2001 - Havass Skog BA

havass.no

2001 - Havass Skog BA

Årsberetning og regnskap

2001

Haldenvassdragets

Skogeierforening


HOVEDTALL 2001

2001 2000

Medlemmer antall 1177 1216

Leverandører antall 729 792

Omsetning i m3 207921 186041

Omsetning i Kr. 67.389.017 59.979.647

Gjennomsnittspris 324 322

Gjennomsnittsleveranse per. leverandør 285 235

Skogbruksplaner antall 0 76

Skogbruksplaner dekar 0 44573

Tømmerdrifter m3 122798 100561

Planting, antall 204835 293540

Ungskogpleie dekar 2702 2780

Transportorganisering m3 101937 96426

Kurs, skogdager m.m. antall 21 20

3


4

ORGANISASJONEN

STYRET:

valgt valgt første gang

Lars- Ole Gimming leder 2001 2000

Thoralf Halvorsrud nestleder 2000 2000

Sigmund Heggedal styremedlem 2000 1998

Ole Jørgen Bjørnstad styremedlem 2000 2000

Asbjørg Røsnæs styremedlem 2001 1997

Målfrid Stenslet styremedlem 2001 2001

Peter F. Bevan styremedlem 2000

SKOGEIERLAGENE:

AREMARK: RØDENES:

Hans Dagrød leder Barbro Kvaal leder

Paul Strøm nestleder Kolbjørn Kværner nestleder

Bjørn Lervik styremedlem Per Gasmann styremedlem/studieleder

Niklas Buer styremedlem/studieleder Jan Petter Høgås styremedlem

BERG: RØMSKOG:

Kjell Einar Huseby leder Klemet Haukenes leder

Jan Erik Bakke nestleder Johan Taraldrud nestleder

Thormod Bukholm styremedlem/studieleder Helene J. Dahl styremedlem

Anders Holmsen styremedlem Gudbrand Kvaal styremedlem/studieleder

DEGERNES: SETSKOG:

Ole Jørgen Bjørnstad leder Tor Heggedal leder

SigbjørnVelund nestleder Bjørn Kyhen nestleder

John Aamodt styremedlem Sigurd Martin Holmedahl styremedlem

Tore Fjeld styremedlem/studieleder Vera Engh styremedlem/studieleder

IDD: S.HØLAND:

Arnstein Jensen leder Jarle Bergsjø leder

Birgitta Næss nestleder Ansgar Heyerdal Simonsen nesteleder

Astrid Marie Hejer styremedlem/studieleder Målfrid Stenslet styremedlem/studieleder

Jørn Snopestad styremedlem Rolf Kr. Gangnæs styremedlem

Magne Simensen styremedlem Erik Glende styremedlem

N.HØLAND: ØYMARK:

Jahn-Helge Svendsen leder Jens Oskar Olsen Torp leder

Pål Morten Mjåland nestleder Hans Lervik nestleder

Jens Kr. Heyerdahl styremedlem Grete Bjerke styremedlem/studieleder

Odd Arild Lintho styremedlem Kjetil Horpestad styremedlem

Sissel Tønneberg studieleder


ÅRSMØTE

I 2001/02 BESTÅR ÅRSMØTET AV FØLGENDE REPRESENTANTER TILLEGG TIL STYRET:

Aremark: Hans Dagrød

Paul Strøm

Bjørn Lervik

Berg: Kjell Einar Huseby

Jan Erik Bakke

Thormod Bukholm

Degernes: Sigbjørn Velund

John Aamodt

Idd: Arnstein Jensen

Birgitta Næss

Magne Simensen

Høland: Jahn Helge Svendsen

Rødenes: Barbro Kvaal

Kolbjørn Kværner

Rømskog: Klemet Haukenes

Johan Taraldrud

Jan Petter Høgås

Setskog: Tor Heggedal

S.Høland: Jarle Bergsjø

Rolf Kr. Gangnæs

Øymark: Jens Oskar Olsen Torp

Hans Lervik

Kjetil Horpestad

Årsmøtets ordfører: Anders Slupstad

Søndre Høland

Årsmøtets varaordfører: Jens Oskar Olsen Torp Øymark

Valgkomite: Geir Grinder leder Aremark

Per Gasmann Rødenes

Per Øivind Moe Berg

Vera Engh Setskog

Tarald Straume Nordre Høland

Kontrollutvalg:

Ivar Pedersen Rødenes

Nils Bislingen Berg

5


6

Representanter i andre organisasjoner og selskaper.

Organ Representant Verv Varamedlem

Norges Skogeierforbund Lars-Ole Gimming Rep.skap Thoralf Halvorsrud

Øst-Norges Tømmermåling Lars-Ole Gimming Rep.skap Kristian M. Noer

Sigmund Heggedal Rep.skap Erik Bang

Utmarksavdelingen for Lars-Ole Gimming Styremedlem

Akershus og Østfold

BSF-Østfold Erik Bang Styremedlem

Prevista A/S Kristian M. Noer varamedlem til styret

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kristian M. Noer

– kontaktutvalget

Fylkesmannen i Østfold Kristian M. Noer

– kontaktutvalget

Godkjenningsnemnd for Sigmund Heggedal Medlem

skogsbilveier i Akershus

Ankenemnd for Roy Hellesjø Medlem

skogsbilveier i Akershus

Godkjenningsnemnd for Aasmund Krog Medlem

skogsbilveier i Østfold

Ankenemnd for Tormod Vatvedt Medlem

skogsbilveier i Østfold

Samarbeidsgruppa for Turid Rikheim Repr. Øystein Toverud

kulturlandskap i Østfold


STYRETS BERETNING

FOR 2001

Haldenvassdragets Skogeierforening er en medlemsorganisasjon

med ca. 1200 medlemmer. Alle skogeiere

innen det geografiske området som dekkes

av Haldenvassdragets Skogeierforening kan være

medlemmer. Dette området dekker kommunene

Halden, Aremark, Marker, Rømskog og deler av

Rakkestad og Aurskog-Høland. Foreningens hovedkontor

er på Ørje og formålet er å ivareta medlemmenes

interesser innen tømmeromsetning, avvirkning,

skogkultur og kompetanseoppbygging.

Foreningen driver næringspolitisk arbeid og tilbyr

utmarkstjenester gjennom et samarbeide med

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.

Styrets arbeid

Styret har holdt 14 styremøter hvorav 1 telefonmøte.

De har behandlet 108 protokollerte saker.

Styret har lagt ned mye arbeid med spørsmål vedrørende

virkeomsetningen i foreningen, kjøp av

"Saugbrugsskogene" fra Norske Skog ASA i samarbeid

med Norges Skogeierforbund og deres selskap

Vifor A/S, oppfølging av foreningens miljømål,

iverksettelse av strategisk plan og næringspolitiske

saker.

Årsmøtet i representantskapet

Årsmøtet fant sted på Ørje den 19. april 2001 med

23 stemmeberettigede tilstede. Styrets leder kom i

sin tale til årsmøtet inn på følgende:

samvirke og markedsmakt,

utviklingen innen skogeier- 9000

samvirket med stadig færre foreninger,

hvordan skal vi som

8000

råvareprodusenter opptre for å

snu trenden mot bruk av substi- 7000

tutter, økt bruk av FoU og hvordan

skal vi bli bedre på informa- 6000

sjon som skaper et positivt bilde

av skogbruket. Til slutt kom sty-

5000

rets leder inn på rovdyrproblematikken

både for utmarksnæringen

4000

og i bygdesamfunnet.

Årsmøtet vedtok en uendret kontingent

for 2002 på kr. 500,-.

3000

Lars- Ole Gimming ble enstemmig

gjenvalgt som styrets leder, mens 2000

Thoralf Halvorsrud ble valgt til ny

nesteleder etter Johan Arthur 1000

Torp, som hadde frasagt seg gjenvalg.

0

Årsmøtet vedtok ny instruks for

kontrollkomiteen.

Volum

Virkesomsetning.

I 2001 ble det omsatt 208.000 m3 rundvirke

gjennom Havass. Volumet er det høyeste siden

1990, og innebærer en økning fra fjoråret på 11 %.

Antallet leverandører har gått noe ned, til 729,

gjennomsnittsleveransen har altså økt til 285 m3.

Dvs. at 5 % av leverandørene leverer nå 30 % av

volumet i Havass.

