordstrand vil samarbeide

bredt med lokale lag og

organisasjoner for å bidra til

en bærekraftig utvikling i nærmiljøet

og til en holdningsend-

Leksikonet slår fast: Kantor kommer egentlig

fra latin, og betyr opprinnelig sanger. Mer

og mer er det blitt en tittel, særlig med vekt

den musikalske ledelse i kirken.

– Det blir nok ikke så mye sang, iallfall ikke

til å begynne med, innrømmer Jon Konrad

Strøm (38) som har fått stilling og tittel i

Ljan kirke – til glede for menigheten og som

utfordring for seg selv.

– Jo, nemlig – sier han i en skurrende

mobil forbindelse fra velfortjent ferie: – Hvis

en kantor skal lykkes med å få folk (i dette

tilfellet menigheten) til å føle seg hjemme i

musikken, må det være en viss bredde, registeret

kan ikke være for trangt. Vi har å gjøre

med verdier av mange slag, og hensyn bør tas

til alder, bakgrunn, tradisjoner.

kirken nordstrand

«for alle – for deg»

Med Jesus Kristus som sentrum, skal kirken

Nordstrand være levende, nær og tilgjengelig.

ring som fremmer aktive miljøvalg

i hverdagen. Nordstrand

menighet vil arbeide for å bli

grønn menighet.

2. Menighetens gudstjenesteliv

og møtesteder skal være

i kontakt med menneskers

virkelighet.

Derfor vil vi:

Gudstjeneste- og liturgisk liv

Utvikle et rikt og variert gudstjeneste-,

kirkemusikalsk- og

liturgisk liv i møte med menneskers

virkelighet som preges

av involvering og lokal forankring.

3. Kirken skal være tydelig

verdi bærer Nordstrand.

Derfor vil vi:

Kulturliv og lokalt med ansvar

Utvikle og videreutvikle et rikt

og variert kulturelt liv og møteplasser

i menigheten med samspill

mellom kirke og kulturliv

Nordstrand.

Bredt register for Ljans nye kantor

Foto: Privat

– … og likevel kanskje et visst mot til å utprøve

noe nytt, noe som uventet åpner seg ?

– Så avgjort, svarer Jon Konrad raskt. –

Det er mye spennende som skjer i samtidsmusikken,

også innen det kirkemusikalske.

En utfordring er det nok også dette feltet

å skille godt fra det mindre gode.

– Du sier du har arbeidet som frilans, etter den

mer formelle utdannelsen. Det betyr vel at du

har hatt ulike oppgaver og prøvd ut forskjellige

stilarter?

– Ja, noe jeg oppfatter som en god skolering.

Det fins i dag en stor bredde i det musikalske.

Det blir en en oppgave for kantor

å utprøve kvaliteten, og så oppmuntre til å

ta vare det som fungerer. Her kommer

jo også tekst og ord inn, så det er oppgaver

nok!

Menighetsbladet 4–08


Nordstrands

eldste dåpsbarn

Tanken om å bli døpt slapp aldri taket i Kitty

Arnesen. Men det skulle gå 89 år før hun fikk snakket

med en prest om det som lå henne hjertet.

tekst og foto: sverre Kristiansen

En stor og mektig gave

har Gud meg engang sendt.

Han gav meg himmelriket

i dåpens sakrament.

– Jeg har alltid hatt Jesus i hjertet

og har bestandig hatt en veldig

interesse for kristendommen.

Derfor har det vært smertefullt

å gå rundt og vite at jeg ikke var

døpt, sier Kitty Arnesen.

Det skulle altså gå 89 år før

Kitty Arnesen ble døpt, men

rett før sommeren fant begivenheten

sted i kapellet Nordseter

hjemmet. Med sønnen og

svigerdatteren som vitner og

barnebarn og beboere tilstede.

En handling som sykehjemsprest

Jostein Vist karakteriserer som

sin største dåpsopplevelse.

Da Menighetsbladet møter det

ferske «dåpsbarnet» hybelen

Nordseterhjemmet stiller hun

Menighetsbladet 4–08

i samme kjole som da hun ble

døpt. Og hun har sett frem til å

dele sin historie: Om oppveksten

i baptisthjemmet i Nord-Norge.

