Last ned foredrag - Bioenergidagene 2012

bioenergidagene.no

Last ned foredrag - Bioenergidagene 2012

Biodrivstoff – fremtidig bruk i luftfart

Bioenergidagene 2012

Hamar, 6. november 2012

Olav Mosvold Larsen, Avinor

Sammen for framtidens luftfart


Avinor

Statlig eid aksjeselskap

Flysikringstjenester

Lufthavnoperatør

Lufthavnnettverket “kryssubsidiert” –

overskudd ved de fire største

lufthavnene finansierer driften ved

de øvrige 42


Fordeling av nasjonale klimagassutslipp 2009

Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011)


06.11.2012 4


Klima – Flåteutskifting – Fuelforbruk i liter pr setekm

06.11.2012 5

Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011)


Biodrivstoff til sivil luftfart

Omfattende testflygninger gjennomført internasjonalt

50 prosent innblanding ble sertifisert i 2009 (FT) og

2011 (HEFA)

Bl.a KLM, Lufthansa og Finnair tar biodrivstoff i bruk

Norge: Målsetting om innblanding med 15 prosent

klimaeffekt i 2025

Forutsetter bærekraftig syntetisk biodrivstoff

Luftfart har endelig et reelt alternativ til fossilt drivstoff

Utfordring: Storskala/industriell produksjon


Trafikkutvikling og effekt av tiltak

• Innenriks: +1,8 pst pr år 2007-2025

• Utenriks: + 4 pst pr år 2007-2025

• Flere interkontinentale ruter

• Flere direkteruter fra Norge


Utslippsfremskrivninger innenriks luftfart

Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011)


Utslippsfremskrivninger alt jetdrivstoff solgt i Norge (innenriks og utenriks)

Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011)


ATAG Indicative goals


Biojetfuel til norsk luftfart

Stort utredningsprosjekt igangsatt av Avinor, SAS, Norwegian og NHO Luftfart

høsten 2011

Rambøll engasjert som prosjektleder

Publisering av resultater fra prosjektet Q1 2013

Undersøke potensialet for ”Bærekraftig og lønnsom biodrivstoff-produksjon for sivil

luftfart i Norge”

Hva koster en liter bærekraftig biojetfuel i Norge i 2020 og 2025

… og hva er klimaeffekten?


SYNTETISK BIODRIVSTOFF FOR LUFTFART

Bensin

Gass Jet A-1

Diesel

Smøreoljer Asfalt

Tungoljer

1 8 10 15 20

43 70-80

Antall karbonatomer

Sertifiserte ruter:

1. Fischer-Tropsch hydrogenraffinert syntetisk parafinsk petroleum (FT-SPK)

2. Syntetisk parafinsk petroleum fra hydrogenraffinert estere og fettsyrer (HEFA-SPK)

Kommende ruter

- aromatiske forbindelser (SKA)

- ruter for alkoholer (alcohol-to-jet, ATJ)

Andre forslag inkluderer pyrolyse og syntetisk bioteknologi.