Massevirkeandelen i året som har gått er i overkant

av 41 %. Dette er omtrent som for året før. Den

lange trenden er imidlertid at andelen massevirke

stiger. Utviklingen er lik for gran og furu. Vi ser det

ikke som unaturlig at gjennomsnittsdimensjonen

avtar etter som det blir mindre avvirkning av de

vegnære, sagtømmerrike bestandene på god

bonitet. Den vanskelige avsetningssituasjonen for

massevirke, særlig på furu, som vi har vært i

gjennom i 2001, og som fortsatt vedvarer, må vi

regne med at også vil fortsette. Det er derfor en

utfordring for Havass å bidra til å finne nye anvendelsesmåter

og ny bruk av massevirke. Vi må arbeide

for at så lite som mulig av småtømmeret havner

hos papirindustrien. Det råstoffet som kan skjæres

eller brukes til plateindustri bør brukes der.

Treslagsfordelingen har vært stabil. Det er omtrent

lik fordeling mellom gran og furu som i foregående

Innmålt volum per periode 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Periode

7


8

år. Også løvandelen er stabil. Omsetningen fordeler

seg etter dette med cirka 153.500 m3 gran, 51.000

m3 furu og 3.500 m3 løv.

Til tross for lavt salg i første halvår ble avvirkningen

som nevnt rekordhøy. Dette skyldes til dels gode

driftsforhold, sterke ønsker fra skogeierne om å få

levere tømmer bidrog selvsagt. Den høye avvirkningen

gjorde at vi slet med et høyt massevirkelager

allerede i april, som det tok flere måneder å bli

kvitt. Kurven viser terminvis innmåling av massevirke

i 2001.

Mye av massevirket ble som figuren viser, målt inn i

løpet av sommeren. Vi måtte gjennomføre flere ekstraordinære

tiltak for å greie å ta i mot alt virke,

noe som kostet penger.

Kurven viser også at leveransene var relativt jevne

over året, noe som er i henhold til industriens krav.

53 % av massevirkevolumet er levert i første halvår.

Gjennom 2001 har vi klart å tilfredsstille alle

bonusavtaler når det gjelder massevirke, og gått

glipp av en terminbonus på sagtømmer. Vi har vist

oss leveringsdyktige og presise, og håper gjennom

det å få gode vilkår både hos sagbruk og papirindustri

i framtida.

Gjennomsnittsprisen til skogeier var i 2001 ca. 324

kroner. I 2000 var snittprisen på 322 kroner, det er

altså en liten økning i snittprisene. Dette har sin

bakgrunn i en høyere pris på massevirke gran i

2001. Gjennomsnittsprisene varierer fra 308 til 336

kroner per m3 mellom skogeierlagene. I tillegg til

disse prisene kommer totalleverandørbonusen på 7

kroner, som finansieres gjennom utbytte fra Norske

Skog ASA. Selv om vi fikk et lite løft i de nominelle

prisene fra 2000 til 2001 må vi erkjenne at vi er

inne i en negativ pristrend. Det er derfor svært viktig

å fokusere på hvordan vi kan få løftet prisnivået

på våre standardsortimenter, men også hvordan vi

kan bedre utnyttelsen av det trevirket vi har.

Miljøsertifisering

Den 1. juli fikk Havass sitt miljøsertifikat fra Nemko

som bevis for at foreningen er sertifisert etter miljøstandarden

ISO14001. Sertifikatet gjelder for

skogforvaltning i samsvar med Levende Skogs standarder

for et bærekraftig skogbruk.

Havass ønsker med miljøsatsingen selv å ta ansvar

for å drive et langsiktig og bærekraftig skogbruk.

For at vi skal ha en sikker og best mulig avsetning

for tre som råstoff, er det viktig at markedet opplever

skogbruk som en miljøvennlig næring. Et miljøsertifikat

er med på å sikre markedsadgang og en

best mulig pris for Havass' tømmer. Retten til å

beholde sertifikatet vil være gjenstand for jevnlige

revisjoner. Utfallet avhenger av hvordan medlemmene

og medarbeiderne møter de krav som stilles

og hvordan en følger de ulike standardene. Levende

Skogs standarder for et bærekraftig skogbruk er lagt

til grunn for miljøsertifiseringen. Disse standardene

er trykket i et felthefte som er sendt ut til alle

medlemmer.

Foreningens hovedmålsetning er å sikre ivaretagelse

av biologisk viktige områder på våre medlemmers

areal. Dette innebærer en registrering av biologisk

viktige områder på medlemsarealet senest i løpet av

2006. Dette er et meget ambisiøst mål der det fortsatt

er en del usikkerhet ved metoder for gjennomføring,

kostnader og kostnadsdekning.

Registreringene er godt i gang på Idd og i Aremark.

Andre vedtatte miljømål -satsningsområder- i 2002,

vil være kompetanseoppbygging, forebygging av

kjøreskader/terrengskader, og en fortsatt satsing på

å redusere utslipp av mineralolje ved våre skogsdrifter.

Interne kontroller og kontroller gjennomført av

Nemko har i 2001 vist at svært mange av Havass'

medlemmer har vist stor interesse og vilje til å innrette

seg etter de vilkår for skogbehandling som

markedet og omgivelsene etter hvert krever. Det er

likevel et behov for å fortsette kunnskapsoppbyggingen

både hos ansatte, innleide skogsarbeidere

og medlemmene. En god innsikt i innholdet i

Levende Skogs standarder er nødvendig kunnskap

for alle skogeiere som vil ta sitt forvalteransvar på

alvor. Studiearbeid og skogdager med bærekraftig

skogbruk som tema vil fortsatt være satsingsområde.

I dette arbeidet har både foreningen og lagene

en oppgave slik at enda flere av medlemmene kan

øke sin kompetanse på området.

Kjøp av skoger

I løpet av våren 2001 ble det kjent at Norske Skog

ASA ønsket å selge sine skogeiendommer.

Eiendommene i Norge ble lagt ut for salg gjennom

DnB Næringsmegling AS. Salget av Norske Skogs

skogeiendommer er det største i sitt slag i moderne

tid. Det var en forutsetning fra Norske Skogs side at

eiendommene ble solgt samlet eller i maksimum de

fire enhetene den består av. Saugbruksskogene var

en av disse.

På bakgrunn av henvendelser fra enkeltskogeiere

besluttet styret å se på hvilke muligheter det var

for å erverve Norske Skogs skogeiendommer i vårt

distrikt, de såkalte "Saugbruksskogene". Styrets

interesse for et mulig kjøp av skogene begrunnet

seg i å kunne selge disse videre til aktive skogbru-


kere innen foreningens område for å styrke

næringsgrunnlaget for den enkelte.

Styret i Norges Skogeierforbund besluttet i sitt styremøte

5. juni å arbeide videre med sikte på kjøp

av Norske Skogs skoger i Norge i samarbeid med

Skogeierforeninga Nord og Haldenvassdragets

Skogeierforening. Basert på det foreliggende prospekt

ble det i løpet av sommeren arbeidet med

verdivurdering av eiendommene. Dette arbeidet ble

utført av Emil Anstensrud for eiendommene i sør og

Jon Rannem for eiendommene i nord. Samtidig ble

det arbeidet med å sikre finansiering av et så stort

eiendomskjøp.

I samarbeid med Norges Skogeierforbund og

Skogeierforeninga Nord ble et indikativt bud på alle

skogeiendommene levert den 10. august. Norges

Skogeierforbund har engasjert seg i skogkjøpet og

vil medvirke ved eventuell inngåelse av kjøpekontrakt,

men formelt er det VIFOR AS som vil være

kjøper og kontraktspart. Selskapet eies av skogsamvirket.

Norges Skogeierforbund har 93 % av aksjene,

mens de resterende aksjene tilhører skogeierforeningene

tilsluttet Skogeierforbundet.

I slutten av august kunne Norske Skog ASA meddele

at vi var kvalifisert til "finalerunden" og at et

endelig kommitert bud måtte leveres innen 28. september.

I et ekstraordinært representantskapsmøte den 4.

september ønsket styret i Haldenvassdragets

Skogeierforening å informere om det arbeidet som

var gjort i forbindelse med skogkjøpet og samtidig

innhente en fullmakt til videre arbeid. Møtet ga sin

enstemmige tilslutning til å gi styret fullmakt til å

inngå avtale om kjøp av Norske Skogs skoger i samarbeid

med Norges Skogeierforbund og deres samarbeidspartnere,

og i den forbindelse foreta de nødvendige

økonomiske transaksjoner i samsvar med de

rammer det ble redegjort for i møtet.

I løpet av september ble vårt indikative bud justert

og det endelige tilbudet ble behandlet i de respektive

styrer før innlevering før fristens utløp.