Om livet i den lille bygda hvor

alle visste alt om alle, og at hun

skolen ble kalt for hedning

fordi hun ikke var døpt. Om

uvissheten og følelsen av å ikke

høre til. Et langt liv med en

skjult smerte.

– Jeg har tenkt og tenkt: Skal

jeg ikke bli døpt før jeg går bort?,

forteller Arnesen.

– Det var ikke sånn at du kunne

snakke med prestene før i tiden.

En prest var en «helligdom».

Heller ikke da sønnen ble døpt

fikk hun seg til å snakke med

presten.

Da mannen hennes gikk bort for

noen år tilbake kom nytt tanken

om dåp opp. Nå hadde hun

nok en gang en prest tilgjengelig.

– Jeg følte meg så langt bort

fra han også. Det ble skapt en

avstand. Jeg fikk bare ikke snakket

om det.

For litt over to år siden fikk

Arnesen behov for litt mer

hjelp i det daglige og havnet

alders avdelingen Nord seterhjemmet.

– Jeg tenkte at jeg bare måtte

forsone meg med at jeg ikke blir

døpt.

Likevel slapp ikke tanken taket

i henne.

Jeg ble fortalt at det var andakt

nede i kapellet. Da jeg

hørte presten tale gikk det rett

inn i hjertet mitt. Han må jeg da

kunne snakke med, tenkte jeg,

men frimodigheten sviktet nok

engang.

Men heldigvis kom presten opp

til meg rommet mitt. Jeg fortalte

han om min store sorg. Så

da han sa han ville døpe meg ble

jeg så glad. Den sorgen jeg hadde

følt var slutt.

– Det var kanskje en mening

at jeg skulle komme til dette

hjemmet. Jeg er ingen ungdom

lenger. Gud ville vel dette slik at

jeg skulle føle tryggheten.

– Min største

dåpsopplevelse

Å få døpe noen et eldresenter

er ikke hverdagskost, innrømmer

Jostein Vist, sykehjemsprest

Nordseterhjemmet.

– Det er den største opplevelsen

i min «dåpskarriere».

– Jeg ser det jo slik at jeg var et

lite redskap i Guds hånd.

– En sterk historie – men som også

røsker tak i presterollen?

– Det er vondt å høre at prestene

ikke så det Jesus ville at de

skulle se. Og i stedet for å være

Jesus utstrakte hånd har man

skapt avstand.

Vist tror dessverre ikke at følelsen

av avstand er unik.

– Jeg hører fremdeles historier

om at prester ikke har sett dem

og snakker et annet språk. Det er

viktig at vi som prester ikke setter

oss en pidestall. Ydmykhet

i forhold til mennesker og se bort

fra sosial plassering og makt,

men å ta menneske alvor er

helt essensielt, avslutter han.

Hans dør står alltid åpen,

han ber meg stige inn

til sang og bønn og glede.

Han kaller meg for sin.

Utdrag fra salmen:

En stor og mektig gave.

T Eyvind Skeie. M Harald Herresthal

11


12

Det skjer Ljan

Formiddagstreff Ljan menighetshus:

3.september: Berit Aarnes: Et langt liv som

isdans-dommer i hele verden. Videokanonbilder.

8. oktober: Reidun Kippenes: Bhutan i en ny tid.

Videokanonbilder.

Det skjer Nordstrand

Mandagskafé med diakonen: i kirkestua i menighetssenteret

Nordstrand. Følgende datoer

dette semesteret: 8.sept., 13.okt., 10.nov. og

8.des.

Åpningstiden er fra kl 11.30 til 13.15. Program i

tidsrommet kl 12–13. Salg av vafler med rømme/

syltetøy (kr 5,–) og kaffe og te (kr 5,–)

Basar med loddsalg (kr 5,– pr lodd). Av program

kan nevnes: en andakt, allsang, kanskje en overraskende

«gjest besøk» – og bidrag fra kafégjester

er veldig populært (opplesning, historier,

sang eller lignende).

