17.07.2013 Views

Topografisk register

Topografisk register

Topografisk register

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O S L O

1. Oslo

Agdergate 1–2, Justiskroken. 1968 s. 189: fredet.

Akersbakken 30.1969 s. 249 og s. 257: oppmålt.

Akersgaten 44, Empirekvartalet. 1963 s. 160:

sikre lagring og gjenoppføring av Militærhospitalet.

1964 s. 114: et av Oslos fornemste

minner om empiretiden. 1966/1967

s. 274: gjenreisning av Militærhospitalet.

1968 s. 236: gjenreisning av Militærhospitalet.

1971 s. 179: gjenreising av Militærhospitalet

på Folkemuseet. 2000 s. 94–100:

Det gamle Rikshospitalet, planlegging, bygging,

pasienter, utvikling av legevitenskap.

Topografisk register

Nummersystemet i topografisk register refererer til den sogneinndelingen som ble benyttet i Pharos registerbind

over årbøkene 1845–1960. Nummersystemet benyttes også av Riksantikvarens arkiv og andre institusjoner

i kulturminnevernet.

For å gjøre det lettere å finne frem i de topografiske numrene, har vi laget en oversikt over hvilke nummer

som hører hjemme i dagens kommuner. Denne er å finne på side 135. Vi gjør oppmerksom på at de fleste

av våre kommuner omfatter flere topografiske nummer, og at disse numrene slett ikke alltid står rett etter

hverandre. Opplysninger om Oslo, for eksempel, vil være å finne under topografisk nummer 1, 45 og 46.

De topografiske numrene følger i hovedsak den etablerte ruten fra Østfold gjennom innlandsfylkene på

Østlandet og deretter langs kysten opp til Finnmark. Men også her er det noen anomalier: Enkelte byer

kommer ikke på det stedet i nummerrekkefølgen som man skulle kunne forvente. Dette gjelder byene Oslo,

Kristiansand, Trondheim og Tromsø.

Vi gjør oppmerksom på at noen innførsler knytter an til flere numre (f. eks et helt fylke). Disse innførslene

vil da være ordnet etter det laveste topografiske nummer som området omfatter.

Under hvert nummer kommer de enkelte kulturminner i alfabetisk orden. Innførsler som gjelder en hel by

eller en hel kommune, blir å finne på denne byens/kommunens alfabetiske plass under nummeret. Eksempelvis

vil man under nr. 239 Haugesund finne henvisninger til stoff som gjelder hele byen under H.

I den grad kulturminnet har et ordinært egennavn, er dette benyttet. I våre byer vil imidlertid mange bygninger

være oppført etter gateadresse. Det kan derfor være lurt å finne gateadressen til det kulturminnet

man vil ha opplysninger om, før man begynner å lete i topografisk register.

Bygninger som er flyttet (f. eks. til et museum), vil være å finne der bygningen nå står, og ikke på stedet

den er flyttet fra.

Under hver adresse er opplysningene ordnet slik: Årbokår, sidetall og deretter aktuelt tema.

2000 s. 117–121: det gamle Rikshospitalet,

Fødselsstiftelsen

Akershus festning (se også de to neste oppføringene).

1961 s. 183: Kontraskjæret og partiene

rundt festningen bør fredes, garasje,

konservator. 1961 s. 217–234: Grunnlinjen,

tunnel. 1962 s. 184: forterreng, dammer,

kruttårnet, bakeribygning, ridehus, gammel

gymnastikksal, tivoli på Kontraskjæret, hærverk

Jomfrutårnet, vakthold; s. 198: arkeologiske

utgravninger. 1963 s. 158: istandsetting,

restaurering av div. bygninger, mulig

overdragelse av forterreng til Oslo kommune;

s. 173: utgravning i Stallgården. 1964 s.

5: omgivelser; s. 175: fredningsforslag for

omgivelsene, provisorisk bygg på Kontra-

9


skjæret; fargeforslag tidligere kommandantbolig;

s. 109–126: historikk, oppførelse av

div. bygninger. 1965 s. 123–130: tivoliplaner

på Kontraskjæret; s. 156: forslag til garasjeanlegg

på Kontraskjæret; s. 173: arkeologiske

utgravninger øst for Jomfrutårnet; s.

176: Det dobbelte batteri oppmålt. 1966/1967

s. 189: fargeundersøkelser, maling m.m. av

div. bygninger, utforming av Kontraskjæret;

s. 271: Takvinduer, modellkanoner m.m. ved

Hjemmefrontmuseet; s. 272: terrengrestaurering,

rekonstruksjon av glaciet på Kontraskjæret

mm. 1968 s. 189: vernes mot nybygg,

rehabilitering og utnyttelse av div.

bygninger. 1969 s. 228: utforming av vollterreng

drøftet, parkometer ved Sortieporten

ikke anbefalt, protest mot trafostasjon

på Kontraskjæret; s. 241: Frederik

IVs monogram avdekket og fargerestaurert.

1970 s. 120 og s. 139: trafostasjon under

Kontraskjæret, Hornverkets murer sikres;

s. 142: bygning nr. 018 oppmålt. 1970 s. 4:

kamp for bevaring, istandsettting; s. 56: kommandantbolig;

s. 63: offisersby; s. 19:

kommandantboligen tegnet av Nebelong.

1971 s. 140: bygn. 048 malt, Wergelandsrommet

restaureres, rekonstruksjonsplaner

for befestningslinjene på Kontraskjæret; s.

155: bygn. 048 og Wergelandsrommet; s.

158: toppsten med Frederik IVs monogram

fargerestaurert. 1972 s. 149: bygning 022

oppmålt, spørsmål om restaurant og historisk

utredning om Hovedtangens gamle

hovedport; s. 192: gjenmurt dør åpnes i

bygn. 13, Kontraskjæret parkmessig behandlet

mm; s. 208: bygn. 048 fargeundersøkt

og malt; s. 210: ovnskrakk på Wergelandsrommet

restaurert. 1973 s. 130: bygn.

018, protest mot istandsetting for bruk av

Riksantikvaren, bør rives; s. 197: gangbro.

1976–1977 s. 120: bygn. 025, Høymagasinet,

utsettelse av rivning; s. 128: redningsaksjon.

1981 s. 121–134: arkeologisk utgravning

1979, middelalderborgens utforming og omdannelse

fra borg til festning på slutten av

1500–tallet. 1988 s. 150: Fruerstuen, spise,

sove, opphold; s. 153: baldakin. 1988 s. 122f:

forbedring, utbygging. 1991 s. 93–102: utbyggingshistorie.

Akershus slott (se også neste oppføring). 1963 s.

10

55–96: restaurering, bygningsarkeologiske

og geologiske undersøkelser. 1964 s. 175:

fargeforslag Skriverstuen. 1965 s. 154: fargerestaurering

Christian 4 sal og div. andre

bygninger m.m. 1969 s. 242: kalkmalerier

konservert og retusjert. 1970 s. 1: Olavshallen

restaurert. 1990 s. 69: Gerhard

Fischer, borgforskning.

Akershus slottskirke. 1963 s. 101: kongestol.

1966/1967 s. 170: orgel; s. 252: altertavle,

døpefont. 1968 s. 174: nytt orgel.

Akersveien. 1978 s. 211: registrering, forslag om

regulering til spesialområde bevaring.

Apoteket Hjorten, se Grønland 10.

Bankplassen. 1961 s. 183: nr. 3, nybygg, antikvariske

verdier. 1964 s. 111f: planlegging,

Norges Bank bygget 1820-årene.

Basarene, se Dronningens gate 27.

Bispegaten 20. 1965 s. 176: oppmålt.

Bispegaten/Mosseveien/Clemenskirkeruinene.

1961 s. 194: arkeologiske undersøkelser,

gatebro.

Bispekapellet, Oslo Ladegård. 1961 s. 172: tak.

1962 s. 173: gjenreist.

Bjørvika. 1964 s. 116: plassering av bygninger.

1979 s. 182: skur 44, riving – bevaring.

Blom restaurant, se Karl Johans gate 39.

Bolteløkkens allé 8, Ullevålsveien skole.

1966/1967 s. 218: oppmålt, ombygging.

Botsfengselet, se Grønlandsleiret 44.

Brannvakten, se Karl Johans gate 11.

Brogaten 6. 1963 s. 159: riving – bevaring. 1964

s. 176: bevaring. 1965 s. 157: bevaring.

1966/1967 s. 189: befaring.

Brogaten 14. 1974 s. 156: oppmålt.

Brogaten 22, Brogården. 1972 s. 150: rives.

Bygdøy allé 2, Norsk Hydro. 1980 s. 58: hovedkontorbygg,

tegnet av Erling Viksjø.

Børsen, se Tollbugaten 2.

City konditori, se Tollbugaten 11.

Christiania Kathedralskole, se Dronningens gate

15.

Christiania Theater. 1964 s. 112: bygging.

Clemenskirken. 1961 s. 194: arkeologiske undersøkelser,

gatebro. 1964 s. 5f: bevaring. 1970

s. 114: konservering av ruinen. 1971 s. 159:

arkeologiske utgravninger innenfor skipets

murer. 1971 s. 96: trafikk, veitraséer. 1972 s.

211: arkeologiske utgravninger. 1988 s. 112:

steinkjeller.


Creditbanken, se Prinsens gate/Kirkegaten.

Damstredet 1, Veslebrunens stall. 1961 s. 184:

istandsetting. 1968 s. 189: fredet.

Deichmanske bibliotek, se Henrik Ibsens gate 1.

Det engelske kvarter, se Drammensveien 28–40.

Dittenkvartalet. 1989 s. 227: bevaringsverdig.

Domkirken, se Oslo domkirke.

Drammensveien 1, Slottet. Se også de to neste

oppføringene. 1961 s. 184: Røde sal, fargerestaurering.

1963 s. 160: dekor i Fugleværelset

renset, konservert og dekorasjonene i

Kronprinsens soveværelse avdekket, restaurert.

1966/1967 s. 189: Store spisesal undersøkt.

1971 s. 140 og s. 155: hoffsjefens kontor

tilbakeført til opprinnelige farger og dekor.

1972 s. 207: hovedvestibylen malt. 1980

s. 60 og s. 71: hugget granitt. 1998 s. 9–42:

oppføring, innredning, møblering.

Drammensveien 1, Slottskapellet. 1966/1967 s.

189: undersøkelser; s. 271: restaurering.

1968 s. 174 og 212: interiør fargerestaurert.

Drammensveien 1, Slottsplassen. 1961 s. 184: utforming.

Drammensveien 28–40 «Det engelske kvarter».

1961 s. 184 og s. 214: bevares.

Drammensveien 78, Vitenskaps-Akademiet. 1972

s. 192 og s. 208: fargeundersøkt og malt.

1973 s. 201: malt.

Dronningens gate 11. 1961 s. 184: toaletter. 1962

s. 184: fargeundersøkelser. 1964 s. 176:

ønske om restaurering; s. 194: oppmålinger.

1974 s. 139: innredningsarbeider. 1979 s.

173: innredning avsluttet. 1993 s. 198:

Fortidsminneforeningens innflytting.

Dronningens gate 15, Christiania Kathedralskole.

1973 s. 32: tilhold for Stortinget.

Dronningens gate 17, Timms reperbane.

1976–1977 s. 96: brannskadet.

Dronningens gate 22, Kjøttbasarene. 1968 s. 190:

modernisering av forretningslokaler.

Dronningens gate 27, Basarene, Kirkeristen.

1962 s. 184: tunnelbane, midlertidig riving,

evt. gjenoppføring på ny tomt. 1966/1967

s. 252: trapp for tilfluktsrom.

Dybwads gate 7. 1976–1977 s. 97: rivningsønske

avslått; s. 128: bevaring.

Daas gate 7. 1971 s. 212: bevaring av bygård,

bolig. 1974 s. 155: gjenreises.

Empirekvartalet, se Akersgaten 44.

Fagerborg. 1976–1977 s. 97: protester mot plan-

lagt blokkbebyggelse; s. 128: bevaringsforslag.

Fideikommissgården, se Fred Olsens gate 1.

Folketeaterbygningen, se Storgaten 21.

Fransiskanerklosteret. 1987 s. 92: fransiskanerkonvent,

historikk.

Fredensborgveien 32 A. 1969 s. 257: oppmålt.

Fredensborgveien 32 B. 1969 s. 249 og s. 257:

oppmålt.

Fredensborgveien 36. 1972 s. 148: oppmålt.

Fredensborgveien 70 C. 1973 s. 135 og s. 211:

oppmålt.

Fred Olsen-kvartalet. 1988 s. 199: Spesialområde

bevaring, omregulering. 1989 s. 226: forslag

om riving m.m.

Fred Olsens gate 1, Fideikommissgården.1961

s. 214: oppmålt.

Fred Olsens gate 2. 1966/1967 s. 273: takreparasjoner.

Frimurerlogen. 1964 s. 112: bygging.

Frogner. 1972 s. 150: befaring, bevaring, fornyelse.

1974 s. 155: bevaringsplan. 1975

s. 185: registrering av bygninger. 1976–1977

s. 128: utbygging. 1978 s. 211: bevaringsfiendtlig

vedtak. 1979 s. 182: reguleringsplan,

bevaringsholdning.

Frogner hovedgård, se Frognerveien 67.

Frognerparken, Candela-skallet. 1994 s. 220: moderne

betongteknologi, revet.

Frognerveien 67, Frogner hovedgård, Oslo bymuseum.

1972 s. 148: oppmålt.

Gamle Aker kirke. 1961 s. 172: lysekroner. 1962

s. 60: restaurering. 1964 s. 151–156: dokumentasjon;

s. 164: kirkebøsse, forslag himling

over prekestol. 1965 s. 138: himling over

prekestol. 1966/1967 s. 271: navneskilt. 1968

s. 173: middelaldergravstein. 1969 s. 220 og

s. 242: ny prekestolhimling. 1970 s. 21:

murkvadre. 1993 s. 85f: riving – bevaring, restaurering.

Gamlebyen.1964 s. 176: regulering. 1966/1967

s. 272: trafikkspørsmål, utvalg. 1968 s. 150:

bebyggelse. 1971 s. 95-102: arkeologiske utgravninger;

s. 160: veianlegg, arkeologiske

utgravninger. 1972 s. 213: arkeologiske utgravninger

på Mindets tomt. 1973 s. 209:

arkeologiske utgravninger. 1974 s. 184: utgravninger,

tilskudd. 1975 s. 204: arkeologiske

undersøkelser av Søndre felt. 1978 s.

201: motstand mot tunnel gjennom Ekeberg.

11


1982 s. 226: verneplan. 1986 s. 158: disposisjonsplan,

forslag. 1990 s. 139–160: tolkning

av Gerhard Fischers materiale; 187–200:

verneplaner, museumsplaner, utbyggingsplaner,

restaurerings- og konserveringsplaner;

s. 69: Gerhard Fischer, utgravning

og dokumentasjon. 1991 s. 319–320: arkeologisk

utgraving, publikasjon.

Gimle. 1976–1977 s. 98: villaområde registrert,

fotografert, s. 128: bevaringsforslag avslått,

aksjonsgruppe. 1985 s. 200: reguleringsforslag,

forslag om områdefredning. 1986

s. 158: alternativ reguleringsplan. 1987 s.

256: spesialområde bevaring, reguleringsforslag.

1988 s. 198: Frognæs og Skarpsno,

bevaringsplan. 1989 s. 227: Frognæs og

Skarpsno, bevaringsplan. 1990 s. 264:

Frognerstranda–Skarpsno, bevaringsplan.

1993 s. 248: Frognerstranda – Skarpsno,

reguleringsplan vedtatt, beklagelser.

Grensen 1, Stortorvets Gjestgiveri. 1966/1967

s. 273: besiktiget, bevaring. 1968 s. 189:

fredet. 1969 s. 228: istandsettingsplaner,

antikvarisk verdi.

Grensen 7. 1975 s. 185: rehabiliteres.

Grev Wedels plass. 1973 s. 197: grunnlinjen, parkplan.

1983 s. 184: nr. 2, Den gamle Logen,

behov for istandsetting.

Grev Wedels plass 3. 1968 s. 189: fredet, unntatt

nye fløyer.

Grotten, se Wergelandsveien 2.

Grünerløkka. 1973 s. 134: regulering, bevaring.

1974 s. 153: befaring, bevaring av enkelte

hus, regulering. 1976–1977 s. 97: bevaringsverdig.

1980 s. 178: «Ny York» bør bevares.

Grunnlinjen.1963 s. 158: forslag av juli 1962.

1965 s. 154: traséforslag.

Grønland 10, apoteket Hjorten. 1963 s. 159:

dekor.

Grønland 28. 1968 s. 189: fredet.

Grønland kirke.1966/1967 s. 170: forslag til

oppussing; s. 252: fargeundersøkt, malt.

1968 s. 174 og s. 212: gjenåpnet etter maling.

1970 s. 114: flombelysning. 1976–1977 s. 79:

bruk av asfalt i kirkegulv.

Grønlandsleiret 44, Botsfengselet. 1962 s. 44f:

oppføring. 1963 s. 160: bruk. 1964 s. 118:

bygging. 1965 s. 3–20: bevaring. 1965 s. 156:

allé. 1966/1967 s. 189: nybygg; s. 272: bevaring.

12

Grønlandsleiret 73. 1969 s. 228: Nonneseter

klosters tidligere grunn undersøkt, funnet

middelaldersk gravstein m.m.

Grønnegate 19. 1962 s. 230: bevaring, oppmåling.

1964 s. 206: oppmålt. 1965 s. 176:

oppmålt; s. 182: rekonstruksjonstegninger.

Hafrsfjordsgate 16. 1978 s. 211: protest mot

riving. 1979 s. 182: forslag om regulering

av kvartalet til spesialområde bevaring.

Halléns hanskebutikk, se Øvre Slottsgate 14.

Hallvardskirken. 1964 s. 5f: bevaring. 1968

s. 149f: arkeologiske utgravninger. 1971

s. 95: den første utgravning i 1860-årene;

s. 96: trafikk, veitraséer. 1975 s. 63: Sigurd

Jorsalfarers hodeskalle. 1988 s. 110: forfall,

steinbrudd.

Hamna-området. 1987 s. 254: reguleringsplan,

forslag. 1988 s. 199: revidert reguleringsplan.

1989 s. 227: bevaringsplan, forslag.

Hausmannskvartalene. 1989 s. 227: bevaringsplan

bør utarbeides.

Heibergløkken. 1962 s. 230: oppmåling.

Henrik Ibsens gate 1, Deichmanske bibliotek.

1988 s. 199: utvidelse.

Hjula Væverier, se Sagveien 23.

Homansbyen. 1966/1967 s. 218: bevaring; s. 301:

Homansbykomité. 1968 s. 235: videreføring

av bevaring. 1969 s. 258: bevaring, regulering

til spesialområde. 1970 s. 156: regulering,

rehabilitering, finansiering. 1971 s. 179:

rehabilitering, representative hustyper. 1972

s. 150: reguleringsplan i bero. 1974 s. 156:

reguleringsforslag spesialområde. 1975

s. 184: bevaringsplan utvidet. 1978 s. 210:

behandles i bystyret.

Hovedøya (se også neste oppføring). 1968 s. 236:

besiktiget, benyttelse. 1970 s. 142: krutthus

oppmålt; s. 155: militære anlegg oppmålt.

1971 s. 179: bevaring m.m. 1972 s. 192: forslag

om restaurant i Lavetthuset.

Hovedøya kloster. 1971 s. 179: utbedring. 1972

s. 211: prøvegravning i klosterkirken. 1984

s. 12: utgravninger 1845–47. 1987 s. 88–89:

cistercienserkloster, historikk. 1987 s. 214:

gravstein. 1987 s. 52f: cistercienserkloster.

1990 s. 71: Gerhard Fischer, utgravningsog

konserveringsarbeid. 1993 s. 64:

utgravninger ved J. H. Nebelong.

Jernbanetorget 5. 1965 s. 182: oppmålt.

Justiskroken, se Agdergate 1–2.


Kampen. 1978 s. 201: planer om byfornyelse.

Kampen kirke. 1971 s. 132: pusset opp, fargerestaurert.

Karl Johans gate – Universitetsgaten – Kristian

IVs gate – Rosenkrantz gate. 1972 s. 192:

bevaring av fasader, takutformning etc.

Karl Johan-kvartalet. 1961 s. 215: arkitektkonkurranse.

1970 s. 157: regulering, fasader

m.m.; s. 44: bysilhuett, høyhus. 1972 s. 8:

høyhusprosjekt stoppet; s. 140: fraråder høyhus,

ønske om skånsom sanering og rehabilitering.

1973 s. 134 og s. 197: demonstrasjon

mot høyhusplaner. 1974 s. 154:

Linstows gateplan, nordre fortau. 1975 s.

185: bevaring av fasader. 1976–1977 s. 97:

gesimshøyde, bevaring av bygninger m.m.

Karl Johans gate 11, Brannvakten. 1964 s. 176:

restaureringsforslag. 1968 s. 189: fredet.

Karl Johans gate 12. 1962 s. 66: oppføring av

bygård.

Karl Johans gate 13, Svaneapoteket. 1964 s. 176:

drift. 1976–1977 s. 127: butikkinteriør,

registrering.

Karl Johans gate 16. 1962 s. 66f: oppføring av

bygård.

Karl Johans gate 22, Stortinget. 1961 s. 184:

vinduer m.m. 1963 s. 160: forandring av uterom.

1964 s. 111f: planlegging. 1973

s. 31–98: planlegging og bygging. 1980

s. 72: hugget granitt, teglstein.

Karl Johans gate 25, Tostrupgården. 1974 s. 155:

ulovlig rivning, dekorasjonsdetaljer.

Karl Johans gate 37, Oslo Handelstand. 1973

s. 201: malt. 1986 s. 158: fredningsforslag.

1987 s. 255: bevaring. 1988 s. 199: front- og

bakbygning bevaringsverdig. 1989 s. 226:

endret reguleringsplan, bakbygning revet.

Karl Johans gate 39, Blom restaurant.1971

s. 179: oppmålt.

Karl Johans gate 47, Universitetet. 1961 s. 184:

Gamle Festsal, fargeforslag. 1962 s. 186:

Domus Academica og Den gamle festsal innvendige

farger m.m. 1963 s. 160: 2 etasje i

Domus Media ominnredes. 1964 s. 176: oppdeling

av rom i Professorboligen. 1964

s. 114: planlegging. 1965 s. 156: forandring

av vegger i Domus Media og Domus

Academica. 1968 s. 190: frarådes å forandre

fasadene på den gamle Professorboligen.

1969 s. 288: planer for istandsetting og om-

bygging av den gamle Professorboligen.

1970 s. 133: fargeundersøkt og utvendig

malt. 1971 s. 141: persienner frarådet. 1972

s. 193: brakker frarådes. 1973 s. 32: Gamle

festsal tilhold for Stortinget. 1980 s. 60 og s.

71: hugget granitt.

Kirkegaten 1–3.1984 s. 204: bevaring av gammel

bebyggelse. 1985 s. 201: revet.

Kirkegaten 9. 1978 s. 210: riving – bevaring.

1979 s. 182: bevaringsverdig.

Kirkeristen, se Dronningens gate 27.

Kjøttbasarene, se Dronningens gate 22.

Klingenberg kino, se Olav 5.s gate 4.

Kongens gate 1. 1968 s. 235: oppmålt. 1969

s. 249: oppmålt.

Kongens gate 20.1974 s. 154: fasade.

Kongens gate 33. 1962 s. 184: portrom, restaurering.

Kongsgården.1962 s. 197: arkeologiske undersøkelser.

1964 s. 5f: bevaring; s. 190: arkeologiske

undersøkelser. 1966/1967 s. 294:

parklegges.

Korskirken.1964 s. 5f: bevaring. 1968 s. 154:

ruinene utgravet. 1988 s. 112: steinkjeller.

Krigsskolen, se Tollbugaten 10.

Kristian IVs gate, se Karl Johans gate – Universitetsgaten

– Kristian IVs gate – Rosenkrantz

gate.

Kristiania bevaringsplan. 1976–1977 s. 96: planlegging.

1978 s. 210: behandles i bystyret.

1989 s. 226: betenkning.

Kristiania-registreringen. 1992 s. 343: registrering

av gammel bebyggelse. 1993 s. 248:

Kvaderaturen registreres, dokumenteres.

Kristinelundveien 14. 1965 s. 156: fredet.

Kristkirkegården. 1964 s. 90: gravstøtte, relieff;

s. 94: granittstøtte.

Kruses gate 7 og 9. 1982 s. 227: bevaring. 1984

s. 204: fredningsforslag, bevaring.

Ladegården, se Oslo Ladegård.

Langaardsløkken, se Professor Dahls gate 32.

Lille Frogner allé 6, Lille Frogner. 1968 s. 189:

fredet. 1971 s. 112: utvendig og innvendig

oppussing, restaurering, tilskudd.

Lovisenberg. 1961 s. 197: oppmålt.

Lyder Sagens gate 23. 1980 s. 178:

Arkitekturvernprisen 1979.

Magistratgården, se Dronningens gate 11.

Majorstuen. 1979 s. 182: utnyttelse av sporveishallene,

bevaring. 1980 s. 178: sporveis-

13


hallene, bevaringsverdige.

Majorstuveien 8, Amaldus Nielsens hus. 1968

s. 189: fredet.

Mangelsgården, se Storgaten 36.

Mariakirken og Kongsgården på Sørenga.1963

s. 173: arkeologiske utgravninger.

Mariakirkens ruiner (se også forrige oppføring).

1962 s. 173: dekket med plast, konservering;

s. 197: arkeologiske undersøkelser. 1963 s.

150: konservering; s. 173: arkeologiske utgravninger.

1964 s. 5f: bevaring; s. 190:

arkeologiske undersøkelser. 1966/1967 s.

294: parklegges. 1968 s. 150: funn på Sørenga.

1970 s. 137 og s. 142: supplerende

arkeologiske utgravninger i skipets vestre

del. 1971 s. 95: første utgravning i 1860årene.

1972 s. 187: veianlegg. 1975 s. 55 og s.

58: Håkon V Magnusson gravlagt. 1975 s.

63: Håkon Vs hodeskalle. 1979 s. 123–130:

messinggravplate, fyrst Witzlav av Rygen?

Mariboegården, se Prinsens gate 20.

Maridalsveien. 1970 s. 121: arbeid for bevaring

ved Hjula veverier. 1976–1977 s. 129: registrering

av bebyggelse.

Maridalsveien 58. 1974 s. 156: oppmålt.

Maridalsveien 72. 1965 s. 158: bebygget.

1966/1967 s. 218: oppmålt, byggeplaner.

1969 s. 228: antikvariske kvaliteter.

Maridalsveien 78, Biermannsgården. 1963

s. 160: mindre forandringer. 1968 s. 189:

fredet.

Maridalsveien 84. 1974 s. 154: bevares ved flytting.

1975 s. 187: oppmålt. 1983 s. 184: revet,

kopi oppsatt.

Maridalsveien 87. 1961 s. 214: bevaring.

Maridalsveien 120, Vøienvolden. 1963 s. 180:

stengt, istandsetting av hage. 1965 s. 180:

maling, takstein og have. 1966/1967 s. 300:

tilskudd. 1968 s. 234: istandsetting. 1969

s. 156–159: historikk. 1971 s. 176: gateutvidelse.

1972 s. 139: utvidelse av gartnerbolig.

1973 s. 129 og s. 179: gartnerbolig utvidet.

1974 s. 138: leieforhold. 1976–1977

s. 89: garasje isolert, skade på kloakknett,

erstatning ved veiutvidelse; s. 119: gjerde,

smie, potetkjeller. 1976–1977 s. 1: foreningens

eiendom. 1978 s. 201: div. rydding,

boklager ordnet. 1979 s. 171: div. reparasjons-

og ryddearbeid. 1980 s. 167: stabbur,

grunnsviller m.m. 1981 s. 179: malerarbeid.

14

1982 s. 247: nye piper. 1984 s. 229: utvendig

vedlikehold, tilskudd. 1985 s. 223: vedlikeholdsarbeider.

1986 s. 169: vedlikehold. 1987

s. 264: vedlikeholdsarbeid. 1989 s. 236: utstillinger,

vedlikehold. 1991 s. 353: leieforhold

m.m. 1992 s. 355: utleieforhold. 1993

s. 259: vedlikehold, drift. 1994 s. 261: brannog

innbruddsalarm innstallert. 1995 s. 202

og s. 232: vedlikehold, kostnader. 1996

s. 201 og s. 232: port, gjerder, låvebru m.m.,

kostnader. 1997 s. 220–221 og s. 255: reparasjoner,

vedlikehold, FDV-program, kostnader.

1998 s. 229: utskiftet panel, takreparasjoner,

kostnader. 1999 s. 176: dugnad;

s. 193: små reparasjoner, skilt, årsrapport

m.m. 2000 s. 317: vedlikehold, aktiviteter.

Maridalsveien 127. 1980 s. 178: gjenoppbygging.

1982 s. 227: gjenreisning.

Maridalsveien 128. 1965 s. 158: flytting. 1979

s. 182: bygning lagret, foreslått gjenoppsatt.

Mosseveien, se Bispegaten/Mosseveien/Clemenskirkeruinene.

Munkedamsveien 62. 1972 s. 208: fargeundersøkt

og malt.

Myntgaten 1, Oslo Militære Samfund. 1964

s. 120: bygg av verdi. 1966/1967 s. 189:

utvendig maling.

Møllergaten 15. 1974 s. 154: forslag om regulering

til bevaring. 1975 s. 184: forslag om

regulering til spesialområde. 1976–1977

s. 96: spesialområde bevaring.

Møllergaten 19. 1972 s. 149 og s. 192: ønske om

bevaring av hovedbygningene og basarene.

Møllergaten 43. 1962 s. 231: oppmålt, fotografert.

Nationaltheateret, se Stortingsgaten 15.

Nedre Papirmølle, se Sandakerveien 10,

Nedre Vøien spinneri, se Sagveien 23.

Nicolaikirken. 1964 s. 5f: bevaring.

Nissens Pigeskole, se Øvre Vollgate 15.

Nonneseter kloster. 1987 s. 52: opprettelse; s. 90:

benediktinerkloster for kvinner, historikk; s.

190f: kvinnekloster; s. 209–212: nonnekloster,

adelskvinner. 1988 s. 110: kirkemur, gjenbruk

av stein.

Observatoriegate 1. 1965 s. 156: bygningsmessige

forandringer. 1966/1967 s. 189: konservering,

restaurering. 1973 s. 179:

befaring, dårlig vedlikehold. 2000 s. 301:

ombygging.


Olavsklosteret. 1963 s. 150: konservering; s. 173:

arkeologiske utgravninger. 1964 s. 5f: bevaring.

1968 s. 149f: bolig for Oslo-bispen;

s. 173: reparasjonsarbeider; s. 216: grunnen

undersøkt. 1969 s. 220: innredning av kapell.

1970 s. 114: istandsatt kapell m.m. 1973 s.

207: østfløy undersøkt og dokumentert. 1987

s. 91: dominikanerkloster, historikk. 1987 s.

129–154: bygningshistorikk. 1990 s. 162f:

Gerhard Fischer, undersøkelser.

Olav 5.s gate 4, Klingenberg kino. 1994 s. 220:

funksjonalistisk interiør, fredet.

Oscars gate 25. 1966/1967 s. 273: eventuell fredning.

Oslo. 1962 s. 230: dokumentasjon av gammel bebyggelse

i sentrum. 1963 s. 160: registrering

av gamle broer. 1964 s. 207: registering av

bebyggelse fra 1840–1920 i sentrum. 1975

s. 185: bevaring av gamle kiosker og kinointeriører.

1988 s. 11: Christian 4., 1624; s.

107–120: arkeologisk-topografisk rekonstruksjon

av byen før bybrannen i 1624. 1988

s. 121–134: flytting fra Bjørvika til inn under

Akershus festning i 1624; s. 198: registrering

av interiør; s. 199: estetisk plan. 1989 s. 226:

registrering av interiør. 1990 s. 263: registrering

av interiør og Christiania-bygårder,

fasader. 1991 s. 73–93: bygningshistorie i

perioden 1537–1624; s. 343: registrering av

interiører. 1992 s. 343: kommunedelplan, uttalelse.

1993 s. 248: registrering av interiør.

1994 s. 249: registrering av Kristianiakvadraturen.

1995 s. 221: Kristiania-registrering

og registrering av interiører.

Oslo bispegård. 1988 s. 112: arkeologiske etterundersøkelser;

s. 117: ombygget 1623. 1990

s. 105–124: Gerhard Fischer, undersøkelser

og tolkninger.

Oslo domkirke. 1961 s. 172: lysarmatur til Herøy

kirke, Nordland. 1962 s. 173: krypten, gravplasser.

1963 s. 102: kongestol; s. 150: portrett

av biskop Nannestad, restaurert, tårnur,

belysning og sakristi. 1964 s. 163: malte dekorasjoner

i tak i sakristi. 1965 s. 138:

sakristi restaurert. 1966/1967 s. 252: stoler.

1968 s. 174: utbedring av orgel. 1969 s. 220:

korstoler. 1970 s. 114: tinnstaker; s. 133: tidligere

prekestol gjeninnsatt. 1971 s. 132: uttalelse

vedr. tunnelbane. 1975 s. 70: restaurert,

dekorert. 1976–1977 s. 77f: bruk av as-

falt i kirkegulv. 1984 s. 180: altertavlens utførelse.

Oslo gate 13, Oslo Ladegård (se også Bispekapellet,

Oslo Ladegård). 1961 s. 184: ominnredning,

restaurering m.m. 1962 s. 198:

skolegraving. 1963 s. 160: restaurering;

s. 173: arkeologisk skolegraving. 1964 s. 4f:

bevaring, omgivelser; s. 176 og s. 206:

veibro. 1965 s. 155: fargeundersøkelser, trafikkregulering;

s. 173: arkeologiske undersøkelser

i søndre kjeller; s. 174: skolegraving

i Ladegårdshaven; s. 180: lov om fornminner,

trafikkregulering. 1966/1967 s. 189

og s. 272: fargerestaurering; s. 294: undersøkelser.

1968 s. 151: jernbaneutbygging; s.

217: arkeologiske undersøkelser. 1969 s.

247: undersøkelser. 1970 s. 21: opprinnelige

farger. 1971 s. 96: trafikk, veitraséer.

Oslo Handelsstand, se Karl Johans gate 37.

Oslo kirkegård. 1964 s. 88: gravstøtte; s. 94:

gitter.

Oslo Militære Samfund, se Myntgaten 1.

Oslo rådhus. 1999 s. 59–70: planlegging og bygging

med konsekvenser for det gamle

Pipervika.

Park-kvartalet. 1990 s. 264: bevaringsplan.

Parkveien 27–31. 2000 s. 301: fredningsforslag.

Parkveien – Wergelandsveien. 1974 s. 155: bør

reguleres til spesialområde. 1976–1977 s. 96:

reguleringsforslag; s. 127: bevaringsområde.

1986 s. 158: bevaringsplan, forslag m.m.

Petrus kirke.1976–1977 s. 79: bruk av asfalt i

kirkegulv.

Pilestredet 30 a,b og c. 1990 s. 264: regulering til

spesialområde bevaring, forslag.

Pilestredet 32, Rikshospitalet. 2000 s. 100–111:

planlegging, bygging, utbygging, pasienter,

utvikling av legevitenskap.

Prinsens gate 7–9.1987 s. 255: revet.

Prinsens gate 18. 1973 s. 134: bør bevares. 1974

s. 154: spørsmål om bevaring. 1975 s. 184:

oppmålt, plan for fremtidig bruk. 1976–1977

s. 98: restaureringsforslag.

Prinsens gate 20, Mariboegården. 1969 s. 1:

foreningens stiftelsessted.

Prinsens gate/Kirkegaten, Creditbanken. 1962 s.

70: oppføring.

Professor Dahls gate 32, Langaardsløkken. 1968

s. 235: oppmålt.

Professor Dahls gate 44. 1966/1967 s. 218: opp-

15


målt, byggeplaner.

Rikshospitalet, se Akersgaten 44, Pilestredet 32,

Stensberggaten og Sognsvannsveien 10 under

nr. 46 – Vestre Aker.

Rodeløkka. 1970 s. 156: bevaring – sanering.

1974 s. 155: bevaring – sanering. 1975 s. 184:

tilflytting av trehus. 1976–1977 s. 97: bevaring;

s. 127: rehabilitering m.m. 1978

s. 211: saneringsplan. 1979 s. 181: ønske om

rehabilitering, reguleringsplan.

Rosenkrantz gate, se Karl Johans gate – Universitetsgaten

– Kristian IVs gate – Rosenkrantz

gate.

Rosenkrantz gate 7. 1970 s. 19: tegnet av

Nebelong som Nissens Latin- og Realskole.

Ruseløkkveien 31. 1964 s. 206: oppmålt.

Rådhuset, se Oslo rådhus.

Rådhusgaten 7. 1964 s. 176: ønske om restaurering.

1966/1967 s. 189: antikvariske undersøkelser.

1973 s. 179: bygningsarkeologiske

undersøkelser.

Rådhusgaten 11, Stattholdergården. 1961 s. 184:

restaurant. 1966/1967 s. 273: oppussing.

1968 s. 190 og s. 212: malt utvendig og

istandsatt, forslag til nytt inngangsparti.

1969 s. 229: innredning av restaurant i kjelleren.

1971 s. 112: utvendig oppussing, tilskudd.

Rådhusgaten 12. 1973 s. 201: malt.

Rådhusgaten 19. 1961 s. 184: trapp. 1962 s. 184:

påskrift over port. 1964 s. 176: behandling av

plass. 1970 s. 133: div. rom undersøkt, funn

av opprinnelige gulv, malte draperier m.m.

1971 s. 140 og s. 155: flere rom konservert,

restaurert: s. 158: sandstenskamin restaurert.

Rådhusgaten 30. 1972 s. 148: oppmålt.

Sagene. 1979 s. 182: registrering, reguleringsplan.

Sagveien 23, Nedre Vøien spinneri (Hjula

Væverier).1979 s. 87–100: utvikling, historikk.

Sandakerveien 10, Nedre Papirmølle. 1968

s. 189: fredet.

Sandakerveien 24 B. 1971 s. 178: oppmålt.

SAS-hotellet, se St Olavs gate 33.

Saxegårds gate 11. 2000 s. 301: revet.

Schafteløkken, se Solheimsgate 2 B.

Slottet, se Drammensveien 1.

Sofienberg kirke. 1966/1967 s. 252: istandsettings-

16

planer. 1968 s. 174: gjenåpnet etter maling.

Solheimsgaten 2 B, Schafteløkken. 1974 s. 154:

bør sikres; s. 156: oppmålt. 1975 s. 187: oppmålt.

1976–1977 s. 98: oppmålt, prinsipputkast

for utnyttelse. 1979 s. 182: ønske om

fredning, tillatt revet. 1980 s. 178: arbeid for

bevaring. 1981 s. 161: uttalelse.

Sommerrogaten 1, Vestkantbadet. 1994 s. 220:

funksjonalistisk interiør, usikker fremtid.

St Anna Gildestue. 1968 s. 154: ruinene utgravet.

St Hallvardsgate 27. 1966/1967 s. 302: oppmålt.

St Olavs gate 33, SAS-hotellet. 1970 s. 44: bysiluett,

høyhus. 1972 s. 149: protest mot høyhus.

Stattholdergården, se Rådhusgaten 11.

Stensberggaten, Rikshospitalets kvinneklinikk.

2000 s. 121–126: planer, bygging, innredning

m.m.

Storgaten 21, Folketeaterbygningen. 1976–1977

s. 128: vinduer. 1978 s. 211: vinduer, klagerett.

Storgaten 36, Mangelsgården.1965 s. 158: restaurering.

Stortinget, se Karl Johans gate 22.

Stortingsgaten.1999 s. 70–75: variert funkisbebyggelse

av høy kvalitet.

Stortingsgaten 15, Nationaltheateret. 1970 s. 133:

foajeen fargeundersøkt og malt. 1982 s. 227:

utbyggingsplaner, fredningsforslag. 1983

s. 184: utbygging, fredningsforslag.

Stortorvets Gjestgiveri, se Grensen 1.

Studenterlunden. 1973 s. 136: gravning for

t-bane, musikkpaviljongen bør bevares for

gjenreisning.

Studentersamfunnet, se Universitetsgaten 26.

Svaneapoteket, se Karl Johans gate 13.

Sørenga. 1972 s. 192 og s. 212: rester av Oslo

middelalderhavn. 1988 s. 112: arronderingsarbeid.

Teatergaten 4–6. 1966/1967 s. 302: oppmålt.

Teatergaten 6.1968 s. 190 og s. 236: oppmålt,

modell.

Telthusbakken 29. 1966/1967 s. 218: oppmålt,

ominnredes.

Timms reperbane, se Dronningens gate 17.

Tollbugaten 2, Børsen. 1962 s. 184: nabobygg.

1965 s. 156: nabobygg.

Tollbugaten 10, Krigsskolen. 1965 s. 156: pusset

og malt. 1966/1967 s. 272: fargeundersøkelser.

1968 s. 190: restaurering; s. 212: gammelt

tapet. 1969 s. 228: fortsatt restaurering;


s. 242: malerier m.m. restaureres. 1970 s.

121: montering av kontrollboks; s. 132: empiremotiv

på lerret restaurert; s. 133: to rom

restaurert. 1971 s. 140 og s. 155: rom ferdig

restaurert, lysekrone, speil m.m; s. 158:

minnetavle over Bernt Anker retusjert. 1972

s. 207 og s. 210: rom restaurert, tapetundersøkelser

m.m. 1973 s. 204: speilrammer

fargeundersøkt.

Tollbugaten 11, City konditori. 1976–1977 s. 127:

butikkinteriør, registrering. 1987 s. 254:

Arkitekturvernprisen, interiør, restaurering.

1989 s. 226: glasstak og frise restaurert, tilskudd.

Tollpakkhuset. 1970 s. 19: tegnet av Nebelong.

Tostrupgården, se Karl Johans gate 25.

Trefoldighetskirken. 1964 s. 118: bygging. 1965

s. 116–122: planlegging, oppførelse. 1968 s.

174: gulv. 1971 s. 132: reklame på nabobygg.

1976–1977 s. 77f: bruk av asfalt i kirkegulv.

1980 s. 62: hugget granitt, redskap, s. 72:

granitt, upusset teglstein.

Tromsøgaten 7. 1973 s. 135: oppmålt.

Tromsøgaten 12. 1969 s. 249 og s. 257: oppmålt.

Tullinløkka. 1966/1967 s. 189: garasjeanlegg.

1972 s. 192: uttalelse om antikvariske og

kunsthistoriske forhold.

Tøyen hovedgård. 1972 s. 193: befaring, råd om

brannvarslingsanlegg.

Ullevålsalléen 34. 1968 s. 189: oppussing av

hvelvkjeller.

Ullevålsveien skole, se Bolteløkkens allé 8.

Universitetet, se Karl Johans gate 47.

Universitetsgaten, se Karl Johans gate – Universitetsgaten

– Kristian IVs gate – Rosenkrantz

gate.

Universitetsgaten 26, Studentersamfunnet. 1973

s. 45: tegnet av Emil Victor Langlet.

Uranienborgveien 26. 1976–1977 s. 128: vandalisert.

1978 s. 211: fasadeendringer.

Veslebrunens stall, se Damstredet 1.

Vestbaneplassen 1–2, Vestbanestasjonen. 1999 s.

64: tegnet av Georg Andreas Bull, førte til

store forandringer i Pipervika.

Vestkantbadet, se Sommerrogaten 1.

Vestre Aker kirke. 1970 s. 114: gjenåpnet, prekestol

gjenoppsatt.

Vippetangen. 1964 s. 122: vollanlegg. 1978 s. 211:

kornsilo, riving – bevaring.

Vitenskaps-Akademiet, se Drammensveien 78.

Vøienvolden, se Maridalsveien 120.

Vålerenga. 1976–1977 s. 97: bevaring; s. 127:

traséforslag. 1981 s. 161: veiplaner. 1982

s. 226: bevaringsplan. 1987 s. 255: trehusbebyggelse

truet.

Vår Frelsers gravlund. 1962 s. 173: Henrik

Wergelands gravmonument malt. 1964 s. 89:

gravstøtte; s. 94: støpjernsgravmæle; s. 94:

granittsøyle; s. 95: sandstenstøtte.

Wergelandsveien, se Parkveien – Wergelandsveien.

Wergelandsveien 2, Grotten.1972 s. 193: befaring,

retningslinjer for bygningsarbeider.

Youngstorget. 1964 s. 114: planlegging. 1988 s.

199: reguleringsplan, forslag.

Østbanestasjonen. 1962 s. 50: oppføring. 1975

s. 185: bevaringsverdig. 1976–1977 s. 128:

påbegynt rivning.

Øvre Slottsgate 14, Halléns hanskebutikk.

1976–1977 s. 127: butikkinteriør, registrering.

1989 s. 227: fredningsforslag.

Øvre Vollgate 15, Nissens Pigeskole. 1973 s. 45:

tegnet av Emil Victor Langlet.

Ø S T F O L D

2. Trøgstad med Båstad sogn

Bechs kapell. 1972 s. 154: reparasjon.

Båstad kirke. 1966/1967 s. 252: altermaleri, rom

for dåpsbarn. 1969 s. 220: bårehus.

Håkås. 1969 s. 229: undersøkt og skissemålt.

1970 s. 121: ominnredningsforslag for

hovedbygning.

Trøgstad kirke. 1963 s. 150: tak og takrytter.

1964 s. 164: tak. 1966/1967 s. 252: nabobygg;

s. 271: navneskilt. 1969 s. 220: reguleringsplan

for tomt i nærheten.

3. Askim

Askim prestegård. 1970 s. 121: lysthus foreslått

flyttet.

Hognmannsgården. 1972 s. 215: oppmålt.

4. Degernes, Rakkestad med Os sogn

Degernes kirke. 1962 s. 173: varevinduer. 1963

s. 179: tegninger til nytt sakristitilbygg. 1964

s. 164: retningslinjer for restaurering.

Os kirke. 1965 s. 140: døpefont restaurert.

17


Rakkestad kirke. 1961 s. 172: malt. 1966/1967

s. 252: retningslinjer for restaurering. 1968

s. 174: undersøkelse av ornamentplater.

1971 s. 159: bygningsarkeologiske undersøkelser;

s. 162: oppmålt.

Vestby. 1975 s. 202: hovedbygning fredet.

5. Eidsberg med Hærland og

Trømborg sogn

Eidsberg kirke. 1961 s. 172: restaurering; s. 197:

oppmålt. 1962 s. 173: restaurert. 1964 s. 74:

middelalderske gravsteiner. 1968 s. 174: trefigurer

gjenfunnet. 1971 s. 158: englefigur

samt Adam og Eva fargekonservert, komplettert.

Lekum. 1963 s. 130–134: offisershagen. 1970 s.

121: del av hovedbygning istandsatt og

modernisert.

Revhaug stenbro. 1981 s. 161: befaring, restaureringsplan.

Tenol kirke. 1973 s. 211: oppmålt.

Trømborg kirke. 1963 s. 150: nytt dåpssølv.

Valdisholm. 1990 s. 262: befaring, mulig modell.

6. Rødnes og Rømskog

Basmo festning. 1970 s. 55: Opplandsfestning.

Lund. 1972 s. 193: hovedbygning og stabbur

fredet. 1973 s. 180: hovedbygning omlagt

tak.

Rødenes kirke. 1965 s. 140: bårehus. 1966/1967

s. 170: forslag til nytt uthus; s. 252: tegninger

bårehus. 1968 s. 174: besiktiget, forbedringer.

1970 s. 114: retningslinjer for behandling

av tårn.

Rømskog kirke. 1962 s. 173: utkast til utvidelse

av kirkegård. 1968 s. 174: besiktiget, tårn

og spir reparert og malt. 1972 s. 208: malt.

7. Aremark og Øymark

Arebekken. 1970 s. 139: registrert, oppmålt. 1971

s. 162: oppmålt.

Aremark. 1971 s. 141: bevaring av brohvelv.

Aremark kirke. 1961 s. 172: krusifiks. 1962

s. 173: oppusset.

Holmegil kapell. 1962 s. 167: altertavle, Marie

Andersen f. Heyerdahls legat.

Kirkerød. 1970 s.139: registrert, oppmålt.

18

Nordby. 1970 s. 139: husmannsplass registrert,

oppmålt. 1971 s. 162: oppmålt.

Sandåker. 1970 s. 139: husmannsplass registrert,

oppmålt.

Ytterbøl. 1970 s. 139: registrert, oppmålt. 1971

s. 162: oppmålt.

Øymark kirke. 1961 s. 172: malingsforslag interiør.

1962 s. 173: interiør malt.

8. Idd med Enningdal sogn

Bjørnstad, store. 1966/1967 s. 190: restaurering

gipsornamenter.

Enningdal kirke. 1962 s. 173: bårehus.

1966/1967 s. 170: kirkegårdsport. 1971

s. 132: reparasjoner. 1972 s. 208: malt. 1973

s. 172 og s. 201: malt innvendig.

Iddefjorden. 1980 s. 65: steinindustri.

Idd kirke. 1965 s. 140: alterlysestaker. 1966/1967

s. 252: tak; s. 271: navneskilt. 1970 s. 114:

retningslinjer for behandling av himling.

1971 s. 156: himling fornyet, malt. 1972

s. 208: malt.

Kitterød. 1982 s. 227: restaurering.

Prestebakke kirke. 1969 s. 220: taktekking. 1972

s. 187: retningslinjer for reparasjon.

Vevlen gård. 1988 s. 197: bevaringsverdig.

9. Halden med Tistedalen sogn

Bockrammgården. 1963 s. 162: betingelser for

riving av fløy. 1964 s. 176: nabobygg; s. 194:

oppmålinger.

Bomuldsspinderiet. 1971 s. 141: bygningsarkeologiske

undersøkelser av sjøbod. 1986 s.

159: arbeiderboliger, riving – bevaring.

Carl XIIs Hus. 1984 s. 206: restaurering.

Fredrikshalds teater. 1966/1967 s. 274: serveringsoverbygg

i teaterhaven. 1968 s. 192:

istandsatt. 1971 s. 181: refinansiering. 1972

s. 154: oppmålt. 1980 s. 180: refinansiering,

omorganisering, bygge- og restaureringsarbeider,

tilskudd.

Fredriksten festning. 1961 s. 185: istandsetting.

1962 s. 186: gulv i Øvre Magasin. 1963 s.

160: nybygg i Risum skog. 1964 s. 177: kafe

i Tøyhuset. 1965 s. 158: nybygg i Julehaven.

1966/1967 s. 190: vinduer i Tøyhuset; s. 274:

utskillelse av areal. 1969 s. 229: oppsetting

av Frederik IIIs monogram over Østre


kurtineport. 1970 s. 45 og s. 56: utbygging;

s. 69: oppbygging etter brann; s. 122: innredning

av krutthus på Dronningens bastion,

Frederik IIIs monogram mm; s. 139: utgravning

kontrollert. 1971 s. 141: Krutthuset

istandsatt, mulig fredning av festningens

forterreng m.m. 1972 s. 193: Juell-haven, behov

for opprydding, barnepark; s. 208: 5

kongemonogrammer konservert, restaurert.

1973 s. 201: 6 kongemonogrammer restaurert.

Halden. 1972 s. 215: sjøbod oppmålt. 1973 s. 198:

bevaringsverdig bebyggelse. 1978 s. 202:

protest mot riving av 2 sjøboder.

Halden fogedgård. 1971 s. 156: utvendig malt.

Immanuelskirken. 1962 s. 173: lykt over hovedportal.

1963 s. 104: kongestol. 1966/1967

s. 252: evt. flytting av Ankers og Stangs gravsteder.

1970 s. 114: stoler, belysningsplan

mm; s. 134: malt, gjenmurte åpninger åpnet

m.m.

Wielegården, Kongegården. 1961 s. 185: undersøkelser,

plan for maling av eksteriør. 1962

s. 186: fargeundersøkelse. 1966/1967 s. 274:

tilbygg fjernes, empiregjerde. 1968 s. 192:

empiregjerde, portstolper. 1975 s. 203: restaurert.

10. Berg med Asak og Rokke sogn

Asak kirke. 1970 s. 114: forslag til behandling av

puss-skader. 1973 s. 172 og s. 201: fargerestaurering.

Berg kirke. 1966/1967 s. 252: orgel.

Gamle Svinesund. 1968 s. 192: Postmestergården

besiktiget, istandsetting; s. 238:

bevaring. 1969 s. 260: bevaring. 1970 s. 122:

overtakelse, istandsetting påbegynt, tilskudd;

s. 154: restaurering. 1971 s. 142,

s. 176 og s. 181: istandsetting av hovedbygning,

tilskudd. 1971 s. 108: istandsetting av

hovedbygning, tilskudd. 1972 s. 140, s. 153,

s. 154 og s. 193: utvidelse av aksjekapital,

restaurering, tilskudd. 1973 s. 180: reparasjonsarbeid.

1978 s. 202: befaring, istandsetting.

1980 s. 181: restaureres, kopi av gamle

tapeter fra Nes herregård. 1986 s. 159: solgt.

1989 s. 225: salg, administrasjon av fond.

Rokke kirke. 1961 s. 172: bårehus. 1964 s. 204:

ombyggingsforslag kor. 1966/1967 s. 170:

forandringer benker mm; s. 253: fargeforslag

inventar, glassmalerier, sydportal. 1971

s. 132: prekestol. 1973 s. 172: prekestol.

Rød herregård. 1961 s. 185: bevaring. 1962 s. 74:

drivhus. 1963 s. 162: veiledning for istandsetting.

1964 s. 177: fargeundersøkt, restaureringsplan;

s. 194: oppmålt. 1965 s. 158:

undersøkelser, planer for restaurering.

1966/1967 s. 190: arkivbygning; s. 274: hagepaviljong

restaurert. 1971 s. 106: restaurering

og konservering av Rosenværelset og

havesalongens eksteriør, lysthuset fargerestaurert

m.m., tilskudd. 1972 s. 208: hagepaviljong

og bibliotek malt. 1973 s. 201:

fargerestaurert.

11. Skjeberg med Ingedal og Ullerøy sogn

Hafslund hovedgård. 1965 s. 158: undersøkelser

for restaurering. 1966/1967 s. 190: restaurering.

Ingedal kirke. 1965 s. 140: sakristi. 1966/1967

s. 170: restaureringsplaner; s. 253: sakristi

og våpenhus. 1968 s. 174: restaureringsforslag,

påvist kalkmalerier; s. 212: prekestolfelt

og treskurd konserveres. 1969 s. 220:

restaurert; s. 241: akantustreskurd på prekestol

avdekket og restaurert; s. 242: restaurering

av interiør. 1970 s. 114: forslag til forandring

av altervegg og ny himling over

prekestol. 1972 s. 187: frarådet boligfelt.

Skjeberg gravkapell. 1973 s. 172: motstand mot

planer om rivning.

Skjeberg kirke. 1961 s. 172: restaurering. 1962

s. 173: innvendig restaurert. 1969 s. 220:

utvidelse av kirkegården.

Skjeberg prestegård. 1961 s. 185: modernisering.

1968 s. 192: besiktiget, istandsetting, modernisering.

1969 s. 229: østre fløybygning gjenreist,

innredningsarbeid. 1970 s. 122: østre

fløybygning istandsatt. 1980 s. 93 og s. 102:

barokkhage.

Ullerøy kirke. 1966/1967 s 170: utbedringer.

12. Hvaler

Akerøy fort. 1961 s. 185: istandsetting. 1962 s.

186: istandsetting. 1963 s. 162: istandsetting;

s. 180: legatmidler. 1964 s. 177: istandsetting,

rådsmedlem. 1966/1967 s. 190: istand-

19


setting. 1968 s. 192 og s. 239: reparasjonsarbeider,

restaurering. 1969 s. 260: restaurering.

1970 s. 62: kommandantbolig; s. 139:

utgravning kontrollert, oppmålt, murverk

sikret. 1971 s. 142 og s. 181: rekonstruksjonsarbeider,

tilskudd. 1972 s. 154 og

s. 193: restaurering, tilskudd. 1980 s. 181:

restaureres. 1981 s. 162: restaurering. 1982

s. 228: restaurering.

Drengestua. 1981 s. 162: restaurert, bruk.

Hvaler kirke. 1965 s. 140: utvidelse av kirkegård.

1969 s. 220: retningslinjer for maling. 1972

s. 208: kalket. 1980 s. 182: middelaldersk husanlegg

oppmålt, kartlegging av omgivelser.

Hvaler prestegård. 1968 s. 239: restaurering,

bruk. 1972 s. 154: restaurering av drengestue,

bevilgning. 1974 s. 122: drengestua,

bruk. 1980 s. 180: bevaring av drengestue,

tilskudd.

13. Borge og Torsnes

Nes. 1991 s. 65f: setegård for Wincentz Bildt.

Nes herregård. 1966/1967 s. 190: tak. 1971 s.

109: takreparasjoner, ominnredning, videre

restaurering, tilskudd. 1975 s. 203: pusset

opp m.m.

Torsnes kirke. 1966/1967 s. 170: døpefont. 1973

s. 172: nytt sakristi; s. 211: oppmålt.

Årum. 1980 s. 180: arbeiderbrakke merket og

tatt ned.

14. Glemmen

Glemmen. 1981 s. 162: gamle hus ved Glemmen

gamle kirke, verneplan. 1983 s. 182:

Gamlestua, sikring av område, tilskudd.

Glemmen gamle kirke. 1961 s. 172: reparasjonsarbeider.

1964 s. 164: orgel. 1966/1967 s.

254: flytting av døpefont, belysning. 1969

s. 220: belysningsplan.

15. Fredrikstad og Kråkerøy

Anton Olsen-gården. 1980 s. 182: oppmålt. 1983

s. 182: istandsetting. 1984 s. 206: restaurert.

Arisholmen. 1971 s. 182: oppmåling.

Bjølstadtunet. 1980 s. 181: fotoregistrert, rivningstruet,

bruk. 1982 s. 228: restaurering.

Domkirken, se Fredrikstad domkirke.

20

Donkejongården. 1970 s. 142: oppmålt.

Femdal. 1983 s. 182: rehabilitert, tilskudd.

Fredrikstad. 1988 s. 126: Sarpsborg flyttet og

fikk navnet Fredrikstad i 1567. 1989 s. 225:

Cicignon bydel, bevaringsplan.

Fredrikstad bad. 1981 s. 162: bevaringsplan.

Fredrikstad domkirke. 1973 s. 172: sakristitilbygg.

Fredrikstad festning (se også Gamlebyen). 1961 s.

185: Kommandantgården, hagen. 1963 s.

162: besiktigelse, TV-antenner m.m. 1964 s.

178: istandsetting Det grunnmurte proviantmagasin.

1970 s. 52 og s. 59: kommandantbolig,

renessansehage.

Fredrikstad katolske kirke og prestebolig. 1990

s. 262: bevaringsverdig, samarbeid, administrasjon.

Fredrikstad sorenskrivergård. 1988 s. 197: revet.

Gamlebyen (se også Fredrikstad festning). 1965 s.

158: retningslinjer for istandsetting av Festningsbyen.

1966/1967 s. 190: vollporter, bevaring

av ekserserhus i Festningsbyen; s.

274: generalkomité, registrering m.m. 1968

s. 136 og s. 147: bevaring av miljø i Festningsbyen,

regulering; s. 192 og s. 212:

fargeundersøkt 20 hus, fargeforslag, kongemonogram

fargerestaurert. 1969 s. 299: restaurerings-

og innredningsforslag for Kirkegaten

28 A, stående bebyggelse i Gamlebyen

av miljømessig betydning. 1970 s. 122: bevaringsplan

for Festningsbyen. 1971 s. 142

og s. 156: Christian Vs monogram restaurert.

1971 s. 110: modernisering, vedlikehold,

restaurering, tilskudd. 1972 s. 208:

flere hus fargeundersøkt og malt. 1973 s.

180: lyktestolper, bevaringsplan; s. 201: 5

kongemonogrammer restaurert m.m.

Glacisgate 6. 1988 s. 197: ombygging, forandring.

Glombobrakka. 1985 s. 202: brent.

Ingeniørgården. 1968 s. 192: uthusbygning

besiktiget, rives.

Isedore Henriksens stue. 1980 s. 182: oppmålt.

Isegran. 1962 s. 186: istandsetting. 1971 s. 182:

oppmåling. 1975 s. 203: restaurering, tilskudd.

1980 s. 180: trehusbebyggelse oppmålt,

empirehus som arkeologisk feltstasjon,

restaurering m.m.

Kirkegaten 27. 1971 s. 142: restaurert.

Kongsten fort. 1966/1967 s. 190: plan for istandsetting.

1969 s. 229: besiktiget, reparasjons-


arbeid drøftet. 1971 s. 142: reparasjoner.

Kongstensletta. 1971 s. 142: reguleringsplan,

idrettshall.

Ridehusgaten 1. 1981 s. 162: riving – bevaring.

1982 s. 228: bevaring.

Rød-Smertu. 1968 s. 239: oppmålt, bevaring.

Rådhusgaten 1. 1983 s. 182: rehabilitering.

Soldathjemmet, se Tøyhusgaten 45.

St Croix hovedgård. 1965 s. 158: retningslinjer

for istandsetting. 1988 s. 197: bygningsarkeologiske

undersøkelser, tilskudd.

Struten gamle fyr. 1990 s. 262: restaurering,

tilskudd.

Tollbugaten 38. 1966/1967 s. 274: fasadeendring.

Tøyhuset. 1962 s. 186: gjerde.