Etter behandling av budene fra "finalerunden" var

foretatt, konkluderte Norske Skog ASA at de ønsket

ikke å selge eiendommene i Midt-Norge, mens de

aksepterte VIFOR's bud på Saugbruksskogene.

Follumskogene ble solgt til Opplysningsvesenets

fond.

Endelig kjøpekontrakt mellom Norske Skogindustrier

ASA og VIFOR AS ble undertegnet 21. november og

konsesjonssøknad ble oversendt myndighetene 10.

desember.

I mellomtiden er det gjennomført et informasjonsmøte,

med deltakelse fra de seks berørte kommunene

og Fylkesmannen i Østfold. Her ble det redegjort

for arbeidet så langt og våre intensjoner som er

lagt til grunn for kjøpet:

• Styrke aktivt personlig eierskap gjennom videresalg

av eiendommer, medvirke til mer rasjonell

bruksutforming, styrke lokalt engasjement og legge

til rette for næringutvikling.

• Gi mulighet for tilbakekjøp til eiendommer som

noen av skogteigene tidligere har tilhørt.

• Skape grunnlag for eventuelt å kunne gå inn med

areal i makeskifter ved opprettelse av naturreservater

og eventuelle offentlig erverv dersom en på

denne måten kan medvirke til rasjonelle løsninger

og dempe konflikter og interessemotsetninger.

Som en del av kjøpet har styret vedtatt at

Haldenvassdragets Skogeierforening skal eie og forvalte

Eidsverket, som er en del av

Saugbruksskogene. Styret har vedtatt å opprette

selskapet Setta Skog AS som et heleid datterselskap,

og dette selskapet vil søke konsesjon så snart

VIFOR's søknad om konsesjon er ferdigbehandlet.

Dette er regulert i en intern avtale mellom VIFOR

AS og Haldenvassdragets Skogeierforening.

VIFOR AS står som formell selger når

Saugbruksskogene skal videreselges, men det forutsettes

at hvert enkelt salg skal foregå i nært samarbeid

med den skogeierforening hvor eiendommen er

lokalisert. Dette gjelder også Viken og Glommen

skogeierforening for eiendommer innenfor deres

områder. Det vil i løpet av vinteren bli utarbeidet

prospekter på de enkelte eiendommer, som vil

danne grunnlag for videresalget.

Haldenvassdragets Skogeierforening har også fått i

oppdrag fra VIFOR å stå som koordinator i salgsprosessen.

Under forutsetning av at konsesjon blir gitt

vil Haldenvassdragets Skogeierforening ta seg av

forvaltning/bestyrelse på vegne av VIFOR så lenge

de står som eier.

Arbeidsmiljø

Det har heller ikke i år blitt innrapportert noen

alvorlige skader eller ulykker. Sykefraværet har økt

fra året før, noe som skyldes arbeidstakere som har

vært langtidssykemeldte av ulike årsaker.

• Totalt sykefravær: 8,6 %

Selv med et noe høyere totalt sykefravær anser styret

at arbeidsmiljøet i foreningen som bra, men vil

intensivere arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Styret i Haldenvassdragets Skogeierforening fastslår

at foreningen ikke produserer noe som forurenser

det ytre miljø.

Administrasjon

Ved utgangen av året hadde skogeierforeningen 12

ansatte funksjonærer, hvorav 3 i Utmarksavdelingen

9


10

for Akershus og Østfold og 3 skogsarbeidere.

I løpet av året ble Vidar Kragset ansatt som

utmarkskonsulent etter Rune Olav Hoseth.

Prosjektstillingen som var opprettet for å ivareta

miljøsertifiseringsprosessen ble i løpet av 2001

omgjort til en fast stilling som miljø- og kvalitetsleder

og Torgrim Fjellstad ble tilsatt i stillingen.

Regnskap 2001

Regnskapet er gjort opp med et overskudd etter

ekstrautbetaling for totalleverandørbonus og før

skatt og overføringer til skogeierlagene på kr.

2.485.729,81. Driftsresultatet viser et underskudd

på kr. 2,716.127,52 etter belastning av bonusutbetalingen.

Finansinntektene er også i år tilfredsstillende

og muliggjør som tidligere å opprettholde

ordningen med bonus til de medlemmene av foreningen,

som er totalleverandører.

Styret foreslår for årsmøtet i representantskapet at

årsoverskuddet disponeres slik:

Skogeierlagenes grunnfond: Kr 1.858.996,51

Skogeierlagenes drift: Kr 141.426,30

Styret mener det framlagte regnskap viser at likviditeten

er god og at det er grunnlag for videre

drift. Med forutsetning i videre drift er årsregnskapet

utarbeidet.

Utsiktene for 2002

I skrivende stund er det fortsatt ikke fastlagt priser

for sagtømmer i Havass. Vi ser med bekymring på

at tømmerprisene er under et svært sterkt press,

selv om etterspørselen etter volum på sagtømmer

er høy. Brannen 17. november på Årjäng har redusert

virkesforbruket til ARE-gruppen vesentlig. Vi er

imidlertid ikke berørt av dette, annet enn at vi får

noe lengre transportdistanser i og med at tømmeret

fra Marker må kjøres til Nössemark.

Ørje, 31. desember 2001

11. februar 2002

Vi sliter også i år med å få salg på alt det massevirket

medlemmene vil levere. Når det gjelder furu

mangler vi forbrukende industri, det betyr at dette

kan bli en langvarig utfordring. Per i dag finnes

bare en kjøper av furuslip i Havass, nemlig

Østfoldtømmer. Store deler av markedet for furufiberbasert

papir har bortfalt for vår svenske kjøper i

Billingsfors. I tillegg sliter denne fabrikken for

tiden med høye lager og tekniske problemer. Vi kan

derfor ikke regne med at Munksjö Billingsfors kommer

igjen som kjøper i overskuelig framtid.

For gran er utfordringen vår først og fremst rettet

mot å jevne ut avvirkningen ytterligere over året.

Den salgssvikten vi har sett for 2002, må vi betrakte

som midlertidig. Når det gjelder gran er det gjort

ytterligere presiseringer i kravene til ferskhet på

virket. Det har som konsekvens at vi må avvirke

grana helt i takt med leveringsmulighetene. Vi kan

derfor ikke overavvirke i vinter for å ha et lager å

kjøre på ut over våren slik tradisjonen har vært. En

positiv side ved dette er at skogeierne skal slippe å

ha massevirke liggende ved veikant i altfor lang tid

i 2002.

2002 ser ut til å bli et år preget av lav avvirkning

og lave priser. Vi må bruke året på å arbeide konstruktivt

med det som mål å bedre pris og avsetning

på våre produkter!

Styrets takk

Styret vil atter en gang takke medlemmene for

engasjement gjennom året og lojal oppslutning. I

en tid med stadig større utfordringer rettet mot

skogbruket vil styret takke de lokale tillitsvalgte og

ansatte for innsatsen og for det gode samarbeidet i

året som er gått.

Lars-Ole Gimming Thoralf Halvorsrud Målfrid Stenslet

styrets leder styrets nestleder

Asbjørg Røsnæs Ole-Jørgen Bjørnstad Sigmund Heggedal Peter F. Bevan


ANTALL MEDLEMMER PR. 31.12.2000

Antall medlemmer

Skogeierlag 2001 2000

AREMARK 118 121

BERG 151 152

DEGERNES 134 141

IDD 148 146

NORDRE HØLAND 124 132

RØDENES 124 129

RØMSKOG 56 54

SETSKOG 34 38

SØNDRE HØLAND 158 164

ØYMARK 130 139

OMSETNING 2001

1177 1216

M 3 KRONER

Sortiment 2001 2000 2001 2000

Massevirke gran 59.774 52.053 15.170.052 12.139.522

Massevirke furu 19.292 18.912 3.861.828 3.785.438

Massevirke løv 2.963 2.902 641.662 647.442

Sagtømmer gran 88.295 78.079 34.664.239 31.207.933

Sagtømmer furu 29.392 28.417 10.135.047 9.680.486

Sagtømmer løv 425 207 198.717 86.697

Spesialtømmer furu 2.473 3.148 1.699.434 2.243.901

Spesialtømmer gran 350 308 93.304 135.264

Annet virke 4.957 2.014 924.734 43.964

Sum 207.921 186.041 67.398.017 59.970.647

11


12

TØMMERPRISER 2001

De oppgitte priser er utbetalingspriser til leverandør:

SAGTØMMER:

Prisene er oppgitt pr. m 3 u.b. for stokker med toppmål 20 cm, lengde 49 dm og avsmalning 1 cm/m.

01.01. – 20.06. 21.06. - 16.09. 16.09. – 31.12.