Et velkommen til fellesskap rundt kafébordene

fra diakon Anne Lise Holmsen

Nordstrand Normisjon

Møtene finner sted i Nordstrand

bedehus, Tyslevveien 79, kl.19.30

Torsdag 21. august: Normisjonskveld. Alf Henry

Rasmussen taler. Sang: Stine Andersen

Torsdag 28. august: Silje Kivle Andreassen taler

og synger

Torsdag 4. september: Bjørn Willoch taler. Sang:

Kari Løvang

Torsdag 11. september: Randi Dyrerud taler.

Bjarne Lien synger.

Torsdag 18. september: Gunnar Kinn. Fanny

Crosby-salmer og -sanger.

Torsdag 2. oktober: Forfatter Edvard Hoem

forteller om bakgrunnen for boken Mors og fars

historie. Torild Sandø Møller synger. Nordstrand

menighet deltar.

Lørdag 4. oktober: Bønnesamling Bedehuset

kl.10.00

Torsdag 9. oktober: Høstfest. Kåre Skråmestø

taler, personale fra barnehagen synger

Torsdag 16. oktober: Nils Tore Andersen taler.

Gullborg Korsmo synger

Torsdag 23. oktober: Kapellan Henning Vik taler

og synger

Torsdag 30. oktober: Ragnhild Gjerdi taler, Tor

Nilsen synger

Husk også orgelfondets

gavekonto 5063 63 33767

(Husk å angi formål)

Trenger du et kor?

Kanskje Nordstrand

kirkekor trenger deg!

Sosialt fellesskap i og utenfor

øvelsene kombinert med kirkemusikk,

jazz og folketoner et

høyt musikalsk nivå.

Interessert?

Vi øver i menighetssenteret

tirsdager kl.19.30–22.00.

Ta kontakt med dirigent Karen

Haugom Olsen (934 85 683) for

mer informasjon/prøvesang

PREPkurs

Gode parforhold kan bli enda bedre! En kursdag for

par som ønsker å arbeide med kommunikasjonen i

forholdet sitt.

Et samarbeidsprosjekt mellom Nordstrand, Ljan,

Bekkelaget og Lambertseter menighet.

Dato:18. oktober, kl.10–17

Henvendelse: anita.vage@oslo.kirken.no,

tlf. 23 62 98 70 i Bekkelaget eller

kari.wisloff@oslo.kirken.no, tlf. 23 62 98 09.

Tro og Lys – gruppe.

Samlinger for utviklingshemmede, deres familier og

venner. Møtes for å dele livs- og troserfaringer, be

sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Drar

turer og besøker andre Tro og lys-grupper. Møtes

i Ungdomslokalet i underetasjen i menighetssenteret

i tidsrommet kl.16–19,

Følgende datoer denne høsten: 31.aug., 28.sep.,

26.okt., 23.nov. og gudstjeneste 7.des.

Kontaktperson: Tove Sjønnesen: tlf. 22.28 93 54

Nordstrand kontakt-

og hjelpetjenestes fond

Pensjonister som er i en vanskelig situasjon

samt institusjoner som arbeider

for eldres interesser i Nordstrand

og Ljan, kan søke om økonomisk

hjelp fra Fondet.

Søknader med utfyllende opplysninger

som behandles konfidensielt

sendes

Fondsstyret v/Turid Bull,

Herregårdsveien 8A, 1168 Oslo

Bli med i Givertjenesten!

I Nordstrand menighet gir ca

150 hus stander i år tilsammen

over 700.000 kroner til det

aktive menighetsa rbeidet.

Barne- og ungdomspresten,

barne sekretær og kantor

er helt eller delvis lønnet av

givere i menigheten.

Meld deg som giver og invester

i din lokale menighet.

Kontakt Menighetssenteret,

eller benytt e-post:

givertjenesten@nordstrandmenighet.no

Trosvandring

se omtale side 3

Torsdag 11. september

Troen i vekst og utvikling

Trosvandring gjennom livet

Biskop Øystein Larsen

Torsdag 25.september

Troen og livet

Når livet truer troen

Dag Rakli innleder

Torsdag 23. oktober

Tro og tanke

Å lese en bibeltekst

Terje Stordalen innleder

Torsdag 30 oktober

Tro møter tro

Å være kirke

i en multikulturell setting.