Tøyhusgaten 45, Soldathjemmet. 1968 s. 238:

gårdsinteriør bevares. 1972 s. 154: uthusfløy

reparert, bevilgning.

Taarviggården. 1971 s. 182: oppmålt.

Widdingstua. 1980 s. 181: flyttes til Isegran, tilskudd.

1981 s. 162: gjenoppført, ny funksjon.

Ødegården. 1969 s. 260: sikret. 1981 s. 162: gjenoppført.

1983 s. 182: Gamlestua, restaurering,

tilskudd.

Østre Fredrikstad kirke. 1961 s. 172: restaurering.

1962 s. 173: lysekroner. 1963 s. 104:

kongestol. 1965 s. 180: forslag nytt alterparti.

1966/1967 s. 170: kor, belysning,

kirkeklokker, park; s. 188: belysning; s. 254:

gjenåpnet, elektrisk klokkeringing.

16. Sarpsborg

Borgarsyssel museum. 1990 s. 262: bygningshistorisk

samling, oppbygging.

Buviggården. 1968 s. 192: besiktiget, anbefalt

bevares; s. 239: sikring.

Hafslund. 1991 s. 66f: 1600-talls herregårdsanlegg

i mur.

Sarpsborg. 1978 s. 202: helleristningsfelt, – befaring.

1987 s. 254: Sorenskrivergården,

riving – bevaring.

Sarpsborg kirke. 1970 s. 114: maleri.

St Mariegate. 1969 s. 230: påtenkt utvidelse; s.

247: utgravning. 1972 s. 215: nr. 109 oppmålt.

17. Varteig

Varteig kirke. 1961 s. 172: nadverdmaleri renset.

1966/1967 s. 171 og s. 254: orgelfront. 1969

s. 220: uthus.

18. Tune

Haugen gård. 1993 s. 110: Tuneskipet, 1867.

Solli bruk. 1980 s. 182: oppmålt.

19. Onsøy og Rolfsøy

Ellingård.1991 s. 68f: brann 1646.

Hankø bad. 2000 s. 197: det første bad bygget

etter paviljong-systemet.

Huth fort. 1969 s. 160–163: historikk. 1971 s.

181: reparasjoner, tilskudd. 1973 s. 129:

ønske om kjøp. 1980 s. 180: forfall, reparasjoner.

1982 s. 247: befaring. 1985 s. 201 og

s. 223: restaurert. 1989 s. 236: befaring. 1991

s. 353: befaring. 1993 s. 168: gave til foreningen.

1996 s. 232: befaring, behov for vedlikehold.

2000 s. 317: vedlikehold- og finansieringsplan.

Kjølberg. 1970 s. 122: murpussarbeider, tilskudd.

1971 s. 142: utvendig oppussing, tilskudd.

1971 s. 109: oppussingsarbeider, tilskudd.

1972 s. 193: oppussingsarbeider. 1973 s. 180:

oppusset.

Onsøy prestegård. 1966/1967 s. 274: istandsettings-

og fargeforslag. 1968 s. 192: tilbygg

fjernes, innredning av kontor. 1969 s. 230:

istandsettingsforslag godkjent. 1971 s. 142:

frarådet ombygging av fløybygning.

20. Råde

Kåpegot. 1968 s. 192: besiktiget, retningslinjer

for istandsetting. 1972 s. 193: reparasjoner,

tilskudd.

Missingmyr. 1972 s. 193: reguleringsplan til

sjenanse for Gamle Kongevei og bygningstufter.

1973 s. 198: reguleringsplan frarådet.

Råde kirke. 1961 s. 173: fargeforslag. 1962 s. 173:

fargerestaurering. 1964 s. 164: murene.

1966/1967 s. 171 og s. 292: altertavle restaurert.

1969 s. 220: plassering av praktkiste;

s. 242: maleri restaureres. 1970 s. 114:

plassering av kister.

Råde prestegård. 1973 s. 180: utforming av tak.

Tomb kapell. 1966/1967 s. 254: forslag til utbedringer.

1969 s. 220: retningslinjer for restau-

21


22

rering av altertavle. 1970 s. 133: prekestol

malt. 1971 s. 132 og s. 156: altertavle fargerestaurert,

Kristusfigur kopiert.

21. Jeløy og Rygge

Alby gård (Galleri F-15). 1978 s. 201: skjemmende

ombygging m.m.

Orkerød-batteriet. 1963 s. 162: besiktiget,

bevaring.

Refsnes gods. 1963 s. 162: tilbygg.

Rygge kirke. 1961 s. 173: sakristi, alternisje. 1962

s. 173: alternisje, gulv og mur. 1966/1967

s. 254: tegninger til nytt våpenhus. 1968

s. 174: våpenhus, vestportal. 1970 s. 114:

retningslinjer for videre restaurering. 1973

s. 172: mur reparert.

Rygge prestegård. 1968 s. 192 og s. 239: riving av

forpakterbolig, bygningsarkeologiske undersøkelser.

1971 s. 142 og s. 162: oppmålt.

1973 s. 180: utsettelse av riving av forpakterbolig.

1974 s. 182. forpakterbolig fredet.

1976–1977 s. 90: forpakterbolig rivningstruet,

bevaringsverdig.

Torderød gård. 1962 s. 186: hovedbygning, forandring.

1963 s. 162: fargeundersøkelse.

1966/1967 s. 274: oppmalt.

Værne kloster. 1987 s. 92: (Varna), johannitterkloster,

historikk. 1987 s. 62 og s. 67:

(Varna) johannitterkloster.

22. Moss

Folkets hus, se Henrik Gerners gate 7.

Gernergården, se Henrik Gerners gate 10.

Henrik Gerners gate 10, Gernergården.

1966/1967 s. 274: restaurering. 1971 s. 142:

oppmålt. 1972 s. 215: oppmålt.

Henrik Gerners gate 7, Folkets hus, Hotell Kong

Karl. 1969 s. 249: oppmålt. 1971 s. 142: ny

eier; s. 109: tak- og murreparasjoner, videre

oppussing, tilskudd. 1972 s. 208: malt.

Hotell Kong Karl, se Henrik Gerners gate 7.

Konvensjonsgården. 1963 s. 162: forandringer.

1964 s. 178: istandsettingsforslag.

Moss kirke. 1962 s. 173: oppusset, glassmalerier.

1963 s. 104: kongestol.

Verksgaten. 1963 s. 162: verksmiljø. 1966/1967 s.

274: istandsettings- og fargeforslag,

bevaring.

23. Våler

Svindal kirke. 1962 s. 173: bårehus. 1966/1967

s. 171: vinduer; s. 254: fargeplan for oppussing;

s. 271: elektrisk oppvarming.

Våler kirke. 1961 s. 173: restaurering, avdekking

altertavle. 1962 s. 173: mur, altertavle og

prekestol. 1963 s. 150: restaurering; s. 158:

elektrisk belysning; s. 173: arkeologisk utgravning.

1964 s. 164: gjenåpnet; s. 188:

prekestol, altertavle og salmenummertavle.

1965 s. 140: dokumentert. 1966/1967 s. 171:

galleribrystningsfelt, nabobygg. 1969 s. 220:

apostelfigurer. 1970 s. 114: utvidelsesplan.

24. Spydeberg med Våler sogn

Hovin kirke. 1965 s. 140: orgel, dører og kirkestue.

1966/1967 s. 171: forslag til utbedringer;

s. 254: fargeplan. 1968 s. 174: staller.

Spydeberg kirke. 1965 s. 140: belysning.

Spydeberg prestegård. 1971 s. 142: istandsetting

medført tap av antikvariske verdier.

25. Skiptvet

Skiptvet kirke. 1961 s. 173: orgelfront. 1964 s. 72:

gravkors; s. 164: orgelprospekt. 1965 s. 140:

kirkestoler. 1966/1967 s. 171: glassmalerier.

Skiptvet prestegård. 1961 s. 185: restaurering av

interiør.

Tveter. 1965 s. 159: maling. 1970 s. 122: modernisering

av hovedbygning.

26. Hobøl med Tomter sogn

Hobøl kirke. 1961 s. 173: utbedringer. 1962 s.

173: mur, draperi-maling, himling, belysning;

s. 200: oppmålt. 1964 s. 164: dekorasjonsrester

tildekkes; s. 188: kirkebøsse.

1965 s. 154: befuktningsanlegg.

Hobøl prestegård. 1961 s. 185: lysthus. 1980 s. 96:

terrassehage.

Tomter. 1971 s. 142 og s. 161: eldre industrianlegg

besiktiget og registrert. 1980 s. 181:

jernstøperi bevaringsverdig.


A K E R S H U S

27. Hølen, Son og Vestby med Såner sogn

Galby gård. 1965 s. 176: bygningsdetaljer oppmålt;

s. 183: datering.

Huitfeldtgården. 1972 s. 215: oppmålt.

Hvitsten. 1982 s. 227: registrering. 1983 s. 183:

registrering avsluttet. 1987 s. 255: Korens

pensjonat, riving – bevaring. 1988 s. 198:

bevaringsplan, Korens pensjonat, bevaring

– riving. 1989 s. 227: bevaringsplan.

Son. 1970 s. 123: torget oppgradert. 1971 s. 142:

forslag om flytting og gjenreisning av gammelt

loshus. 1985 s. 200: bevaringsplan. 1986

s. 158: reguleringsplan, forslag. 1987 s. 254:

bevaringsplan.

Spinnerigården. 1964 s. 178: vinduer. 1966/1967

s. 190: plan for istandsetting. 1969 s. 230:

omfattende restaurering, reparasjoner mm;

s. 243: utvendig fargeundersøkt; s. 247: bygningsarkeologiske

undersøkelser. 1970 s.

122: omfattende istandsetting. 1971 s. 111:

restaurert svalgang, tilskudd. 1971 ; brannsikring.

Storgaten 25, Stoltenberggården. 1963 s. 163:

modernisering. 1965 s. 159: retningslinjer

for istandsetting. 1966/1967 s. 275: takreparasjoner.

1968 s. 190: istandsetting,

modernisering. 1969 s. 230: malt utvendig,

tilskudd. 1970 s. 123: omlegging av tak,

tilskudd. 1972 s. 193: bruk, skilt.

Thornegården. 1962 s. 186: besiktiget. 1968

s. 190: mur- og pussarbeider. 1971 s. 111:

modernisering, vedlikehold, restaurering,

tilskudd. 1972 s. 193: takreparasjoner; s. 208:

fargeundersøkt.

Torp, vestre. 1987 s. 254: Arkitekturvernprisen.

Totnerud. 1970 s. 142: oppmålt.

Vestby. 1992 s. 343: registrering av eldre hager.

Vestby kirke. 1964 s. 76: gravplate.

Vestby prestegård. 1987 s. 255: restaurering,

kostnadsoverslag.

28. Kråkstad og Ski

Kråkstad kirke. 1968 s. 174: bårehus.

Kråkstad prestegård. 1968 s. 190: stabbur, miljømessig

verdi. 1974 s. 110: prestegårdenes

problematiske vedlikeholdsprinsipper. 1979

s. 182: veitrasé.

Ski kirke. 1962 s. 174: nabobygg. 1964 s. 164:

forslag bårehus. 1966/1967 s. 254: antependium.

1970 s. 114: ventilasjonssystem.

29. Ås med Kroer og Nordby sogn

Nordby. 1976–1977 s. 98: smie oppmålt.

Nordby kirke. 1969 s. 220: utvidelse av bårehus.

1971 s. 132: panelavdekking. 1972 s. 187 og

s. 208: retningslinjer for maling av inventar.

Ås.1990 s. 263: registrering av eldre hageanlegg.

Ås kirke. 1964 s. 164: stallbygning, bårehus,

kirketuft. 1965 s. 140: bårerom, redskapsrom.

1966/1967 s. 171 og s. 254: planer for

bårehus. 1968 s. 174 og s. 212: malt.

30. Drøbak og Frogn

Drøbak. 1970 s. 158: sentrale bydeler registrert.

1990 s. 263: revisjon av verneplan. 1991 s.

343: revisjon av verneplan. 1992 s. 343:

verneplan, revidering.

Drøbak hospital. 1964 s. 178: malt. 1971 s. 112:

ominnredet, modernisert, restaurert, tilskudd;

s. 142: omfattende restaurerings- og

moderniseringsarbeider, tilbakeføring til

opprinnelig interiør m.m. 1972 s. 208: fargeundersøkt,

malt, tapeter arkivert.

Drøbak kirke. 1961 s. 174: lyskors på tårn. 1962

s. 174: portretter av Zacharias Simonsen og

hustru restaurert. 1963 s. 102: kongestol; s.

150: males. 1965 s. 140: Goetheglass, lysekrone,

befuktningsanlegg. 1966/1967 s. 171

og s. 254: korvinduer, Goetheglass. 1969 s.

220: lynavleder. 1971 s. 134 og s. 156: fargeundersøkelse,

forslag til restaurering, befuktningsproblem.

Froen. 1966/1967 s. 190: møllerbolig besiktiget.

1971 s. 112: omfattende takreparasjoner, tilskudd.

1972 s. 193: takreparasjoner, tilskudd.

1973 s. 180: reparasjonsarbeider

på tak.

Frogn. 1989 s. 226: eldre hageanlegg, registrering.

Frogn kirke. 1965 s. 154: befuktningsanlegg.

1966/1967 s. 171: gulv, videre undersøkelser;

s. 271: navneskilt.

Rød. 1976–1977 s. 98: bu oppmålt.

Sorenskrivergården i Drøbak. 1966/1967 s. 190:

23


24

dør. 1968 s. 190: innvendig nødtrapp, inngangsparti.

31. Nesodden og Oppegård

Flateby, nordre. 1972 s. 151: modernisering.

Nesodden kirke. 1961 s. 174: restaurert.

1966/1967 s. 254: omgivelser. 1968 s. 174:

menighetshus. 1970 s. 114: messehagel.

Oppegård kirke. 1965 s. 140: altertavle restaurert.

1966/1967 s. 171: innvendig maling.

32–33. Aurskog-Høland

Aurskog-Høland. 1989 s. 226: eldre hageanlegg,

registrering.

32. Aurskog og Blaker

Aurskog prestegård. 1962 s. 186: istandsetting av

forpakterbolig. 1972 s. 151: verdifullt bygningsmiljø,

bør rehabiliteres. 1983 s. 184:

befaring av forpakterbolig.

Balterud. 1972 s. 151: flyttes, interessant interiør.

Blaker skanse. 1966/1967 s. 275: nybygg. 1970 s.

52: Opplandsfestning; s. 62: bolig; s. 123:

veitrasé. 1971 s. 142: uthus anbefales revet.

Dingsrud fort. 1972 s. 152: bør istandsettes

og gjøres tilgjengelig for publikum.

Haugrim. 1972 s. 152: storgårdsmiljø.

Mangen kirke. 1966/1967 s. 171: fargeplan for

maling.

33. Nordre Høland (Løken), Søndre

Høland og Setskog

Aurskog-Høland bygdetun. 1965 s. 182: gammelt

hus fra Kinnestad. 1972 s. 152: interessant

samling bygninger.

Fosser. 1972 s. 152: interessant bygningsmiljø.

Grasmo kanal. 1970 s. 141: sluseanlegg registrert.

Hemnes (S. Høland) kirke. 1965 s. 140: malt,

kirkebenker. 1966/1967 s. 171: maling; s.

254: restaurert, gjenåpnet.

Løken (Høland) gamle kirkegård. 1964 s. 83:

smijernskors.

Mørk. 1970 s. 141: sag og mølle registrert.

Høland (Løken) prestegård. 1971 s. 142: stabbur

anbefales istandsatt. 1972 s. 152: hovedbygning

restaurert, stabbur oppmålt. 1973 s.

180: reparasjon av stabbur.

Setskog kirke. 1963 s. 150: oppusset. 1965 s. 140:

altertavle fargerestaurert.

34. Enebakk

Buer gård. 1965 s. 183: grav og kjeller undersøkt.

Enebakk kirke. 1961 s. 174: undersøkelse,

restaurering. 1962 s. 174: dekorerte takbord;

s. 183: oppvarming. 1964 s. 164: restaureringsforslag,

evt. arkeologisk utgravning,

bårehus. 1965 s. 140: funn av dekor m.m.

1966/1967 s. 171 og s. 254: restaurering,

nabobygg; s. 188: elektrisk oppvarming;

s. 204: utgravninger; s. 292: middelalderkrusifiks

restaurert. 1968 s. 174: restaurert,

gjenåpnet; s. 211: middelalderkrusifiks,

alterbord m.m. konservert; s. 212: kalkmalerier

konservert. 1969 s. 220: retningslinjer

for maling; s. 241 og s. 243: kuler på

tårn forgylt. 1976–1977 s. 97: befaring.

Enebakk prestegård. 1972 s. 193: arealdisponering.

1976–1977 s. 97: befaring.

Fossum gård. 1988 s. 198: svalgangsbygning

restaureres, tilskudd.

Marie kirke.1968 s. 174: retningslinjer for restaurering

av inventar.

35. Fet og Rælingen

By, søndre. 1971 s. 142 og s. 162: oppmålt hovedbygning.

Fet kirke. 1964 s. 72: støpejernsplater. 1972 s.

187: gammelt inventar overflyttes fra gravkapell.

1973 s. 201: prekestol m.m. malt.

1975 s. 78: revet gammel kirke, bygget ny

med gammelt barokkinventar m.m.

Fetsund lenser. 1985 s. 159: sentralt punkt i

Glomma-fløtingens historie.

Gan gård. 1963 s. 163: istandsetting av hovedbygning.

1964 s. 178: tak. 1971 s. 143:

moderniseringsplan for hovedbygning.

Gansvika. 1971 s. 161: registrering av oppgangssag.

Rustad husmannsstue. 1966/1967 s. 275: evt.

flytting.

Rælingen bygdetun.1965 s. 183: stabbursklokke-


tårn.

Rælingen kirke. 1962 s. 174: innvendig malt,

prekestol, døpefont.

Østenbøl. 1970 s. 123: fredning hevet.

36. Sørum med Frogner sogn

Bingen gård. 1970 s. 158: restaureringsforslag.

Frogner gamle kirke. 1970 s. 115: kopi av brent

inventar.

Sørum kirke. 1962 s. 174: skjermtak fjernet. 1963

s. 150: orgel. 1966/1967 s. 255: kalking av

utvendige vegger; s. 271: navneskilt. 1968

s. 174: undersøkelser i grunnen, gulv. 1970

s. 115: forslag til behandling av sakristi. 1984

s. 180: altertavlens utførelse.

Sørum prestegård. 1965 s. 159: retningslinjer for

istandsetting. 1966/1967 s. 190: stabbur.

37. Skedsmo og Lørenskog

Huseby gård. 1961 s. 185: bestyrerbolig, veranda.

1963 s. 163: retningslinjer for istandsetting.

1964 s. 178: nabobygg. 1965 s. 159: forslag

møbleringsplan, stabburstrapp. 1966/1967

s. 191: pipe m.m. 1968 s. 190: innvendig

trapp, ominnredningsforslag; s. 237: besiktiget.

1971 s. 143: brannsikring. 1972

s. 208: kjøkken restaurert, malt utvendig.

Lillestrøm. 1968 s. 190: dampsag søkes bevart.

1974 s. 157: befaring av Dampsagtomta og

den gamle jernbanestasjonen.

Losby sag. 1970 s. 141: vannhjul registrert.

Lørenskog kirke. 1961 s. 197: oppmålinger. 1963

s. 150: altertavle, middelaldervindu. 1964

s. 83: smijernskors. 1966/1967 s. 271: navneskilt.

1973 s. 172: befaring, div. spørsmål utredet.

Skedsmo. 1991 s. 343: registrering av eldre hageanlegg.

Skedsmo kirke. 1961 s. 197: oppmålinger. 1963

s. 158: elektrisk belysning. 1965 s. 140: omgivelser.

1966/1967 s. 172: nabobygg. 1971

s. 132: omgivelser, reguleringsplan.

Skedsmo skole. 1989 s. 227: kostnadsoverslag for

istandsetting.

Sten Tærud skole. 1965 s. 159: nybygg, gravhauger.

Tangerud gård. 1964 s. 207: stabbur. 1965 s. 159

og s. 182: dokumentert.

Tschudi-huset. 1968 s. 237: besiktiget, oppmålt.

38. Nittedal med Hakadal sogn

Hakadal kirke. 1962 s. 174: kjellerrom.

1966/1967 s. 172: forslag til utbedringer;

s. 255: varmeisolering, trær og flomlys. 1968

s. 174: farger på orgelprospekt. 1969 s. 221:

div. spørsmål.

Hakadal verk. 1963 s. 163: bevaring av teglverksbygning.

1970 s. 141: teglovnsbygning

registrert.

Markerud. 1966/1967 s. 275: besiktiget, retningslinjer

for istandsetting. 1968 s. 190:

grunn- og dreneringsarbeider. 1969 s. 230:

veitrasé. 1971 s. 143: bruk som ungdomssenter.

Nittedal. 1966/1967 s. 191: befaring av gamle

hus og anlegg.

Nittedal kirke. 1962 s. 174: forslag til reparasjoner.

1963 s. 150: varevinduer. 1966/1967 s.

172: utbedringsplan; s. 255: ruiner under

gulv. 1968 s. 174 og s. 212: restaurert, nytt

bårehus; s. 212: renessansetavle konserveres;

s. 216: opprydding under gulv med

avdekking av ruiner fra tidligere romansk

steinkirke. 1969 s. 220: restaurert, gjenåpnet,

bårehus; s. 242: renessansetavle

restaureres. 1970 s. 132: altertavle konservert

og fargerestaurert. 1971 s. 158: deler

av prekestol konservert.

Nittedal prestegård. 1970 s. 123 og s. 139:

drengestue bør istandsettes.

39. Gjerdrum med Heni sogn

Gjerdrum kirke. 1961 s. 174: fundamentrester,

eldre kirke. 1965 s. 140: fargeforslag.

1966/1967 s. 172: maling.

Heni kirke. 1964 s. 164: ny kirkegårdsport. 1965

s. 140: restaurert. 1966/1967 s. 255: uthus.

Rustad, nedre. 1979 s. 39–46: nybygg, tilrettelegging

for effektiv drift.

40. Ullensaker med Hovin sogn

Brotnov. 1969 s. 230: undersøkt, anvist fargesetting;

s. 242: prøver for fargerestaurering.

1970 s. 134: restaurert.

Helgebostad. 1970 s. 158: låven bevaringsverdig,

25


forfallen.

Hovin kirke. 1961 s. 174: fargerestaurert. 1964

s. 164 og s. 189: portretter. 1966/1967 s. 202:

restaurerte portretter; s. 203: utgravninger

under gulv.

Kjos. 1970 s. 158: interessant interiør.

Lundberg. 1970 s. 158: bevaring. 1978 s. 202:

befaring, bevaring.

Raknehaugen. 1969 s. 259: mangelfullt oppbygget

etter utgravning.

Skriverhovin. 1969 s. 259: tapeter.

Ullensaker. 1986 s. 158: stabbur oppmålt. 1991

s. 343: registrering av eldre hageanlegg.

Veiberg. 1985 s. 200: tømmerhus rehabilitert.

41. Nes med Fenstad og Udnes sogn

Dragnes prestegård. 1965 s. 176: oppmålt stabbur.

Fenstad kirke. 1963 s. 158: elektrisk oppvarming.

1966/1967 s. 172: ovn.

Gulli. 1971 s. 214: gårdsanlegg med laftet hovedbygning.

1972 s. 194: besiktiget, bevaringsverdig.

Hvam, gamle. 1962 s. 186: istandsetting. 1965

s. 159: istandsetting. 1971 s. 143: takomlegging

på uthus. 1976–1977 s. 9–12: bygningshistorisk

minnesmerke. 1995 s. 40: svalgangsbygning,

typens kroneksempel.

Hvamshaugen. 1964 s. 178: besiktiget, bevaring

og istandsetting av husmannsplass. 1965

s. 159: besiktiget, oppmålt.

Nes. 1970 s. 158: registrering. 1991 s. 343:

registrering av eldre hageanlegg.

Nes kirke. 1962 s. 174: korpyramider. 1964

s. 164: korpyramider.

Nes kirkeruin. 1961 s. 174 og s. 198: tak. 1962

s. 174: utgravninger avsluttet. 1965 s. 141:

forslag markering av eldre bygningsdeler,

stabbur og kiosk; s. 159: flytting av stabbur.

1966/1967 s. 255: ikke tak, men forbygning.

1968 s. 174: tak; s. 237: plassering av gammel

tømmerbygning. 1970 s. 115: retningslinjer

for murarbeid.

Udenes kirke. 1963 s. 158: elektrisk oppvarming.

1973 s. 172: befaring, svar på div. spørsmål.

Årnes kirke. 1973 s. 172: fargeforslag utarbeidet.

Årnes prestegård. 1966/1967 s. 219: stabbur

solgt.

Årnesseter skanse. 1998 s. 164–165: gjenoppdaget,

beskrivelse.

26

42. Eidsvoll

Eidsvold Værk. 1966/1967 s. 191: restaurering.

1985 s. 200: registrering og sikring av gamle

tegninger. 1986 s. 158: registrering og sikring

av tegningsarkiv. 1987 s. 254: registrering

og sikring av tegningsmateriale avsluttet.

Eidsvoll kirke. 1964 s. 164 og s. 191:

prøvegravninger, restaurering, kirkegårdsport.

1965 s. 141: utgravning, restaurering;

s. 174: graving under kirkegulvet. 1966/1967

s. 172 og s. 255: restaurering; s. 188: belysning;

s. 204: arkeologiske utgravninger; s.

292: restaurering av døpefont.

Eidsvollsbygningen. 1961 s. 186: monument, østfasade

og trapp. 1962 s. 186: vinduer. 1964

s. 178: vegg i paviljong. 1981 s. 90: minnesmerke

over en historisk begivenhet. 1994

s. 85–108: utbygging, restaurering m.m.,

historikk.

Gullverket. 1970 s. 141: smeltehyttetomt registrert.

Langset kirke. 1966/1967 s. 172: trapp,

beplantning på kirkegården.

43. Nannestad med Bjørke (Bjerke) og

Holter sogn

Bjørke (Bjerke) kirke. 1965 s. 154: elektrisk oppvarming.

1969 s. 221: utbedringer.

Holter kirke. 1963 s. 158: elektrisk oppvarming.

1969 s. 221: maling av interiør, sliping av

gulv; s. 242: interiørets farger.

Kringler, sør. 1968 s. 237: hestevandringstreskeverk.

1969 s. 259: hestevandringstreskeverk,

fredningsforslag. 1972 s. 151: bevaringsverdig.

1976–1977 s. 97: befaring.

Nannestad kirke. 1965 s. 141: sydportal.

1966/1967 s. 172 og s. 255: utbedringer.

1968 s. 174: retningslinjer for utvendig

oppussing. 1971 s. 133: kalkduk til Norsk

Folkemuseum. 1976–1977 s. 97: befaring.

44. Feiring og Hurdal

Feiring jernverk. 1964 s. 178: sikring. 1966/1967

s. 191: konservering av ruiner. 1970 s. 141:

fredet.


Feiring kirke. 1971 s. 134 og s. 156: utvendig

panel, altertavle, krusifiks.

Hurdal. 1966/1967 s. 191 og s. 219: bygdetun.

Hurdal kirke. 1966/1967 s. 255: middelalderkrusifiks.

1968 s. 212: middelalderkrusifiks

konserveres. 1969 s. 221 og s. 242: krusifiks

restaureres. 1970 s. 115 og s. 132: middelalderkrusifiks

restaurert.

Skrukkelia. 1971 s. 143: revet og lagret.

O S L O

45–46. Østre og Vestre Aker

Østre og Vestre Aker. 1963 s. 160: registrering av

gamle broer.

45. Østre Aker

Bekkelaget. 1983 s. 184: gamle villaer, registrering.

1984 s. 204: registrering av eldre villaer

avsluttet. 1985 s. 200: Malmøya og Ormøya,

registreringer, reguleringsplaner.

Bånkall. 1965 s. 182: oppmålt.

Ekebergrestauranten, se Kongeveien 15.

Ekebergveien 126, Kullebunnen. 1968 s. 235: husmannsplass

oppmålt.

Kongeveien 15, Ekebergrestauranten. 1998 s.

43–66: oppføring og forandringer av

restaurant og hageanlegg.

Kullebunnen, se Ekebergveien 126.

Linderud. 1961 s. 185: fredning. 1964 s. 176:

trapperekkverk. 1968 s. 190: endret regulering

for forretningssenter, nybygg.

Ljabru hovedgård. 1966/1967 s. 275: vaktmesterbolig.

Maridalen. 1971 s. 179: saneringsplaner.

Nordstrand kirke. 1965 s. 138: oppussing.

1966/1967 s. 252: utvidelse, gallerier.

Professor Hallings vei 10, Teisen. 1968 s. 191:

fredet.

Rødtvedt. 1962 s. 200: Stenstuen oppmålt.

Sarabråten. 1964 s. 194: kuskeboligen oppmålt.

Skøyen, nordre. 1961 s. 185: hovedbygning,

restaurering.

Stubljan. 1961 s. 214: oppmålt, dokumentert.

1962 s. 200: oppmålt. 1968 s. 191: paviljong

fredet.

Teisen, se Professor Hallings vei 10.

Tonsen. 1968 s. 191: svalgangsbygning fredet.

Tveten gård. 1970 s. 156: oppmålt. 1971 s. 178:

oppmålt.

Ulsrud gård. 1964 s. 194 og s. 207: oppmålt.

Østensjø, nordre. 1973 s. 135 og s. 211: hovedbygning

oppmålt.

Østensjø, søndre. 1964 s. 194: oppmålt.

Østensjø terrasse 7–9–11. 1980 s. 178: nybygg,

beskyttelse av Oldtidsveien.

Østre Aker. 1980 s. 59–74: steinindustri.

Østre Aker kirke. 1965 s. 138: kirkestaller. 1968

s. 174: kirkestue. 1969 s. 220: plassering av

menighetshus, utvidelse av kirkegården.

46. Vestre Aker

Ankerveien. 1964 s. 176: forslag om fredning.

1970 s. 121: besiktiget.

Bjølsen. 1978 s. 211: bevaringsplan.

Bjørnsgard. 1961 s. 185: Sauarloftet istandsettes.

Blindernveien 5–7. 1980 s. 178: hovedbygning,

sidebygning og vegetasjon bevares, barnehage.

Blindernveien 10, Marienlyst. 1968 s. 191: fredet.

Bogstad. 1961 s. 185: hovedbygning, gulv, vaktmesterfløy,

besiktigelse. 1964 s. 176: forandring

av sidefløy.

Bygdøy kongsgård. 2000 s. 272: dendrokronologisk

analyse i 2000, 28 prøver med barkkant

eller vankant felt vinteren 1732–33, en prøve

med bakkant felt våren 1733, tre prøver uten

ytterste årring felt etter 1729, en prøve med

barkkant felt vinteren 1740–41, to prøver

med barkkant vinteren 1771–72 og seks

prøver med barkkant felt vinteren 1775–76.

Damstuen. 1969 s. 249 og s. 257: oppmålt.

Drammensveien 155, Sofienlund. 1997 s. 223:

eventuell overtakelse, tilskudd. 1998 s. 197:

bevaring, istandsetting. 1999 s. 157: forhandlinger

om evt. overtakelse.

Ekely. 1991 s. 343: bevaringsplan.

Fossum. 1971 s. 143: masovnrester foreslått

sikret og bevart.

Gaustadgruvene. 1964 s. 176: forslag om fredning.

Gaustad sykehus. 1962 s. 48: oppføring. 1965

s. 10 og s. 18: monumentalbygg. 2000

s. 137–153: planlegging, beliggenhet, bygging,

idealisme, nybygg, restaurering.

Gjetebråten. 1968 s. 235: husmannsplass oppmålt.

27


Gol stavkirke. 1978 s. 56: flyttet fra Gol til Norsk

Folkemuseum. 1993 s. 106: kjøpt av foreningen,

gjenoppsatt på Oscar 2.s eiendom på

Bygdøy.

Holen. 1969 s. 257: oppmålt. 1970 s. 142: oppmålt.

Holmen, østre. 1965 s. 158: undersøkelser,

istandsetting. 1966/1967 s. 191: farger,

oppussing.

Hove-stuen. 1978 s. 60: flyttet fra Telemark.

Jordbråten. 1964 s. 206: oppmåling. 1965 s. 176

og s. 182: oppmålt.

Kirkeby. 1974 s. 122: bruk av materialer til Oslos

pizzabarer.

Lilleaker gård. 1966/1967 s. 302: låve og drengestue

oppmålt. 1969 s. 258: besiktiget, uttalelse.

1970 s. 142 og s. 156: oppmålt. 1971

s. 143, s. 155 og s. 158: funn av rokokkodekor,

bevares; s. 178: oppmålt. 1972 s. 208:

rokokkodekor funnet og komplettert.

Løchenveien 18, Stensberg. 1972 s. 194: hovedbygning

fredet.

Madserud allé. 1986 s. 158: registrering av

bebyggelse, forslag til bevaringsplan. 1991

s. 343: revidert bevaringsplan, forslag.

Marienlyst, se Blindernveien 10.

Oscarshall. 1964 s. 116: oppføring. 1970 s. 18:

tegnet av Nebelong. 1993 s. 82: arkitekt J H

Nebelong, kunstnerisk utsmykning ved

Joachim Frich og Adolph Tidemand.

Peder Ankers plass. 1970 s. 121: endring av reguleringsforslag,

vil kunne restaureres.

Rikshospitalet, se Sognsvannsveien 10.

Skøyen hovedgård. 1974 s. 154: besiktiget, hovedbygning

og engelsk landskapspark bør

bevares. 1975 s. 185: spesialområde. 1979

s. 182: regulering, gården og den engelske

parken bevares.

Slemdalsveien 95. 1961 s. 214: oppmålt. 1962

s. 200: oppmålt.

Sofienlund, se Drammensveien 155.

Sognsgruven. 1968 s. 191: forslag om fredning.

Sognsvannsveien 10, Rikshospitalet. 2000 s.

111–112: planlegging, bygging, bruk.

Stensberg, se Løchenveien 18.

Storo gård. 1972 s. 148 og s. 215: oppmålt; s. 192:

kulturhistorisk og antikvarisk interessant.

Ullern kirke. 1969 s. 220 og s. 241: maleri konservert

og restaurert.

Vestre Aker. 1980 s. 59–74: steinindustri.

28

Vestre Aker kirke. 1962 s. 54: oppføring. 1969

s. 220 og s. 242: retningslinjer for interiørbehandling,

fargeundersøkt. 1970 s. 133:

interiør restaurert. 1971 s. 132: menighetshus

ikke anbefalt, hus i tilknytning til kirken

søkt bevart. 1972 s. 186: nabobygg.

Vestre Aker prestegård. 1970 s. 121: ny kjøkkeninnredning.

Vinderen gård. 1976–1977 s. 97: fredningsforslag.

1980 s. 178: bevares.

Voksen gård. 1968 s. 191: innredning, modernisering.

Årnes. 1969 s. 257. oppmålt. 1970 s. 142: oppmålt.

A K E R S H U S

47. Asker

Asker. 1965 s. 182: registrering av fortidsminner.

1968 s. 237: veier og broer registrert. 1972

s. 151: antikvarisk registrering. 1988 s. 198:

eldre bebyggelse, bevaring. 1989 s. 226:

eldre hageanlegg, registrering.

Asker kirke. 1973 s. 172: befaring, innredning av

våpenhus m.m.

Asker prestegård. 1986 s. 158: fredningsforslag,

bruk av låve.

Brønnøya kalkovn. 1964 s. 207: dokumentert. 1965

s. 159: besiktiget; s. 182: istandsetting.

1966/1967 s. 219 og s. 301: istandsetting. 1968

s. 237: under fredning. 1970 s. 141: fredet.

Dikemark sykehus. 2000 s. 157–169: bygging,

utvidelser, tilbygg, pasientbehandling m.m.

Heggedal hovedgård. 1962 s. 203: bevaring. 1968

s. 237: besiktiget, bevaringsverdig. 1969

s. 230 og s. 258: bevaringsverdig, bruk. 1970

s. 123: tilskudd til restaurering; s. 157: bevaring.

1971 s. 162: oppmålt; s. 179: bevaring.

1972 s. 140 og s. 151: bevaring, evt.

overtakelse. 1974 s. 156: reddet. 1980 s.

75–86: trussel om riving, bevaringsdebatt,

istandsetting, fredning, stiftelse, bruk.

Hvalstrand bad. 1987 s. 255: befaring, bevaringsverdig.

Nes bro. 1970 s. 123: bevaringsverdig. 1971

s. 143: forutsettes bevart.

Nes, vestre. 1970 s. 157: empirebygning, bevaringsverdig.

1971 s. 179: oppmålt, merket,

flyttes. 1972 s. 151: flyttes.


48–49. Vestre og Østre Bærum

Bærum. 1965 s. 182: registrering av fortidsminner.

1972 s. 150: antikvarisk registrering; s.

194: uttalelse vedr generalplan. 1973 s. 136:

registrering. 1990 s. 263: registrering av

eldre hageanlegg.

48. Vestre Bærum

Bærums jernverk. 1988 s. 65: Christian 4, 1614.

Bærums verk. 1966/1967 s. 192: eventuell

restaurering. 1988 s. 198: Lokalet bevart,

istandsettes, tilskudd.

Gyssestad. 1965 s. 159: restaurering. 1966/1967

s. 275: istandsatt, omgivelser.

Horni gård. 1966/1967 s. 276: besiktiget, bevaring

av bryggerhus.

Kjørbo. 1972 s. 151: befaring, bevaringsverdig.

Ringi gård. 1966/1967 s. 301: gårdskalkovn; s.

302: kalkovn oppmålt. 1970 s. 141: kalkovn

registrert.

Saraholmen. 1979 s. 164: kongehode i stein

funnet 1915.

Skotta, søndre. 1966/1967 s. 192: plan for restaurering.

Slependen kalkovn. 1971 s. 179: husmannsplass

oppmålt, flyttes.

Ståviveien 28. 1973 s. 180: Vinsvoll-loftet istandsatt.

Tanum kirke. 1962 s. 174: krusifiks utlånt til

Barcelona. 1964 s. 93: hellebardgitter; s. 97:

gravsteiner; s. 164: lysekroner. 1965 s. 141:

undersøkelser sydportal og kor. 1966/1967

s. 172: middelalderske kalkmalerier, råd ved

restaurering av familien Kreftings gravkapell;

s. 255: gravkapell pusset opp m.m.

1969 s. 221 og s. 243: oppussing, påviste

kalkmalerier, bårehus med kirkestue. 1970

s. 115: bårehus og kirkestue. 1971 s. 133: restaurering,

transformatorstasjon. 1972 s. 187

og s. 208: omfattende restaurering; s. 212:

hellegulv frilagt, undersøkt; s. 215: oppmålt.

1973 s. 172 og s. 201: gjenåpnet etter restaurering,

arbeid med kalkmaleriene fortsetter;

s. 204: kistelokk konservert; s. 206: konservering

av kistelokk dokumentert. 1975 s. 70:

kirkestue.

Tanumåsen jerngruver. 1970 s. 141: registrert.

Vøyen gård. 1963 s. 163: retningslinjer for istand-

setting. 1965 s. 159: retningslinjer for istandsetting.

1966/1967 s. 191: innredning. 1968

s. 236: bruk. 1970 s. 157: bevaring av kulturlandskap.

49. Østre Bærum

Ankerveien. 1962 s. 186: fredning.

Fornebo hovedgård. 1970 s. 157: antikvarisk

verdi av parken.

Fossum. 1970 s. 141: masovnruin registrert.

Fridtjof Nansens vei 17, Godthåp. 1968 s. 236:

besiktiget, anleggets verdi.

Gamle Drammensvei 199. 1964 s. 207: barfrøstue,

dokumentasjon.

Godthåp, se Fridtjof Nansens vei 17.

Godthåp rekonvalesenthjem. 1972 s. 150: befaring

av gammel stuebygning, antikvarisk vurdering.

Haslum kirke. 1964 s. 97: steinplate. 1966/1967

s. 172: kirkeklokker, meninghetshus. 1969

s. 221: nabobygg. 1970 s. 115: oppussingsplan

og kopiering av lysekroner. 1971 s. 133:

kopi av smijerns-lysekrone m.m. 1973 s. 172:

generaloppussing iverksatt. 1974 s. 180:

taksten, takdekorasjoner, malt.

Høvik kirke. 1969 s. 221: oppussing. 1970 s. 115:

menighetshus. 1971 s. 134: menighetshus.

Høvik, søndre. 1964 s. 207: bevaring. 1965 s. 160:

utparsellering, bevaring. 1968 s. 191 og

s. 236: bebyggelse, friareal. 1969 s. 230:

modernisering av hovedbygning, uthusanlegg

bør bevares. 1970 s. 123: istandsettes,

moderniseres; s. 142: oppmålt; s. 157:

bevaring av park. 1971 s. 143: modernisert,

isolert, kontorer i uthus og nytt garasjeanlegg;

s. 162: oppmålt.

Høvik verk. 1973 s. 136: bebygges av Veritas.

1974 s. 157: industribygninger m.m. bevares.

Løkeberg, øvre. 1963 s.163: taktekking.

Løkke bro. 1974 s. 182: fredet.

Malmskrivergården.1974 s. 181: fredet.

Nes, søndre. 1972 s. 150: istandsetting.

Ringstabekk, se Slottet.

Sandvika.1970 s. 141: støpejernsbro registrert.

1972 s. 194: reguleringsforslag, bevaring av

Løkke bro med omgivelser. 1986 s. 159:

disposisjonsplan for verdifulle områder. 1989

s. 227: eldre bebyggelse bør bevares.

Slottet, Statens lærerskole i husstell. 1962 s. 72:

29


oppføring. 1965 s. 160: forslag om fredning.

1966/1967 s. 276: Gulhuset rives. 1970

s. 124: Gulhuset rives.

Stabekk, se Slottet.

Tveiten. 1971 s. 162: oppmålt.

Vold, nedre. 1971 s. 179: bevaring av hovedbygning.

1972 s. 150 og s. 194: bevaring,

tegninger for rehabilitering.

Øverlandselven bro. 1968 s. 191: bevaring.

B U S K E R U D

50. Lier med Frogner, Sylling og Tranby

sogn

Bergskaug, nedre. 1965 s. 160: retningslinjer for

istandsetting, oppmålt.

Egge, vestre. 1982 s. 229: oppmålt, fotografert.

Eikeli. 1973 s. 137: regulert til industribebyggelse.

1974 s. 158: bør bevares.

Frogner kirke. 1964 s. 165: evt. maling. 1968 s.

175: belysningsplan. 1970 s. 115: font; s. 142:

supplerende bygningshistoriske undersøkelser.

1971 s. 134 og s. 159: undersøkelser

under gulv, vedlikehold- og restaureringsarbeider.

1972 s. 188: avdekket gammelt vindu;

s. 208: restaurert, interiør malt; s. 215: oppmålt.

Kjeldstad. 1983 s. 186: påbygg, rehabilitering.

Lier. 1968 s. 237: veier og broer registrert.

Linnesvollen. 1969 s. 230 og s. 261: dokumentert.

Sylling kirke. 1966/1967 s. 255: orgel.

Tranby kirke. 1966/1967 s. 172: retningslinjer

for takreparasjoner og utvendig puss. 1968 s.

175 og s. 211: maleri restaurert. 1972 s. 188:

retningslinjer for behandling. 1973 s. 172:

hjørnestein til den gamle kirken påvist.

51. Røyken (Røken)

Nærsnes kirke. 1966/1967 s. 172: orgel.

Røyken kirke. 1965 s. 141: bårehus. 1966/1967 s.

172 og s. 255: krematorium. 1968 s. 175:

bårehus. 1970 s. 115: glassert tegl.

Slemmestad sementfabikk. 1996 s. 145–164: oppbygging,

produksjon, opphør, bevaringskriterier,

spørsmål om vern.

30

52. Hurum

Holm gård.1989 s. 228: Bevaringsprisen 1988 til

Kari og Hans Blidhfeldt.

Hurum gjestgiveri.1995 s. 223: Bevaringsprisen

1994 til Ole Hagen.

Hurum kirke. 1963 s. 150: flombelysning, kirkeskip.

1964 s. 165: flombelysning. 1966/1967

s. 172, s. 255 og s. 292: lysskjold. 1968 s. 175

og s. 211: mindre reparasjoner nødvendig,

begravelseslysskjold restaurert. 1970 s. 115:

retningslinjer for utvendige forbedringer.

1973 s. 172 og s. 202: himling fjernet, murpuss

renset; s. 208: arkeologiske utgravninger

i koret.

Jaren, mellom.1965 s. 160: utgangsdør.

Sandspollen. 1992 s. 344: fiskebu tilbakeføres til

opprinnelig utseende.

Selvik, søndre. 1966/1967 s. 276: besiktiget, retningslinjer

for restaurering. 1968 s. 193: restaurering,

istandsetting av storstuen. 1971 s.

113: moderniseringsarbeider; s. 143 og s.

156: storstuen malt etter fargeundersøkelser.

53. Hole og Tyristrand

Bønsnes kirke. 1972 s. 210: kuler til spir forgylt.

1973 s. 172: ny utvendig puss, tak omlagt.

Gamle Ringeriksvei, Krokskogen. 1970 s. 124:

samarbeid med Ringerike kommune. 1972 s.

195: befaring, påpekt antikvariske hensyn.

Hole kirke. 1964 s. 97: gravsteiner.

Hunstad, lille. 1984 s. 207: Bevaringsprisen til

Fredrik C. Hildisch.

Moe. 1980 s. 167 og s. 184: tørkehus fra

Elgstangen, oppmålt, fotografert, tatt ned og

flyttet, tilskudd. 1981 s. 163: tørkehus gjenoppført.

1982 s. 229: tørkehus utbedres.

1983 s. 185: tørkehus restaurert.

Rudsødegården. 1992 s. 344: stabbur reparert.

Stein gård. 1962 s. 174: havemur med stein fra

ruinen istandsatt.

Stein kirkeruin. 1962 s. 174: oppmålt. 1964 s.

194: oppmålt. 1973 s. 172: bygningshistoriske

undersøkelser, mur reparert m.m.

Storøen gård. 1968 s. 193: besiktiget for istandsetting.

1969 s. 230: Gamlehuset istandsatt.

1971 s. 143: restaurering av gartnerbolig,

gammelbolig; s. 156: Gamlehuset, gammel-


olig fargeundersøkt og anbefalt restaurert.

1971 s. 114: restaurert, oppusset, tilskudd.

1973 s. 202: storstuen fargerestaurert. 1990

s. 125–138: forskningsresultater.

Tyristrand kirke. 1970 s. 115: toalettanlegg. 1972

s. 188: tilbygg til våpenhus.

Vik gjestgiveri. 1964 s. 178: retningslinjer for istandsetting,

modernisering. 1965 s. 160: fargeundersøkelser,

malt. 1972 s. 215: oppmålt.

54. Norderhov med Haug og Lunder sogn

Gagnum. 1970 s. 141: hestevandring av tre registrert.

Haug kirke. 1961 s. 174: interiør, oppussing.

1971 s. 134: tilbygg til gravkapell frarådet.

Hesselberg gård. 1966/1967 s. 192: dekor. 1968 s.

193: besiktiget, råd for utvendig maling.

1972 s. 208: himling i Aadnesstuen fargeundersøkt

og malt. 1982 s. 229: bevaringsprisen

til Reidar Holemark.

Hønefoss kirke. 1966/1967 s. 173: krematorium.

Norderhov kirke. 1961 s. 174 og s. 199: gravkapell.

1964 s. 84: gravplate. 1965 s. 141:

bårehus; s. 176: oppmålt. 1966/1967 s. 255:

bårehus; s. 271: navneskilt. 1968 s. 175: kopi

av antependium. 1972 s. 188: høyderedusering

av eldre kirkegårdsmur.

Norderhov prestegård. 1961 s. 186: vestfløy, peis i

kjøkken. 1963 s. 163: feil istandsetting. 1964

s. 178: trapp, fargeforslag m.m. 1969 s. 230

og s. 243: Svenskestuen og Hvervensalen

fargeundersøkt, restaureringsforslag. 1970

s. 134: Svenskestuen og Hvervensalen malt.

1972 s. 208: gang fargerestaurert. 1973 s.

202: Moe-rommene fargeundersøkt, fargeplan.

1974 s. 122: brukes som museum.

Riddergården. 1964 s. 178: utvendig istandsetting.

1966/1967s. 276: besiktiget, gjenreisning

av bygninger. 1968 s. 193: istandsetting

av stallbygning. 1969 s. 230: fjøs og stall

istandsatt, tilskudd. 1971 s. 113: restaurert,

reparert, tilskudd.

St Olavs gate 5. 1999 s. 180: diplom til Helge

Klev og Geir Bergheim.

Svenskerud. 1988 s. 200: restaurering. 1989 s.

228: restaurering. 1990 s. 264: dugnad.

Veme kirke. 1968 s. 175: plan for istandsetting.

1969 s. 221 og s. 243: alterparti forandret,

interiør malt.

55. Ådal med Nes, Viker og Ytre Ådal sogn

Engerodden. 1973 s. 137: bevaring, eierforhold.

1974 s. 158: overtakelse stilles i bero.

Hval kirke. 1962 s. 174: sakristi. 1963 s. 150:

malt.

Nes gamle kirkegård. 1969 s. 221: skjermes,

nabobygg.

Nes kirke. 1966/1967 s. 271: navneskilt. 1970 s.

115: nytt orgel.

Viker kirke. 1962 s. 174: orgel. 1965 s. 141:

uthus; s. 176: oppmålt.

56. Flå

Flå kirke. 1969 s. 221: nye dører.

Flå stavkirke. 1978 s. 56: revet.

Heie gård. 1990 s. 264: Bevaringsprisen 1989 til

Merete og Rune Hagberg.

Klokkergården. 1964 s. 178: panelarkitektur,

anbefalt istandsetting.

Mattismoen. 1999 s. 180: diplom til Guttorm

Mathismoen.

Nesbyen jernbanestasjon. 1988 s. 200:

Bevaringsprisen til NSB.

Nes kirke. 1961 s. 174: fargerestaurert. 1963 s.

150: transformatorstasjon. 1968 s. 108:

antependie. 1970 s. 115: salmebokhylle.

Nes stavkirke. 1962 s. 174: utgravninger.

1966/1967 s. 173 og s. 204: utgravninger; s.

256: forslag til istandsetting. 1973 s. 1–6: avbildninger

utført av tre norske kunstnere.

1978 s. 57: revet. 1980 s. 159–163:

kommentar til artikkel av Håkon Christie.

1995 s. 163: takrytter, bjelker. 1997 s. 49:

dørbeslag.

Sjåheim. 1983 s. 185: Bevaringsprisen til Barbro

Lien.

Svenskerud, søre. 1989 s. 228: diplom til Ellen

Kaastad og Per Nordal.

57. Gol og Hemsedal

Fjellstad. 1998 s. 220: diplom til Anna Wøllo.

Gol kirke. 1972 s. 188 og s. 208: gjenopptagelse

av opprinnelige farger.

Gol stavkirke, se under Vestre Aker, nr. 46.

Hemsedal kirke. 1966/1967 s. 173: restaurering

av altertavle; s. 202: to malerier, «Nadverden»

og «Oppstandelsen» restaurert.

31


Hemsedal stavkirke. 1978 s. 57: revet. 1995 s.

170: portal med religiøst motiv. Hemsedal

stavkirketuft. 1963 s. 174: undersøkelser.

1964 s. 191: utgravning. 1965 s. 141: kirkegårdsport.

1966/1967 s. 173: istandsatt på

Hemsedal gamle kirkegård. 1971 s. 162: oppmålt.

Megarden. 1962 s. 186: oppmålt, istandsetting.

1964 s. 194: oppmålt.

Rese. 1964 s. 179: ønske om bevaring av

rosemalt stue.

58. Ål med Torpo sogn

Hestehagen. 1991 s. 344: diplom til Anna og Knut

Torsteinslåtta.

Leveld kapell. 1961 s. 186: stall.

Settungsgard. 1963 s. 163: retningslinjer for

istandsetting.

Skjerping. 1999 s. 179: Bevaringsprisen 1998 til

Sara og Falk Bergande.

Torpo nye kirke. 1969 s. 222: stavkirkematerialer

sekundært anvendt. 1972 s. 188: retningslinjer

for istandsetting. 1973 s. 172: rom for

dåpsbarn, fargebehandling; s. 202: fargeundersøkt.

1974 s. 185: bygningsarkeologiske

undersøkelser.

Torpo stavkirke. 1964 s. 205: lån tilbakebetalt.

1965 s. 181: kor. 1966/1967 s. 217 og s. 300:

kontroll med malerier. 1969 s. 16–25: historikk.

1970 s. 142 og s. 153: bygningshistoriske

undersøkelser. 1971 s. 176: evt. overtakelse

av gammel bygning. 1972 s. 138:

brannforsikring, flombelysning; s. 139: veileder,

kirkestue. 1973 s. 129: plassering av

kirkestue. 1974 s. 138: besiktiget, lekkasje,

tilsyn m.m. 1975 s. 78: restaurert 1973–74,

historiske, estetiske og bruksmessige krav

innfridd; s. 173: lekkasje reparert, hovedinngangsdør

opprettet, tilbakeføring av kirkestue.

1976–1977 s. 86: råteskader; s. 87: prospektkort;

s. 88: råteskader, skjemmende

forstøtningsmur, gaveskjøte for tomt for

kirkestue; s. 119: grusganger, portalene

renset, råteskader, tilsyn; s. 120: kirkestue

fra Dekko. 1978 s. 58: bevart som en torso;

s. 201: grusganger, korvegg flyttet, tjærebredd,

malerier i baldakin konservert, oppmålt

m.m., kirkestue fra Dekko. 1979 s. 170

og s. 185: drift; s. 171: tjærebredd, inventar

32

registrert, kirkestue, tilskudd; s. 185: kirkestue.

1980 s. 167: kirkestue gjenreises; s.

184: drift, kirkestue. 1981 s. 163 og s. 179:

kirkestue restaureres. 1982 s. 229 og s. 247:

kirkestue, restaurering. 1983 s. 185: kirkestue

restaurert; s. 204: stavkirken reparert

og kirkestuen innviet. 1985 s. 223: råteskader

utbedret, tilskudd. 1986 s. 38: alterbaldakin.

1987 s. 264: tjæring, tilskudd, stol

til kirkestue. 1988 s. 200: modell. 1989 s.

236: brannsikret, gave til finansiering av

stavkirkemodell, vugge i gave til kirkestue.

1990 s. 274: tjæret, kirkestue vedlikeholdt.

1991 s. 353: vedlikehold av kirken og kirkestuen.

1992 s. 355: takreparasjoner og vedlikehold

av kirkestuen. 1993 s. 102: kjøpt av

foreningen. 1994 s. 261: tjæret. 1994 s. 56:

rest av portal fra tidligere kirke. 1995 s. 148:

rester etter enskipet stavkirke; s. 165: kirkeklokke;

s. 202 og s. 232: utbedring av tak,

vann- og slukningsanlegg innstalleres, kostnader.

1997 s. 42: dørringer; s. 221 og s. 255:

tak istandsatt, kostnader, tilskudd. 1999 s.

193: kirkestue angrepet av stokkmaur, utryddet.

Ål gamle kirkegård. 1962 s. 174: istandsatt.

Ål gamle prestegård. 1974 s. 105: kastebu, restaurert.

Ål kirke. 1961 s. 167: takmaleri, kopiering, Marie

Andersen f. Heyerdahls legat; s. 174: gitterverk

bak alteret. 1966/1967 s. 256: utsmykning.

1975 s. 78: stavkirke revet, ny kirke

bygget med inventar fra stavkirken m.m.

Ål prestegård. 1965 s. 160: besiktiget. 1971 s.

143: Kastebua anbefales bevart.

Ål stavkirke. 1962 s. 174: markert i terrenget.

1978 s. 57: revet.

59. Hol med Dagali sogn

Gudbrandsgard. 1962 s. 200: oppmålt. 1970 s.

142: oppmålt. 1971 s. 115: omfattende arbeider,

tilskudd.

Hammersbøen.1983 s. 186: registrering, nedtagning.

Hol gamle kirke.1963 s. 150: tak. 1968 s. 175:

bensinstasjon. 1971 s. 134: nabobygg.

Hågaset. 1983 s. 186: rehabilitering.

Mehus. 1966/1967 s. 192: forbindelse til fredet

stue.


Veslegard. 1961 s. 186: driftsbygning. 1962 s.

200: oppmålt. 1970 s. 142: oppmålt. 1971 s.

115: omfattende arbeid, tilskudd.

60. Drammen med Bragernes, Strømsø og

Tangen sogn

Bergskaug. 1966/1967 s. 192: istandsatt. 1971 s.

114: modernisering, restaurering, istandsetting,

tilskudd. 1972 s. 194: omregulering.

Bragernes kirke. 1962 s. 174: klokkespill.

1966/1967 s. 173: oppussing. 1972 s. 188:

revidert forslag til sakristitilbygg.

Bragernes torg. 1972 s. 7: verdifulle bygninger

bevart. 1983 s. 186: tilbakeføring av dører i

nr. 7.

Drammen. 1987 s. 256: Bevaringsprisen for rehabilitering

av byens gamle rådhus. 1991 s.

137–144: eksempel på byhusets utvikling og

hvordan byggeskikken spres til opplandet.

Drammens børs. 1973 s. 46: tegnet av Emil

Victor Langlet.

Drammens museum. 1969 s. 241: maleri konservert,

restaurert.

Drammens park. 1978 s. 214: Mechlenburggårdens

ruiner.

Drammens teater. 1969 s. 241: galleribrystningene

forsøksvis konservert; s. 243: teatersalen

fargeundersøkt m.m. 1970 s. 134: ferdig

restaurert. 1973 s. 46: tegnet av Emil Victor

Langlet.

Dronningens gate 3. 1983 s. 186: rehabilitering.

1990 s. 264: diplom til Guro Hegna Svendsen

og Bernt Christian Ingvaldsen.

Duegården, se Tollbodgaten 49.

Fløya, se Landfalløya 78.

Kobbervik gård. 1962 s. 186: fargeundersøkelse.

Kroken. 1990 s. 264: brent.

Landfalløya 78, Fløya. 1971 s. 213: trearkitektur,

bolig, historikk. 1972 s. 195: bevaringsverdig.

Langes gate 7. 1993 s. 249: diplom tildelt Bjørn

Vidar Rygg og Kaare Røysi.

Marcus Thranes gate 10. 1980 s. 184: bevaringsprisen

til Strøm – Kopperud.

Marienlyst. 1968 s. 193: frarådet nybygg. 1971 s.

143 og s. 156: tre rom fargeundersøkt og

malt. 1972 s. 208: interiør fargeundersøkt og

malt. 1973 s. 180: fløybygning fargeundersøkes

før restaurering.

Norges Bank, se Strømsø torg 6.

Oscar Kiærs vei 15. 1998 s. 220: Bevaringsprisen

1997 til Jorun og Odd Wiik.

Schwenckegate 22. 1996 s. 223: Bevaringspris

1995 til Eva og Aslak Sudbø.

Strømsø kirke. 1963 s. 102: kongestol. 1964 s. 92:

empiregitter. 1965 s. 176: oppmålt. 1973 s.

172: nabobygg.

Strømsø torg 6, Norges Bank. 1963 s. 163: fargeundersøkelse.

1965 s. 160: forslag om fredning,

malt. 1968 s. 194: fredet.

Tangen kirke. 1963 s. 150: sakristitilbygg. 1973 s.

172: gravkapell rives.

Tollbodgaten. 1983 s. 186: gammel bebyggelse,

registrering. 1984 s. 208: registrering av

eldre bebyggelse. 1985 s. 203: registrering.

Tollbodgaten 20. 1982 s. 229: oppmålt, sikret.

1985 s. 203: dokumentert, tatt ned og lagret.

1992 s. 344: bygning gjenreises. 1998 s. 219

og s. 229: istandsetting, kostnader, tilskudd.

1999 s. 179: div. dugnadsarbeid, tilskudd; s.

193: snekkerarbeid, el-installasjoner m.m,.

tilskudd. 2000 s. 317: dugnader.

Tollbodgaten 22. 1982 s. 229: oppmålt, revet.

Tollbodgaten 42. 1966/1967 s. 276: besiktiget,

retningslinjer for istandsetting.

Tollbodgaten 49, Duegården. 1968 s. 193: fredning

hevet.

Tollbodgaten 54. 1981 s. 163: bevaringsprisen til

Aug. M. Knudsen.

Tollbodgaten 60. 1983 s. 186: vinduer, tak. 1996

s. 224: div. dugnader. 1997 s. 221: gulv, pipe,

brannmur etc, kostnader.

Tollbodgaten 62. 1969 s. 230: ombyggingsforslag.

Øren gård. 1966/1967 s. 276: oppmålt.

Øvre Storgate 50. 1986 s. 160: lysthus, dugnadsarbeid.

Øvre Storgate 89. 1983 s. 186: rehabilitering.

61. Krødsherad og Sigdal med Eggedal

sogn

Bjøre. 1971 s. 144: utvendig maling, tilskudd.

1971 s. 115: hovedbygning oppusset, tilskudd.

Eggedal. 1970 s. 141: bygdemølle registrert.

Eggedal kirke. 1965 s. 141: reparasjoner.

Finnerud. 1983 s. 186: bryggerhus, oppmåling,

flytting. 1985 s. 203: bryggerhus oppmålt.

33


Foss bru. 1993 s. 249: diplom tildelt Statens

Vegvesen, Buskerud.