Gran prima 442 442 442

sekunda 338 338 338

Furu spesial 647 632 647

prima 540 525 540

sekunda 325 310 325

DIVERSE SPESIALSORTIMENT:

Furu stamblokk (gj.snitt)

01.01. – 31.12.

714

Pallevirke 305

Bjørk spesial 800

prima 500

sekunda 300

MASSEVIRKE

01.01. – 31.12.

Gran prima 267

sekunda 195

Furu prima 200

sekunda 142

Tørrgran 140

Cellgran 140

Energigran 100

Bjørk (utsortert) 235

Annet løv 165

UTFØRTE ARBEIDER

Under distriktstjenestens ledelse er utført følgende arbeider i 2001

2001 2000

Sluttavvirkning 122 188 m3 99 393 m3 Tynning 1 610 m3 1 168 m3 Planting 204 835 stk 293 540 stk

Ungskogpleie 2 702 da 2 780 da

Andre kulturarbeider 206 da 155 da

Transportorganisering 101 937 m3 96 426 m3


UTMARKSAVDELINGEN FOR

AKERSHUS OG ØSTFOLD

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold er et serviceorgan for lokale grunneierlag og enkeltgrunneiere i

Akershus og Østfold. Målet er å engasjere grunneierne sterkere i utmarksressursene for å:

• styrke rettighetene

• fremme utmarksnæringen og økonomisk utnyttelse av denne.

Styret har bestått av:

Claus Larssen, leder Østfold Bondelag

Anders Jellum, Akershus Grunneierlag

Nils-Bjørn Vistad, Viken Skogeierforening

Oddvar Bjerke, Akershus Bondelag

Lars-Ole Gimming, Haldenvassdragets Skogeierforening

Tormod Walle, Østfold Utmarkslag,

Vidar Holthe, Norges Skogeierforbund

De ansatte er

Turid Rikheim, kontorsted Landbrukskontoret, Årnes

Vidar Kragset, kontorsted Havass, Ørje

Øystein Toverud, kontorsted Havass, Ørje

Arbeid i 2001:

Viltforvaltning:

• Det er utarbeidet driftsplan på elg i, Kvisler, Nordre Idd, Midtre Enningdalen, Vestfjella viltlag, Østsiden

Rødenes og driftsplan under utarbeidelse i Østkroken/Bønøgaard.

• Det er arbeidet med rovvilt

• Det er foretatt analyse av alder på 130 elg

• Næringsmessig utvikling, bl.a. veilede med kontraktforslag og prising

Fiskeforvaltning

• Det er utført elektrisk fiske og prøvefiske Vålerkroken, Aurskog-Høland og flyttet fisk i Vestfjella

Aremark og fra Fisma Femsjøen til Rjørelva.

• Fiskekort utbedret

Næringsmessig utvikling

• Kreps – Det er arbeidet med å utvikle kjerneområde for kreps

• Prøvekrepsing, dykking Haldenvassdraget

• Utvikle kompetanse

• Kurs/Møte i samarbeid med Hushållningsselkapet, desember 2001

• Kurs næringsfiske - tur til Finland.

• Fiskeguide for Vestfjella i Aremark er utviklet

Friluftsliv

Det er holdt møte Østfold Orienteringskrets.

Arbeidet mot skoler med tilbud om tilrettelagte opplegg.

Kulturlandskap

• Hjelpe grunneiere med å forbedre kulturlandskapet og arbeidet konkret med enkelt gårdsbruk.

• Delta i Områdeplaner i Eidsberg og Marker

• Deltagelse i kulturlandskapsgruppa i Østfold

Tomtefeste

• Bortfestenytt” har 330 abonnenter

• Evaluere §15 i Tomtefesteloven

• Hjelpe enkeltgrunneiere

13


14

Næringsutvikling:

• Justert næringsdel Vestfjella fisk, driftsplan

• Hjelp enkeltgrunneiere med prising, forhandlinger og kontrakter

• Bever SND , søknad 2002, Ideer drøftet.

• Bever og skogskjøtsel, søknad rentemidler 2002

Kurs:

• Biologisk Mangfold kurs

Annet:

• Bebyggelsesplan Nebba

• Sekretærhjelp Haldenvassdragets Fiskelag

• Brosjyre bekk

• Utviklet Interreg-prosjekt


ÅRSMELDING AREMARK SKOGEIERLAG

Årsmøtet ble holdt på Furulund den 19. mars med frammøte av 18 stemmeberettigede medlemmer. Fra

foreningen møtte styreleder Lars-Ole Gimming, disponent Erik Bang, skogsjef Kristian M. Noer og skogbruksleder

Gunnar Grislingås. I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble skogeierlagets brev til foreningens

styre referert. Her ble det stilt spørsmål hvilken strategi styret hadde for å øke rotnettoen til skogeier,

faren ved fremmede sopp og insektangrep fra ubarket importvirke som blir fraktet gjennom nærområdet og

mulighetene for å danne et eget landsomfattende salgsselskap for massevirke og flis. Videre orienterte

lagets leder om planene om en fagtur til Estland i tiden 25. – 29. juli. Fra skogetaten orienterte Niklas

Buer om tilskuddssatser til skogbruket.

Valget fikk følgende utfall:

Leder: Hans Dagrød

Nestleder: Paul Strøm

Styremedlem: Niklas Buer

Styremedlem: Bjørn Lervik

Ved årets utgang var det 118 medlemmer, hvorav 83 var aktive leverandører.

Aktiviteter gjennom året:

Det har vært avholdt 4 styremøter og 1 medlemsmøte. Foruten å deltatt på foreningens årsmøte, har

styret deltatt på et ekstraordinært representantskapsmøte hvor kjøp av “Saugbruksskogene” var tema og

et høstmøte på Ørje.

Laget har i løpet av våren gjennomført 6 studieringer med til sammen 44 deltaker i kurset “Standarder for

et bærekraftig skogbruk”.

Styret har representert foreningen i “Hamnehagan” på Momarkedet i august.

I slutten av juli arrangerte skogeierlagene i Aremark, Øymark og Rødenes en felles studietur til Estland

med god deltakelse. Turen var meget interessant og man fikk et godt innblikk i hvordan skogbruket ble

drevet i Estland.

Laget har også deltatt på en skogdag i oktober hvor den svenske naturskogmetoden var tema.

Omsetningen fra lagets medlemmer var 26.829,03 m3 til en verdi av kr. 8.765.687,-

15


16

ÅRSMELDING BERG SKOGEIERLAG

Berg Skogeierlag avholdt årsmøte på ”Bua” Sørbrøden Gård den 22. mars 2001. Det møtte

21 medlemmer.

Fra Administrasjonen møtte tømmersjef Kristian M. Noer og skogbruksleder Tor Åge Jensen.

Fra Styret møtte Lars Ole Gimming og Asbjørg Røsnæs.

Fra Skogbrukskontoret møtte Jørgen Tjelle.

Rune Holt foredro om oppstart av hjorteoppdrett. Årsmøtet forløp etter planen, med vanlige årsmøtesaker.

Valget fikk følgende resultat:

Leder Kjell Einar Huseby

Nestleder Jan Erik Bakke

Studieleder Tormod Buckholm

Styremedlem Anders Holmsen

Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 15 saker i løpet av året.

Styret har møtt i / arbeidet med:

•Årsmøtet i Havass

• Orienteringsmøte om kjøp av Saugbruksskogene

• Høstmøte på Ørje

• Arrangert fagtur sammen med Idd Skogeierlag 21. –22. Juni 2001, til Numedal.

• Vi så på skognæring, utmarksnæring, turisme, og levevilkår hos yrkesbrødre. Turplanlegger og reiseleder

var Trygve Simensen. 40 deltakere var med på turen.

• Vi har i år kjøpt en veiskrape nr. 2. Nå står èn hos Tor Kristian Horgen, og en hos Magne Molteberg.

• Styret har vært og delt ut pengegaver til Rokke, Svingen,- og Torpedalen 4H.

• Deltatt på orienteringsmøte om Orienteringsaktiviteten i Halden, og om Veteran VM på Mo Gård i 2003.

• 2 personer fra laget representerte skognæringen på Momarkedet.

• Leder var på møte om kulturminner i skog, arrangert av Berg, Rokke og Asak Historielag.

• Berg Skogeierlag har møtt,- og deltatt aktivt rundt planlegging av landbruksutstillingen som skal være

på Lundestad Gård 4. August 2002.

• Representert på møte om organisering av Landbrukskontoret som ble arrangert av

Halden Senterparti.