Tore Laugerud innleder

I Ljan menighet ønsker

vi nå å satse å utvide

giver tjenesten. Vi har noen

trofaste givere, men tror at

mange flere kan være med

i denne viktige tjenesten.

Menighetens dåpsopplæringsmedarbeider

lønnes nå delvis

av inn samlede midler. Klarer

vi å utvide givertjenesten, kan

vi satse enda mer barnearbeidet

i menigheten.

Vil du bli fast giver, ta kontakt

med menighets forvalteren.

Tlf. 23 62 98 00.

Menighetsbladet 4–08


Konfirmanter høsten 2008

NordStrANd

Lørdag 6.september kl. 11.00:

Ane Sannan Akø

Einar Dybdrodt Amundsen

Martine Elise Berg

Trude Elisabeth Berge

Henrik Bjønness

Kaja Louise Havig Bredvold

Charlotte Brodin

Martine Archer Bugge

Mathilde Kvam Bugge-Hundére

Maria Naomi Varnum Christensen

Maria Dahl Fidje

Håkon Andre Sylte Garnes

Sara Louise Bjelkmark Granaas

Øyvind Sætren Gulbrandsen

Fredrik Nordahl Gulliksen

Ingrid Broch Mathisen Hagen

Julie Victoria Johnsen

Oda Johansen Magneshaugen

Marianne Munz

Bjørg Mørkøre Nordskar

Julie Sybille Vestum Stensrud

Bettina Kristensen Storli

Gudmundur Daniel Hannibal Sökjer-

Petersen

Eleonora Si-Lang Manders

Aanonsen

Lørdag 6. september kl. 13.00:

Jonas Øvergaard Berge

Trygve Nøst Bergem

Lars Berglund

Malene Bergseth

Håkon Haglund Dahl

Maia Amalie Eidem

Charlotte Madtzog Fagerlid

Per Christoffer Forester

Joakim Gabrielsen

Espen Berg Gulbrandsen

Andreas Hagen

Nicolai Haug

Astrid Margrethe Johansen

Christian Romenstad Klaveness

Bendik Sem Kvernevik

Menighetsbladet 4–08

Pål Erik Lystad

Fredrik Mette-Myklebust

Johanna Nyløy

Johannes Wiig Okkenhaug

Benedicte Ingeborg Brynsrud Sjøflot

Ingvild Helene Knutsen Tomter

Matias Halsteinli Unsvåg

Kristoffer Aalmen Vartdal

Silja Øvrebø

Thora Aas

Lørdag 6.september kl. 15.00:

Morten Lunde Biermann

Hedda Blix

Emilie Meyer Christensen

Harald Green Dahle

Fredrikke Hagen Dæhlie

Alvin Alexander Ghouas

Nora Fevang Halvorsen

Ingvild Helland

Helle Langmoen

Oda Siebke Løge

Hedda Hoelsæther Moen

Martinus Mølsæter

Sondre Mølsæter

Kaja Røttingsnes

Lars Røttingsnes

Linn Elise Støttum Stenseth

Patrick Torgan

Maria Velle

Marte Staavi Wergeland

Sanna Camilla Wiik

Eirik Zimmer Wold

Kristin Guren Aalborg

Marie Guren Aalborg

Thomas Aase

Søndag 7.september kl. 11.00:

Simon Christian Birkeland

Audun Gotaas Bonde

Kristin Dørum

Håkon Mathias Heyerdahl Elfving

Erlend Flydal Finstad

Marte Fredriksen

Lars Christian Jacobsen

Tina Johansen

Martin Eilertsen Krogh

Maiken Caroline

Løvkvam Køster

Ellen Madeleine Leistad

Ferdinand Riis Lileng

Trygve Osmund

Magnussen

Per Christian

Skramstad

Mikael Georg Uthaug

Sondre Westad

Magnus Olafsen

Waaler

Geir Øvrebø

Søndag 7. september

kl. 13.00:

Mathilde Inesdatter Andresen

Thomas André Angell

Lilli Theres Eilertsen Bay

Hanna Boge Benth

Kristine Golten

Mats Munthe-Dahl Hawn

Knut Ward Heimdal

Lars Snilsberg Johnsen

Eivind Kallerud

Simen Kirkebø


Slekters gang

viet

Mette Jonassen og Christian Johnsen, Gry

Gundersen og Glenn Stigen, Bodil Vartdal og Eldar

Vartdal, Nina Sanne Lind og Christian Andreas

Lind, Liv Gunnhild Tandberg og Alf Helge Omre, Trine Vårbo

Berglund og Fredrik Fanghol, Henriette Strømmen og Herman

Bergsjø, Marianne Thorud Egeland og Haakon Dyrnes, Mari Ann

Larsen og Tom-Richard Follegg, Kristine Nordengen og Stian Sand

Christensen, Karin Næss Eriksen og Bjørn Gunnar Bakås , Anita

Christiansen og Andre Krokum Namork, Henriette Cecilie Hall

og Henning Eriksen, Cynthia Abril Lopez-Lopez og Erik Bredal

døpte

Mateo Rogvin Eriksen, Jens Halvorsen, Daniel Eikeri,

Maiken Christenson Thronæs, Thea Kjeldstad Hansen,

Mie Aasletten-Larsen, Jon Tomas Sem Hopp, Adele

Strombom Steensli, Mons Archer Bugge, Linus Framstad,

Marie Dolva Essebaggers, Richard Alexander Ferrington, Leo

Alexander Bøkestad, Kristine Welo Glavin, Mille Stensrud Eker, Jacob

Skoli Febakke, Mateo Henriksen, Caroline Amalie Aamodt, Betina

Amanda Seres Jesting, Lucas Theodor Høgstavoll, Tuva Gustafsson

Hovik, Adrian Samson Rabenorolahy Gramstad, Oscar Johannes Lied

Karlsen, Felix Alexander Kleppe, Didrik Hestenes, Amalie Norheim,

Alexander Svensen Ordal, Emma Louise Jasienski, Jonas Knutsen Breen,

Enja Lin Hollseter Rafnsdottir, Jonas Hauge Løken, Nicolai Vatsaas

Aasmundsrud, Jacob Elias Prøven, Selma Helene Spjøtvoll, Sixten

Norvalls, Jenny Sandbekken, Sondre Oldervik Andersen, Karoline

Balberg Kvisvik, Olivia Celin Lønnkvist

døde

Per Andresen, Gunnar Oppi, Turid Skjerven, Erik

Malmo, Raman Semcesen, Henninge von Munthe

af Morgenstierne, Lillan Else Sofie Sydnes, Erik

Granlund Aubert, Dag Ham, Åge Magnus Kveim, Egil

Riis-Johannessen, Anders Kildeborg, Bjørn Olav Sundve, Gerd Evelyn

Knudsen, Karen Harriet Bjørge, Gunvor Ragnhild Eldøen, Inger Marie

Hansen, Johnny Bekken, Anni Ruud, Mathilde Bolette Cecilie Høitomt,

Gjertrud Bjerkebro, Inger Helene Fossum, Anne-Ma Moland, Ole

Øverby, Henrik Hovlandsdal, Willy Harald Sveen Kristiansen, Ester Marie

Johansen, Kari Jyhne, Kristine Larsen, Snorre Tindberg, Torkjeld Sollie,

Gulborg Marie Svendsen, Anders Kildeborg

Kristine Bjertnæs Lunde

Simen Holen Lønstad

Katrine Mellum

Henning Philip Patricksson

Betina Schau-Liberg

Birgit Schie

Hilde Tveit Strømmen

Anette Bjerkenes Syvertsen

Olav Skeie Sørensen

Jakob Westberg


1sept. Notto Thelle
9okt Sunniva Gylver

7. des Erling Pettersen


13


14

ORRING

BYGGSENTER

Heller

Belegningssten

Jernvarer

ORRING BYGGSENTER AS

Vi tilbyr daglig

utkjøring

Gratis utlån av henger

for hjemkjøring

Nordstrand

Sport A/S

Nordstrandvn. 42

Tlf. 22 28 63 59

Godt utvalg i sportsartikler

Ledig annonseplass

Kontakt annonseansvarlig

Øyvind Wisløff

tlf 9069 8 923 eller

e-post wisloff@c2i.net

Verktøy

Hageredskap

Maling

Garderobe

Gulv

Dører

Vinduer

VVS

Slimeveien 4,

Bjørndal, 1277 Oslo.