Hagan. 1972 s. 155: spørsmål om bevaring av

Chr. Skredsvigs hjem. 1973 s. 137: bevaring

av Skredsvigs hjem.

Holmen kirke. 1968 s. 175: fargeforslag interiør

m.m. 1969 s. 222: farger. 1970 s. 115: sanitæranlegg.

Olberg kirke. 1963 s. 150: oppusset.

Reistad, nedre. 1984 s. 208: overtakelse, oppmålt,

tatt ned.

Ringnes. 1963 s. 163: retningslinjer for istandsetting

av stabbur. 1991 s. 344: diplom til

Kari og Ellef Ringnes.

Rust. 1983 s. 186: restaurering.

Sigdal prestegård. 1966/1967 s. 192: nabotomt.

Sigdal stavkirke. 1994 s. 46: indre staver fra

reven kirke.

Skare. 1983 s. 173: låve, ombygging.

Slevika. 1983 s. 186: flytting.

Sole gård. 1963 s. 163: malte dekorasjoner.

Vatnås kirke. 1961 s. 197: oppmålt. 1962 s. 174:

orgel. 1966/1967 s. 173: utbedringsforslag,

flytting av kiosk. 1968 s. 175: skriftfelt konservert

m.m.; s. 212: maling på korskille

konservert. 1995 s. 26: draperier.

62. Modum med Heggen, Nykirke og

Snarum sogn

Fagertun. 1996 s. 223: diplom til Tone og Geir

Valvatne.

Heggen kirke. 1963 s. 150: nytt uthus ikke godkjent.

1964 s. 166: malingsforslag. 1965 s.

141: oppvarming og uthus. 1966/1967 s. 256:

sakristi; s. 271: elektrisk belysning og navneskilt.

1968 s. 176: sakristi, gammelt inventar

til Drammens museum. 1969 s. 222: sakristi,

ominnredning. 1970 s. 142: bygningshistoriske

undersøkelser. 1972 s. 188: sprukken

klokke anbefales sveiset. 1973 s. 172 og s.

202: sakristi og våpenhus malt. 1995 s. 29:

altertavle.

Kolbjørnrud gård. 1993 s. 249: Bevaringsprisen

1992 tildelt Vivi og Truls Ruud.

Modum. 1962 s. 187: vurdering av bygdemuseum.

1969 s. 230: plassering av bygdetun.

Modum bad. 1962 s. 187: bevaring av Kilden.

1974 s. 158: pietetsfullt restaurert. 1991 s.

34

344: Bevaringsprisen 1990.

Modum blåfargeverk. 1961 s. 186: nybygg. 1968

s. 194: glasshytta besiktiget, retningslinjer

for istandsetting. 1969 s. 230: bruk av gamle

driftsbygninger. 1970 s. 124: nye verkstedlokaler

til trefabrikken. 1971 s. 114: omfattende

restaurering, tilskudd; 144: reparasjonsarbeider,

tilskudd. 1972 s. 195:

eiendommen Sand overdratt til Stiftelsen,

styrets sammensetning; s. 215: oppmålt.

1973 s. 180: reparasjons- og restaureringsarbeider,

tilskudd. 1975 s. 203: restaurering,

tilskudd. 1980 s. 17–34: oppbygging, utvikling,

bruk, historikk.

Modum prestegård. 1971 s. 144: fukt- og ventilasjonsproblemer.

1995 s. 36: herrekammer –

borgstue.

Mynta. 1988 s. 200: diplom til Ingrid og Thomas

Stang.

Mælum. 1964 s. 179: retningslinjer for istandsetting.

1966/1967 s. 192: maling.

Nykirke. 1968 s. 175: prekestoloppgang i

Drammens museum. 1969 s. 222, s. 241 og s.

243: fargeforslag interiør, kristusfigur

restaurert. 1970 s. 115: plassering av døpefont;

s. 134: interiøret fargeundersøkt og

malt. 1973 s. 172 og s. 202: innvendig fargerestaurering.

Sand gård. 1973 s. 181: tak.

Snarum kirke. 1966/1967 s. 256: maling av interiør.

1968 s. 175: sakristitilbygg. 1969 s. 222:

retningslinjer for oppussing; s. 243: interiør

malt.

Spone kirke. 1966/1967 s. 271: navneskilt.

Vike kirkeruin. 1970 s. 137: utgravninger; s. 142:

oppmålt. 1971 s. 134: konservering og parkleggingsarbeid

påbegynt; s. 159: utgravninger

avsluttet.

Vikersund, østre. 1995 s. 17–46: bygningshistorikk,

analyse, typologi; s. 47–54: fargeundersøkelser.

63. Øvre Eiker med Bakke og Haug sogn

Dynge. 1980 s. 184: reguleringsplan. 1981 s. 163:

Øvre Dynge, reguleringsplan. 1982 s. 229:

hus nr. 89 oppmålt, restaureringsforslag.

1983 s. 186: fredningsforslag. 1984 s. 208:

hus nr. 90 revet. 1985 s. 203: hus nr. 89 og

108 fredet.


Dyvelgården. 1978 s. 214: reparasjon av tak.

Fossesholm. 1962 s. 187: takstein. 1966/1967 s.

276: retningslinjer for istandsetting og restaurering

av lerretstapet. 1971 s. 182: befaring,

antikvarisk verdi, bevaring. 1973 s.

137: eierforhold, istandsetting.

Fredfoss. 1979 s. 185: redningsaksjon for stabbur

på Hans Nielsen Hauges gård. 1980 s. 184:

bur på Hans Nielsen Hauges gård.

Hassel verk. 1970 s. 141: masovnruin registrert.

Haug kirke. 1961 s. 174: bårehus; s. 199: bårehus

og gravkapell. 1962 s. 174 og s. 198:

restaurering, bygningshistoriske undersøkelser

mm; s. 202: trapp i tårn. 1963 s. 150:

utgravninger; s. 179: åpning av mur. 1964 s.

92: palmettgitter; s. 165: gjenåpnet.

1966/1967 s. 256: forslag til reparasjon av

Cappelens gravkapell og kister. 1968 s. 176:

Cappelens gravkapell oppusset. 1970 s. 132:

begravelseslysskjold rustkonservert og

kopiert fra Cappelens gravkapell. 1971 s.

134: retningslinjer for bevaring av gravminner.

1972 s. 188: brodert krusifiks til

messehagl.

Hokksund, øst. 1982 s. 229: registrering.

Leversby. 1961 s. 186: besiktiget. 1971 s. 144: besiktiget,

anbefalt bevart.

Sem gård. 1991 s. 39–44: det eldre gårdsanlegget,

ramloftstue, utbygging; s. 49–63: historikk,

forsøk på rekonstruksjon. 1995 s. 38:

sammenbygget hus.

64. Fiskum

Fiskum. 1983 s. 186: gammelt hus, oppmåling av

detaljer.

Fiskum gamle kirke. 1961 s. 197: oppmålt.

1966/1967 s. 173: taktekking, gjerde og

port. 1968 s. 176: retningslinjer for restaurering.

1969 s. 261: restaurering, kostnadsberegnet.

1970 s. 115: messingstaker deponert,

retningslinjer for reparasjonsarbeider;

s. 154: planlegging av restaurering. 1971 s.

158: døpefont med himling under restaurering;

s. 182: restaurering. 1972 s. 155 og s.

210: restaurering, tilskudd, overgrodde gravminner;

s. 188: retningslinjer for fargebehandling.

1973 s. 172: sopp- og råteangrep,

reparert, himling, altertavle; s. 204: altertavle;

s. 206: restaurering av altertavle doku-

mentert. 1974 s. 180: interiør fargerestaurert.

1979 s. 185: mur utbedret. 1980 s. 184:

vedlikehold, tilskudd.

Fiskum, nedre. 1991 s. 27–46: historikk, forsøk

på rekonstruksjon.

Fiskum prestebolig. 1968 s. 194: ombygges.

65. Nedre Eiker

Nedre Eiker kirke. 1965 s. 141: kollektbøsser.

1970 s. 115: veggteppe.

66. Ytre Sandsvær med Efteløt, Komnes og

Tuft sogn

Berg, nedre. 1966/1967 s. 276: besiktiget, grunnmurskader.

1968 s. 194: takreparasjoner.

1970 s. 124: takreparasjon; s. 154: bevaring.

Efteløt kirke. 1964 s. 166: reparasjon, hvitting; s.

194: oppmålt. 1965 s. 141: flombelysning,

puss av vegger. 1966/1967 s. 173: orgel.

Hedenstad kirke. 1962 s. 174: forslag benker

m.m. 1963 s. 150: flombelysning. 1966/1967

s. 173 og s. 256: kirkebenker. 1968 s. 176:

elektrisk klokkeringing. 1970 s. 115:

takrenner.

Kobbervolden. 1970 s. 141: smeltehyttetomt registrert.

Komnes kirke. 1966/1967 s. 256: fargeforslag

maling. 1968 s. 176 og s. 212: interiør malt.

Labrofoss. 1970 s. 141: sølvholdig blygrube registrert.

Saggrenda. 1983 s. 186: Torkildsens hus, vinduer,

fasade og tilbygg.

Sandsvær. 1988 s. 11: Christian 4., sølvfunn; s.

65: sølvfunn 1623.

Sandsvær prestebolig. 1968 s. 194: ominnredning.

Zechenhusene. 1994 s. 109–128: bygging, bruk,

restaurering, historikk.

67. Kongsberg

Arbeidersamfunnet. 1969 s. 261: riving, bevaring.

1970 s. 124: anbefalt bevart. 1971 s. 144 og s.

182: bevaring, tilskudd. 1972 s. 7: mektig trebygning

revet; s. 215: oppmålt.

Bergseminaret. 1971 s. 144: veiledning vedr.

oppussing. 1973 s. 202: fargeundersøkt, restaureringsforslag.

Den Kongelige Mynt. 1963 s. 163: bevaring. 1964

35


s. 179: retningslinjer for istandsetting.

Grangården. 1966/1967 s. 192: tak.

Hyttegata. 1985 s. 203: støpejernstrafo oppusset.

Kongsberg. 1966/1967 s. 276: registrering av

gammel bebyggelse. 1968 s. 194: registrering

av eldre bebyggelse, to tårnlåver inspisert

og fotografert. 1972 s. 79–84:

Bergstadmiljøet med sin eldre boligbebyggelse

bør bevares. 1988 s. 66: Christian 4.,

bergstad 1624. 1994 s. 251: Bevaringsprisen

1993 til Folkekjøkkenet tildelt Kongsberg

kommune.

Kongsberg kirke. 1961 s. 175: ytterdører m.m.

1962 s. 174: kongestolen restaurert. 1963 s.

104: kongestol; s. 150: restaurering, kongestol,

galleripulpiturene. 1964 s. 166: brannsikring.

1965 s. 141: lynavleder. 1966/1967 s.

173: gulvbord i sakristi, kirkegårdsgjerde.

1973 s. 172: bønnerom i tårn; s. 181: nabobygg.

1975 s. 80: befuktningsproblemer.

1982 s. 204: Glogerorgel; s. 216: orgel.

Kongsberg politikammer. 1964 s. 179: ominnredning.

Lia gård. 1988 s. 200: diplom til Live og Olav

Iversen.

Lokstukvern bro. 1989 s. 228: ryddingsarbeid.

Myntgaten 18, Peckel-gården. 1968 s. 194: dokumentert.

Seminarkirkegården. 1964 s. 88: jernstøtte.

Storgaten 4, Howlidgården. 1998 s. 220: diplom

til Øberg Bygg A/S.

Åslands gate 7 B. 1970 s. 124: flyttes til

Sølvverksmuseet.

Åslands gate 11. 1985 s. 203: bevaringsprisen til

Aase og Kristian Austad.

68. Flesberg med Lyngdal og Svene sogn

Flesberg prestegård. 1973 s. 181: gammel tømmerhytte

bør bevares.

Flesberg stasjonsmesterbolig. 1999 s. 180: diplom

til Anita og Morten Dalermoen.

Flesberg stavkirke. 1962 s. 176: benker, våpenhus.

1964 s. 166: våpenhus. 1965 s. 141: utvendig

panel, stavkirkedelen dokumentert.

1966/1967 s. 173 og s. 256: malt dekor og

maling av sakristi.

Gjellerud, nordre. 1964 s. 179: retningslinjer for

istandsetting.

36

Gjellerud, søre. 1983 s. 171: datering. 1998 s.

147–155: Gammelstua, 14C-datering og

dendrokronologi, 1662–1830.

Holtan, vestre. 1975 s. 202: Sommerstua fredet.

Høymyr, søre. 1962 s. 187: istandsetting. 1979 s.

185: Bevaringsprisen til Jøran og Gullik O.

Høimyr.

Lyngdal kirke. 1962 s. 176: benker. 1966/1967 s.

173: vegg- og himlingsdekorasjoner undersøkt,

maleri restaurert; s. 256: tak. 1968 s.

176: fargeforslag utvendig maling. 1972 s.

188: tekniske retningslinjer.

Svene kirke. 1965 s. 141: retningslinjer for reparasjonsarbeider;

s. 176: oppmålt.

1966/1967 s. 173: forslag til fundamentering.

1968 s. 176: restaureringsforslag orgel. 1971

s. 134 og s. 156: fargeundersøkt utvendig.

Sønstegård. 1989 s. 228: diplom til Anne Grethe

Søum og Viktor Olsen.

Vangestad, nordre. 1961 s. 186: istandsetting.

1962 s. 187: istandsetting.

69–70, 277. Rollag, Nore og Uvdal og

Eidfjord

Nordmannslepene. 1971 s. 177: istandsetting av

felegre.

69. Rollag med Veggli sogn

Bergerud. 1965 s. 176: tun oppmålt.

Helle. 1968 s. 194: tak istandsatt. 1971 s. 115: tak

på hovedbygning og loft reparert, tilskudd.

Hov. 1971 s. 115: tak på hovedbygning og loft reparert,

tilskudd.

Hvammen. 1986 s. 159: bevaringsprisen til

Olaug og Gunnulf Skuggerud.

Nord-Tråen. 1998 s. 152: dendrokronologiske

prøver av Storbua, 1716–1717.

Risteigen, nedre. 1996 s. 223: diplom til Jenny og

Reidar Tveiten.

Rollag stavkirke. 1966/1967 s. 173: veggdekorasjoner

undersøkt, bårehus; s. 188: belysning;

s. 256: orgel; s. 271: elektrisk oppvarming.

1970 s. 115: tjæret. 1971 s. 134 og s. 156:

veggfelt, veggdekorasjon, middelalderkrusifiks

og presteportrett. 1973 s. 172 og s. 202:

veggdekor dokumentert, malt m.m.

Rostadstuen. 1971 s. 144 og s. 156: besiktiget,

plan for fargebehandling.


Sternes, søndre. 1969 s. 230: impregnert, tilskudd.

Veggli gamle kirkegård. 1966/1967 s. 173: beholdes

urørt.

Veggli kirke. 1963 s. 158: elektrisk belysning.

1966/1967 s. 173: tekstiler. 1968 s. 176 og s.

212: ferdig malt, forslag bårehus anbefalt.

1969 s. 222: bårerom. 1970 s. 115: nytt orgel.

Vrågå. 1966/1967 s. 192: varde.

70. Nore og Uvdal

Dagali kirke. 1971 s. 134: retningslinjer for

oppussing. 1972 s. 188: restaureringsplan

anbefalt. 1973 s. 172 og s. 202: interiør fargerestaurert

m.m. 1974 s. 180: malt, nytt

våpenhus, tårn.

Fønnebø, nord. 1972 s. 195: bevaringsplan anbefalt.

Kittelsland, nordre. 1963 s. 163: taktekking.

Kravik, mellom. 1963 s. 163: retningslinjer for

istandsetting. 1965 s. 160: istandsatt. 1968 s.

194: innredning av bad og WC. 1969 s. 30:

portal; s. 230: bygningsarkeologiske

arbeider, modernisering, tilskudd. 1970 s.

124: moderniseringsarbeider. 1971 s. 113:

moderne bekvemmeligheter, tilskudd.

Kverndalen gård. 1990 s. 264: diplom til

Brynhild Kverndalen.

Nore stavkirke. 1965 s. 141 og s. 180: mindre reparasjonsarbeider.

1966/1967 s. 174: veggog

himlingsdekorasjoner undersøkt; s. 216:

vedlikeholdsmessige mangler; s. 300:

anmodning om arkeologiske undersøkelser.

1968 s. 234: bygningsarkeologiske undersøkelser,

søkt om tilskudd, identifisering av

malerier. 1969 s. 26–29: historikk; s. 245:

bygningshistoriske undersøkelser, utgravning

og oppmåling. 1970 s. 10: innkjøpt;

s. 137, s. 142 og s. 153: bygningshistoriske

undersøkelser, oppmåling. 1971 s. 134: fragment

overlatt Universitetets Oldsaksamling;

s. 158: dekorert bord fra middelalderen

funnet, renset og vokskonservert; s. 176:

flombelysning. 1975 s. 172: tjærebredd, gjenstående

reparasjoner. 1976–1977 s. 87: sikring

av område rundt, takspon, orgel m.m.; s.

118: tjærebredd, grusganger, tilsyn. 1978 s.

61: kjøpt, gave til foreningen. 1979 s. 171: inventar

registrert. 1980 s. 166: tjærebredd.

1982 s. 247: støttegruppe, adkomst, brannslukking.

1983 s. 204: tjæret, tilskudd. 1985

s. 223: tjæret, tilskudd. 1986 s. 169: mindre

reparasjoner. 1987 s. 264: maling, tilskudd.

1989 s. 236: toalettanlegg, vedlikehold, tilskudd.

1990 s. 274: vedlikehold, takinspeksjon.

1991 s. 353: vedlikehold. 1993 s. 102:

kjøpt Lorentz Dietrichson, donert foreningen;

s. 259: vedlikehold, tak og tårnfot. 1994

s. 261: tjæret. 1995 s. 202 og s. 232: vedlikehold

på himling i kor og galleribrystning,

vann- alarmanlegg, kostnader. 1995 s. 163:

midtmast, takryttere med klokker. 1996 s.

201: konservering av limfargedekor i tak og

vegger, kostnader, tilskudd; s. 232: graving i

forb. med sikringsanlegg. 1997 s. 220 og s.

255: tak tjæret, kostnader. 1998 s. 229: sikringsanlegg.

1999 s. 146–147: dendrokronologisk

analyse i 1999 av midtmasten og

skipets sydvestre hjørnestav – trær felt vinteren

1166–1167, kan understøtte datering

av kirken til ca 1170. 2000 s. 283: plankomité

for servicebygg.

Rauland, søre. 1972 s. 213: arkeologiske utgravninger

på tuften etter Raulandstuen. 1973 s.

210: Raulandstuens tuft arkeologisk undersøkt.

Sevle. 1962 s. 187: antikvarisk verdi av låve. 1969

s. 231: låvebygning oppmålt og undersøkt,

automatisk fredet. 1970 s. 124: reparasjonsarbeider

på låve. 1971 s. 113: tømmerlåve

istandsatt, tilskudd; s. 144: reparasjonsarbeider

på middelaldersk låve, tilskudd.

1980 s. 167: oppmålt, rehabilitering, omkostningsoverslag.

1983 s. 171: datering.

Ulvelid feleger. 1976–1977 s. 90: istandsetting,

oppmålt. 1978 s. 214: murer gjenreist, nytt

tak. 1979 s. 185: restaurert.

Uvdal prestegård. 1979 s. 171: eldre hus tilflyttet.

Uvdal skolestue. 1979 s. 171: istandsatt. 1980 s.

166: utgravninger, snekkerarbeid, funn av

pilgrimsmerke.

Uvdal stavkirke. 1962 s. 202: Else og Olav Ditlev-

Simonsens fond til bevarelse av Uvdal stavkirke.

1963 s. 180: almissehov. 1965 s. 181:

bygdetun. 1966/1967 s. 216: behov for istandsetting;

s. 300: tilbakeføring av kirkeklokker,

planlagt bygdetun. 1968 s. 234: kirkeklokker.

1969 s. 30–33: historikk. 1970 s. 10: innkjøpt;

s. 153: skifting av vinduer. 1971 s. 134: bygd-

37


38

etun og kornmagasin; s. 176: flombelysning.

1972 s. 138: brannforsikring, spørsmål om

flombelysning; s. 139: plassering av gammelt

kornmagasin. 1973 s. 129: plassering av

kornmagasin, bygdetun; s. 130: museumsplaner.

1974 s. 138: informasjon for skolebarn.

1975 s. 173: tjærebredd, gjenstående

arbeid, nabobygg, opprydding, tilskudd.

1976–1977 s. 87: sikring av område rundt

m.m.; s. 88: sprekkdannelser i mur, gjenstående

arbeid; s. 118: grusganger, råteangrep,

tjærebredd, tilsyn, økonomi. 1978 s.

201: grunnmur, fundament. 1979 s. 171: utgravning,

grunnmur, gulvbjelker, inventar

registrert. 1980 s. 166: tjærebredd. 1981 s.

179: vinduer utbedres, tilskudd. 1981 s. 79:

myntfunn. 1982 s. 247-248: støttegruppe,

parkeringsplass. 1983 s. 204: vinduer. 1985 s.

223: tilskudd. 1986 s. 169: tjæret, tilskudd.

1987 s. 264: tjæring, tilskudd. 1989 s. 236:

vedlikehold, tilskudd. 1990 s. 274: taklekkasje

reparert. 1991 s. 353: takreparasjoner,

tilskudd. 1992 s. 321–322: Artikler med omfattende

historisk materiale som kom frem i

forbindelse med istandsetting av stavkirken

i 1978 – bokanmeldelse; s. 355: vinduer

istandsettes. 1993 s. 259: vinduer reparert,

østvegg i kor istandsatt, nytt dåpsfat bestilt.

1993 s. 102 og s. 168: kjøpt av foreningen.

1994 s. 261: tak tjæret. 1995 s. 163: midtmast,

takryttere med klokker; s. 170: portal

med Sigurdsdiktningen; s. 202 og s. 232: utbedring

av alarmanlegg, kostnader. 1996 s.

201: tjæret, råteskadet bord skiftet, kostnader,

tilskudd. 1997 s. 220: vedlikehold, kostnader.

1998 s. 229: sikringsanlegg. 1999 s.

147–148: dendrokronologisk analyse i 1999

av skipets nordvestre hjørnestav, gjenanvendt

stav i korets sydøstre hjørne og de to

andre hanebjelkene i skipets østre og vestre

sperrebind – trær felt 1167– 1168, sannsynlig

reist ca 1170. 2000 s. 283: plankomité for

servicebygg.

V E S T F O L D

71. Strømm

Svelvik. 1966/1967 s. 192: dokumentasjon av

eldre bebyggelse. 1974 s. 185: antikvariske

registreringer.

Svelvik kirke. 1965 s. 142: nabobygg. 1966/1967

s. 256: setningsskader i skipet. 1968 s. 176:

besiktiget, anbefalt forbedringer. 1970 s.

115: retningslinjer for restaurering av dekorasjoner

m.m.

B U S K E R U D

72. Skoger med Konnerud og Strømsgodset

sogn

Austad. 1962 s. 187: del av Drammens museum.

1963 s. 163: sikring av hageanlegg. 1965 s.

160: malingsforslag. 1966/1967 s. 192: maling;

s. 276: restaurering av dekorasjoner.

1968 s. 193 og s. 212: dekorasjoner i Kjellerbodegaen

restaurert.

Gulskogen. 1962 s. 187: stiftelse. 1965 s. 160:

malingsforslag. 1966/1967 s. 192: maling.

1968 s. 194: besiktiget, kostnadsoverslag

over undersøkelser før restaurering. 1971 s.

115: hovedbygning oppusset, haveanlegg, tilskudd;

144: restaurering, tilskudd; s. 156:

fem rom fargeundersøkt, anbefalt avdekket

overmalt dekor, malt i opprinnelige farger.

1972 s. 208: hovedbygning fargeundersøkt,

fargerestaurert innvendig. 1973 s. 202: rom i

sidefløy fargerestaurert.

Konnerud kirke. 1962 s. 176: klokkerstol. 1964 s.

166: bårerom, kor og toalettrom. 1966/1967

s. 174 og s. 256: restaurerte billedfelt i

prekestolen og alterbilde; s. 271: befuktning.

Skoger kirke. 1966/1967 s. 174: besiktiget for

istandsetting. 1973 s. 173 og s. 202: omfattende

restaurering; s. 204: epitafium renset,

konservert, døpefont avdekket m.m.; s. 206:

restaurering dokumentert. 1974 s. 180: kalket,

malt m.m.; s. 181: orgel.

Smithestrøm. 1961 s. 186: istandsetting. 1962 s.

187: fargeundersøkelse. 1966/1967 s. 276:

besiktiget, maling. 1971 s. 183: til salgs. 1972

s. 195: planlegging av motorvei. 1976–1977

s. 124: kjøp.

Strømsgodset kirke. 1961 s. 175: vestdør. 1964 s.

166: sakristi. 1969 s. 222: innvendig maling.

V E S T F O L D

73. Sande


Sande kirke. 1961 s. 175 og s. 199: altertavle,

vestgalleri. 1966/1967 s. 174: orgel.

1976–1977 s. 13: brent, gjenoppbygget.

Sande prestegård. 1964 s. 179: inngangsdør. 1965

s. 160: utparsellering. 1966/1967 s. 276: besiktiget,

reparasjon etter brann. 1968 s. 194:

brannskadet, omkostningsoverslag for

istandsetting. 1971 s. 176 og s. 184: forhandlinger

om overdragelse til foreningen. 1972

s. 139 og s. 195: overdradd foreningen, mulig

overdragelse til Sande kommune eller

andre. 1973 s. 129: forpakterbolig, fløybygning,

ivaretakelse; s. 140: rapport, bevaring.

1974 s. 122: bruk; s. 137: overtakelse,

fredningssak, komité; s. 181. fredet. 1975 s.

174: fremtidig bruk. 1976–1977 s. 89: bruk,

ombyggingsplaner, økonomi; s. 119: stiftelse,

istandsetting, restaurering, vann og

kloakk m.m. 1976–1977 s. 4: foreningens

eiendom; s. 13–30: forvaltning, historikk.

1978 s. 201: overtatt av stiftelsen, restaurering

vesentlig fullført; s. 215: restaurering,

drift. 1980 s. 87: humlehage.

Valle. 1962 s. 187: kåpekledd stabbur. 1963 s.

163: stabbur med kåpekledning istandsatt.

74. Hof og Vassås sogn

Eidsfos Verk. 1963 s. 163: retningslinjer for

istandsetting.

Hof kirke. 1961 s. 175: prekestol, bårehus m.m.

1962 s. 167: utsmykning, Marie Andersen f.

Heyerdahls legat; s. 176: altertavle. 1963 s.

151: orgel. 1966/1967 s. 174: altertavle.

Vassås kirke. 1961 s. 175: interiør, hvitting m.m.

1962 s. 176: dør, altertavle, prekestol.

1966/1967 s. 174: ventilasjon under gulv; s.

256: dør i våpenhus. 1968 s. 189: elektrisk

oppvarming. 1969 s. 222 og s. 241: dørbeslag

behandlet.

75. Botne med Hillestad sogn

Botne kirke. 1966/1967 s. 174 og s. 256: plan for

oppussing. 1969 s. 222: retningslinjer for

mur, gulv etc. 1970 s. 115: fargeforslag; s.

134: himling malt og vegger kalket.

Hillestad kirke. 1965 s. 142: orgel.

76. Holmestrand

Holmestrand. 1972 s. 8: trebyrester bør reddes.

Holmestrand kirke. 1962 s. 176: utbedringer; s.

183: belysning. 1963 s. 151: oppusset. 1965 s.

142: kirkeklokke. 1968 s. 176: orgel. 1973 s.

173 og s. 202: malt m.m.

Hovelsrudgården. 1961 s. 214: oppmåling.

77. Våle med Undrumsdal sogn

Undrumsdal kirke. 1970 s. 115 og s. 134: eksteriør

malt.

Våle kirke. 1963 s. 151: kunstnerisk utsmykning.

1964 s. 166: korsfestelsesgruppe. 1965 s.

154: elektrisk belysning. 1966/1967 s. 174:

prekestol, nordgalleri.

78. Borre med Nykirke sogn og Åsgårdstrand

Borre kirke. 1968 s. 176: forbedringer. 1969 s.

222: undersøkelser av inventar, rettet

mindre skader, fargerestaurering anbefalt; s.

243: maling på altertavle, dåpsengel og

prekestol konservert, restaurert.

Borre nasjonalpark. 1962 s. 187: uttalelse.

Borre prestegård. 1968 s. 194: disponering av

prestegårdsjordet.

Falkensten. 1973 s. 182: beskrivelse.

Kirkebakken. 1968 s. 194: istandsatt. 1971 s. 116:

takreparasjoner, tilskudd.

Kiøsterudgården. 1961 s. 186: trapp og dører.

1970 s. 142: oppmålt. 1971 s. 116: hovedbygning

taktekket og isolert, tilskudd; s. 144:

isolasjonsarbeid, inngangsdør, tilskudd.

1972 s. 195: omlegging av tak. 1973 s. 182:

restaureres.

Løvøy kapell. 1966/1967 s. 256: talerstol. 1969 s.

222: ny orgelfront. 1973 s. 173: glassmaleri.

Nykirke. 1968 s. 176: pipeorgel. 1969 s. 222: ny

dør. 1972 s. 188: dispensasjon for boligbygg.

Vellet. 1988 s. 202: vinduer.

Vold gård. 1993 s. 110: Borrefundet, 1852.

79. Horten

Horten kirke. 1966/1967 s. 174: skap; s. 256:

benker. 1968 s. 176: nummertavler. 1972 s.

188: div. mangler, råd til forbedring. 1973 s.

39


173 og s. 202: vinduer, dører malt.

Karljohansvern. 1970 s. 124 og s. 139: fredning

av Citadellet anbefalt opprettholdt og istandsettes.

1971 s. 144: Citadellet sprengt bort; s.

160 og s. 162: oppmålt, fotografert.

80. Ramnes med Fon og Vivestad sogn

Fon kirke.1966/1967 s. 174: restaurering av

prekestol m.m. 1970 s. 115: forslag til bårehus.

Freste. 1970 s. 141: jernbanestasjon registrert.

Haganes. 1970 s. 141: tomt for stangjernshammer

og steinbro registrert.

Ramnes kirke. 1964 s. 166: dør. 1965 s. 142: malt.

1966/1967 s. 256: brudestoler. 1969 s. 222:

nytt alter og knefall. 1970 s. 115: retningslinjer

til forbedringer; s. 134: nytt alterbord,

ny alterring m.m.

Ramnes prestegård. 1963 s. 164: riving av tverrfløy.

1965 s. 162: riving av tverrfløy.

1966/1967 s. 192: tilbygg.

Vivestad kirke. 1964 s. 166: bårehus.

81. Andebu med Høyjord og Kodal sogn

Andebu kirke. 1961 s. 175: nadverdmaleri. 1968

s. 176: forslag nytt orgel. 1971 s. 134: nabobebyggelse

frarådet. 1973 s. 173: bevaring av

inventar.

Andebu prestegård. 1973 s. 182: forpakterbolig

ønskes revet, kulturhistorisk interessant.

Høyjord stavkirke. 1961 s. 167: takdekorasjoner,

Marie Andersen f. Heyerdahls legat; s. 175:

korets himling, alterbilder. 1965 s. 154: elektrisk

belysning. 1968 s. 176: altertavlens

toppstykke. 1995 s. 163: midtmast, takryttere

med klokker.

Kodal kirke. 1966/1967 s. 174: mur.

82. Stokke med Arendal og Skjee sogn

Bogen. 1972 s. 156: bevaringsverdig. 1973 s. 182:

bevaringsverdig. 1975 s. 203: rehabilitering,

tilskudd.

Skjee kirke. 1963 s. 151: uthus. 1970 s. 115: utvendig

pussarbeid. 1971 s. 134: kalkpussbehandling,

uttalelse.

Stokke prestegård. 1963 s. 164: veitrasé.

Stokke sentrum. 1989 s. 229: gammel stasjonsby.

40

83. Sem med Slagen sogn

Jarlsberg hovedgård. 1961 s. 214: oppmåling.

1966/1967 s. 192: reparasjonsarbeider. 1968

s. 240: oppmålt. 1970 s. 142: oppmålt. 1972 s.

195: forslag til fasadebehandling. 1979 s.

111–122: bygingsforskning, ombygging, utvidelse.

Markebo. 1970 s. 141: damanlegg for oppgangssag

registrert.

Presterød gård. 1962 s. 187: bevaring av

Balkesalen. 1964 s. 179: Balkemalerier.

Sem kirke. 1961 s. 175: fattigblokken. 1962 s.

176: utvendig puss, vindu. 1963 s. 151: utvendig

pussarbeid. 1965 s. 185: kirkemur,

kirkebakke og allé. 1966/1967 s. 256: skap.

1968 s. 176: krusifiks. 1969 s. 222: plassering

av løse trefigurer. 1972 s. 188: nedlagt kirkegård

anbefales tatt i bruk.

Slagen kirke. 1966/1967 s. 256: retningslinjer for

reparasjon av mur og tak.

Tomsbakken. 1970 s. 141: steindammer registrert.

84. Tønsberg

Bentegården. 1970 s. 124: istandsettes til bolig.

1971 s. 144: modernisering og istandsetting.

Domkirken, se Tønsberg domkirke.

Foyngården, se Nedre Langgate 18.

Fransiskanerklosteret. 1987 s. 97: fransiskanerkonvent,

historikk.

Kammegate. 1989 s. 229: bevaring – riving.

Klostergangen, se Storgaten – Klostergangen.

Kongsgårdens ruiner. 1961 s. 213: Håkon

Håkonssons kongsanlegg, arkeologiske utgravninger.

1962 s. 187: istandsetting; s. 200:

oppmålt; s. 230: utgravninger. 1965 s. 162:

orienteringsplan. 1973 s. 182: konservert.

Kossegården, se Storgaten 55.

Kragerudvillaen. 1988 s. 202: revet.

Langgate. 1976–1977 s. 100: bevaring av sjøboder.

Lavranskirken. 1966/1967 s. 117–128: kopi av

grunnplan fra Nationalmuseet i København,

grunnlag for ny kunnskap om kirken.

Mariakirkens ruiner. 1970 s. 115: retningslinjer

for evt. utgravning.

Møllegaten, se Storgaten – Tollbodgaten – Øvre

Langgate – Møllegaten.


Nedre Langgate 18, Foyngården. 1966/1967 s.

277: besiktiget, retningslinjer for istandsetting.

1969 s. 232: hageanlegg bevaringsverdig.

1990 s. 266: omregulering.

Nedre Langgate 45. 1974 s. 182: utgravninger, tilskudd.

Nedre Langgate, Viktoriagården. 1965 s. 174:

funn av gamle bygningsrester.

Olavskirkens ruiner. 1965 s. 142: uthus; s. 174 og

s. 185: blottlagt ruin. 1968 s. 176, s. 216 og s.

240: utgravninger, avdekking. 1969 s. 222:

retningslinjer for konservering. 1970 s. 115

og s. 137: utgravninger. 1971 s. 159: supplerende

utgravninger.

Olavsklosteret. 1963 s. 173: undersøkelser i nordfløy.

1966/1967 s. 174 og s. 256: konservering

av mur. 1971 s. 162: oppmålt. 1972 s.

213: arkeologiske undersøkelser. 1987 s. 59:

premonstratenserne; s. 67: kongsgods; s. 98:

premonstratenserkloster, historikk; s. 221:

gravstein.

Peterskirken. 1973 s. 173 og s. 208: ruinene blottlagt;

s. 211: oppmålt.

Slottsfjellet. 1961 s. 186: baglerbrønnen, istandsetting.

1964 s. 179: beskyttelse av Teglkastellets

ruiner. 1966/1967 s. 276: tunnel.

1968 s. 240: veitrasé. 1969 s. 231: Teglkastellets

murer reparert, restaurert. 1973 s.

182: ruinene konservert. 1990 s. 70: Gerhard

Fischer, borgforskning; s. 96f: Gerhard

Fischer, studier av middelalderborgen.

Storgaten 26. 1974 s. 184: prøvegravning, tilskudd.

Storgaten 35. 1975 s. 204: arkeologiske undersøkelser.

Storgaten 55, Kossegården. 1965 s. 162: retningslinjer

for istandsettting og reparasjon. 1968

s. 194: oppmålt, befaring. 1969 s. 231: oppmålt.

1971 s. 144: restaurert.

Storgaten 58. 1964 s. 179: nybygg. 1969 s. 231:

undersøkelse av grunn. 1970 s. 139: prøvegravning,

funn av fundamenter.

Storgaten – Klostergangen. 1971 s. 160: byggeplaner,

prøvegravning.

Storgaten – Tollbodgaten – Øvre Langgate –

Møllegaten. 1972 s. 213: arkeologiske utgravninger.

Tollbodgaten, se forrige innføring.

Tønsberg. 1961 s. 195 og s. 213: branntomt,

arkeologiske utgravninger. 1966/1967 s.

192: regulering. 1968 s. 194: opprettelse av

stiftelse for Gamle Tønsberg; 240: gamle hus

oppmålt. 1969 s. 231: stiftelsen Gamle

Tønsberg. 1973 s. 210: utgravninger, byggeplaner.

Tønsberg domkirke. 1966/1967 s. 174: utbedringsarbeider.

Viktoriagården, se Nedre Langgate, Viktoriagården.

Øvre Langgate, se Storgaten – Tollbodgaten –

Øvre Langgate – Møllegaten.

85. Nøtterøy

Agerup gård. 1963 s. 164: retningslinjer for

istandsetting, dekor funnet. 1965 s. 162:

istandsetting, restaurering. 1969 s. 232:

sentralvarmeanlegg. 1971 s. 116: isolasjonsog

reparasjonsarbeider, tilskudd; s. 184:

Foreningens utmerkelse.

Bolærne. 1970 s. 124: Sommerhus på Vestre

Bolærne dokumentert. 1971 s. 145: sommerhus

på Vestre Bolærne revet, dokumentert,

Grevestuen på Mellom Bolærne antikvarisk

interessant.

Kjøle, mellom. 1966/1967 s. 277: nytt inngangsparti.

Melsomvik. 1970 s. 141: bygdemølle registrert.

Nøtterøy kirke. 1961 s. 175: restaurering. 1962 s.

176: restaurering. 1963 s. 151: restaurert.

1969 s. 222: behandling av murer. 1971 s.

134: oppussingsplaner.

Nøtterøy prestegård. 1971 s. 145: oppussing av

hovedbygning.

Riggerloftet. 1993 s. 251: bevaring – riving – flytting.

1994 s. 252: flyttet.

Sanden. 1971 s. 116: hovedbygningene, takene

omlagt, tilskudd.

Tandstad. 1964 s. 179: konservering av

Dyrlandsloftet. 1966/1967 s. 277: besiktiget,

retningslinjer for istandsetting av torvtak på

Dyrlandsloftet. 1968 s. 194: tak på loft.

86. Tjøme

Færder, store. 1968 s. 240: oppmålt, tilbakeføring.

Holme, nordre. 1988 s. 202: bevaring – riving.

Holtan, nedre. 1963 s. 164: redusert antikvarisk

verdi. 1964 s. 180: gulv. 1966/1967 s. 193: tilbygg.

41


Sandøsund. 1973 s. 182: restaureres.

Tjøme kirke. 1962 s. 176: dør. 1964 s. 166: reparert.

1970 s. 115: forslag til belysning.

Vindåsen. 1965 s. 162: brannsikringsarbeider,

antikvarisk verdi.

87. Sandar

Auve. 1972 s. 195: hovedbygning fredet.

Kongshaugen. 1993 s. 110: Gokstadskipet, 1880.

Nordby. 1964 s. 180: retningslinjer for istandsetting.

1971 s. 116: takreparasjoner, tilskudd.

Sandar kirke. 1964 s. 166: belysning, maling.

1965 s. 142: malt interiør, altertavle renset.

1966/1967 s. 256: orgel. 1968 s. 176: plassering

av nytt orgel.

88. Sandefjord

Prinsens gate 8. 1964 s. 209: oppmålt.

Sandefjord. 1998 s. 221: Verneprisen 97 til Thyra

og Christian Pindsel for restaurering av hus

i sveitserstil.

Sandefjord bad. 1961 s. 186: graving. 1981 s. 166:

bevaring, uttalelse. 2000 s. 192 og s. 196:

svovelholdig kilde, eksempel på badenes

arkitektoniske utvikling.

Sandefjord Skofabrikk. 1996 s. 225: Verneprisen

for bevaring av 1960-talls interiør.

89. Tjølling

Kolbjørnsvik. 1969 s. 249: oppmålt.

Tjølling kirke. 1961 s. 175: vestgalleri, orgel.

1962 s. 176: vestgalleri. 1963 s. 151: sakristi.

1964 s. 166: befuktningsanlegg. 1966/1967 s.

256: retningslinjer for forbedringer. 1968 s.

176: hvittet utvendig m.m. 1969 s. 222: takrytter.

1981 s. 35: Mariafigur, bilæthemeistari.

Tjølling prestegård. 1968 s. 195: tomt for nybygg.

90. Larvik med Langestrand sogn

Den gamle tollbod, se Kirkestredet 5.

Farris bad. 1971 s. 177: evt. bevaring av paviljong

i dragestil. 1972 s. 140 og s. 157: bevaring.

1973 s. 182: Bjørnsonstuen besiktiget,

anbefalt bevart.

Fritzø jernverk. 1988 s. 67: grunnlagt 1642.

42

Herregården. 1965 s. 162: dekor, taktekking.

1966/1967 s. 193: veitrasé; s. 277: takreparasjoner,

piper. 1972 s. 196: brannsikring. 1973

s. 100: middelaldersk stenhode antakelig fra

Hallvardskirken i Oslo oppbevares på Larvik

museum. 1979 s. 116–119: takutforming.

1988 s. 150: Ulrich Frederik Gyldenløve.

1995 s. 26: dekorasjonsmaling, hengende

festonger. 1998 s. 97–130: oppføring, dekorering,

ombygging, utøvende kunstnere.

Kirkestredet 5, Den gamle tollbod. 1998 s. 118f:

murbygning av Johan Andreas Blume 1730.

Langestrand kirke. 1966/1967 s. 174: dører,

våpenhus; s. 256: restaureringsplan. 1968 s.

176 og s. 212: retningslinjer for maling. 1969

s. 222: belysning. 1970 s. 115: vindusglass.

Larvik kirke. 1961 s. 175: benkevanger. 1963 s.

102: kongestol. 1964 s. 166: befuktningsanlegg,

malerier. 1965 s. 142: plan for maling

av interiør, Cranachmaleri restaurert.

1966/1967 s. 174 og s. 256: pussing av tårn.

1968 s. 176: retningslinjer for puss og maling.

1969 s. 222 og s. 242: gulvbehandling,

presteportrett konservert og restaurert.

1970 s. 115: kryptkjeller. 1971 s. 134 og s.

156: fargeundersøkt, malt. 1973 s. 173: befaring.

1998 s. 99: Ulrik Schram, dekor av

grevestol.

Laurvigs Hospital. 1971 s. 116: takreparasjoner,

tilskudd.

Tollerodden. 1973 s. 182: besiktiget, anbefalt tilbakeført.

Tyholmen. 1974 s. 139: henstilling om bevaring.

1975 s. 203: tilskudd.

91. Stavern

Citadelløya. 1965 s. 162: antikvarisk verdi, vedlikehold

av kommandantbolig. 1966/1967 s.

220: utbedring nødvendig. 1971 s. 145:

istandsettingsplan for barakk-kjeller. 1972 s.

196: retningslinjer for istandsetting av

barakk-kjeller. 1980 s. 185: skal restaureres,

tilskudd.

Fredriksvern verft. 1961 s. 186: modernisering.

1962 s. 187: forandringer, istandsetting, nybygg.

1965 s. 163: bygningsmessige utbedringer.

Stavern. 1970 s. 124: parkarealet utenfor festningsvollene

bør vernes. 1971 s. 145:


Tenaljeverket, godkjent utbygging utenfor.

Stavern kirke. 1963 s. 102: kongestol. 1964 s.

166: frarådet nabobygg. 1969 s. 247: oppmålt.

92. Brunlanes med Berg, Kjose og Tanum

sogn

Berg kirke. 1966/1967 s. 257: orgel.

Berg kirkeruin. 1962 s. 176: oppmålt, forslag

gjenreisning. 1964 s. 209: gjenreisning. 1965

s. 185: gjenoppbygging. 1966/1967 s. 174:

korets østre parti; s. 257: gjenoppbygging.

1968 s. 176: gjenoppbygging. 1969 s. 222 og

s. 263: gjenreisning; s. 245: arkeologisk

undersøkelse. 1970 s. 115: kalking av gjenreist

steinkirke; s. 134: rennessanse prekestol

fargeundersøkt; s. 142: oppmålt. 1971 s.

134: kirken gjenreist og gjeninnviet, inventar

tilbakeført, øvrige innredning nytegnet; s.

156: prekestolsmaling renset, retusjert m.m.

Brunlanes prestegård. 1968 s. 196: teglstein.

Fugløy batteri. 1964 s. 180: besiktigelse av mur.

Olaliahuset. 1972 s. 196: fredning hevet.

Tanum kirke. 1962 s. 176: orgelprosjekt. 1963 s.

151: maling av interiør. 1966/1967 s. 257:

renessanse-altertavle. 1968 s. 176: utvendig

hvitting ikke tilfredsstillende, altertavle; s.

212: renessansealtertavle konserveres. 1969

s. 222 og s. 242: røntgenfotografering av

renessansefelt. 1970 s. 115 og s. 132: altertavle,

nadverdbilde konservert, restaurert.

1973 s. 204: våpenskjold avdekkes.

Tanum prestegård. 1964 s. 180: vei.

93. Hedrum med Hvarnes og Kvelde sogn

Hedrum kirke. 1961 s. 175: utvendig maling, innkjøpt

madonna. 1963 s. 151: altermaleri.

1964 s. 72, s. 75 og s. 76: gravkors, gravsteiner.

Hovland. 1964 s. 180: uheldig vedlikehold.

1966/1967 s. 194: regulering, bevaring; s.

277: besiktiget, ominnredning av loft. 1968 s.

196: omminredningsforslag. 1969 s. 232:

grunn- og dreneringsarbeider, tilskudd.

1970 s. 124 reparasjonsarbeider på hovedbygning.

1971 s. 116: takreparasjoner, dreneringsarbeid

m.m., tilskudd; s. 145: sort tegl

til tak, tilskudd.

Hvarnes kirke. 1961 s. 175: elektrisk ringeanordning.

1970 s. 115: forslag bårehus.

Kvelde. 1970 s. 141: kraftstasjon registrert.

Kvelde kirke. 1964 s. 204: ombyggingsforslag

tårn. 1965 s. 142: nytt bårehus. 1971 s. 134

og s. 156: farger.

Undersbo. 1970 s. 124: godkjent flytting.

Yttersø. 1970 s. 124: godkjent flytting.

94. Lardal med Hem, Styrvoll og Svarstad

sogn

Hem kirke. 1966/1967 s. 257: orgel. 1969 s. 221:

lysekrone. 1972 s. 188: alterkalk til Styrvoll

kirke.

Lardal prestegård. 1966/1967 s. 194: nabobygg.

Lardal stavkirke. 1995 s. 170: portal med

Sigurdsdiktningen.

Styrvoll kirke. 1961 s. 175: kirkestaller.

1966/1967 s. 257: farge på bårehus, trær.

1971 s. 134: middelaldersk stenkapitél. 1972

s. 188: nytt gulv, retningslinjer for videre

arbeid, alterkalk fra Hem kirke. 1973 s. 173

og s. 202: interiør fargerestaurert.

H E D M A R K

95. Hamar

Domkirkeruinen, se Hamar domkirkeruin.

Hamar. 1988 s. 200: div. bevaringsplaner.

Hamar domkirkeruin. 1962 s. 229: vedlikehold

av ruinene. 1971 s. 134: ruiner reparert; s.

159: utgravning langs vestmuren. 1973 s.

173: arkademur reparert, prøver med vannavstøtende

midler. 1975 s. 57: biskop Peters

gravstein. 1997 s. 245: vernebygg. 1999 s.

116f: vern av middelalderruin med et vernebygg

– ulik løsning i forhold til Sola kirkeruins

gjenreisning.

Hamar gamle bispegård. 1961 s. 195 og s. 212:

arkeologiske utgravninger. 1962 s. 198: vestfløyens

mur, konservering; s. 200: vestre

ringmur oppmålt; s. 229: arkeologiske undersøkelser.

1963 s. 164 og s. 174: arkeologisk

utgravning, konservering. 1964 s. 180 og s.

191: konservering av ruiner. 1966/1967 s.

277: konservering av bispegårdsmurene.

1968 s. 196: konservering av murene, forslag

om utnyttelse av låven på Storhamar. 1970 s.

43


140 og s. 143: utgravninger og bygningshistoriske

undersøkelser. 1971 s. 160: ruiner

istandsettes, utgravninger, undersøkelser.

1972 s. 213: krysshvelv i kjeller understøttet

og kjellernedgang reparert. 1973 s. 182: konservering

av ruinene. 1986 s. 45–62: historisk

fremstilling.

Hamar kloster. 1987 s. 59: muligens augustinerkloster.

Hedmarksmuseet. 1974 s. 184: avdekket murrester

på Martodden.

Holset gård. 1989 s. 228: låve bevares.

Jevanolbakken. 1985 s. 65: husmannsplass flyttet

til Hedmarksmuseet.

Olavsklosteret. 1980 s. 88: klosterhage. 1987 s.

98: dominikanerkonvent, historikk.

Peguskvartalet. 1989 s. 228: revet.

Sagatun folkehøgskole. 1984 s. 209: hovedbygning

istandsatt, plan for park og nybygg.

Sanden. 1972 s. 195: reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

Slåttsveen. 1985 s. 65: husmannsplass flyttet til

Hedmarksmuseet.

Storhamargaten. 1969 s. 247: Norsk

Rikskringkastings studio, arkeologiske utgravninger.

Storhamar gård. 1972 s. 213: undersøkelser

etter rester av Hamarkaupangen.

Torggate 81. 1990 s. 265: bevaring – riving.

96. Furnes og Vang

Aker gård. 1962 s. 188: istandsetting. 1985 s. 18f:

kongshaug, møtested for Magnus den gode

og Harald Hårdråde.

Mikaelskirken. 1971 s. 135: truet av bebyggelse.

Vang. 1985 s. 18f: gravhauger.

Vang kirke. 1964 s. 70: oppføring. 1966/1967 s.

174: orgelfasade. 1969 s. 222: belysning.

1972 s. 215: oppmålt. 1973 s. 174 og s. 202:

malt.

Vang prestegård. 1970 s. 124: utbygging. 1972 s.

196: retningslinjer for antikvarisk pleie. 1973

s. 183 og s. 202: fargeundersøkt.

Vold. 1985 s. 30: ramloftstue oppmålt.

97. Ringsaker med Brøttum og Veldre sogn

Bolstad. 1985 s. 31 og s. 69: hovedbygning fra

1630-årene oppmålt.

44

Bruket, nordre. 1963 s. 164: flytting av stue og

langloft.

Buttekverntunet. 1990 s. 265: bevaringsverdig.

Dehli gård. 1966/1967 s. 194: besiktiget; s. 277:

retningslinjer for istandsetting, oppmålt.

1968 s. 196: restaurering, istandsetting. 1969

s. 232: forslag nytt inngangsparti, soppangrepne

gulv renset og omlagt. 1971 s. 117:

grunn- og dreneringsarbeider m.m., tilskudd;

s. 145: omfattende reparasjons- og

moderniseringsarbeider, tilskudd.

Hesthagen husmannsplass. 1997 s. 245: fredet.

Mjøskastellet på Steinsholmen. 1970 s. 143: befaring

av borgruin.

Ringsaker kirke. 1961 s. 176: restaurert. 1962 s.

176: restaurering av kor. 1963 s. 152: restaurering.

1964 s. 166: restaurering, arkeologiske

undersøkelser. 1964 s. 74: middelalderske

gravsteiner. 1965 s. 142: farger interiør,

rankeskjæringer, stoler m.m. 1966/1967 s.

174: tårn, fargeprøver inventar m.m., gjeninnviet;

s. 258: tilrådet konservering av alterskap;

s. 271: befuktning. 1969 s. 222 og s.

243: alterskap under konservering, restaurering.

1970 s. 115 og s. 132: alterskap restaureres,

konserveres. 1971 s. 158: alterskap

restaureres. 1972 s. 210: fløydører på

alterskap restaurert. 1994 s. 11–22: resultat

av bygningsarkeologiske undersøkelser.

Ringsaker prestegård. 1964 s. 180: vindu i forpakterbolig.

1965 s. 163: haven. 1968 s. 196:

forslag til ominnredning av hovedbygning.

Veldre. 1985 s. 21f: gravhauger.

Veldre kirke. 1966/1967 s. 175: utbedringer tak

og tårn. 1972 s. 188: retningslinjer for forbedringer,

utvidelsesplaner for kirkegården.

1973 s. 174: kirkegårdsmur, døpefonter.

Åsmarka kapell. 1961 s. 176: våpenhus, bårekjeller.

1962 s. 176: istandsetting.

98. Nes med Stavsjø sogn

Helgøya. 1970 s. 141: kalkovner registrert.

Hol gård. 1966/1967 s. 277: besiktiget, retningslinjer

for fargesetting. 1968 s. 196: restaureringsplan.

Hovelsrud. 1985 s. 57f: storgårdsbebyggelse,

enhetlig anlegg.

Hovinsholm. 1985 s. 20: gravhaug av kongelig

dimensjon.


Nes kirke. 1962 s. 176 og s. 202: restaureringsforslag.

1963 s. 152: restaurering; s. 180:

alternativt restaureringsforslag. 1964 s. 166:

gulv, himling, orgel, prekestol. 1965 s. 142:

restaurert. 1970 s. 115: forslag bårehus.

Raknerudvillaen. 2000 s. 303: bygningsteknisk

undersøkelse.

Stavsjø kirke. 1961 s. 176, oppussing, nyanskaffelser.

1971 s. 135: pussbehandling.

99. Løten

Løten. 1985 s. 23f: gravhauger.

Løten kirke. 1961 s. 176: uthus. 1963 s. 152: tårn.

1970 s. 115: forslag til forbedringer; s. 134:

inventar malt.

Skøien gård. 1963 s. 164: retningslinjer for

istandsetting av Gjesteskålen.

100. Romedal med Vallset sogn

Arneberg gård. 1968 s. 196: utvendig fargeundersøkt.

Romedal kirke. 1965 s. 142: murer pusset.

1966/1967 s. 175, s. 258 og s. 292: barokkinventar,

befuktningsanlegg, glassmalerier.

1968 s. 176: kopi av middelalderkrusifiks; s.

211: maleri i epitafium konservert; s. 212:

gammelt inventar konservert. 1969 s. 222 og

s. 243: fargerestaurering av inventar. 1970 s.

132: deler av epitafium restaurert; s. 134:

altertavle og epitafium fargerestaurert. 1971

s. 158: epitafium, ny eggstafframme. 1998 s.

220: gjenreisning av kirkegårdsmur. 1999 s.

180: kirkegårdsmur reparert.

Romedal prestegård. 1971 s. 145: stabburene

ønskes bevart.

Tomter kirke. 1966/1967 s. 157: alterskap-figur.

Vallset kirke. 1961 s. 176: kirkegårdsport.

1966/1967 s. 258: deler av prekestolhimling.

1968 s. 176 og s. 211: 1600-talls maleri og

bekroningsornamenter konservert. 1969 s.

222: bekroning til prekestolhimling gjenfunnet

og restaurert. 1973 s. 174 og s. 204:

middelalderfigurer restaurert; s. 206: restaurering

dokumentert.

101. Stange med Ottestad og Tangen sogn

Arstad skole. 1989 s. 228: sveitserstilbygning,

bevaring – riving.

Atlungstad Brænderi. 1985 s. 137–151: planlegging

og utvikling.

Elton østre. 1965 s. 163: istandsetting av hovedbygning.

Huseby. 1985 s. 30: ramloftstue oppmålt.

Hverven. 1966/1967 s. 277: besiktiget, retningslinjer

for restaurering av salen. 1968 s. 196:

retningslinjer for istandsetting av magasinhus.

1969 s. 232: magasinbygning istandsatt,

tilskudd. 1971 s. 117: kornmagasin istandsatt,

tilskudd.

Ottestad. 1985 s. 25: rester av gravfelt.

Ottestad kapellangård. 1966/1967 s. 194: plan for

istandsetting.

Ottestad kirke. 1961 s. 176: orgelgalleri. 1962 s.

176: restaurert, altertavle og prekestol fargerestaurert.

1966/1967 s. 176: dåpsrom.

Ree, store. 1984 s. 209: stabbur reddet.

Ringnes. 1968 s. 196 og s. 212: malingsprøver av

hovedbygning, Storsalen restaurert. 1971 s.

117: fargerestaurering av stuens himling, tilskudd.

1997 s. 75–100: historikk, utbygging,

eksteriør, interiør, inventar.

Stange kirke. 1962 s. 176: Goetheglass. 1964 s.

167: himling; s. 189: maleri. 1965 s. 142:

gammel himling restaurert m.m. 1966/1967

s. 176: vestportal, utvendig puss, søyler,

kalkmalerier. 1968 s. 177: prekestoldør og

figurer. 1972 s. 188: besiktiget, råd for mangler.

Sørum. 1985 s. 36f: undersøkelser, eksempel

som viser byggeskikk i Hedmarksbygdene i

tidsrommet 1700–1900.

Tangen kirke. 1986 s. 75: Grosch, utenlandsk

kulturpåvirkning eller nasjonalromantikk?

102. Sør-Odal med Strøm, Opstad og

Ullern sogn

Galterud. 1970 s. 141: masovn registrert.

Odals verk. 1968 s. 196: hagepaviljong undersøkt

for eventuell restaurering. 1969 s. 232: hagepaviljong

undersøkt, retningslinjer for

istandsetting, restaurering.

Opstad kirke. 1966/1967 s. 258: plassering av

orgel. 1970 s. 115: tårnhette; s. 142: oppmålt.

Spikset. 1970 s. 141: teglovn registrert.

Strøm kirke. 1966/1967 s. 176 og s. 271: oppvarming;

s. 258: orgel. 1973 s. 174: rom for

45


dåpsbarn m.m.

Sør-Odal prestegård. 1963 s. 164: modernisering.

Ullern kirke. 1963 s. 152: deponering av malerier.

103. Nord-Odal med Sand og Mo sogn

Mo kirke. 1962 s. 177: lysekroner. 1965 s. 142:

fargeforslag maling.

104. Kongsvinger og Vinger med

Austmarka sogn

Austmarka kirke. 1966/1967 s. 258: rom for

dåpsbarn. 1970 s. 115: venterom; s. 116: toalettanlegg.

Dahlmanngården, se Løkkegate 11.

Festningen, se Kongsvinger festning.

Festningsgaten 1. 1962 s. 188: istandsetting.

1966/1967 s. 278: besiktiget, retningslinjer

for istandsetting, restaurering. 1968 s. 196:

restaurering, istandsetting, oppmålt. 1970 s.

124: restaurert, modernisert, tilskudd. 1971

s. 117: hovedbygning restaurert og oppusset,

tilskudd. 1973 s. 183: reparert, tilskudd.

Festningsgaten 2. 1968 s. 196: oppmålt.

Holmen mølle. 1971 s. 161: kornmølle registrert.

Kongsvinger festning. 1961 s. 187: fredning av

terreng; s. 197: kommandantboligen oppmålt.

1962 s. 188: Tråstad skanser, kraftlinje.

1963 s. 164 div. reparasjoner. 1965 s. 163: boligfelt.

1966/1967 s. 194: regulerings- og bebyggelsesplaner;

s. 277: farger. 1968 s. 196:

parkeringsplass. 1970 s. 124: fredningsforslag

for forterreng. 1970 s. 52: Opplandsfestning.

1971 s. 145: gammelt kornmagasin

under oppsetting, tilskudd, festningens

forterreng bestemt fredet. 1972 s. 196: våningshus

på Skarpsno brent. 1985 s. 115–130:

historikk.

Løkkegate 11, Dahlmanngården. 1966/1967 s.

194: maling.

Nyhusgården, se Storgaten 45.

Skinnarbøl. 1966/1967 s. 194: dekorert tak

restaurert.

Storgaten 45, Nyhusgården. 1968 s. 196: oppmålt.

Tråstad skanse. 1985 s. 120: anlagt 1657–58, forløper

for Vinger og Kongsvinger skanse.

Vinger gamle prestegård. 1962 s. 188: fjerning av

fredet bygg, nybygg.

46

Vinger kirke. 1964 s. 167: plan for restaurering

og farger. 1965 s. 143: gallerier; s. 154: elektrisk

belysning. 1966/1967 s. 176 og s. 258:

malt interiør.

Øvrebyen. 1966/1967 s. 277: besiktiget, bevaringsplan.

1968 s. 196: antikvarisk vurdering,

bevaring av miljø. 1970 s. 124: bevaring.

1973 s. 198: regulering til bevaringsområde,

stiftelsen Gamle Kongsvinger. 1994 s.

155–164: erfaringer fra et bevaringsområde.

Åmotsgården. 1972 s. 208: anneks fargeundersøkt.

105. Eidsskog

Eidskog kirke. 1965 s. 142: retningslinjer for restaurering.