• Leder har møtt på Årsmøtet i Halden Næringsråd

• Budsjettmøte om bruk av rentemidler.

Berg Skogeierlag avvirket i år 2001 – 23.979,92 m3

Av dette er 12621,34 m3 skurtømmer og 11.358,58 m3 massevirke.

Dette har gitt laget en omsetning på kr 7.405.846,-.

Berg Skogeierlag har i 2001 hatt 151 medlemmer.


ÅRSMELDING DEGERNES SKOGEIERLAG

Årsmøtet ble holdt på Bøndernes Hus 13. mars 2001. Det møtte 18 stemmeberettigede medlemmer. Fra

foreningen møtte disponent Erik Bang og styremedlem Thoralf Halvorsrud. Skogbruksleder Thor-Åge Jensen

møtte fra regionkontoret og fungerte som sekretær. Fra skogetaten i Rakkestad kommune møtte

skogmester Knut Østby.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, ble det fra foreningen gitt orienteringer bl.a. om miljøavtaler. Knut

Østby orienterte om tilskuddssatser til ungskogpleie og tynning. Arealet som det er utført ungskogpleie på

i Rakkestad i 2000 er på ca. 4000 daa, mot ca. 2500 daa i flere år før.

Styret har dette året bestått av følgende:

Leder: Ole Jørgen Bjørnstad

Nestleder: Sigbjørn Velund

Studieleder: Tore Fjeld

Styremedlem: John Aamodt

Gjennom året er det holdt 3 styremøter, med 13 protokollførte saker.

Laget har deltatt på Bygdedag i Lillerudlunden med tippekonkurranse hvor tresorter og blader var oppgaven.

Laget bidro også med ospebenker og store serveringsfat til “Kirkebakkefest” ved Degernes Kirke i

juni. Repr. fra styret var også med på Momarkedet, hvor snekring av fuglekasser var populært.

Årets skogdag ble holdt sammen med Skogetaten og Rakkestad Skogeierlag. Emnet denne gang var soppangrep

på furu. Fylkesskogmester Hans Jørgen Sommerfelt og instruktør Kåre Ødemark deltok. Det ble

sett på flere felter i hogstklasse 2 og 3, og diskutert hvilke inngrep som burde gjøres.

Kappekurset ble arrangert i desember, med ca. 20 deltakere.

Kåre Ødemark fikk som vanlig til en livlig diskusjon om hvor kronene er å hente. Miljøleder Torgrim

Fjellstad fortalte om miljørapporten og hvordan denne skal fylles ut.

Det er dette året gitt gaver til Aas og Kirkeng 4H.

Styret vil oppfordre medlemmene til å komme med ideer til aktiviteter og kurs.

Skogeierlaget har nå 134 medlemmer. Det er i 2001 avvirket 13.272,70 m3 av dette er 7.859,13 m3

skurtømmer og 5.413,57 m3 massevirke.

17


18

ÅRSMELDING FRA IDD SKOGEIERLAG

Årsmøtet ble avholdt på Bøkevangen den 20. mars, her var det 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Fra Havass møtte tømmersjef Kristian M. Noer og styreleder Lars-Ole Gimming. Skogbruksleder Thor-Åge

Jensen fungerte som sekretær. Fra Halden Kommune møtte skogbrukssjef Jørgen Tjelle. Dag Friberg fra

fylkesskogkontoret fortalte om trelast og emneproduksjon.

Styret ble bestående av:

Leder: Arnstein Jensen

Nestleder: Birgitta Næss

Studieleder: Astrid Marie Hejer

Styremedlem: Magne Simonsen

Styremedlem: Jørn Snopestad

I forbindelse med kommunens dårlige økonomi spøkte det stygt for en stilling på skogbrukskontoret. Vi

tok initiativ til et møte sammen med de andre landbrukslaga, hvor vi ble enige om å skrive et brev til

kommunen. Det ser så langt ut til å ha virket.

Sommeren startet for en del av oss med skogtur til Numedal. Med den største presisjon loset Trygve

Simonsen oss gjennom et variert, spennende og opplevelsesrik tur. Tusen takk, Trygve !

I 2002 er det igjen tid for en ny Lundestadutstilling, da er det 25 år siden sist. Sammen med Berg skogeierlag

er Birgitta i gang med planlegging av hvordan “skogbiten” av arrangementet skal gjennomføres.

Skogbruksplanleggerne har i løpet av høsten gjort seg ferdig med markarbeidet øst for jernbanen. I løpet

av senvinteren/våren vil disse planene være ferdige. Neste sommer vil resten av markarbeidet bli gjennomført.

I løpet av 2001 var det to dager med internkontroll av fototaksten og markarbeidet.

Vi har avholdt tre styremøter, hvorav et sammen med Berg Skogeierlag. Deltatt på ekstraordinært representantskapsmøte

angående bud og kjøp av Norske Skog’s skoger, deltatt på høstmøte på Ørje. På høstmøte

ble vi utfordret av tømmersjefen til å komme med ideer til “ønsket” virkesflyt, spesielt med henblikk

på massevirkekjøperenes krav til presis levering. Med bakgrunn i dette arbeidet utarbeidet vi et brev med

forslag til å etterkomme disse krava for å oppnå leveringsbonus. Ellers har vi vært representert på: Møter i

Halden BSF, Halden Næringsråd, høstfester i bygdas 4H klubber.

Laget har for tiden 148 medlemmer og leverte i 2001 27.398,65 m3 tømmer


ÅRSMELDING NORDRE HØLAND SKOGEIERLAG

Årsmøte i Nordre Høland Skogeierlag ble holdt på Sentrum Kro den 21. mars 2001. Det møtte opp 14

stemmeberettigede medlemmer. Fra Skogeierforeningen møtte styrets leder Lars-Ole Gimming, disponent

Erik Bang og skogbruksleder Peter F. Bevan. Lagets årsberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent.

Skogeierforeningens årsberetning og regnskap ble gjennomgått av disponent Erik Bang.

Styret har i 2001 bestått av følgende:

Leder: Jahn-Helge Svendsen

Nestleder: Pål Morten Mjåland

Styremedlemmer: Jens Christian Heyerdahl

Odd Arild Lintho

Studieleder: Sissel Tønneberg

I dette året har laget satset mye på å aktivisere, stimulerer og motivere kvinnene til å ta aktivt del i

skogbruket. Den 23. april var det stor oppslutning på skogmøte med tema: “Eierskifte, forvaltningslyst og

eierglede” belyst av Tove Bolstad og informasjon om “Jenter i Skogbruket” ved Elin Mørk. Det ble uttrykt

ønske om et skogfaglig kvinneforum som da var utgangspunktet for nytt møte den 12. november.

Foredragsholdere var Laila Grøndahl og Elisabeth Gill (JiS). Disse arrangementene var et samarbeid mellom

Setskog, S. og N. Høland skogeierlag. Akershus Skogselskap har fulgt opp interessen og planlegger

skogkurs for kvinner på Romerike våren 2002. Kursted vil bli Kjelle videregående skole.

Skogdag ble avholdt 9. juni med tema: “Bjørk og lauvvirke”. De faglig ansvarlige var Peter F. Bevan og

Kristian M. Noer, Vegar Kilde fra Treteknisk Institutt og sen. forsker Kjell Kapaasen. Skogdagen var vellykket

med godt vær, stort frammøte og sosialt samvær rundt grillen.

Laget har 124 medlemmer og det ble avvirket 14.875,21 m3.

19


20

ÅRSMELDING RØDENES SKOGEIERLAG

Årsmøtet i Rødenes Skogeierlag ble avholdt på Ørje 12 .mars 2001. Det var 20 medlemmer tilstede.

Første del av møtet var fellesmøte med Øymark Skogeierlag.

Erik Bang gjennomgikk foreningens årsberetning og regnskap.

Kristian Noer orienterte om miljøsertifisering i Havass – miljøavtaler, samt midler fra SND.

Dagens tema var Tømmerstrategi ; status og tanker, det var lagt opp til forskjellige innledninger og

påfølgende diskusjon.

Innledninger var ved leder i Havass Lars Ole Gimming, nestleder i Viken skogeierforening Lars Henrik

Sundby, og styremedlem i Havass Toralf Halvorsrud. Temaet fenget mange og det ble en livlig diskusjon

Etter pausen fortsatte laget med sitt eget årsmøte.

Lagets årsberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent.

Valg:

Leder: Barbro Kvaal

Nestleder: Kolbjørn Kværner

Styremedlem: Jan Petter Høgås

Studieleder: Per Gasmann

Utsendinger til foreningens årsmøte:

Barbro Kvaal

Kolbjørn Kværner

Jan Petter Høgås

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter . Det planlegges et medlemsmøte i februar vedrørende tømmersituasjonen.

