Utskriftsvennlig versjon

hms.cobuilder.no

Utskriftsvennlig versjon

HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato: 22.10.1999

Handelsnavn:

Produkttype: RUSTBESKYTTELSESMIDLER

Loctite X 80 Rustbehandling -

Utgått

Anvendelsesområde: Vannbasert rustomvandler / primer 5 l.

PR-nr:

Nødtelefon1:

Leverandør/omsetter: Loctite Norge A/S

Postadresse: Postboks 112

Postnummer 1351

Poststed: Rud

Land: Norge

Telefon: 67176600

Telefax: 67176599

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr EC-nr Navn Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm.

111-76-2 2-Butoksyetanol 1-5 Xn; R20/21/22-37

7727-43-7 BARIUMSULFAT 5-10 IK

7732-18-5 VANN 10-30 IK

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt

brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon

3. Viktigste faremomenter

Annen informasjon:

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:

Innånding:

Hudkontakt:

Øyekontakt:

1:Klass: Merck

Inneholder i tillegg Vinyl-akryl kopolymer-lateks 30-60 %( Ikke

klassifiseringspliktig)

Unngå innånding av damp/spray.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs

person.

Frisk luft og hvile.

Svelging: Drikk vann eller melk .Søk lege.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:

Uegnet slukningsmiddel:

Brann- og eksplosjonsfarer:

Personlig verneutstyr ved slukking av

brann:

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte

personell:

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:

Fjern tilsølt tøy. Vask huden med vann og såpe. Tilsølt/ forurenset tøy vaskes før

fornyet bruk.

Skyll øynene med mye rent vann i ca. 15 min.( ved fortsatt ubehag søk

legehjelp.)

Pulver eller skum, IKKE vann

Vannstråle

Ikke brannfarlig

Beholdere bør fjernes evt. nedkjøles med vannspray.

Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr

Unngå dannelse av aerosoler. Unngå innånding av aerosoler/ damper. Unngå

hudkontakt. Unngå øyekontakt. Bruk personlig verneutstyr, se kap.8

Større mengder bør ikke tømmes i kloakk.

Egnede metoder for Blandes med inaktivt absorsjonsmateriale f.eks. Vermikulit. Oppsamles i lukkede


skadebegrensning og opprensking: og merkede beholdere. Innleveres til godkjent mottakssted/ firma. Se kap. 13

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:

Unngå utvikling av aerosoler. Unngå innånding av aerosoler/ damper.Unngå

hudkontakt. Unngå øyekontakt. Bruk personlig verneutstyr, beskrevet i kap.8

Lagringsanvisning: Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn Cas-nr ppm mg/m³ Adm.år Anm.

2-Butoksyetanol 50 -

BARIUMSULFAT 10 -

Forebyggende tiltak:

Åndedrettsvern:

Øyevern:

Arbeidshansker:

Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.Unngå øye-og hudkontakt.

Unngå innånding av aerosler/ damper. Alt ny-innkjøpt personlig verneutstyr skal

være CE-merket. Unngå hudkontakt. Unngå øyekontakt. Unngå sprut.

Ved svak ventilasjon må det benyttes åndedrettsvern med gassfilter A-brunt.

Ved sprøyting av produktet må det benyttes åndedrettsvern med støvfilter (P-2)

og gassfilter (A-brunt)

Bruk vernebriller ved fare for sprut og aerosolutvikling.

Vernehansker skal benyttes ved fare for direktekontakt og sprut: Butyl eller

EVOH. Bruk innervanter av bomull. Vernehanskene bør skiftes etter 4-5 timers

bruk, vrenges og luftes.

Verneklær: Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal verneklær benyttes

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform: Viskøs væske

Lukt: Svak lukt av akryl

Farge: Melkehvit

Løselighet: Delvis løselig i aceton

Smelte/Frysepunkt: 100 °C

Viskositet: 1000 mPas

10. Stabilitet og Reaktivitet

Farlige spaltningsprodukter: Sulfat forbindelser, karbonoksider (COx).

11. Opplysninger om helsefare

Generelt:

Innånding:

Hudkontakt:

Øyekontakt:

Svelging:

Annen toksisk informasjon:

12. Opplysninger om miljøfare

13. Fjerning av rester og avfall

Ingen spesiell

Innånding av løsemiddeldamper kan gi symptomer som kvalme, svimmelhet,

trett, oppfarenhet, hodepine mm. Innånding av sprøytetåke kan virke irriterende

på luftveiene.

Kan irritere huden ved gjentatt og langvarig bruk. Gjentatt, jevnlig hudkontakt

over tid kan medføre avfetting av huden med resultat: Sår og sprukken hud.

Taes opp i kroppen ved hudkontakt: 2-BUTOXYETANOL

Kan irritere øynene.

Kan gi kvalme, brekninger og diare.

ORAL TOKSISITET:

>5000 mg/kg LD50, rotte

DERMAL TOKSISITET:

>2000 mg/kg LD50, kanin

INH. TOKSISITET:

Ikke kjent


Generelt:

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:

UN-nr:

Farlig gods ADR/RID: Nei

Farlig gods IMDG: Nei

Farlig gods IATA/ICAO: Nei

Generell transport info:

15. Opplysninger om lover og forskrifter

FJERNING AV RESTER OG AVFALL:

Restkjemikalier bør ikke tilføres kloakknettet.

Stoffet er i seg selv ikke spesialavfall.

Handelsnavn: Loctite X 80 Rustbehandling - Utgått

Farebestemmende komponenter: 2-Butoksyetanol, BARIUMSULFAT, VANN

S-setninger:

Referanser:

16. Andre opplysninger

Leverandørens merknader:

YL-tall: 100-400 m3/L

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle

betegnelser angis av produsent, importør eller omsetter).

S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

Forskrifter om helsefare-,brannfare, eksplosjonsfare, miljøfare -merking med

veiledning. 1998. Norsk Stoffliste,(SFT,Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet).

1998. Administrative normer, best.nr.361. YL-merking, best.nr. 431. Norske og

svenske hanskeguider. Transport av farlig gods: ADR,RID,IMDG,IATA. Forskrifter

om spesialavfall av 1994, inkl.endringer av 1996 (Miljøverndep.) Arbeidstilsynets

brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern(best.nr. 539)

HMS LOGICONSULT AS er f.o.m. AUGUST 1998 godkjent i henhold til

Oljeindustriens Landsforenings (OLF) ordning for kvalitetssikring av HMSdatablader.

More magazines by this user
Similar magazines