1966/1967 s. 176: planer for restaurering,

utgravning under gulv; s. 188:

elektrisk oppvarming; s. 204: utgravninger;

s. 258: restaurert, gjenåpnet; s. 292: altertavle

restaurert.

Eidskog prestegård. 1969 s. 232: besiktiget, plassering

av stabbur. 1970 s. 124: arrondering

av tun. 1971 s. 145: plassering av forpakterbolig,

flytting av stabbur.

Steintjern–Mortsjølangen. 1971 s. 161: sluseanlegg

registrert.

106. Brandval

Brandval kirke. 1963 s. 152: orgel. 1966/1967 s.

176: prekestol, altertavle m.m.; s. 258: gammel

altertavle, glassmalerier; s. 292: 13 figurer

og maleri restaurert. 1968 s. 177: altertavle

komplettert; s. 213: altertavle og prekestol restaurert.

1970 s. 116: toalettanlegg. 1972 s.

208: glassmalerier plassert i gravkapell.

Fosseid. 1987 s. 257: svalgangsbygning, tilskudd.

Jammerdal, østre. 1985 s. 95: røykstue, midtkammerbygning.

Lundeseter kirke. 1970 s. 116: toalettanlegg.

Ormberget, nedre. 1985 s. 95: røykstue, akershusiske

type.

107. Grue

Askosberget. 1964 s. 180: retningslinjer for istandsetting

av røykstue; s. 194: oppmålt.

Grinder. 1969 s. 232: reparasjon av drengestue,

tilskudd, brannskadet driftsbygning. 1970 s.

142: oppmålt.


Grue kirke. 1961 s. 176: orgel. 1963 s. 152: oppmålt.

1964 s. 167: sakristi og barnerom. 1965

s. 143: undersøkt for restaurering.

1966/1967 s. 176: port; s. 258: utvendig belysning.

1971 s. 135: dokumenter med opplysninger

om kirkens oppførelse. 1973 s. 174

og s. 202: fargeundersøkt, plan for fargerestaurering

m.m.

Herstadbygningen. 1990 s. 265: revet.

Klokkergården. 1975 s. 175: bevaring. 1976–1977

s. 2: foreningens eiendom; s. 89: bevares

under forutsetning av at foreningen overtar,

istandsetting, vedlikehold, tilskudd, tillitsmann,

oppmåling m.m.; s. 120: reparasjoner,

leieavtale, økonomiske betingelser, bruk, arbeidsutvalg,

vern av området. 1978 s. 201:

skjøte, innredningsarbeider. 1983 s. 187: forvaltning.

2000 s. 303: befaring, trenger maling

og utskifting av vannbord m.m.

Opset gård. 1966/1967 s. 278: besiktiget, retningslinjer

for istandsetting. 1968 s. 196:

Skriverstuen istandsatt og modernisert.

1971 s. 117: Skriverstuen restaurert, modernisert,

tilskudd.

Tvengsberget. 1961 s. 121–146: byggeskikk; s.

187: røykstue, istandsetting.

108. Hof

Hof kirke. 1961 s. 176: rester av altertavle. 1965

s. 144: uthus. 1968 s. 177: sakristitilbygg

anbefalt. 1969 s. 222: nytt sakristi, evt. stavkirkerester.

109. Åsnes med Gjesås sogn

Åsnes kirke. 1964 s. 167: orgelfront. 1965 s. 144:

glassmalerier. 1966/1967 s. 271: elektrisk

oppvarming.

110. Våler

Gravberget. 1994 s. 251: Hedmark avdelings diplom

tidelt Ulla Bjørnsjø for restaurering

m.m. av husmannsplassene på Berget.

Hoel, nordre. 1989 s. 228: bevares, flyttes.

Våler kirke. 1962 s. 177: tilbygg. 1966/1967 s.

202: gallerifyllinger restaurert; s. 258: orgelfront.

1968 s. 177: maling av orgelprospekt

og venterom for dåpsbarn. 1970 s. 116: ret-

ningslinjer for maling m.m. 1972 s. 188: befaring,

forbedringstiltak. 1973 s. 174 og s.

202: himling reparert m.m.

Våler kommunelokale. 1990 s. 265: tilbygg.

Våler prestegård. 1966/1967 s. 278: forslag

fasadeforandringer.

111. Elverum

Christiansfjeld festning. 1963 s. 164: kanontårn.

1964 s. 194: oppmålt. 1968 s. 197: radio-linjebygg

på vanntårn, restaurering av mur. 1970

s. 55: Opplandsfestning.

Elverum. 1970 s. 125: jernbanebro, gamlebrua

bevares; s. 141: registrert. 1972 s. 212: vannledning

gjennom gammel kirkegård, graver

registrert.

Elverum gamle kirke. 1966/1967 s. 176: minneplate.

Elverum kirke. 1963 s. 152: tegning til orgelfront.

1965 s. 144: toaletter og venterom.

1966/1967 s. 176 og s. 188: belysningsplan.

1972 s. 188: uheldige brannsikringstiltak.

1973 s. 174: ombygging av orgelgalleri.

Glomdalsmuseet. 1968 s. 197: råd for farger på

gamle hus.

Houm, nordre. 1999 s. 180: istandsatt.

Nysted. 1966/1967 s. 194: veitrasé; s. 278: flytting

av fredet drengestue. 1989 s. 228: låve bevares.

Sorenskrivergården, se Sør-Østerdal sorenskrivergård.

Stemsrudstuen. 1966/1967 s. 91: ramloftstue,

datering.

Sætre kirke. 1968 s. 177: nybygg unngått.

Sør-Østerdal sorenskrivergård. 1971 s. 145: salg,

fredningsstatus.

Terningen skanse. 1966/1967 s. 194: besiktiget,

kartlegging. 1971 s. 145: besiktiget, retningslinjer

for restaurering. 1973 s. 183: opprydding,

hovedport.

112. Trysil

Flermoen. 1987 s. 257: klokkertårn, tilskudd.

Gjervoldsetra. 1982 s. 230: istandsettes. 1990 s.

265: restaurering, tilskudd.

Ljørdal kapell. 1964 s. 167: rom i tårn. 1968 s.

189: elektrisk oppvarming.

Osen kirke. 1966/1967 s. 176: inskripsjonstavle.

47


Trysil kirke. 1966/1967 s. 258: tegninger til bårehus.

1972 s. 188: innredning under vestgalleri

frarådet.

Øiensjøfoss. 1970 s. 141: myrmalmsjernverk

registrert.

113. Åmot med Nordre Osen sogn

Arnestad, lille. 1982 s. 230: Rødstua revet.

Deset kirke. 1966/1967 s. 258: plan for reparasjoner.

1968 s. 177: oppusset. 1973 s. 174:

kirkestue bør bevares.

Nordre Osen gamle kirke. 1966/1967 s. 176 og s.

271: minnetavle.

Rena prestegård. 1969 s. 232: veiregulering, forslag

til disponering av bygningen.

Sørlistøa. 1985 s. 166: sjøfløting.

Åmot. 1999 s. 181: midtgangsloft registreres.

Åmot prestegård. 1964 s. 180: bevaring av forpakterbolig.

1965 s. 163: forpakterbolig bevaringsverdig.

1966/1967 s. 278: veitrasé.

1974 s. 106: forpakterbolig.

114. Stor-Elvdal

Stor-Elvdal. 1999 s. 181: midtgangsloft registreres.

Stor-Elvdal kirke. 1968 s. 177: forandringsforslag

anbefalt. 1970 s. 116: retningslinjer for bevaring

av gravsted.

Trønnes, Gammelstu. 1963 s. 164: flytting av barfrøstue.

1973 s. 183: flyttet til Koppang.

115. Engerdal, Ytre Rendal og Øvre Rendal

Bjøntegård. 1968 s. 197: undersøkelse av stue.

1971 s. 117: Bjøntegårdstua – anno 1520 –

istandsatt, tilskudd. 1972 s. 196:

Bjøntegårdstua istandsatt.

Drevsjø. 1970 s. 141: smeltehyttetomt registrert.

Drevsjø kirke. 1966/1967 s. 258: planer for fargerestaurering.

1968 s. 189: elektrisk oppvarming.

1969 s. 222, s. 242 og s. 243: fargeforslag,

altertavle restaurert.

Engerdal kirke. 1973 s. 174 og s. 202: fargeundersøkt,

restaureringsplan.

Femunden. 1970 s. 141: smeltehyttetomt registrert.

Hanestad, vestre. 1972 s. 196: branntilløp, sikkerhetstiltak.

48

Smithseter. 1987 s. 257: tømmerhytte, tilskudd.

Ytre Rendal kirke. 1969 s. 222: gammelt gulv; s.

243: undersøkelser. 1970 s. 116: retningslinjer

for forbedringer; s. 134: vegger og

himling malt.

116. Alvdal og Folldal

Alvdal. 1970 s. 141: smeltehyttetomt registrert.

Alvdal kirke. 1961 s. 176: vegger, panel. 1962 s.

177: interiør malt. 1963 s. 152: bårerom etc.

1964 s. 167: bårerom. 1965 s. 154: elektrisk

oppvarming. 1966/1967 s. 176: eldre inventarstykker.

Flyen, nordre. 1968 s. 197: flyttet fredet stue fra

Ryen, øvre.

Folldal kirke. 1970 s. 116: orgel. 1973 s. 174 og s.

202: fargeprøver.

Geiterygglien. 1964 s. 180: flytting av barfrøstue.

Husan. 1963 s. 164: campingplass. 1965 s. 163:

friluftscene. 1985 s. 80f: eksempel på lokal

byggeskikk.

Ryen, øvre. 1966/1967 s. 278: flytting av fredet

stuebygning, istandsettingsplaner.

Sandeggen. 1970 s. 125: istandsetting av loftstue,

tilskudd. 1971 s. 118: våningshus restaurert,

reparert, modernisert for ferieformål, tilskudd.

117. Tynset med Tyldal sogn

Tyldal kirke. 1963 s. 152: galleribrystning.

Tynset kirke. 1963 s. 152: vinduer. 1964 s. 69:

oppføring. 1966/1967 s. 176: orgel.

Tynset museum. 1968 s. 197: befaring, eventuelt

kjøp av hovedbygningen på Hektoen m.m.

118. Tolga med Vingelen sogn

Akeren gård. 1965 s. 176: oppmålt.

Dalsbygda gamle gravkapell. 1982 s. 230: bevaring.

1983 s. 187: istandsatt.

Erlien. 1966/1967 s. 194: retningslinjer for

istandsetting; s. 278: besiktiget. 1973 s. 183:

lensmannsarrest istandsatt.

Holm. 1966/1967 s. 278: besiktiget, istandsettings-

og restaureringsarbeider. 1968 s. 198:

istandsatt, veggdekorasjoner restaureres.

1969 s. 243: fargerestaurering. 1970 s. 125:

hovedbygning restaurert; s. 132: ornament-


stykker fra dør konservert; s. 134: dekorasjoner

restaurert, eksteriør malt. 1971 s.

118: hovedbygning istandsatt, fargerestaurering,

tilskudd.

Kaffekvernhus. 1990 s. 265: revet.

Narbuvoll kirke. 1963 s. 152: oppussing. 1969 s.

222: istandsetting av gammelt orgel. 1970 s.

116: orgel.

Narjordet. 1970 s. 125: torvtak på hovedbygning.

1971 s. 118: hovedbygning istandsatt, tilskudd.

Nordseter. 1965 s. 176: oppmålt.

Nyhus gård. 1965 s. 176: oppmålt.

Oustad. 1962 s. 188: fredet. 1963 s. 164: forandringer.

1964 s. 180: undersøkelse og fargeforslag.

1965 s. 163: innvendig malt.

Tolga. 1970 s. 141: trebro over Glomma registrert.

Tolga kirke. 1963 s. 152: oppussing interiør. 1964

s. 167: fargerestaurert. 1965 s. 154: elektrisk

belysning. 1966/1967 s. 176: restaurert; s.

202: maleriet Korsfestelsen restaurert.

Tolga prestegård. 1966/1967 s. 278: bevaring av

Østerdalsstue.

Vanggrøftdalen.1993 s. 250: diplom tildelt

Såttåhaugen grunneierlag i Os for restaurering

av hus og kulturlandskap.

Vingelen. 1987 s. 257: utløer, tilskudd, diplom.

Vingelen, austre. 1965 s. 176: oppmålt.

Vingelen gamle kirke. 1966/1967 s. 176: mulig

gjenoppbygging.

Vingelen kirke. 1966/1967 s. 176: besiktiget.

1971 s. 158: rosemalt bord konservert med

calaton.

Vingelen, utgard. 1965 s. 176: oppmålt.

Østgård. 1962 s. 188: prestestuen besiktiget.

1966/1967 s. 278: besiktiget, retningslinjer

for bevaring av Presteloftet.

Åsen øvre. 1965 s. 163: retningslinjer for istandsetting.

119. Kvikne med Inset sogn (sistnevnte i

Sør-Trøndelag)

Kvikne kirke. 1962 s. 200: stavkirketiler oppmålt.

1966/1967 s. 177: antependium, stavkirketiler;

s. 271: befuktning.

Kvikne kobberverk. 1988 s. 11: Christian 4.; s. 66:

kobberfunn 1632.

Vollan. 1964 s. 180: besiktiget, bevaring. 1965 s.

163: istandsatt gårdskapell, forslag til istandsettelse

av bygninger og stall. 1966/1967 s.

278: gårdskapell m.m. besiktiget, tilskudd.

1969 s. 232: utsettelse av reparasjons- og restaureringarbeider

pga. eierforhold, bru

stenges for biltrafikk, parkeringsplass. 1971

s. 118: restaurering, tilskudd. 1972 s. 196:

forslag til nytt våningshus bearbeides, stall

istandsatt, tilskudd.

120. Sollia

Enden. 1970 s. 125: fiskebu og naust oppmålt.

Klokkergården. 1965 s. 163: bevaring.

Sollia kirke. 1961 s. 176: vinduer. 1964 s. 167:

bårehus. 1965 s. 144: kirkegårdsport.

1966/1967 s. 177: orgelprospekt, vannskader

på tak og vegger. 1969 s. 222 og s. 243: himling

og veggdekorasjoner konservert.

O P P L A N D

121. Dovre

Budsjord. 1966/1967 s. 280: istandsatt, tilskudd.

1969 s. 232: istandsetting, rehabilitering.

1970 s. 125: restaureringsarbeider. 1971 s.

120: gammel stall og kårstue istandsatt, tilskudd;

s. 146: istandsetting, seterbu i

Grimsdalen istandsatt torvtak. 1972 s. 196:

omfattende restaurering. 1973 s. 211: oppmålt.

1975 s. 203: resten av anlegg fredet.

Budsjordseter. 1973 s. 211: oppmålt.

Kongeveien. 1963 s. 164: forslag om fredning.

Korsvoll. 1961 s. 187: søndre stue på Ø. Korsvoll

bør bevares. 1965 s. 164: istandsetting

søndre stue på Ø. Korsvoll. 1966/1967 s.

115: ramloftstue, årstall. 1966/1967 s. 194 og

s. 279: istandsetting. 1970 s. 134: dekorert

dør restaurert på Nordre Korsvoll. 1971 s.

120: Gammelstuen på Øvre Korsvoll istandsatt,

fargerestaurert, tilskudd. 1972 s. 196:

fredning hevet av gammelt loft på Nedre

Korsvoll.

Lønset kapell. 1961 s. 201: raft, vindusrekke.

Tofte. 1966/1967 s. 194 og s. 278: modernisering,

ombygging, supplerende oppmålinger;

s. 221: bevaring; s. 304: tilskudd. 1968 s. 198

og s. 241: steinfjøset istandsatt, modernisert.

1971 s. 119: steinfjøs, modernisering, til-

49


skudd. 1972 s. 196: treskelåven istandsatt.

Toftemo. 1970 s. 142: oppmålt. 1971 s. 120:

våningshuset istandsettes, tilskudd. 1972 s.

196: våningshus istandsatt. 1975 s. 203:

anlegg fredet.

Tollevshaugen. 1987 s. 257: befaring.

Tverliseter bro. 1973 s. 199: tømmerbro over

Grimsa istandsettes.

Vigenstad. 1966/1967 s. 279: besiktiget, planer

for istandsetting og modernisering. 1971 s.

146: istandsatt torvtak.

122. Lesja med Lesjaskog sogn

Lesja gamle kirkegård. 1962 s. 177: minnestein.

Lesja kirke. 1965 s. 144: takmalerier m.m. 1969 s.

222: gardiner frarådes. 1970 s. 116: retningslinjer

for isolering av himling.

Lesja prestegård. 1961 s. 187: istandsetting. 1963

s. 166: istandsetting. 1964 s. 181: forslag til

ominnredning m.m..

Lesja verk. 1964 s. 181: fargeprøver. 1965 s. 164:

retningslinjer for istandsetting. 1971 s. 161:

jernverk registrert.

Lesjaverk gård. 1961 s. 187: utbedring, brannhensyn.

1966/1967 s. 195, s. 202 og s. 280:

lerretstapeter restaurert.

Nestande. 1971 s. 146: fredet stue flyttes til

Sandhaugen; s. 120: flyttet, istandsettes, tilskudd.

1972 s. 196: flyttet til Sandhaugen,

restaureres.

Norderhus, nordre. 1973 s. 183: modernisering.

123. Skjåk med Nordberg sogn

Hjeltarstuen. 1966/1967 s. 113: ramloftstue,

årstall.

Løkrestuen. 1966/1967 s. 113: ramloftstue,

årstall.

Nordberg kirke. 1968 s. 177: besiktiget, restaureringsplan.

1970 s. 116: orgel.

Skjåk. 1961 s. 1–46: Herodesteppe, billedteppe,

vevnad. 1965 s. 186: bygdetun.

Skjåk kirke. 1966/1967 s. 177: gulv, tak, vinduer

m.m.; retningslinjer for oppussing, maling.

1968 s. 177: tårnkledning; s. 189: elektrisk

belysning. 1972 s. 188 og s. 208: befaring,

retningslinjer for fargebehandling.

Skjåk prestegård. 1971 s. 146: hagepaviljong

istandsettes.

50

Skjåk, øvre. 1971 s. 120: restaurering, tilskudd.

1973 s. 183: torvtak.

124. Lom med Bøverdal og Garmo sogn

Bøverdalen kirke. 1970 s. 116: akantusbekroning

av orgel.

Garmogårdene. 1971 s. 120: våningshus og uthus,

moderniserings- og reparasjonsarbeider,

tilskudd.

Garmo, nedre. 1961 s. 188: istandsetting.

Garmo, nordigard. 1962 s. 188: forandringer.

1964 s. 181: istandsatt. 1966/1967 s. 280:

istandsetting. 1968 s. 198: kornbu istandsatt.

1969 s. 233: aurbu istandsatt, tilskudd.

Garmo, sørigard. 1968 s. 198: aurbu og kornbu

reparert, søndre stue istandsettes. 1969 s.

233: stabbur istandsatt, tilskudd. 1970 s. 125:

søndre stue istandsatt.

Garmo, øvre. 1966/1967 s. 280: istandsatt.

Graffer. 1968 s. 198: besiktiget, retningslinjer for

isolering av tømmerstuer.

Loar skole. 1964 s. 181: nybygg.

Lom gamle prestegård. 1974 s. 105: kornstabbur.

Lom stavkirke. 1963 s. 166: nabobygg.

1966/1967 s. 177 og s. 188: belysning; s. 258:

nabobygg. 1968 s. 177: kirkeklokke sveiset,

plan for isolering og oppvarming; s. 189:

elektrisk oppvarming; s. 241: oppføring av

vinterkirke, omgivelser. 1969 s. 233: ombygging

av høyspentledning ved Lom

prestegård og kirke. 1971 s. 177: stavkirkens

omgivelser, isolering av gulv, varmeanlegg.

1972 s. 188: skrin med middelalderdokumenter

returnert etter undersøkelser, kiosk

avvist. 1974 s. 180: omfattende bygningsmessig

utbedring; s. 185: bygningshistoriske

undersøkelser. 1978 s. 101–112: arkeologisk

utgravning, arkeologiske funn; s. 113–130:

arkeologiske funn, mynter; s. 131–158: arkeologiske

funn, håndskrifter, musikknotasjon,

votivmesser; s. 159–169: arkeologiske

funn, liturgiske fragmenter, tekst, melodier;

s. 170–176: arkelogiske funn, Ælius

Donatus’ latinsk grammatikk; s. 177–190:

arkeologiske funn, runer; s. 191–198: arkeologiske

funn, folketro, magi. 1981 s. 74 og s.

81: myntfunn. 1995 s. 148f: spor (stolpehull)

etter tidligere stolpekirke. 1997 s. 39f: dørbeslag.


Lyngve. 1964 s. 181: fredning hevet. 1970 s. 125:

forslag til modernisering av hovedbygning;

s. 142: oppmålt.

Røisheim. 1966/1967 s. 195 og s. 280: besiktiget,

mindre utvidelse, istandsettingsplaner,

fargeundersøkelser. 1968 s. 198: restaurering,

istandsetting. 1969 s. 233: restaureringsarbeider.

1970 s. 125: restaurerings- og

moderniseringsarbeider. 1971 s. 120: pusset

opp, modernisert, tilskudd; s. 146: restaurerings-

og moderniseringsarbeider, brannsikring,

tilskudd; s. 162: oppmålt. 1994 s.

252: Verneprisen 1993 tildelt Unni og Wilfried

Reinschmidt.

Solheim, øvre. 1973 s. 183: ny driftsbygning.

125a. Vågå

Berge, Nigard. 1966/1967 s. 280: retningslinjer

for istandsetting. 1969 s. 233: nedre stue repareres,

tilskudd. 1970 s. 125: ny driftsbygning

m.m. 1972 s. 196: forslag til tilbygg på

øvre stue.

Gardsøy (Øvre Øy). 1993 s. 202: foreningens

overtakelse. 1995 s. 202, s. 224 og s. 232: div.

reparasjoner, utbedringer og rydding, kostnader;

s. 203: foreningens nye eiendom, tilskudd.

1996 s. 201 og s. 232: div. arbeider på

div. stuer og bur, kostnader. 1997 s. 221, s.

246 og s. 255: div. arbeider på Nedre stugu

og sauefjøs oppsatt, kostnader, tilskudd.

1998 s. 197 og s. 229: omfattende restaureringsarbeider,

tilskudd; s. 221: maihaugprisen,

kostnader, tilskudd. 1999 s. 157: finansiering

m.m.; s. 194: bruhoder og gjerde

restaurert, veg ryddet, nye syllstokker i

Søre stugu. 2000 s. 279: ny arbeidsplan for

istandsetting, tilskudd; s. 304: tilskudd til restaurering

av gjerder og hage; s. 317: ny

bru, div. annet arbeid, restaurering.

Haugøy. 1966/1967 s. 280: besiktiget, tun oppmålt.

1968 s. 198: totunsanlegg fredet, omgivelser,

friareal. 1973 s. 183: stue gjenreist,

modernisert.

Helle. 1961 s. 188: ominnredning. 1962 s. 188:

ominnredning, lovovertredelse. 1969 s. 233:

restaureringsarbeider, tilskudd. 1970 s. 125:

ny driftsbygning. 1971 s. 123: hovedbygning

modernisert, ny driftsbygning, tilskudd.

Kleppe, nordre. 1961 s. 188: fredning hevet.

Kvarberg, nedre. 1962 s. 188: stabbur, tak. 1964

s. 181: forslag modernisering.

Kvarberg, øvre. 1961 s. 188: ominnredning. 1962

s. 188: ominnreding, lovovertredelse. 1963 s.

166: plassering av stall.

Nesset. 1969 s. 233: småbruk fredet. 1970 s. 142:

oppmålt. 1971 s. 124: reparasjonsarbeider,

tilskudd; s. 146: reparasjonsarbeider. 1972 s.

196: istandsatt. 1973 s. 183: reparasjonsarbeid.

Sandbuseter. 1971 s. 124: reparasjoner, tilskudd.

1972 s. 197: reparasjonsarbeider, tilskudd.

1973 s. 183: tatt ned og gjenreist.

Snerle. 1971 s. 123: tømmerlåve, torvtak, tilskudd.

1972 s. 197: tømmerlåve reparert.

Storvik, midtre. 1965 s. 164: retningslinjer for

istandsetting. 1966/1967 s. 196: retningslinjer

for istandsetting. 1971 s. 122: stallen

flyttet tilbake, istandsatt, hovedbygning ny

sval, tilskudd; s. 146: sval med plass for bad

og soverom. 1973 s. 183: stall flyttet og gjenreist.

Storvik, søre. 1966/1967 s. 196: retningslinjer for

istandsetting. 1971 s. 122: hovedbygning ny

sval, tilskudd; s. 146: sval med plass for bad

og soverom.

Uleberg. 1962 s. 188: istandsetting. 1966/1967 s.

195: retningslinjer for istandsetting. 1971 s.

123: tømmerbygning istandsatt, tilskudd.

1972 s. 197: reparasjoner på våningshus.

Valbjør. 1963 s. 166: stall istandsatt. 1966/1967 s.

196: flytting av stall; s. 280: istandsetting av

stabbur. 1971 s. 123: innredet ny bestyrerbolig,

tilskudd. 1972 s. 197: forslag til ominnredning.

1973 s. 183: ominnredning,

modernisering.

Valle, søre. 1966/1967 s. 280: flytting av loft,

istandsetting. 1971 s. 122: sommerstue

modernisert, innredet som helårsbolig, tilskudd.

Viste, nordigard. 1970 s. 125: fredet. 1971 s. 124:

stabbur flyttet tilbake, planlegging av kvernhusgrend,

tilskudd. 1972 s. 197: stabbur

flyttet, istandsatt.

Vågå kirke. 1962 s. 177: skip avlutet. 1964 s. 72

og s. 80: gravminner. 1965 s. 144: orgel.

1966/1967 s. 177: utbedringsarbeider; s. 258:

orgel. 1969 s. 222 og s. 243: 1600-talls votivbilde

konserveres. 1970 s. 116: forandring av

spir; s. 116 og 132: maleri restaurert. 1972 s.

51


188 og s. 212: stavkirkestolper sekundært

anvendt under gulv; s. 215: oppmålt. 1973 s.

174: fortegnelse over gårder med faste benker.

1995 s. 175: portal fra revet stavkirke

med dyrekomposisjon.

Vågå prestegård. 1966/1967 s. 196: nabobebyggelse.

1968 s. 198: reguleringsplan. 1974 s.

122: hovedbygningen på Maihaugen.

Øvre Øy, se Gardsøy.

125b. Heidal og Sel

Bjølstad. 1965 s. 164: omvisning for turister; s.

176: oppmålt loft. 1968 s. 198: besiktiget,

eventuell istandsetting. 1971 s. 121: dreneringsarbeid,

tilskudd. 1972 s. 196: dreneringsarbeid

m.m., tilskudd.

Bjølstad kapell. 1962 s. 177: gjenreist. 1963 s.

152: innredning. 1965 s. 144: gjenreist og

vigslet, prekestol, altertavle, kirkegårdsport

og tømmergjerde. 1994 s. 52: bevarte portalplanker

fra opprinnelig stavkirke.

Brobakken, nordre. 1963 s. 166: taktekking. 1968

s. 198: stuegulv reparert.

Brobakken, søre. 1968 s. 198: tilskudd til mindre

reparasjoner. 1970 s. 125: stuegulv.

Faukstad. 1964 s. 181: tegninger for ombygging

av Oppistugu, Søre-Stugu. 1969 s. 233: rehabilitering

av Oppistugu, tilskudd. 1970 s.

125: søndre stue restaurert og modernisert.

1971 s. 121: søndre stue restaurert, innredet

som kårstue, tilskudd.

Formo. 1962 s. 188: modernisering. 1963 s. 166:

modernisering.

Furulund. 1980 s. 183: hus fra jubileumsutstillingen

1914, ombygges.

Harildstad, nordre. 1968 s. 198: nytt torvtak, planlagt

ominnredning. 1971 s. 121: to våningshus

modernisert og reparert, tilskudd.

Harildstad, søre. 1968 s. 198: mindre reparasjoner.

1971 s. 162: oppmålt.

Harlaug. 1971 s. 162: oppmålt.

Horgen. 1966/1967 s. 281: retningslinjer for

istandsetting av svalgang.

Håkenstad. 1961 s. 188: istandsetting. 1962 s.

188: istandsetting. 1963 s. 166: istandsetting.

1964 s. 181: vedskål, vei m.m. 1965 s. 164:

retningslinjer for istandsetting. 1966/1967 s.

195: retningslinjer for istandsetting av kornmagasin

og eldhus; s. 280: istandsatt. 1971 s.

52

122: gamle bygninger istandsatt.

Kruke. 1961 s. 188: forandring av fredet hus.

1966/1967 s. 281: retningslinjer for istandsetting

av låve. 1968 s. 199: gammellåven

istandsatt. 1969 s. 233: tilskudd til to stuer.

1971 s. 146: reparasjonsarbeider på søndre

stue. 1971 s. 121: reparasjons- og restaureringsarbeider,

tømmerlåve istandsatt, tilskudd.

1999 s. 181: pris til Ragnhild og

Sverre Glad.

Luseter. 1964 s. 182: bevaring av setertufter. 1970

s. 125: selsbygning istandsatt. 1971 s. 122:

stølshus modernisert, tilskudd.

Prestegard, nordre. 1966/1967 s. 196 og s. 280:

retningslinjer for istandsetting, modernisering.

1971 s. 121: stabbur flyttet, restaurert,

våningshus pusset opp, modernisert, tilskudd.

Prestegard, søre. 1968 s. 198: reparert og modernisert.

Resløkken. 1971 s. 162: oppmålt. 1973 s. 183: besiktiget,

moderniseringsforslag.

Rustbakken. 1971 s. 146: besiktiget, anbefalt bevart.

Sel kirke. 1962 s. 177: panel. 1964 s. 167: istandsatt.

1966/1967 s. 177: plassproblem på

kirkegården. 1969 s. 222: reparasjoner. 1972

s. 188: råd vedr. tårn.

Sel kobberverk. 1988 s. 67: grunnlagt 1642.

Slette. 1962 s. 188: besiktiget. 1964 s. 181: retningslinjer

for istandsetting.

Øygarden, øvre. 1963 s. 166: restaurering. 1965

s. 164: istandsatt stall. 1966/1967 s. 196:

skåle og stall.

Åseng, øvre. 1966/1967 s. 281: eldhus istandsatt.

1971 s. 162: oppmålt. 1973 s. 183: istandsetting.

1974 s. 182: fredet, restaureres,

moderniseres.

126. Nord-Fron med Sødorp, Kvam og

Kvikne sogn

Hågå. 1966/1967 s. 196: retningslinjer for

istandsetting; s. 281: besiktiget, istandsatt.

1968 s. 199: hele anlegget fredet. 1969 s. 233:

indre gårdsanlegg fredet.

Kvikne kirke. 1965 s. 144: orgel, tepper; s. 154:

elektrisk belysning. 1969 s. 222: malt; s. 243:

farger på nytt orgelprospekt.

Sødorp kirke. 1961 s. 176: restaurert. 1962 s. 178:


fargerestaurert; s. 183: belysning. 1973 s.

174: befaring.

127. Sør-Fron

Espedalen. 1965 s. 186: bevaring av ruiner fra

nikkelverk. 1970 s. 141: smeltehytteplass

registrert. 1971 s. 161: nikkelverk registrert.

Grytting, Sygard. 1996 s. 224: Verneprisen 1995

til Hilde Nustad Grytting og Stig Skurdal

Grytting.

Nørstegard. 1971 s. 124: våningshus istandsatt,

modernisert, tilskudd. 1972 s. 197: restaurering,

modernisering, tilskudd; s. 215: oppmålt.

1973 s. 183: restaurert, modernisert.

Solbrå seter. 1987 s. 257: istandsetting. 1988 s.

201: istandsetting. 1989 s. 228: istandsatt.

Sør-Fron kirke. 1964 s. 62 og s. 69: oppføring.

1966/1967 s. 271: navneskilt. 1968 s. 177:

utskifting av benker frarådet.

128. Ringebu med Fåvang og Venabygd

sogn

Fåvang kirke. 1968 s. 178: parkeringsplass.

Ringebu stavkirke. 1964 s. 167: transformatorstasjon,

uthus. 1968 s. 177 og s. 213: Irgensepitafiet

konservert, sakristi m.m. 1969 s.

222: skap for elektrisk tavle. 1995 s. 148f:

spor (stolpehull) etter tidligere stolpekirke;

175: portal med dyrekomposisjon.

Venabygd kirke. 1961 s. 176: orgel, galleri.

129. Øyer med Tretten sogn

Tretten kirke. 1964 s. 167: tak i sakristi, altertavle

restaurert. 1965 s. 144: restaurering av

inventar. 1969 s. 222: middelalderklokke.

1972 s. 188 og s. 208: blomsterdekor avdekket

i sakristihimling.

Øyer kirke. 1964 s. 167: omgivelser, fargerestaurering

interiør. 1965 s. 144: fargerestaurering

av interiør. 1966/1967 s. 177: teglstensport;

s. 258: forslag fargerestaurering. 1968

s. 178: belysning. 1969 s. 222: nytt orgel.

1970 s. 116: gallerier. 1973 s. 174: spir.

Øyer prestegård. 1966/1967 s. 281: fargerestaurert.

1970 s. 125: forslag til situasjonsplan.

130. Østre Gausdal med Gausdal og

Follebu sogn

Aulestad. 1968 s. 199: spørsmål om antikvariske

kvaliteter av Erling Bjørnsons hus, nybygg.

1971 s. 146: fargeforslag interiør.

Follebu kirke. 1961 s. 176: restaurert. 1962 s.

178: middelalderkrusifiks.

Kornhaug. 1978 s. 202: riving – bevaring; s. 213:

aktuelt verneobjekt.

Vedumseter. 1973 s. 183: istandsatt.

Østre Gausdal kirke. 1969 s. 222: bispestol gjeninnsatt.

1972 s. 188: sakristi.

Østre Gausdal prestegård. 1963 s. 166: bruk.

1970 s. 125: taktekking på låve. 1972 s. 208:

fargeundersøkt. 1973 s. 183: belysning. 1980

s. 96: terrassehage.

131. Vestre Gausdal med Svatsum sogn

Aulstad kirke. 1965 s. 144: kirkestue.

Bødalen stavkirke. 1995 s. 175: portal med bebodd

ranke-komposisjon.

Svatsum kirke. 1961 s. 176: orgel, tekstiler. 1964

s. 69: oppføring. 1968 s. 189: elektrisk oppvarming.

Vestre Gausdal kirke. 1969 s. 222: utvidelse av

kirkestue. 1970 s. 116: nytt orgel.

Vestre Gausdal prestegård. 1974 s. 123: Kristoffer

Bruun-heimen.

132. Fåberg med Mesna sogn

Fåberg kirke. 1966/1967 s. 259: kirkestaller. 1970

s. 116: forslag til orgel. 1973 s. 174 og s. 202:

undersøkelser, malt. 1997 s. 42: dørringer.

Lysgård. 1963 s. 166: istandsatt. 1966/1967 s.

281: restaureringsplan for malte tapeter.

Skjellerud. 1970 s. 125: taktekking med heller,

tilskudd. 1971 s. 124: helletak reparert, tilskudd;

s. 146: takreparasjoner.

Skårset. 1965 s. 164: tilbygg.

Vingerum kirke.1963 s. 152: utvendig maling.

133. Lillehammer

Lillehammer. 1963 s. 166: registrering av bevaringsverdig

bebyggelse. 1964 s. 209: registrering

av bevaringsverdig bebyggelse. 1965

s. 164 og s. 186: registrering av bevarings-

53


verdig bebyggelse.

Maihaugen. 1962 s. 109–140: Tolstadstuen og

Vikstuen, årestuer, historikk.

Storgaten 23. 1998 s. 221: Verneprisen 1997 til

Oddvar og Brit Rakeng.

Storgaten 36. 1989 s. 228: bevares.

134. Biri og Snertingdal

Biri kirke. 1966/1967 s. 259 og s. 292: løs del av

orgelprospekt. 1969 s. 222: toalettanlegg.

1970 s. 116: toaletter.

Eiketunet. 1970 s. 141: bygdemølle registrert.

Nykirke. 1961 s. 176: fargerestaurert. 1964 s.

167: gjenåpnet.

Segård kirke. 1969 s. 223 og s. 243: utbedringsplaner,

fargerestaurering. 1971 s. 136: interiør

restaureres, vinduer skiftes, avluting av

vegger; s. 156: interiør under restaurering.

1972 s. 208: interiør fargerestaurert.

Svennes gård. 1992 s. 346: Verneprisen 1991.

1993 s. 251: Gjensidiges Vestopplands

byggeskikkpris.

135. Vardal med Hunn sogn

Kolberg gård. 1988 s. 201: svalgangsbygning

istandsettes.

Vardal kirke. 1966/1967 s. 177: dåpsrom. 1973 s.

174 og s. 202: fargeundersøkt, restaureringsplan.

136. Gjøvik

Gjøvik glassverkbygning. 1965 s. 164 og s. 186:

spørsmål om fredning. 1966/1967 s. 220: forslag

om fredning.

Gjøvik gård. 1962 s. 188: fargeforslag.

Hans Mustads gate 7B. 2000 s. 304: Verneprisen

1999 til Brynjar Eidstuen for arbeid med

sveitserbolig.

Holmgården. 1988 s. 201: bevaring – riving. 1989

s. 229: revet.

Kauffeldtsplass 2. 1966/1967 s. 281: fredet. 1972

s. 197: tilbakeføring av døråpninger til vindusåpninger.

Marcussengården. 1988 s. 201: bevares. 1989 s.

228: bevares.

54

137. Østre Toten (Hof) med Balke sogn

Balke kirke. 1961 s. 176: hvitkalket, parkeringsplass.

1964 s. 167: galleri. 1965 s. 144: himling,

benker og orgel. 1966/1967 s. 177:

bårehus; s. 259: restaureringsplan. 1968 s.

178 og s. 213: restaurert interiør, gjenåpnet.

1970 s. 116: adkomst.

Billerud. 1966/1967 s. 196: kjøkken, nybygg; s.

282: skader etter pipebrann, bruk av bygningen.

1971 s. 146: paviljongen Lifland flyttet,

gjenoppført, tilskudd. 1971 s. 124: paviljongen

Lifland flyttet tilbake, tilskudd. 1987

s. 257: Peder Balke-senteret, befaring.

Hof kirke. 1966/1967 s. 259: befuktningsanlegg;

s. 271: navneskilt. 1970 s. 116: nabobygg; s.

142: bygningshistoriske undersøkelser.

Hof prestegård. 1963 s. 166: taktekking.

1966/1967 s. 196: gammel kjeller, Fengslet,

retningslinjer for istandsetting.

Håjen bro. 1969 s. 233: besiktiget, reparert,

rekkverk forsøkt rekonstruert.

Kapp. 1987 s. 157: melkefabrikk, befaring.

Rognstad. 1961 s. 188: Balkesalen brannskadet.

1962 s. 188: gjenreisning etter brann; s. 200:

oppmålt. 1963 s. 166: besiktiget. 1964 s. 182:

Balkesalen restaurert, konservert.

1966/1967 s. 196: restaurering, fredning

hevet, Balkesalen konservert.

Totenviken kapell. 1966/1967 s. 259: maling.

Østre Toten prestegård. 1964 s. 182: tak. 1971 s.

146: anbefalt istandsetting av steinkjeller.

138. Kolbu, Eina og Vestre Toten

Kolbu kirke. 1963 s. 152: orgel.

Sivesind. 1970 s. 142: kalkverk registrert.

Stenberg. 1968 s. 200: fargeundersøkelser. 1969 s.

233: retningslinjer for maling av gulv (feilskrevet

oppmåling). 1970 s. 142: oppmålt. 1971 s.

124: istandsetting av uthusanlegg, tilskudd.

Ånerud. 1966/1967 s. 282: bør bevares. 1968 s.

200: takreparasjoner m.m. 1971 s. 124:

hovedbygning istandsatt, tilskudd; s. 146:

fornyelse av panel, tilskudd.

Ås kirke. 1969 s. 223: 1600-talls inventar. 1970 s.

137: korsarm benyttet på Stenberg gård,

Toten museum; s. 143: undersøkt materiale.

1972 s. 208: interiør og inventar fargerestaurert,

råd om kirkestall.


139. Lunner

Berger, øvre. 1984 s. 211: bevaringsplan m.m., tilskudd.

1985 s. 204: istandsetting, tilskudd.

1986 s. 161: istandsetting, sysselsettingsmidler.

1995 s. 73–86: anleggets historikk,

bygningsundersøkelser.

Folkvang. 1986 s. 161: restaurering, tilskudd.

Grua. 1970 s. 142: jerngruve registrert.

Gullen. 1985 s. 205: stabbur reddet. 1986 s. 161:

stabbur restaureres.

Gunstad. 1976-1977 s. 32: bygning flyttet til

Jevnaker prestegård som del av forpakterbolig.

1994 s. 252: oppmålt.

Hadelands Glassverk. 1969 s. 233: gamle arbeiderboliger

bør bevares. 1986 s. 161: arbeiderboliger

bevaringsverdige. 1987 s. 257:

arbeiderbolig revet.

Jevnaker kirke. 1966/1967 s. 177: inskripsjonstavle:

s. 259: retningslinjer for restaurering.

1968 s. 178: sakristi.

Jevnaker prestegård. 1962 s. 188: ingen flytting; s.

203: bevaring, oppmåling. 1964 s. 209: oppmåling

forpakterbolig, budsjett. 1965 s. 164

og s. 186: oppmålt. 1966/1967 s. 221: oppmålt.

1968 s. 200: manglende vedlikehold.

1973 s. 183: bevaring av forpakterbolig. 1974

s. 120: manglende vedlikehold, bruk; s. 139:

dårlig vedlikehold, frarådet overtakelse; s.

159: redningsaksjon. 1975 s. 202: forpakterbolig

fredet. 1976–1977 s. 31–34: forpakterboligens

redning, istandsetting og bruk; s.

99 og s. 131: forpakterbolig, restaurering.

1979 s. 184: istandsetting av forpakterbolig.

1980 s. 183: vognskjul bevaringsverdig. 1981

s. 165 og s. 179: forpakterbolig malt og svalgangsbygning

settes i stand. 1982 s. 231:

vognskjul, bevaring; s. 248: istandsetting av

forpakterbolig. 1983 s. 189 og s. 204: forpakterbolig

og vognskjul, istandsetting. 1984

s. 210 og s. 229: overdragelse av forpakterbolig,

innvendig istandsetting. 1985 s. 204 og

s. 223: forpakterbolig overdratt Hadeland

Folkemuseum.

Lunner kirke. 1965 s. 154: elektrisk belysning.

1970 s. 116: nytt orgel. 1973 s. 174: St Olav,

middelaldermynt.

Molstadkvern. 1970 s. 142: bygdemølle registrert.

Myllselven. 1971 s. 161: blyverk registrert.

Randsfjord kirke. 1966/1967 s. 177: inskripsjonstavle.

Stubhytten. 1971 s. 161: smeltehytte

registrert.

140. Gran

Gjefsen, øvre. 1995 s. 55–72: bygningsundersøkelser,

dokumentasjon, historikk.

Granavolden. 1971 s. 146: nybygg.

Gran prestegård. 1964 s. 209: bevaring av

Steinhuset. 1968 s. 200: komité for Steinhuset.

1971 s. 177: statutter for Stiftelsen

Steinhuset. 1972 s. 155: opprettelse av

Stiftelsen Steinhuset. 1973 s. 211: Steinhuset

oppmålt. 1991 s. 253–260: Steinhuset, 1500talls

vindu.

Gran telthus. 1963 s. 166: flytting.

Gran videregående skole. 1995 s. 224:

Verneprisen 1994 for rehabilitering av

Gulbygningen.

Mariakirken. 1970 s. 116: omgivelser.

Nikolaikirken. 1961 s. 177: restaurert.

1966/1967 s. 177: tak, tårn. 1970 s. 116: omgivelser.

1972 s. 189: ominnredning av sakristi

anbefalt, graving av rørledning, omgivelser

sikres.

Søsterkirkene. 1971 s. 136: veitrasé. 1973 s. 174:

nabobygg avverget.

Vassenden. 1971 s. 161: kvernhus og tjæreovn

registrert.

141. Brandbu med Tingelstad sogn

Folkvang. 1984 s. 211: tak og avstiving, tilskudd.

Grindaker nedlagte kirkegård. 1962 s. 178: port.

Grindaker stavkirke. 1963 s. 174: utgravet tuft.

Nes kirke. 1966/1967 s. 177: utvidelse av kirkegård,

uthus. 1971 s. 136: kvadre fra tidligere

kirke.

Sørum kirke. 1961 s. 177: ombygget innvendig.

1966/1967 s. 177 og s. 260: altertavle restaurert,

kongemonogram. 1968 s. 178 og s. 213:

altertavle konservert.

Tingelstad gamle kirke. 1962 s. 178: kalkmalerier.

1963 s. 152: vindu, tak i skip, krusifiks,

elektrisk strøm. 1965 s. 144: toalettrom.

1966/1967 s. 154: antemensale. 1999 s. 149:

dendrokronologisk analyse av skipets

takkonstruksjon i 1991, fem prøver med

1219, 1219, 1219, 1220 og 1220 som ytterste

55


årring, skipets takkonstruksjon trolig reist

kort tid etter 1220.

Tingelstad nye kirke. 1963 s. 152: fargeforslag maling.

1964 s. 167: galleri; s. 204: forslag div. utbedringer.

1965 s. 144: gallerier. 1966/1967 s.

177: oppussing, restaurering, fargerestaurering:

s. 259: restaurert, gjenåpnet, inventar fra

Grinaker stavkirke, Klokkerlåven advart

revet; s. 292: døpefont restaurert.

142. Fluberg og Søndre Land

Fluberg kirke. 1966/1967 s. 177: altertavle til

Landåsbygda kapell.

Hov kirke. 1969 s. 223: oppussing. 1970 s. 116:

forslag til venterom. 1973 s. 174: besiktiget,

retningslinjer for restaurering.

Kallsveen. 1978 s. 202: arbeidsbeskrivelse for

istandsetting av husmannsplass, oppmålt.

Nordråk. 1968 s. 200: fredning hevet.

Ringelia gamle skole. 1991 s. 345: Verneprisen

1990.

Skute, søndre. 1990 s. 266: stabbur, fredning hevet.

Søndre Land prestegård. 1994 s. 252: oppmålt.

143. Nordre Land med Nordsinni og

Østsinni sogn og Torpa

Baggerud. 1972 s. 215: oppmålt. 1973 s. 184:

moderniseringsforslag. 1979 s. 183: midler

til oppmåling. 1980 s. 183: tilskudd. 1981 s.

165: hovedbygning oppmålt.

Frøysland gård. 1965 s. 164: gamle kirkegjenstander.

Frøyslid seter. 1984 s. 211: istandsatt, tilskudd.

Lunde kirke. 1970 s. 116: retningslinjer for småarbeider.

Nordsinni kirke. 1961 s. 178: fargerestaurert.

1962 s. 178: interiør fargerestaurert.

1966/1967 s. 177 og s. 260: restaurering.

1968 s. 178: uthus. 1970 s. 116: fargeforslag

våpenhus; s. 134: våpenhus og tårnrom ny

innredning, eksteriør restaureres. 1973 s.

174 og s. 202: utvendig behandling.

Nørsteliløkken. 1966/1967 s. 282: retningslinjer

for istandsetting. 1968 s. 200: flytting av fredet

loft til Lands museum. 1971 s. 124: loft

flyttet til Lands museum, tilskudd.

Tomle. 1966/1967 s. 196: bevaring, flytting. 1968

s. 241: søknad om støtte til flytting og istand-

56

setting. 1969 s. 233: hovedbygning flyttes til

Lands museum; s. 249 og s. 263: oppmålt, tilskudd.

1970 s. 125 og s. 154: hovedbygning

flyttes. 1972 s. 140: 3 malerier konserveres,

tilskudd.

Østsinni kirke. 1961 s. 178: restaurert. 1963 s.

152: interiør fargerestaurert. 1965 s. 154:

elektrisk oppvarming.

Åmot kirke. 1972 s. 189: befaring, retningslinjer

for forbedringer. 1973 s. 174 og s. 202: fargeundersøkt,

restaureringsplan.

144. Sør-Aurdal med Bagn, Begnadal,

Hedal og Reinli sogn

Bagn kirke. 1965 s. 144: utvendig kledning.

1966/1967 s. 177: vedlikeholdsarbeider.

Bratterud. 1973 s. 211: oppmålt.

Hedalen stavkirke. 1961 s. 178: utvendig fargebehandling.

1966/1967 s. 157: madonnaskapet;

s. 177 og s. 202: middelalderfigur, sementfuger,

benker. 1968 s. 178 og s. 212: forberedende

arbeider for konservering av madonna

og sakramentshus. 1969 s. 223 og s.

242: madonnafiguren renset, konservert, utlånt

til utstilling i Stockholm, kirkemodellen

konserveres. 1971 s. 158: middelalderkirkemodell

under behandling. 1972 s. 189: befaring,

retningslinjer for sikring av interiør og

inventar; s. 210: middelalder kirkemodell restaurert.

1973 s. 174 og s. 205: gjenstander

utlånt, Mariaskapet undersøkt, sammenstilt;

s. 206: undersøkelse av Mariaskapet dokumentert.

1994 s. 26: middelaldergjenstander,

kirkemodell. 1997 s. 37f: dørbeslag, Sogn-

Valdres gruppen.

Huset. 1970 s. 142: bygdemølle registrert.

Reinli stavkirke. 1965 s. 144: nytt kapell.

1966/1967 s. 157: alterskap; s. 260: retningslinjer

for restaurering. 1972 s. 189: restaurering

påbegynt; s. 208: alterskap restaureres;

s. 212: bygningshistoriske undersøkelser og

arkeologiske utgravninger. 1973 s. 174: retningslinjer

for restaurering; s. 206: restaurering

dokumentert; s. 208: arkeologiske

undersøkelser. 1975 s. 76: forandringer

1880, bygningsarkeologiske undersøkelser,

vedlikehold. 1987 s. 221: gravskrift i runer.

1995 s. 163: takrytter, klokker. 1997 s. 37f:

dørbeslag, Sogn-Valdres gruppen.


145. Etnedal med Bruflat og Nordre

Etnedal sogn

Bruflat kirke. 1965 s. 144: restaureringsforslag.

2000 s. 272: dendrokronologisk analyse i

1999, en prøve fra en stokk felt våren 1735,

en felt vinteren 1736–37, de ørige prøvene

fra stokker felt vinteren 1740–41 til vinteren

1743–44.

Fleten seter. 1990 s. 266: ny bunnsvill, tilskudd.

Kalvedalen seter. 1990 s. 266: nytt tak, tilskudd.

Lunde bro. 1979 s. 184: fredningsforslag, bevaring

av den bergenske kongevei.

Nord-Etnedal kirke. 1968 s. 178: bårehus. 1969 s.

223: bårehus.

Skaret seter. 1990 s. 266: nytt tak på fjøs, tilskudd.

146. Nord-Aurdal med Aurdal, Skrautvål,

Svenes og Ulnes sogn

Hoviloftet. 1961 s. 188: malt.

Skrautvål kirke. 1965 s. 144: vinduer. 1972 s.

189: befaring, forbedringer anbefalt.

Skrautvål stavkirke. 2000 s. 272: dendrokronologisk

analyse i 1998, to prøver felt vinteren

1280–81, en prøve felt vinteren 1282–83, de

øvrige seks med ytterste årring fra 1199–

1279, kan være fra stokker felt ca 1280, kirken

trolig oppført kort etter vinteren 1282–83.

Svarthammarseter. 1978 s. 202: Holdalseter,

istandsetting, tilskudd. 1979 s. 171:

Holdalseter istandsatt, tilskudd.

Ulnes kirke. 1966/1967 s. 157: alterskap-figur.

1970 s. 116: lampetter. 1995 s. 163f: takrytter.

147. Vestre Slidre med Slidre, Lomen og

Røn sogn

Einangsteinen. 1964 s. 205: gjerde. 1968 s. 234:

gjerde. 1969 s. 194–195: historikk. 1972 s.

139: hus over steinen reparert. 1976–1977 s.

88: overdratt Oldsaksamlingen. 1976–1977 s.

5: eierforhold overført Oldsakssamlingen.

Hauge. 1961 s. 188: revet fredete bygninger.

Jarstad. 1965 s. 164: retningslinjer for istandsetting

av loft. 1979 s. 171 og s. 184: reparasjon

av nordre og søndre Jarstad, tilskudd. 1980

s. 167: provisorisk reparert; s. 183: planlegging

av sikring og bruk, tilskudd. 1981 s.

165: loft restaureres. 1982 s. 231: befaring,

kalkyle for istandsetting. 1983 s. 189: utbedringsarbeid.

Lomen (Lome). 1965 s. 164: tak på øvre Lome.

1966/1967 s. 282: retningslinjer for istandsetting.

1968 s. 200: istandsatt. 1969 s. 233:

istandsatt. 1971 s. 124: hovedbygning på

Lomen øvre istandsatt, tilskudd.

Lomen stavkirke. 1965 s. 176: oppmålt. 1969 s.

223: utbedringer. 1970 s. 116: innvendige

farger. 1971 s. 136: innertak fjernet, råd om

reparasjoner. 1997 s. 37f: dørbeslag, Sogn-

Valdres gruppen.

Mo kirkeruin. 1964 s. 209: bevaring, økonomi.

1970 s. 154: eierforhold, tilsyn. 1972 s. 140:

eierforhold.

Røn kirke. 1963 s. 152: innvendig oppussing.

1964 s. 167: galleri, orgel, gjenåpnet.

Vestre Slidre kirke. 1962 s. 178: gjenmurt dør.

1964 s. 167: mur, bårehus. 1965 s. 145: bårehus.

1966/1967 s. 260: reparasjon av murene,

middelalderklokke m.m. 1971 s. 157:

tre malerier, presteportrett, kvinneportrett

og epitafium konservert og restaurert. 1973

s. 174: veitrasé. 1995 s. 163f: takrytter. 1997

s. 49: dørbeslag. 1999 s. 149–150: dendrokronologisk

analyse av skipets takkonstruksjon

i 1991 og 1998, fem prøver med 1266, 1267,

1267, 1267 og 1268 som ytterste årring,

skipets takkonstruksjon trolig oppført kort

tid etter 1268.

Øyar stavkirke. 1966/1967 s. 178 og s. 204: utgravning

av kirkegård.

148 Øystre Slidre med Hegge, Rogne og

Vålbu sogn

Hegge stavkirke. 1964 s. 167: varmeanlegg.

1966/1967 s. 177: bårerom, kirkestue, kirkebakken

oppmålt, kraftledningstrasé; s. 260:

kraftledning, transformatorstasjon. 1969 s.

223: ornert planke. 1970 s. 116: retningslinjer

for forbedringer. 1973 s. 174: malt utvendig,

forveksling av portalplanker; s. 202:

malt. 2000 s. 273: dendrokronologisk analyse

i 1998 og 2000, tre prøver med ytterste

årring fra perioden 1214–1216, en prøve

med barkkant medytterste årring fra 1206,

de øvrige med ytterste årring fra perioden

1138–1185, kan være felt tidlig på 1200-tallet,

57


kirken trolig oppført kort etter sommeren

1216.

Rogne kirke. 1966/1967 s. 260: bårehus; s. 292:

døpefont restaurert. 1969 s. 223: begravelsesstaker.

Volbu kirke. 1966/1967 s. 177: restaureringsforslag

interiør. 1968 s. 178: restaureringsplan;

s. 211: middelalderantemensale konservert.

1969 s. 223: gulvreparasjon, mulige stavkirkerester,

kirkegårdsutvidelse og bårehus;

s. 242: middelalderantemensale restaureres,

utlånt til Paris og Stockholm, hygrometer.

1970 s. 116: gjenåpnet; s. 132: antemensale

konservert og renset; s. 134: vegger avlutet,

søyler avdekket og fargerestaurert, interiør

malt; s. 138 og s. 142: arkeologiske utgravninger

under gulv.

Volbu stavkirke. 1999 s. 148: dendrokronologisk

analyse i 1998 av gjenanvendt materiale og

stokk med ukjent opprinnelse – trær felt i

årene 1146, 1147 og 1148.

149. Vang med Høre (Hurum) og Øye sogn

Høre (Hurum) stavkirke. 1961 s. 178: vinduer.

1962 s. 178: takryttere; s. 183: oppvarming.

1965 s. 144: restaureringsforslag. 1966/1967

s. 178: plassering av bårerom og uthus. 1968

s. 178: bårehus. 1971 s. 136: himling fjernet,

vinduer. 1981 s. 69–84: myntfunn som bidrag

til kirkens datering. 1995 s. 148f: spor (stolpehull)

etter tidligere stolpekirke; s. 165: takrytter

– port. 1997 s. 37f: dørbeslag, Sogn-

Valdres gruppen. 2000 s. 274: dendrokronologisk

analyse i 1997 og 2000, to prøver fra

grunnstokkene har 1178 som ytterste årring,

de øvrige prøvene med ytterste årring stammer

fra 1069 til 1093, analyse fra 2000 av

prøve med barkkant eller vankant felt vinteren

1178–79, kirken trolig oppført kort tid

etter.

Thomaskirken. 1963 s. 152: restaurert. 1964 s.

209: istandsetting kirkestue, økonomi. 1965

s. 145: reparert. 1966/1967 s. 260: tomt for

planlagt fjellkirke. 1972 s. 189: innviet, gammelt

kirkeinventar, steinbu som kirkestue.

1973 s. 174: uheldig gammelt inventar. 1974

s. 159: tilskudd.

Vang kirke. 1961 s. 178: bårehus, redskapsrom.

1963 s. 152: veitrasé. 1965 s. 145: lysestaker.

58

1969 s. 223: plassering av Vangstenen. 1970

s. 116: nytt orgel. 1997 s. 42: dørringer.

Vang stavkirke. 1978 s. 45: J. C. Dahls engasjement.

1980 s. 105–140: dokumentert, nedtakning,

flytting, gjenreist i Polen. 1995 s.

175: portal med dyrekomposisjon. 1995 s.

163: fire master, mulig takrytter. 2000 s. 273:

dendrokronologisk analyse i 1999 av tårnets

veggstokker – stammer fra laftet støpul –

alle prøvene er felt vinteren 1723–24,

støpulen trolig oppført kort tid etter.

Øye kirke. 1963 s. 152: kirkegårdsport. 1965 s.

145: støpul. 1968 s. 189: elektrisk oppvarming.

1969 s. 223 og s. 242: dørbeslag behandlet.

Øye stavkirke. 1962 s. 178: gjenreisning. 1963 s.

152: fortsettelse av gjenoppbygging. 1964 s.

167: gjenreisning. 1965 s. 145: gjenreisning.

1966/1967 s. 154: antemensale; s. 178: gjenoppført,

innviet; s. 260: kirkeskipet opprigget;

s. 292: kirkeskipet restaurert. 1994 s. 46:

staver – taksperrer; s. 56: portalplanke fra

eldre kirke. 1995 s. 148: rester etter enskipet

stavkirke; s. 163: fire master, mulig takrytter.

V E S T - A G D E R

150. Kristiansand

Christiansholm festning. 1962 s. 233: molo. 1963

s. 168: molo, tårnparti. 1964 s. 184: kanal.

1966/1967 s. 306: nytt tak. 1968 s. 243: tak.

1975 s. 190: område utenfor ryddes og

istandsettes. 1974 s. 160: nytt tak. 1976–1977

s. 103: naturlig fjellfot tilbakeført, omgivelser

ryddet.

Den gamle lærerskolen, se Tollbodgaten 75.

Domkirken, se Kristiansand domkirke.

Kongens gate 4 og 4 A. 1985 s. 211: revet.

Kristiansand. 1963 s. 167: Børsbygningen besiktiget.

1964 s. 211: Børskvartalet, reguleringsplan,

Kvadraturen, bevaring. 1965 s.

83–104: industrialisering; s. 166: regulering.

1968 s. 146: fredningskvartalene, forslag til

vedtekter; s. 202: regulering, bevaring av

Dollhusanlegget. 1971 s. 147 og s. 185: sikring,

bevaring. 1976–1977 s. 103: utbedringer

og ombygninger i bevaringskvartalene. 1982

s. 236: kvartal 35, riving – utbygging. 1985 s.


211: Turnhallen, riving – bevaring. 1988 s.

11: Christian 4., grunnleggelse; s. 92:

Christian 4., kjøpstad 1641. 1989 s. 159–176:

byplan, byutvikling; s. 231: Børsparken restaurert,

Posebyens utnyttelse. 1991 s. 347:

bevaringskvartalene, kulturminneplan.

Kristiansand domkirke. 1961 s. 179: alterbilde.

1962 s. 180: oppusset, krusifiks. 1963 s. 102:

kongestol. 1972 s. 189 og s. 210: altertavle

konservert.

Lagmannsholmen. 1963 s. 168: bevares, istandsettes.

1966/1967 s. 305: dårlig vedlikehold

av krutthuset. 1968 s. 243: nytt tak på

Krutthuset.

Norges Bank. 1973 s. 186: utvidelse.

Strandgaten 24. 1970 s. 127: ingen opphevelse

av fredning.

Tinghuskvartalet. 1988 s. 203: reguleringsforslag.

Tollbodgaten 75, Den gamle lærerskolen. 1973 s.

186: bør bevares. 1976–1977 s. 103: revet,

oppmålt, fotografert.

Tordenskjolds gate. 1964 s. 184: Ekserserhuset,

div. forandringer. 1968 s. 243: bevaring av

Hospitalet med tilliggende bygninger.