Laget har vært godt representert på foreningens forskjellige møter.

Rødenes Skogeierlag har sammen med Rødenes Bondekvinnelag og Rødenes Bondelag arrangert kurs i

”Kulturminner og Skogbruk.”

8 medlemmer fra laget deltok på en skogfaglig tur til Estland, dette var et felles arrangement for

medlemmer fra Rødenes, Øymark og Aremark.

Laget stilte 2 representanter på foreningens stand i Hamnehagan/ Momarkedet 2001.

I september arrangerte laget sammen med Østfold Skogselskap og Øymark Skogeierlag en skogdag med

tema ”Juletreproduksjon og pyntegrønt, samt vedproduksjon”.

Rødenes skogeierlag ble i anledning kronprinsparets besøk på Ørje kontaktet av Marker kommune, og det

ble brent bål langs Ørje elva. Laget var representert ved hele styret.

Sammen med Øymark og Rømskog skogeierlag arrangerte laget en fest for avgått skogbrukssjef Håkon

Taraldrud.

På den økonomiske siden har laget støttet Rødenes 4H med kr 2000,- i 2001.

Laget har 124 medlemmer og det er i år avvirket 17.952,14 m3


ÅRSMELDING FRA RØMSKOG SKOGEIERLAG.

Rømskog skogeierlag avholdt årsmøte på Kommunehuset 26. mars. 21 medlemmer møtte. Fra skogeierforeninges

styre møtte leder Lars Ole Gimming og Sigmund Heggedal. Fra administrasjonen møtte skogsjef

Kristian Noer, miljøleder Torgrim Fjellstad og skogbruksleder Peter Bevan. Gjest var skogsentreprenør Jan

Birger Holth.

Lagets regnskap og årsberetning ble referert og godkjent. Likeså ble foreningens regnskap og årsberetning

gjennomgått og tatt til etterretning.

Valgene ble som følger:

Leder: Klemet Haukenes

Nestleder: Johan Taraldrud

Styremedlem: Helene Dahl

Styremedlem og studieleder: Gudbrand Kvaal

Utsendinger til foreningens årsmøte: Klemet Haukenes og Johan Taraldrud.

Styreleder Lars Ole Gimming orienterte om Havass behandling av dusør for dokumenterbare tips om utsetting

av ulv på bakgrunn av Rømskog skogeierlags forslag om at Havass skulle øke sin dusør til kr.

100.000.

Videre reiste han spørsmål om det er klok å ha kapital i Norske Skog. I denne forbindelse la han vekt på

selskapets historie og da særlig de to siste årene.

Skogbruksleder Peter Bevan orienterte om Rømskog skogring.

Skogsjef Kristian Noer orienterte om ordningen med grøntlagerbonus. Han orienterte videre om miljøsertifisering

og framhevet viktigheten av at dette ble tatt på alvor.

Skogsentreprenør Jan Birger Holth orienterte om forsøk med maskinell måling av virke, og kapping etter

lister fra tømmerkjøper.

Medlem og planlegger Nils Nilsen orienterte om planavdelingens stilling etter fusjonen til Prevista.

Laget har avholdt et styremøte og det tradisjonelle ”Høstmøtet”. På Høstmøtet foredro direktør Gudbrand

Kvaal om: Samvirke, hva nå? Han orienterte også om samvirkets kjøp av skog fra Norske Skog.

Skogbruksleder Peter Bevan orienterte om markedsutsikter og avsetningsmuligheter. Han tegnet også tømmerkontrakter.

Laget har 56 medlemmer.

21


22

ÅRSMELDING FRA SETSKOG SKOGEIERLAG

Setskog Skogeierlag avholdt årsmøte på Setskog samfunnshus 14. mars 2001. Fra skogeierforeningen

møtte styrets leder Lars-Ole Gimming, disponent Erik Bang, styremedlem Sigmund Heggedal og skogbruksleder

Peter F. Bevan. Skogeierforeningens årsberetning ble referert og kommentert av Lars-Ole Gimming

og regnskapet ble gjennomgått av Erik Bang.

Valg:

Leder: Tor Heggedal

Nestleder: Bjørn Kyhen

Styremedlem: Sigurd M. Holmedahl

Styremedlem og studieleder: Vera Engh

Varamedlem 1: Sigmund Heggedal

Varamedlem 2: Inge Engh

Utsendinger til årsmøtet: leder og nestleder.

Skogeierforeningen klarte ikke å oppfylle sine strenge krav til sine massevirkekjøpere og fikk et lite

bonustap. Men Erik Bang syntes at Havass klarte seg bra i forhold til andre. Høsten 2000 var spesiell med

sitt dårlige vær, og må ta det meste av skylden for dette. Skogeierforeningens forhandlere, som forhandler

mot sine kjøpere ser ut til å få det vanskeligere for hvert år. Kjøperne krymper kvoter, leveransetider og

lavere priser. Det fører selvfølgelig til at vi skogeiere må lide for dette. At det skal dra slik ut i tid før vi

får priser er også en bakdel, men det ser ut som vi må lære oss å leve med det.

Bonus for totalleverandør i skogeierforeningen blr kr. 9,- pr. kubikkmeter.

Det har vært et ekstraordinært representantskapsmøte i foreningen angående skogkjøp fra Norske Skog

ASA. Det var et klart flertall for å gå videre i kjøp, selv om prisen så ut til å bli svært høy.

Høstmøtet på Ørje hvor et av temaene var videresalg av “Saugbruksskogene” og hvordan dette eventuelt

skulle gjøres.

Skogeierlaget fikk et høringsnotat fra A-H kommune angående privatisering av kommunale veier. Laget sa

bestemt nei til privatisering med de følger dette fører med seg for de skogeiere dette gjelder. Også for

beboerne og befolkningen er det viktig at veiene er åpne for fri ferdsel og at kommunen har vedlikeholdet.

Historielagenes fellesprosjekt om skogbruket i kommunen fikk også i år kr. 90.000.- av rentemidlene, så

nå håper vi at boka kan bli ferdig og vi får se et bra resultat.

Skogeierlaget hadde et medlemsmøte i høst, hvor skogbruksleder orienterte litt om skogstandardene,

miljørapporter, virkessituasjonen og kontraktskriving. Grei orientering å få i en litt vanskelig tid for skogbruket.

Skogeierlaget har i samarbeid med de andre skogeierlagene i kommunen vært representert på

næringslivsmessa, som ble arrangert i idrettshallen på Bjørkelangen. Løvtre var i fokus, med utstilling av

blant annet panel av de fleste løvtresorter fra distriktet. Eller har det vært et rolig år i Setskog

Skogeierlag, uten de store saker.


ÅRSMELDING FRA

SØNDRE HØLAND SKOGEIERLAG

Årsmøte i laget ble holdt på Skullerud Grendehus 15. mars 2001. Leder Jarle Bergsjø kunne ønske 27

medlemmer velkommen. Spesielt ble Erik Bang, Kristian Noer, Peter Bevan og Lars-Ole Gimming fra

Havass, og skogbrukssjef Einar Kjensli ønsket velkommen. Lagets regnskap og årsberetning ble referert og

godkjent. Foreningens regnskap og årsberetning ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Valgene ble som følger:

Leder: Jarle Bergsjø

Nestleder: Ansgar Heyerdahl Simonsen

Studieleder: Målfrid Stenslet

Styremedlem: Rolf Kr. Gangnæs

Styremedlem: Erik Glende

1. varamedlem: Kai Høntorp

2. varamedlem Morten Tønneberg

Valgkomite: Johannes Åleskjær

Ole Jørgen Kolstad

Jan Kristoffer Gulbrandsen

Det har vært avholdt 2 styremøter i løpet av året. Næringslivsmesse på Bjørkelangen i april, hvor skogeierlaget

hadde felles stand med de andre lagene i kommunen. Det ble vist fram panel av forskjellige tresorter,

samt en tippekonkurranse.

29. mai var 12 medlemmer med på blinketevling hos Rolf Kr. Gangnæs. Ole Hjalmar Wennemo trakk lengste

strået bland de som var med. Kvelden ble avsluttet med grilling og sosialt samvær.

Medlemsmøte den 4. desember hvor Lars-Henrik Sundby snakket om “Framtiden i skogbruket”. Etter kaffen

holdt Erik Bang en orientering om Havass sitt kjøp av skog fra Norske Skog. Dette var temaer som fenget

skogeierne, og det ble noe diskusjon blant de 50 frammøtte. De andre skogeierlagene i kommunen var

også invitert, og det var flere medlemmer fra hvert lag.