Tlf. 22 62 98 00

Utleie av verktøy,

tepperenser og gulvsliper

Nøkkelfiling

Kapping av trelast og plater

Husk Kneippens

kneipbrød!

– sunnhet i hver skive

Fåes i de fleste

dagligvareforretninger.

Tlf. 22 28 82 95

Tømrer-

firma PGA

– tar alt fra A til Å

Kontakt din lokale håndverker

tlf 93 29 96 69 (Henriksen)

KLAR-FERDIG

SOLGT!!

RING MEG PÅ 920 51 515

DU FÅR EN GRATIS VERDIVURDERING

OG EN DYNAMISK LOKALMEGLER.

Med vennlig hilsen Eikin Schrøder.

Rørleggertjenesten as

Nordstrandvn. 34

1163 Oslo

Tlf.: 22 28 90 98

roerl@online.no

NORDSTRAND

TANNLEGESENTER

Nordstrandveien 62 – 1164 OSLO Tlf: 22 29 59 39

Åpningstider: hverdager 08–20

Almenntannleger,

spesialisterog

tannpleiere tilbyr

alle typer

tannbehandling

eventuelt i samarbeid med andre spesialister

Tannleger MNTF:

Bård Andresen

Per Hagen

Njål Lekven

Randi D. Espeland (rotfylling)

Janicke Liaaen Jensen

(kirurgi og oral medisin)

Akutt hjelp

Tannpleier NTpF:

Heidi Eikenes og

Merita Ismailovska

www.nordstrandtannlegesenter.no

Lambertseter Legesenter

Legene

Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen

Maida Ilic, Satish Arora og Charlotte Widerøe

Vi har ledig kapasitet våre lister.

God tilgjengelighet og kort ventetid.

God kapasitet Ø-hjelp.

Tlf. 22 74 90 50

Celicilie Thoresens vei 17, 2. etg.

www.lambertseterlegesenter.no

KJØP OG SALG AV EIENDOM

HANDLER OM TILLIT!

Vi håper at du ved valg av eiendomsmegler

vil vektlegge at

BEKKELAGET & NORDSTRAND

EIENDOM står for:

• Eiendomsmegleren med best lokal

kunnskap om ditt distrikt

• Gratis verdivurdering når du tenker

å selge din bolig

• Bred markedsføring av boligen

• Personlig medvirkning av megler

visning

• Profesjonell gjennomføring av

salget

• Råd og bistand i forbindelse med

finansieringen

•Konkurransedyktig salgsprovisjon

ALLE VÅRE MEGLERE ER STATSAUTORISERTE

EIENDOMSMEGLERE – DIN TRYGGHET!

Menighetsbladet 4–08


ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING

Nylænde 5, Lambertseter

Tlf. 22 28 05 01

HØRSELSUNDERSØKELSER OG

HØREAPPARAT-TILPASSNING

ALLERGIUTREDNING – TESTING

Velkommen til din

lokalbokhandel!

Ekebergvn. 228 c, p.b. 93

Nordstrandshøgda 1112 Oslo

Annonse Telefon 22 100 28 x 80 60 10 03-04-08 15:50 Side 1

Vis hva du føler

-send blomster

Buketter

Dekorasjoner

Alt til bruden

Bårebuketter

Kranser

Ekebergveien 232 1166 Oslo

Telefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 • E-mail: bestill@kobro-blomster.no

Tannlege TROND TELJE

Spesialist i periodonti

(tannkjøttsykdommer)

Von Øtkensvei 1

Over Matkarussellen

Tlf. 22 61 32 01

Matkarussellen A/S

Von Øtkensvei 1

1169 Oslo

Tlf. 22 61 29 10

Menighetsbladet 4–08

Mandag–fredag 08.00–14.00

Timeavtale

Gravsteiner – Inskripsjoner -

Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker

kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo

Tlf. 22 65 60 50

Fax. 22 65 60 31

www.gravstein.com

Advokat

SVEIN THORP

i kontorfellesskap

Horn, Sundseth,

Christoffersen m.fl.