AVINOR BIOFUEL REFERANSEGRUPPEMØTE #2

2012/06/12


BÆREKRAFTIG, LØNNSOM PRODUKSJON AV

BIODRIVSTOFF TIL NORSK LUFTFART

Produksjonskjede

for

uttak av

biomasse

•Tilgang på

ulike typer

biomasse

•Bærekraft

knyttet til

uttak av

biomasse

•Import av

biomasse

Etablering av

produksjonsanlegg

•Teknologiers

modenhet og

egnethet

•Investeringskostnader

•Beliggenhet

produksjonsanlegg

Drift av

produksjonsanlegg

•Pris på

biodrivstoff

2020-2025

•Rammevilkår

Bedriftsøkonomiske vurderinger og LCA

Distribusjon

og marked

•Langsiktige

rammevilkår

•Distribusjon til

brukerne

AVINOR BIOFUEL REFERANSEGRUPPEMØTE #2

2012/06/12


Overview of the main bio Jet-A1 production technologies

Sugars

Starches

Woody

energy crops

Agricultural

residues

Forestry

residues

Algal

biomass

Waste

Conventional

oil crops

New oil crops

Algae

Fermentation

Acid or

enzymatic

hydrolysis

Liquefaction

Pyrolysis

Gasification

Oil extraction

Optional

petroleum co-feed

Alcohol

synthesis

Dehydration Alcohol

Hydrotreating

Fischer Tropsch Jet

Alcohol Dehydration Olefins

Hydrotreating

FCC

Transesterification

Dehydration

Olefins

Oligomerization

Hydrogenation

Distillation

Jet

Gasoline

Diesel

Diesel

Jet

FAME, FAEE

SINTEF Energi AS


MULIGE RUTER FOR SYNTETISK BIODRIVSTOFF

Råstoff

Energi-vekster

Mikroalger

Makroalger,

tang og tare

Skog

Landbruksavfall

Husholdningsa

vfall

Industri-avfall

Preprosesseringste

knologier

Pulverisering,

oppdeling,

forbehandling,

kompostering

Konverteringsteknologi og prosessering

Biokjemisk

konvertering

Gjæring,

fermentering,

anaerobe

prosesser,

enzymer,

bakterier

Termokjemisk

konvertering

Pyrolyse,

gassifisering (høy

og lav

temperatur)

Kjemisk

konvertering

Reformering,

depolymerisasjon

Etter-behandling

og raffinering

Destillering og

rensing

Produkt

Bio Jet A-1

Biodiesel

Spillvarme

Damp,

elektrisitet

Kjemikalier

Spesialprodukter

Dyrefor

AVINOR BIOFUEL REFERANSEGRUPPEMØTE #2

2012/06/12


DELUTREDNINGER

01

Hvilke teknologier

er mest effektive

og egnet?

02

Hvor mye

bærekraftig

råstoff, til hvilken

pris, kan hentes

ut i Norge?

03

Hvor kan anlegget

lokaliseres?

04

Når kan alger bli

konkurransedyktig

05

Hva kan

importeres av

råstoff og

biodrivstoff og til

hvilken pris?

AVINOR BIOFUEL REFERANSEGRUPPEMØTE #2

2012/06/12


DELUTREDNINGER SOM UTFØRES AV

RAMBØLL

6. Lønnsomhetsberegninger og

produksjonskostnader

• Investeringsbehov og nåverdi

• Kroner per liter

7. Livssyklusanalyser (LCA)

• Sammenligning av klimaeffekt

og miljøpåvirkning for ulike

teknologier og råstoff

Lønnsomhetsberegninger og

produksjonskostnader

PROSJEKT Analyseperiode (antall år)

Årlig produksjonskapasitet (liter)

Kapasitetsfaktor

Råstoffkrav (liter drivstoff per tonn)

CAPEX Investeringskostnader (NOK/liter/år)

% capex vs. gjeld

Lånebetingelser

Internrente og nåverdi

OPEX Faste driftskostnader

Variable driftskostnader (NOK/liter)

Råstoffskostnader, levert (NOK/tonn)

SKATT Skattenivå og avskrivning

SALG Salgspris (NOK/liter)

Verdi av biprodukter (per liter drivstoff)

AVINOR BIOFUEL REFERANSEGRUPPEMØTE #2

2012/06/12


Oppsummering

Forutsetning: Bærekraftig biodrivstoff

50 prosent innblanding i jetfuel sertifisert 1. juli 2011

Biodrivstoff tas nå i bruk i regulære sivile flygninger

Luftfart har endelig et reelt alternativ til fossilt drivstoff

Det forventes sterk vekst i flytrafikken fremover – Få alternativer til fly i Norge

Uten tilgang på biodrivstoff kan vi risikere at utslippene fra bransjen øker

Utfordring: Storskala/industriell produksjon

Markedet er der – tilbudet mangler

Stort utredningsprosjekt igangsatt av Avinor, SAS, Norwegian og NHO Luftfart

høsten 2011. Resultater publiseres Q1 2013.

Hele «næringskjeden» undersøkes: Hva vil en liter biojetfuel koste i 2020 og 2025??

Det kan bli behov for offentlig-privat samarbeid for evt realisering av produksjon i

Norge


olav.mosvold.larsen@avinor.no

Similar magazines