Like før jul var skogeierlaget og solgte juletrær i Hemnes, dette var et felles arrangement sammen med

landbrukslaget. Overskuddet av dette salget går i år til Bråte Ungdomsskole, til aktiviteter innen skog og

utmark.

23


24

ÅRSMELDING FRA ØYMARK SKOGEIERLAG

Øymark Skogeierlag avholdt årsmøte i Marker Rådhus 12.03.00. Første del av møtet ble holdt sammen med

Rødenes Skogeierlag. Fra foreningen møtte Erik Bang, Kristian Noer og Lars Ole Gimming.

Skogeierforeningens årsberetning og regnskap ble gjennomgått av Erik Bang.

Kristian Noer orienterte om aktiviteter/nyheter i Havass.

Deretter var det en debatt om tømmerstrategi: status – tanker om dette.

Vi hadde besøk av Lars Erik Sundby som sammen med Lars Ole Gimming og Thoralf Halvorsrud innledet til

dette emnet.

Etter bevertningen avholdt Øymark Skogeierlag sitt årsmøte. 14 medlemmer møtte. Jens Oskar Olsen-Torp

ble valgt til møteleder og fikk godkjent lagets årsmelding og regnskap.

Valget ga følgende resultat:

Leder Jens Oskar Olsen-Torp

Nestleder Hans Lervik

Styremedlem Grete Bjerke

Kjetil Horpestad

Varamedlem 1) Petter Asbjørn Aarnæs

2) Gunnulf Henriksen

Studieleder Grete Bjerke

Utsendinger til årsmøte Jens Oskar Olsen-Torp

Hans Lervik

Kjetil Horpestad

Valgkomite Harald Westgaard (leder)

Magne Halvorsrud

Jarle Jørgensen

Det er avholdt 4 styremøter i 2001. Av aktiviteter vil vi nevne følgende:

• Arrangert tur til Estland.

Skogdag 22/9 sammen med Østfold Skogselskap hos Henningsmoen med temaet

juletreproduksjon og vedhandtering.

• Deltatt på Momarkedet.

• Fest for Håkon Taraldrud i anledning hans fratreden som ”Herredskogmester”,

på Bondestua.

Aktuelle saker som har vært behandlet er:

- Oppfølging av innspill om tømmerpriser.

- Kjøp av Norske Skog sine skoger.

- Tømmersituasjonen

Laget har 130 medlemmer med en avvirkning på til sammen 34.633,29 m?


RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2001

31.12.01 31.12.00

DRIFTSINNTEKTER:

Tømmersalg 73 309 078 65 220 256

Salg av tjenester note 4 23 610 533 20 565 850

Andel Fellesbygget 209 645 139 684

Rentemidler 493 070 514 050

Sum driftsinntekter 97 622 326 86 439 840

DRIFTSKOSTNADER:

Tømmerkjøp note 5 71 476 448 63 189 036

Entreprenører, transport 18 894 784 15 304 263

Andre driftskostnader 1 400 643 971 069

Lønn, honorarer etc. note 6 4 853 693 5 197 155

Andre kostnader - personal 587 583 685 001

Kontorkostnader 1 845 276 1 743 618

Organisasjonskostnader 1 097 067 1 059 438

Avskrivninger 182 959 235 080

Tap på fordringer - 100 000

Sum driftskostnader 100 338 454 88 484 660

Driftsresultat -2 716 128 -2 044 820

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER:

Aksjeutbytte 4 012 152 3 560 830

Renteinntekter 1 271 457 1 352 995

Rentekostnader -81 751 -106 368

Netto finansinntekter 5 201 857 4 807 457

Resultat før skatt 2 485 730 2 762 638

SKATTEKOSTNADER:

Skattekostnad -485 307 -435 951

Endring utsatt skatt - -

Netto skattekostnad -485 307

-

-435 951

ÅRSRESULTAT 2 000 423 2 326 687

DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Skogeierlagenes grunnfond 1 858 997 2 168 167

Skogeierlagenes kostnader 141 426 158 519

25


26

BALANSE PR. 31.12.2001

EIENDELER

31.12.01 31.12.00

IMMATERIELLE EIENDELER:

Netto pensjonsmidler

VARIGE DRIFTSMIDLER:

note 7 1 742 228 1 704 114

Fellesbygget note 8 1 559 225 1 624 193

Kontorinventar 25 826 32 283

Andre driftsmidler 260 245 371 779

Sum varige driftsmidler 1 845 295 2 028 254

ANLEGGSMIDLER:

Aksjer og andeler note 9 34 067 722 29 479 412

Andre langsiktige fordringer 562 509 265 098

Sum langsiktige fordringer 34 630 230 29 744 509

Sum anleggsmidler 38 217 753 33 476 877

OMLØPMIDLER:

Fordringer - kjøpere 10 200 757 4 597 989

Fordringer - leverandører 2 450 454 3 706 183

Ufakturerte oppdrag 341 509 403 982

Andre kortsiktige fordringer 3 803 025 1 175 674

Bank, kasse note 11 8 642 764 15 215 326

Sum omløpsmidler 25 438 509 25 099 154

SUM EIENDELER 63 656 262 58 576 031


GJELD OG EGENKAPITAL 31.12.01 31.12.00

EGENKAPITAL:

Opptjent egenkapital:

Skogeierlagenes fonds 35 637 788 33 818 791

Industrifond 6 222 332 6 222 332

Miljøfond 1 200 000 1 200 000

Disposisjonsfond 10 438 511 10 438 511

Sum egenkapital 53 498 631 51 679 635

LANGSIKTIG GJELD:

Avsetninger forpliktelser

Utsatt skatt - -

Usikrede pensjoner note 7 143 651 134 455

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Lån fra medlemmer 229 801 243 201

Sum langsiktig gjeld 373 452 377 656

KORTSIKTIG GJELD:

Gjeld til det off.,ferielønn etc. 872 464 961 765

Skatter note 14 532 546 403 986

Gjeld til leverandører 6 292 484 3 771 309

Annen kortsiktig gjeld 2 086 685 1 381 680

Sum kortsiktig gjeld 9 784 179 6 518 740

Sum gjeld 10 157 631 6 896 397

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 63 656 262 58 576 031

Ørje, 31. desember 2001

11. februar 2002

Lars-Ole Gimming Thoralf Halvorsrud Målfrid Stenslet

styrets leder styrets nestleder

Asbjørg Røsnæs Ole-Jørgen Bjørnstad Sigmund Heggedal Peter F. Bevan

27


28

NOTER TIL

REGNSKAP 2000

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert

som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.

Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke

å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig

gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til

virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig pris Kortsiktig gjeld balanseføres til

nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som

følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler.

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt

lineært over antatt økonomisk levetid.

Aksjer og andeler.

Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper hvor skogeierforeningen ikke har betydelig innflytelse

balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er

forbigående. Mottatt utbytte og gevinst ved salg er inntektsført som finansinntekter.

Beholdninger

Beholdning av ufakturerte oppdrag består av opptjente, ikke fakturerte tjenester innefor skogsdrifter og

skogplaner. Beholdningene er vurdert til kostpris, på samme måte som i 1999.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres

det gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag

lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid

i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene.

Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til den regnskapsmessige

resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på

ordinært resultat og resultat ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt

skattefordel er presentert netto i balansen.


Offentlig tilskudd

Skogeierforeningen har mottatt offentlig tilskudd på kr 493.070,- i form av rentemidler.

Note 2

Endring av regnskapsprinsipp m.v.

Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsipp i år 2001.

Note 3

Poster som er sammenslått

Regnskapet er presentert med spesifikasjoner utover regnskapslovens minstekrav. Ytterligere spesifikasjon

er derfor ikke foretatt

Note 4

Salg av tjenester

2001 2000

Tømmerdrifter 13.585.999 11.003.458

Kulturarbeider 1.212.017 1.114.717

Transport 6.184.296 5.505.412

Skogplaner 659.942

Utmark 1.462.574 1.688.715

Andre betalte oppdrag 589.047 593.606

Medlemsabonnement 576.600

Note 5

Tømmerkjøp

Utbetalt skogeier kr 69.276.448,-

Bonusordninger kr 2.200.000,-

Note 6

Lønnskostnader, antall, godtgjørelse,

lån til ansatte m.m. (alle tall i hele tusen)

Lønnskostnader 2001 2000

Lønninger 3.442 3.630

Folketrygdavgift 615 680

Pensjonskostnader 8 4

Andre ytelser 789 883

Sum 4.854 5.197

Gjennomsnittlig antall ansatte 15

Daglig Honorar Representant-

Ytelser til ledende personer leder leder/nestleder skapet

Lønn 415 55 61,8

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør kr.56’

I tillegg kommer honorarer for andre tjenester med kr. 2’

Note 7

Pensjonsforpliktelser.