Vest-Agder fylkesmuseum. 1971 s. 148 og s. 156:

Tonstadbui, veggdekorasjoner renset. 1972

s. 210: malerier retusjert.

T E L E M A R K

151. Drangedal med Tørdal sogn

Drangedal kirke. 1968 s. 178: bårehus. 1969 s.

223: sikret mot nybygg, nytt bårehus. 1970

s. 116: omgivelser.

Holte gård. 1985 s. 208: oppmålt.

Tørdal kirke. 1969 s. 223: tekking av tårn.

152. Sannidal

Sannidal kirke. 1968 s. 178: gravplate over

Alheit Krefting flyttet til Tanum kirke i

Bærum. 1970 s. 116: Kreftings gravplate

flyttes. 1971 s. 136: stavkirkeplanker med dekorasjoner.

1973 s. 174: restaurering av våpenhus,

Alheit Kreftings gravplate.

153. Skåtøy

Portør. 1991 s. 347: utbygging av Himmel og

Hav.

Skåtøy kirke. 1972 s. 189: befaring, retningslinjer

for reparasjoner.

Stabbestad. 1991 s. 111–118: historikk

154. Kragerø

Andølingen. 1972 s. 197: bevaringsplan.

Barthebrygga. 1990 s. 267: brannskader.

Berg museum. 1966/1967 s. 292: restaurering av

gallionsfigur.

Kragerø apotek. 1972 s. 197: forslag til tilbygg

godkjent. 1973 s. 184: utvidelse.

Kragerø gamle kirkegård. 1961 s. 178: anbefalt

vedlikehold. 1963 s. 153: rasering.

1976–1977 s. 102: inspeksjon, nedlegges,

gravminner flyttes.

Kragerø kirke. 1973 s. 175: omgivelser.

Kragerø tollbod. 1961 s. 188: salg, fredningsklausul.

Salvesens hus. 1994 s. 253: sikres etter brann.

Wiborggården. 1972 s. 197: fredet.

155. Bamble, Langesund og Stathelle

Bamble. 1983 s. 190: registrering.

Bamble kirke. 1961 s. 178: maling. 1966/1967 s.

178: forslag til ekstra inngang. 1968 s. 178:

menighetshus. 1970 s. 116: befaring, uttalelse.

Bamble kirkeruin. 1966/1967 s. 260: retningslinjer

for konservering av mur. 1971 s. 136:

nødvendige reparasjoner. 1973 s. 175: repareres.

Cudrios brygge. 1976–1977 s. 102: bevaring. 1978

s. 215: bevaring, istandsetting.

Eik. 1984 s. 215: oppmålt. 1988 s. 202: rom

istandsatt, tilskudd.

Fogdegården. 1991 s. 347: verneverdig hage.

Langesund bad. 1988 s. 202: restaureres.

Langesund kirke. 1963 s. 100: kongestol.

Lilletorvet. 1991 s. 347: 3 hus revet.

Nustad gård. 1991 s. 346: uthusbygning, oppmåling,

tilskudd.

Rafnes. 1980 s. 52: utbygging av industrianlegg.

Rafnes gård. 1980 s. 57: restaurert, brukes som

gjestehus.

Rødgården. 1985 s. 208: riving – bevaring. 1986

s. 161: flyttes.

59


Tråk gård. 1976–1977 s. 102: søkes bevart.

Victoria gjestgiveri. 1973 s. 184: gjenoppføring.

Wrightegården. 1969 s. 233: besiktiget, retningslinjer

for videre restaurering. 1976–1977 s.

133: befaring, oppmåles.

Ødegården verk. 1985 s. 208: revet.

Aanensen båtbyggeri. 1988 s. 202: områdebevaring.

156. Brevik

Brevik. 1989 s. 229: riving og nybygg i

Storgaten.

Brevik tollsted. 1964 s. 182: besiktiget, bevares;

s. 194: oppmålt. 1966/1967 s. 196: bevaring,

istandsetting av tollbodkaien, omkostninger.

1971 s. 177: evt. overtakelse. 1972 s. 140:

salg av tollboden, økonomiske konsekvenser.

1973 s. 184: fredet.

Chrystiesplassen. 1972 s. 197: uheldig regulerings-

og bebyggelsesplan, bør omarbeides.

Cochegården. 1976–1977 s. 102: behov for istandsetting.

Rønningen. 1990 s. 267: rehabilitering av

Norcems funksjonærboliger, kostnadsoverslag.

1993 s. 252: reguleringsplan.

Skipper Sørensens hus. 1976–1977 s. 102: behov

for istandsetting.

Øya. 1991 s. 347: reguleringsarbeid. 1992 s. 347:

reguleringsforslag.

157. Porsgrunn

Borgstrømgården, se Jernbanegate 5.

Crøgerlia 25. 1982 s. 233: modernisering.

Jernbanegate 5, Borgstrømgården. 1992 s. 347:

bruk.

Jønholt, øvre. 1981 s. 167: riving – bevaring. 1982

s. 233: veiplaner, fredningsforslag. 1983 s.

190: befaring, fredningsforslag.

Klyvegate 9. 1961 s. 188: taktekking. 1966/1967

s. 283: tegltekket skur. 1971 s. 146: nabobygg.

Klyvegate 27. 1989 s. 229: nybygg.

Linnås gård, se Vestre gate 16.

Porsgrunn. 1988 s. 202–203: bevaringsplaner.

1990 s. 267: verneplan. 1991 s. 347: verneplan.

Porsgrunn gamle prestegård. 1961 s. 188: restaurering.

60

Porsgrunn gamle tollbod, se Tollbodgaten 1.

Porsgrunn kirke. 1963 s. 100: kongestol. 1964 s.

86: gravstøtte.

Seylmagerhuset. 1976–1977 s. 133: bevaringsverdig.

1978 s. 215: bevart på stedet. 1987 s.

258: utvidelse av Rådhusplassen.

Tollbodgaten 1, Porsgrunn gamle tollbod. 1964 s.

182: fredet. 1968 s. 200: befaring, bevaring.

1969 s. 234: flyttes. 1973 s. 184: flyttet, restaureres.

Vestre gate 16, Linnås gård. 1969 s. 234: fredning

hevet.

Vestre gate 20. 1986 s. 161: sjøbod, restaurering.

Vestre Porsgrunn kirke. 1961 s. 178: prekestol,

døpefont. 1963 s. 100: kongestol. 1964 s. 168:

forslag til tårnur. 1965 s. 145: malt eksteriør

og fargeundersøkelse interiør. 1969 s. 223:

kister, familien Wright. 1970 s. 116: retningslinjer

for fargerestaurering av altertavle og

døpefont. 1971 s. 136 og s. 156: altertavle

fargerestaurert. 1973 s. 175: nye benker.

Østre Porsgrunn kirke. 1962 s. 178: restaurering;

s. 183: belysning. 1963 s. 100: kongestol; s.

153: restaurert. 1964 s. 86: gravstøtte; s. 168:

forslag til fargerestaurering av våpenhus og

tårn. 1968 s. 178: almissebøsse. 1973 s. 175:

oppussingsplan; s. 203: sakristi fargeundersøkt,

restaureringsplan.

158. Eidanger

Breidgangen. 1970 s. 142: gruveanlegg registrert.

Eidanger kirke. 1964 s. 168: tårnavslutning.

1966/1967 s. 260: menighetshus. 1968 s.

178: menighetshus. 1969 s. 224: menighetshus.

1970 s. 116: planer for utbedring m.m.

1971 s. 136: menighetshus, portal gjenoppdaget.

1972 s. 209: fargeundersøkt, fargeplan.

1973 s. 175: interiør. 1974 s. 185: bygningsarkeologiske

undersøkelser.

Eidanger prestegård. 1969 s. 243: utvendig fargeundersøkt.

1973 s. 184: restaurert.

Herøya. 1980 s. 48: utbygging av industrisamfunn.

1989 s. 229: bevaringsverdige bolighus

rives.

Langangen. 1970 s. 142: gruveanlegg registrert.

Sildevika. 1978 s. 216: gammelt fiskerhjem registrert,

istandsettingsplan.

Skjelsvikgården. 1976–1977 s. 133: istandsettes.


159. Siljan

Moholt. 1970 s. 142: masovnanlegg registrert.

Siljan. 1993 s. 252: tilstandsrapport for tømmerrenne.

Siljan kirke. 1961 s. 178: restaurering. 1962 s.

178: galleriutforming. 1963 s. 153: eksteriør,

bevaring. 1965 s. 145: restaurering.

1966/1967 s. 202: døpefont restaurert; s.

260: retningslinjer for restaurering. 1968 s.

178: interiør restaurert; s. 211: middelalderkrusifiks

m.m. konservert; s. 213: kalkmalerier,

skipstegninger konservert m.m. 1970 s.

116: retningslinjer for istandsetting og fargesetting.

1971 s. 136: gjeninnviet etter omfattende

restaurering.

Torsholt. 1965 s. 164: istandsetting. 1966/1967 s.

197: retningslinjer for istandsetting; s. 283:

fargerestaurering av dekorert himling.

160. Gjerpen

Borgestad. 1994 s. 253: fredet område, omregulering.

Fossum hovedgård. 1964 s. 182: tak.

Fossum jernverk. 1988 s. 64: Christian 3.

Frogner. 1963 s. 166: retningslinjer for istandsetting.

1965 s. 164: fargerestaurert. 1966/1967

s. 197 og s. 283: fredning.

Gjerpen kirke. 1962 s. 178: uthus. 1965 s. 145:

forslag orgelfront. 1966/1967 s. 178: orgelprospekt.

Gjerpen prestegård. 1963 s. 166: restaureringsforslag.

1972 s. 197: restaurering, modernisering;

s. 209: fargeundersøkt, fargeplan. 1980

s. 98: barokkhage og landskapshage.

Hyni, nordre. 1973 s. 211: oppmålt.

Høgli. 1991 s. 346: samarbeid om fredning. 1992

s. 347: ikke grunnlag for fredning.

Rising. 1966/1967 s. 197: retningslinjer for

istandsetting; s. 283: istandsatt. 1968 s. 200:

utvidelse av fylkesvei. 1971 s. 124: hovedbygning

istandsatt, tilskudd. 1973 s. 184: innvendige

endringer.

Venstøp, nordre. 1962 s. 189: nybygg.

161. Skien

Blickfeldtgården. 1987 s. 258: utparsellering.

1992 s. 347: kuskebolig, spesialområde be-

varing.

Borgengården. 1999 s. 183: Byggeskikkpris

1998.

Bratsberggate 2. 1971 s. 125: ominnredning,

restaurering, tilskudd. 1973 s. 184: modernisering,

restaurering.

Bratsbergkleiva. 1978 s. 216: bydel registrert,

bevaring av miljø.

Cappelen-gården. 1978 s. 216: tatt ned, merket,

registrert, oppmålt, mulig gjenreisning. 1991

s. 346: modell, tilskudd.

Falkumområdet. 1982 s. 233: registrering.

Falkum, søndre. 1964 s 182: tak. 1969 s. 234:

vinduer.

Frognerveien 1. 1973 s. 184: rives, bør bevares.

1978 s. 215: foreslått gjenreist.

Fylkesmuseet. 1961 s. 188: dekor undersøkt i

Borgstua. 1971 s. 156: vegg- og himlingsdekor

i Borgstua renset og konservert. 1972

s. 197: restaurert dekor i Borgstua.

Gimsøy kloster. 1987 s. 99: benediktiner

nonnekloster, historikk. 1987 s. 190f:

kvinnekloster. 1987 s. 52 og s. 67: etablert av

herren til Bratsberg; s. 68: klostergodsets

utstrekning.

Gjerpen og Solum Sparebank. 1979 s. 186: fasader

bevares.

Huken. 1991 s. 346: reguleringsplan, forslag.

1992 s. 347: reguleringsplan.

Ibsenhuset, se Snipetorget 27.

Kapitelbergets ruiner. 1969 s. 224: konservering.

1971 s. 136: nabobygg.

Klostergaten 32, Ladegården. 1976–1977 s. 133:

bevares, restaureres. 1978 s. 215: bevares,

restaureres.

Ladegården, se forrige innføring.

Lie kirkegård. 1964 s. 94: støpejernsgravminne.

Mælagate 4. 1982 s. 233: brannskadet.

Mælagate 7. 1989 s. 230: bevaring – riving.

Norges Bank. 1969 s. 234: nybygg. 1971 s. 146:

nybygg og nabobygg.

PM5 – Smiøya. 1982 s. 233: reguleringsforslag.

1985 s. 208: fredningssak. 1986 s. 161: fredningsforslag,

bruk.

Skien. 1979 s. 186: bevaringsverdige sjøboder.

1981 s. 167: reguleringsplaner, sykkelvei, uttalelser.

1988 s. 202–203: bevaringsplaner.

1991 s. 347: kulturminnevernplan. 1994 s.

253: kulturhistorisk skilting m.m.

Skien kirke. 1964 s. 83: gravplate. 1966/1967 s.

61


178: oppussing. 1969 s. 224: bevaring av dekor;

s. 243: renseprøve på veggdekor.

Snipetorget 25. 1970 s. 142: oppmålt.

Snipetorget 27, Ibsenhuset. 1962 s. 189: istandsetting.

1965 s. 164: oppmålt, vannklosett.

1966/1967 s. 197: rekonstruksjon. 1969 s.

234: besiktiget, retningslinjer for restaurering.

1971 s. 162: oppmålt. 1990 s. 267: innredning

av bryggerhuset. 1991 s. 346: arbeid

utført. 1992 s. 347: evt. leie i Bryggerhuset.

1993 s. 251: avdelingen flyttet inn i egne

lokaler.

Snipetorget 33. 1970 s. 126: reparasjonsarbeider,

tilskudd. 1971 s. 162: oppmålt. 1971 s. 125:

ominnredning, restaurering, tilskudd. 1973

s. 184: omkostningsoverslag før restaurering.

1985 s. 208: fredet.

Århus gård. 1990 s. 267: antikvarisk verdi.

162. Solum med Kilebygd og Mælum sogn

Kilebygd kirke. 1966/1967 s. 178: orgel.

Løveid. 1983 s. 190: slusemesterbolig, fasadeendring.

1986 s. 162: Tallmannsgården, oppmåling.

1987 s. 258: Tallmannsgården, reparert,

tilskudd. 1988 s. 203: Tallmannsgården,

salg vurderes. 1989 s. 229: Tallmannsgården,

salg, restriksjoner. 1990 s. 267: Tallmannsgården,

ny eier, restaurering.

Mælum kirke. 1964 s. 168: retningslinjer for restaurering.

1965 s. 145: restaurering kor.

1966/1967 s. 271: navneskilt. 1969 s. 224: restaureringsplan.

1970 s. 116 og s. 134: restaurering.

1971 s. 136: gjenåpnet etter full

restaurering; s. 156: 1700-talls skymaling restaurert,

prekestol fargerestaurert, benkedører

m.m.; s. 158: 3 benkedører retusjert

og delvis oppmalt, 8 malerier fargerestaurert.

1972 s. 210: malerier restaurert. 1973 s.

175: malerier restaureres.

Omdal kirkegård. 1969 s. 224: klokkestøpul

søkes bevart.

Skotfoss kirke. 1961 s. 178: benker.

Solum kirke. 1966/1967 s. 260:

Løvenskioldstolen gjenreist. 1969 s. 224:

belysningsplan.

Tollnes. 1992 s. 347: bevaringsverdig gårdsanlegg.

62

163. Holla med Helgen sogn

Brennebru. 1966/1967 s. 283: jaktstue fredet.

Helgen kirke. 1970 s. 116: retningslinjer for reparasjon

av tak.

Holden. 1961 s. 188: fredning. 1963 s. 166: veidekke.

1964 s. 182: hovedbygning, «Slottet»

fredet.

Holla kirke. 1966/1967 s. 178: oppussing; s. 188:

belysning.

Holla kirkeruin. 1972 s. 189: omgivelser. 1973 s.

175: hoppstillas.

Romnes kirke. 1966/1967 s. 178: kalkmalerier,

kortak m.m. 1970 s. 116: gulv. 1971 s. 159:

mindre undersøkelser under skip; s. 162:

oppmålt.

Ulefoss hovedgård. 1962 s. 189: brannskader.

1963 s. 166: gjenoppbygget. 1965 s. 164:

havemur.

Øvre Verket. 1978 s. 216: arbeiderboliger bevaringsverdige.

164. Lunde med Ytre Flåbygd sogn

Lunde. 1988 s. 202–203: bevaringsplaner.

Lunde kirke. 1969 s. 224: retningslinjer for

oppussing. 1970 s. 116: fargeforslag m.m.

1972 s. 209: fargeundersøkt, fargerestaurert.

1973 s. 175: isolasjon; s. 202: fargeundersøkt,

malt.

Lunde kirketuft. 1966/1967 s. 271: navneskilt.

165. Bø

Bø gamle kirke. 1965 s. 145: utbedringer.

1966/1967 s. 178 og s. 260: veggmalerier,

dekor, spir m.m. 1968 s. 178 og s. 211:

middelalderkrusifiks m.m. restaurert, konservert.

1970 s. 116: forslag til orgelpositiv.

1995 s. 163: takkonstruksjon, kirkeklokker.

2000 s. 274: dendrokronologisk analyse i

1999 fra opprinnelige gulvplanker, en planke

med barkkant felt vinteren 1177–78, en med

vankant felt vinteren 1179–80, de ørige prøvene

manglet barkkant eller vankant og

hadde en ytterste årring som var eldre enn

1177, en prøve tatt i 1985 fra en av skipets

murremmer med ytterste årring datert til

1174, trolig er kirken ferdigbygd kort tid

etter vinteren 1179–80.


Bø kirke. 1971 s. 136: fargeundersøkt. 1972 s.

209: malt. 1975 s. 202: restaurert, gjenåpnet.

Bø prestegård. 1968 s. 201: istandsatt.

Forberg. 1966/1967 s. 197: oppmålt stue; s. 284:

fredning hevet. 1971 s. 125: loft istandsatt,

tilskudd.

Gårå stavkirke. 1970 s. 116: beretning om forsvunnet

kirke. 1974 s. 49: J. C. Dahls artikkel

i Skillings-Magazin 1836. 1985 s. 209:

avgrensning av fredet område.

166. Sauherad med Nes sogn

Gvarv. 1980 s. 187: sentrum, reguleringsplan,

gammel bebyggelse registrert. 1990 s. 267:

Gamlegata, reguleringsplan.

Inleggen husmannsplass. 1983 s. 192: bevaring.

Knipa husmannsplass. 1983 s. 192: steinfjøs,

sikres.

Nes kirke. 1966/1967 s. 178: forslag bårerom og

uthus. 1968 s. 107: tekstil veggdekorasjon; s.

179: bårehus.

Sauherad kirke. 1963 s. 119–126: alterduker; s.

153: dekorasjoner i mur. 1964 s. 168:

alterklede, gjenåpnet etter restaurering av

veggmalerier. 1966/1967 s. 178: forslag bårerom

og uthus; s. 260: gulv. 1968 s. 178:

antependium, alterduk m.m. 1970 s. 116: befaring,

råd vedr. benker m.m.

Sauherad prestegård. 1968 s. 201: befaring, beskrivelse

for istandsetting. 1970 s. 126: dør.

167. Heddal med Lisleherad sogn

Blåbygget. 1991 s. 347: riving, klage.

Heddal stavkirke. 1962 s. 178 og s. 202: brudestoler,

transformatorstasjon. 1964 s. 168:

rosemaling. 1966/1967 s. 261: menighetshus.

1968 s. 179: automatkiosk for telefonsentral.

1970 s. 16: restaurering. 1973 s. 175:

plassering av kiosk. 1974 s. 56: J. C. Dahls

plansjeverk, 1837. 1975 s. 74: forandringer

1850–51, restaurert 1952–54. 1978 s. 45: den

første restaurering. 1981 s. 59: bevaring.

1986 s. 38: antemensale; s. 67f: Grosch, forbilde

for kirkebygg. 1993 s. 69–84: restaurering

ved J. H. Nebelong og Blakstad &

Munthe-Kaas. 1995 s. 164f: bevart takrytter.

Høymyr. 1971 s. 162: spor etter kobberhytte registrert.

Lienfoss kraftstasjon. 1980 s. 44: utbygging.

Notodden. 1980 s. 35: industrianlegg; s. 38:

Grønnebyen, boliger for Hydro-ansatte; s.

40: administrasjonsbolig. 1990 s. 267: befaring

av tømmerrenne. 1992 s. 347:

Sentrumsbygget, taktekking.

Ryen. 1966/1967 s. 198: gulv; s. 284: rosemalt

gammel oppstue istandsatt, restaurert. 1968

s. 200: befaring; s. 201 og s. 213: trearbeider

i rosemalt stue avsluttet, fargerestaurert.

1970 s. 126: bevaring, retningslinjer for

modernisering. 1971 s. 125: Oppstuen på

Ryen mellom istandsatt, modernisert, tilskudd.

1972 s. 197: hovedbygning istandsatt.

Svelgfoss II kraftstasjon. 1980 s. 43: utbygging.

Svelgfoss I kraftstasjon. 1980 s. 36: utbygging.

Tubbås. 1966/1967 s. 284: brannskadet, istandsetting.

1968 s. 200: befaring; s. 201: brannskadet

stue besiktiget, omkostninger ved

fargerestaurering.

168. Tinn med Atrå, Austbygdi og Mæl

sogn

Alset. 1963 s. 166: ønske om fredning.

Atrå kirke. 1962 s. 89: Linstows forslag til ny

langkirke. 1966/1967 s. 261: maleri Christian

4.s syn konservert. 1968 s. 179 og s.

212: maleri, Christian 4.s syn, konservert og

deponert. 1969 s. 224: maleri, Christian 4.s

syn, restaurert, deponert. 1972 s. 189:

befaring, retningslinjer for behandling,

uheldig veitrasé.

Berge. 1961 s. 189: flytting. 1962 s. 189: flyttet

eldhus; s. 200: oppmålt.

Dal kirke. 1961 s. 178: restaurering. 1962 s.

85–108: restaurering, historikk; s. 178: restaurering;

s. 183: belysning. 1963 s. 153:

restaurert.

Frøystul kraftstasjon. 1980 s. 47: utbygging.

Gauset. 1968 s. 200: befaring; s. 217: bur undersøkt,

middelaldersk karakter.

Hvåle. 1968 s. 200: befaring. 1969 s. 234: forslag

til kjøkkentilbygg. 1970 s. 126: kjøkkentilbygg.

Lisleland. 1963 s. 167: fredning hevet.

Lofthus. 1972 s. 197: retningslinjer for omlegging

av tak. 1973 s. 184: bur istandsatt, tilskudd.

Midtbøen. 1964 s. 182: tak m.m. 1965 s. 164:

63


istandsatt.

Miland. 1965 s. 164: bevares på tomten.

1966/1967 s. 198: istandsatt.

Mæl kirke. 1962 s. 92: gjengivelse på planke i

Tinn museum. 1966/1967 s. 261: bårerom.

1975 s. 202: restaurert, gjenåpnet.

Mæl stavkirke. 1995 s. 170: portal med Sigurdsdiktningen.

Mårem. 1966/1967 s. 198: retningslinjer for

istandsetting. 1968 s. 200: befaring; s. 201:

loft istandsatt. 1971 s. 126: loft og hovedbygning

istandsatt, tilskudd.

Rjukan. 1980 s. 43: Gamlebyen, arbeiderboliger,

funksjonærboliger m.m.

Sønstebø. 1963 s. 167: taktekking. 1964 s. 182:

tak m.m. 1965 s. 164: istandsatt.

Såheim kraftstasjon. 1980 s. 45: utbygging.

Vemork kraftstasjon. 1980 s. 40: utbygging.

169. Gransherad og Hovin

Bergsli. 1966/1967 s. 284: gammelt bur besiktiget.

Bolkesjø oppigard. 1965 s. 164: fargeundersøkt,

istandsatt.

Gransherad kirke. 1962 s. 180: nedgang likkjeller.

Havsten. 1968 s. 200: befaring; s. 217: loft undersøkt.

1973 s. 184: flytting av loft, reparasjoner.

Hovin kirke. 1966/1967 s. 178: bårehus. 1969 s.

224 og s. 243: retningslinjer for fargebehandling.

170. Hjartdal med Sauland og Tuddal sogn

Bondal, uppigard. 1966/1967 s. 198: retningslinjer

for istandsetting. 1968 s. 202: istandsatt.

Bøen. 1965 s. 164: retningslinjer for istandsetting.

1966/1967 s. 198: middelalderloft

istandsatt.

Frøland. 1966/1967 s. 284: loft fredet. 1968 s.

200: befaring; s. 218: loft undersøkt. 1971 s.

126: loft reparert, tilskudd.

Hjartdal kirke. 1963 s. 153: alterbilde. 1965 s.

145: bårehus.

Hovdejord. 1962 s. 189: istandsetting.

Kleppan. 1962 s. 189: istandsetting. 1964 s. 182:

tak. 1965 s. 164: tak istandsatt, oppmålt.

64

1966/1967 s. 284: retningslinjer for istandsetting

av kjeller. 1968 s. 200: befaring; s.

201: drenerings– og grunnmursarbeider.

1971 s. 126: stuebygning istandsatt, tilskudd.

Sauland kirke. 1965 s. 145: retningslinjer for div.

reparasjonsarbeider, bårehus. 1986 s. 75:

Grosch, nygotikk.

Skoje. 1963 s. 167: takomlegging. 1964 s. 182:

nybygg.

Tuddal kirke. 1965 s. 145: bårehus.

Øvrebø. 1962 s. 189: istandsetting.

Åsen. 1963 s. 167: dekorert tavle.

171. Seljord med Flatdal og Åmotsdal sogn

Bleka gruver. 1985 s. 209: bevaringsverdige.

Flatdal kirke. 1963 s. 153: flombelysning.

1966/1967 s. 179 og s. 261: bårehus. 1985 s.

209: bedehus.

Kultan. 1963 s. 167: restaureringsplan. 1965 s.

165: tak. 1968 s. 202: besiktiget, retningslinjer

for istandsetting. 1970 s. 126: istandsatt

tak, tilskudd. 1971 s. 126: stue istandsatt,

tilskudd.

Kvammen. 1969 s. 234: reparasjonsarbeid i stue

og loft m.m., tilskudd. 1971 s. 126: stue

istandsatt, tilskudd. 1993 s. 252: arbeid avsluttet,

tilskudd.

Kvåle. 1963 s. 167: istandsatt.

Seljord kirke. 1961 s. 178: bårerom, portrett.

1962 s. 180: bårehus. 1963 s. 153: pussavhugging.

1964 s. 168: nabobygg. 1965 s. 145:

kalkmalerier konservert, tak. 1966/1967 s.

178: oppmålt, retningslinjer for restaurering.

1969 s. 224: retningslinjer for restaurering,

våpenhus oppmålt m.m., spanske malerier

som gave, kirkens omgivelser, bruk av gammel

kirketuft; s. 245: stavbygd våpenhus

undersøkt og oppmålt. 1970 s. 116: våpenhus

restaurert, retningslinjer for fargerestaurering

m.m. 1971 s. 25–48: restaurering; s.

49–56: den gamle altertavlen restaureres; s.

57–60: altertavlens ramme rekonstrueres; s.

61–68: altertavlens ikonografi; s. 136 og s.

156: oppussing, avdekking og reparasjon av

interiør, kalkmalerier funnet. 1972 s. 209 og

s. 210: interiør restaureres. 1973 s. 175 og s.

202: omfattende restaurering, gjenåpnet; s.

204: altertavle avdekket, restaurert; s. 206:

restaurering av altertavle dokumentert. 1975


s. 74: restaurert 1972, «ressursvennlig» restaurering;

s. 175: nabobygg.

Seljord prestegård. 1965 s. 165: veranda, terrasse.

1966/1967 s. 284: råd for innvendig maling.

Selstadloftet. 1966/1967 s. 198: flyttet til Koparvollen.

1969 s. 234: oppmålt.

Svalastoga. 1964 s. 182: bur til Frankrike.

Tokke – Vinjevassdraget. 1962 s. 189: bevaring av

kverner m.m.

Trae. 1971 s. 126: loft, nytt torvtak.

Øverland. 1963 s. 167: istandsatt. 1968 s. 200:

befaring. 1974 s. 182: loft og bur fredet.

Åmotsdal kirke. 1961 s. 178: malt m.m. 1963 s.

158: elektrisk belysning. 1969 s. 224: retningslinjer

for kirken og omgivelser. 1970 s.

117: oppvaskbenk.

Aase. 1991 s. 346: stabbur, istandsetting, tilskudd.

Åsheim. 1968 s. 200: befaring. 1969 s. 235: loft

istandsatt, tilskudd. 1971 s. 126: loft istandsatt,

tilskudd.

172. Kviteseid med Brunkeberg og Vrådal

sogn

Brunkeberg kirke. 1965 s. 145: stoler. 1968 s. 179:

sølvkanne.

Flekstveit. 1961 s. 189: div. tegninger; s. 197: oppmålt.

1968 s. 202 og s. 213: rosemalt stue

istandsatt.

Gotuholt. 1961 s. 189: tak. 1965 s. 165: retningslinjer

for istandsetting. 1966/1967 s. 284:

istandsatt loft. 1971 s. 126: loft reparert, tilskudd.

Haugland. 1968 s. 200: befaring. 1971 s. 126:

stabbur istandsatt, tilskudd.

Kviteseid gamle prestegård. 1961 s. 189: vinduer.

1963 s. 167: tilbygg, fargeundersøkelse. 1965

s. 165: terrasse, fargeprøver, bislag revet.

1970 s. 126: stue restaurert.

Kviteseid kirke. 1965 s. 145: oppvarming. 1968 s.

179 og s. 213: kalkmalerier funnet og konservert.

1969 s. 224, s. 242 og s. 243: 11

kongeportretter restaurert, jernbeslag konservert,

kalkmalerier konservert. 1970 s.

134: interiør behandlet. 1995 s. 163: takkonstruksjon,

kirkeklokker. 2000 s. 274: dendrokronologisk

analyse i 2000, prøver tatt av

takkonstruksjonen, en prøve med barkkant

felt vinteren 1256–57, tre prøver med mulig

vankant har 1256 og 1257 som ytterste årring,

tre prøver der ytterste årring mangler

har 1248, 1254 og 1260 som ytterste årring,

trolig har materialene ligget i noen tid før

konstruksjonen ble satt opp, trolig ca. 1260.

Lundevall. 1965 s. 165: retningslinjer for istandsetting.

1968 s. 202: besiktiget, retningslinjer

for istandsetting. 1969 s. 235: fredet loft og

bur istandsatt. 1971 s. 126: bur og loft istandsatt,

tilskudd.

Lårdal kirke. 1964 s. 168: fargeforslag, dokumentasjon

og preparering av dekorasjoner.

Roholt kirketuft. 1966/1967 s. 179: middelalderske

bygningsrester.

Sandåker. 1971 s. 126: loft istandsatt, tilskudd.

Vesterdal. 1961 s. 189: besiktiget. 1962 s. 189:

istandsetting, mangler. 1966/1967 s. 284:

reparert.

Vrådal kirke. 1962 s. 180: forandringer, forslag.

1972 s. 189: befaring, retningslinjer for forbedringer.

173. Nissedal med Treungen sogn

Nissedal kirke. 1965 s. 145: forslag orgel.

1966/1967 s. 261: bårehus. 1968 s. 179: bårehus.

1971 s. 136: plassering av bedehus.

Treungen jernbanestasjon. 1983 s. 191: vinduer.

Treungen kirke. 1962 s. 180: takstein. 1963 s.

153: restaurert. 1968 s. 179: orgelforslag.

174. Fyresdal med Moland og Veum sogn

Folset. 1970 s. 142: steinbro registrert.

Fyresdal prestegård. 1968 s. 202: advart mot

campinghytter.

Liåi. 1970 s. 142: trebro registrert.

Moland kirke. 1962 s. 183: belysning. 1963 s.

153: gjenåpnet etter oppussing, altertavle,

lysarmatur. 1965 s. 145: bårehus. 1966/1967

s. 179: kirkegård, bårehus.

Mosesberg. 1970 s. 142: smeltehyttetomt registrert.

175. Mo med Skafså sogn

Botnedalen kirke. 1997 s. 42. dørringer.

Mo kirke. 1961 s. 178: farveforslag, altertavle.

1962 s. 183: belysning.

65


Skafså kirke. 1965 s. 145: tårn og tak. 1966/1967

s. 179: tårn.

Åmdals verk. 1970 s. 142: smeltehyttetomt registrert.

176 Lårdal med Eidsborg og Høydalsmo

sogn

Eidsborg stavkirke. 1961 s. 178: konservering.

1964 s. 168: spontekking. 1965 s. 145: reparasjonsarbeider.

1969 s. 224: bårehus, toalettanlegg,

utvidelse av kirkegård.

Høydalsmo kirke. 1965 s. 145: malt interiør.

1966/1967 s. 179: campingplass. 1969 s. 224:

bårehus.

Lårdal kirke. 1969 s. 224: bårehus. 1971 s. 211:

trekirke i empirestil, historikk. 1972 s. 189:

befaring, retningslinjer for forbedringer; s.

209: interiør fargerestaurert.

Lårdal prestegård. 1969 s. 235: reguleringsforslag

frarådet, gravhauger. 1972 s. 197: befaring,

utbyggingsplaner i naboskap, forslag

om spesialområde.

Tveiten. 1973 s. 184: tillatt flyttet.

177–178. Vinje og Rauland

Vinje kommune. 1970 s. 126: brannsikringstiltak.

177. Vinje med Grungedal og Nesland

sogn

Botne. 1961 s. 189: istandsatt. 1962 s. 200: oppmålt.

Drotningen. 1962 s. 189: istandsetting. 1963 s.

167: istandsatt.

Groven. 1968 s. 202: fargeundersøkelse i peisestuen,

plan for fargerestaurering. 1971 s.

126: hovedbygning under reparasjon og

forbedring, tilskudd; s. 147: istandsetting av

torvtak.

Grungedal kirke. 1964 s. 168: malt interiør. 1965

s. 145: malt interiør. 1966/1967 s. 179: orgel.

1972 s. 189: tillatt nabobygg.

Hylland. 1964 s. 182: sikring av tun. 1965 s. 165:

istandsatt.

Nesland kirke. 1966/1967 s. 261: behandling av

grunnmur.

Nesland stavkirke. 1969 s. 224: begravelser

kreves opphørt. 1995 s. 170: søyleportal med

66

religiøst motiv og Sigurdsdiktningen.

Særen. 1968 s. 200: befaring; s. 202: retningslinjer

for istandsetting. 1969 s. 235: torvtak

på fjøsbygning, tilskudd. 1971 s. 126: fjøsbygning

oppdelt, tilskudd.

Vinje kirke. 1966/1967 s. 271: elektrisk belysning.

1968 s. 180: arkeologiske utgravninger,

bårehus. 1969 s. 224 og s. 245: utgravninger

under kor; s. 247: oppmålt.

Vinje prestegård. 1966/1967 s. 198: modernisering,

istandsetting.

178. Rauland med Møsstrand og Øyfjell

sogn

Djuvland. 1963 s. 167: retningslinjer for gulv og

innvendig maling. 1966/1967 s. 198: loft tilbakeflyttet.

Kvammen. 1968 s. 202: istandsatt.

Lognvik. 1962 s. 189: flytting av Torvetjønsstua.

1966/1967 s. 198: retningslinjer for istandsetting.

1968 s. 200: befaring. 1970 s. 126:

takreparasjoner på låve, tilskudd. 1971 s.

127: reparasjoner, turistformål, tilskudd.

Mo. 1963 s. 167: tilbygg. 1965 s. 165: Mo øvre

besiktiget, bør utbedres. 1966/1967 s. 198:

retningslinjer for istandsetting av Mo nedre

og Mo øvre; s. 284: istandsatt. 1968 s. 200:

befaring av Mo nedre og Mo øvre; s. 202:

Mo nedre reparert. 1969 s. 235: badstue

istandsatt på Mo nedre. 1971 s. 147: reparasjon

og modernisering av fjøs på Mo øvre.

1971 s. 127: Mo nedre istandsatt, tilskudd,

tømret stall innkjøpt på Mo øvre, tømmerfjøs

isolert m.m., tilskudd. 1972 s. 198: Mo

øvre, istandsetting.

Nystog. 1972 s. 198: ommuring av pipe, tilskudd.

Rauland nigard. 1961 s. 189: istandsetting.

Tvitekkja. 1968 s. 200: befaring. 1969 s. 235: bur

og loft istandsatt, tilskudd.

Yvistoge. 1965 s. 165: restaurert dekor.

Øyfjell kirke. 1964 s. 168: sakristi. 1965 s. 145: krusifiks

restaurert; s. 154: elektrisk belysning.

Øygarden, søndre. 1963 s. 167: retningslinjer for

istandsetting. 1964 s. 182: retningslinjer for

istandsetting. 1968 s. 200: befaring. 1969 s.

235: hovedbygning reparert og modernisert.

1970 s. 126: fredet. 1971 s. 127: hovedbygning

med årestue istandsatt, tilskudd. 1973

s. 185: skiftet bunnstokker på tømmerlåve.


A U S T - A G D E R

179. Gjerstad og Vegårdshei

Egelands verk. 1970 s. 154: bevaring. 1971 s. 177:

restaureringsarbeider, tilskudd, overtakelse

av bygninger. 1972 s. 141: istandsetting av

fredede arbeiderboliger. 1973 s. 185: restaurering,

modernisering, tilskudd. 1973 s. 107:

nyere hovedbygning restaurert, arbeiderboliger

istandsatt, tilskudd; s. 108: fredningsforslag

for hele området.

Gjerstad kirke. 1969 s. 224: ny kirkegårdsport.

1986 s. 76: Grosch, forbilder.

Vegårdshei kirke. 1961 s. 179: himling. 1963 s.

153: restaurert. 1965 s. 154: elektrisk belysning.

1968 s. 180: tak, teglstein.

180. Søndeled med Indre Søndeled og

Ytre Søndeled sogn

Bosvik. 1973 s. 108: utvendig maling.

Frøyna. 1968 s. 202: besiktiget, retningslinjer for

mindre ominnredning. 1969 s. 236: mindre

ominnredning.

Omland. 1962 s. 189: istandsatt. 1963 s. 167:

istandsatt. 1969 s. 235: godtgjørelse av merkostnad

for bruk av antikvarisk riktig taksten.

1973 s. 108: omfattende arbeider på

hovedbygningen.

Søndeled kirke. 1961 s. 179: sydportal, kalkmalerier.

1964 s. 168: maling, vindu. 1965 s.

145: omgivelser. 1966/1967 s. 179 og s. 261:

spor av eldre sydvindu og gjenmurt syddør.

1971 s. 158: 2 malerier konservert, fargerestaurert.

1972 s. 189: salmenummertavle.

1973 s. 175: befaring; s. 203: prekestol reparert

m.m.

181. Risør

Holmen. 1972 s. 198: gammel bebyggelse revet,

Klokkerbua flyttes, antikvarisk registrering,

tilskudd; s. 215: Holmen verft oppmålt.

Risør. 1966/1967 s. 284: antikvarisk miljøregistrering.

1971 s. 147: antikvarisk registrering.

1972 s. 198 og s. 215: registrering og publisering

fullført. 1991 s. 347: Urheia, tysk festningsanlegg,

plan om bevaring.

Risør kirke. 1965 s. 146: fjerning av ovn. 1982 s.

216: orgel.

Risør tollbygning. 1964 s. 182: ominnredning.

Vatikanet. 1966/1967 s. 284: besiktiget, tilbakeføring

av takform m.m. 1969 s. 236: utvendig

maling, tilskudd. 1973 s. 108: malt.

182. Dypvåg og Flostad

Dypvåg kirke. 1961 s. 179: prøvegravning, altertavle.

1963 s. 153: 200-årsjubileum, oppusset.

1964 s. 80: gravminner. 1966/1967 s. 261:

begerbrett; s. 271: navneskilt. 1968 s. 180:

forbedringer.

Flosta kirke. 1961 s. 179: evt. restaurering. 1965

s. 146: restaurering. 1966/1967 s. 179:

veggdekor. 1969 s. 224 og s. 243: ornamentale

veggdekorasjoner; s. 247: oppmålt. 1970

s. 134: vegg avdekket. 1971 s. 136: retningslinjer

for restaurering. 1973 s. 175 og s. 203:

veggdekor avdekkes.

Garpevold. 1966/1967 s. 285: retningslinjer for

istandsetting. 1968 s. 202: istandsatt. 1973 s.

185: restaurering, modernisering, brannsikringsutstyr,

tilskudd. 1973 s. 108: istandsatt,

modernisert.

Laurits Larsens hus. 1968 s. 202: uheldige reparasjonsarbeider

m.m. 1971 s. 147: istandsettes.

183. Holt og Tvedestrand

Fosstveit. 1970 s. 142: støpejernsbro registrert.

Holt kirke. 1966/1967 s. 271: navneskilt. 1968 s.

180: gjenfunnet fattigblokker og del av

prekestol. 1969 s. 224 og s. 242: to malerier

restaurert. 1984 s. 175–184: altertavlens utførelse.

Holt prestegård. 1970 s. 126: tak på hovedbygning.

Nes jernverk. 1962 s. 189: foreslått fredet. 1968 s.

202: fredet, istandsetting av div. bygninger.

1970 s. 126: driftsbygninger istandsatt; s.

142: fredet. 1972 s. 198: besiktiget, retningslinjer

for istandsetting. 1973 s. 185: provisorisk

sikring; s. 203: tapet komplettert. 1984 s.

177: kildeskrifter for altertavlen i Holt kirke.

Strengereid. 1961 s. 189: tak. 1965 s. 165: retningslinjer

for istandsetting. 1966/1967 s.

198 og s. 285: istandsatt. 1968 s. 202: istandsatt.

1973 s. 108: modernisert, pusset opp.

67


Tvedestrand. 1973 s. 199: antikvarisk registrering.

1974 s. 185: antikvariske registreringer.

1978 s. 202: Laget, bevaringsverdi av eldre

hus.

184. Gjøvdal, Tovdal og Åmli

Austenå nedlagte kirkegård. 1964 s. 168: besiktigelse.

Gjøvdal kirke. 1968 s. 180: kirkeklokke.

Tovdal kirke. 1962 s. 183: belysning, oppvarming.

1963 s. 153: rødfarge. 1965 s. 146:

maling.

185. Mykland og Vegusdal

Bjorvatn. 1970 s. 142: kalkovn registrert. 1996 s.

136: dendrokronologisk datering av bygning

med eketømmer.

Herefoss kirke. 1961 s. 179: altertavle, avdekking

av overmaling. 1962 s. 180: bårehus, altertavle.

1963 s. 153: altertavle, bårerom. 1964

s. 168 og s. 188: altertavle. 1965 s. 146: bårerom.

Mykland kirke. 1964 s. 168: orgel. 1966/1967 s.

261: fargeforslag.

Vegusdal gamle kirkegård. 1971 s. 136: plassering

av bårehus frarådet.

Vegusdal kirke. 1963 s. 153: maling. 1965 s. 146:

krusifiks. 1966/1967 s. 179: istandsetting.

Vegusdal stavkirke. 1995 s. 170: portal med

Sigurdsdiktningen.

186. Froland

Froland kirke. 1969 s. 224: uthus, fjerning av

skillevegg i sakristi, kirkegårdsportal. 1972

s. 189: kirkegårdsport.

Frolands verk. 1962 s. 190: tekniske anlegg. 1965

s. 166: Abelmonumentet, flytting. 1970 s.

142: trekullovner registrert. 1972 s. 198:

kjøkken moderniseres.

Hurvedal. 1975 s. 203: hovedbygning og stabbur

fredet.

187. Austre Moland

Austre Moland kirke. 1961 s. 179: utvendige dekorasjoner.

1962 s. 180: restaurert. 1963 s.

154: port og porthus.

68

Salterød. 1964 s. 205: oppmålt. 1968 s. 202:

mindre reparasjoner.

Stokken. 1973 s. 108: gammel hovedbygning

pusset opp.

Stokken kirke. 1971 s. 136: farger.

189. Tromøy

Merdø losstasjon. 1961 s. 189: kanon.

Merdø tollstasjon. 1966/1967 s. 285: riving av

nyere uthus m.m. 1968 s. 202: sementtakstein.

Tromøy kirke. 1966/1967 s. 179: orgelprospekt;

s. 261: takrenner.

Vågsnes. 1966/1967 s. 285: istandsatt. 1973 s.

108: takreparasjoner.

190. Arendal

Arendal. 1988 s. 11: Christian 4., gullfunn. 1990

s. 268: Strømsbuåsen – Høyveien, antikvarisk

spesialområde.

Arendal kirke. 1962 s. 180: altermaleri.

Arendal politikammer. 1966/1967 s. 198: fredning

hevet.

Arendal rådhus. 1964 s. 182: brannsikring.

1966/1967 s. 198: tilbygg. 1973 s. 203: fargeundersøkelser.

Aust-Agder-museet. 1964 s. 189: åtte skutebilder

restaurert.

Familien Tyschs palé. 1991 s. 107–111: historikk.

Kystveien 19. 1989 s. 230: revet.

Langsev. 1970 s. 142: jerngruver registrert.

Tollkammeret. 1964 s. 182: riving.

Tyholmen. 1972 s. 141: kjøp av aksjer fra J. J.

Næss’ legat; s. 198: rehabilitering fortsetter.

1972 s. 8: bevaring. 1973 s. 199: bevaring –

rasering. 1976–1977 s. 8: brann. 1992 s. 347:

Medal of Honour.

191. Hisøy

Gimle. 1961 s. 189 og s. 197: hagepaviljong, oppmålt.

Hisøy. 1991 s. 347: Noroddveien 4 bevares.

Hisøy kirke. 1962 s. 180: belysning. 1970 s. 117:

fargeundersøkelser, innervinduer. 1971 s.

137 og s. 156: interiør malt. 1972 s. 189: gjenåpnet,

bl.a. fargerestaurert.

Lille Torungen fyr. 1986 s. 162: restaurert.


192. Øyestad

Haugerød. 1964 s. 183: uheldige forandringer av

gammelt fengsel. 1971 s. 147 og s. 162: oppmålt.

1972 s. 198: forslag til ominnredning

m.m. godkjent. 1973 s. 108: hovedbygningen

fullstendig reparert og modernisert, tilskudd,

gammelt fengsel i underetasjen.

Nedenesengene kirke. 1961 s. 179: orgel.

Øyestad kirke. 1964 s. 168: alterbilde, prekestol.

1972 s. 189: nabobygg frarådet.

193 Fjære.

Fjære kirke. 1961 s. 179: veggdekor. 1964 s. 76:

gravplate. 1966/1967 s. 179: pussing, kalking,

kirkegårdsport; s. 261: antependium.

1968 s. 180: gamle takspon, tegltak. 2000 s.

275: dendrokronologisk analyse i 2000, prøver

tatt fra takkonstruksjonen over koret,

seks prøver med barkkant eller vankant fra

materialer felt vinteren 1614–15, øvrige prøver

tatt på steder som syntes å være nær

vankant med ytterste årring fra perioden

1611–13, trolig er korets takkonstruksjon

oppført kort tid etter vinteren 1614–15.

Hesnesøy. 1965 s. 166: retningslinjer for istandsetting.

1966/1967 s. 198: istandsatt.

194. Grimstad

Grimstad. 1970 s. 126: plassering av bankbygg i

sentrum.

Grimstad kirke. 1966/1967 s. 179: oppussing

interiør; s. 261: utvendig maling. 1968 s. 180:

ombygging, tidstypisk interiør; s. 213: interiør

malt.

Henrik Ibsens gate 20, Jørgen Tellefsens hus. 1962

s. 190: istandsetting. 1965 s. 166: garasje.

1972 s. 198: nytt vindfang. 1973 s. 109:

mindre arbeider, tilskudd.

Reimanns apotekbygning. 1972 s. 198: gjenreisning.

1973 s. 109: gjenoppføring, tilskudd.

Storgaten. 1988 s. 203: midlertidig fredet hus

revet, bot.

Storgaten 16. 1966/1967 s. 286: fredning opphevet.

195. Eide og Landvik

Eide kirke. 1966/1967 s. 179: elektrisk oppvarming,

tak, gulv, stavkirkematerialer m.m.

1969 s. 224 og s. 243: retningslinjer for fargerestaurering.

1971 s. 136: fargeplan for interiør;

s. 157: renessansetavle avdekket, fargerestaurert.

1972 s. 210: salmenummertavler

retusjert, nå på Aust-Agdermuseet.

Landvik kirke. 1964 s. 168: glassmalerier. 1965 s.

146: graving under kor. 1972 s. 189: endringer

våpenhus, messehagl anbefalt bevart.

196. Lillesand

Brekkestø landhandel. 1982 s. 235: utvidelse.

Brekkestø poståpneri. 1966/1967 s. 286: istandsatt.

1973 s. 109: istandsatt.

Carl Knudsengården, Grøgård-gården. 1964 s.

183: testament. 1966/1967 s. 286: retningslinjer

for istandsetting. 1969 s. 236: oppmålt,

avtale om vedlikehold, uthusanlegg. 1970 s.

126: fredet, tilskudd. 1973 s. 110: istandsatt,

innredning av leiligheter, by- og sjøfartsmuseum,

tilskudd; s. 185: restaurering, se

årbok 1972.

Grand hotel, se Storgaten 54.

Grøgård-gården, se Carl Knudsengården.

Henschiengården, se Østregate 1.

Lillesand. 1966/1967 s. 286: registrering av

verdifull bebyggelse. 1971 s. 147: sikring av

havneområdet m.m. 1989 s. 230: riving,

regulering, ombygging.

Lillesand rådhus. 1969 s. 236: ominnredningsarbeider,

vinduer.

Skrivergården, se Strandgaten 47.

Storgaten 54, Grand hotel. 1968 s. 202: mindre

endringer.

Strandgaten 47, Skrivergården. 1964 s. 183: innredning

kjeller, tilbygg. 1965 s. 166: forretningstilbygg.

1966/1967 s. 198: istandsatt.

1973 s. 111: modernisert, restaurert. 1975 s.

203: restaurering, tilskudd.

Vestre Moland kirke. 1966/1967 s. 179: restaurering;

s. 261: restaurert, gjenåpnet. 1968 s.

180: begravelseslysskjold og befuktningsanlegg.

Østregate 1, Henschiengården. 1962 s. 190: rådhus.

1964 s. 183: ominnredning. 1973 s. 112:

vedlikehold.

69


197. Høvåg

Høvåg kirke. 1964 s. 168: orgel. 1966/1967 s.

179: orgelfront; s. 271: elektrisk belysning.

1970 s. 117: glassmalerier.

198. Birkenes

Birkenes kirke. 1968 s. 180: flombelysning, bårehusforslag

frarådet. 1970 s. 117: forslag til

bårehus. 1986 s. 74: Grosch, «bysantinskromansk

korskirke med klassisisme i eksteriøret».

199. Evje, Hornnes og Iveland

Evje prestegård. 1965 s. 166: blyglassvindu og

ovnsplater til Aust-Agder-Museet.

Hornnes kirke. 1966/1967 s. 180: orgel. 1968 s.

180: utvidelse, ombygging av orgel.

Iveland kirke. 1965 s. 146: altertavle. 1968 s. 180:

bårehus. 1969 s. 224 og s. 243: altertavle

restaurert.

200. Bygland med Austad, Sandnes og Årdal

sogn

Austad. 1973 s. 112: gammelt loft flyttet til Norsk

Folkemuseum, istandsatt.

Austad kirke. 1961 s. 179: brudestoler. 1965 s.

154: elektrisk belysning. 1966/1967 s. 180:

messehagl.

Austad stavkirke. 1995 s. 170f: portal med

Sigurdsdiktningen.

Bygland kirke. 1966/1967 s. 180: messehagl; s.

261: nabobygg. 1970 s. 117: befaring, forslag

til forbedringer, fargeforslag interiør.

Ose. 1973 s. 185: impregnert.

Skrivarstoga. 1991 s. 104–107: historikk, flyttet

som Storstoga til Ose.

Årdal kirke. 1969 s. 224: ny alterduk.

201. Bykle, Hylestad og Valle

Bykle kirke. 1962 s. 180: tekstiler. 1964 s. 168: nabobygg.

1966/1967 s. 261: oppført kiosk.

1968 s. 182: himling og veggdekorasjoner

konservert, garasje fjernet; s. 213: rosemaling

konservert m.m. 1969 s. 224: påtalt

garasje og opplysningsskilt.

70

Dale. 1973 s. 112: torvtak istandsatt m.m.

Hylestad kirke. 1969 s. 224: fargerestaurering

anbefalt. 1971 s. 158: altermaleri voksdublert,

renset og fargerestaurert. 1972 s.

189: nye kirkebenker anbefalt. 1973 s. 175

og s. 203: interiør fargeundersøkt, restaureringsplan.

1975 s. 202: restaurert, gjenåpnet.

Hylestad stavkirke. 1994 s. 60: portalens billedepos.

1995 s. 172f: portal med Sigurdsdiktningen.

Nomeland kirkegård. 1972 s. 189: uttalelse vedr.

bevaring. 1973 s. 175: gravplass på nedlagt

kirkegård.

Rygnestad. 1962 s. 190: kraftledning. 1969 s. 236:

istandsatt, tilskudd. 1970 s. 142: oppmålt.

1972 s. 198: ny tomt for middelalderløe. 1973

s. 185: rekonstruksjonsarbeid.

Valle kirke. 1962 s . 180: malt; s. 183: belysning.

V E S T - A G D E R

202. Oddernes, Randesund og Tveit

Flekkerøy tollstasjon. 1963 s. 168: sikres.

Fredriksholm fort. 1963 s. 168: utbedringsarbeider.

1988 s. 91: (Christiansø) Christian 4.,

festning. 1991 s. 63f: (Christiansø) lensherreresidens.

Gimle. 1962 s. 190: istandsatt. 1963 s. 168: eksteriør

malt. 1966/1967 s. 286: istandsatt; s.

306: planer for nytt museumsanlegg. 1968 s.

203: plan for botanisk hage. 1970 s. 127:

nabobygg. 1971 s. 148: skoleanlegg og

museumsbygg på Gimlemoen. 1973 s. 113:

hageanlegg bevart.

Kjos. 1969 s. 236: istandsatt, tilskudd. 1973 s.

113: hovedbygning istandsatt. 1988 s. 204:

jaktrom restaureres, tilskudd.

Kongsgård. 1979 s. 118. komplisert trebygning.

Myren gård. 1964 s. 211: overdragelse, bevaring.

1965 s. 187: kjøp.

Oddernes kirke. 1961 s. 179: sakristi. 1963 s. 154:

sakristi. 1969 s. 224: utvidelse av kirkegård.

1972 s. 189: betenkeligheter vedr. disponering

av omgivelser.

Tveit bygdemuseum. 1976–1977 s. 103: reparasjonsarbeider,

tilskudd.

Tveit kirke. 1961 s. 180: kirkegårdsport. 1962 s.

180: blyvinduer. 1963 s. 154: restaurering.

1964 s. 168: tårn, husbukk. 1965 s. 146:


eparert murverk. 1968 s. 182: ombygging

av våpenhus. 1970 s. 117: nytt bårehus,

våpenhus. 1973 s. 175 og s. 203: fargeundersøkt,

fargeprøver for interiør. 1974 s. 160:

nytt bårehus.

Tveit prestegård. 1973 s. 186: bevaringsverdig.

203. Hægeland, Vennesla og Øvrebø

Hægeland kirke. 1964 s. 168: antependium.

1966/1967 s. 261: forslag nytt orgel.

Vennesla. 1996 s. 137: ekestammer i fjorden fra

1600-tallet, ligget i sjøen i 300 år.

Vennesla kirke. 1964 s. 168: tårnfot. 1966/1967 s.

180: tårnfot.

Øvrebø kirke. 1965 s. 146: utvidelse av vestdører.

204. Greipstad og Søgne

Ny-Hellesund. 1971 s. 148: frarådet oppføring av

ny sjøbod, evt. ny plassering.

Ny-Hellesunds gjestgiveri. 1969 s. 236: antikvarisk

verdi. 1970 s. 127: reparasjons- og restaureringsarbeider,

tilskudd. 1971 s. 148: reparasjonsarbeid

fortsetter. 1973 s. 113: reparasjonsarbeid.

Søgne gamle kirke. 1966/1967 s. 180: veggdekorasjoner.

Søgne kirke. 1964 s. 168: orgel. 1966/1967 s. 180:

orgel.

205 Halse, Harkmark og Mandal

Andorsengården. 1969 s. 236: ominnredningsforslag,

reguleringsforslag for Mandal

sentrum.

Bondeheimen, se Store Elvegate 23.

Gjestgiveriet (i Hillesund). 1974 s. 182: fredet,

panelt.

Harkmark gamle mølle. 1968 s. 203: besiktiget,

antikvarisk interessant, bevaring. 1970 s.

142: registrert. 1981 s. 169: reparasjoner.

1982 s. 236: tilsyn m.m. 1983 s. 193: ansvarsfolhold

m.m. 1984 s. 217: samarbeidsavtale.

1985 s. 211: restaurering. 1986 s. 163: restaurering.

1988 s. 203: restaureres. 1989 s. 230:

restaurert, tilskudd. 1990 s. 268: eksteriør

restaurert m.m. 1991 s. 347: restaureres.

1992 s. 348: restaureres. 1993 s. 253: tilskudd

til istandsetting av teknisk utstyr.

Harkmark kirke. 1964 s. 168: retningslinjer restaurering.

1965 s. 146: avdekking av vegger,

tak, restaurering av inventar. 1966/1967 s.

180: restaurering, vedlikehold. 1970 s. 118:

campinghytter. 1971 s. 137: alterklede til

Norsk Folkemuseum. 1972 s. 189: restaureringsforslag

anbefalt. 1973 s. 175: restaureringsplan.

1974 s. 160: restaurering.

1976–1977 s. 104: restaurert.

Mandal. 1973 s. 200: reguleringsplan, vern av

bygninger.

Mandal hjelpefengsel. 1971 s. 148: ominnredning.

Mandal kirke. 1961 s. 180: fargeforslag. 1962 s.

180: malt. 1963 s. 154: nødutganger. 1965 s.

146: kirkestoler. 1968 s. 182 og s. 213: malt

utvendig. 1969 s. 224: sikring av omgivelser,

oppussingsforslag sakristi anbefalt. 1971 s.

138 og s. 156: hovedinngang og sideinnganger

malt.

Risøbank. 1988 s. 204: veksthus restaureres, tilskudd.

1989 s. 230: drivhus demonteres,

istandsettes, tilskudd. 1990 s. 268: drivhusene,

søndre fløy restaurert m.m. 1991 s. 347:

drivhus, fyrhus og tårn restaureres.

Skrivergården. 1962 s. 190: vannavstøtende

maling. 1965 s. 166: retningslinjer for istandsetting.

1966/1967 s. 286 og s. 306: istandsetting

av uthusfløyer. 1968 s. 203: plankomité,

nye fløyer for bystyresal m.m. 1969

s. 236: uheldig veiprosjekt.

Steinfoss tømmerrenne. 1985 s. 211: vern og reparasjoner.

Store Elvegate. 1963 s. 168: steinbrolegning.

Store Elvegate 23, Bondeheimen, Wattnegården.

1965 s. 166: vinduer. 1966/1967 s. 286: eventuell

utvidelse. 1970 s. 127: tilbygg, bevaring

av miljø og helhet. 1971 s. 148: ominnredning.

Wattnegården, se forrige innføring.

206. Holum, Laudal og Øyslebø

Holum kirke. 1966/1967 s. 261 og s. 271: plassering

av lysekrone. 1968 s. 182: isolering av

sakristi. 1969 s. 224: råd vedr. sakristi m.m.

Øyslebø kirke. 1961 s. 180: prekestoltrapp. 1962

s. 183: oppvarming. 1966/1967 s. 261: bårehus.

207. Bjelland, Finsland og Grindheim

71


Bjelland kirke. 1966/1967 s. 180: døråpning; s.

261: forslag restaurering av orgelprospekt.

Bjelland prestegård. 1965 s. 166: bevares.

Bjærland. 1970 s. 128: fredning hevet.

Finsland kirke. 1966/1967 s. 262: lysekrone.

1968 s. 182: orgel. 1969 s. 224: nytt orgel.

Grindheim kirke. 1963 s. 154: kirkegårdsport.

1966/1967 s. 180: døråpning. 1969 s. 224:

nytt bårehus. 1970 s. 118: bårehusplan.

208. Åseral

Åkernes kapell. 1966/1967 s. 262: forslag nytt

sakristi.

Åseral kirke. 1964 s. 168: orgel.

210. Spangereid og Sør-Audnedal med

Valle sogn

Enkesetet. 1965 s. 166 og s. 187: oppmålt.

Snig kalkbrenneri. 1968 s. 242: oppmålt.

Valle kirke. 1962 s. 180: interiør.

211. Farsund og Lista med Vanse sogn

Farsund tollbod. 1966/1967 s. 198: utvidelse,

forandringer.

Kaperhuset. 1973 s. 211: oppmålt.

Lista. 1968 s. 203: befaring, aluminiumsverk.

Loshavn. 1968 s. 242: spørsmål om fredning.

Loshavn losstasjon. 1961 s. 189: kanon.

Sundtehuset. 1971 s. 148: fredet.

Vanse kirke. 1964 s. 168: monument, kirkegårdsport.

1966/1967 s. 180: lysekroner.

212. Herad og Spind

Spind kirke. 1963 s. 158: elektrisk oppvarming.

1964 s. 169: sakristi. 1966/1967 s. 271: elektrisk

belysning.