M.N.A.

Arv, familierett, erstatning,

eiendom, alminnelig praksis.

St. Olavsgt. 28, 0166 Oslo

Tlf. 23 32 64 10

Fax: 23 32 64 11

ADVOKATENE

PÅ NORDSTRAND

Bennin, Brataas & Fjeldheim mna.

Familie – arv – skifte – skatt

Ektepakt – testament – samboeravtale

Fast eiendoms rettsforhold

Bygg– og entrepriserett – mangler ved boligkjøp

Alm. praksis

Tlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01

Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrand

www.advokatnor.no

Elektriker timen

Personlig rådgivning

NordstraNd ElEktro

Vakt 24 timer

Hans-Erik larsen

909 21 900

STEINAR BAREID

Lege

SPESIALIST I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg., 1162 Oslo

Timebestilling Tlf. 22 28 63 64

Tlf.tid: 10.00–11.00 og 13.00–14.00 alle hverdager.

•Selskapslokaler •Møter •Catering

Åpningstider: Man.-tors. 11.00–20.00,

fredager kun selskaper, lør.-søn. 11.00–15.00

Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95

Tove og Stig Klemetsen

15


tId – tId MEd

GUd oG tId For

HVEraNdrE.

«Du har alltid god tid, du,

mormor». Bemerkningen

kom fra barnebarnet 10

år en dag vi var ute og gikk

sammen. Jeg har ikke kunnet

slippe det siden.

Jeg må innrømme at jeg

ganske ofte, og faktisk med

snev av vemod, tenker tilbake

den tiden da aktiviteten

var stor mange

områder.

Kari

Bondevik

Kari Bondevik

I den fase i livet

hvor jeg nå befinner

meg, er tid kanskje

noe av det viktigste

jeg kan bidra med.

Tid til å være, tid til

å lytte, tid til å be, tid

til å ta imot, – og tid

å gi videre.

Jeg skulle ønske at vi

virkelig kunne ha tid for

hverandre.

At vi kunne leve nær

mennesker med Gud i hjertet

og nær Gud med menneskene

i hjertet. Det gir trygghet.

I denne trygge atmosfæren

kan vi dele tro og dele tvil.

Troen vokser når vi deler

den, og tvilen kan kanskje bli

mindre.

Jan Magnus Bruheim har et

fint dikt «um å bera»:

Skapte er vi te bera og lette

børene for kvarandre.

Til fånyttes lever ingen.

Men våre eigne bører skal

vi bera åleine.

Stor er verdifull er sorgi du

ikkje kan dele med andre.

Men fatigsleg, liti og arm

er den glede som du vil ha

åleine.

Hjelpelaus er den som ikkje

har nokon å hjelpe og vera

god mot.

Lik tre utan sevjestraum

turkast han inn -.

Den mannen ber tyngste

børi som ingenting har å

bera.

Perioden

aug.–okt.

(Rett til forandringer

forbeholdes.

Se dagspressen.)

DATO:

24. august

15. søndag etter

pinse

Joh 5,1–15

31. august

16. søndag etter

pinse

Matt 6,19–24

6. september

7. september

17. søndag etter

pinse

Luk.7,11–17

13. september

14. september

18. søndag etter

pinse

Joh. 8, 31–36

21. september

19. søndag etter

pinse

2.Mos. 20,1–8

28. september

20. søndag etter

pinse

Joh.9,1–7.35b–38

5. oktober

21. søndag etter

pinse

Mark 10,13–16

12. oktober

22. søndag etter

pinse

Sal 19,2–7

19. oktober

23. søndag etter

pinse

Matt 18,15–20

26. oktober

Bots- og bededag

Luk 13,23–30

NORDSTRAND KIRKE:

kl.11 og 13 Samtalegudstjeneste

m/konfirmanter. Dåp. Silje Kivle

Andreassen. Offer: egen menighet.

Ungdomsarb.

kl.11: Gudstjeneste. Tore Kopperud.