Pensjonsordningen er dekket gjennom Gjensidige

og pensjonsforpliktelsene er beregnet av aktuar.

Pensjonsforpliktelsene omfatter 14 ansatte og 2 pensjonister.

29


30

Følgende forutsetninger lagt til grunn:

Diskonteringssats 6 %

Forventet avkastning 7 %

Lønnsøkning 3 %

G-regulering 2 %

Regulering av løpende pensjon 0 %

Forventet frivillig avgang 0

Forventet AFP uttak

Årets pensjonskostnad:

25 %

Opptjening kr. 127.710

Rentekostnad kr. 161.774

Avkastning pensjonsmidler - kr. 325.032

Estimatendringer - kr. 2.282

Arbeidsgiveravgift kr. 28.296

- kr. 9.534

Pensjonsforpliktelser per. 31.12.01:

Sikret Usikret

Pensjonsforpliktelser 2.846.027 134.455

Verdi pensjonsmidler -4.917.996

Estimatendringer m.v. 329.741 9.196

-1.742.228 143.651

Note 8

Varige driftsmidler.

Kontorbygg Inventar Maskin/utstyr

Anskaffelsesverdi per. 01.01.2001

Tilgang

2.583.654 384.857 2.509.224

Anskaffelsesverdi per 31.12.2001 2.583.654 384.857 2.509.224

Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.2001 -959.461 -64.968 -352.574

Avskrevet i året -6.457 -2.137.445 -111.534

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2001 -1.024.429 -359.031 -2.248.979

Bokført verdi per. 31.12.2001 1.559.225 25.826 260.245

Økonomisk levetid 50 år 5-10 år 5-10 år

Årlig leie av ikke balanseførte eiendeler 0 0 0

Balanseførte eiendeler inkl. i kostpris 0 0 0

Note 9

Aksjer og andeler i andre foretak.

Antall Pålydende verdi Bokført verdi

Norske Skogindustrier ASA 846653 8.466.530 32.512.796

Skog-Data AS 10 10.000 10.000

Vifor AS 71 71.000 127.800

Skogbrukets Kurssenter 16 64.000 64.000

Pan Skog AS 200 100 20.000

Prevista AS 632 1.000 1.327.200

Øvrige aksjer og andeler 5.925 5.925


Note 10

Fordringer med forfall senere enn ett år.

Skogeierforeningen har ingen fordringer med forfall senere enn ett år.

Note 11

Bank, kasse

Av innestående i bank ved utgangen av regnskapsåret er kr. 253.033,- bundet innskudd for skattetrekk.

Note 12

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Skogeierforeningen har ikke gjeld som forfaller senere enn fem år.

Note 13

Garantiansvar

Haldenvassdragets Skogeierforening er i henhold til avtale med Norges Skogeierforbund forpliktet til å

dekke vår andel av framtidige tap hos våre medlemmer i forbindelse med oppgjørs- og driftskredittordningen

i landbruket.

Note 14

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt (formue) 485.307

Endring utsatt skatt 0

For lite avsatt skatt tidligere år 0

485.307

Grunnlaget fremkommer slik:

Resultat før skattekostnad 2.485.729

Permanente forskjeller -138.848

Endring midl.forskjeller 16.149

Skattegrunnlag 2.363.030

Beregnet skatt 661.640

Godtgj. på utbytte 661.640

Skatt på formue 485.307

For mye betalt forhåndsskatt 0

Balanseført 485.307

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som kan utlignes:

Driftsmidler -107.482

Pensjonsmidler /-forpliktelser 1.598.577

Fordringer -49.973

Utbytte godtgjørelse omregnet -3.086.550

Verdipapirer -15.321.600

Netto utsatt skattefordel 4.750.767

Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om verdipapir beholdningen vil bli realisert i uoverskuelig fremtid.

Siden utsatt skattefordel i vesentlig grad er knyttet til dette, er den utsatte skattefordel ikke balanseført.

31


32

Note 15

Egenkapital

Skogeierlagenes Industrifond

fond

Miljøfond Disposisjonsfond Sum

Egenkapital 31.12.00 33.818.291 6.222.332 1.200.000 10.438.511 51.679.634

Egenkapital 01.01.01 33.818.291 6.222.332 1.200.000 10.438.511 51.679.634

Belastet fond -40.000 -40.000

Årets resultat 1.858.997 1.858.997

Egenkapital 31.12.01 33.778.291 6.222.332 1.200.000 12.297.508 53.498.631


FINANSIERINGSANALYSE I 1000 KR

KAPITALTILFØRSEL

2001 2000

Resultat før skatt 2 485 730 2 762 638

Skogeierlagenes kostnader/skatt -626 733 -594 470

Ordinære avskrivninger 182 959 235 080

Tilført årets virksomhet 2 041 956 2 403 247

Økning/nedg. langsikt. fordringer -335 525 -312 125

Sum kapitaltilførsel 1 706 431 2 091 122

KAPITALANVENDELSE

Investert i anleggsmidler - -364 939

Økning/nedg. langsikt. gjeld -4 205 -99 389

Sum kapitalanvendelse 1 702 226 1 626 795

SPESIFISERING AV ARBEIDSKAPITALEN

Økning/nedg. i betalingsmidler -6 572 563 -2 499 635

Økning/nedg. i finansinvesteringer

og kortsiktige fordringer 11 602 701 5 666 377

Økning/nedg. i ufakt. oppdrag -62 473 -142 569

Økning/nedg. i korts. gjeld -3 265 439 -1 397 379

Kroner

550

500

450

400

350

300

250

200

1 702 226 1 626 795

Gjennomsnittlig tømmerpris i Havass (98 - kroner)

1980 198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001

År

33


OVERSIKT OVER SKOGEIERLAGENES ANDEL FONDS 2001

Andel fonds Tilført fra foreningen Lagets kostnader Skatte- kostnad Skogeierlagets fond Netto tilført 2001 Totalt fonds

01.01.01 31.12.01

Aremark 7 312 960 322 262 -16 249 -62 918 243 096 7 556 056

Berg 5 794 287 288 040 -15 000 -56 236 216 803 6 011 091

Degernes 3 151 492 159 428 -13 472 -31 126 114 830 3 266 322

Idd 5 526 669 329 104 -15 938 -64 253 248 913 5 775 582

N.Høland 4 098 889 178 677 -11 055 -34 884 -11 643 121 094 4 219 983

Rødenes 5 135 257 215 636 -15 844 -42 100 157 691 5 292 948

Rømskog 4 463 087 166 463 -12 988 -32 500 120 975 4 584 062

Setskog 3 379 007 143 044 -9 677 -27 928 -10 434 95 006 3 474 014

S.Høland 5 922 769 267 070 -19 147 -52 142 -17 923 177 857 6 100 626

Øymark 6 895 217 416 006 -12 056 -81 220 322 730 7 217 946

51 679 635 2 485 730 -141 426 -485 307 -40 000 1 818 997 53 498 631


LEVERANSEKVANTUM OG SALGSBELØP 2001

Massevirke

Skogeierlag Gran m3 Furu m3 Furu sp. m3 Gran sp. m3 Annet m3 Sum m3 Beløp kr.

Aremark 6977 2809 297 10 285 26829 8 765 687

Berg 7600 2851 145 62 251 23980 7 405 846

Degernes 3207 1782 191 357 13273 4 288 010

Idd 9465 2648 147 24 508 27399 8 514 152

N. Høland 4362 840 186 9 183 14875 4 948 197

Rødenes 4271 1159 263 2 1865 17952 5 940 634

Rømskog 3341 1740 245 17 103 13858 4 506 009

Setskog 2841 1356 338 2 225 11909 4 002 095

S. Høland 5989 1568 392 35 256 22234 7 429 103

Øymark 11337 2080 269 73 1015 34633 11 358 840

Andre 384 457 24 979 230 444

Sum 2001 59774 19292 2473 234 5073 207921 67 389 017

Sum 2000 52053 18912 3148 308 2014 186041 59 970 647

Sum 1999 54165 16538 2876 444 1986 179059 59 336 844

Sum 1998 45861 17436 3107 265 2661 171193 63 063 480

35

More magazines by this user
Similar magazines