213. Austad, Kvås og Lyngdal

Austad kirke. 1962 s. 180: panelovner. 1966/1967

s. 271: elektrisk belysning.

Kvås kirke. 1963 s. 154: fargerestaurert. 1965 s.

146: vinduer.

Lyngdal kirke. 1965 s. 146: alterbilde til gravkapell.

1966/1967 s. 202: portrett restaurert;

72

s. 262: fragmenter av gammel altertavle.

1968 s. 182: deler av gammel altertavle gjenfunnet.

1969 s. 224: gulv i våpenhus.

Markøy fyr. 1962 s. 190: rekonstruksjonsforslag.

1964 s. 182: istandsetting av murverk; s. 194:

oppmålt. 1972 s. 158: tilskudd; s. 199: restaureringsarbeider.

1973 s. 141: foreløpig stopp

av konservering. 1974 s. 160: gjenstående

arbeid. 1976–1977 s. 104: behov for midler

og istandsetting. 1978 s. 217: sikring, tilskudd.

214. Eiken og Hægebostad

Eiken kirke. 1962 s. 183: oppvarming. 1969 s.

224: trespon på tårn.

Hægebostad kirke. 1969 s. 224: tekking av tårn.

1973 s. 175: prekestol.

216. Feda og Kvinesdal

Feda kirke. 1968 s. 182: omgivelser. 1971 s. 137:

venterom for dåpsbarn, veitrasé. 1974 s. 160:

nytt bårehus.

Kvinesdal kirke. 1964 s. 169: div. arbeider, bårerom.

1966/1967 s. 262: forslag fargerestaurering

m.m. 1969 s. 224: utgravning uten faglig

tilsyn. 1971 s. 137: nye benker. 1972 s.

189: opprinnelige kirkebenker anbefales

kopiert.

217. Flekkefjord, Hidra og Nes

Beers hus. 1966/1967 s. 287: besiktiget. 1973 s.

186: istandsatt, tilskudd.

Flekkefjord kirke. 1964 s. 169: restaurering. 1965

s. 146: div. arbeid. 1966/1967 s. 180 og s.

262: restaurering; s. 188: belysning. 1969 s.

225: retningslinjer for restaurering utarbeidet

og anbefalt. 1970 s. 118: tømmervegger.

1971 s. 137: restaureringsplan. 1972 s. 189:

gjenåpnet etter restaurering; s. 209: interiør

restaurert.

Hidra kirke. 1964 s. 169: reparasjoner, maling.

1966/1967 s. 262: kirkegårdsmur.

Radesykehuset. 2000 s. 83–89: bygging, innredning,

bemanning og forpleining.

Seelands hus. 1973 s. 114: veggreparasjoner,

isolering.


218. Bakke og Gyland

Bakke bro. 1968 s. 203: bevaring av gammelt veistykke.

Bakke kirke. 1961 s. 180: kor. 1966/1967 s. 262:

tårn.

Bakke lensmannsgård. 1971 s. 185: fredningsforslag.

1972 s. 199: besiktiget, bevaringsverdig.

1973 s. 186: taktekking. 1973 s. 114:

tak omlagt, tilskudd.

Gyland kirke. 1963 s. 154: maling. 1965 s. 146:

restaurert interiør. 1966/1967 s. 180 og s.

188: belysning; s. 262: nytt orgel.

219. Tonstad og Øvre Sirdal

Lunde kirke. 1961 s. 180: fargeforslag.

1966/1967 s. 180: korsfestelsesbilde fra

Ogna kirke.

Tonstad kirke. 1961 s. 180: altermaleri. 1962 s.

180: alterbilde. 1966/1967 s. 271: elektrisk

oppvarming. 1972 s. 189: tillatt nabobygg.

R O G A L A N D

220. Sokndal

Nesvåg. 2000 s. 307: Verneprisen 1999 tildelt sjøhusmiljøet.

Sokndal kirke. 1962 s. 180: gallerier. 1963 s. 154:

våpenhus, oppussing interiør. 1973 s. 175: idrettsplass.

1974 s. 161: gravstein.

Sokndalstrand. 1971 s. 186: bevaringsplan for

gammel bebyggelse. 1988 s. 204: befaringer,

møter. 1989 s. 231: Maggi Hauges hus

istandsettes, ny eier. 1990 s. 269: bolighus,

tilskudd.

221. Heskestad og Lund

Lund kirke. 1963 s. 154: murreparasjoner. 1968

s. 182: forslag toaletter. 1970 s. 118: gravkammer,

registrering av kister.

Lund prestegård. 1966/1967 s. 287: istandsatt.

1968 s. 204: forslag til istandsetting. 1973 s.

186: dør.

Moi. 1978 s. 217: befaring av gammelt skolehus,

bevaringsverdig.

222. Bjerkreim og Helland

Bjerkreim kirke. 1966/1967 s. 180 og s. 202:

maleri Brødunderet restaurert.

Helleland kirke. 1966/1967 s. 262: kalkyle over

reparasjonsarbeider. 1970 s. 118: retningslinjer

for reparasjon. 1971 s. 138: reparasjon

av himling.

Kløgetveittunet. 1986 s. 163: restaurering.

223. Egersund og Ogna

Egersund. 1979 s. 172: bydelen Haugen

bevaringsverdig. 1979 s. 49: brann 1843.

1980 s. 188: bevaring av Haugen.

Egersund kirke. 1962 s. 180: orgel, toaletter. 1963

s. 158: elektrisk belysning. 1965 s. 146:

gallerifront. 1966/1967 s. 180 og s. 262:

messehagl. 1968 s. 182: forandringer ikke

forelagt. 1969 s. 225: bevaringsverdig gjerde

bør istandsettes. 1970 s. 118: taktekking.

1972 s. 189: befaring, brannsikring og omgivelser.

1973 s. 175: utgang, trapp, kirkegården.

Egersund prestegård. 1968 s. 204: utparselleringer.

Egersund Sparebank. 1964 s. 184: istandsetting,

forandringer. 1966/1967 s. 287: utskifting av

dører.

Grand Hotell, se Storgaten 12.

Lindøy batteri. 1968 s. 204: besiktiget, spørsmål

om fredning.

Ogna kirke. 1961 s. 180: alterbord. 1963 s. 154

og s. 180: sakristitilbygg. 1964 s. 169: stoler.

1966/1967 s. 180: orgel; s. 262: korstoler.

1973 s. 175: kirkegårdsmur.

Sirevåg. 1997 s. 249: jærhus skiftet vinduer, tilskudd.

Storgaten 12, Grand Hotell. 1996 s. 227:

Diplomhuset 1995-prisen.

Strandgaten 43, Thorsens hus. 1969 s. 237: oppmålt,

forslag til modernisering, utgangstrapper.

1970 s. 128: istandsatt og modernisert,

tilskudd. 1973 s. 114: reparert,

modernisert. 1979 s. 48f: byjordbruk, historikk.

Strandgaten 58. 1964 s 194: oppmålt. 1969 s.

237: fornyelse. 1971 s. 156: utvendig fargeundersøkt,

fargeplan.

Thorsens hus, se Strandgaten 43.

73


224. Nærbø og Varhaug

Hiorth-huset. 1981 s. 170: tatt ned og lagret.

Nærbø kirke. 1961 s. 180: toalettilbygg. 1962 s.

180: panelt. 1964 s. 169: sakristi.

Ødemotland. 1980 s. 188: befaring. 1981 s. 170:

oppmåling, tilskudd. 1982 s. 237: oppmåles.

225. Klepp med Bore og Orre sogn

Fotland. 1970 s. 142: bygdemølle registrert.

Hidra. 1971 s. 184: sikring av uthavnsmiljø.

Klepp kirke. 1961 s. 180: gulvløper. 1962 s. 180:

reparasjoner, tårntekking. 1964 s. 169: forslag

garderobe, toalett, vinduer. 1969 s. 225:

utvidelse frarådes. 1970 s. 118: ny kirke anbefales.

1971 s. 138 og s. 156: interiør fargeundersøkt.

1972 s. 189: ombyggings- og restaureringsplaner

anbefalt. 1973 s. 175 og s.

203: interiør malt.

Orre kirke. 1965 s. 146: tak. 1970 s. 118: kalkpuss

fjernet. 1971 s. 138 og s. 156: interiør

fargeundersøkt, restaureringsplan.

226. Gjesdal og Time

Gjesdal kirke. 1962 s. 180: oppussing. 1963 s.

154: vinduer, bårerom. 1964 s. 169: planer

for sakristi m.m.; s. 213: besiktigelse. 1965 s.

146: forslag restaurering. 1966/1967 s. 180:

utbedringer; s. 202: altertavle restaurert.

Time kirke. 1961 s. 180: bårehus.

227. Høyland og Sandnes

Hana. 1963 s. 168: bruk. 1965 s. 188: oppmålt.

Høyland kirke. 1963 s. 154: galleri, orgel.

1966/1967 s. 262: retningslinjer for restaurering.

1968 s. 182: mindre endringer; s. 243:

undersøkelse av interiørets maling. 1969 s.

225 og s. 243: enkelte endringer, fargeforslag

for interiør utarbeidet. 1970 s. 118: retningslinjer

for maling, nytt orgel; s. 135:

interiør malt.

Krogedalstunet. 1991 s. 348: oppmåles.

Sandnes kirke. 1968 s. 189: elektrisk belysning.

Skeiene. 1972 s. 159: ønske om bevaring av lensmannsgårdens

driftsbygning. 1973 s. 186:

steinfjøs bevaringsverdig.

Thranehuset. 1964 s. 213: restaurering.

74

228. Madla og Sola

Monsens hus. 1971 s. 148 og s. 185: takreparasjoner,

bør bevares i det gamle loshavnmiljøet.

1973 s. 114: takreparasjoner. 1974 s.

161: erverv, bruk. 1975 s. 192: eierskap, restaurering

m.m. 1976–1977 s. 134: dårlig forfatning.

1978 s. 202: befaring, istandsetting;

s. 217: håp om rehabilitering og bruk. 1979

s. 187: rivingstruet. 1980 s. 188: restaureres.

Sola kirkeruin(se også neste). 1962 s. 180: gjenreisning.

1963 s. 206: spørsmål om gjenreisning.

1964 s. 170: gjenoppføring. 1965 s. 187:

forslag rydding, istandsetting. 1973 s. 175:

stein fjernet. 1985 s. 212: forberedende

arbeid.

Sola ruinkirke (se også forrige). 1999 s. 115–140:

historikk; bygging, riving, ombygging til bolig,

riving, gjenreisning.

Tananger. 1985 s. 212: gammelt havnemiljø

dokumentert. 1986 s. 163: sjøhusmiljø, bevaring.

1988 s. 204: befaringer, møter,

Tananger havn. 1993 s. 254: vernefond 1992

til kystkultursamling.

Tananger kirke. 1988 s. 204: vasstrukkent panel.

Tananger kystkultursamling. 1993 s. 254: vernefond

1992.

229. Stavanger

Bekkelund. 1966/1967 s. 306: nybygg. 1972 s.

159: fredning oppheves.

Bethel menighetshus. 1997 s. 249: rehabilitering,

tilskudd.

Brønnegate 13. 1961 s. 215: oppmålt.

Domkirken, se Stavanger domkirke.

Engøyholmen. 1990 s. 269: sjøhus oppmålt, tilskudd.

1991 s. 348: stiftelse etablert, restaureres.

1992 s. 349: kystkultursenter, planer

om fartøyvern m.m. 1993 s. 253: ungdomsprosjekt.

Fiskepiren. 1990 s. 269: ny reguleringsplan.

Frøkenstiftelsen. 1978 s. 217: bevaringsverdig.

Gamle Stavanger. 1965 s. 188: utbygging.

1966/1967 s. 223: oppmålt. 1968 s. 136: bevaring

av miljø, regulering. 1970 s. 14: sikres

av Fortidsminneforeningen. 1972 s. 8:

istandsettes. 1973 s. 142: byggeanmeldelser,

uttalelser. 1973 s. 114: bevaringsarbeider, tilskudd,

regulering, bevaring.


Høleberggate 14. 1989 s. 231: rehabiliteres.

Katedralskolen, se Kongsgården.

Kirkegaten. 1972 s. 199: gatestein, belysning.

Klevegaten 15 og 27. 1961 s. 216: oppmålt.

Kongens gate 68. 1989 s. 231: spesialområde.

Kongsgården, Stavanger katedralskole.

1966/1967 s. 287 og s. 307: ominnredning.

1972 s. 159 og s. 199: asfaltering av gårdsplass

frarådes.

Mariakirken. 1962 s. 180: fundamenter; s. 200:

oppmålt. 1963 s. 154: fundamenter. 1965 s.

147: fundamenter. 1966/1967 s. 223: fundamenter.

1971 s. 186: fundamenter, uttalelse.

Nedre Strandgate 7 og 9. 1965 s. 188: bygningsarkeologiske

undersøkelser.

Nedre Strandgate 11. 1974 s. 161: dører, tapet.

Olavsklosteret. 1987 s. 57: augustinerkloster; s.

100: augustinerkloster, historikk; s. 156: forløper

for Utstein kloster.

Orknøygate 46. 1987 s. 259: Arkitekturvernprisen

til Greta og Harald Bergrem.

Radesykehuset. 2000 s. 77–82: opprettelse, utvikling,

bemanning.

Salvågergate 3, 5 og 7. 1990 s. 269: rives.

Skagen 3. 1969 s. 247: undersøkelser av middelaldersk

bygrunn.

Skagen 18. 1966/1967 s. 287: hovedtrafikkåre.

1973 s. 187: ominnredning. 1976–1977 s.

104: avdekking av barokkdør, fargespor.

Skagen 22. 1989 s. 231: Helge R. Myhre tildelt

Arkitekturvernprisen.

Stavanger. 1965 s. 188: Fredrik von der Lippes

tegninger. 1971 s. 186: bevaringsplan og

sikring av terrassehager. 1973 s. 200: bevaring

av sentrum. 1979 s. 73: ekspansjon i

bybebyggelse etter 1. verdenskrig, trehusområder,

sveitserstil. 1991 s. 348: div. oppmålinger,

bevaringssaker. 1993 s. 253: sjøhus

og to naust oppmålt.

Stavanger domkirke. 1961 s. 180: vindu i kor.

1963 s. 154: blyglassvinduer. 1964 s. 170:

steinhoder. 1965 s. 146: blyglassvinduer, belysning;

s. 188: gangvei, tak. 1966/1967 s.

180 og s. 202: glassmaleri, epitafium; s. 223:

pipe og krypt; s. 262: krypt og

Kristusmaleri; s. 271: elektrisk belysning; s.

292: Kristusmaleri restaurert; s. 307: gjenreisning

av krypt. 1968 s. 182 og s. 216: utgravning

i krypt; s. 243: funn av middelalderbegravelser.

1969 s. 225: innredning av rom

under kor; s. 246: arkeologiske undersøkelser.

1971 s. 138: innvendige dører. 1972 s.

189: gravsteiner i våpenhus. 1973 s. 100:

middelaldersk steinhode. 1974 s. 161: veggpuss

dåpssakristi, tårnhetter, kleberkvadrenes

fuger. 1975 s. 65: portretthoder, middelalder.

1979 s. 138f: romansk skulptur,

steinhode. 1982 s. 194f: prekestol. 1990 s. 42:

oppmåling.

Stavanger hospitalkirke. 1982 s. 193–194: altertavle,

prekestol.

Stavanger katedralskole, se Kongsgården.

Steinkargate 19. 1989 s. 231: rehabiliteres.

St Petri kirke. 1966/1967 s. 180: maling. 1969 s.

225: interiør.

Sølyst. 1964 s. 184 og s. 212: bro, veitrasé. 1965

s. 187: veitrasé. 1966/1967 s. 198: bro og

veitrasé. 1973 s. 142: Murtehuset oppmålt.

Valberggate 2 og 4. 1998 s. 223: Verneprisen

1997 til Melvær & Lien.

230. Hetland og Randaberg

Gausel. 1976–1977 s. 134: bør sikres og istandsettes.

Haugvaldstadminnegate 8. 1973 s. 141: veggdekor

dokumentert. 1974 s. 161 og s. 182: fredet.

Hetland kirke. 1970 s. 118: taktekking. 1971 s.

138: skifertak.

Hillevåg. 1989 s. 231: reguleringsplan. 1990 s.

269: trafokiosk bevares.

Hundvåg. 1991 s. 348: naust restaurert.

Køhlereiendommen. 1989 s. 231: spesialområde.

Randaberg. 1988 s. 204: naust, registrering. 1993

s. 253: steinnaust og tufter av naust oppmålt.

Randaberg kirke. 1973 s. 175: frarådet tilbygg.

Roaldsøy. 1993 s. 254: vernefond 1992.

Tungenes fyr. 1986 s. 163: kultursenter. 1988 s.

204: befaring, mulig kultursenter. 1992 s.

349: oppmåling – restaurering av steinnaust.

1993 s. 253: steinnaust og tufter oppmålt.

Vistnestunet. 1988 s. 204: oppmåling, tilskudd.

231. Forsand og Høle

Forsand kirke. 1964 s. 170: restaurering; s. 194:

oppmålt.

Høle kirke. 1965 s. 148: bårehus. 1966/1967 s.

292: altertavle restaurert. 1970 s. 118: gulv

på galleri. 1971 s. 138: nye benker.

75


232. Strand

Strand kirke. 1964 s. 170: retningslinjer for nye

benker m.m. 1965 s. 148: oppusset, malt og

nytt orgel.

233. Finnøy med Hesby og Talgje sogn

Eik. 1990 s. 269: naust oppmålt.

Finnøy kirke. 1961 s. 167: glassmalerier, Marie

Andersen f. Heyerdahls legat.

Kyrkøy. 1991 s. 348: naust restaureres. 1992 s.

349: steinnaust restaurert. 1993 s. 254:

vernefond 1992.

Talgje kirke. 1963 s. 158: elektrisk belysning.

234. Kvitsøy, Mosterøy og Rennesøy med

Hauske og Sørbø sogn

Hausken kirke. 1965 s. 148: båre- og vognhus.

1970 s. 118: forandringer.

Kvitsøy kirke. 1962 s. 183: oppvarming. 1965 s.

148: bårehus; s. 154: elektrisk oppvarming.

1968 s. 182: nytt orgel.

Sørbø kirke. 1962 s. 180: restaurering. 1964 s.

170 og s. 191: arkeologiske utgravninger,

bygningsarkeologiske undersøkelser; s. 213:

besiktigelse. 1964 s. 74: middelalderske

gravsteiner. 1965 s. 148: restaurering.

1966/1967 s. 180 og s. 223: restaurering; s.

188: belysning; s. 262: restaurert, gjenåpnet.

1968 s. 182: restaureringsarbeider ikke utført

etter plan, kirketekstiler. 1970 s. 118:

maling.

Utstein gård. 1997 s. 249: Verneprisen 1996 til

Elin Schanche.

Utstein kloster. 1961 s. 180: murarbeider; s. 215:

restaurering. 1962 s. 180, s. 202 og s. 231: restaurering.

1963 s. 205: restaurering. 1964 s.

170: tegninger til monter for tekstiler i

klosterkirken. 1965 s. 148: pussbehandling,

fargerestaurering av inventar og korgangtak

i klosterkirken; s. 187: arkeologiske undersøkelser,

murvegg, panelarbeider, møbleringskomité

m.m. 1966/1967 s. 180 og s.

202: alterring, altertavle, prekestol, benker;

s. 223: restaurering, tilskudd; s. 271: elektrisk

belysning; s. 294: undersøkelser,

istandsetting; s. 306: opprydding, økonomi.

1968 s. 182: endrede planer for belysning av

76

kirken; s. 243: restaurering. 1971 s. 186: nytt

orgel i tårnfoten. 1987 s. 57: sannsynligvis

flyttet fra Olavsklosteret i Stavanger; s.

100–101: augustinerkloster, historikk; s.

155–168: historisk beskrivelse. 1990 s. 14:

Gerhard Fischer, bolig og arbeidsplass; s.

41–46: feltarkeologiske erindringer; s. 71:

Gerhard Fischer, undersøkelser og restaurering.

1998 s. 85–96: klosterkirkens bygningshistorie,

bygningskronologi.

Vikevåg slipp. 1990 s. 269: oppmåles, registreres.

Voll-tunet. 1997 s. 249: rehabilitering, tilskudd.

235. Skudnes med Falnes og Ferkingstad

sogn

Falnes kirke. 1968 s. 182: orgel.

Ferkingstad kirke. 1965 s. 154: elektrisk belysning.

1968 s. 182: orgel.

Skudeneshavn. 1965 s. 176: div. hus oppmålt.

1968 s. 136f: bevaring av miljø, regulering.

1973 s. 115: sikring av gammelt bygningsmiljø.

236. Kopervik, Stangaland og Åkra

Kopervik. 1973 s. 142: befaring.

Kopervik kirke. 1961 s. 180: sakristi. 1970 s. 118:

høyttaleranlegg.

Åkra kirke. 1965 s. 148: bårehus. 1968 s. 182:

kirken ustabil, utbedringsforslag. 1970 s.

118: retningslinjer for oppretting og avstiving.

1972 s. 189: reguleringsplan; s. 199:

regulering i forhold til kirkegården.

237. Avaldsnes med Førdesfjord sogn

Avaldsnes kirke. 1965 s. 148: bårehus. 1966/1967

s. 182: bårehus. 1971 s. 138: reguleringsplan

for omgivelser. 1973 s. 175: mindre oppussing.

Høyevarde fyr. 1980 s. 57: restaurert, møblert.

Karmøy aluminiumsverk. 1980 s. 57: utbygging.

239. Haugesund

Haraldshaugen. 1961 s. 189: vedlikehold av terreng.

1962 s. 190: beplantning. 1964 s. 184:

fjerning av låve. 1965 s. 166: Anders Solands

hus, ombyggingforslag. 1966/1967 s. 198:


nabobygg. 1969 s. 237: campingplass, nabotomt.

1972 s. 199: utbedringsarbeider. 1979

s. 134: gravhaug etter Harald Hårfagre.

Haugesund. 1971 s. 148: skissemessig registrering,

regulering. 1976–1977 s. 104: Dokkenprosjektet,

våningshus og sjøhus besiktiget.

1979 s. 73: ekspansjon i bybebyggelse etter

1. verdenskrig, trehusområder, sveitserstil.

1991 s. 348: bevaring – riving.

Haugeveien 1. 1993 s. 254: Fortidsminneforeningens

diplom og messingplakett.

Skåre kirke. 1962 s. 181: tårntekking. 1971 s.

138: utvidelse av sakristi. 1972 s. 189: tilbygg.

1973 s. 175: besiktiget, borebilleangrep

i tårn og tak.

Vidbrandsøy. 1997 s. 249: Berner-sjøhuset oppmålt.

240. Bokn og Tysvær

Bokn kirke. 1965 s. 148: tak og tårn. 1966/1967

s. 182: orgel. 1969 s. 225 og s. 243: fargeforslag

utarbeidet. 1970 s. 135: interiør malt.

Tysvær prestegård. 1966/1967 s. 198: vinduer.

1974 s. 123: istandsetting.

241. Skjold og Vats

Eikesdal kapell. 1966/1967 s. 182: benker.

Nordby. 1970 s. 143: undersøkelser av antatt

kirketuft.

Stokkedalen. 1997 s. 249: løebygning reparert,

tilskudd.

242. Imsland, Sandeid og Vikedal

Imsland kirke. 1962 s. 181 og s. 200: oppmålt.

Vikedal prestegård. 1969 s. 237: undersøkt. 1971

s. 185: befaring, utredning om prestegårdens

bygningshistorie.

243. Nedstrand og Sjernarøy

Nedstrand kirke. 1964 s. 170: vindfang, interiør.

1965 s. 154: elektrisk oppvarming. 1968 s.

182 og s. 215: malt interiør.

Sandsgård. 1969 s. 237: brannsikring, tilskudd.

1970 s. 128: tak istandsatt, tilskudd. 1973 s.

115: tak reparert.

Stjernarøy kirke. 1962 s. 181: elektrisk belys-

ning. 1969 s. 225: bårehus.

244. Fister, Hjelmeland og Årdal

Fister kirke. 1963 s. 154: malingsforslag. 1964 s.

170: krusifiks restaurert. 1965 s. 148: gjeninnviet.

Hjelmeland kirke. 1970 s. 118: forslag til bårehus.

Hjelmelandsvågen. 1997 s. 249: stue skiftet

vinduer, tilskudd.

Årdal kirke. 1963 s. 154: besiktiget. 1964 s. 170:

omkostningsoverslag, konservering malte

dekorasjoner. 1965 s. 47–70: bygningshistorie,

tilstand; s. 71–82: dekorasjoner; s. 148:

fargerestaurert interiør, kirkegårdsport; s.

188: besiktiget. 1966/1967 s. 182 og s. 202:

prekestol restaurert. 1973 s. 176: kirkeklokke.

245. Erfjord og Jelsa

Bergsted. 1988 s. 204: restaureres, tilskudd.

Bjergsted. 1987 s. 259: rehabilitering.

Israelneset. 1993 s. 254: vernefond 1992.

Jelsa. 1989 s. 231: dampskipskai restaureres, tilskudd.

1990 s. 269: dampskipskai og naust

restaureres, tilskudd. 1991 s. 348: dampskipskai

restaurert, bygging av seilfartøy og

Barkeland lensmannsgård oppmåles.

Jelsa kirke. 1965 s. 148: bårehus.

246. Sand og Sauda

Løland. 1962 s. 190: istandsatt. 1970 s. 142: oppmålt.

Tveit-tunet. 1976–1977 s. 104: besiktiget.

247. Suldal

Bjørklund. 1988 s. 204: istandsetting.

Lidtunet. 1971 s. 148: nødvendige reparasjoner,

tilskudd. 1972 s. 199: istandsetting, tilskudd.

1973 s. 116: omfattende restaurering; s. 142:

befaring; s. 187: restaurering, modernisering,

brann i Litlastova. 1974 s. 182: fredet.

1975 s. 203: anlegg fredet.

Nesflaten kirke. 1972 s. 189: forbedringsforslag

vurdert.

Suldal kirke. 1962 s. 181: malingsforslag.

77


H O R D A L A N D

248–281. Hordaland

Hordaland fylke. 1975 s. 203: verneplan for

gamle handels- og gjestgiveristeder, tilskudd.

1991 s. 121–134: utvikling av bolighus

i Bergen og Hordaland, 1600- og 1700tallet.

248, 260, 263–265, 268. Bergen

Bergen. 1986 s. 113–142: bygningshistorie fra

1800-tallet.

248. Bergen

Allehelgensgate 5. 1969 s. 238 og s. 268: nybygg,

byggehøyde.

Allehelgens kirke. 1966/1967 s. 262: murrester.

Apostelkirken. 1981 s. 34: nedrevet 1529.

Assistentkirkegården. 1964 s. 94: støpejernsbaldakin.

1986 s. 164: vedlikehold.

Asylplass 2, Bergen Barneasyl. 1965 s. 196:

lekeskur.

Badstuestredet 5. 1979 s. 191: eierforhold. 1980

s. 191: overdradd fra kommunen, rehabilitering.

1981 s. 174: rehabiliteres.

Bergen. 1965 s. 198: antikvarisk registrering; s.

199: jordfunn. 1966/1967 s. 235: utkast til

generalplan; s. 316: antikvarisk registrering;

s. 317: opplysningstavler. 1968 s. 204: byggesøknader

for middelaldersk bygrunn forelegges

Riksantikvaren; s. 252 og s. 253: antikvarisk

registrering. 1970 s. 14: registrering

av gammel bebyggelse ved hjelp av Fortidsminneforeningen;

s. 173: antikvarisk registrering.

1971 s. 199: antikvarisk registrering.

1972 s. 176: registrering, systematisering og

katalogisering. 1976–1977 s. 110: antikvarisk

registrering sone 2. 1978 s. 221: antikvarisk

register. 1981 s. 172: antikvarisk registrering,

Sentrum–Eidsvåg, trafikkproblemer,

forslag til løsning. 1985 s. 214: registrering.

1986 s. 164: antikvarisk registrering. 1987 s.

260: antikvarisk registrering. 1988 s. 205:

verneplan, antikvarisk registrering. 1989 s.

232: gatebruks- og miljøplan for sentrum og

antikvarisk registrering.

Bergen Barneasyl, se Asylplass 2.

78

Bergen børs. 1972 s. 200: bevaring, nabobygg.

Bergen domkirke. 1963 s. 102: kongestol; s. 154:

restaurering; s. 188: interiør, bygningsundersøkelser,

oppussingsarbeid. 1964 s. 89: marmorstøtte;

s. 93: hellebardgitter; s. 130–134:

historikk; s. 170 og s. 215: oppussing; s. 192:

dokumentasjon. 1965 s. 148 og s. 189: gjenåpnet

etter oppussing, bygningsarkeologiske

undersøkelser, Witte-epitafiet restaurert.

1966/1967 s. 121: korparti, gotiske arkitekturelementer;

s. 182, s. 204 og s. 225:

bygningshistoriske undersøkelser; s. 262 og

s. 310: restaurering av skrudhuset. 1968 s.

182 og s. 246: utbyggingsforslag for sakristi

og skrudhus. 1969 s. 225 og s. 266: nytt

sakristitilbygg anbefalt; s. 246: bygningshistoriske

undersøkelser av vesttårn. 1970 s.

118: planer for istandsetting av skrudhus; s.

138 og s. 143: bygningshistoriske undersøkelser;

s. 166: opplysningstavle, innredning av

skrudhus. 1971 s. 138: forslag til ny innredning

av skrudhus; s. 162: oppmålt; s. 191:

varmeanlegg, kirkebenker, sakristitilbygg.

1972 s. 168: Det gamle skrudhus gjenåpnet;

s. 190: skrudhus restaurert og gjeninnviet; s.

212 og s. 215: oppmålt. 1973 s. 208: oppmålt.

1975 s. 73: forandringer 1880–83, restaurert

1960, synlig bygningshistorie. 1982 s. 204:

Glogerorgel; s. 216: orgel. 1984 s. 148: brønn

i tårnfoten.

Bergenhus (se også de to neste oppføringene).

1961 s. 189: ringmur, sanering av bygninger.

1962 s. 190: beplantning, mur; s. 199: supplerende

undersøkelser. 1966/1967 s. 294:

undersøkelser av Magnus Lagabøters

kastell. 1968 s. 250: forslag om markering av

de historiske minnesmerker. 1969 s. 238 og

s. 248: ruiner istandsatt, utgravninger,

undersøkelser. 1970 s. 53: oppbygging av

festningen; s. 140: undersøkelser nord for

Hallen. 1971 s. 149 og s.194: fortsatte

arbeider, artilleribygning restaurert m.m.;

s. 195: fjerning av skjemmende skurbebyggelse

ved Sverresborg. 1972 s. 171: tilsynskomité,

påbygg Bontelabo m.m.; s. 199: terrengarbeid,

museumsrom, murer, protest

mot nabobygg m.m. 1973 s. 159 og s. 187:

istandsetting av området ved Bontelabo.

1974 s. 166: Bontelabo, terrengbehandling.

1990 s. 98: Gerhard Fischer, undersøkelser;


s. 162f: Gerhard Fischer, undersøkelser.

Bergenhus, Håkonshallen. 1961 s. 190: istandsetting.

1962 s. 190: gjenåpnet, fremtidig bruk.

1968 s. 204 og s. 218: behandling av terreng.

1970 s. 2: kornmagasin. 1974 s. 49: J. C.

Dahls ønske om midler til restaurering. 1990

s. 13: Gerhard Fischer, gjenreisning.

Bergenhus, Rosenkrantztårnet. 1963 s. 168: forvaltning,

restaurering. 1965 s. 167 og s. 175:

istandsetting, rekonstruksjon, restaurering.

1966/1967 s. 287: bruk; s. 294: åpnet. 1969 s.

238: oppussing, Jørgen Hanssøns mur

istandsatt. 1978 s. 17–42: bygningsforskning,

restaurering. 1987 s. 171: stein fra det nedlagte

Lyse kloster. 1990 s. 13: Gerhard

Fischer, gjenreisning; s. 98: Gerhard

Fischer, murundersøkelser.

Bergenhus, Sverresborg. 1961 s. 209: vaktmesterbolig,

istandsetting.

Bergenskirkegårdene. 1963 s. 189: gravminner.

1964 s. 215: fredning av gravminner.

Bryggens museum. 1973 s. 159: nybygg; s. 210:

arkeologiske utgravninger. 1974 s. 167:

opparbeides, Lavranskirkens og Maria

Gildeskåles ruiner. 1975 s. 196: parkplan.

Bryggen. 1961 s. 195: arkeologiske utgravninger.

1962 s. 191 og s. 224: brannsikring, brannforsikring,

regulering; s. 198: arkeologiske

undersøkelser. 1963 s. 168: restaurering, bevaring,

brannsikring; s. 169: Stiftelsen Bryggen

og Bryggens venner opprettet; s. 174:

arkeologiske utgravninger; s. 192: Stiftelsen.

1964 s. 184: utgravninger, lokalisering av

strandlinje; s. 192 og s. 218: arkeologiske

utgravninger, brannsikring. 1965 s. 167 og s.

194: reguleringsplan; s. 174: arkeologiske

utgravninger. 1966/1967 s. 199, s. 230 og s.

287: istandsetting og restaurering av div.

bygninger, reguleringsplan for de brente

områder på Bryggens grunn; s. 204 og s.

294: arkeologiske undersøkelser. 1968 s.

136: bevaring av miljø, regulering; s. 204: rehabilitering,

modernisering og istandsetting

av div. bygninger m.m.; s. 218: arkeologiske

undersøkelser. 1969 s. 238: innredning av

fryserom i Holmedalsgården; s. 247: arkeologiske

undersøkelser. 1970 s. 169: istandsettingsplaner

for Svensgårdens schjøtstue

og ildhus. 1970 s. 14: vernes ved hjelp av

Fortidsminneforeningen. 1971 s. 149:

Enhjørningsgården, grunn- og fundamenteringsarbeid;

s. 149 og s. 194: Svensgården,

diskusjon om restaurering. 1972 s. 171: inn

på statsbudsjettet; s. 200: div. restaureringsarbeider

på div. anlegg; s. 214: maskinell utgravning

innenfor brannområdet og utgravninger

i flere gårder. 1973 s. 116: Bellgården,

Buegården, Jacobsgården og Svensgården,

omfattende arbeider, tilskudd. 1973

s. 159: statsbudsjettet, restaurering; s. 187:

restaurering Buegården, Jacobsfjorden/Bellgården,

Bredsgården. 1974 s. 166: restaureringsarbeider,

gjenreisning; s. 184: arkeologiske

utgravninger. 1975 s. 196: Zachariasbryggen,

bruk; s. 205: arkeologiske undersøkelser.

1982 s. 163–186: regulering av

søndre del av Tyskebryggen, 1899–1912.

Bryggesporene 2. 1971 s. 195 og s. 208: avdelingens

diplom.

Christiegården. 1962 s. 224: forlengelse av stuebygning.

1972 s. 167: antikvarisk vern; s.

200: besiktiget, fremtidig vedlikehold.

Christinegård. 1961 s. 190 og s. 199: fredningsavtale;

s. 208: vedlikehold. 1964 s. 220: hageanlegg,

lysthus. 1972 s. 201: reparasjoner.

1973 s. 116: omfattende reparasjoner; s. 188:

reparasjoner, restaurering, tilskudd. 1985 s.

214: låvetak.

Claus Ockensmug 2. 1980 s. 191: istandsetting.

1981 s. 174: rehabiliteres.

Claus Ockensmug 5 og 7. 1980 s. 191: istandsetting.

1981 s. 174: utvendig rehabilitering.

C Sundtsgate 28. 1973 s. 160: ombyggingsplaner.

Danckert Krohns stiftelse, se Kong Oscars gate 56.

Den gamle erkebispegård. 1964 s. 130 og s. 146:

fundamenter. 1988 s. 163–178: utbygging,

bruk, forfall, brann.

Den gamle fødselstiftelse, se Rådstuplass 2.

Den gamle museumsbygning, se Universitetet,

Den gamle museumsbygning.

Det gamle sykehus. 1971 s. 195: dokumentert før

riving.

Det gamle tinghus, se Rådstuplass 8.

Dominikanerklosteret. 1987 s. 105: dominikanerkonvent,

historikk.

Domkirken, se Bergen domkirke.

Dreggsalmenningen (Dreggen). 1962 s. 225: vedtekter

regulert område. 1966/1967 s. 287: utgravning

av byggegrunn. 1969 s. 269: tunnelinnslag.

79


Dreggsalmenningen (Dreggen) – Mariakirken.

1970 s. 128 og s. 167: forandring av generalplan.

Dreggsalmenningen 10–12. 1973 s. 210: grunnarbeider

for nybygg. 1974 s. 184: arkeologiske

undersøkelser, rester av bolverkskar.

Dreggsalmenningen 24. 1974 s. 167: middelalderske

murrester.

Dyvekes vinkjeller, se Hollendergaten, Dyvekes

vinkjeller.

Enkers aldershjem, se Kong Oscars gate 90.

Erkebispegården, se Den gamle erkebispegård.

Fastings minde. 1963 s. 192: sikring. 1964 s. 218:

disponering. 1965 s. 195: bevaring.

1966/1967 s. 313: bruk, bevilgede midler.

Finnegården. 1962 s. 191 og s. 224: sprinkleranlegg,

utvidelse. 1968 s. 250: eventuelt

kjøp. 1969 s. 269: bevaring. 1973 s. 159: fredning

m.m. 1978 s. 222: 2 A, 3 A, og 6 A fredet.

Fransiskanerklosteret. 1987 s. 106: fransiskanerkonvent,

historikk.

Fredens Bolig. 1969 s. 266: gravminner.

Fredriksberg fort. 1964 s. 219: ombygging. 1965

s. 195: skader. 1971 s. 195: riving av skjemmende

boligbrakker. 1972 s. 170: skjemmende

brakker. 1975 s. 196: barakke.

Fredrikspris. 1979 s. 58 og 60: kulturlandskap,

utfartssted, areal for Nygårdsparken.

Fæstergrenden 6. 1972 s. 171: befaring, reparasjoner.

Fødselstiftelsen, den gamle, se Rådstuplass 2.

Gamle Strandgate. 1968 s. 253: alternativ reguleringsplan.

1969 s. 269: bevaringsplan. 1971

s. 199: arbeid for bevaring. 1972 s. 170 og s.

174: gågate. 1973 s. 160: opprusting av gatemiljø

m.m.

Grieg-hallen. 1972 s. 6: betong-brutalisme.

Hagerupgården, Stiftsgården. 1969 s. 269: utvendig

trapp. 1970 s. 55: hus med midtgang

og rom i dobbelt bredde. 1971 s. 195: råd om

oppussing. 1972 s. 169 og s. 202: ominnredning.

Haugen gård. 1979 s. 58 og s. 60: nordre og

søndre, kulturlandskap, utfartssted, areal for

Nygårdsparken.

Haukeland gård. 1973 s. 188: tatt ned, karrétun

oppmålt.

Heggebakken, se Kong Oscars gate – Heggebakken.

Henrik Wergelandsgate 19. 1972 s. 171: re-

80

habilitering.

Holbergsalmenning 11, Løveapoteket. 1965 s.

195: fasadeendring.

Hollendergaten. 1972 s. 169: ukontrollert utbygging.

1974 s. 167: nr. 9–10 gjenreises. 1993 s.

254: Fortidsminneforeningens diplom til

broleggerne. 1994 s. 255: diplom tildelt

Centraltrykkeriet for restaurering av eiendommer.

Hollendergaten, Dyvekes vinkjeller. 1993 s. 254:

Fortidsminneforeningens diplom 1992.

Holtegården 4. 1980 s. 193: steinkjeller.

Håkonshallen, se Bergenhus, Håkonshallen.

Jekteviksbakken 25. 1975 s. 196: antikvarisk uttalelse.

Jonsklosteret. 1981 s. 31: brant 1489. 1987 s. 58:

augustinerkloster; s. 103: augustinerkloster,

historikk. 1998 s. 144: augustinerne, den

norrøne homilieboken.

Kalfarområdet. 1988 s. 205: byggeprosjekter,

kommentar.

Kalfarvei 8. 1972 s. 168: registrert.

Kalfarveien 54. 1999 s. 185: diplom til Kurt

Bjarte Karlsen.

Katedralskolen, se Kong Oscars gate 36.

Katten. 1969 s. 269: fugledam. 1970 s. 170: plassering

av gjerde.

Kjøttbasarene. 1962 s. 225: riving. 1966/1967 s.

231: byggeplaner. 1968 s. 250: bevaring,

fredningsforslag. 1969 s. 269: vedlikeholdsarbeider.

1971 s. 150 og s. 195: anbefalt fortsatt

fredning.

Klokkersmuget 4. 1972 s. 170: rivningsplaner frafalt.

1973 s. 161: bevaring. 1979 s. 191:

brann, gjenreises. 1980 s. 191: byggeprosjekt.

1981 s. 174: brannskadet, gjenoppført.

Klosteret. 1972 s. 170: rehabilitering. 1974 s.

167: vellykket oppussing. 1980 s. 193:

Bergens Gamlehjem, befaring, riving stilt i

bero. 1981 s. 172: regulering, verneverdig

område; s. 173: bruk.

Klostergaten 28, Stranges Stiftelse. 1970 s. 171:

reparasjonsarbeider, fargebruk. 1973 s. 161

og s. 188: bruk (Klosteret). 1974 s. 127–134:

historikk, lokaler for Den bergenske avdeling

av Fortidsminneforeningen; s. 167: vedlikehold,

reparasjoner, bruk. 1975 s. 196:

kontorer. 1976–1977 s. 2: foreningens eiendom,

bruk; s. 107: reparasjoner; s. 137: takrenner,

takluke. 1978 s. 220: bruk. 1979 s.


191: bruk, tilskudd. 1980 s. 193: vedlikehold,

Elias Fiigenschou-maleriet restaurert. 1981

s. 181: reparasjoner, tilskudd. 1982 s. 252: utbedringer.

1983 s. 206: reparasjonsarbeid utvendig,

vedlikehold innvendig. 1984 s. 231:

tilskudd. 1985 s. 226: oppussingsarbeider, tilskudd.

1986 s. 171: vedlikeholdsarbeid. 1987

s. 266: maling. 1989 s. 237: utbedringsarbeider.

1990 s. 275: oppussing. 1991 s. 354: div.

reparasjoner. 1992 s. 356: reparasjoner. 1993

s. 260: reparasjoner. 1994 s. 256 og s. 262:

vøling, maling, sikring. 1995 s. 202: utbedringer

dør og vinduer, kostnader. 1996 s. 233:

dør, alarmsystem m.m. 1997 s. 221: mindre

reparasjoner, kostnader. 1999 s. 194: gulv

istandsatt.

Kong Oscars gate 14. 1969 s. 269: ombygningsarbeider.

Kong Oscars gate 36, Katedralskolen. 1965 s. 190:

byggeplaner. 1966/1967 s. 230: nybygg. 1968

s. 250: inngang. 1969 s. 268: ny inngang.

Kong Oscars gate 48. 1963 s. 192: flyttet.

Kong Oscars gate 56, Danckert Krohns stiftelse.

1966/1967 s. 200: tilskudd; s. 230: riving,

bevaring; s. 313: forslag til utnyttelse. 1968 s.

250: innredning, utbygging. 1969 s. 268: omog

tilbygg. 1970 s. 128 og s. 169: tilbygg.

1972 s. 168 og s. 201: restaurering, ominnredning,

tilskudd; s. 210: våpenskjold restaureres.

1973 s. 116: istandsatt, modernisert,

tilbygg, tilskudd; s. 206: våpenskjold avdekket.

Kong Oscars gate 90, Enkers Aldershjem. 1971 s.

195: nybygg. 1972 s. 168: utvidelse; s. 201:

integrering i nybygg. 1974 s. 163 og s. 167:

avgjørende for miljøet rundt Stadsporten,

vedtatt revet.

Kong Oscars gate – Heggebakken. 1973 s. 210:

murrester registrert.

Korskirken. 1964 s. 141–144: historikk.

1966/1967 s. 262 og s. 310: ominnredning av

konfirmantrom. 1970 s. 166: opplysningstavle.

1972 s. 169 og s. 190: minnesmerke

over Hans Nielsen Hauge; s. 200: sårbart

miljø. 1982 s. 204 og s. 216: orgel.

Kristkirken (se også neste innføring). 1981 s. 33:

13 altre dokumentert; s. 34: nedrevet 1531.

1990 s. 98: Gerhard Fischer, undersøkelser.

Kristkirketomten. 1963 s. 168: parkmessig

behandling.

Kroken. 1979 s. 191: omreguleringsforslag. 1980

s. 191: regulering med sikte på rehabilitering;

s. 192: bevaring, registrering. 1985 s.

214: sikring av bygninger, bygningsarkeologisk

registrering, tilskudd. 1986 s. 164:

arkeologisk utgravning m.m. 1991 s. 349:

eiendommer solgt.

Kronstad hovedgård. 1964 s. 219: fotografert,

ominnredningsarbeider. 1966/1967 s. 287 og

s. 313: bevaring av allé. 1968 s. 250: nybygg.

1969 s. 269: plassering av nybygg. 1970 s.

128 og s. 170: reparasjons- og moderniseringsarbeider,

tilskudd. 1971 s. 150 og s. 195:

reparasjoner og maling, tilskudd. 1974 s.

168: eierskifte, restaurering. 1975 s. 203: reparasjoner,

tilskudd.

Landås hovedgård. 1966/1967 s. 288 og s. 314:

retningslinjer for oppussing.

Latinskolen, se Lille Øvregate 38.

Lavranskirkens ruiner. 1970 s. 140: utgravninger

gjenopptatt; s. 167: bevaring, konservering.

1971 s. 191: konserveres.

Lille Markevei. 1963 s. 127–130: terrasseanlegg.

Lille Øvregate 10. 1971 s. 195: ombygging,

vinduer m.m.

Lille Øvregate 38, Latinskolen. 1963 s. 193: bruk.

1965 s. 194: bruk. 1966/1967 s. 231 og s.

314: bruk, vedlikehold. 1968 s. 251: bruk.

1971 s. 195: utsatt restaurering. 1972 s. 168:

bruk, ominnredning. 1973 s. 159: rehabilitering.

1974 s. 167: restaurering.

Løveapoteket, se Holbergsalmenning 11.

Magistratbygningen, se Rådstuplass 7.

Manufakturhuset. 1964 s. 219: historisk, antikvarisk

verdi. 1968 s. 251: bevaring. 1969 s.

269: utbygging av rådhuskvartalet. 1970 s.

128 og s. 170: regulering av nytt rådhusanlegg.

1971 s. 150 og s. 196: bør innpasses i

det nye rådhusanlegget. 1972 s. 169: rehabilitering,

tilpasning. 1973 s. 188: forbindelsesbygg

til rådhuset. 1974 s. 167: rehabilitering.

Maria gildeskåles ruiner. 1971 s. 191: konserveres.

Mariakirken. 1961 s. 147–166: alterskap. 1961 s.

206: informasjon. 1962 s. 181: apostelfigurene;

s. 222: finansiering av brosjyre. 1964 s.

76: etterreformatoriske gravsteiner; s. 86 og

s. 90: marmormonumenter; s. 134–140:

historikk. 1965 s. 149: planlagt ominnred-

81


ning. 1966/1967 s. 119: tårn; s. 182: graving i

sakristi; s. 225: restaurering, befuktningsanlegg;

s. 317: omgivelser, reguleringsplan.

1968 s. 182 og s. 215: epitafium og malerier

til behandling; s. 219: middelalderlig gravplass

utgravet; s. 253: omgivelser. 1969 s.

225 og s. 245: prekestolen konservert; s.

238: funn av murer fra Laurentiuskirken og

Maria gildeskåle, reguleringsplan; s. 266: utbedringer;

s. 269: omgivelser, tunnelinnslag.

1970 s. 118: kommentar til restaureringsutvalgets

referat m.m.; s. 132: to epitafier konservert;

s. 143: bygningshistoriske undersøkelser;

s. 166: opplysningstavle; s. 167:

konservering av krusifiks. 1970 s. 96: alterskap;

s. 128 og s. 167: forandring av generalplan.

1971 s. 138: krusifiks restaurert; s. 160:

bygningsarkeologiske undersøkelser; s. 191:

krusifiks, inspeksjon av kirkens inventar,

vedlikehold, Maria Gildeskåls ruiner konserveres.

1972 s. 171: midlertidig butikkpaviljong;

s. 190: nordre tårn undersøkes; s.

212: oppmålt. 1973 s. 176: kobberkledning,

nordre tårn oppusset; s. 208: oppmålt. 1974

s. 181: uheldig innpassing av orgel. 1975 s.

174 og s. 196: orgel; s. 205: utgravninger.

1982 s. 187–212: orgler; s. 213–218: orgel.

1998 s. 74: sammenligning med Trondenes

kirke.

Markusplassen. 1969 s. 238 og s. 270: bevare

gårdsanlegg, antikvarisk verdi.

Meyers Lærfabrikk. 1972 s. 168: revet.

Munkeliv kloster. 1970 s. 142: oppmålt. 1974 s.

131: foged Strange Jørgensen. 1975 s. 63:

Øystein Magnussons marmorhode. 1979 s.

133f: Eystein Magnusson, marmorhode.

1981 s. 30: jordbesitter; s. 31: plyndret 1455.

1987 s. 51 og s. 66: stiftet av Øystein Magnusson;

s. 61: birgittinerkloster; s. 102: benediktinerkloster,

birgittinerkloster, historikk;

s. 190f: kvinnekloster.

Museumsbygningen, Den gamle, se Universitetet,

Den gamle museumsbygning.

Møllendalsvei 69. 1971 s. 196: riving av dr. Martens

asyl, dokumentert.

Møllersalen, se Sandviksveien 77.

Maartmannshuset. 1961 s. 210: dokumentasjon.

Nedre Korskirkealmenning 1. 1975 s. 196: anket

rivningstillatelse.

Nedre Korskirkealmenning 4. 1973 s. 159: ominn-

82

redningsarbeider.

Nedre Stølen 6. 1974 s. 167: kjellerbygning

frilagt.

Nonneseter kloster. 1961 s. 205: mur, tårnfot,

nabobygg. 1965 s. 190: minneplate m.m.

1966/1967 s. 224: nabobygg. 1969 s. 94–99:

historikk; s. 267: tårnfoten stengt. 1970 s.

165: behov for utvendig oppussing. 1971 s.

188: åpningstid. 1972 s. 162: tårnfoten gjenåpnet.

1973 s. 148: tilsyn, vakthold. 1974 s.

171: vakthold og tilsyn. 1976–1977 s. 107: tilsyn

og vakthold; s. 137: kalking, bruk. 1978

s. 220: tårnfot og kapell, vedlikehold og

bruk. 1979 s. 191: tårnfot og kapell. 1980 s.

192: kapellet, tak. 1981 s. 31: økonomiske

status; s. 181: kalkpuss. 1982 s. 250: tårnfot

og kapell, vedlikeholdsarbeid avsluttet. 1987

s. 104: nonnekloster (cisterciensere?), historikk.

1987 s. 218: begravelser. 1987 s. 190f:

kvinnekloster. 1987 s. 52: spørsmål om

munkeorden. 1991 s. 354: fukt i veggene i

kapellet, stoler. 1994 s. 262: sikring, takrenner,

råteskader. 1995 s. 202: utbedring av

lekkasje, kostnader; s. 227: utforming av

kvartalet. 1996 s. 233: elektrisk anlegg,

alarmanlegg. 1997 s. 222: FDV-program ved

kapellet. 1998 s. 230: kvartalet rundt revet,

utskifting av elektrisk opplegg, kostnader.

1999 s. 194: kapellets tak reparert, naboeiendom

revet. 2000 s. 318: takrenner, omgivelser,

kostnader, tilskudd.

Nonneseterkvartalet. 1988 s. 205: idéskisse, regulering.

1989 s. 232: kommunal regulering.

Nordnes boder. 1978 s. 222: protest mot riving.

1979 s. 192: utvidelse, bevaring. 1980 s. 193:

bevaringsverdige sjøboder.

Nordnes krutthus. 1963 s. 193: istandsetting.

1964 s. 219: istandsatt.

Nordnesparken. 1978 s. 222: protest mot byggeplaner.

Nordnesveien 12. 1975 s. 196: rehabilitering.

Norges Bank. 1971 s. 196: riving stillet i bero.

1973 s. 188: befaring.

Nygårdshøyden. 1970 s. 170: bevaring. 1972 s.

169 og s. 174: utnyttelse, parkering. 1973 s.

159: planer for videre utbygging. 1979 s.

53–72: historisk utvikling, utbygging til universitetsområde.

Nygårdsparken. 1979 s. 60: delvis åpnet 1883,

store åpning 1898.


Nykirkealmenning 15. 1972 s. 170: Madam

Pytters hus blir stående. 1973 s. 160: Madam

Pytters hus reparert, istandsatt.

Nykirken. 1962 s. 222: flytting av merkestein.

1964 s. 144–150: historikk; s. 215: minneplate.

1966/1967 s. 182 og s. 225: mikrofoner;

s. 310: portal, parkeringsplass, bruk av

rom i den gamle erkebispegården. 1969 s.

267: tekstiler. 1970 s. 166: opplysningstavle;

s. 167: stearinlysblaff. 1971 s. 191: nabobygg.

1972 s. 170 og s. 190: paraplyskur. 1975 s. 74:

gjenreisning av tårn. 1988 s. 163f: bygget

over ruinene av den gamle Erkebispegård.

Nykirkesmuget 2. 1985 s. 214: solgt.

Nøstet, se Sydnes–Nøstet.

Reperbanen, se Sandviksveien 62.

Rosenkrantztårnet, se Bergenhus, Rosenkrantztårnet.

Rosesmuget 12. 1975 s. 196: gjenoppføring etter

brann.

Rosesmuggrenden. 1968 s. 136: bevaring av miljø,

regulering. 1972 s. 171: tilskudd.

Rådhuset. 1966/1967 s. 232: minneplate, brolegging;

s. 315: ventilasjonsanlegg. 1968 s.

204 og s. 251: nytt ventilasjonsanlegg m.m.

1970 s. 44: bysilhuett, høyhus. 1971 s. 150:

høyhus frarådes, lavbebyggelsen ved de

fredede bygninger på Rådstuplass bør bevares;

s. 195: brannvesenets lagerrom på det

gamle Rådhus. 1972 s. 5: kontorhøyblokk.

1973 s. 210: tilsyn med arbeidet. 1981 s. 173:

Brannstasjonen og Det gamle tinghus truet.

1982 s. 239: Det gamle Tinghus og Bergen

Brannstasjon anmodes bevart.

Rådstuplass 2, Den gamle fødselstiftelse. 1961 s.

210: oppmåling. 1962 s. 225: oppmålt. 1963 s.

192: oppmålt. 2000 s. 126–131: planlegging,

bygging, bruk, flytting til Haukeland sykehus

m.m.

Rådstuplass 2–3, Vestlandsbankens nybygg. 1964

s. 192 og s. 221: arkeologiske undersøkelser.

Rådstuplass 7, Magistratbygningen. 1966/1967 s.

315: utbedring, istandsetting. 1968 s. 251:

gassrør.

Rådstuplass 8, Det gamle tinghus. 1971 s. 196: avdelingens

diplom.

Sandviken. 1965 s. 198: silobygg.

Sandviksboder. 1971 s. 196: nr. 64 A og B, nordre

innfartsåre medfører riving, bør dokumenteres.

1980 s. 192: middelaldersk planløsning

og lafteteknikk i nr. 17.

Sandviksveien 36. 1978 s. 222: bevaring. 1979 s.

191: riving – bevaring. 1980 s. 191: overdratt

fra kommunen.

Sandviksveien 55. 1986 s. 94–111: romutsmykning

utført av Ole Berenthardus.

Sandviksveien 62, Reperbanen. 1966/1967 s. 232:

fredning. 1979 s. 191: bevaring.

Sandviksveien 77, Møllersalen. 1966/1967 s. 315:

nabobygg. 1969 s. 269: nabobygg. 1970 s.

128: reparasjons- og moderniseringsarbeider,

tilskudd; s. 170: nabobygg. 1973 s. 116:

sydfasade istandsatt. 1974 s. 166: fredet, interiør

pusset.

Sandviksveien 160, Storemøllen. 1961 s. 209: bevaring.

Sandviksveien 209, Store Sandviken gård. 1972

s. 171: revet.

SAS Royal Hotell. 1975 s. 196: byggesaksbehandling.

Skottegaten 13. 1973 s. 160: vinduer.

Skuteviksboder 12. 1981 s. 172: oppmålt, rapport,

kalkyler m.m. for rehabilitering. 1983 s. 205:

utbedringsarbeid, tilskudd. 1984 s. 230:

solgt.

Skuteviksboder 21–23. 1982 s. 239: fredningsarbeid.

Skutevikstorget 4. 1975 s. 196: byggesaksbehandling.

Skuteviksveien. 1973 s. 158: asfaltering.

Skuteviksveien 22. 1975 s. 196: byggesaksbehandling.

Slettebakken hovedgård. 1966/1967 s. 315:

karpedam, anvendelse av eiendommen. 1971

s. 150 og s. 196: besiktiget for reparasjon av

vinduer, ominnredning av stall. 1972 s. 202:

vinduer. 1973 s. 116: vinduer skiftet.

Stadsporten. 1961 s. 208: trafikkskilt. 1971 s. 196:

søndre innfartsåre, nabobygg. 1973 s. 188:

fotgjengerfelt.

Stiftsgården, se Hagerupgården.

St Jacobs kirkegård. 1963 s. 189: ny port. 1964 s.

215: forslag ny port. 1964 s. 94: gravkors.

1970 s. 118: Johan Ernst Welhavens grav.

1986 s. 164: vedlikehold.

St Jørgens hospital. 1964 s. 220: istandsetting.

1965 s. 196: restaurering. 1966/1967 s. 232:

forstanderbolig istandsatt, løsfunn; s. 315:

bruk, ominnredning. 1970 s. 170: forslag til

interiørbehandling. 1971 s. 196: sanerings-

83


plan. 1972 s. 168: brannvarslingsanlegg.

1973 s. 188: omgivelser. 1974 s. 167: fargeprøver.

2000 s. 59–76: institusjons- og

bygningshistorie.

Storemøllen, se Sandviksveien 160.

Store Sandviken gård, Sandviksveien 209.

Strandgaten. 1965 s. 198: bevare gammel bebyggelse.

1966/1967 s. 234: alternativ reguleringsplan;

s. 319: bevaring. 1970 s. 170:

alternativ reguleringsplan utsatt.

Strandgaten 98. 1961 s. 209: bygningsarkeologiske

undersøkelser. 1962 s. 225: oppmålt.

1963 s. 193: oppmålt. 1964 s. 220: dokumentasjon.

Strandgaten 110, Holbergkjelleren (se også de to

følgende oppføringene). 1964 s. 219: riving,

anmodning om oppmåling. 1965 s. 195: oppmåling,

økonomi. 1980 s. 193: redde rester

av kjelleren.

Strandgaten 190. 1981 s. 172: Holbergkjelleren

bør innpasses i nybygg.

Strandgaten 192. 1995 s. 227: nybygg på restene

av Ludvig Holbergs barndomshjem.

Stranges Stiftelse, se Klostergaten 28.

Sundts varemagasin, se Torgalmenningen 14.

Sverresborg, se Bergenhus, Sverresborg.

Sydneshalvøyen. 1979 s. 61: registrering, klassifisering.

Sydneskleiven 16. 1972 s. 170: rehabilitering.

1973 s. 160: ny eier, rehabilitering. 1974 s.

167: erverv, rehabilitering. 1975 s. 196: rehabilitering.

Sydnes–Nøstet. 1971 s. 196: trafikkplan, saneringsplaner,

miljøverdier.

Sykeshuset, se Det gamle sykehus.

Søre Øyjorden 12. 1969 s. 269: spørsmål om fredning.

Tollboden. 1961 s. 208: brannskade, istandsetting.

1973 s. 189: verdifullt miljø. 1974 s. 168:

minnetavle. 1975 s. 196: minnetavle.

Torgalmenningen. 1971 s. 161: registrering av

jordlag, partiell utgravning.

Torgalmenningen 14, Sundts varemagasin. 1988

s. 205: påbygging.

Universitetet, Den gamle museumsbygning. 1965

s. 196: vinduer.

Vestlandsbankens nybygg, se Rådstuplass 2–3.

Vetrlidsalmenning 9. 1971 s. 196: ombyggingsforslag,

forringelse av fasade.

Vågsalmenning 4. 1969 s. 268: ominnredning og

84

fasadebehandling.

Vågsalmenning 10. 1970 s. 171: ombyggingsarbeider.

1971 s 197: ombygging.

Vågsalmenning 14–22. 1985 s. 213: reguleringsplan,

riving. 1987 s. 259: Helga Bastiansen,

diplom.

Ytre Markevei. 1966/1967 s. 234: bevaringsplan;

s. 319: miljøbevaringsplaner. 1968 s. 253:

miljøbevaringsplan. 1969 s. 269: forslag om

reguleringsendring. 1970 s. 128 og s. 171:

miljøbevaringsplan m.m. 1971 s. 199: arbeid

for bevaring. 1972 s. 170 og s. 174: bevaringsarbeid.

1973 s. 160: bevaring, rehabilitering.

1974 s. 167: reguleringsplan, bevaring.

1975 s. 196: antikvarisk uttalelse vedr.

nr. 48. 1980 s. 191: utbedringsarbeid av nr.

35. 1981 s. 174: nr. 35 fornyes.