Dåp. Nattverd. Offer: Menneskeverd

Kirkekaffe. Kirkeskyss.

kl.11, 13 og 15:

Konfirmasjonsgudstjenester. Silje

Kivle Andreassen/Kari Wisløff

Offer: Egen menighet.

Ungdomsarbeidet

kl.11 og 13: Konfirmasjonsgudstjenester.

Silje Kivle Andreassen/

Kari Wisløff. Offer: Egen menighet.

Ungdomsarbeidet

kl.11: Bydelsgudstjeneste. Erling J.

Pettersen i samarb. m/Nordstrand

Musikkråd. Dåp. Offer: Kirkens ressurssenter

mot vold og seksuelle

overgrep. Kirkekaffe. Kirkeskyss.

kl.18: u g . Åse Maria S. Haugstad.

kl.11: Familiegudstjeneste. Silje Kivle

Andreassen. Dåp. Offer: egen menighet.

Barnearbeidet. Kirkekaffe

kl.18: m c u

kl.11: Gudstjeneste. Erling J.

Pettersen. Dåp. Nattverd. Offer:

Misjonsalliansen. Kirkekaffe.

Kirkeskyss

kl.11: Høymesse. Tore Kopperud.

Nattverd. Offer: Egen menighet.

Kirkekaffe. Kirkeskyss

kl.11: Familiegudstjeneste. Silje

Kivle Andreassen. Utdeling av Min

kirkebok. Offer: Egen menighet.

Dåpsopplæring

kl.11: Gudstjeneste. Erling J.

Pettersen. Dåp. Offer: TV-aksjonen.

Blå Kors.

kl.18: m c u

kl.11: Høymesse. Tore Kopperud.

Nattverd. Offer: Egen menighet.

Kirkekaffe. Kirkeskyss

kl.18: u g : Åse Maria S. Haugstad

Kirkeskyss: se avisannonse eller ring

menighetskontoret Innen fredag

LJAN KIRKE:

kl.11: Høymesse. Tore Kopperud.

Nattverd. Offer: egen menighet.

kl.11: Gudstjeneste. Per Olav vangen.

Dåp. Offer: Østmarkskapellet.

Kirkekaffe

kl.18: Samtalegudstjeneste med

konfirmanter. Per Andres Nordengen.

Offer: Søndagsskoleforbundet

Oslo/Akerhus krets

kl.13: Konfirmasjon. Per Olav Vangen.

Offer: Egen menighet

kl.11: Konfirmasjon. Per Olav Vangen.

Offer: Egen menighet

kl.11: Familiegudstjeneste. Per Anders

Nordengen. Dåp. Offer: k f u k -k f u m .

Olabilløp. Kaffe, pølser m.m

kl.11: Gudstjeneste. Silje Kivle

Andreassen. Dåp. Nattverd. Offer:

Egen menighet. Kirkekaffe

kl.18: Kveldsmesse. Tore Kopperud.

Dåp. Nattverd. Offer: Egen menighet

kl.11: Høymesse. Erling J. Pettersen.

Offer: MF. Jubileum. Kirkekaffe

kl.11: Familiegudstjeneste. Per Olav

Vangen. Menighetsbarnehagen.

Dåp. Offer: TV-aksjonen. Blå Kors.

Kirkekaffe

kl.19.00: s u s

kl.11: Høymesse. Per Olav Vangen.

Nattverd. Offer: Egen menighet.

ØSTMARKS-

KAPELLET

Sportsgudstjenester

kl.12: Sportsgudstjeneste

Gunnleik

Seierstad

kl.12: Sportsgudstjeneste

Marit Halvorsen

Hougsnæs

kl.12: Sportsgudstjeneste

Inge Lønning

kl.12: Sportsgudstjeneste

Øystein Larsen

Familiedag.

Grilling og leker.

Ta med grillmat

kl.12: Sportsgudstjeneste

Dag Auli

kl.12: Sportsgudstjeneste

Odd Bondevik

kl.12: Sportsgudstjeneste

Dag Høyem.

Nattverd

kl.12: Sportsgudstjeneste

Henning Vik

kl.12: Sportsgudstjeneste

Åste Dokka

kl.12: Sportsgudstjeneste

Turid Barth

Pettersen

More magazines by this user
Similar magazines