Zander Kaaes Stiftelse. 1964 s. 220: nybygg. 1970

s. 171: reklametavler.

Øvre Korskirkealmenning 18. 1972 s. 169: ombygging.

1973 s. 159: vinduer.

249. Skånevik med Holmedal og Åkra sogn

Fjæra kirke. 1965 s. 149: malt og prekestol.

Holmedal kirke. 1966/1967 s. 262: restaurering

av alterskap. 1968 s. 182: alterskap restaurert.

1969 s. 225: dører.

Holmedal stavkirke. 1997 s. 134: beskrivelse,

revet; s. 147: analyse av form.

Skånevik kirke. 1962 s. 181: fargeforslag.

Skånevik prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Åkra kirke. 1961 s. 180 og s. 205: kirkegårdsport,

redskapsskur. 1962 s. 181: kirkegårdsport.

1965 s. 80: dekorasjoner.

Åkra stavkirke. 1997 s. 135: beskrivelse; s. 145f:

analyse av form.

250. Etne med Gjerde, Grindheim og Støle

sogn

Etne prestegård.1973 s. 189: befaring.

Gjerde kirke. 1965 s. 80: dekorasjoner.

1966/1967 s. 263 og s. 308: nabobygg. 1973

s. 157 og s. 176: nabobygg.

Grindheim kirke. 1962 s. 226: kors. 1963 s. 187:

nye bygg. 1964 s. 170: vindusglass.

1966/1967 s. 309: nybygg til bårehus etc.

1968 s. 182: kirkeklokke; s. 245: forslag til

bygg for bårerom og toaletter samt klokke-


støpul. 1969 s. 226: plassering av runestein;

s. 266: gamle malte tiler. 1970 s. 118: alterlys

anbefales deponert.

Støle kirke. 1965 s. 80: dekorasjoner. 1966/1967

s. 262 og s. 309: nabobygg. 1968 s. 246: farger

på nabobygg. 1969 s. 266: fargesetting

av nabohus. 1970 s. 118 og s. 166: tak, farge

på nabobygg.

251. Sveio, Valestrand og Vikebygd

Einstabøvold. 1970 s. 128: befaring, nytt uthus; s.

168: veitrasé. 1973 s. 190: modernisering

under utredning.

Haugsbø. 1982 s. 91: sammenbygget hus.

Sveio kirke. 1966/1967 s. 263: nabobygg, kirkeklokker.

Sveio prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Valestrand kirke. 1973 s. 176 og s. 203: retningslinjer

for oppussing.

Valevåg. 1981 s. 172: naust oppmålt, bygningsmessig

vurdering.

252. Bremnes, Bømlo og Moster

Bremnes kirke. 1964 s. 194: oppmålt; s. 204: forslag

ombygging. 1965 s. 149: restaurering.

1966/1967 s. 182 og s. 263: panel, himlingsbord,

gulv; s. 264 og s. 292: altertavlens

malerier konservert. 1969 s. 226: forslag til

bårehus frarådet.

Bremnes stavkirke. 1997 s. 154: beskrivelse.

Bømlo gamle kirke. 1964 s. 214: behov for vedlikehold,

prekestol. 1966/1967 s. 225: vedlikeholdsarbeider.

Baadehuset. 1971 s. 192: befaring, råd om istandsetting.

1972 s. 164 og s. 202: sikret, tilskudd.

1973 s. 157: istandsetting.

Espevær. 1993 s. 253: sjøhus oppmålt. 1994 s.

255: diplom tildelt befolkningen for særpreget

stedsutviklingsprosjekt.

Finnås prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Hiskholmen. 1966/1967 s. 288: besiktiget; s. 312:

bruk, råd om istandsetting. 1968 s. 248: fredningsforslag

for det gamle handelsstedet.

1973 s. 190: handelssted fredet.

Hummerparken på Espevær. 1993 s. 253: oppmålt.

Karinestovo. 1972 s. 164: istandsatt, musealt innredet.

Moster gamle kirke. 1961 s. 205: Støttelaget for

Mostrakyrkja. 1962 s. 222: reparasjoner, restaurering.

1963 s. 181: istandsatt, kalkbrudd;

s. 188: innberetning, brannassurert.

1964 s. 205 og s. 214: messebok, kalkbrudd.

1966/1967 s. 225: restaurering, informasjon;

s. 309: behov for sikring av kalkmalerier, treverk.

1968 s. 182 og s. 234: omgivelser, kalkverk;

s. 245: fuktighet i murene, restaureringsforslag,

ekspropriasjonssak m.m. 1969

s. 90–93: historikk; s. 266: historisk utredning.

1970 s. 164: kalkmalerier behov for

konservering m.m. 1971 s. 188: problemer

ved restaurering av kalkmalerier. 1972 s.

162: tilskudd, konservering av gammelt

murverk. 1973 s. 148 og s. 176: fuktighetsproblemer

i murverk, undersøkelser, tilskudd.

1974 s. 165: bårehus; s. 171: restaurering,

tilskudd. 1976–1977 s. 104: tilsynsmann,

konserveringsarbeider; s. 136: tørking,

omgivelser. 1978 s. 219: kalkmalerier

konserveres, dekor på inventar, omgivelser.

1980 s. 190: minnestøtter avduket, plassering,

evt. flytting. 1981 s. 179: treverk sprøytes.

1982 s. 26: kjøp. 1983 s. 204: reparasjonsarbeid,

tilskudd. 1984 s. 229: varmelister.

1985 s. 224: fuktproblemer, kirkeklokke tilbakeført.

1986 s. 169: mosedannelser, hygrometer.

1987 s. 264: vindu, kalking m.m., tilskudd.

1989 s. 236: kalkpusset og tjæret.

1990 s. 274: korvindu, takrenner. 1991 s.

353: dør og vindu tjæret. 1992 s. 355: malt og

tjæret, vindu reparert. 1993 s. 100: kjøpt av

P. A. Blix, donert foreningen; s. 260: skiferheller,

interiørelementer festet. 1994 s. 261:

sprøytet mot mit, kum for drensvann. 1995 s.

202 og s. 232: takrenner, glass, tjæret, drensarbeid,

brannsikring, kostnader. 1996 s. 201:

treverk tjæret, mur kalket m.m., kostnader,

tilskudd; s. 232: tilstandsbeskrivelse FDVopplegg,

alarmanlegg fullført. 1997 s. 255:

fuktighetsmålinger. 1999 s. 194: elektrisk anlegg.

2000 s. 318: vedlikehold av sikringsanlegg,

kostnader.

Mosterhamn. 1972 s. 164 og s. 202: miljøhensyn,

bevaringsverdige bygninger: Tollhuset,

Skomaker Solstrands hus, Den gamle gjestgivergården,

Den gamle kalkovn.

Moster nye kirke. 1963 s. 154 og s. 188: glassmaleri.

1964 s. 170: forslag uthus. 1966/1967

85


s. 182: orgelfront. 1970 s. 118: befaring, retningslinjer

for maling. 1972 s. 190: retningslinjer

for ombygging. 1975 s. 202: restaurert,

gjenåpnet.

Spissøy. 1982 s. 135: gjestgiveri.

253. Kvinnherad med Hatlestrand,

Husnes, Ænes og Ølve sogn

Baroniet Rosendal. 1962 s. 191: kraftledning.

1963 s. 170 og s. 192: fontene. 1964 s. 185:

gjenpanelt dør. 1965 s. 167: istandsetting, restaurering.

1966/1967 s. 200: restaurering.

1968 s. 204: undersøkelser og besiktigelse

av restaureringen av div. rom. 1973 s. 7–30:

historikk. 1982 s. 20: Marcus Schnabels beskrivelse.

1991 s. 261–272: smijernsdekor.

Fet, nedre, Kapteinsgården. 1969 s. 238: reparasjons-

og restaureringsarbeider, tilskudd.

1970 s. 128: reparasjons- og restaureringsarbeider,

tilskudd. 1971 s. 193: besiktiget,

takreparasjoner m.m. 1972 s. 202: malt. 1973

s. 116: takreparasjoner m.m., tilskudd; s.

190: rehabilitering, tilskudd.

Gangstø. 1973 s. 157: mulig fredning.

Hattebergvassdraget. 1972 s. 202: foss og vassdrag

verneverdig.

Husnes. 1963 s. 191: registrering av kulturminner.

1964 s. 185 og s. 217: anlegg for aluminiumsverk,

registrering bebyggelse.

Husnes kirke. 1973 s. 177: utvidelse.

Kvinnherad kirke. 1964 s. 170: besiktiget, anvisning

reparasjon av Rosenkrantzenes gravkapell.

1966/1967 s. 182 og s. 264: Rosenkrantzenes

gravkapell og altertavle istandsettes.

1968 s. 182: sarkofagene i Rosenkrantzenes

gravkammer restaureres. 1969 s.

226: anbefalt restaurering av Sagers maleri.

1970 s. 166: istandsetting av kister i Rosenkrantzenes

gravkapell. 1971 s. 138 og s. 190:

restaurering av Rosenkrantzenes kister og

gravkapell. 1972 s. 164 og s. 190: Rosenkrantzenes

gravkapell restaurert; s. 210:

malerier restaureres. 1973 s. 176 og s. 206:

altertavle restaurert. 1982 s. 22: eldre kirke.

Kvinnherad prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Malmanger prestegård. 1970 s. 128: befaring,

istandsetting; s. 168: uheldige forandringer.

Ænes kirke. 1970 s. 118: retningslinjer for reparasjon

av tårn.

86

Ølve kirke. 1968 s. 182: bårerom og sanitæranlegg.

254. Fjelberg med Eid sogn og Ølen (Ølen

er i Rogaland)

Eid kirke. 1970 s. 166: kandelabre. 1971 s. 190:

befaring, bårehus.

Fjelberg kirke. 1966/1967 s. 182: glassmalerier.

1969 s. 226: forslag til utvidelse av våpenhus

frarådet, forslag til sakristi anbefales redusert.

Fjelberg prestegård. 1969 s. 226: bruk. 1973 s.

189: befaring. 1985 s. 213: pilotprosjekt,

sprøytet mot insektsangrep. 1989 s. 232:

bruk, stiftelse. 1990 s. 270: bruk. 1991 s. 349:

restaureres. 1992 s. 350: fredet, refugiet

åpnet. 1993 s. 254: dugnadsarbeid m.m. 1994

s. 256: restaurering, rydding, bruk. 1995 s.

228: tilskudd til kjøp av møbler m.m., bruk,

dugnad. 1996 s. 228: lysarmatur, inventar.

1997 s. 250: hovedhuset ferdig restaurert.

Fjelberg stavkirke. 1997 s. 136: beskrivelse, revet

1722; s. 145f: analyse av form.

Halsnøy kloster. 1961 s. 180: utbedring. 1962 s.

200 og s. 221: arkeologiske utgravninger.

1963 s. 174 og s. 186: arkeologiske utgravninger.

1964 s. 191 og s. 213: arkeologiske

undersøkelser. 1965 s. 174: utgravning

søndre del av klosterets østfløy. 1966/1967

s. 182 og s. 264: konservering. 1969 s. 226:

markering av klosterkirkens ruiner anbefalt.

1970 s. 168: anvisning for murreparasjoner

m.m. 1974 s. 131: foged Strange Jørgensen.

1981 s. 30: jordbesitter. 1987 s. 107–108:

augustinerkloster, historikk. 1987 s. 58 og s.

67: stiftet av Erling Skakke.

Ølen kirke. 1974 s. 165: besiktiget, interiør og

belysning.

Ølen stavkirke. 1997 s. 137: beskrivelse; s. 149:

analyse av form.

255. Stord

Leirvik. 1987 s. 260: gammel fengselsbygning

verneverdig.

Stord kirke. 1968 s. 182 og s. 246: inngangsport

og trappegelender. 1969 s. 226 og s. 266:

endring av inngangstrapp anbefalt. 1973 s.

177: inngangsparti.


Stord prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Ådlandstua. 1969 s. 164–167: historikk. 1973 s.

148: konservering. 1974 s. 171: konservert.

1976–1977 s. 4: mulig overdragelse til Sunnhordland

Folkemuseum; s. 107: råteskade; s.

136: kles utvendig. 1978 s. 217: overdragelse

til Sunnhordland Folkemuseum. 1979 s. 189:

overdratt Sunnhordaland Folkemuseum. 1982

s. 26: kjøp.

256. Fitjar

Bekkjarvik. 1982 s. 135: gjestgiveri.

Engesund. 1982 s. 135: gjestgiveri.

Fitjar gamle kirke. 1962 s. 221: gjenoppbygging.

1963 s. 187: eventuell gjenreisning.

Fitjar kirke. 1963 s. 187: bårerom, toalett. 1964

s. 170: tegninger bårerom og toalettrom; s.

214: arbeidet fullført.

Fitjar prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Færøysund handelssted. 1972 s. 202: besiktiget,

råd om istandsetting, bruk. 1973 s. 157: sikring

av tak, planlegging av restaurering.

1974 s. 165: restaurering, tilskudd.

Landa. 1987 s. 259: diplom.

Vestbøstad. 1972 s. 164: gravhaug.

257. Tysnes med Onarheim og Uggdal

sogn

Færavåg. 1982 s. 98: rekketun.

Onarheim kirke. 1962 s. 181: fargeprøver interiør.

1963 s. 174: prøvegravninger; s. 188:

middelalderkirkens bygningshistorie. 1964

s. 171: parkeringsplass. 1966/1967 s. 182:

parkeringsplass. 1973 s. 10: besiktigelsesforretning.

Tysnes. 1972 s. 164: pleie av gammel kirkegård.

Tysnes kirke. 1970 s. 118: planer for bårerom.

1971 s. 191: bårehus og parkeringsplass.

Uggdal kirke. 1966/1967 s. 264: glassmalerier.

1981 s. 25–26: alterskap, proveniens, bestemmelse.

258. Fusa, Hålandsdal og Strandvik

Engevik hovedgård. 1972 s. 165: registrering.

Fusa kirke. 1962 s. 181: arkeologiske utgravninger;

s. 222: prøvegravning. 1969 s. 226:

restaurering av gammelt krusifiks anbefales.

Fusa prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Holdhus gamle kirke. 1961 s. 205: skader. 1963 s.

181: istandsatt; s. 187: reparerte skader,

brannforsikret. 1964 s. 205 og s. 214: husbukk.

1965 s. 149 og s. 189: husbukk, konservering.

1966/1967 s. 225: konservering,

økonomi, taklekkasje; s. 309: tjæring. 1968 s.

245: konserveringsarbeider. 1969 s. 134–

139: historikk; s. 266: lekkasjer. 1970 s. 164:

tetting av tak. 1971 s. 187: kiste-krakk. 1972

s. 162: driftsomkostninger. 1973 s. 148: skilting.

1974 s. 170: tilsyn. 1976–1977 s. 107:

tjæret: s. 136: skilting, mindre reparasjoner,

tekstiler konserveres. 1978 s. 219: tetning

mellom våpenhus og skip. 1979 s. 171: inventar

registrert. 1981 s. 180: vedlikehold. 1982

s. 26: kjøp. 1984 s. 229: mindre utbedringsarbeid,

tilskudd. 1985 s. 224: tjæret, behov

for ettersyn og utbedring. 1986 s. 169: ytterkledning,

tårnkonstruksjoner, råteskader, tilskudd.

1987 s. 264: tilskudd. 1989 s. 236:

tjæret, oppmålt. 1990 s. 274: vedlikehold.

1991 s. 353: adkomst. 1992 s. 356: drenering

m.m. 1993 s. 168: kjøpt av foreningen; s. 260:

arkeologiske utgravninger under gulv, restaurering

av råteskadet trevirke og grunnmur.

1994 s. 262: tjæret, lokalisering av

taklekkasje. 1995 s. 232: sikring. 1996 s. 201:

skifertak utbedret, kostnader, tilskudd; s.

233: lynvernanlegg og alarmanlegg fullført.

1997 s. 221: blyglassvindu, kostnader. 1998

s. 229: vinduer restaureres, kostnader. 1999

s. 194: vinduer, vedlikeholdsarbeid. 2000 s.

317: taket reparert, vinduer restaurert, kostnader,

tilskudd.

Hålandsdalen (Holdhus) stavkirke. 1997 s. 138:

beskrivelse; s. 145f: analyse av form.

Samnanger kirke. 1974 s. 166: Limogeskrusifiks.

259. Os og Samnanger

Drange. 1971 s. 192: bevaring av naustrekke.

1972 s. 165: vernehensyn for naust.

Eikedalen husmannsplass. 1982 s. 101: rekketun,

langhus.

Haugland. 1972 s. 165: ønske om bevaring av

naust.

Lysekloster. 1961 s. 204: informasjon, skilt. 1962

s. 221: omvisninger. 1968 s. 247: planrelieff

av ruinen, opplysningstavle. 1976–1977 s. 36:

87


eier av Lysøen som leilendingsbruk. 1980 s.

88: munkenes fruktdyrking. 1981 s. 30: jordbesitter.

1982 s. 26: arkeologiske utgravninger.

1984 s. 22: konservering. 1987 s. 54 og

s. 67: opprettes på biskop Sigurds fedregods;

s. 108– 109: cistercienserkloster,

historikk; s. 169: bygningshistorikk, bruk; s.

218: gravminner. 1990 s. 71: Gerhard

Fischer, norske klosteranlegg på europeisk

bakgrunn.

Lysøen. 1970 s. 168: befaring, bevaringsverdig.

1971 s. 193: gammelt gårdstun bevaringsverdig.

1972 s. 165: befaringer, forvaltning.

1973 s. 146 og s. 158: forhandlinger om overtakelse.

1974 s. 138: overdragelse; s. 171:

gavebrev, drift, bruk. 1975 s. 194: avstivningsreparasjoner

m.m. 1976–1977 s. 107:

innstilling om bruk, administrasjon, finansiering,

malerisamling konservert, restaurert;

s. 136: driftsutgifter, reparasjon av løetak

m.m. 1976–1977 s. 4f: foreningens eiendom,

landskapsforvaltning; 7 s. 35–51: foreningens

eiendom, historikk, oppbygging og

anvendelse. 1978 s. 219: opparbeidelse av

terreng, spaserveier, konsertflygel konservert

m.m., tilskudd. 1979 s. 190: besøk,

drenering, forsterket kai, gaver m.m. 1980 s.

190: ominnredning av tjenerbolig, registrering

av innbo m.m., panelovnsanlegg, veiutbedring

m.m. 1981 s. 180: registreringer,

vedlikeholdsarbeid, brygge, trær m.m., illustrert

hefte. 1982 s. 249: takutbedringer,

vedlikehold m.m. 1983 s. 205: tak, tilskudd.

1984 s. 220 og s. 229: vedtekter, restaurering,

registrering. 1985 s. 214 og s. 224: div.

arbeider. 1986 s. 169: råteskader, tilskudd.

1987 s. 260 og s. 264: store bygningsmessige

skader. 1989 s. 232 og s. 236: istandsetting,

tilskudd. 1990 s. 270 og s. 274: reparasjonsarbeid,

brannvarslingsanlegg m.m. 1991 s.

353: restaurering, tyverialarm montert. 1992

s. 356: vedlikehold, tilskudd. 1993 s. 260:

sprinkleranlegg. 1994 s. 262: mønedekorasjoner

restaurert eller utskiftet. 1995 s. 202,

s. 227 og s. 232: maling, vedlikehold, kostnader.

1996 s. 228: ny bolig for oppsynsmann;

s. 233: malingsarbeid og reparasjoner utført,

rydding etter storm. 1997 s. 221 og s. 250:

malingsarbeid, reparasjonsarbeid, opprydding

m.m., kostnader; s. 255: brannalarm-

88

sentral m.m. 1998 s. 230: malings- og vindusarbeider,

kostnader. 1999 s. 194: utvendig

maling, løe restaurert. 2000 s. 318: ny kai, utvendig

maling, naust skiftet kledning og

vinduer reparert m.m.

Os kirke. 1961 s. 180: glassmalerier. 1964 s. 214:

planer for restaurering. 1966/1967 s. 182:

besiktiget sammen med tuften av den gamle

kirken, gamle inventardeler, maling. 1969 s.

226 og s. 266: bårehus. 1970 s. 118: forslag

til kirkestue; s. 166: sakristitilbygg, kirkeinteriør

og nabobygg. 1971 s. 138 og s. 190:

gjeninnviet etter omfattende oppussing.

1972 s. 165: nytt bårehus.

Os prestegård. 1962 s. 223: besiktiget, soppskader.

1963 s. 170 og s. 191: bevaring av prestegårdstunet;

s. 191: tremit. 1964 s. 218: skoleanlegg.

1966/1967 s. 233: funn av laftekonstruksjon;

s. 288: ominnredning av forpakterbolig;

s. 313: beplantningsplan. 1968 s.

249: behov for utvendig maling. 1969 s. 268:

lekkasjer. 1971 s. 150 og s. 193: ominnredning

av forpakterbolig. 1972 s. 165: garasje.

1973 s. 189: befaring; s. 190: garasje. 1974 s.

104: røykstue. 1982 s. 96: årestue.

Samnanger kirke. 1968 s. 182: bårehus. 1972 s.

165: anbefalt restaurering.

Søvikhaugane. 1993 s. 254: Fortidsminneforeningens

diplom til Solveig og Jon Søvik.

260. Fana med Birkeland sogn

Birkeland kirke. 1981 s. 18–19: alterskap, proveniens,

bestemmelse.

Fana kirke. 1965 s. 149: forslag til gravkapell.

1971 s. 138 og s. 190: uheldig plassering av

bensinstasjon. 1972 s. 166 og s. 190: nabobygg.

1981 s. 20–21: alterskap, proveniens,

bestemmelse; s. 30: jordbesitter.

Fana prestegård. 1964 s. 221: bro. 1973 s. 189:

befaring.

Fantoft stavkirke (se også Fortun stavkirke under

nr. 283). 1971 s. 190: sikring av kirkens omgivelser.

1972 s. 166: omgivelser. 1973 s. 161:

avslag på søknad om tilskudd. 1978 s. 54:

flyttet fra Fortun. 1981 s. 64: forandret fra

opprinnelig form i Fortun. 1997 s. 41: dørbeslag.

Fjøsangerveien 71, Repslageriet. 1987 s. 260:

riving – bevaring. 1988 s. 205: evt. fredning.


Gamlehaugen. 1982 s. 176: oppføring.

Grønnestølen. 1972 s. 166 og s. 202: anbefalt regulering

til spesialområde.

Hellandshuset. 1966/1967 s. 312: kalkyle over

nødvendige reparasjoner. 1968 s. 204 og s.

248: istandsatt, veitrasé. 1970 s. 168: plankryss,

motorvei. 1971 s. 151 og s. 193: fredning

utvides. 1972 s. 166 og s. 202: fredning

av drengestue og vognhus. 1973 s. 117: tak

reparert.

Langegården. 1965 s. 194: bruk av fjøs. 1970 s.

168: hensyn ved reguleringsplan. 1972 s.

166: vernehensyn.

Lauvås gård. 1972 s. 167: bevaring.

Lønningen. 1971 s. 150 og s. 193: inspisert,

riving av uthusbygning, bevaring av drengestue.

1975 s. 196: antikvarisk verdi.

Oen. 1982 s. 75–76: sammenbygget hus,

Hordamuseet.

Sanddalen gård. 1972 s. 166: diplom.

Sandven gård. 1971 s. 193 og s. 208: avdelingens

diplom.

Sophies Minde. 1971 s. 152 og s. 193: tak reparert,

tilskudd. 1972 s. 202: ny eier. 1973 s.

118: mansardtak istandsatt.

Stamerhuset, Storetvedt. 1970 s. 168: utparselleringsplan.

1971 s. 151 og s. 193: nabobygg.

1972 s. 166: sikring av andedam. 1973 s. 161:

andedam gjenfylt. 1987 s. 260: bevares.

Stend hovedgård. 1972 s. 166 og s. 203: veggdekorasjoner

i storsalen. 1973 s. 162: bruk;

s. 190: planer om restaurering.

Stend jernbanestasjon. 1972 s. 166: ønske om

bevaring av miljø. 1973 s. 162: bevaring; s.

190: gjenskapning av jernbanemiljø.

Store Milde. 1964 s. 218: reparasjonsarbeider.

1966/1967 s. 229: hageanlegg.

Troldhaugen. 1969 s. 268: uttalelse om fredning.

1974 s. 168: omgivelser, motorveitrasé.

Valle. 1982 s. 97: sammenbygget hus.

Wernersholm. 1989 s. 141–158: historikk.

261. Austevoll med Møkster sogn

Austevoll kirke. 1981 s. 17–18: alterskap, proveniens,

bestemmelse.

Bagholmen. 1982 s. 135: gjestgiveri.

Buck van Raae. 1982 s. 132f: gjestgiveri.

Glesjesholmen. 1982 s. 124: handelssted og

kremmerleie.

Glesnes. 1982 s. 124: klyngetun.

Glesvær handelssted. 1964 s. 217: bevaringsverdig.

1973 s. 158: mulig fredningsobjekt.

Golten. 1982 s. 74–75: sammenbygget hus. 1982

s. 116f: sammenbygde gårdsbruk.

Krosshamn. 1966/1967 s. 288 og s. 313: forfall.

1968 s. 249: foreløpig reparasjon. 1969 s.

268: delvis istandsatt, søkt om midler. 1970

s. 169: refunderte utgifter. 1972 s. 165: refundert

restoppgjør, registrering for rehabilitering;

s. 203: besiktiget, istandsetting utredes,

bruk. 1973 s. 158: sikringsarbeid.

1974 s. 165: opprydding, registrert og delvis

oppmålt.

Sandtorv kirke. 1981 s. 17: alterskap og annet

overført Austvoll kirke.

Sund kirke. 1966/1967 s. 182 og s. 202: treskulpturer

og ornamentfelt konservert. 1970 s.

118: nabobygg. 1971 s. 138: gamle altertavler.

1972 s. 165: opprinnelig orgel fjernet.

Toft, søre. 1982 s. 118: sammenbygget hus.

Økshammer fyr. 1970 s. 169: istandsetting m.m.

1972 s. 165: tilskudd til istandsetting. 1974 s.

165: fyrlykt reparert.

262. Sund og Fjell

Brattholmen. 1982 s. 132: gjestgiveri.

Fjell kirke. 1966/1967 s. 264 og s. 293: alterskap

restaureres. 1968 s. 182: tilbygg frarådes; s.

215: alterskap konserveres. 1969 s. 226: rom

i tilbygg frarådet. 1970 s. 118: forslag til tilbygg,

døpefont og brudestoler ikke anbefalt.

1981 s. 21: alterskap, proveniens, bestemmelse.

Hosanger kirke. 1964 s. 194: oppmålt.

Høybøen. 1982 s. 85–86: sammenbygd hus, ødegård.

Lokøy. 1982 s. 127: kremmerleie, Langenaustet.

263. Askøy og Laksevåg

Alvøen. 1970 s. 169: vern, evt. fredning. 1972 s.

166 og s. 203: befaring, plassering av bolighus.

Askøy kirke. 1962 s. 181: korsøyler.

Damsgård hovedgård. 1962 s. 223: tyskerbarakke.

1965 s. 193: innkjørselsvei, bro. 1968 s.

204 og s. 248: brannvarslingsanlegg. 1971 s.

152 og s. 192: uthus og port omfattende re-

89


parasjoner, tilskudd. 1973 s. 118: fløybygningene

istandsatt, brannvarslingsanlegg, tilskudd.

1989 s. 11–26: bygningshistorie, eiendomsforhold;

s. 27–46: dokumentasjon for

istandsetting, rekonstruksjoner og sikring;

s. 63–84: haven, rekonstruksjon.

Gravdal. 1972 s. 166: befaring, forvaltning og antikvarisk

pleie; s. 203: nabobygg. 1973 s. 162:

behov for rehabilitering av Kommandantboligen,

mulig overtakelse. 1974 s. 168:

kommandantboligen, evt. kommunal overtakelse.

Kleppestø. 1972 s. 203: heller ved fergeleie og bevaring

av Elsehuset.

Kongshavn. 1982 s. 132: gjestgiveri.

Laksevåg. 1970 s. 172: registrering av eldre bebyggelse.

1971 s. 199: registrering av eldre

bebyggelse. 1972 s. 165: registrering av

eldre bebyggelse, tilskudd.

Mohrs Minde. 1971 s. 193: nabobygg. 1972 s.

166: nabobygg.

Strudshavn kirke. 1964 s. 171: orgelfront.

Strusshamn. 1982 s. 132: gjestgiveri.

Thomas Erichsens Minde. 1961 s. 207: istandsatt.

1962 s. 192: brannsikring. 1968 s. 204 og s.

250: besiktiget, retningslinjer for istandsetting.

1972 s. 203: utvidelse av døråpning, ominnredning.

265. Haus med Arna og Gjerstad sogn

Arna. 1982 s. 21: arkeologisk utgravning.

Arna kirke. 1963 s. 154: bevaring av interiør.

1965 s. 149: forslag oppussing. 1966/1967 s.

182 og s. 202: malerier fra altertavle renset.

Fjellskålnesloftet. 1969 s. 168–169: loft flyttet fra

Fjellskålnes i Hosanger til Forntun i Gjerstad.

1974 s. 170: bevaring. 1976–1977 s. 5:

foreningens eiendom; s. 107: tilsyn, forvaltning;

s. 136: gulv. 1978 s. 220: tilsyn m.m.

1979 s. 190: ivaretakelse. 1982 s. 26: kjøp; s.

249: overdratt Osterøy museum.

Haus. 1972 s. 167: registreringer ved fergeleiet.

Haus kirke. 1974 s. 166: planer for konfirmantsal,

bårehus og interiør. 1981 s. 23–25:

predella fra forsvunnet alterskap, proveniens,

bestemmelse.

Havråtunet. 1968 s. 204: besiktiget, sikring av

anlegget; s. 248: stiftelse. 1969 s. 238: Gjertinbua

istandsatt, tilskudd; s. 268: repre-

90

sentant til stiftelsen. 1971 s. 152: Gjertinbua

og Gjertinløa istandsatt, tilskudd; s. 193: forberedelser

til oppretting av stiftelse. 1972 s.

166 og s. 203: stiftelsen etablert. 1973 s. 118:

stiftelse, reparasjonsarbeid; s. 158: omfattende

vernetiltak. 1974 s. 166: vernetiltak.

1980 s. 191: sikring etter uvær. 1982 s. 30:

oppmålt.

Jebsenhagen. 1971 s. 152 og s. 193: anbefalt at

hus og hageanlegg bevares.

Osterøy museum. 1973 s. 158: nabobygg, etablering

av garverimuseum. 1976–1977 s. 107:

garverimuseum, forvaltning, mindre reparasjoner;

s. 136: oppstarting av garverimuseum,

komité. 1978 s. 220: innsamling av

gjenstander til garverimuseum m.m. 1979 s.

190: innsamling til garverimuseum. 1981 s.

181: garverimuseum. 1982 s. 249: garverimuseet

overdratt Fortidsminneforeningen.

1984 s. 230: Garverimuseet, utbedringer, tilskudd.

1985 s. 224: utbedring av garverimuseet,

tilskudd. 1986 s. 169: garverimuseet

rehabilitert, overdratt.

266. Bruvik med Dale og Stamnes sogn

Bruvik kirke. 1961 s. 180: fargerestaurering.

1970 s. 118: nytt lysanlegg.

Stamnes kirke. 1961 s. 180: sakristi.

267. Hosanger og Modalen med Mo og

Eksingedalen sogn

Flatekvål kapell. 1981 s. 20: alterskap, proveniens,

bestemmelse.

Gullbrå. 1963 s. 191: bevaring. 1964 s. 217: overdragelse,

bruk.

Hosanger kirke. 1963 s. 187: utkast til restaurering

og sakristitilbygg. 1965 s. 149: sakristi,

reparasjonsarbeider m.m.

268. Hamre og Åsane

Erviken. 1970 s. 129 og s. 169: bevaring av omgivelser.

1971 s. 152 og s. 193: bebyggelsesplan

forkastet, reservert jordbruksformål.

1972 s. 167: spesialområde.

Hamre kirke. 1961 s. 205: alterskap. 1962 s. 181

og s. 222: alterskap. 1966/1967 s. 154:

antemensale; s. 264 og s. 292: altertavle res-


taurert. 1969 s. 226: skinn på knefall og

rekkverk. 1970 s. 118: tilleggsoppvarming.

1974 s. 166: forslag reguleringsplan.

Salhus. 1964 s. 218: bruk av gammel skjenkestue.

Valestrand. 1976–1977 s. 40: Ole Bulls slektsgård.

Åsane. 1972 s. 167: generalplan presiserer

verneobjekter.

Åsane kirke. 1965 s. 149: bårehus. 1966/1967 s.

264: gulvbelegg.

269. Alversund med Seim sogn og Meland

Alversund kirke. 1962 s. 181 og s. 221: orgel.

1968 s. 182: teakdører frarådes. 1971 s. 190:

bårehus i kjeller.

Askvoll kirke. 1964 s. 175: belysning.

Fjellsende. 1982 s. 65–66: sammenbygget hus.

Fosse, ytre. 1982 s. 66–67: sammenbygget hus.

Frekhaug. 1969 s. 268: malte tapeter. 1974 s. 166:

behov for vedlikehold.

Hestnes. 1982 s. 70–71: sammenbygget hus.

Holmeknappen, Lemstova. 1961 s. 207: istandsetting.

1962 s. 223: tak. 1963 s. 191: restaurering.

1964 s. 217: restaurering. 1970 s. 169:

husbukk.

Meland kirke. 1970 s. 118: frarådet tilbygg.

Okse, lille. 1966/1967 s. 229: riving, flytting.

1982 s. 56 og s. 69–70: sammenbygget hus.

Seim. 1982 s. 71–72: sammenbygget hus, kongsgård,

adelig setegård.

Soltveit, søndre. 1982 s. 63: sammenbygget hus.

270. Herdla

Landsvikstova. 1982 s. 26: kjøp.

271. Hordabø, Manger og Sæbø

Boge. 1982 s. 64–65: sammenbygget hus.

Bø. 1982 s. 79: sammenbygget hus.

Hordabø kirke. 1969 s. 226: bårerom i kjeller.

Manger prestegård. 1968 s. 205 og s. 249: regulering,

rivningstruet. 1973 s. 158 og s. 190:

bevaringsverdig.

Sæbø kirke. 1969 s. 226: båre- og redskapsrom

anbefalt.

Tveit. 1982 s. 80: sammenbygget hus.

Vetås, søndre. 1982 s. 67–68: sammenbygget hus.

272. Austrheim, Fedje og Lindås med

Lygra og Myking sogn

Austrheim kirke. 1966/1967 s. 182 og s. 271:

lysekroner. 1973 s. 177: eldre altertavle.

1976–1977 s. 54: kjøp.

Bruknappen. 1972 s. 167: foreløpig sikring av

hovedhuset, tilskudd. 1973 s. 158: besiktiget,

planlegging av rehabilitering. 1974 s. 166: rehabilitering

av handelsstedet.

Fedje kapell. 1976–1977 s. 54: kjøp.

Feste. 1982 s. 77–78: sammenbygget hus.

Håkonshaugen. 1969 s. 268: skjøte til Historisk

museum.

Kræmmerholmen handelssted. 1972 s. 203: besiktiget,

bevaring. 1973 s. 158: behov for reparasjoner.

1976–1977 s. 3: foreningens eiendom;

s. 53–60: foreningens eiendom, historikk;

s. 107: overdragelsesvilkår, sikring; s.

137: utskiftningsforretning, takst, takreparasjon.

1978 s. 220: skjøte, drift, istandsetting.

1979 s. 190: istandsetting. 1980 s. 191: innvendig

rehabiliteringsarbeid. 1983 s. 204: utvendig

reparasjonsarbeid. 1984 s. 229: utvendig

rehabilitert, tilskudd. 1989 s. 232:

innvendig restaurering m.m.; s. 236: turistanlegg,

kostnadsoverslag. 1990 s. 274: stiftelse,

restaurering. 1993 s. 202: overdratt

kystkultursenteret.

Leknes. 1987 s. 259: Arne Hopsdal, diplom.

Lindås. 1972 s. 167: registreringer.

Lindås kirke. 1962 s. 181: benker, benkedører.

1965 s. 149 og s. 189: retningslinjer for

oppussing, restaurering; s. 176: oppmålt.

1966/1967 s. 182: barnerom. 1970 s. 118:

fargeforslag.

Lygra kirke. 1966/1967 s. 129–138: altertavle; s.

264 og s. 292: altertavle restaurert. 1974 s.

166: bevaring av interiør.

Myking kirke. 1961 s. 180: krusifiks. 1962 s. 181:

maling, krusifiks. 1966/1967 s. 264: krusifiks

og prekestol besiktiget.

Rise. 1982 s. 76–77: sammenbygget hus.

Sætre. 1982 s. 78–77: sammenbygget hus.

273. Masfjorden

Masfjorden prestegård. 1964 s. 218: veitrasé.

Risnes. 1972 s. 167: registreringer.

Sandnes kirke. 1961 s. 180 og s. 199: forandrin-

91


ger. 1963 s. 188: istandsetting. 1965 s. 149:

fargeforslag. 1966/1967 s. 183: messehagl.

Solheim kirke. 1973 s. 177: utvidelse.

274. Jondal, Strandebarm og Varaldsøy

Bru. 1964 s. 185: flytting av fredet sengebu fra

Viken.

Håbrekke. 1964 s. 185 og s. 217: istandsetting.

1965 s. 167 og s. 193: istandsetting.

Jondal kirke. 1962 s. 181: renessanse-prekestol.

1963 s. 187: istandsetting. 1964 s. 171: prekestol,

himling, gjenåpnet.

Jondal stavkirke. 1997 s. 134: beskrivelse, revet

1725; s. 145: analyse av form.

Kinck-eiendommen. 1999 s. 185: diplom tildelt

Johan Storm Munch.

Kysnes. 1982 s. 20: adelig setegård.

Strandebarm kirke. 1970 s. 118: vedovner og

loddepiper.

Strandebarm prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Torsnes. 1982 s. 20: adelig setegård.

Varaldsøy kirke. 1970 s. 118: fjerning av koksovner

og loddpiper.

Varaldsøy stavkirke. 1997 s. 134: beskrivelse,

revet 1729; s. 145: analyse av form.

275. Røldal

Røldal kirke. 1982 s. 29: restaurert.

Røldal prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Røldal stavkirke. 1962 s. 181: krusifiks. 1963 s.

155: krusifiks. 1966/1967 s. 157: bevart alterskap-dør.

1970 s. 166: nytt orgel. 1971 s. 190:

campingplass. 1973 s. 157: brannsikring.

1974 s. 165: brannsikring. 1981 s. 30: valfartskirke.

1997 s. 150: bygningskonstruksjoner.

276. Kinsarvik, Odda og Ullensvang

Agatunet. 1968 s. 248: søknad om bidrag til

istandsetting. 1969 s. 268: husbukk. 1970 s.

169: anbefalt søknad, konservering mot husbukk.

1971 s. 152 og s. 192: flere hus istandsatt,

tilskudd. 1972 s. 164: kioskdrift, parkering,

fargesetting m.m.; s. 203: besiktiget,

istandsetting, fargesetting; s. 209: fargeundersøkelser.

1973 s. 118: brannsikring, impregneringsrbeider,

reparasjoner; s. 157:

92

søknad om tilskudd; s. 190: istandsetting.

1974 s. 165: planer for drift. 1979 s. 189:

Haldors-stabburet, Sigurdstova og Asbjørnstova,

div. arbeider. 1982 s. 18: gravstein, bebyggelse;

s. 30: oppmålt.

Espeland. 1970 s. 169: høysilo foreslått fredet.

Hardanger hotell. 1972 s. 203: besiktiget, partiell

bevaring. 1974 s. 165: bevaring. 1976–1977 s.

90: rivningstruet, ønske om bevaring av

rotunde og sal.

Hardangerviddaprosjektet. 1972 s. 164: registreringer.

Hesthamar (Hesthammer). 1961 s. 207: istandsetting.

1962 s. 192: istandsetting; s. 223:

bruk. 1963 s. 170: istandsettingsforslag.

Kinsarvik. 1982 s. 20: kjøpstad.

Kinsarvik kirke. 1961 s. 180: restaurering. 1961

s. 47–112: bygningsarkeologiske undersøkelser,

restaurering; s. 113–116: myntfunn.

1962 s. 181 og s. 222: restaurert; s. 200:

spor av gammel trekirke oppmålt. 1963 s.

155 og s. 178: nabobygg. 1964 s. 171: alterklede,

fremmet områdefredning; s. 214: omgivelser.

1965 s. 149: Skiparstod, omgivelser.

1966/1967 s. 183: omgivelser; s. 264 og s.

309: omlegging av kirkegårdsmur stanses.

1968 s. 182 og s. 215: prekestol, korskille og

alterbord konservert. 1969 s. 226: omgivelser

sikret. 1970 s. 118: omgivelser, bensinstasjon.

1971 s. 190: befuktning, kirkegårdsport,

omgivelser. 1972 s. 164: omgivelser,

befuktningsanlegg. 1973 s. 177: kopi av antemensale.

1975 s. 70: forandringer 1880årene;

s. 71: bygningsarkeologiske undersøkelser,

restaurert. 1982 s. 29: restaurert.

1986 s. 34: antemensale. 1995 s. 152: stolpespor

etter tidligere stavkirke.

Odda kirke. 1966/1967 s. 140: Odda-tavlen. 1969

s. 226: nytt orgel. 1972 s. 190: alterparti omarbeides.

Odda prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Opedal. 1982 s. 20: gravkammer; s. 24: formodet

kloster.

Skiparstod. 1972 s. 164: fredet naustrekke, trafikkforhold.

1973 s. 190: trafikkforhold ved

nausttuft. 1974 s. 165: veiutvidelse.

Ullensvang kirke. 1964 s. 73: gravsteiner. 1975 s.

70: forandringer 1880-årene. 1982 s. 29: restaurert,

ombygget.

Ullensvang prestegård. 1961 s. 191: bruk. 1973 s.


189: befaring. 1974 s. 104: røykstue. 1974 s.

165: bårerom i Borgstua. 1980 s. 95: hage,

lysthus.

277. Eidfjord, Granvin og Ulvik

Eidfjord kirke. 1961 s. 98–104: middelalderinnredning,

ciborieoppbygg, lektorium. 1964 s.

72: gravsteiner. 1969 s. 226: bør forbli uforandret,

anbefaler ny kirke, retningslinjer for

istandsetting. 1970 s. 166: kostnadsoverslag

for vedlikeholds- og restaureringsarbeider.

1971 s. 190: befaring, tomt for ny kirke. 1972

s. 164: tomt for ny kirke. 1973 s. 177: plassering

av ny kirke. 1982 s. 29: restaurert.

Granvin kirke. 1962 s. 181: krusifiks. 1963 s. 155

og s. 187: krusifiks. 1968 s. 182: støpejernsgravplater.

1971 s. 138: besiktiget; s. 190:

oppvarming, isolasjon, behov for restaurering

av inventar, malt dekor. 1973 s. 177 og s.

206: prosesjonsstav konservert, steinmur.

1981 s. 22–23: alterskap, proveniens, bestemmelse.

1995 s. 160: kirkeklokker, bikubeformete.

Granvin stavkirke. 1997 s. 142: beskrivelse,

revet; s. 149: analyse av form.

Heggjagarden. 1970 s. 169: reparasjonsarbeider.

1971 s. 193: sikring og reparasjon av sjøhus,

tilskudd.

Holven. 1972 s. 164: gammel stue flyttes til

Granvin Folkemuseum.

Kapteinsgården. 1972 s. 164: istandsetting.

Storegraven. 1971 s. 152 og s. 193: Klokkarstova

besiktiget, bør bevares. 1974 s. 165:

kapteinsgården bør bevares.

Ulvik kirke. 1969 s. 226: maleri og epitafium anbefales

restaurert. 1972 s. 210: Uro-epitafiet

restaureres. 1982 s. 24: kor av stavverk. 1986

s. 38: antemensale.

Ulvik prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Ulvik stavkirke. 1997 s. 144: beskrivelse; s. 145f:

analyse av form; s. 153: portal.

278. Kvam med Vikøy og Øystese sogn

Drage. 1982 s. 99: sammenbygget hus, Tørvikbygd

bygdemuseum.

Kvam prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Lyse. 1972 s. 165: registrering og gjenoppføring

av røykstue.

Nærheim. 1982 s. 24: kornløe med kanellerte

søyler.

Tørvikbygd. 1970 s. 142: oppgangssag registrert.

Vavollstua. 1973 s. 157: bevaring av sperrestue.

Vikør stavkirke. 1997 s. 139: beskrivelse, revet

1836; s. 148: analyse av form.

Vik, øvre. 1982 s. 100: sammenbygget hus,

Kvam bygdemuseum.

Vikøy prestegård. 1966/1967 s. 229 og s. 288: reguleringsplan.

1974 s. 103: spor etter middelaldersk

byggeskikk. 1974 s. 165: spørsmål

om museumstomt utsettes.

Øystese kirke. 1962 s. 182: dåpsengel. 1970 s.

119: forslag tilbygg og bårehus. 1972 s. 190:

antependium og messehagler anbefalt

istandsatt. 1973 s. 177 og s. 206: gammel

altertavle restaurert.

Øystese stavkirke. 1997 s. 140: beskrivelse, revet

1868; s. 148f: analyse av form.

279. Evanger

Bolstad. 1971 s. 192: antikvariske kvaliteter bør

sikres. 1972 s. 165: antikvarisk verdi.

Evanger kirke. 1962 s. 182: vinduer.

Evanger prestegård. 1973 s. 189: befaring.

Gullbrå. 1963 s. 192: oppmålt. 1982 s. 102:

rekketun.

280. Voss

Finneloftet. 1961 s. 207: nabobygg. 1962 s. 223:

tjærebredd, flytting av bygdesamling. 1963

s. 181 og s. 191: brannassurert. 1964 s. 205

og s. 217: råtesopp, husbukk. 1966/1967 s.

312: veitrasé. 1969 s. 170–173: historikk; s.

238: bevares på stedet, veitrasé; s. 268: omvisninger

m.m. 1970 s. 153 og s. 164: reguleringsplan,

uttalelse. 1971 s. 187: antikvariske

gjenstander deponert på Voss folkemuseum.

1972 s. 162: bruk, sikringsarbeider.

1973 s. 148: besøk, utbedringsarbeid.

1974 s. 166: veitrasé, reguleringsplan; s. 170:

besøk, reparasjoner. 1975 s. 194: utbedringer,

brannslange. 1976–1977 s. 107: tekstiler

renset, loft fotografisk registrert, s. 136: besøk.

1978 s. 219: besøk. 1981 s. 181: tjæret,

vedlikehold. 1982 s. 24: beskrivelse; s. 26:

kjøp; s. 249: istandsatt. 1985 s. 224: oppmålt

for brannsikring. 1986 s. 170: brannsikring,

93


tilskudd. 1987 s. 264: sprinkleranlegg, tilskudd.

1990 s. 275: brannvarslingsanlegg.

1993 s. 102: kjøpt av foreningen; s. 260:

brannvarslings- og slukkeutstyr opprustet.

1994 s. 262: tjæret, brannsikring oppdatert.

1996 s. 233: sikringsanlegget. 2000 s. 318:

vedlikehold av sikringsanlegg, kostnader.

Klyve. 1972 s. 165: diplom.

Lekve. 1961 s. 191: istandsetting. 1962 s. 192: bevaring.

1964 s. 185: fredning hevet.

1966/1967 s. 57–88: byggherrer, bygningsarkeologiske

undersøkelser, historikk, ombygging,

oppmålinger; s. 288: bevaring av

kjeller. 1969 s. 268: fredningsforslag for

gammel kjeller.

Lydvaloftet. 1962 s. 223: tjærebredd. 1964 s. 218:

bruk. 1969 s. 174–177: historikk. 1970 s. 164:

mulig flytting, reparasjoner utsatt. 1971 s.

152 og s. 188: befaring, utparselleringsplan.

1972 s. 162: mindre vedlikeholdsarbeid,

nabobygg. 1973 s. 148: evt. flytting. 1974 s.

171: evt. flytting. 1976–1977 s. 107: tilsyn og

vedlikehold; s. 136: bygningsarbeider. 1978

s. 219: porter foran kjeller. 1984 s. 230: reparasjonsarbeid,

tilskudd. 1985 s. 224: tjæret

m.m. 1993 s. 168: kjøpt av foreningen. 1994

s. 262: tjæret. 1996 s. 233: håndslukker.

Mølster gård. 1990 s. 16: Gerhard Fischer, oppmåling.

Møn. 1982 s. 106: midtgangshus.

Nigardsloftet. 1971 s. 193: istandsetting, tilskudd

til materialkjøp.

Rogne. 1982 s. 24: beskrivelse.

Ullestadbua. 1969 s. 178–181: bu flyttet til

Gullfjordungen inntil Lydvaloftet. 1976–1977

s. 107: tak på bu må skiftes; s. 136: reparasjoner.

1978 s. 219: tak fornyet, torvtekking.

1984 s. 230: reparasjonsarbeid, tilskudd.

1985 s. 224: tjæret m.m., tilskudd. 1993 s.

168: gave til foreningen. 1994 s. 262: tjæret.

1996 s. 233: håndslukker.

Voss. 1982 s. 35–50: røykstuer. 1984 s. 219: røykstuer

repareres. 1985 s. 213: røykovner

istandsatt.

Voss kapellangård. 1973 s. 189: befaring.

Voss kirke. 1964 s. 171: Olavskrossen. 1965 s.

149: alterskap konservert; s. 154: befuktningsanlegg.

1966/1967 s. 288: bevaring av

området rundt Olavskrossen. 1968 s. 182 og

s. 215: korskille og dåpsengel konservert; s.

94

246: Olavskrossen, makeskifte av tomt. 1969

s. 238: Olavskrossen, nabobebyggelse. 1970

s. 119: omgivelser, høybygg, Lensmannssteinen.

1971 s. 191: nabobygg. 1972 s. 165:

sprinkleranlegg, innbygging av Olavskrossen;

s. 190: plassering av Olavskrossen,

glassmaleri; s. 203: Olavskrossen. 1982 s. 20:

oppriss. 1984 s. 161f: sakristi.

Voss prestegård. 1973 s. 189: befaring. 1974 s.

119: Holbergstuen, ødelagt under krigen.

281. Vossestrand med Uppheim og Vinje

sogn

Oppheim gamle prestegård. 1961 s. 208: eierskifte.

1982 s. 104–105: sammenbygget hus.

Oppheim kirke. 1970 s. 119: befaring, retningslinjer

for interiør. 1972 s. 209: innvendig

fargerestaurert.

Vinje kirke. 1969 s. 226: elektrisk oppvarming.

1970 s. 119: befaring, retningslinjer for interiør.

1972 s. 190: messehagler anbefales bevart;

s. 209: innvendig fargerestaurert.

Vossestrand. 1982 s. 35–50: røykstuer.

Vossestrand prestegård. 1973 s. 189: befaring.

1974 s. 104: årestue.

S O G N O G F J O R D A N E

282. Jostedal

Fåbergstølen. 1971 s. 197: vassdragsregulering,

neddemming av seteranlegg m.m.

Jostedal kirke. 1961 s. 206: elektrisk belysning.

1965 s. 149: gjerde. 1966/1967 s. 264 og s.

293: farge på altertavle og korstolper konservert.

1981 s. 143: vesttårn.

283. Luster med Dale, Fortun, Gaupne og

Nes sogn

Berge gård. 1980 s. 194: stabbur bør sikres. 1981

s. 173: stabbur sikret, tilskudd.

Dale kirke. 1962 s. 181 og s. 222: kirkegårdsport.

1963 s. 156: flombelysning og befuktningsanlegg;

s. 189: flombelysning. 1964 s.

172: forslag forandringer. 1965 s. 149: flombelysning.

1966/1967 s. 154: antemensale; s.

227: husbukk; s. 264 og s. 293: farge på

prekestol og veggdekor i våpenhus kon-


servert. 1968 s. 182: nytt orgel; s. 246: ny

døpefont. 1970 s. 119: middelaldersk døpefont.

1971 s. 191: ikke anbefalt kopi av døpefont,

ny døpefont. 1973 s. 163: befaring, reparasjoner

av interiør m.m. 1997 s. 42: dørringer.

1998 s. 78: sammenliknende trekk

med Trondenes kirke. 1999 s. 150: dendrokronolgisk

analyse av korets takkonstruksjon

i 1999, to prøver fra stokker felt vinteren

1243–1244, en stokk med ytterste årring

fra 1243–1244, to prøver med 1241 som

ytterste årring og to prøver uten barkkant

med en ytterste årring fra før 1241, korets

takkonstruksjon trolig oppført kort tid etter

vinteren 1243–1244.

Flahamar. 1962 s. 225: besiktiget, vedlikehold.

1965 s. 196: taklekkasjer. 1966/1967 s. 233

og s. 316: søkt om tilskudd; s. 288: retningslinjer

for istandsetting. 1968 s. 205: reparasjonsarbeider

forsinket. 1969 s. 238: reparasjonsarbeider,

tilskudd. 1970 s. 129: reparasjonsarbeider,

tilskudd. 1972 s. 203: besiktiget,

innredningsarbeid. 1973 s. 203: undersøkt,

restaureringsplan. 1973 s. 118: hovedbygning

istandsatt.

Fortun kirke. 1973 s. 163: befaring, reparasjoner.

Fortun stavkirke (se også Fantoft stavkirke under

nr. 260). 1978 s. 54: kjøpt og flyttet. 1981 s.

143: vesttårn.

Fuglesteg. 1986 s. 164: istandsetting og gjenoppbygging

etter brann.

Gaupne gamle kirke. 1961 s. 206: billettsalg.

1963 s. 181 og s. 189: nabobebyggelse,

lysstolper. 1964 s. 205: turistbesøk; s. 216: fotografert.

1965 s. 149: husbukk, reparasjoner,

konservering; 189 og s. 191: husbukk, tilskudd.

1966/1967 s. 227: konservering, reparasjon;

s. 293 og s. 310: farge på alterring

konservert. 1968 s. 246: alterduk. 1969 s.

140–145: historikk. 1972 s. 162: mindre reparasjoner,

besøkstall. 1973 s. 148: skilt.

1974 s. 172: skilt. 1976–1977 s. 137: besøk,

merking. 1978 s. 221: guide, våpenhus. 1979

s. 171: inventar registrert; s. 192: manglende

skilting. 1980 s. 194: beskyttelse av gammel

stavkirkeportal. 1981 s. 143: vesttårn. 1982 s.

250: nytt våpenhus. 1983 s. 205: tjæret, tilskudd.

1984 s. 230: tilskudd. 1985 s. 224:

vern, sikret, tilskudd. 1986 s. 170: ryddet, tilskudd.

1987 s. 265: oppmåling. 1992 s. 349

og s. 351: forvaltningsansvar. 1993 s. 168:

gave til foreningen. 1994 s. 262: sikring, tilskudd.

1995 s. 202: tjæret, kostnader; s. 233:

sikringsanlegg fullført. 1996 s. 233: sikringsanlegg

ferdigmontert, veitrasé m.m. 1997 s.

221: tjæret, vedlikehold, kostnader; s. 256:

alarmanlegg reparert m.m. 1999 s. 194:

registreringer for undersøkelse av bevegelse

i grunn rundt kirken. 2000 s. 318: kontrollmålinger

av kirkens konstruksjoner, lekkasje

eller kondens over kor.

Hervahytta. 1968 s. 251: fredningsforslag.

Nes kirke. 1966/1967 s. 140: Mariatavlen. 1973 s.

177 og s. 203: fargeundersøkt, fargeplan

interiør.

Nes stavkirke. 1973 s. 163: funn av malte bord på

Rønnei gjestgiveri. 1997 s. 133: beskrivelse,

revet 1826; s. 146: analyse av form.

Opptun gård. 1979 s. 192: tak, vegger og vinduer

og stabbur sikret. 1980 s. 194: restaurert utvendig.

1981 s. 181: restaureres, tilskudd.

1982 s. 253: restaurering.

284. Hafslo med Fet, Joranger og Solvorn

sogn

Christianelyst. 1976–1977 109: foreningens diplom.

Fet kirke. 1966/1967 s. 156: antemensale; s. 183:

maling; s. 264 og s. 292: altertavle restaurert.

Hafslo kirke. 1962 s. 182: innvendig maling. 1968

s. 182: teakdører frarådet. 1970 s. 119: forslag

til bårehus. 1981 s. 146: tidstypisk, nygotisk

hallkirke innviet 1878 etter at Hafslo

stavkirke var revet.

Hafslo stavkirke. 1978 s. 50: revet. 1981 s.

135–146: arkeologiske undersøkelser,

grunnlag for stadfesting av ombygging, utvidelser

som viser stavkirketradisjonen i

Sogn.

Joranger kirke. 1963 s. 155 og s. 190: utgravninger

m.m. 1966/1967 s. 183: omkostningsplan

for utbedringsarbeider. 1969 s. 226 og s. 243:

veggenes malinglag undersøkt, påvist deler

av tidligere stavkirke, utgravning, altertavle

fargerestaureres; s. 246: arkeologiske utgravninger

under skip og kor; s. 247: oppmålt.

1970 s. 119 og s. 135: gjeninnviet; altertavle avdekket,

retusjert. 1981 s. 143: vesttårn.

95


Kroken, ytre. 1981 s. 173: grustak. 1983 s. 196:

vern av driftsbygning. 1984 s. 220: prosjektarbeid.

Solvorn kirke. 1972 s. 172: materialer benyttet i

låve på Walaker Hotell. 1981 s. 143: vesttårn.

Urnes. 1975 s. 174: (Ornes) verneplan. 1982 s.

240: (Ornes) kiosk og parkeringsplass.

Urnes stavkirke. 1961 s. 117–120: myntfunn.

1961 s. 206: oppmålinger; s. 182: oppmålt; s.

182, s. 202 og s. 223: konservert korsfestelsesgruppe

til Barcelona. 1963 s. 181 og s.

190: div. vedlikeholdsarbeider; s. 186: brannsikring,

økonomi. 1964 s. 205: utarbeidet

brosjyre; s. 216: fotografert. 1965 s. 189 og s.

193: husbukk, økonomi. 1966/1967 s. 228:

husbukk, konservering; s. 311: informasjon,

konservering mot husbukk, behov for konservering

av inventar, middelaldersk lysskip

tilbakeført. 1968 s. 107: linstykke med malt

dekor; s. 215 og s. 247: altertavle og malerier

konservert. 1969 s. 34–69: historikk; s. 196:

støpulhaugen og bautastein; s. 226 og s. 274:

brannsikringsanlegg, tilskudd; s. 267:

Urnesstolen, utlån. 1970 s. 10: ervervet; s.

18: destruert for en kirkestol; s. 138, s. 142,

s. 163 og s. 165: supplerende arkeologiske

undersøkelser i forbindelse med brannsikring,

bygningshistoriske undersøkelser og

oppmåling påbegynt; s. 142: oppmålt. 1971 s.

13–24: Biskopen med krumstav og kors på

en av terningkapitélene; s. 189: konservering

av innskriftstavle, reparasjons- og istandsettingsarbeider;

s. 198: brannsikring. 1972

s. 163: reparasjonsarbeid på inventar og bygning,

besøkstall, brannvarslingsanlegg; s.

212: bygningshistoriske og arkeologiske

undersøkelser. 1973 s. 129: råteskader, symposium;

s. 147: brannsikringsanlegg; s. 149:

bygningsarkeologiske undersøkelser, symposium;

s. 209: undersøkelser m.m. 1974 s.

56: J. C.Dahls plansjeverk, 1837; s. 63–76: restaureringshistorikk;

s. 138: tilskudd til utbedringer;

s. 164: insekt- og soppangrep; s.

172: bygningsarbeider, tyverialarm; s. 185:

bygningshistoriske undersøkelser, tilskudd.

1975 s. 174: sikring av stabilitet. 1976–1977

s. 108: takrenner, konservert mot insektangrep

og råteskader; s. 137: avstivning, sikring

m.m. 1978 s. 221: sprinkleranlegg, elektriske

installasjoner, tjæret, parkeringsplass,

96

servicebygg. 1979 s. 171: inventar registrert;

s. 192: planer for parkeringsplass, kiosk og

sevicebygg. 1980 s. 150f: avstivning, kor; s.

194: parkeringsplass og servicebygg, planer.

1981 s. 59: bevaring; s. 173: filmopptak; s.

183: parkeringsplass, servicebygg. 1982 s.

250: parkeringsplass, servicebygg, takrytter

reparert. 1983 s. 205: reparasjon av gulv i

kor, tilskudd. 1984 s. 230: korgulv, sprinkleranlegg,

tilskudd. 1985 s. 225: skadedyr, gassing,

tilskudd. 1986 s. 170: råteskader i spontak.

1987 s. 265: takrytter, tilskudd. 1989 s.

237: stabilitet vurdert. 1990 s. 275: tårn, servicebygg.

1991 s. 354: lekkasje fra korvindu.

1992 s. 349 og s. 351: forvaltningsansvar; s.

356: lekkasje fra korvindu. 1993 s. 102: kjøpt

av foreningen; s. 168: kjøp av støpulhaugen

og bautastein; s. 261: reguleringsarbeid,

ekorn – knelering. 1994 s. 263: tjæret. 1995

s. 148f: spor (stolpehull) etter tidligere

stolpekirke m.m.; s. 174f: portal med ranker

og dyr; s. 202: tjæret, kostnader; s. 233: lyskastere

innkjøpt. 1996 s. 201: øvre del av

tårn tjæret, kostnader, tilskudd; s. 203 og s.

234: sevicebygg m.m., evalueringsrapport

utført av ICOMOS. 1997 s. 37f: dørbeslag,

Sogn-Valdres gruppen; s. 43: smijernslysekroner;

s. 221 og s. 256: tjæret, kostnader,

tilskudd. 1998 s. 197 og s. 225: besøkssenter,

service-bygg åpnet; s. 230: besøkssenteret,

takrenner, blyglassvindu restaurert,

vanntilførsel m.m., kostnader. 1999 s.

194: utstilling i servicebygg ferdigstilt, lagringsplass

for materialer fra kirken. 1999 s.

148–149: dendrokronologisk analyse i

1970–1990-årene; skipets vestre svill vinteren

1129–1130, den søndre av korets indre

reisnings-staver vinteren 1129–1130, annen

stav fra vest i skipets nordre stavrekke vinteren

1130–1131 og skipets vestre

grunnstokk sommeren 1131. 2000 s. 318:

tjærebredd, fuktskader.

Walaker Hotel (se også Solvorn kirke). 1978 s.

222: utbyggingsplaner, forslag om vern av

strandsted.

285. Årdal

Ofredal. 1970 s. 142: sag og mølle registrert.

Øyastova. 1972 s. 172: tilskudd til istandsetting;


s. 204: besiktiget, ønske om bevaring og

fredning.

Årdal. 1970 s. 142: smeltehytte registrert.

Årdal kirke. 1966/1967 s. 154: antemensale; s.

264: fargeplan for restaurering. 1968 s. 182:

fargerestaurert utvendig og innvendig; s.

189: elektrisk belysning.

Årdal stavkirke. 1978 s. 50: revet. 1981 s. 136 og

s. 143: tårn i stavverkskonstruksjon. 1995 s.

159f: støpul bygd inn i skipets vestende.

286. Borgund og Lærdal med Hauge og

Tønjum sogn

Borgund nye kirke. 1965 s. 149: maling.

1966/1967 s. 183 og s. 264: døpefont, brudebenk;

s. 226: oppmalt. 1993 s. 97f: oppført

etter tegninger av Chr. Christie 1868.

Borgund stavkirke. 1961 s. 206: lydbånd. 1962 s.

222: tjærebredd. 1963 s. 181 og s. 189: port

og gjerde, utbedring av vei; s. 186: brannsikring,

økonomi. 1964 s. 205: brannsikring,

slukningsanlegg; s. 215: besiktiget. 1965 s.

149: omgivelser; s. 181 og s. 190: alterutstyr;

impregnering, flombelysning. 1966/1967 s.

183: gulvplanker, mindre utgravning, jordgulv

etc; s. 226: port, gjerde, reparasjon av

gulv, funn av barnekister m.m.; s. 310: tjæring

med miletjære tilsatt kontaktinsekticid.

1968 s. 246: brannsikring. 1969 s. 70–73:

historikk. 1969 s. 226 og s. 274: brannsikringsanlegg,

tilskudd; s. 267: kiosk. 1970 s.

10: innkjøpt; s. 77: to fragmenter av middelaldersk

halvsilke; s. 138, s. 143 og s. 163:

arkeologiske undersøkelser i forbindelse

med brannsikring; s. 142: oppmålt; s. 165:

kiosk, resultat av arkeologiske utgravninger

m.m. 1971 s. 188: forslag til ny kiosk, reparasjon

av gulv, tjærebredd, bårehus m.m.; s.

198: brannsikring. 1972 s. 162: søylekapitél

stjålet, prospektkort, kart m.m. vannskadet,

sprinkleranlegg utløst m.m. 1973 s. 143:

søylekapitél stjålet; s. 147: brannsikringsanlegg;

s. 148: kiosk. 1974 s. 56: J. C. Dahls

plansjeverk, 1837; s. 171: toalettanlegg,

veitrasé. 1976–1977 s. 137: kiosk, toalettanlegg,

tjæring. 1978 s. 47: foreningens eiendom;

s. 220: parkeringsplass, kiosk,

sprinkleranlegg. 1979 s. 192: tjærebredd,

planer om kiosk. 1980 s. 150f: avstivning,

kor; s. 194: kiosk, campingplass og veikro.

1981 s. 59: bevaring; s. 181: kiost, bunkersrom

for sprinklertank. 1982 s. 250: vedlikehold

rundt kirken. 1983 s. 205: tjæret, tilskudd.

1984 s. 230: sprinkleranlegg. 1985 s.

225: tak utbedret, tjæret m.m., tilskudd. 1986

s. 67f: Grosch, forbilde for kirkebygg; s. 144

og s. 170: slitasje, varegulv, tilskudd. 1987 s.

265: tilskudd, prosjektgruppe, idéskisse, turistmål.

1989 s. 237: tjæret, fotoplass. 1990 s.

275: vedlikehold, omgivelser. 1991 s. 354:

varegulv, kiosk. 1993 s. 98: kjøpt av foreningen,

restaurert av Chr. Christie 1870; s. 168:

støpul i gave til foreningen; s. 202: besøkssenter,

arkitektkonkurranse; s. 260: slukkeapparat.

1994 s. 262: tjæret, dør-ring sikres.

1995 s. 148f: bygningshistorisk utvikling; s.

158: datering, symbol for «Den norske stavkirken»;

s. 163f: takrytter, støpul, bjelker. s.

202: utvendige arbeider; s. 233: brannslukningsanlegg

fullført. 1996 s. 233: støpulen

ryddet m.m. 1997 s. 37f: dørbeslag, Sogn–

Valdres-gruppen; s. 221 og s. 255: tjæret,

kostnader. 1998 s. 197: arbeid for serviceanlegg,

tilskudd; s. 230: videoovervåkingsutstyr

installert. 1999 s. 156: besøkssenter; s.

194: toalettpåbygg. 2000 s. 278:

besøkssenter; s. 318: billettbua, tilbygg.

Eris hus. 1965 s. 167: istandsetting. 1972 s. 204:

istandsatt. 1973 s. 119: tak istandsatt.

Galdane. 1974 s. 169: husmannsplass bør bevares.

Kvamme, nedre. 1971 s. 152 og s. 197: kårbygning

nytt tak, tilskudd. 1973 s. 191: interiør;

s. 211: oppmålt. 1974 s. 168: husbukk, kårhus.

Ljøsne. 1965 s. 190: husbukk.

Lærdal. 1970 s. 129: befaring, mulig fredning av

gamle veier. 1971 s. 152 og s. 198: befaring,

trasé for kraftledning. 1972 s. 172:

Vindhellavegen, etablering av Vindhellas

Venner, rehabilitering; s. 204: arbeidsleir for

sikring og opprydding, også for Galdene.

1973 s. 163 og s. 191: Sverrestien og

Vindhellavegen rehabilitert, ryddet, reparert.

1974 s. 169: stiftsstøtte flyttet fra E-68 til

Fillefjell, restaurering av veitraseér.

Lærdalsøyri. 1965 s. 198: bevaringsplan.

1966/1967 s. 233: bevaring, tilbygg. 1973 s.

145 og s. 190: trebebyggelse bevares, regu-

97


leringsplan; s. 163: velforening, verneplan

m.m. 1974 s. 168: rehabiliteringsarbeid. 1975

s. 203: tilskudd. 1976–1977 s. 2f: bakeriet,

foreningens eiendom; s. 108: bakeribygningen,

innlagt strøm, innredning av loftsetasje;

s. 137: bruk. 1979 s. 192: bakeribygningen,

benyttelse. 1980 s. 194: bakeribygning,

bruk. 1981 s. 181: bakeriet, takstein. 1992 s.

349 og s. 351: forvaltningsansvar av bakeribygningen;

s. 356: kvistvindu, nedslitt maling.

1993 s. 261: bakeribygningen restaurert.

1996 s. 233: utleie av bakeribygningen.

1997 s. 221 og s. 255: bakeribygningen malt,

kostnader. 1998 s. 230: bakeribygningen

malt, slyngerom for foredling av honning,

elektriske anlegg modernisert, kostnader.

Rikheim. 1961 s. 191: utvendig maling. 1968 s.

205: fargeundersøkelser, fargeforslag. 1973

s. 191: ulovlig takark.

Tønjum kirke. 1963 s. 158: elektrisk belysning.

1965 s 149: forslag oppussing; s. 154: elektrisk

oppvarming. 1966/1967 s. 183: antikkglass;

s. 264: portierer. 1970 s. 119: skifting

av dører.

Tønjum stavkirke. 1997 s. 132: beskrivelse, nedblåst

1824; s. 145: analyse av form.

287. Sogndal med Kaupanger, Norum og

Stedje sogn

Amla, nedre. 1964 s. 186: istandsetting. 1965 s.

167: nybygg. 1968 s. 205: restaurering av

storstue. 1973 s. 191: ominnredning av Brøggerstova;

s. 211: oppmålt. 1974 s. 168: div. arbeider.

Hval kirke. 1962 s. 200: oppmålt.

Kaupanger hovedgård. 1970 s. 140: befaring, nybygg.

1971 s. 161: veitrasé over Lusakaupang,

seminargravning.

Kaupanger stavkirke. 1961 s. 206: fargerestaurering.

1963 s. 155 og s. 190: restaurering.

1964 s. 216: 1600-talls dekor m.m. 1965 s.

149: restaurering; s. 175: bygningsarkeologiske

undersøkelser; s. 180, s. 188 og s.

191: restaurering, finansiering. 1966/1967 s.

183 og s. 228: restaurering, gjenåpnet; s.

202: inventar restaurert; s. 206: bygningsarkeologiske

undersøkelser, oppmålt; s. 311:

forslag til utvidelse av kirkegården. 1968 s.

59–78: arkeologiske utgravninger; s. 79–98:

98

stavkirkens historie og restaurering; s.

105–110: kirketekstiler; s. 111–116: liturgiske

fragmenter; s. 117–124: myntfunn. 1969

s. 267: utvendig tjæring. 1970 s. 119: påvist

spor etter baldakinalter; s. 142: oppmålt,

bygningshistoriske undersøkelser; s. 165:

tjærebreing, kirkegården utvidet. 1971 s.

189: tjærebredd, brannsikring, varmeisolasjon.

1972 s. 163 og s. 190: bevilgning til

vindfang. 1973 s. 149: billettinntekter, isolering

av kor; s. 211: oppmålt. 1974 s. 172: billettinntekter,

lån nedbetalt. 1975 s. 72: restaurering,

funn; s. 76: ombygget 1862, restaurert

1964–65, «renessanserehabilitering».

1975 s. 107–116: dekor og utstyr. 1976–1977

s. 108: konservering mot insektangrep; s.

138: guide, tjærebredd. 1978 s. 220: tjære på

tak, klimamålinger m.m. 1979 s. 192: besøk,

inngjerding av kirkegård. 1980 s. 166 og s.

194: isolering. 1980 s. 142: søyler, avstivning.

1981 s. 136 og s. 138: forlenget. 1982 s. 253:

isoleres og tettes. 1984 s. 231: tjæret, tilskudd.

1985 s. 226: tjæret, tilskudd. 1986 s.

165: administrasjonsansvar; s. 171: blyglassvindu,

tilskudd. 1987 s. 260: forvaltningsansvar;

s. 266: områdeplan, tilskudd. 1988 s.

206: vedlikehold m.m. 1989 s. 233 og s. 238:

drift, administrasjon. 1990 s. 270 og s. 276:

grundig ettersyn. 1993 s. 262: sprinkleranlegg,

messehakel restaurert m.m. 1994 s.

264: tjæret, sikret m.m. 1995 s. 148: spor

(stolpehull) etter tidligere stolpekirker. 1996

s. 234: opprydding, planer for hellegang

m.m. 1997 s. 221: hellegang, vedlikehold

utomhus, kostnader. 1998 s. 230: videoovervåkingsutstyr

installert.

Lemtunet. 1972 s. 172: diplom, riksvei. 1973 s.

163: veiplaner, miljøverdier.

Loftesnes. 1968 s. 252: bør istandsettes. 1970 s.

129 og s. 172: tak reparert, tilskudd. 1973 s.

119: takreparasjoner; s. 191: besiktiget,

tapeter, husbukk.

Norum kirke. 1965 s. 150: malt, forslag restaurering

av maleri. 1966/1967 s. 183 og s. 188:

varmeanlegg, belysning.

Sogndal kirke. 1969 s. 226: klokker.

Sogndal prestegård. 1968 s. 205: prestegårdshaven,

omgivelser.

Stedje kirke. 1963 s. 155 og s. 190: bårehus. 1965

s. 150: bårehus. 1966/1967 s. 264: fargfor-


slag interiør. 1968 s. 182 og s. 215: malt interiør,

orgelfront. 1973 s. 177: nabobygg. 1997

s. 40: dørbeslag.

Stedje stavkirke. 1978 s. 49: revet.

Ylmheim (Norum) stavkirke. 1997 s. 132: beskrivelse;

s. 145: analyse av form.

288. Aurland med Flåm, Undredal og

Vangen sogn

Aurland kirke. 1963 s. 156: repositorier i kor.

1972 s. 190: betenkelig regulering av omgivelser.

Aurlandsdalen.1968 s. 206: befaring, registrering.

Aurlandsvangen. 1972 s. 204: negativt forslag til

reguleringsplan. 1973 s. 191: reguleringsplan.

1975 s. 196: reguleringsplan, bevaring

av gammel bebyggelse.

Flåm kirke. 1970 s. 75–84: tekstilfunn; s. 119 og

s. 135: veggdekorasjoner avdekkes. 1971 s.

138, s. 156 og s. 191: avdekking av overmalte

veggdekorasjoner. 1972 s. 190 og s. 209:

gjenåpnet, avdekking av veggdekorasjoner,

tekstilfunn. 1973 s. 177 og s. 203: restaurert.

Flåmtunet. 1973 s. 191: bevaring av Sivlestova m

fl.

Nærøy kirke. 1965 s. 150: besiktiget.

Otternes. 1974 s. 168: evt. bygdetun. 1976–1977

s. 109: befaring.

Rygg kirketuft. 1970 s. 119: nabobebyggelse,

området anbefales fredet. 1971 s. 138: nabobebyggelse

på visse betingelser; s. 192: definert

arrondering av fredningsområdet.

1972 s. 172 og s. 190: stadfestet reguleringsplan.

Sinjarheim. 1988 s. 205: dugnadsarbeid. 1989 s.

232: dugnadsarbeid, tilskudd. 1991 s. 349:

sikring, restaurering. 1992 s. 350: dugnadsarbeidet

fortsetter. 1993 s. 255: tak, grunnmur

og fargerestaurering. 1994 s. 257: eldhus

og stall istandsatt m.m. 1995 s. 228: vedlikehold,

bruk, dugnad. 1996 s. 228: alle

gamle bygninger på plass som i 1922. 1997 s.

250: restaurering i hovedsak fullført m.m.

Teigen. 1995 s. 228: dugnad. 1996 s. 228: forfallet

stoppet.

Undredal stavkirke. 1963 s. 155: oppmålt og

malte dekorasjoner; s. 190: oppmålingstegninger.

1970 s. 79: bordkledd stavkirke.

Vangen kirke. 1970 s. 79: inventar.

Wangen hotell. 1976–1977 s. 109: rehabilitert.

289. Leikanger med Fresvik og Rinde

(Feios) sogn

Fresvik kirke. 1961 s. 181: alterskap, dører. 1972

s. 190: nabobebyggelse.

Leikanger kirke. 1961 s. 181: lysekroner. 1963 s.

155: flombelysning, tårnhette; s. 156: tilbygg.

1964 s. 171: parkeringsplass; s. 216:

sakristi. 1965 s. 150: kirkegårdsmur.

1966/1967 s. 184: panel, maling; s. 264: omgivelser.

1968 s. 182: omgivelser. 1970 s. 119:

nytt gjerde.

Leikanger klokkergård. 1971 s. 152: bevares.

Leikanger prestegård. 1966/1967 s. 200: hage,

parkeringsplass. 1968 s. 252: istandsetting,

fremtidig vedlikhold. 1970 s. 129: bevares.

1971 s. 152 og s. 197: befaring, gamle hus

bevares. 1973 s. 191: råd om fargesetting.

1974 s. 122: hovedbygningen på

Folkemuseet.

Lyttmannstova. 1968 s. 252: befaring, oppmålt,

spørsmål om fredning.

Rinde stavkirke. 1978 s. 50: revet. 1981 s. 136 og

s. 143: tårn i stavverkskonstruksjon. 1995 s.

163: støpul sammenbygd med kirken.

290. Balestrand med Fjærland, Tjugum og

Vangsnes sogn

Fjærland kirke. 1966/1967 s. 188: flombelysning.

Futegarden. 1972 s. 172: registrering.

Tjugum kirke. 1966/1967 s. 188: flombelysning.

Tjugum stavkirke. 1986 s. 38: antemensale.

Vangsnes kirke. 1966/1967 s. 188: flombelysning.

291. Vik med Arnafjord og Kvamsøy sogn

Alrekstølen. 1998 s. 167–194: istandsettingsprosjekt.

Arnafjord kirke. 1964 s. 171: malingsforslag.

1968 s. 182: sakristitilbygg. 1969 s. 226: nytt

orgel.

Arnafjord stavkirke. 1997 s. 37f: dørbeslag, Sogn-

Valdres gruppen.

Bø lensmannsgård. 1976–1977 s. 109: befaring.

1979 s. 192: vern. 1981 s. 173: takreparasjon,

tilskudd.

99


Hopperstad stavkirke. 1961 s. 206: veiutvidelse.

1962 s. 223: tjærebreing, veiskilt. 1963 s. 181

og s. 190: tjærebredd, parkeringsplass; s.

186: brannsikring, økonomi. 1964 s. 205:

husbukk; s. 216: fotografert. 1966/1967 s.

228 og s. 292: baldakin konservert og detaljundersøkt;

s. 311: behov for konservering av

inventar. 1968 s. 107: ciboriet, bemalt lerret;

s. 247: omgivelser, reguleringsplan. 1969 s.

77–79: historikk; s. 267: bok stjålet. 1970 s.

10: innkjøpt; s. 85–98: baldakin, madonna; s.

165: behov for tjæring m.m.; s. 167: plan for

omlegging av kirkegården. 1971 s. 189: tekniske

undersøkelser av baldakin og madonna

fra Hove kirke, nabobygg m.m. 1972 s. 163:

besøkstall, vannledning, nabobygg. 1973 s.

149: omgivelser, stigende besøk. 1974 s. 63:

restaurering, Peter Blix; s. 164 og s. 168:

sikring av landskapsområde; s. 172: besøk,

vannledning. 1976–1977 s. 137: besøk. 1978

s. 50f: reddet, restaurert av Blix. 1978 s. 220:

tjære, impregnering. 1979 s. 171: inventar

registrert; s. 192: tjærebredd, besøk. 1980 s.

150f: avstivning, kor. 1981 s. 62: restaurert

av Peter Blix; s. 182: varmestue. 1983 s. 205:

tjæret, tilskudd. 1984 s. 230: fundamenter utbedret.

1985 s. 225: tjæret, gasset, tilskudd.

1986 s. 170: svalgang hellelagt. 1987 s. 265:

svillstokk, råteskader, tilskudd. 1989 s. 237:

tjæret, servicebygg. 1990 s. 275: råteskader,

insektangrep, servicebygg. 1992 s. 349 og s.

351: forvaltningsansvar; s. 356: veggtiler og

svillstokker. 1993 s. 102: kjøpt av foreningen;

s. 261: port, takspon. 1994 s. 54: bevart del

av søyle fra en eldre kirke; s. 57: nåværende

portal; s. 263: tjæret, overrislingsanlegg, tilskudd.

1995 s. 148f: rester etter enskipet

stavkirke m.m.; s. 202: tjæret, kostnader; s.

233: overrislingsanlegg montert. 1996 s. 201

og s. 233: takrytter tjæret, hellegang, kostnader

m.m.; s. 203: sevicebygg m.m. 1997 s.

40: dørbeslag; s. 256: renhold, kostnader.

1998 s. 230: videoovervåkingsutstyr installert.

1999 s. 194: servicebygg, lagring av

gjenstander fra Hove og Hopperstad kirker,

mobil billettbu m.m. 2000 s. 283 og s. 318:

servicebygg.

Hopperstadtunet. 1972 s. 171: søkes bevart.

1976–1977 s. 61–64: stue, eies av foreningen,

historikk, bevaring; s. 109: trafikksikringstil-

100

tak rundt gammel røykstue; s. 138: plassering

av stue. 1978 s. 220: stue fredet, evt. flytting.

1979 s. 192: flytting av stue. 1982 s. 240

og s. 251: stue flyttes, ny tomt. 1984 s. 230:

tilskudd. 1986 s. 170: stuen i dårlig stand,

prosjektet skrinlagt. 1992 s. 349: forvaltningsansvar.

1995 s. 233: vanninnsig i bu.

Hopstocks hotell. 1971 s. 197: arbeid for bevaring.

1972 s. 171, s. 174 og s. 204: rivningstrussel.

1973 s. 144: rives; s. 162 og s. 191: forgjeves

forsøk på bevaring.

Hove kirke. 1961 s. 181 og s. 206: billedteppe.

1964 s. 216: husbukk. 1966/1967 s. 228:

kirkegården; s. 264: kirkeklokker; s. 293:

baldakin til Hove-madonna deponert; s. 311:

behov for konservering av inventar, veggteppe

utlånt. 1969 s. 267: portrett av Blix.

1970 s. 119: kirkeklokke på Madagaskar; s.

165: befaring, undersøkelse av dekor m.m.;

s. 167: plan for omlegging av kirkegården.

1970 s. 85–98: madonna, baldakin. 1971 s.

189: befaring, fuktighet i murene, kalkmalerier,

gammel kirkeklokke returnert m.m.

1972 s. 163: bør restaureres, kirkeklokke

brakt tilbake fra Madagaskar. 1973 s. 149:

bør restaureres, plassering av kirkeklokke.

1974 s. 164: tilsynskomite; s. 172: forberedende

arbeid for restaurering, tilskudd.

1976–1977 s. 108: opprydding i tårn; s. 138:

guide, økonomi. 1978 s. 50f: reddet av Blix;

s. 220: utvendig konservering m.m. 1979 s.

192. besøk, kiregårdsporter skadet. 1980 s.

194: reparasjon av vinduer. 1982 s. 253: vedlikehold.

1984 s. 231: tak, drenering. 1985 s.

226: drenering, takreparasjon, sprøyting, tilskudd.

1986 s. 171: restaurering av interiør,

gjenskaping av Blix’ dekor. 1987 s. 266: mur,

uttørking. 1989 s. 238: administrasjon. 1990

s. 276: ansvar overført til Riksantikvaren.

1995 s. 234: glassmaleri, gitterverk. 1996 s.

234: forvaltning. 1998 s. 230: kirkegårdens

inngangsportaler reparert m.m.

Kvamsøy kirke. 1962 s. 223: økonomisk bidrag.

1963 s. 190: brannassuranse. 1964 s. 216:

husbukk. 1965 s. 150: flombelysning; s. 193:

husbukk, flombelysning. 1966/1967 s. 183:

flombelysning. 1969 s. 267: reparasjon, bidrag.

1970 s. 167: undersøkelse av murverk,

kalkmalerier. 1971 s. 192: registrering, oppmåling

av antikvarisk kirkeinventar. 1972 s.


172: ny bebyggelse, tilpasning. 1973 s. 162:

nabobygg.

Vik hjelpefengsel. 1974 s. 168: vindusutforming.

Vik kirke. 1968 s. 182: menighetshus frarådes i

kirkens nærhet.

Vikøyri. 1981 s. 173: filmprosjekt, verneverdig

bygningsmiljø.

292. Brekke, Kyrkjebø og Lavik

Alværen. 1961 s. 191: peis. 1971 s. 152 og s. 197:

besiktiget, paneling av storstue frarådes.

Brekke kirke. 1963 s. 156: reparasjoner, benker;

s. 158: elektrisk belysning, elektrisk oppvarming.

1968 s. 182: flomlys. 1969 s. 226:

toalettanlegg i tårnfoten.

Kyrkjebø kirke. 1966/1967 s. 271: elektrisk oppvarming.

1968 s. 184 og s. 212: middelalderkrusifiks

konservert. 1970 s. 119: nytt orgel.

Lavik kirke. 1962 s. 182: panelovner. 1966/1967

s. 183: vestdør, benker; s. 188: flombelysning;

s. 228: ominnredningsarbeid utsatt.

1968 s. 184: mindre utbedringsarbeider.

1969 s. 226: malerier i våpenhus anbefales

restaurert.

Maaren, Kapteinsgården. 1997 s. 55–74: hus og

gård gjennom 200 år.

Vadheim. 1971 s. 152 og s. 198: gamle steinbroer

besiktiget med tanke på bevaring.

293. Gulen

Eivindvik kirke. 1963 s. 189: nytt dåpssakristi.

Eivindvik prestegård. 1966/1967 s. 235: veitrasé.

Gulen. 1972 s. 171: verdifulle setre registrert.

Gulen kirke. 1964 s. 171: forslag tilbygg, reparasjoner;

s. 216: sikring av omgivelser.

295. Hyllestad med Bø og Øn sogn

Bø kirke. 1970 s. 94–95: Munkeverk, Hoveskapet.

Foss bro. 1974 s. 169: fredningssak; s. 182: fredet.

Hyllestad. 1971 s. 152 og s. 198: gamle steinbroer

besiktiget med tanke på bevaring.

1972 s. 171 og s. 204: restaurering, fredning

av gamle steinbroer, Foss bro og Salbu bro.

Hyllestad kirke. 1966/1967 s. 183: maling. 1970 s.

119: retningslinjer for maling, nabobygg.

1971 s. 138, s. 156 og s. 191: interiør malt

etter opprinnelige farger.

296. Askevoll med Vilnes sogn

Askvoll. 1969 s. 270: vern av gammelt gjestgiveri.

Askvoll kirke. 1964 s. 171: forandringsplaner; s.

215: korvinduer.

Korssund. 1966/1967 s. 288: fredet steinkors, ny

bro; s. 317: telefonlinje.

Vilnes kirke. 1966/1967 s. 264: besiktiget.

297. Fjaler med Dale, Guddal og Holmedal

sogn

Dale gård. 1961 s. 191: reguleringsplan.

Dale kirke. 1961 s. 181 og s. 200: oppussing.

1962 s. 182: fargeforslag. 1965 s. 150 og s.

191: forslag oppussing og altertavle konservert.

1966/1967 s. 264: besiktiget.

Guddal kirke. 1962 s. 182: oppussing. 1964 s.

172: tømmervegger. 1970 s. 119: forslag til

utbedring. 1971 s. 160: påviste graver og

kistebord syd for kirkegården.

Holmedal kirke. 1968 s. 184 og s. 215: maling, ny

predella. 1970 s. 167: bårehus, toalettanlegg.

1971 s. 191: bårehus og toalettanlegg.

Vonens hus. 1961 s. 210: fredning. 1962 s. 225:

oppmålt.

298. Gaular med Bygstad, Sande og Vik

sogn

Bygstad kirke. 1966/1967 s. 264: besiktiget. 1969

s. 226: plassering av bedehus. 1972 s. 190:

nabobygg anbefalt. 1973 s. 177: plassering av

bedehus.

Bygstad stavkirke. 1997 s. 130: beskrivelse; s.

146: analyse av form.

Hestad kapell. 1961 s. 206: veibygging. 1962 s.

223: kirkegården. 1963 s. 181 og s. 190:

brannslukningsutstyr. 1965 s. 150 og s. 192:

råte- og insektskadet; s. 189: tilskudd.

1966/1967 s. 228: konservert, reparert. 1969

s. 146–149: historikk. 1969 s. 226 og s. 267:

omgivelser. 1970 s. 119: omgivelser foreslått

fredet. 1971 s. 176 og s. 191: området rundt

kirken fredet etter naturvernloven. 1972 s.

139 og s. 163: området rundt kirken lagt ut

101


som landskapsvernområde. 1974 s. 172:

kirkegårdsmur. 1976–1977 s. 1: foreningens

eiendom; s. 108: små vedlikholdsoppgaver;

s. 138: områdepleie. 1978 s. 221: landskapsvernområde.

1980 s. 194: skjøtselsplan utarbeidet.

1983 s. 205: utbedringsarbeid, tilskudd.

1984 s. 230: div. arbeider, tilskudd.

1985 s. 224: tjæret, tilskudd. 1987 s. 265: tilskudd.

1989 s. 237: tjæret. 1990 s. 275: vedlikehold,

orgel. 1991 s. 354: reparasjoner,

råteskader. 1992 s. 349 og s. 351: forvaltningsansvar;

s. 356: skifting av gulv. 1993 s.

168: gave til foreningen. 1994 s. 262: tjæret,

sikret, tilskudd. 1995 s. 202: tjære innkjøpt;

s. 233: sikringsanlegg fullført. 1997 s. 221:

tjæret, vedlikehold, kostnader; s. 256: lynvernanlegg

montert, kostnader. 1998 s. 230:

servicebygg oppført, tilskudd. 1999 s. 194:

understøtting av gulv.

Sande kirke. 1965 s. 150: prekestolfelter marmorert.

Sveio (Sveen). 1963 s. 170 og s. 194: istandsatt.

1973 s. 163 og s. 191: sikring av tak.

299. Jølster med Helgheim og Ålhus sogn

Audunsborgen. 1961 s. 191: ruin, undersøkelse.

1962 s. 221: sikring.

Helgheim kirke. 1966/1967 s. 264: Goetheglass.

Midttunet (Midtunet). 1962 s. 225: utskiftning,

oppmåling. 1963 s. 193: oppmålt. 1964 s. 220:

utskiftning, bevaring. 1965 s. 196: istandsetting,

eierforhold. 1971 s. 152 og s. 198: bu

istandsatt, fjøs istandsettes. 1975 s. 203: 7

bygninger fredet.

Ålhus gamle prestegård. 1966/1967 s. 288: anbefalt

kjøp og restaurering.

Ålhus kirke. 1961 s. 181: orgel. 1963 s. 156 og s.

191: taktekking. 1965 s. 150: menighetshus,

ombygging av interiør m.m. 1966/1967 s.

264: besiktiget. 1968 s. 184 og s. 215: maleri

konservert. 1969 s. 226 og s. 267: tomt for

menighetshus godkjent. 1970 s. 119 og s.

168: bårehus tilrådet, ikke menighetshus.

Ålhus stavkirke. 1997 s. 131: beskrivelse, revet

1795; s. 147: analyse av form.

300. Førde med Holsen sogn, Naustdal og

Vevring

102

Bruland. 1971 s. 152 og s. 197: eldhus reparert,

tilskudd. 1972 s. 204: omfattende reparasjoner.

Førde. 1973 s. 163 og s. 191: vern av bygningsmiljø.

Førde kirke. 1966/1967 s. 264: altertavle besiktiget.

1969 s. 226 og s. 245: altertavle og

epitafium konservert, anbefales restaurert.

Førde prestegård. 1974 s. 125: klassisisme.

Haukedal kirke. 1961 s. 181: maleri.

Holsen kirke. 1972 s. 190: messehagl anbefalt bevart.

1973 s. 209: jernbeslag.

Holsen stavkirke. 1997 s. 130: beskrivelse, revet

1860; s. 146: analyse av form.

Naustdal kirke. 1966/1967 s. 183 og s. 206: utbedringer,

besiktigelse av grunnmur fra

gamle Naustdal kirke under den nåværende;

s. 264: tegninger til bårehus.

301. Bru, Eikefjord, Florø og Kinn

Eikefjord kirke. 1966/1967 s. 184: toalett; s. 266:

tårnfot. 1968 s. 184: to mindre tilbygg.

Erikstad. 1971 s. 197: velholdt empire-anlegg,

låve bevaringsverdig. 1972 s. 173: diplom.

Florø. 1976–1977 s. 109: vern av bebyggelse; s.

139: registrering. 1979 s. 193: verneplan for

Strandgate.

Florø kirke. 1970 s. 119: retningslinjer for maling;

s. 135: interiør malt.

Kinn kirke. 1966/1967 s. 184: oppvarming, uthus;

s. 264: besiktiget, behov for konservering,

restaurering. 1968 s. 189: elektrisk belysning;

s. 215: middelalderlektoriet konserveres;

s. 247: spørsmål om fredning av gammel

stue. 1969 s. 226 og s. 245: alterduk, lektoriefelt

under restaurering. 1970 s. 119, s.

135 og s. 136: helgenfigurer konservert, lektorium

restaureres; s. 172: ivaretakelse av

gammel stue. 1971 s. 158 og s. 192: Kinn-lektoriet

restaureres. 1972 s. 172, s. 204 og s.

209: konservering av inventar, gammel stuebygning

overtatt av kommunen. 1973 s. 177

og s. 203: murverk; s. 206: deler av lektorium

renset. 1975 s. 81–92: lektoriet, rekonstruksjon;

s. 93–106: lektoriet, materialene.

Strandgaten. 1973 s. 162: bevaring av eldre bebyggelse.

1980 s. 193: nybygg. 1981 s. 173:

verneplan. 1982 s. 239: verneplan. 1984 s.

220: verneplan.


Svanøy hovedgård. 1966/1967 s. 316: sikring, tilskudd,

omkostningsoverslag. 1969 s. 270:

nødvendig istandsetting. 1970 s. 129 og s.

172: foreslått istandsetting. 1971 s. 152 og s.

198: besiktiget, tilrettelegging for istandsetting;

s. 158: 2 malerier renset og retusjert.

1972 s. 172 og s. 204: reparasjonsarbeid, tilskudd.

1973 s. 120: betydelige reparasjoner,

tilskudd; s. 162 og s. 191: reparasjons- og restaureringsarbeid,

stiftelse. 1974 s. 169: restaurering.

Svanøy kirke. 1970 s. 119: nytt klokketårn.

302, 304 Bremanger

Bremanger. 1966/1967 s. 288: registrering av

verdifull bebyggelse.

302. Bremanger

Frøya kirke. 1961 s. 197: oppmålt.

303. Selje, Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy

Bø gamle kirke. 1963 s. 156: markering.

Ervik kapell. 1972 s. 186: utstyr fra Marie Andersen

f. Heyerdahls legat.

Leikanger kapell. 1982 s. 208: prekestol.

Selje kirke. 1962 s. 182: benker, 1700-talls portretter.

1963 s. 156: kirkebenker. 1964 s. 172:

plan for maling. 1965 s. 150: retningslinjer

for div. arbeider. 1966/1967 s. 184: benker,

tømmervegger; s. 293: altertavle dekorert

og staffert.

Selje kloster. 1962 s. 182: reparasjoner; s. 221:

kostnader. 1963 s. 156: Albanuskirkens tårn.

1966/1967 s. 266: reparasjon, opprydding,

flombelysning. 1968 s. 184: Sunnivakirkens

murer ommurt og forsterket. 1984 s. 12: utgravninger

1866–67. 1987 s. 51: det sannsynlige

utgangspunkt for klosterlivet i Norge; s.

110–112: benediktinerkloster, historikk.

1996 s. 17–60: arkeologisk og antikvarisk arbeid,

restaureringsteknikk og restaureringsfilosofi

frem til 1930. 2000 s. 60: klosteret gitt

til stiftelsen St Jørgens Hospital som økonomisk

grunnlag for drift.

Selje prestegård. 1961 s. 191: istandsetting.

1966/1967 s. 200: flytting av borgstove. 1968

s. 206: istandsetting.

Torskangerpollen. 1971 s. 153 og s. 198: besiktiget,

sikring og bevaring av gamle havstover.

1972 s. 173 og s. 204: sikring av fiskevær.

1973 s. 164 og s. 192: bevaring av

havstovene, tilskudd. 1974 s. 169: sikring.

Vågsberget handelssted. 1972 s. 173: befaring.

1974 s. 169: bevaringsverdig.

304. Davik med Rugsund og Ålfoten sogn

Davik prestegård. 1972 s. 204: besiktiget, planer

om byggefelt ved Claus Frimanns dikterlund.

1974 s. 169: veitrasé.

Rugsund handelssted. 1962 s. 225: gulvfundament.

1963 s. 193: istandsetting. 1964 s.

186 og s. 220: istandsetting. 1965 s. 167: feil

og mangler, retningslinjer for istandsetting.

Rugsund kirke. 1966/1967 s. 184: belysning.

Ålfoten kirke. 1966/1967 s. 266: sakristi, restaureringsprogram;

s. 312: rapport.

305. Eid med Stårheim sogn

Eid kirke. 1961 s. 181: orgel. 1962 s. 182: stoler.

1963 s. 156: takpanner. 1965 s. 150: dekorasjoner.

1966/1967 s. 184: knefall.

Løken sorenskrivergård. 1961 s. 210: istandsetting.

1962 s. 192: istandsetting; s. 225: finansiering.

1963 s. 193: istandsetting, budsjett.

1964 s. 186: strietapeter restaurert; s. 220:

tapeter, fargeforslag interiør (feilskrevet

Naustdal). 1965 s. 196: malt. 1968 s. 252:

bruk. 1974 s. 169: kultursenter, restaurering.

Myroldhaug. 1965 s. 168: retningslinjer for

istandsetting. 1966/1967 s. 289: istandsatt.

1973 s. 120: takreparasjoner på hovedbygning.

Nordfjordeid. 1971 s. 153 og s. 198: befaring av

ekserserplass, frarådet å flytte depotbygninger

m.m. 1972 s. 173: planer for ekserserplassområdet.

Nordfjordeid kirke. 1965 s. 150: planer for istandsetting.

1966/1967 s. 184: interiør malt.

Stårheim kirke. 1965 s. 150: forslag forandringer,

maling. 1966/1967 s. 184: utbedringer.

Yris hotell. 1966/1967 s. 288: eventuell utvidelse.

1973 s. 192: reparasjonsarbeid, tilskudd.

1973 s. 120: istandsetting, tilskudd. 1974 s.

169: reparasjonsarbeider, tilskudd.

103


306, 309. Hornindal og Stryn

Faleide–Hornindal. 1973 s. 164: befaring, evt.

fredning av postvei. 1974 s. 169: registrering

av postvei.

306. Hornindal

Grothaug. 1964 s. 220: istandsetting av røykstue.

Hornindal kirke. 1961 s. 181: belysning. 1968 s.

184: ombygging av orgel. 1969 s. 226: retningslinjer

for utvendig maling.

Lien. 1971 s. 153 og s. 197: (Olsbø), besiktiget

masstove, tilrettelegging for istandsetting.

1972 s. 205: masstove istandsatt. 1973 s. 164:

(Olsbø) restaurering, tilskudd; s. 192: skorstein.

1973 s. 120: (Olsbø), stue istandsatt.

307. Breim, Gloppen med Gjemmestad,

Hyen og Vereid sogn

Breim kirke. 1968 s. 184 toalettilbygg. 1970 s.

119: belysningsplan.

Gjemmestad kirke. 1963 s. 156 og s. 190: restaureringsplan,

istandsetting. 1964 s. 216: maling

m.m. 1965 s. 150 og s. 191: utbedringer,

restaurering. 1966/1967 s. 184: lysekroner;

s. 227: brannslukningsanlegg.

Hyen kirke. 1966/1967 s. 266: forslag til maling.

1968 s. 184: benker.

Nordfjord folkemuseum. 1972 s. 173: besiktigelse,

forvaltningsspørsmål.

Sårheim kirke. 1965 s. 176: oppmålt.

Vereide kirke. 1962 s. 182 og s. 223: nytt sakristi.

1963 s. 156: malt; s. 191: forslag nytt sakristi.

1966/1967 s. 266 og s. 312: forslag til sakristitilbygg.

1972 s. 173: sekundært brukte stavkirkematerialer.

Vereide prestegård. 1972 s. 173: omfattende reparasjoner.

308–309. Innvik og Stryn

Stryn. 1969 s. 370: verneobjekter.

308. Innvik med Olden og Utvika sogn

Innvik gamle Ullvarefabrikk. 1981 s. 173: bevaring.

Innvik kirke. 1966/1967 s. 206: undersøkt og

104

oppmålt. 1969 s. 226 og s. 267: forslag til nytt

bårehus. 1970 s. 167: kostnadsoverslag for

konservering av portretter. 1971 s. 191: restaurering

av presteportretter, tilskudd.

1972 s. 173: istandsettingsforslag.

Innvik prestegård. 1961 s. 191: eierskifte. 1962 s.

192: stabbur. 1965 s. 168: fredningsklausul.

1966/1967 s. 316: istandsetting, bevaring.

1968 s. 251: gammel hovedbygning rives evt.

flyttes. 1974 s. 121: middelalderstabbur.

Innvik stavkirke.1997 s. 128: beskrivelse, revet

1822; s. 147: analyse av form.

Jevnild. 1974 s. 169: istandsatt, tilskudd.

Lien. 1972 s. 173: besiktiget, evt. overtas av

Nordfjord Folkemuseum. 1973 s. 164: bevaring

av gammelt tun.

Olden kirke. 1966/1967 s. 266: besiktiget, behov

for konservering, restaurering. 1968 s. 184:

gulv, undersøkelser; s. 215: portretter og

maleri konservert. 1969 s. 226 og s. 245:

portretter restaurert; s. 267: div. reparasjonsarbeider,

tilskudd. 1970 s. 168: befaringsrapport,

reparasjonsarbeider m.m. 1971 s. 138:

fundamenter reparert, utstillingsbygning og

kiosk avvist; s. 160 og s. 191: arkeologiske

utgravninger, fundamenter for eldre stavkirke

påvist. 1972 s. 190: gjenåpnet, istandsatt,

undersøkt, spor av gammel stavkirke; s.

210: altertavle restaurert. 1973 s. 177: hus

for funn og bygningsdeler.

Olden stavkirke. 1997 s. 129: beskrivelse, bevart

til 1746; s. 146: analyse av form.

Utvik kirke. 1963 s. 158: elektrisk oppvarming.

1964 s. 172 og s. 216: utvidelse av kor; s. 194:

oppmålt; s. 216: altertavle og prekestol. 1964

s. 90: navneplate; s. 97: skiferstøtter.

1966/1967 s. 266 og s. 312: planer for utvidelse

av kor; s. 293: altertavle restaurert,

komplettert, prekestol komplettert, returnert

kirken. 1969 s. 267: gammelt inventar.

1970 s. 168: innredning av klokkestue.

309. Stryn med Loen, Nedstryn og

Oppstryn sogn

Bødalsseter. 1971 s. 197: vassdragsregulering,

neddemming av seteranlegg m.m.

Faleide hotell. 1971 s. 197: rivingsplaner. 1972 s.

173: sikring. 1973 s. 164: søkt om bidrag til

istandsetting.


Faleide, Utigard (Lensmannstunet). 1971 s. 153

og s. 197: besiktiget, godt bevart. 1972 s.

173: diplom. 1973 s. 192: alternative moderniseringsforslag.

Loen kirke. 1966/1967 s. 266: besiktiget, behov

for konservering av epitafiene.

Nedstryn kirke. 1964 s. 172: bårerom; s. 193:

arkeologiske utgravninger, kirkegård. 1968

s. 184 og s. 212: minneplate og lysskjold restaurert.

Oppstryn kirke. 1961 s. 181: benkedører. 1963 s.

156: sakristitilbygg; s. 158: elektrisk belysning.

1997 s. 41: dørbeslag.

Skålatårnet. 2000 s. 185–187: en leges visjon,

bygget som tuberkulosesanatorium, men

brukt som friluftshytte.

Walhalla gjestgiveri (Tonning). 1965 s. 196: regulering,

antikvarisk verdi. 1972 s. 173: befaring.

M Ø R E O G R O M S D A L

310. Syvde og Vanylven

Sighaug. 1971 s. 153 og s. 198: stabbur i sleppveggskonstruksjon

tilrådet flyttet til Sunnmøre

Museum.

St Jetmund kirke. 1968 s. 215: middelalderrelieff

konservert.

Syvde kirke. 1961 s. 181: helgenfigurer. 1968 s.

184: nytt orgel. 1969 s. 226: nytt orgel.

Vanylven kirke. 1969 s. 226: nytt orgel.

Vidnes. 1965 s. 168: retningslinjer for istandsetting.

1969 s. 238: istandsatt, tilskudd.

Åheim kirke. 1966/1967 s. 184: utbedringer,

bårehus; s. 266: besiktiget, behov for konservering

av alterbord; s. 271: elektrisk oppvarming;

s. 293: middelalderrelieff restaureres.

1968 s. 184: utvidelse av klokkehus

frarådes, Pieta-relieff restaurert.

312. Herøy med Leikanger sogn

Gurskøy telefonstasjon. 1965 s. 197: istandsetting.

Herøy. 1973 s. 164: vern.

Herøy kirke. 1964 s. 172: plan for restaurering

altertavle, epitafier. 1966/1967 s. 184 og s.

202: gammel altertavle; s. 184: utbedring av

interiør; s. 266: besiktiget, retningslinjer for

restaurering. 1969 s. 226: retningslinjer for

innvendig fargesetting.

Herøy kirketuft. 1968 s. 248: markering av kirkested,

komité.

Leikanger kirke. 1966/1967 s. 184: forslag maling;

s. 266: sanitæranlegg, våpenhus. 1970 s. 119:

sanitæranlegg.

Rundøy fyr. 1965 s. 168: istandsetting.

Viketunet. 1990 s. 271: Godt Vern-prisen.

313. Hareid og Ulstein

Dimnasund prestegård. 1962 s. 192: fredning

ikke fremmet.

Hareid kirke. 1964 s. 172: prestestuen sikres,

flyttes. 1970 s. 119: kirkeklokker utskiftes,

nytt orgel. 1982 s. 194: altertavle, prekestol.

Ulstein gamle kirkegård. 1969 s. 226: plassering

av minnestøtte.

Ulstein kirke. 1964 s. 172: våpenhus. 1966/1967

s. 266: tegninger til utvidelse av våpenhus.

1968 s. 184: tårnur.

314. Volda og Ørsta

Andersen-huset. 1989 s. 233: Godt Vern-prisen

1987.

Austefjord kapell. 1966/1967 s. 267: malt.

Bjørke. 1968 s. 252: anlegg av ny vei ved gammel

naustrekke.

Dalsfjord kirke. 1964 s. 172: gjenåpnet.

Hemnes. 1962 s. 192: sengebu.

Jacobsengarden. 1993 s. 255: Godt Vern-prisen

for 1991.

Ørsta kirke. 1961 s. 181: alterskap. 1964 s. 172:

frarådet utvidelsesforslag. 1966/1967 s. 266:

alternativer til utvidelse. 1968 s. 184: utnyttelse

av rom under kirken.

315. Hjørundfjord

Hjørundfjord kirke. 1966/1967 s. 267: besiktiget,

gamle prekestoldeler. 1972 s. 190: prekestol

ønskes tilbakeført.

316. Sunnylven med Geiranger sogn

Geirangerfjorden. 1973 s. 192: naustrekke, tilskudd.

Geiranger kirke. 1963 s. 158: elektrisk oppvarming.

1966/1967 s. 184: orgel.

105


Ljøen. 1965 s. 168: ingen fredning av Ljø-stova.

1971 s. 153 og s. 198: røykstove besiktiget,

fredningsansøkning. 1973 s. 164 og s. 192:

kommunestyret mot fredning av røykstove

og lemstove. 1974 s. 169: fredningsforslag

falt.

Mølltunet. 1970 s. 129: befaring. 1973 s. 192: bevaring,

sikring. 1973 s. 164: bevaring.

Skageflå. 1970 s. 172: bevaring. 1973 s. 164:

mulig turisttrafikk.

Sunnylven kirke. 1969 s. 226: tekking av tårn.

1973 s. 177: benker.

317. Norddal

Arnegarden. 1996 s. 229: Godt vern-prisen, Arne

Tafjord – Ivar P. Tafjord.

Norddal kirke. 1966/1967 s. 267: husbukk, alterskap

oppskallet. 1968 s. 184 og s. 215:

korskille, seks portretter restaurert. 1969 s.

226 og s. 245: epitafium konservert og restaurert.

Severin-huset. 1994 s. 257: premie til Muri –

Kvam.

318. Stordal og Stranda

Jøsvold. 1964 s. 186: riving av låve. 1966/1967 s.

200: fredning hevet.

Løset. 1971 s. 153 og s. 198: røykstove planlagt

gjenreist ved Stordal kirke. 1972 s. 163 og s.

174: røykstove plasseres i nærheten av

Stordal kirke. 1980 s. 194: evt. flytting nær

kirken.

Solheim. 1987 s. 261: Kåre J. Langlo, Godt-Vernprisen

for villa-anlegg.

Stordal gamle kirke. 1961 s. 198: krusifiks restaurert.

1965 s. 150: utvendig maling; s.

193: maling, vannskadet himling. 1969 s.

150–155: historikk; s. 267: prekestolens tilstand.

1970 s. 166: fargelag på prekestol.

1971 s. 190: nytt alterutstyr. 1972 s. 163: dekor

konservert m.m. 1974 s. 172: økonomi.

1976–1977 s. 108: stormskader; s. 138: reparasjoner.

1978 s. 221: tilsyn, besøk. 1982 s.

251: gulv reparert. 1983 s. 206: befaringsrapport.

1984 s. 231: tilskudd. 1986 s. 170:

større utbedringsarbeid, tilskudd. 1989 s.

233 og s. 237: jubileum, restaurering. 1990 s.

275: soppdreper, malt. 1991 s. 354: tilstands-

106

rapport. 1993 s. 261: reparasjoner og takomlegging,

husbukkangrep. 1993 s. 168:

gave til foreningen. 1994 s. 263: sprøytet mot

husbukk. 1995 s. 202: sprøytet mot husbukk

og mott. 1997 s. 222 og s. 256: FDV-dokumentasjon,

brannsikring. 1998 s. 231: brannsikring,

tilskudd.

Stordal prestestove. 1985 s. 216: utredning, evt.

overtakelse. 1986 s. 165: overtakelse m.m.

1989 s. 233 og s. 237: restaurert utvendig.

1990 s. 275: vann og avløp. 1991 s. 354: tilstandsrapport.

1993 s. 261: innredning. 1994

s. 263: ominnredning. 1995 s. 233: hovedrommet

istandsatt. 1997 s. 256: FDV-dokumentasjon.

1999 s. 194: maling av utvendig

panel. 2000 s. 319: maling.

Stranda kirke. 1962 s. 182: orgel. 1965 s. 150:

Goetheglass. 1966/1967 s. 267: besiktiget,

alterskap og prekestol oppskallet. 1969 s.

226: bårehus, prekestol konservert; s. 245:

alterskap konservert, restaurert. 1972 s.

190: planlagt regulering av omgivelser ikke

anbefalt.

319. Sykkylven og Ørskog

Berlihuset. 1997 s. 251: Godt vern-prisen 1996 til

Svein Asbjørnsen.

Lysholen. 1986 s. 165: Godt vern-prisen til O. B.

Hatlem.

Storvika. 1994 s. 257: Godt vern-prisen til

Gamlehuset ved Hanna-Marie og Rolf Amdam.

Sykkylven kirke. 1966/1967 s. 267 og s. 293: besiktiget,

maleriene Nadverden og Oppstandelsen

restaurert.

Ørskog kirke. 1965 s. 154: elektrisk oppvarming.

1968 s. 184: benker. 1969 s. 226: maling anbefales

i tidligere fargeholdning. 1970 s. 119:

retingslinjer for maling.

320. Skodje og Vatne

Hamnsund kirke. 1968 s. 184: toalettanlegg.

1969 s. 227: revidert forslag til utbygg ved

tårn.

Skodje kirke. 1966/1967 s. 267: besiktiget. 1969

s. 227: glassmalerier anbefalt. 1970 s. 119:

bårerom og toaletter frarådes under kirken.

1971 s. 138: venterom under kirken.


Solbakken jentekoloni. 1999 s. 187: Godt vernpris

for 1998 til Lions Club ved Øystein

Strømsvik.

Vatne kirke. 1966/1967 s. 267: korvinduer, dører.

1969 s. 227: glassmalerier ikke anbefalt.

1972 s. 190: rom for dåpsbarn, kirken utvides.

321 Borgund og Giske

Borgund. 1961 s. 196: arkeologiske undersøkelser.

1962 s. 199: arkeologiske undersøkelser.

1963 s. 176: arkeologiske undersøkelser.

1964 s. 193: arkeologiske utgravninger. 1965

s. 175: arkeologiske utgravninger.

1966/1967 s. 206 og s. 295: arkeologiske

undersøkelser. 1968 s. 220: undersøkelser i

kaupangområdet. 1969 s. 238: veitrasé ved

Sunnmøre museum; s. 248: utgravninger

stilt i bero. 1973 s. 211: fremtidig disponering

av kaupangen. 1974 s. 169: årestuekompleks;

s. 184: utgravninger av kaupangen.

Borgund kirke. 1966/1967 s. 267: kirkegården.

Buholmen. 1974 s. 169: registrering av gamle

trehus.

Giske kirke. 1961 s. 181: bårehus, klokketårn.

1964 s. 72: gravminne. 1966/1967 s. 184:

bårehus. 1968 s. 184: nytt orgel; s. 247:

flombelysning. 1969 s. 227: flombelysning.

1970 s. 119: nytt bårehus. 1972 s. 190 og s.

209: befaring, retningslinjer for restaurering;

s. 212 og s. 215: portaler og vinduer undersøkt

og oppmålt. 1973 s. 177 og s. 206:

almissetavle. 1974 s. 185. bygningsarkeologiske

undersøkelser. 1975 s. 202: restaurert,

gjenåpnet.

Voldsdalstunet. 1970 s. 172: anbefalt fredet. 1971

s. 153 og s. 198: besiktiget, spørsmål om

fredning m.m. 1991 s. 350: Godt Vern-prisen.

322. Ålesund

Apotekergaten. 1989 s. 233: rivingstillatelse for

nr. 1 og 3.

Apotekergaten 16, Svaneapoteket. 1985 s. 216:

drift. 1988 s. 206: restaurering, Godt vernprisen

til Marino Moldvær.

Jervellbua. 1989 s. 233: rivningssøknad.

Kongens gate 18, Ingebrigtsengården. 1972 s. 173

og s. 205: truet av riving etter brannskade.

1973 s. 164 (Almgården) og s. 192: rives,

kopi av fasader.

Rønneberghuset. 1971 s. 212: palé, bolig, norsk

steinarkitektur. 1972 s. 205: besiktiget, bortsprengning

av karakteristisk murvilla. 1972

s. 4: patrisierhus revet. 1973 s. 192 og s. 200:

revet.

Storgaten 23. 1998 s. 225: Godt vern-pris for

1997 til Stig Skaar/Grete Brit Skaar.

Ålesund. 1971 s. 153 og s. 198: bevaring av

byens jugendbebyggelse. 1991 s. 350:

Estetisk plan.

Ålesund havn. 1989 s. 233: utbygging.

323. Haram med Fjørtoft sogn og Vigra

Haram kirke. 1966/1967 s. 267: toalettrom. 1970

s. 119: toalett i tårn, befaring, bevaring av

gammel kirkegård.

Haram kirketuft. 1970 s. 143: undersøkelser.

Vigra kirke. 1972 s. 190: gammelt inventar fra

Roaldkirken.

S Ø R - T R Ø N D E L A G

324. Trondheim

Adresseavisens gård. 1972 s. 181: bevares; s. 205:

flyttes. 1973 s. 166: flyttes, tilskudd. 1973 s.

122: merking, riving, flytting, tilskudd.

Bakke gård. 1961 s. 203: kulturhistorisk verdi.

1962 s. 194 og s. 219: kjøp. 1963 s. 10: taketasje.

1965 s. 170 og s. 202: istandsatt. 1969

s. 239: stabbur besiktiget, bør bevares. 1972

s. 181 og s. 205: istandsetting; s. 214: graving

i kjeller. 1973 s. 122: istandsatt, tilskudd; s.

166: ombyggingsarbeider, innredning.

Bakke kirke. 1970 s. 119: planer for oppmålinger

etterlyses, nytt orgel.

Bakke kloster. 1972 s. 114: beboerne på Bakklandet

drev jorden for klosteret. 1987 s. 52:

opprettelse; s. 115: nonnekloster, trolig

benediktinerkloster, historikk; s. 190f:

kvinnekloster.

Bakklandet. 1972 s. 113–131: bevaringsverdig

treby. 1982 s. 242: vei.

Børs- og telegrafbygningen. 1962 s. 52: oppføring.

Cicignons plass, Lilletorget. 1964 s. 227: arkeologiske

undersøkelser.

Den gamle lagmannsrettsbygningen, se Erling

107


Skakkes gate 60.

Dominikanerklosteret. 1987 s. 116: dominikanerkonvent,

historikk.

Domkirken, se Trondheim domkirke.

Dronningens gate–St Olavs gate m.fl. 1971 s. 154:

reguleringsforslag nedstemt. 1972 s. 206: bevaringsverdig

kvartal.

Dronningens gate–Søndre gate. 1971 s. 161: fundamentering,

nødutgravning.

Elgeseter kloster. 1973 s. 101: Hertug Skule drept

utenfor klosteret 1240. 1975 s. 56: hertug

Skule drept 1240. 1979 s. 142: eldre Mariakirke

flyttet og oppført som klosterkirke for

augustinerklosteret. 1987 s. 114: augustinerkloster,

historikk. 1987 s. 58: augustinerkloster.

E. C. Dahls Stiftelse, se Sverres gate 7.

Erkebispegården. 1961 s. 191: taktekking; s. 197:

arkeologiske undersøkelser. 1962 s. 199:

undersøkelser, oppmåling, fotografering.

1963 s. 170: restaurering; s. 176: bygningsarkeologiske

undersøkelser; s. 185: undersøkelser

av gulvlag. 1964 s. 186: trapp; s.

194: bygningsarkeologiske undersøkelser.

1965 s. 168: nytt medlem i komiteen; 176:

arkeologiske undersøkelser i Vesthuset.

1966/1967 s. 200: innredning av museum; s.

290: istandsetting m.m.; s. 295: graving og

undersøkelser i det gamle bakeri m.m. 1968

s. 206: restaurering; s. 220: undersøkelser

og istandsetting. 1969 s. 249: gravning for

nytt gulv, tilskudd. 1970 s. 130: restaurering;

s. 140: utgravning av rom i borggården. 1972

s. 205: restaureringsarbeider i vestfløyen; s.

214: bygningsarkeologiske undersøkelser.

1973 s. 100: funn av middelaldersk gravstein;

s. 211: undersøkelser avsluttet. 1975 s. 3–40:

bygningsarkeologiske undersøkelser, historikk;

s. 41–54: restaurering; s. 55: middelaldersk

gravstein over hertug Skule. 1990 s.

162f: Gerhard Fischer, undersøkelser; s.

201–204: Gerhard Fischer, bygningsarkeologiske

undersøkelser, samarbeid med journalist

Ulf Moen i Adresseavisen. 1991 s. 23:

restaurering.

Erling Skakkes gate. 1964 s. 186: oversikt over

bevaringsverdige bygninger. 1966/1967 s.

323: reguleringsplan. 1973 s. 192 og s. 211:

arkeologiske undersøkelser.

Erling Skakkes gate 1. 1974 s. 184: utgravninger,

108

tilskudd (s. 183).

Erling Skakkes gate 9, St Jørgens hus. 1970 s. 41:

prøvegravning. 1974 s. 87–89: nybygg.

Erling Skakkes gate 13 og 15. 1961 s. 202: trappehus.

1962 s. 192 og s. 220: flytting. 1963 s.

184: riving, gjenoppbygging.

Erling Skakkes gate 17. 1963 s. 171: fredning

hevet.

Erling Skakkes gate 60, Den gamle lagmannsrettsbygningen.

1964 s. 226: bevaringsverdi.

Erling Skakkes gate 66, Tronka. 1973 s. 166: restaurert.

Fjordgaten 6 A, Gammelslaveriet. 1962 s. 219:

bruk. 1964 s. 186 og s. 225: ominnredning,

bruk.

Folkebibliotekets tomt, se Kjøpmannsgate 20–28.

Fransiskanerklosteret. 1987 s. 115–116: fransiskanerkonvent,

historikk.

Gammelslaveriet, se Fjordgaten 6 A.

Gregoriuskirken. 1984 s. 20: innebygget under

nytt bankbygg.

Harmonien. 1991 s. 16: brent 1942.

Hornemannsgården. 1970 s. 130 og s. 179: fredningsspørsmål.

1971 s. 81–94: bygging og utvikling.

1971 s. 154: fredningsforslag.

Hospitalkirken. 1968 s. 186: bygningsarkeologiske

undersøkelser anbefalt.

Hospitalsgate m. fl. 1973 s. 200: reguleringsforslag,

bevaring.

Hotell Jarlen, se Kjøpmannsgate, Hotell Jarlen.

Ilsviken gård. 1962 s. 219: grønt-areal. 1963 s.

171: meldt riving; s. 185: fredning hevet.

1963 s. 6: trøndersk panel- og pilasterarkitektur.

1966/1967 s. 289: fredningsklausul; s.

321: bevaring. 1969 s. 276: samtykke om bebyggelse.

1973 s. 166: reparasjonsarbeider.

Ilsvikøra. 1966/1967 s. 289: bevaring av småhusmiljø.

1969 s. 276: samtykke om bebyggelse.

1970 s. 130: bevaring av småhusbebyggelse.

Katedralskolen. 1964 s. 194: oppmålt port; s. 226:

nybygg, port. 1965 s. 168 og s. 202: nybygg.

1966/1967 s. 238: port.

Kjøpmannsgate. 1979 s. 196: bevaringsverdige

festningsvoller.

Kjøpmannsgate 20. 1978 s. 202: befaring.

Kjøpmannsgate 20–28, Folkebibliotekets tomt.